วันครู

วันครู “คุรุสภามุ่งยกระดับคุณภาพครู สู่คุณภาพการศึกษาไทย” เพื่อการประชาสัมพันธ์งานวันครู
----------------------------------
จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
(29)

เปิดเหมือนปกติ

24/07/2018
คุรุสภา

แอดมินขอประกาศปิดเพจวันครู โดยท่านที่ต้องการทราบข่าวสารของคุรุสภา สามารถติดตามได้ที่เพจ คุรุสภา ฝากกดไลค์ กดแชร์ ด้วยนะคะ https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2-2004561786234562/

คุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการผลิต การคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วน ดังนี้ ดังนี้ 1. ใช้เป็นหลักฐานกรณีเรียกบรรจุแต่งตั้...
09/07/2018
ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วน ดังนี้ ดังนี้
1. ใช้เป็นหลักฐานกรณีเรียกบรรจุแต่งตั้งครู
2. ใช้สมัครสอบครูและจะหมดเวลารับสมัคร
3. ใช้ต่อสัญญาจ้างครูเป็นการเร่งด่วน
สำหรับการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ นั้น สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ส่วนการต่ออายุใบอนุญาตฯ จะดำเนินการทุกวันศุกร์ แต่จะเปิดรับคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
*** ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด และแนบแบบคำขอแต่ละประเภท พร้อมเอกสารแสดงตามกรณีเร่งด่วนที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1509&tid=

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วน

คุรุสภาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561 ให้หน่วยงานที่ดำเนิน...
25/06/2018
ข่าวประชาสัมพันธ์

คุรุสภาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561 ให้หน่วยงานที่ดำเนินการคัดเลือก เสนอรายชื่อมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1483

คุรุสภาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561

คุรุสภาสรรหาครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ “กว”  ประจำปี 2561 หน่วยงานที่ดำเน...
18/06/2018
ข่าวประชาสัมพันธ์

คุรุสภาสรรหาครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ “กว” ประจำปี 2561 หน่วยงานที่ดำเนินการคัดเลือกต้องส่งแบบรายงานประวัติและผลงานมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1480&tid=

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธ...

คุรุสภาสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มรางวัลเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2561 หน่วยงานที่ดำเนินการคัด...
15/06/2018
ข่าวประชาสัมพันธ์

คุรุสภาสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มรางวัลเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2561 หน่วยงานที่ดำเนินการคัดเลือกต้องส่งแบบรายงานประวัติและผลงานมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1479&tid=

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ ส.....

ตรวจสอบก่อนหมดสิทธิ์!!! สำหรับผู้ที่ผ่านการรับการรับรองความรู้ 9 มาตรฐาน ให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู...
11/06/2018
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบก่อนหมดสิทธิ์!!! สำหรับผู้ที่ผ่านการรับการรับรองความรู้ 9 มาตรฐาน ให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายใน 3 ตุลาคม 2561
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1450&tid=

ตรวจสอบก่อนหมดสิทธิ์!!! ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

08/06/2018
"ครูที่ดีสำหรับคุณ"

"ครูที่ดีสำหรับคุณ"
:: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ::
การประกวดหนังสั้นของนักศึกษาครู ในหัวข้อ “ครูดี เพราะมีจรรยาบรรณ” จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
https://www.youtube.com/watch?v=2-7FakdJZuI&index=4&list=PLDNe5TDdT82r4U92XK1PdL3G4Pth8MuZZ

:: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :: การประกวดหนังสั้นของนักศึกษาครู ในหัวข้อ “ครูดี เพราะมีจรรยาบรรณ” เรื่อง "ครูที...

08/06/2018
"... ถ้า"

"....ถ้า"
:: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ::
การประกวดหนังสั้นของนักศึกษาครู ในหัวข้อ “ครูดี เพราะมีจรรยาบรรณ” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.youtube.com/watch?v=x1wjeil40d0&index=3&list=PLDNe5TDdT82r4U92XK1PdL3G4Pth8MuZZ

:: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :: การประกวดหนังสั้นของนักศึกษาครู ในหัวข้อ “ครูดี เพราะมีจรรยาบรรณ” เรื่อง "....ถ้า" ...

