Clicky

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดกา

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดกา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส

เปิดเหมือนปกติ

👧🏻👦🏻 หนู ๆ ก็กู้โลกได้! .📌  ชวนโรงเรียนอนุบาล-ประถมศึกษาทั่วประเทศ 🎥 ร่วมประกวดคลิปวิดีโอ “หนูน้อยกู้โลก” ความยาวไม่เกิน...
11/11/2022

👧🏻👦🏻 หนู ๆ ก็กู้โลกได้!
.
📌 ชวนโรงเรียนอนุบาล-ประถมศึกษาทั่วประเทศ 🎥 ร่วมประกวดคลิปวิดีโอ “หนูน้อยกู้โลก” ความยาวไม่เกิน 3 นาที
💬 เล่าวิธีกู้โลกด้วยการจัดการถุงนมโรงเรียนใช้แล้วด้วยแนวคิดสร้างสรรค์และน่าสนใจ
✨ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 1 แสนบาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ✨
🗓 วันนี้ - 13 ม.ค. 2566
.
📝 รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.scg.com/esg/highlight/kidsavetheworld
.
#หนูน้อยกู้โลก #ถุงนมกู้โลก

08/11/2022

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 2 ราย

https://moe360.blog/2022/11/08/8112565

Photos from มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี's post
04/11/2022

Photos from มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี's post

ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ ๓ ** ICT Talent ค...
01/11/2022

ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ ๓

** ICT Talent คืออะไร
คือ ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

** หน้าที่ของ ICT Talent
๑. ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และชุมชนสามารถประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการข้อมูลและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ดูแลรักษาอุปกรณ์ ICT ในโรงเรียนให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๓. ประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี (Connext ed) ไปสู่โรงเรียนและพื้นที่ในการดูแล เช่นติดตามการบันทึกข้อมูลโรงเรียนในระบบ School Management System ฯลฯ

** คุณสมบัติผู้สมัคร
๑. เป็นข้าราชการครู หรือครูอัตราจ้าง ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี โดยสามารถตรวจสอบชื่อโรงเรียนได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1doMAoHokrpPCC0yuWiTH1TJzFGS6j5jIkX3hI0I3NVE/edit?usp=share_link
๒. เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
๓. พร้อมที่จะเป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งด้าน ICT ในโรงเรียนต่าง ๆ
๔. มีความพร้อมและสามารถเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมได้ตามห้วงเวลาที่กำหนดแต่ละครั้ง

** การเข้ารับการสมัคร
สามารถส่งข้อมูลส่วนตัว และทำแบบทดสอบ ICT Test ที่เว็บไซต์ https://inno.obec.go.th/pracharaths/?p=702 ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หลังจากผู้สมัครดำเนินการเข้ารับการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ท่านติดตามผลการสมัครทางอีเมล์ขอท่าน หากผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะมีอีเมล์แจ้งให้เข้ารับการทดสอบต่อภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ต่อไป
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ๐๒-๒๘๘-๕๘๙๓ หรือ ๐๘๐-๒๑๔-๖๓๒๕ โครงการคอนเน็คซ์อีดี (ภาครัฐ)

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมและทดสอบครบทุกขั้นตอนจะได้รับการแต่งตั้งเป็น ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ ๓ และสามารถใช้พิจารณาเป็นคะแนนเลื่อนวิทยะฐานะได้

29/10/2022
แคปซูล 5 เวทีแห่งการแบ่งปัน ชุมชนแห่งการเรียนรู้

กิจกรรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 เดือนที่ 9 "รากวัฒนธรรมสะท้อนหัวใจความเป็นพลเมืองโลก"

แคปซูล 1 เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยหัวใจ
ในหัวข้อ “สร้างชาติ สร้างโลก ด้วย Green Citizen”
URL : https://fb.watch/gsdkFRl5L8/

แคปซูล 2 แฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์
ในหัวข้อ “Role Model ตามรอยพระราชาเพื่อพลเมืองพอเพียง”
URL : https://fb.watch/gsdjNwnWZt/

แคปซูล 3 Shopping นวัตกรรมแห่งปัญญา
ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม สู่ความท้าทายของ SDGs”
URL : https://fb.watch/gsdiTL7PU9/

แคปซูล 4 สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสร้างง่าย
ในหัวข้อ “เครือข่ายพลเมืองสู่ความอยู่รอดของพลโลก”
URL : https://fb.watch/gsdmiswQrn/

