สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดูแล พัฒนาและบำรุงรักษางานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานและประชาคมภายในสถาบัน

เปิดเหมือนปกติ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ ครั้งที่ 2 ปีก...
04/11/2020
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ปีการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

http://itc.nida.ac.th/home/student/2014-01-18-05-36-30/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A/647-comp-list2-2563

#สอบจัดระดับ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนพฤศจิกายน  2563 #ประกาศปิดLab
27/10/2020

การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนพฤศจิกายน 2563

#ประกาศปิดLab

กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา  2563#สอบจัดระดับhttp://itc.nida.ac.th/h...
14/10/2020
กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 2/2563 - :สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ:

กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
#สอบจัดระดับ

http://itc.nida.ac.th/home/student/2014-01-18-05-36-30/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A/644-comp-2-63

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

NIDA Thailand
13/10/2020

NIDA Thailand

สถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันทร์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี กับ คุณอรวรรณ สุขยานี ในโอกาสได้รับตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักเทคโนโลย...
02/10/2020

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี กับ คุณอรวรรณ สุขยานี ในโอกาสได้รับตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

📢 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเปลี่ยน URL การเข้าใช้งานระบบการจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) ค่ะ เดิมใช้งานผ่าน ...
01/10/2020
เข้าสู่ระบบ

📢 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเปลี่ยน URL การเข้าใช้งานระบบการจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) ค่ะ
เดิมใช้งานผ่าน URL https://ers.nida.ac.th
ให้เปลี่ยนเป็นเข้าใช้งานผ่านทาง URL นี้ http://ers.nida.ac.th
แทน URL เดิม *** (หมายเหตุ เปลี่ยนจาก https ไปเป็น http ค่ะ ) #ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ :D

การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนตุลาคม  2563 #ประกาศปิดLab
01/10/2020

การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนตุลาคม 2563
#ประกาศปิดLab

กำหนดการให้บริการคำปรึกษาระบบ e-Thesis ณ คลินิกวิทยานิพนธ์ประจำเดือนตุลาคม 2563 ค่ะ
29/09/2020

กำหนดการให้บริการคำปรึกษาระบบ e-Thesis ณ คลินิกวิทยานิพนธ์
ประจำเดือนตุลาคม 2563 ค่ะ

ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563http://itc.nida.ac.th/home/student/2014...
19/09/2020
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 1/2563 - :สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ:

ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

http://itc.nida.ac.th/home/student/2014-01-18-05-36-30/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A/641-result1-63

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบจัดทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที...
11/09/2020

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบจัดทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี รายชื่อตามเอกสารแนบ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562http://itc.nida.ac.th/home/...
28/08/2020
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาท

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

http://itc.nida.ac.th/home/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AF/640-helpdesk-list-262

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการให้บริการคำปรึกษาระบบ e-Thesis ณ คลินิกวิทยานิพนธ์ประจำเดือนกันยายน 2563
25/08/2020

กำหนดการให้บริการคำปรึกษาระบบ e-Thesis ณ คลินิกวิทยานิพนธ์
ประจำเดือนกันยายน 2563

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 20 - 22...
24/08/2020

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 -16.00 น. ให้แก่นักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนกันยายน  2563 #ประกาศปิดLab
21/08/2020

การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนกันยายน 2563
#ประกาศปิดLab

ประกาศ ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 📍ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 📍ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 htt...
20/08/2020

ประกาศ ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์

📍ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562

📍ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562

http://itc.nida.ac.th/home/student/2014-01-18-05-36-30/ข่าวการสอบ

#สอบจัดระดับ

📌📌 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดอบรมระบบ e-Thesis 📚ให้แก่นักศึกษา จำนวน 1 รอบ โดยกำหนดรับไม่เกิน 70 คนในวันจันทร์ที่ 14 กั...
17/08/2020

📌📌 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดอบรมระบบ e-Thesis 📚
ให้แก่นักศึกษา จำนวน 1 รอบ โดยกำหนดรับไม่เกิน 70 คน
ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 9.30 – 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามลิงค์ หรือ QR Code ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 แบบฟอร์มลงทะเบียน: https://forms.gle/wtHkuukmsJr5QoK97

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา  2563#ประกาศสอบจัดระดับhttp:...
10/08/2020
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ปีการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
#ประกาศสอบจัดระดับ

http://itc.nida.ac.th/home/student/2014-01-18-05-36-30/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A/636-comp-list1-2563

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562#helpdeskhttp:/...
10/08/2020
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
#helpdesk

http://itc.nida.ac.th/home/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AF/635-helpdesk-interview-2622

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

จองทรัพยากรสนามกีฬา #ปรับปรุงใหม่ 🏓 🎾 🏐 🏀 ⚽️ 🏸 - แจ้งเตือนผลการจองผ่านAppและe-mail- เพิ่มฟังก์ชันต่อคิว📍เริ่มใช้งาน 10 ส...
07/08/2020

จองทรัพยากรสนามกีฬา #ปรับปรุงใหม่
🏓 🎾 🏐 🏀 ⚽️ 🏸
- แจ้งเตือนผลการจองผ่านAppและe-mail
- เพิ่มฟังก์ชันต่อคิว
📍เริ่มใช้งาน 10 สิงหาคมนี้ สายกีฬาโหลดเลย!!!