07/06/2018
"โรงเรียนที่ถูกลืม (Forgotten School)"

"โรงเรียนที่ถูกลืม Forgotten School"
รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น "ครูดี เพราะมีจรรยาบรรณ" จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
https://www.youtube.com/watch?v=CnxdnuO5NHo&list=PLDNe5TDdT82r4U92XK1PdL3G4Pth8MuZZ&index=3&t=0s

:: รางวัลชนะเลิศ :: การประกวดหนังสั้นของนักศึกษาครู ในหัวข้อ “ครูดี เพราะมีจรรยาบรรณ” เรื่อง "โรงเรียนที่ถูก.....

คุรุสภา เปิดตัวหนังสั้น “ครูดี เพราะมีจรรยาบรรณ” เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาครู และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ยึดมั...
06/06/2018
ข่าวประชาสัมพันธ์

คุรุสภา เปิดตัวหนังสั้น “ครูดี เพราะมีจรรยาบรรณ” เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาครู และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกที่จะประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1472&tid=

คุรุสภา เปิดตัวหนังสั้น “ครูดี เพราะมีจรรยาบรรณ”

คุรุสภา เยี่ยมชมและติดตามโครงงาน PLC โรงเรียนกาญจนาภิเษกนครปฐมฯhttp://www.education4plus.com/home/2018/06/03/%E0%B8%84%E...
04/06/2018
คุรุสภา เยี่ยมชมและติดตามโครงงานPLC รร.กาญจนาภิเษกนครปฐมฯ - education4plus

คุรุสภา เยี่ยมชมและติดตามโครงงาน PLC โรงเรียนกาญจนาภิเษกนครปฐมฯ
http://www.education4plus.com/home/2018/06/03/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95/

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2561ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธ …

ตีตั๋วดูหนังสั้น “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ” เข้าฉาย 2 มิ.ย. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงภาพยนต์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท...
01/06/2018

ตีตั๋วดูหนังสั้น “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ” เข้าฉาย 2 มิ.ย. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงภาพยนต์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท-เอกมัย...แล้วคุณจะรู้ ทุกสิ่งที่ทำ นั่นเพื่อใคร!!...

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อควรรู้ก่อนสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูhttp://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&...
21/05/2018
ข่าวประชาสัมพันธ์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อควรรู้ก่อนสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1445&tid=

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อควรรู้ก่อนสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู

คุรุสภาอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการศึกษา เปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) แล้ว ต...
17/05/2018
ข่าวประชาสัมพันธ์

คุรุสภาอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการศึกษา เปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1444&tid=

คุรุสภาเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

คุรุสภาประกาศผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2http://www.ksp.or.th/ksp...
09/05/2018
ข่าวประชาสัมพันธ์

คุรุสภาประกาศผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1432&tid=

ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

คุรุสภาประกาศรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 แห่ง 35 หลักสูต...
02/05/2018
ข่าวประชาสัมพันธ์

คุรุสภาประกาศรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 แห่ง 35 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1428&tid=

คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 แห่ง 35 หลั.....

รีบสมัครกันก่อนที่จะเต็มนะคะ
28/04/2018

รีบสมัครกันก่อนที่จะเต็มนะคะ

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLCประจำปี 2561 จำนวน 57 เครือข...
27/04/2018
ข่าวประชาสัมพันธ์

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC
ประจำปี 2561 จำนวน 57 เครือข่าย
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1416&tid=

Professional Learning Community : PLC

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุุนโครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ...
19/04/2018
ข่าวประชาสัมพันธ์

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุุนโครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1409&tid=