แคปซูล 5 เวทีแห่งการแบ่งปัน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในหัวข้อ "ต่างสมัย ต่างวัย ร่วมสร้างสรรค์พลเมืองประชาธิปไตย"
URL : https://fb.watch/gsdls6Hf4n/

28/10/2022

ประกาศๆ 📣
โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 ♻️สามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯและติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School - DEQP 📌📌หมดเขตรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 📌📌 ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 5608 ต่อ 1296, 1293 และ1298

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566
เพื่อกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ให้กับเครือข่ายสถานศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมโดยใช้เยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครู อาจารย์ ผู้เรียนและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา

#โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ในโรงเรียนนำร่องที่ได้รับเงินบริจาคจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้ว เข้าร่วมการอบ...
28/10/2022

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ในโรงเรียนนำร่องที่ได้รับเงินบริจาคจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้ว เข้าร่วมการอบรมโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ภายใต้โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 หลักสูตรวิจัยและพัฒนารูปแบบการอบรมออกแบบการจัดการเรียนรู้ PCARE เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ Digital Devices Base Learning (DDBL) ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

🔷 วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.

*หมายเหตุ*
*หลักสูตรนี้ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครูผู้สอน 5 วิชาหลักในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ วิชาละ 1 ท่าน
**กรุณาตรวจสอบชื่อโรงเรียนของท่านในภาพถัดไปเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

นอกจากนี้ โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา ยังมีการเปิดระดมทุนให้กับน้อง ๆ อีกหลายโรงเรียนที่กำลังรอความช่วยเหลือ
บริจาคตรงให้กับโรงเรียนที่ท่านต้องการ ได้ที่ https://connexted.org
(สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี
#โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี

23 ตุลาคม วันปิยมหาราชน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้...
23/10/2022

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

22/10/2022

พบกับ Live สด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน" EGAT Green Learning Society Camp" วิชาภาษาไทย พบกับ พี่บาส กัณวัฒน์ สุขาภิวัฒน์ ”
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปนร้าาาาาาาา
ชมได้ทาง 👉👉 https://gls.egat.co.th/live
https://youtu.be/MYF3EgjfSKI
#กฟผ #ห้องเรียนสีเขียว

ประกาศ!!!! ข่าวดีจ้า สำหรับคนรักการผลิตภาพยนตร์โครงการโรงเรียนสุจริต ขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจส่งใบสมัครและผลงานเข้าร่วมก...
21/10/2022

ประกาศ!!!! ข่าวดีจ้า สำหรับคนรักการผลิตภาพยนตร์
โครงการโรงเรียนสุจริต ขอเชิญชวนโรงเรียน
ที่สนใจส่งใบสมัครและผลงานเข้าร่วมการประกวด
ระหว่างวันที่ 5 - 15 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต
ภายใต้หัวข้อ Correct or Corrupt
รายละเอียดสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ดในภาพได้เลยจ้า
มาประกวดกันเยอะๆน้าาาาาา

ประกาศ!!!! ข่าวดีจ้า
กิจกรรมภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต
เปิดให้โรงเรียนที่สนใจผลิตภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต
ส่งใบสมัครและผลงานเข้าร่วมการประกวด
ระหว่างวันที่ 5 - 15 พฤศจิกายน 2565
ภายใต้หัวข้อ Correct or Corrupt
รายละเอียดสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ดในภาพได้เลยจ้า
มาประกวดกันเยอะๆน้าาาาาา

16/10/2022

พบกับ Live สด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน" EGAT Green Learning Society Camp" วิชาสังคมศึกษาฯ พบกับ พี่นัตสึ ณัฐพล กิจจาธนากร”
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปนร้าาาาาาาา
ชมได้ทาง 👉👉 https://gls.egat.co.th/live
https://youtu.be/n705imtdwII
#กฟผ #ห้องเรียนสีเขียว

15/10/2022

พบกับ Live สด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน" EGAT Green Learning Society Camp" วิชาภาษาอังกฤษ พบกับ พี่สตีฟ นันทพัทธ์ แดงโกเมน ”
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปนร้าาาาาาาา
ชมได้ทาง 👉👉 https://gls.egat.co.th/live
https://youtu.be/ljTTCzR-UIU
#กฟผ #ห้องเรียนสีเขียว

14/10/2022

พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 https://inno.obec.go.th/?p=185310

13/10/2022

ประกาศๆ 📣
โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 ♻️สามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯและติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School - DEQP 📌📌หมดเขตรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 📌📌 ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 5608 ต่อ 1296, 1293 และ1298

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566
เพื่อกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ให้กับเครือข่ายสถานศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมโดยใช้เยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครู อาจารย์ ผู้เรียนและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา

#โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน" EGAT Green Learning Society Camp" จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กฟผ....
08/10/2022

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน" EGAT Green Learning Society Camp" จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กฟผ. ได้กำหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน" EGAT Green Learning Society Camp" สร้างเสริมทักษะให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับการเตรียมความพร้อมการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ใน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ สังคม และภาษาไทย โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก กฟผ. และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ในรูปแบบ Co-creation เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ พร้อมพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ตามแผน PDP ในการบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ในรูปแบบ Co-creation ในการส่งเสริมองค์ความรู้พร้อมพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน

2.เพื่อต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานห้องเรียนสีเขียว ให้สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สีเขียว (Green Learning Society)

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
วิธีการร่วมกิจกรรม

1.สมัครสมาชิกใน Website https://gls.egat.co.th/register (แก้ไขข้อมูลในโปรไฟล์ให้เรียบร้อย เพื่อรับเกียรติบัตร)

2.กดเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน" EGAT Green Learning Society Camp" ที่ https://gls.egat.co.th/activities/125

3.ลงทะเบียนในรายวิชาที่สนใจ

วิชาคณิตสาสตร์ https://forms.gle/abc36CikgivEu9Aj9
วิชาฟิสิกส์ https://forms.gle/seucA6GCM3C9SxYB9
วิชาเคมี https://forms.gle/AGq6xE1Apj28TpFR9
วิชาชีววิทยา https://forms.gle/2VjNKiJSPdH18deb8
วิชาอังกฤษ https://forms.gle/K4qShXvKpJeKfuJS9
วิชาสังคม https://forms.gle/876cXe2ehWyBqU9UA
วิชาภาษาไทย https://forms.gle/RLB38VbAHsztbFsU9
4.เมื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเสร็จ แนบรูปถ่ายในรายวิชาที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเกียรติบัตรและคะแนน GLS Point 10 คะแนน

หมายเหตุ : เกียรติบัตรและคะแนน GLS Point จะต้องทำตามเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมตามที่ กฟผ. กำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางพิมลณัฏฐ์ นนทวัฒน์ โทร. 085 114 6659

วันนี้พบกับ Live สด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน" EGAT Green Learning Society Camp"  วิชาเคมี  พบกับ พี่นิ้ง ณัฏฐนิฎา   เทพ...
08/10/2022

วันนี้พบกับ Live สด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน" EGAT Green Learning Society Camp" วิชาเคมี พบกับ พี่นิ้ง ณัฏฐนิฎา เทพพันธ์กุลงาม ”
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปนร้าาาาาาาา
ชมได้ทาง 👉👉 https://gls.egat.co.th/live
และทาง https://youtu.be/e8FJ-4ROHQc
#กฟผ #ห้องเรียนสีเขียว

06/10/2022

จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นั้น
ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอให้ทุกส่วนราชการลดธงครึ่งเสาในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นเวลา 1 วัน เพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ลดธงครึ่งเสาในวันดังกล่าว

จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นศธ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดศธ. เพิ่มความเข้มงวดและกำหนดมาตรการเข้า-ออก สถานศึกษาฯ ของบุคคลภายนอก โดยให้ประสานการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยยึดความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาธิการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้สถานศึกษาทุกแห่งปฎิบัติตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยโดยเคร่งครัดค่ะ

#ตรีนุชเทียนทอง

ตรีนุช” ห่วงเหตุคลั่งกราดยิง กำชับโรงเรียนเฝ้าระวังความปลอดภัยhttps://www.facebook.com/1611166045632577/posts/pfbid02sd9...
06/10/2022

ตรีนุช” ห่วงเหตุคลั่งกราดยิง กำชับโรงเรียนเฝ้าระวังความปลอดภัย

https://www.facebook.com/1611166045632577/posts/pfbid02sd95mGpfr1ctrWy93Uvb8Uu6FKoLt6Pmt9D9eXyUrxVNexKSDzCFP2bzbh2yRpHul/

“คุณหญิงกัลยา” เสียใจกรณีคนร้ายกราดยิงเด็ก ครู และผู้ปกครอง กำชับสถานศึกษาในกำกับเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยของเด็ก ย้ำเป็นห่วงสถานการณ์ยาเสพติด ต้นเหตุสร้างความสูญเสีย

https://www.facebook.com/1611166045632577/posts/pfbid02RZTGywnHMRjXe4CGRsPtrvY9nJ5CP8M5W1TyDPA87KgJJ7MaV2zomQCmT1WYPgAJl/

ที่มา : ศธ. 360 องศา

“คุณหญิงกัลยา” เสียใจกรณีคนร้ายกราดยิงเด็ก ครู และผู้ปกครอง กำชับสถานศึกษาในกำกับเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยของเด็ก ย้ำเป็นห่วงสถานการณ์ยาเสพติด ต้นเหตุสร้างความสูญเสีย

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่คนร้ายซึ่งเป็นอดีตตำรวจได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนกราดยิงเด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง ที่ศูนย์เด็กเล็กอบต. และประชาชนในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ในอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ทำให้มีผู้เสียชีวิต 36 คน บาดเจ็บอีก 12 คน

“กระทรวงศึกษาธิการได้ทราบเหตุการณ์อันเศร้าสลดที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วยความเสียใจยิ่ง และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต มีความห่วงใยเด็กและเยาวชน ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นสถานศึกษา หรือโรงเรียน จึงได้กำชับให้สถานศึกษาในกำกับทุกแห่งเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยของเด็ก และบุคลากรในสถานศึกษา”ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

ทั้งนี้ ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า ทราบจากรายงานข่าวว่าคนร้ายเคยรับราชการตำรวจก่อนถูกไล่ออกจากพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอาการคลั่งยา จึงมีความเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์ยาเสพติดที่แพร่ระบาดว่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะเหตุการณที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของประเทศไทย

#กราดยิงหนองบัวลำภู #คุณหญิงกัลยา

ขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงที่ จ.หนองบัวลำภูและขอส่งกำลังใจให้...
06/10/2022

ขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุด
กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุการณ์กราดยิงที่ จ.หนองบัวลำภู
และขอส่งกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน

02/10/2022

คลิป “The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์” รวม 68 EP. สำหรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน หรือค้นหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับทุกคนจัดทำโดยครูตู้ DLTV

https://youtube.com/playlist?list=PLbfII1CKXsrqRduxqpgHuntp7b75TNYuP

Photos from อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา's post
29/09/2022

Photos from อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา's post

ภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ ICT Talent ภาครัฐในช่วงเดือนกันยายน 2565 คุณครูขวัญเรียม  เชื้อหมอ และ คุณครูจีระภา ศรีพลพรรค IC...
29/09/2022

ภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ ICT Talent ภาครัฐ

ในช่วงเดือนกันยายน 2565 คุณครูขวัญเรียม เชื้อหมอ และ คุณครูจีระภา ศรีพลพรรค ICT TALENT ภาครัฐ ประจำโรงเรียนบ้านน้ำมวบ จ.น่าน จัดอบรมการใช้สื่อ ICT ให้กับครู ครั้งที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ จ.น่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ทบทวนการใช้งาน Canva ในการสร้างสื่อ Presentation โดยคุณครูจีระภา ศรีพลพรรค พร้อมติดตามนักเรียนทบทวนใช้งาน Canva เพื่อฝึกทักษะการสร้างงานนำเสนอ
- ทบทวนการสร้างสื่อ Wordwall.net โดยครูขวัญเรียม เชื้อหมอ
- การสร้าง Portfolio ของครูในรูปแบบออนไลน์ใน Google sites ลดการใช้กระดาษ
- สอนการสร้าง QR Code เว็บไซต์ qrcode-monkey.com

โดยผลตอบรับ ผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูมีความสนใจ และให้ความร่วมมือในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

ถือเป็นการปฏบัติหน้าที่ที่สำคัญของ ICT Talent ภาครัฐ ในการช่วยขับเคลื่อนการศึกษา เตรียมความพร้อมสถานศึกษาไปสู่ยุค 4.0

#การศึกษา

จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ดร.บรรเจอพร  สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา https://y...
29/09/2022

จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ดร.บรรเจอพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา https://youtu.be/1DgEjV4NQo4

16/09/2022

ร่วมรับฟังไอเดียการขับเคลื่อน SDGs จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติจาก 9 เวทีเสวนาในงาน "ก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ระหว่างวัน 22 - 25 ก.ย.2565 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ sdgs.nesdc.go.th/exhibitions/นิทรรศการก้าวพอดี-2565

15/09/2022

วันที่ 23 ก.ย. นี้ ขอเชิญติดตามรับชมการประชุมประจำปี 2565 ของ สศช. "พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวไปด้วยกัน"

