สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส

คุณครูวันทนีย์ พรหมจันทร์  ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ จ.สงขลา ได้นำความรู้จากการอบรมของโครงการคอ...
30/08/2023

คุณครูวันทนีย์ พรหมจันทร์ ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ จ.สงขลา ได้นำความรู้จากการอบรมของโครงการคอนเน็กซ์อีดี หัวข้อ "การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการศึกษา" มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยได้นำเว็บไซต์ Autodraw.com มาให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เรียนรู้และสาธิตวิธีการใช้งานพร้อมให้นักเรียนฝึกปฎิบัติและสร้างสรรค์งานด้วยตัวเองทุกคน

จากการอบรมครั้งนี้ ทำให้ครูผู้สอนที่เข้าร่วมอบรมเกิดแรงบันดาลใจและมีความมั่นใจในการประยุกต์ใช้ AI ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ และสามารถพัฒนา สร้างสรรค์ผลงานได้ดี มีการแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนอีกทั้งนักเรียนมีความสนใจและต้องการจะใช้งานต่อยอดองค์ความรู้ในการเรียนการสอนครั้งถัดไป
#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี #โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี

21 สิงหาคม  2566 – สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดอบรมออนไลน์ประจำปีก...
28/08/2023

21 สิงหาคม 2566 – สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดอบรมออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่ผู้อำนวยการ ครู ICT Talent ภาครัฐ และเอกชน ในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการและเป็นเครื่องมือที่จะช่วยลดภาระของครูผู้สอนในการสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน และครู ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ ๒) บุคลากร ICT Talent ภาครัฐ
โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ร่วมเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ. ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการศึกษา” พร้อมด้วย นายพงศกร บูรณเทศ ICT Talent ภาคเอกชน จากโรงเรียนบ้านตอง จ.น่าน ร่วมแนะนำสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ฝึกทักษะการพิมพ์สำหรับนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนต่อไป

#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี #โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี

รับสมัครผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรม และมีสมรรถนะกาษาต่าง...
27/07/2023

รับสมัครผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรม และมีสมรรถนะกาษาต่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Innovative Leaders for SDGs)
ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ 16-18 สิงหาคม 2566
ภาคตะวันออกเฉียงหนือ จังหวัดขอนแก่น 9-11 สิงหาคม 2566
ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก จังหวัดชลบุรี 22-24 สิงหาคม 2566
ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1-3 กันยายน 2566

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

สพฐ. จัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ ต่อยอดสู่เวทีระดับนานาชาติ ในงาน Internation Exhibition for Young I...
19/07/2023

สพฐ. จัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ ต่อยอดสู่เวทีระดับนานาชาติ ในงาน Internation Exhibition for Young Inventors World Contest (IEYI – 2023) - สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

สพฐ. จัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ ต่อยอดสู่เวทีระดับนานาชาติ ในงาน Internation Exhibition for Young Inventors World Con...

 พี่เลี้ยงครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้Mentor of the learning designers
04/07/2023พี่เลี้ยงครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้

Mentor of the learning designers

รับสมัครผู้เข้าร่วมรับการอบรมปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรถนะภาษาต่าง...
03/07/2023

รับสมัครผู้เข้าร่วมรับการอบรมปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรถนะภาษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Innovative Leaders for SDGs) ระดับภูมิภาค รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบที่อยู่เว็บไซต์

รับสมัครผู้เข้าร่วมรับการอบรมปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรม...

เชิญชวน น้องๆ นักเรียนในสังกัด สพฐ. ที่สนใจและสมัครเข้าร่วม Debate ด้วยกิจกรรมโต้สาระวาทีเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสิ่งแ...
28/06/2023

เชิญชวน น้องๆ นักเรียนในสังกัด สพฐ. ที่สนใจและสมัครเข้าร่วม Debate ด้วยกิจกรรมโต้สาระวาทีเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการโต้สาระวาที ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก” ปีงบประมาณ 2566 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นี้เท่านั้นนะคะ ^^ ผ่านทางเว็บไซต์ https://inno.obec.go.th/debate/

TLD REUNION  ส่องไอเดีย แชร์ไอเท็มลับ อัพเกรดห้องเรียน28 มิถุนายนนี้19.00 - 20.00 น. ทางเพจ  OBEC Learning Community
25/06/2023

TLD REUNION

ส่องไอเดีย แชร์ไอเท็มลับ อัพเกรดห้องเรียน

28 มิถุนายนนี้

19.00 - 20.00 น.

ทางเพจ OBEC Learning Community

เงียบๆ กันไปสักพัก เพราะเราต้องกลับไปฝึกกระบวนท่าหลังจากรับวิทยายุทธ์จากค่าย

วันพุธนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้ง
เพื่อส่องไอเดีย แชร์ไอเท็มลับ เพื่อยกระดับห้องเรียนกัน

รอบนี้มากันใน theme : ชวนนักรบกลับมาพบกัน

ใครนักรบ ใครนักรัก แอดมินก็ไม่รู้
แต่ที่รู้คือวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566
เวลา 1 ทุ่มเป็นต้นไป เรามาเจอกันนะครับ

ครูแอปเปิ้ล ครูไนซ์ ครูขิง และครูแซม รอพี่ๆอยู่นะครับ

03/05/2023

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อย่างสร้างสรรค์ (Le...

28/04/2023

❤️‍🔥Learning Designer Bootcamp❤️‍🔥

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ (Learning Designer Bootcamp)
โดย สนก. สพฐ.

TLD Bootcamp Coming Soon…
22/04/2023

TLD Bootcamp

Coming Soon…

📣 โอ๊ยยยย แอดมินละตื่นเต้น 🥳 ใกล้เข้ามาแล้วววววว กับ ของกิจกรรม Teacher as a Learning Designer ที่เชิญชวนครูเข้ามาร่วมกิจกรรมในส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงการศึกษา

วันนี้แอดมินเลยขอแชร์ Poster กำหนดการของงานไว้ให้เห็นว่าเรามีกิจกรรมหลักๆ อะไรบ้างเนอะ

ในช่วงวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566 อยากให้ครูติดตามและร่วมสนุกร่วมกันน๊า ทีมงานเรามีเสื้อมาแจก (ไม่อยากบอกว่าสวยมาก แอดใส่ไปไหนต่อไหนใครก็อยากได้ 😜) มีกระเป๋ามาให้กันด้วย

อย่าลืมติดตามกันนะครับ แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาไปพร้อมกัน 🥰📣ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้ายรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ข...
01/04/2023

📣ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 🎉

31/03/2023

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่สมัครและได้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบ
การยุคใหม่ ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
รุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 3- 4 เมษายน 2566
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 -11 เมาายน 2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าได้ที่
https://inno.obec.go.th/yeptraining

ยืนยันสิทธิ์ ผ่าน google form ในลิงก์หน้าเว็บไซต์ ภายใน 31 มีนาคม 2566

https://inno.obec.go.th/?p=187187
29/03/2023

https://inno.obec.go.th/?p=187187

การอบรมเชิงปฏิบัติการเติมเต็มศักยภาพการประเมินบทความวิจัยวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนาคม 28, 2023.....

การลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ และ สพป.บึงกาฬ ณ...
29/03/2023

การลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ และ สพป.บึงกาฬ ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

การลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด สพม.บึงก....

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตัดสินการแข่งขันโต้สาระวาทีเพื่อพัฒนาทักษะการคิด เพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ...
29/03/2023

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตัดสินการแข่งขันโต้สาระวาทีเพื่อพัฒนาทักษะการคิด เพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก” ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตัดสินการแข่งขันโต้สาระวาทีเพื่อพัฒนาทักษะการคิด เพื่อสิ่งแ.....