Ethics in Professional Learning Community : e-PLC

คุรุสภาประกาศผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1http://www.ksp.or.th/ksp201...
10/04/2018
ข่าวมาตรฐานวิชาชีพ

คุรุสภาประกาศผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=95&did=1405&tid=

ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

รบกวนช่วยตอบแบบสอบถามหน่อยค่ะ
06/04/2018
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพของครู ในประเด็น "ความซื่อสัตย์สุจริต" ระห

รบกวนช่วยตอบแบบสอบถามหน่อยค่ะ

ผลสำรวจนี้จะใช้เป็นข้อมูลประกอบในการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ประจำปี 2561

อย่าลืม!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งผลงานวิจัยและหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน ...
30/03/2018
ข่าวประชาสัมพันธ์

อย่าลืม!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งผลงานวิจัยและหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 หากพบข้อผิดพลาดหรือไม่มีรายชื่อผู้ส่งผลงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายปรีชาพล พรมนัส (ผลงานวิจัยฯ) และนางสาวพัชรินทร์ ตังควิเวชกุล (ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม) โทร. 0 2280 6366
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1404&tid=

ตรวจสอบรายชื่อการส่งผลงานวิจัยของคุรุสภาและหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2561

คุรุสภาประกาศรายชื่อครูเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 5 คน รายงานตัวและเข้ารับการปฐ...
29/03/2018
ข่าวประชาสัมพันธ์

คุรุสภาประกาศรายชื่อครูเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 5 คน รายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หากไม่มาในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1403&tid=

คุรุสภาประกาศรายชื่อครูเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย

คุรุสภาขยายเวลาสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 เมษาย...
28/03/2018

คุรุสภาขยายเวลาสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทร. 0 2280 2736
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1401&tid=

คุรุสภากำหนดให้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561htt...
22/03/2018
ข่าวประชาสัมพันธ์

คุรุสภากำหนดให้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1389&tid=

คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 30 เมษาย...

คุรุสภากำหนดให้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561htt...
22/03/2018
ข่าวประชาสัมพันธ์

คุรุสภากำหนดให้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1389&tid=

คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 30 เมษาย...

คุรุสภากำหนดให้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561htt...
22/03/2018
ข่าวประชาสัมพันธ์

คุรุสภากำหนดให้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1389&tid=

คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 30 เมษาย...

คุรุสภากำหนดให้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561htt...
22/03/2018
ข่าวประชาสัมพันธ์

คุรุสภากำหนดให้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1389&tid=

คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 30 เมษาย...

คุรุสภาและมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถ้มภ์ ขอแสดงความยินดี ครูอาวุโส ประจำปี 2559 เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานเครื...
12/03/2018

คุรุสภาและมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถ้มภ์ ขอแสดงความยินดี ครูอาวุโส ประจำปี 2559 เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส

โปรดหลีกเลี่ยงการจราจรบริเวณโดยรอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2561 เนื่องด้วยพิธีพระราชทานเครื...
08/03/2018

โปรดหลีกเลี่ยงการจราจรบริเวณโดยรอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2561 เนื่องด้วยพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2559 คุรุสภาจึงขออภัยในความไม่สะดวก

รีบๆ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย  และประเทศบรูไนดารุสซาลาม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่...
07/03/2018

รีบๆ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศบรูไนดารุสซาลาม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทร. 0 2280 2736
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1387&tid=

คุรุสภาเปิดรับสมัครครูและสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 10 คน และประเทศบรู...
07/03/2018
ข่าวประชาสัมพันธ์

คุรุสภาเปิดรับสมัครครูและสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 10 คน และประเทศบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 3 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทร. 0 2280 2736
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1387&tid=

ระหว่างวันที่ 1 - 10 มีนาคม 2561

ที่อยู่

128/1 แขวง/เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023049899

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วันครูผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วันครู:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันครูปีนี้ ประธานอำนวยการ อ่าน "สาร" ของใครครับ