พบกับการนำเสนอสาระสำคัญร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ พร้อมรับฟังการเสวนาหัวข้อ "พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวไปด้วยกัน" จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ

รับชมพร้อมกันได้ทาง https://fb.me/e/2duRlqnwE
หรือ https://youtu.be/kDaDdpUOGzI
#สภาพัฒน์ #ประชุมประจำปี #แผน13 #13หมุดหมาย #พลิกโฉมประเทศไทย

15/09/2022

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. …. ตามที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม

"คืนอำนาจการบริหารงานบุคคลให้เขตพื้นที่การศึกษา"

โดยขั้นตอนต่อไปจะส่งให้นายกรัฐมนตรี นําขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

#กระทรวงศึกษาธิการ
#เขตพื้นที่การศึกษา

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน...
15/09/2022

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน
ในโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project)
https://inno.obec.go.th/?page_id=185019

>>>3 กันยา นี้
01/09/2022

>>>3 กันยา นี้

มาแล้วจ้าาา โปรเจคสุดพิเศษสำหรับปี 2565 นี้ 🎉🎉🎉

แอดขอเชิญชวนคุณครูทุกคน ผู้มีใจรักการพัฒนา ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่วงการการศึกษาของไทย

ด้วยการมีส่วนร่วมพัฒนาบนฐานชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ Learning Community

>>>แพลตฟอร์มออนไลน์

29/08/2022

ทำแบบสอบถามและดาวน์โหลดเกียรติบัตร การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ ระดับประเทศ ประจำปี 2565 https://inno.obec.go.th/?p=184448

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯอพ.สธ. - สพฐ.สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
20/08/2022

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
อพ.สธ. - สพฐ.
สนองพระราชดำริโดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
https://inno.obec.go.th/rspg

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ตั้งแต่ปี 2503 ทรงดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการนุรักษ์พืชพรรณของประเทศและดำเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ โดยได้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้นในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา รวมทั้งศึกษาด้านชีวโมเลกุลและจากสถานการณ์ของดวามหลากหลายทางชีวภาพที่ทั่วโลกตระหนักถึงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นไทยยังต้องเตรียมพร้อมและมีมาตรการเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน มิฉะนั้นอาจสูญเสียทรัพยากรของประเทศ เนื่องจากต่างชาติได้นำไปศึกษาวิจัยและพัฒนาแล้วนำไปจดสิทธิบัตรเป็นพืชพันธุ์ใหม่ทำให้ประเทศไทยไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพยากรนั้น ๆ จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งที่จะสูญเสียความรู้และภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กับต่างประเทศ

งาน“มหาจุฬา สมัชชาวิถีพุทธ” ครั้งที่ 3 เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพั...
07/04/2022
งาน“มหาจุฬา สมัชชาวิถีพุทธ” ครั้งที่ 3 - สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

งาน“มหาจุฬา สมัชชาวิถีพุทธ” ครั้งที่ 3

เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าร่วมจัดงาน“มหาจุฬา สมัชชาวิถีพุทธ” ครั้งที่ 3 ซึ่งได้จัดการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 5 (5th MCU Contest) และมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณสำหรับนักเรียนและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จากทั่วประเทศ กว่า 300 โรงเรียน โดยมีพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร ) เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวและเป็นผู้มอบโล่พระราชทาน โล่ประทาน สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 5 (5th MCU Contest) พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าร่วมในพิธีและมอบประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนที่ชนะการประกวดในระดับต่าง ๆ นอกจากนี้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร ) กับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้อมนำเอาหลักพุทธรรมเข้าไปบูรณาการกับหลักสูตรการเรียนการสอน และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเป้าหมายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ในส่วนของการกิจกรรมการประกวดในปีนี้ สํานักงานพระสอนศีลธรรม และ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ร่วมกันดําเนินการคัดเลือก และประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
เพื่อยกย่องประกาศเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํารุ่นที่ 12 และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 โดยมีโรงเรียนวิถีพุทธผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํารุ่นที่ 12 จํานวน 243 โรงเรียน และเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 4 จํานวน 43 โรงเรียน ซึ่งเป็นแนวทางที่จะสามารถส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้บริหารโรงเรียน ภายใต้การบูรณาการหลักธรรมสู่การจัดการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนาเพิ่มขึ้นต่อไปได้ในอนาคต

เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาข....

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565
03/04/2022
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มโครงการพิเศษ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู....