29/03/2023
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณครูเข้าร่วม“Learning Designer Bootcamp”ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม66
17/03/2023

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณครูเข้าร่วม

“Learning Designer Bootcamp”
ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม66

Say Hi 👋

สวัสดีคุณครูที่น่ารัก…

ตอนนี้สถานการณ์กลับมาปกติแล้ว คุณครูและนักเรียนที่พลัดพรากจากกันเพราะเจ้าไวรัสตัวร้าย (Covid-19) ก็ได้กลับมาพบหน้ากันเสียที สาธุ99

1 ปีที่ผ่านมา คุณครูเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ❓

สนุกสนานเฮฮา ปาร์ตี้กันใหญ่ 🥳

หรือ ไม่ไหวแล้วแม่ หัวจะปวดดดดดด 😭

แอดเชื่อว่า คุณครูและนักเรียนต้องปรับจูนกันพอสมควรเลย อย่าพึ่งท้อน้า เราจะสู้และฝ่าฟันไปด้วยกันค่ะ 🫰🏻

ช่วงนี้ หลายๆโรงเรียนทยอยปิดเทอมกันแล้ว คุณครูคงกำลังมองหาทริปท่องเที่ยวอยู่แน่ๆเลย
ไม่เอาน่า เกิดเป็นครูยุคนี้ เรื่องเที่ยวต้องไว้ทีหลัง ตามแอดมาทำกิจกรรมสนุกๆกันดีกว่า

กิจกรรมที่ว่าก็คือ แท๊น แท้น แท่น…🎉

+++++++++++++++++++++++
“Learning Designer Bootcamp”
+++++++++++++++++++++++
เหล่าผู้กล้าจะได้รับการปลดปล่อยสมรรถนะเจ๋งๆ
จากวิทยากรและกระบวนการมืออาชีพ
ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. - 1 พ.ค.66

กติการ่วมสนุก ติดตามได้ในใบประกาศรับสมัครด้านล่างนี้เลยนะคะ👇

ใครพร้อม ก็มาดิคร้าบบบ มาร่วมสนุกกัน
รีบส่งใบสมัครให้ไวเลย รับจำนวนจำกัด

หมดเขตสมัคร 24 มีนาคม 2566
ประกาศผลภายในสิ้นเดือนนี้ ติดตามเพจไว้เลยจ้า…

สนใจสมัคร คลิกลิงก์ด้านล่างเลยจ้า 👇

https://forms.gle/wtMvMYiav52h1dWd8

ของดี ต้องบอกต่อ
อย่าลืม แชร์ ให้เพื่อนๆน้า…
แล้วพบกันนะคะ ❤️

16/03/2023
เปิดค่ายรักษ์พงไพร ปี 2566โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สนก.
04/03/2023

เปิดค่ายรักษ์พงไพร ปี 2566
โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สนก.

เปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2566 ม...

17-18  กุมภาพันธ์ 2566 - สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตกา...
24/02/2023

17-18 กุมภาพันธ์ 2566 - สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดอบรมหลักสูตรผู้นําด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ปี 2566 ให้แก่ ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 1-3

โดยมี ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. กล่าวเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับ ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 3 ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ICT Talent ประจำโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีและโรงเรียนภายใต้การดูแลของ สพฐ. ประจำปี 2566 และ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กล่าวชี้แจงบทบาทหน้าที่ ICT Talent ภาครัฐ เพื่อแนะนำแนวทางการปฏิหน้าที่ในอนาคต พร้อมด้วย คุณกรกช นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และคณะทำงานมูลนิธิฯ แนะนำและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิฯ อีกทั้งยังนำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบรรยายให้ความรู้ให้แก่ ICT Talent ภาครัฐ อย่างเต็มกำลัง อาทิ

1. ความเข้าใจหน้าที่ ICT Talent และ ระบบ School Management System
2. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการเข้าใจบุคคล
3. Digital Citizen ความฉลาดทางด้านดิจิทัล
4. ความปลอดภัยทางไซเบอร์
5. การสอนวิทยากรคำนวณ เพื่อบูรณาการในวิชาต่าง ๆ
6. การประยุกต์ใช้คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ OBEC CONTENT CENTER ในการจัดการเรียนการสอน
7. สื่อและแพลตฟอร์ม ICT เพื่อการศึกษาจากภาคเอกชน

