โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง วิชาการดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม รวมข่าวสาร และภาพกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียน ผู้ปกครอง ให้ทราบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนอย่างใกล้ชิด

เปิดเหมือนปกติ

(วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564) ***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำ...
23/09/2021

(วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ และคณะครูแต่ละสายชั้น ดำเนินการให้ผู้ปกครองนักเรียนที่แจ้งความประสงค์รับเงินสด มารับเงินค่าอาหารเช้า-อาหารกลางวัน ประจำเดือนกันยายน คนละ 840 บาท และเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนละ 2,000 บาท ในส่วนของผู้ปกครองที่อยู่ในประเภทโอนเงิน ได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว
***โดยมีการเว้นระยะห่างเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เน้นย้ำให้ผู้มาติดต่อนำปากกามาเอง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านในความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้

(วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. 16.00 น.)***นายวิรัตน์  ตรงแก้ว  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบั...
22/09/2021

(วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. 16.00 น.)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนที่ 38 พร้อมด้วยคณะกรรมการจากโรงเรียนในเครือข่ายฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอาหรับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
***ในการนี้ นายสมมาตร ภัทรปรีชาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง พร้อมด้วย นายปราโมทย์ สีธูป หัวหน้าฝ่ายการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการฯ เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมอำนวยความสะดวกเเละให้กำลังใจในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนดังกล่าวฯ ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
***ทั้งนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอาหรับ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แจ้งประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสิ...
22/09/2021

แจ้งประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
***ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
***สรุป คือ ยกเลิกสัดส่วนคะแนน O-NET ไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาฯ และไม่ต้องนำผลการทดสอบ O-NET ไปกรอกในแบบ ปพ.1 ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

แจ้งประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
***ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
***สรุป คือ ยกเลิกสัดส่วนคะแนน O-NET ไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาฯ และไม่ต้องนำผลการทดสอบ O-NET ไปกรอกในแบบ ปพ.1 ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

(วันที่ 21 กันยายน 2564)***นายวิรัตน์  ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา...
21/09/2021

(วันที่ 21 กันยายน 2564)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯทั้ง 4 ฝ่าย ร่วมกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสวมใส่เสื้อสีขาวยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับวันสันติภาพสากล ผ่าน Google Form หากได้คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรฟรีผ่านทาง E-Mail

21/09/2021
(ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2564) ***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อ...
20/09/2021

(ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2564)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ 4 ฝ่าย และคณะครูแต่ละสายชั้น ดำเนินการให้ผู้ปกครองนักเรียนมารับอาหารเสริม (นมกล่อง) และนำงานแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมายของนักเรียนมาส่ง
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2564
โดยมีการเว้นระยะห่างเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เน้นย้ำให้ผู้มาติดต่อนำปากกามาเอง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
***ขณะนี้ทางโรงเรียนฯได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านในความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้

(วันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564)***การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ...
19/09/2021

(วันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564)
***การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเวลา 10.00 น. - 12.00 น.
โดยท่าน ผอ.วิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังได้พูดคุยกับผู้ปกครองโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อ Covid-19 นี้ ขอให้ท่านผู้ปกครองช่วยครู โดยคอยกวดขันนักเรียนให้เข้าเรียนออนไลน์ และทำงานที่ได้รับมอบหมายจากคุณครู หากมีปัญหาให้ปรึกษาครูประจำชั้น หรือครูประจำวิชา
***ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆ ที่ทางรัฐบาลและทางกรุงเทพมหานครให้มา หากได้รับแล้วทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทางไลน์กลุ่มประจำชั้น และทางเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียน และหากผู้ปกครองได้รับแล้วช่วยแจ้งให้ทางโรงเรียนได้รับทราบผ่านทางครูประจำชั้น
***ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

(วันที่ 18 กันยายน 2564)***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาน...
18/09/2021

(วันที่ 18 กันยายน 2564)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯจัดประชุมออนไลน์คณะครู เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน รวมถึงด้านการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งการวัดและประเมินผลของโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(วันที่ 14 กันยายน 2564)***ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น แจ้งกำหนดการรับอาหารเสริม(นมกล่อง คนละ 30 กล่อ...
14/09/2021

(วันที่ 14 กันยายน 2564)
***ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น แจ้งกำหนดการรับอาหารเสริม(นมกล่อง คนละ 30 กล่อง) และส่งงานประจำวิชา ของนักเรียน

(วันที่ 14 กันยายน 2564)
***ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น แจ้งกำหนดการรับอาหารเสริม(นมกล่อง คนละ 30 กล่อง) และส่งงานประจำวิชา ของนักเรียน

(วันที่ 14 กันยายน  2564 )***ประชาสัมพันธ์ขอเชิญคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมการอ่านสารสันติภาพ และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ...
14/09/2021

(วันที่ 14 กันยายน 2564 )
***ประชาสัมพันธ์ขอเชิญคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมการอ่านสารสันติภาพ และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน เนื่องในวันสันติภาพสากล ON-LINE ประจำปี 2564 ในวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาฯและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯทั้ง 4 ฝ่าย ร่วมกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที
2. เชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสวมใส่เสื้อสีขาวยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที
3. เชิญชวนให้นักเรียนสวมใส่เสื้อสีขาวยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเป็นเวลา 1 นาที
4. เชิญชวนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับวันสันติภาพสากล ผ่าน Google Form หากได้คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรฟรีผ่านทาง E-Mail (โดยเกียรติบัตรจำกัดเพียงวันละ 100 ฉบับ หากท่านไม่ได้รับให้ทำใหม่ในวันต่อไป)
***ลิงค์ทำแบบทดสอบ https://forms.gle/pHHe2ohmLmS3Sn4X9
***ตัวอย่างเกียรติบัตร

***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมต่างๆ เช่น Zoom Clound Meetings , Google...
07/09/2021

***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมต่างๆ เช่น Zoom Clound Meetings , Google Meet , Line Meeting ในวิชาภาษาไทย , คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , การงานอาชีพ , สุขศึกษาและพลศึกษา , ศิลปะ และมีครูสอนภาษาต่างประเทศสอนในวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยมีการนิเทศติดตามจาก ผู้อำนวยสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ทั้ง 4 ฝ่าย และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี
***ทางโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ช่วยดูแลนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มา ณ โอกาสนี้

(ระหว่างวันที่ 18-25 สิงหาคม 2564)***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้จัดกิจก...
03/09/2021

(ระหว่างวันที่ 18-25 สิงหาคม 2564)
***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-25 สิงหาคม 2564 โดยมีกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านช่องทางออนไลน์ , On School line มีการทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หากทำคะแนน 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรฟรีผ่านทาง E-mail มีการประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน

(ระหว่างวันที่ 18-25 สิงหาคม 2564)
***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-25 สิงหาคม 2564 โดยมีกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านช่องทางออนไลน์ , On School line มีการทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หากทำคะแนน 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรฟรีผ่านทาง E-mail มีการประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน

(ระหว่างวันที่ 18-25 สิงหาคม 2564)***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้จัดกิจก...
03/09/2021

(ระหว่างวันที่ 18-25 สิงหาคม 2564)
***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-25 สิงหาคม 2564 โดยมีกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านช่องทางออนไลน์ , On School line มีการทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หากทำคะแนน 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรฟรีผ่านทาง E-mail มีการประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน

(วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564)***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการส...
01/09/2021

(วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯจัดประชุมออนไลน์คณะครู เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน รวมถึงด้านการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งการวัดและประเมินผลของโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(วันที่ 28 สิงหาคม 2564)***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาน...
28/08/2021

(วันที่ 28 สิงหาคม 2564)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ให้การต้อนรับ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และบริษัท ลิฟวิ่ง ฟิล์ม จำกัด ซึ่งจะมาถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง Beer run โดยใช้สถานที่สนามกีฬาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
***โดยดำเนินการชี้แจงแผนการถ่ายทำกับตัวแทนของชุมชนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Beer run

***ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนทำแบบทดสอบออนไลน์ได้รับเกียรติบัตรฟรี เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564...
28/08/2021

***ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนทำแบบทดสอบออนไลน์ได้รับเกียรติบัตรฟรี เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ฐาน ประวัติวันวิทยาศาสตร์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร หากทำแบบทดสอบผ่าน 80% นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรฟรี โดยจะส่งไปใน E-mail ที่กรอกตอนทำแบบทดสอบค่ะ https://forms.gle/PVheEf6zYZZeWcY5A
(ตัวอย่างเกียรติบัตร)

***ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนทำแบบทดสอบออนไลน์ได้รับเกียรติบัตรฟรี เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ฐาน ประวัติวันวิทยาศาสตร์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร หากทำแบบทดสอบผ่าน 80% นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรฟรี โดยจะส่งไปใน E-mail ที่กรอกตอนทำแบบทดสอบค่ะ https://forms.gle/PVheEf6zYZZeWcY5A
(ตัวอย่างเกียรติบัตร)

***ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนทำแบบทดสอบออนไลน์ได้รับเกียรติบัตรฟรี เสริมความรู้การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เนื่องใ...
27/08/2021

***ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนทำแบบทดสอบออนไลน์ได้รับเกียรติบัตรฟรี เสริมความรู้การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เนื่องใน “กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์” โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร หากทำแบบทดสอบผ่าน 80% นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรฟรี โดยจะส่งไปใน E-mail ที่กรอกตอนทำแบบทดสอบค่ะ ลิงค์ทำแบบทดสอบ
https://forms.gle/kPTS63EPC2uUwU3r8

ตัวอย่างเกียรติบัตร

***ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนทำแบบทดสอบออนไลน์ได้รับเกียรติบัตรฟรี เสริมความรู้การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เนื่องใน “กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์” โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร หากทำแบบทดสอบผ่าน 80% นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรฟรี โดยจะส่งไปใน E-mail ที่กรอกตอนทำแบบทดสอบค่ะ ลิงค์ทำแบบทดสอบ
https://forms.gle/kPTS63EPC2uUwU3r8

ตัวอย่างเกียรติบัตร

(ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564)***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง (กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ได้จัดกิจกรรมวัน...
27/08/2021

(ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564)
***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง (กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ในวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 โดยมีกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์ , On School line มีการประกวดระบายสีภาพ กิจกรรมวันเข้าพรรษาของแต่ละระดับชั้น และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียน ที่ชนะการแข่งขัน

(ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564)
***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง (กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ในวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 โดยมีกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์ , On School line มีการประกวดระบายสีภาพ กิจกรรมวันเข้าพรรษาของแต่ละระดับชั้น และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียน ที่ชนะการแข่งขัน

(วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564)***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยก...
27/08/2021

(วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 6 คน
***ในการนี้ฯ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินแบบออนไลน์เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

***ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เป็นสถานที่ในการบริการ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับประชาชนใน...
24/08/2021

***ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เป็นสถานที่ในการบริการ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับประชาชนในชุมชน โดยมี นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเข้มงวด

(วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564) ***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนว...
23/08/2021

(วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ 4 ฝ่าย และคณะครูแต่ละสายชั้น ดำเนินการให้ผู้ปกครองนักเรียนมาเซ็นเอกสารรับเงินค่าอาหารเช้า-อาหารกลางวัน พร้อมรับหนังสือเรียน รับอาหารเสริม (นมกล่อง) และนำงานแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมายของนักเรียนมาส่ง
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 17-22 สิงหาคม 2564
โดยมีการเว้นระยะห่างเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการเน้นย้ำให้ผู้มาติดต่อนำปากกามาเอง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
***ขณะนี้ทางโรงเรียนฯได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านในความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้

(วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564)***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ นายเกรียงไกร จงเ...
20/08/2021

(วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564)
***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ส่งมอบ Smart phone จำนวน 3 เครื่อง ให้กับนักเรียนของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ตามโครงการ “ปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์”
***โดยมี นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ และคณะครู ได้มอบให้แก่นักเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

(วันที่ 16 สิงหาคม 2564)***ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นแจ้งการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน จำนวน 2,000 บาท ...
16/08/2021

(วันที่ 16 สิงหาคม 2564)
***ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
แจ้งการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน จำนวน 2,000 บาท โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร

(วันที่ 16 สิงหาคม 2564)
***ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
แจ้งการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน จำนวน 2,000 บาท โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร

(วันที่ 16 สิงหาคม 2564)***ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น แจ้งกำหนดการเซ็นเอกสารรับเงินค่าอาหารเช้า-อาหา...
16/08/2021

(วันที่ 16 สิงหาคม 2564)
***ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น แจ้งกำหนดการเซ็นเอกสารรับเงินค่าอาหารเช้า-อาหารกลางวันพร้อมรับหนังสือเรียนและรับอาหารเสริม(นม)

(วันที่ 16 สิงหาคม 2564)
***ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น แจ้งกำหนดการเซ็นเอกสารรับเงินค่าอาหารเช้า-อาหารกลางวันพร้อมรับหนังสือเรียนและรับอาหารเสริม(นม)

***รายงานการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะครูโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบ...
13/08/2021

***รายงานการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะครูโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมต่างๆ เช่น Zoom Clound Meetings , Google...
13/08/2021

***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมต่างๆ เช่น Zoom Clound Meetings , Google Meet , Line Meeting ในวิชาภาษาไทย , คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , การงานอาชีพ , สุขศึกษาและพลศึกษา , ศิลปะ และมีครูสอนภาษาต่างประเทศสอนในวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยมีการนิเทศติดตามจาก ผู้อำนวยสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ทั้ง 4 ฝ่าย และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี
***ทางโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ช่วยดูแลนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มา ณ โอกาสนี้

(วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564)***นายวิรัตน์  ตรงแก้ว  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนว...
13/08/2021

(วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 2 คน
***ในการนี้ฯ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินแบบออนไลน์เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4292865994112160&id=100001664049056
09/08/2021

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4292865994112160&id=100001664049056

📣แจ้งข่าวครับ❗ สายด่วน COVID-19🦠 ☎️02-483-5005

#ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19🦠 #เขตลาดกระบัง โดยมี นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ

ศูนย์ฯ นี้ ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่รับสายภารกิจ

👉 1. นำยาฟ้าทะลายโจรและสิ่งจำเป็นบางอย่างไปมอบให้กับผู้ป่วยในชุมชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

👉2. รับแจ้งผู้ป่วยสีเขียวเพื่อส่งต่อให้ศูนย์ พักคอยของเขตลาดกระบังในตอนเช้าโดยไม่ต้องผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข

👉3.รับแจ้งผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงประสานงานต่อเข้าศูนย์เอราวัณและติดตามงานจนกว่าจะแล้วเสร็จ

🏫ศูนย์ฯ แห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 🦠ของ #เขตลาดกระบัง ซึ่งจะสามารถ #คัดแยกผู้ป่วยสีเขียวออกจากครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว #เพื่อลดการแพร่กระจายโควิดในครอบครัว และสามารถดูแลผู้ป่วยที่ต้องการยาฟ้าทลายโจรไปรักษาในเบื้องต้น และสิ่งจำเป็นบางอย่างสำหรับผู้ป่วย พร้อมทั้ง #ติดตามหาเตียงที่เหมาะสมกับอาการผู้ป่วย #เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการดูแลเร็วที่สุด กรณีนี้อาจจะยากสักหน่อยในสถานการณ์นี้💞👉แต่ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ดีที่สุด

