สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก หน่วยงานราชการสังกัดกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนา และวางแผนระบบการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์การกำกับดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ หลักสูตรของโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบกและโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง และดำเนินการโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(2)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก's cover photo
28/03/2020

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก's cover photo

ประกาศ กรมการขนส่งทางบกงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ และงดการบริการด้านก...
28/03/2020

ประกาศ กรมการขนส่งทางบก

งดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ และงดการบริการด้านการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
18/03/2020

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

กรมการขนส่งทางบก เข้มข้น!!! มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ รอบละไม่เกิน 50 คน จัดที่นั่งอบรมเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ทำความสะอาดห้องอบรม รถที่ใช้ในทดสอบการขับรถ เครื่องทดสอบ E-exam และอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ทุกครั้งหลังการใช้งาน
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ยกระดับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในกระบวนงานอบรมและทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถหรือเปลี่ยนชนิดหรือต่ออายุ ต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี 1-5 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี ทำให้เกิดการอยู่รวมกลุ่มกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง กรมการขนส่งทางบก มีความจำเป็นต้องบริหารจัดการจำนวนประชาชนผู้มารับบริการทั้งผู้รอคิวเข้ารับบริการและผู้เข้าอบรมและทดสอบไม่ให้แออัดจนเกินไป ดังนี้ ห้องอบรมภาคทฤษฎี จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมสูงสุดไม่เกิน 50 คนในแต่ละรอบ และจัดที่นั่งอบรมเว้นระยะห่างระหว่างคนอย่างน้อย 1 เมตร หลังเสร็จสิ้นการอบรมในแต่ละรอบจะมีการทำความสะอาดห้อง โต๊ะที่นั่งทุกครั้ง ก่อนเริ่มการอบรมรอบถัดไป ในส่วนของขั้นตอนการทดสอบที่ต้องมีการสัมผัสเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น รถที่ใช้ในทดสอบการขับรถ เครื่องทดสอบ E-exam และอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยเฉพาะการทดสอบสายตา เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบแต่ละคน เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกครั้ง ก่อนเริ่มการทดสอบคนต่อไป ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ความสามารถในการรองรับจำนวนผู้มาขอรับบริการด้านใบอนุญาตขับรถลดลงกว่าช่วงเวลาปกติ และอาจไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อรับบริการ โดยขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยงานในสังกัดของกรมการขนส่งทางบกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะมีการตั้งจุดคัดกรองภายนอกอาคารเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกคนที่เข้ามารับบริการ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้าไปในอาคาร ประสานแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่หรือแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยต่อไป เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก และในพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นจุดสัมผัส เช่น มือจับปิด-เปิดประตู พร้อมจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลในพื้นที่ส่วนกลางที่มีการใช้งานร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค และให้โรงเรียนสอนขับรถให้ถือปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้วยเช่นกัน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
03/02/2020