การอบรมครั้งนี้ มีคณะทำงานโครงการโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย รอง ผอ.เขตฯ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมฟังนโยบายการดูแลและติดตาม ICT Talent ภาครัฐ ซึ่งในปีนี้ สพฐ. ได้ขยายโครงการ ICT Talent ภาครัฐ สู่โรงเรียนภายใต้ สพฐ.ทุกโรงเรียน และเปิดโอกาสให้ครูอัตราจ้าง สมัครเป็น ICT Talent ภาครัฐ ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ สพฐ. และมูลนิธิฯ มีนโยบายเปิดรับสมัคร ICT Talent ภาครัฐ อย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ 500 อัตรา เพื่อให้ครอบคลุม โรงเรียนภายใต้ สพฐ. ทั่วประเทศ
#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี #โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี #โรงเรียนสังกัดสพฐ.

22/02/2023

สพฐ. ให้ความสำคัญด้านการคัดแยกต้นทางเพื่อนำกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล โครงการกล่องนมรักษ์โลก https://inno.obec.go.th/?p=186756

👧🏻👦🏻 ถ้าไม่อยากให้หนูแซดอย่างบ่อย มาโหวตขวัญใจ “หนูน้อยกู้โลก” กันนะ!🏆 ชวนพี่ๆ ร่วมโหวตเชียร์เหล่า “หนูน้อยกู้โลก” 20 รร...
13/02/2023

👧🏻👦🏻 ถ้าไม่อยากให้หนูแซดอย่างบ่อย มาโหวตขวัญใจ “หนูน้อยกู้โลก” กันนะ!

🏆 ชวนพี่ๆ ร่วมโหวตเชียร์เหล่า “หนูน้อยกู้โลก” 20 รร. สุดท้ายจากทั่วประเทศ ในการประกวดคลิปเล่าวิธีกู้โลกด้วยการจัดการถุงนม รร. ใช้แล้วให้น่าสนใจ ✨

รร. ไหนจะได้รางวัล Popular Vote พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา… คุณคือผู้ตัดสิน!

📍 โหวตที่นี่เลย >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0dFq5GyXNFyRzbzeatsy81iYT9n5b5WrMy1AbBBgDat6DdefhF9BJFTFfP9gLYuvbl&id=693096830706780

🗓️ ตั้งแต่ 9 - 23 ก.พ. 2566

#หนูน้อยกู้โลก #ถุงนมกู้โลก

13/02/2023

ประกาศผลการคัดเลือกต้นแบบผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพสูงและมีสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ กุมภาพันธ์ 13, ...

ประกาศผลการคัดเลือกต้นแบบผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพสูงและมีสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ
13/02/2023

ประกาศผลการคัดเลือกต้นแบบผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพสูงและมีสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ

ประกาศผลการคัดเลือกต้นแบบผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพสูงและมีสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ กุมภาพันธ์ 13, ...

06/02/2023

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2566🤖
เกม Robo Rescue และ เกม Robo Soccer
🚩 รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด
>>https://www.tpa.or.th/robot/files/2023/a-07-2566.pdf
🚩 อบรม online ได้ที่
>> https://youtube.com/playlist?list=PLTNy42QzEKIsBBlpM5_OreA0dl1k5MVKo

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️ โทร. 02-2580320 ต่อ 1111,1113 (จ. - ศ. เวลา 08.00 - 17.00 น.)
📧 Email: [email protected]
🌐 https://www.tpa.or.th/robot/

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Design) สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างสร้างสรร...
01/02/2023

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Design) สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Design) สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่าง.....

โครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2566  วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566  นางสาวกฤติกา ราษีสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด...
19/01/2023

โครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นางสาวกฤติกา ราษีสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ขอหารือร่วมกับ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และนางสาวนลินี จีนกูล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการโครงการพิเศษ พร้อมคณะ เพื่อรายงานการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2565 ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอแผนงานโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2566 มกราคม 19, 2023มกราคม 19, 2023 คพศ. สนก. 05_Environment, 07_คพศ. อ่าน 12 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นางสา....

"ตรีนุช" นำเด็กและเยาวชนดีเด่น และที่นำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ 987 คน เข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี พร้อม...
13/01/2023

"ตรีนุช" นำเด็กและเยาวชนดีเด่น และที่นำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ 987 คน เข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี พร้อมรับโล่รางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ข่าว
https://moe360.blog/2023/01/11/110166

Facebook
https://www.facebook.com/1611166045632577/posts/5707449979337476/?mibextid=Nif5oz

ลิงก์รับชมย้อนหลัง
https://fb.watch/h_4Tru6TN2/?mibextid=v7YzmG

ภาพเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/13DCd8onPG1ZkJuyRp6OYwM0ootoQSxOW?usp=share_link

ที่มา ศธ.360

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ตรีนุช” นำ…

📌 ขยายเวลารับสมัคร! ร่วมส่งคลิป "หนูน้อยกู้โลก" ได้ ถึง 31 ม.ค. 66 นี้ 👧🏻👦🏻  ชวนโรงเรียนอนุบาล-ประถมศึกษาทั่วประเทศ 🎥 ร่...
12/01/2023

📌 ขยายเวลารับสมัคร! ร่วมส่งคลิป "หนูน้อยกู้โลก" ได้ ถึง 31 ม.ค. 66 นี้
👧🏻👦🏻 ชวนโรงเรียนอนุบาล-ประถมศึกษาทั่วประเทศ 🎥 ร่วมประกวดคลิปวิดีโอ “หนูน้อยกู้โลก” ความยาวไม่เกิน 3 นาที
💬 เล่าวิธีกู้โลกด้วยการจัดการถุงนมโรงเรียนใช้แล้วด้วยแนวคิดสร้างสรรค์และน่าสนใจ
✨ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 1 แสนบาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ✨
🗓 วันนี้ - 31 ม.ค. 2566
📝 รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.scg.com/esg/highlight/kidsavetheworld
#หนูน้อยกู้โลก #ถุงนมกู้โลก

📢 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ...
04/01/2023

📢 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023)
📍จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2566
📍ณ Event Hall 100 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
📗ภาคการเสวนา&อบรม》มากกว่า 80 หัวข้อ
🟢 การเสวนาเพื่อส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น
🟢 การฝึกอบรมอาชีพ บ่มเพาะนักประดิษฐ์
📕 ภาคนิทรรศการ》กว่า 1000 ผลงาน พบกับ
🟢 นิทรรศการประกวด I-New Gen Award 2023
🟢 นิทรรศการ Highlight อาทิ -ขุมทรัพย์ป่าชายเลน Mangrove Treasure, Guardians of the Forest ขบวนการผู้พิทักษ์ป่าไม้, พื้นที่เรียนรู้กับนวัตกรรมโดรน Funarium Sky Drone, จากสิ่งประดิษฐ์ สู่นวัตกรรม Maker Space: From Maker to Innovator, นักประดิษฐ์วิจิตรศิลป์ The Art of Invention, U2T และ Youth in Charge
🟢 นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx)
🟢 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น การบ่มเพาะ และการฝึกอบรมอาชีพ เป็นต้น
📌ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานในรูปแบบ Onsite และ Online ในภาคการเสวนา การอบรมและภาคนิทรรศการได้ที่
https://inventorsdayregis.com
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ได้ที่ :
https://nrct.go.th/_brochure/inventorsday2023/index.html
Onsite ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
Online ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีศักยภาพสูงและมีสรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมก...
26/12/2022

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีศักยภาพสูงและมีสรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ >> https://drive.google.com/file/d/1jvSMQHZwpvdtULsUEXRbnAv5_Tji9VKb/view?usp=sharing