Photos from สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี's post
02/04/2022

Photos from สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี's post

19/03/2022

ที่อยู่

กระทรวงศึกษาธิการ
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622885888

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดกาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

งานปีใหม่ใหม่ สนก. ได้รับเกียรติจากท่านว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากท่านพิธาน พื้นทอง ท่านเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ท่านนิจวดี เจริญเกียรติบวร และท่านผู้ใหญ่อีกหลายคน ร่วมพิธีทำบุญปีใหม่ที่ ห้องประชุม สนก. วันที่ 28 ธันวาคม 2564
****ประกาศรับสมัคร ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม****
https://youtu.be/YDoZIp_KwrU
ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ประกาศรับสมัครสมัคร ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม จำนวน 150 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสบัติดังนี้
1. เป็นข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี
2. เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3. พร้อมที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความเข้มแข็งด้าน ICT ในโรงเรียนต่างๆ

🔺วิธีการสมัคร
แสกน QR Code จากภาพประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการสมัครและทำแบบทดสอบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - 20 มกราคม 2565
สามารถตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนคอมเน็กซ์อีดี ได้ที่ https://connexted.org/foundation/school
หมายเหตุ : หลักสูตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ได้รับการรับรองจาก ศบศ. ผู้เข้าอบรม สามารถนับชั่วโมงเพื่อเสนอยื่นขอวิทยะฐานะได้
ัฐ #การศึกษา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
ประกาศ (อีกครั้งหนึ่ง) จากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. : แจ้งรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบ 2 โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2

*** ขณะนี้คณะทำงานได้ส่งอีเมลแบบทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test (online) ให้ทุกท่านที่มีรายชื่อตามที่แจ้งแล้ว หากท่านใดยังไม่ได้รับอีเมล หัวข้อ Genesys Online Supervisor จากที่อยู่อีเมล [email protected] ให้ดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบทุกๆ Folder
ซึ่งถ้าในกล่องจดหมาย (Inbox) ไม่มี อาจจะต้องเช็คใน Folder (Categories) หมวดหมู่ --> โปรโมชั่น หรือ โซเชียล หรือ Folder อื่นๆทั้งหมด

2. หากตรวจสอบตามข้อ 1 แล้วยังไม่พบอีเมล ให้รีบติดต่อคณะทำงานภายในวันที่ 13 ธ.ค.64
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
8 ธันวาคม 2564
กฟผ. - สพฐ. มอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนทั่วประเทศที่ร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโครงการห้องเรียนสีเขียว https://inno.obec.go.th/?p=180481
แจ้งความคืบหน้าของการรับสมัคร ICT Talent ภาครัฐรุ่นที่ 2 ในวันที่ 22 พย. 2564
ขณะนี้มีผู้สมัคร 770 ท่าน
สอบผ่าน ICT Test 664 ท่าน
เหลือที่ว่างอีก 136 ท่าน
***เหลือเวลารับสมัครอีก 8 วัน เท่านั้น***

🔺วิธีการสมัคร
1.เข้าลิงก์การสมัคร พร้อมทำแบบทดสอบ ICT Test ได้ที่ http://shorturl.at/adrzE / สแกน QR Code
2.กรอกข้อมูลยืนยันการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test
(หากคะแนน ICT Test ผ่าน จะได้รับแบบทดสอบบุคลิกภาพ ภายในวันที่ 8 ธ.ค.64)
3.ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test (ภายในวันที่ 8-14 ธ.ค.64)
4.หากผ่านการทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test จะได้รับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการผ่าน Video Call (เริ่มสัมภาษณ์ตั้งแต่ ธ.ค. 64 - ม.ค. 65)
5.หากผ่านการสัมภาษณ์ จะต้องเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร ICT Talent จำนวน 3 วัน (ช่วงกลาง ม.ค. 65 เป็นต้นไป)
6.ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกเป็น ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 (ช่วง ก.พ.65)
⏰ ระยะเวลาการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test
ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564
📌 สามารถตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนคอมเน็กซ์อีดี ได้ที่ https://connexted.org/foundation/school
หมายเหตุ : หลักสูตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ได้รับการรับรองจาก ศบศ. ผู้เข้าอบรม สามารถนับชั่วโมงเพื่อเสนอยื่นขอวิทยะฐานะได้
ัฐ #การศึกษ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Ministry of Education Thailand สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศ กลุ่มภารกิจติดตามและประเมิ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตก สถาบันวิทยาลัยชุมชน สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลข หอสมุดคุรุสภา RTP Cyber Village บช.น. ศูนย์ฝึกอบรม บช.น. กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษั กพร OPDC ศูนย์บริการประชาชน สำนักงาน