#ลาดกระบังต้องรอด #ลาดกระบังมุ่งมั่นฟันฝ่าร่วมใจสู้ภัยโควิด19

ที่อยู่

Bangkok
10520

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025439568

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนทุกวันอีกที่ตอนในคับ
ฝากช่วยโหวตให้กับลูกศิษย์ ลูกหลาน โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังได้เข้ารอบการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะคะ ✅ ร่วม #Vote ให้กับ ตัวแทนจาก ประเทศไทย น้อง #SupakornSayyuen ในการแข่ง FC Bayern Youth Cup “Free style football Challenge 2020” ให้ผ่านเข้ารอบกันนะครับ สามารถเข้าไป vote ได้ผ่านทาง IG Story ของเพจ FC Bayern Müchen ได้ตาม link ข้างล่างนี้
ช่องทางการเรียนทางไกล DLTV ลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น ✌️ 🖥 อ.1 https://dltv.ac.th/DLTV10 🖥 อ.2 https://dltv.ac.th/DLTV11 🖥 อ.3 https://dltv.ac.th/DLTV12 🖥 ป.1 https://dltv.ac.th/DLTV1 🖥 ป.2 https://dltv.ac.th/DLTV2 🖥 ป.3 https://dltv.ac.th/DLTV3 🖥 ป.4 https://dltv.ac.th/DLTV4 🖥 ป.5 https://dltv.ac.th/DLTV5 🖥 ป.6 https://dltv.ac.th/DLTV6 🖥 ม.1 https://dltv.ac.th/DLTV7 🖥 ม.2 https://dltv.ac.th/DLTV8 🖥 ม.3 https://dltv.ac.th/DLTV9 ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
อยากให้แอดมิน ช่วยลงรูปการแต่งกายของนักเรียน ให้หน่อยครับ จะเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองมาก ขอบคุณครับ อนุบาล ประถม 1-3 ประถม 4-6 แต่ละวันแต่งยังไง อันไหนซื้อที่สหกรณื อันไหนซื้อข้างนอก ได้ เวลาเบิก ต้องใช้เอกสารอะไร ตัวอย่าง แบบไหนเบิกได้ แบบไหนเบิกไม่ได้ ถ้ามีภาพประกอบจะดีมากเลยครับ ทำติดบอร์ดไว้ให้ผู้ปกครองดู แล้วก็นำภาพมาลงที่เพจ ขอบคุณครับ
ผลงานตัดต่อวีดีโอ ขบวนพาเหรด "ครอบครัวหัวแข็ง" ติชมผลงานได้นะคะ
ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ป.6, ม.3 และ ม.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย
สวัสดีค่ะ จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ สนใจเข้าไปดูรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่ะ https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบ้างก้อจะดีมากนะคะ อย่าสวยแต่หน้าโรงเรียน แต่สุขลักษณะของโรงเรียนยังไม่ดี นร.เข้าห้องน้ำความปลอดภัย ความสะอาด????
📣📣📣ฝากรบกวนแก้ไขให้ทางโรงเรียนทำเครื่องหมายบอกฝาท่อชำรุดด้วยนะคะ เนื่องจากวันนี้ทางนักเรียนได้เดินพลัดตกตรท่อตรงบริเวณหน้าห้องสหกรณ์ เด็กได้รับบาดเจ็บช่วยเร่งแก้ไขด่วน!!!
ประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน) ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญชวนครูวิชาชีพระดับประถมศึกษา ครูอาสาสมัคร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรม โครงการ “อบรมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู-อาจารย์ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560” หรือ ELT Professional Development in 21st Century for BMA Teachers: Teaching Grammar Communicatively ในวันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงทะเบียนได้ที่ https://sites.google.com/kmitl.ac.th/elt/home หมดเขตรับสมัคร 16 กรกฎาคม 2560
วันนี้มีใลค์สดพิธีใหว้ครูมัยคัฟ