เข้าใช้งานได้ 2 ช่องทาง แนะนำดังนี้

📱Smartphone : NIDA Mobile Application (เมนู จองทรัพยากร)

💻Computer : ผ่านเว็บ https://stadium.nida.ac.th

⁉️ หากมีปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Help desk อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 9 โทร. (662) 727-3777,3778

👩‍🎓NIDA Mobile Application👨‍🎓Download&Update 📲Appใหม่พร้อมกัน 10 สิงหาคมนี้!!! ...เชื่อมโยงระบบต่างๆ กิจกรรม และบริการขอ...
07/08/2020

👩‍🎓NIDA Mobile Application👨‍🎓
Download&Update 📲Appใหม่พร้อมกัน 10 สิงหาคมนี้!!!
...เชื่อมโยงระบบต่างๆ กิจกรรม และบริการของสถาบัน ไว้ใน App เดียว...

😁สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย กับการรับรู้ข่าวสารแจ้งเตือน สมัครสอบประมวลผลความรู้ ตารางเรียน ตารางสอบ ประเมินการเรียนการสอน จองสนามกีฬา ฯลฯ

😆 นักศึกษา สามารถ Login เข้าใช้งาน โดยใช้ NetID เช่น [email protected]
* บุคลากร สามารถ Login เข้าใช้งาน โดยใช้ NetID ของสถาบัน เช่น [email protected]

🤩เวอร์ชั่นใหม่ : เพิ่ม QR CODE ส่วนตัว ใช้แทนบัตรนักศึกษาเข้าใช้บริการห้องสมุดสถาบันและใช้แทนนามบัตร

😉 Install NIDA Mobile Application

* สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
Google play >> search "NIDA Mobile"
http://itc.nida.ac.th/nidamobile/download/android

* สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS
App Store >> search "NIDA Mobile"
http://itc.nida.ac.th/nidamobile/download/ios

⁉️ หากมีปัญหาในการติดตั้งหรือการใช้งาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Help desk อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 9 โทร. (662) 727-3777,3778

กำหนดการให้บริการคำปรึกษาระบบ e-Thesis ณ คลินิกวิทยานิพนธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2563  สามารถติดตามกำหนดการให้บริการได้ตามช่อ...
29/07/2020

กำหนดการให้บริการคำปรึกษาระบบ e-Thesis ณ คลินิกวิทยานิพนธ์
ประจำเดือนสิงหาคม 2563
สามารถติดตามกำหนดการให้บริการได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

📆 ปฏิทินการให้บริการคลินิก e-Thesis

📍https://nida365.sharepoint.com/sites/eThesisClinic/Lists/eThesis%20Clinic%20Schedule/calendar.aspx

📍www.itc.nida.ac.th
📍https://www.facebook.com/NIDA.ITC

📢 การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบ  New normal จากทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ😃😃
24/07/2020

📢 การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบ New normal จากทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ😃😃

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้อง และปิดการจำหน่ายโควตาการพิมพ์งาน เดือน สิงห...
23/07/2020

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้อง และปิดการจำหน่ายโควตาการพิมพ์งาน เดือน สิงหาคม 2563 #ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

16/07/2020
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562http://itc.nida.ac.th/ho...
16/07/2020
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 ปีการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562
http://itc.nida.ac.th/home/student/2014-01-18-05-36-30/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A/633-comp-list4-2562

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

🆘📢 คำแนะนำการใช้งานการเรียนการสอนออนไลน์ภายในสถาบันค่ะ
13/07/2020

🆘📢 คำแนะนำการใช้งานการเรียนการสอนออนไลน์ภายในสถาบันค่ะ

📢📚ประชาสัมพันธ์ "คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน" จากทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ...
04/07/2020
คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน

📢📚ประชาสัมพันธ์ "คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน" จากทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nbtc.go.th/News/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-(1)/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-Cyber-Security-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99.aspx

คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน

กำหนดการให้บริการคำปรึกษาระบบ e-Thesis ณ คลินิกวิทยานิพนธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 -----------------
02/07/2020

กำหนดการให้บริการคำปรึกษาระบบ e-Thesis ณ คลินิกวิทยานิพนธ์
ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
-----------------

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้อง และปิดการจำหน่ายโควตาการพิมพ์งาน เดือน กรกฎ...
02/07/2020

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้อง และปิดการจำหน่ายโควตาการพิมพ์งาน เดือน กรกฎาคม 2563 #ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

26/06/2020
26/06/2020
10/06/2020

ที่อยู่

118 Sereethai Road , Klong-Chan
Bangkok
10240

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 727 3249

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้าผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด