คลังปัญญาประชาบดี - Brain's Dsdw

คลังปัญญาประชาบดี - Brain's Dsdw คลังปัญญาประชาบดี คือ การบริหารจัดการระบบข้อมูลบุคลากรที่เกษียณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัยของ บุคลากร

เปิดเหมือนปกติ

สำนักบริการสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมเสวนาคลังปัญญาประชาบดี เพื่อเป็นการให้เกียรติและระลึกถึง ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้า...
28/05/2014

สำนักบริการสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมเสวนาคลังปัญญาประชาบดี เพื่อเป็นการให้เกียรติและระลึกถึง ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของ พม. ที่ได้เกษียณอายุราชการแล้ว โดยขณะที่ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้เป็นกำลังหลักของกระทรวงฯ ในการขับเคลื่อนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ขับเคลื่อนไปสู่ประชาชนและภาคสังคมได้เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ เนื่องในห้วงวันปีใหม่ของประเทศไทย สบส. จึงได้จัดงานและมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมรดน้ำดำหัว และขอพรจากข้าราชการเกษียณ กิจกรรมเสวนาบนเวที โดยผู้แทนจากคลังปัญญาบดีทั้ง 4 ภาค และ การจัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญา จาก 4 ภาค ทั่วประเทศไทย

สำนักบริการสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมเสวนาคลังปัญญาประชาบดี เพื่อเป็นการให้เกียรติและระลึกถึง ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของ พม. ที่ได้เกษียณอายุราชการแล้ว โดยขณะที่ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้เป็นกำลังหลักของกระทรวงฯ ในการขับเคลื่อนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ขับเคลื่อนไปสู่ประชาชนและภาคสังคมได้เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ เนื่องในห้วงวันปีใหม่ของประเทศไทย สบส. จึงได้จัดงานและมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมรดน้ำดำหัว และขอพรจากข้าราชการเกษียณ กิจกรรมเสวนาบนเวที โดยผู้แทนจากคลังปัญญาบดีทั้ง 4 ภาค และ การจัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญา จาก 4 ภาค ทั่วประเทศไทย

เพื่อรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการขับเคลื่อนงานคลังปัญญาประชาบดีของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ใน ๓ มิติ ...
30/04/2013

เพื่อรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการขับเคลื่อนงานคลังปัญญาประชาบดีของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ใน ๓ มิติ คือ มิติเชิงประเด็น (issue base) มิติเชิงกลุ่มเป้าหมาย (target base) และมิติเชิงพื้นที่ (area base) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการขับเคลื่อนงานคลังปัญญาประชาบดีของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ใน ๓ มิติ คือ มิติเชิงประเด็น (issue base) มิติเชิงกลุ่มเป้าหมาย (target base) และมิติเชิงพื้นที่ (area base) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่

การจัดงานมหกรรมเวทีเสวนาคลังปัญญาประชาบดี มีข้าราชการ จาก พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว มาร่วมงา...
25/04/2013

การจัดงานมหกรรมเวทีเสวนาคลังปัญญาประชาบดี มีข้าราชการ จาก พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว มาร่วมงาน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกท่านมาเป็นแรงและกำลังเสริมทัพให้กระทรวง พม. ดำเนินงานไปด้วยความเข้มแข็ง

การจัดงานมหกรรมเวทีเสวนาคลังปัญญาประชาบดี มีข้าราชการ จาก พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว มาร่วมงาน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกท่านมาเป็นแรงและกำลังเสริมทัพให้กระทรวง พม. ดำเนินงานไปด้วยความเข้มแข็ง

เปิดงานคลังปัญญาประชาบดี
12/03/2013

เปิดงานคลังปัญญาประชาบดี

เปิดงานคลังปัญญาประชาบดี
12/03/2013

เปิดงานคลังปัญญาประชาบดี

คลังปัญญาประชาบดี - Brain's Dsdw's cover photo
12/03/2013

คลังปัญญาประชาบดี - Brain's Dsdw's cover photo

ที่อยู่


เบอร์โทรศัพท์

026596271

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คลังปัญญาประชาบดี - Brain's Dsdwผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คลังปัญญาประชาบดี - Brain's Dsdw:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