ที่อยู่

กระทรวงศึกษาธิการ
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622885888

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

งานปีใหม่ใหม่ สนก. ได้รับเกียรติจากท่านว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากท่านพิธาน พื้นทอง ท่านเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ท่านนิจวดี เจริญเกียรติบวร และท่านผู้ใหญ่อีกหลายคน ร่วมพิธีทำบุญปีใหม่ที่ ห้องประชุม สนก. วันที่ 28 ธันวาคม 2564
****ประกาศรับสมัคร ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม****
https://youtu.be/YDoZIp_KwrU
ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ประกาศรับสมัครสมัคร ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม จำนวน 150 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสบัติดังนี้
1. เป็นข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี
2. เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3. พร้อมที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความเข้มแข็งด้าน ICT ในโรงเรียนต่างๆ

🔺วิธีการสมัคร
แสกน QR Code จากภาพประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการสมัครและทำแบบทดสอบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - 20 มกราคม 2565
สามารถตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนคอมเน็กซ์อีดี ได้ที่ https://connexted.org/foundation/school
หมายเหตุ : หลักสูตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ได้รับการรับรองจาก ศบศ. ผู้เข้าอบรม สามารถนับชั่วโมงเพื่อเสนอยื่นขอวิทยะฐานะได้
ัฐ #การศึกษา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
ประกาศ (อีกครั้งหนึ่ง) จากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. : แจ้งรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบ 2 โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2

*** ขณะนี้คณะทำงานได้ส่งอีเมลแบบทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test (online) ให้ทุกท่านที่มีรายชื่อตามที่แจ้งแล้ว หากท่านใดยังไม่ได้รับอีเมล หัวข้อ Genesys Online Supervisor จากที่อยู่อีเมล [email protected] ให้ดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบทุกๆ Folder
ซึ่งถ้าในกล่องจดหมาย (Inbox) ไม่มี อาจจะต้องเช็คใน Folder (Categories) หมวดหมู่ --> โปรโมชั่น หรือ โซเชียล หรือ Folder อื่นๆทั้งหมด

2. หากตรวจสอบตามข้อ 1 แล้วยังไม่พบอีเมล ให้รีบติดต่อคณะทำงานภายในวันที่ 13 ธ.ค.64
8 ธันวาคม 2564
กฟผ. - สพฐ. มอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนทั่วประเทศที่ร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโครงการห้องเรียนสีเขียว https://inno.obec.go.th/?p=180481
แจ้งความคืบหน้าของการรับสมัคร ICT Talent ภาครัฐรุ่นที่ 2 ในวันที่ 22 พย. 2564
ขณะนี้มีผู้สมัคร 770 ท่าน
สอบผ่าน ICT Test 664 ท่าน
เหลือที่ว่างอีก 136 ท่าน
***เหลือเวลารับสมัครอีก 8 วัน เท่านั้น***

🔺วิธีการสมัคร
1.เข้าลิงก์การสมัคร พร้อมทำแบบทดสอบ ICT Test ได้ที่ http://shorturl.at/adrzE / สแกน QR Code
2.กรอกข้อมูลยืนยันการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test
(หากคะแนน ICT Test ผ่าน จะได้รับแบบทดสอบบุคลิกภาพ ภายในวันที่ 8 ธ.ค.64)
3.ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test (ภายในวันที่ 8-14 ธ.ค.64)
4.หากผ่านการทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test จะได้รับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการผ่าน Video Call (เริ่มสัมภาษณ์ตั้งแต่ ธ.ค. 64 - ม.ค. 65)
5.หากผ่านการสัมภาษณ์ จะต้องเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร ICT Talent จำนวน 3 วัน (ช่วงกลาง ม.ค. 65 เป็นต้นไป)
6.ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกเป็น ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 (ช่วง ก.พ.65)
⏰ ระยะเวลาการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test
ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564
📌 สามารถตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนคอมเน็กซ์อีดี ได้ที่ https://connexted.org/foundation/school
หมายเหตุ : หลักสูตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ได้รับการรับรองจาก ศบศ. ผู้เข้าอบรม สามารถนับชั่วโมงเพื่อเสนอยื่นขอวิทยะฐานะได้
ัฐ #การศึกษ
#}