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถ ปรับปรุงเนื้อหาข้อสอบภาคทฤษฏีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ เน้น!!! ข้อสอบเชิงวิเคราะห์ ทดสอบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเหตุการณ์ฉุกเฉินในการขับขี่ ทยอยนำข้อสอบใหม่เข้าระบบ คาดแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกพัฒนามาตรฐานหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยได้ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาข้อสอบปรนัย ในขั้นตอนการทดสอบภาคทฤษฎีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถทุกคนต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด จากเดิมเนื้อหาข้อสอบเน้นทดสอบความจำเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ของเครื่องหมายจราจร ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงให้เนื้อหาข้อสอบใหม่เป็นข้อสอบเชิงวิเคราะห์มากขึ้น ประเมินความเข้าใจ ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการขับขี่ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมากขึ้น จะลดสัดส่วนข้อสอบความจำให้เหลือเพียง 10-20% ที่เหลืออีกประมาณ 80-90% จะเป็นเนื้อหาข้อสอบใหม่ โดยจะเริ่มทยอยนำข้อสอบใหม่เข้าระบบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 ทั้งนี้ ลักษณะข้อสอบยังคงเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ (multiple choices) โดยมีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว มีตัวเลือกตอบจำนวน 4 ตัวเลือก ใช้วิธีการสุ่มคำถาม จำนวน 50 ข้อ จากคำถามที่มีอยู่ในฐานข้อมูลจำนวน 1,000 ข้อ และเกณฑ์การทดสอบยังคงใช้เกณฑ์เดิมที่ใช้ในปัจจุบัน คือต้องได้คะแนนเกินร้อยละ 90 (ผ่าน 45 ข้อจากจำนวนเต็ม 50 ข้อ) การปรับเนื้อหาข้อสอบในการขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งใหม่นี้จะช่วยประเมินการรับรู้เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่และความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหาในกรณีที่เกิดสถานการณ์กรณีฉุกเฉินบนท้องถนนของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถได้
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การทดสอบภาคทฤษฎี เป็นเพียงหนึ่งในกระบวนการที่ผู้ขอรับใบอนุญาตทุกคนต้องผ่านการทดสอบเท่านั้น กระบวนการเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยังมีการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายเพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์เพียงพอที่จะขับขี่ได้อย่างปลอดภัย การอบรมภาคทฤษฎี เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ การขับรถอย่างปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร มารยาทและจิตสำนึกที่ดีในการขับรถ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล การทดสอบภาคทฤษฎี และการทดสอบภาคปฏิบัติหรือการทดสอบขับรถ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องผ่านกระบวนดังกล่าวด้วยตนเองทุกขั้นตอน ทุกขั้นตอนกรมการขนส่งทางบกดำเนินการอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ต้องการผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพและใส่ใจความปลอดภัยของทั้งตัวเองและผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น การเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาข้อสอบจึงเป็นหนึ่งในขั้นตอนการประเมินความรู้ความเข้าใจการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัยเท่านั้น ส่วนสำคัญอยู่ที่ผู้ขับขี่ซึ่งต้องตระหนักถึงความปลอดภัยและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังด้วย อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด
.........................................
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
10/08/2019
กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับความคิดเห็นการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะในปัจจุบัน เพื่อนำมากำหนดนโยบายการปรับปรุงระบบแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้ง รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถตู้โดยสารสาธารณะ รถโดยสาร บขส. รถโดยสาร ขสมก. โดยจะเปิดให้แสดงความคิดเห็น 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านคุณภาพตัวรถ
2. ด้านพนักงานขับรถ
3. ด้านการให้บริการ
4. ด้านอัตราค่าโดยสาร
5. ด้านอื่นๆ

คลิก >>> http://bit.ly/2H0Luo3

สวัสดีปีใหม่ไทย 2562 นะคะทุกคน 💦สงกรานต์ปีนี้แอดมีกิจกรรมที่เราทุกคนคงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วมาฝากกันสักเล็กน้อย เพื่อเป็นก...
13/04/2019
สิ่งที่ทำในช่วงสงกรานต์ แล้วได้รับความสุข

สวัสดีปีใหม่ไทย 2562 นะคะทุกคน 💦
สงกรานต์ปีนี้แอดมีกิจกรรมที่เราทุกคนคงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วมาฝากกันสักเล็กน้อย เพื่อเป็นการย้ำเตือนถึงประเพณีดีๆ ที่เราคนไทยได้สืบทอดกันมาอย่างช้านานค่ะ จะมีอะไรบ้างไปดูเลย

#คมนาคมรวมใจเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทาง #สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบก

สิ่งที่ทำในช่วงสงกรานต์ แล้วได้รับความสุข

ขับขี่มอเตอร์แบบไหนถึงปลอดภัย? โดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ที่มีการสาดน้ำกันเปียกชุ่มแบบนี้นอกจากความสนุกดับร้อนในช่วงนี้กันแล...
12/04/2019
ขับขี่จักรยานยนต์ในช่วงสงกรานต์อย่างไร ให้ปลอดภัย

ขับขี่มอเตอร์แบบไหนถึงปลอดภัย? โดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ที่มีการสาดน้ำกันเปียกชุ่มแบบนี้
นอกจากความสนุกดับร้อนในช่วงนี้กันแล้ว ก็ต้องไม่ลืมตรวจเช็กความพร้อมและความปลอดภัยอยู่เสมอนะคะ
#ด้วยความห่วงใยจากสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบก

ขับขี่จักรยานยนต์ในช่วงสงกรานต์อย่างไร ให้ปลอดภัย

สงกรานต์ทั้งที จะนอนดูทีวีอยู่บ้านได้ไง!!ออกไปตระเวนกินเมนูยอดฮิตในวันสงกรานต์กันดีกว่า 💦💦#คมนาคมรวมใจเพื่อความปลอดภัยทุ...
11/04/2019
สุดยอดอาหารยอดฮิตในวันสงกรานต์

สงกรานต์ทั้งที จะนอนดูทีวีอยู่บ้านได้ไง!!
ออกไปตระเวนกินเมนูยอดฮิตในวันสงกรานต์กันดีกว่า 💦💦
#คมนาคมรวมใจเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทาง #สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบก

สุดยอดอาหารยอดฮิตในวันสงกรานต์

ขากลับจากสงกรานต์ เผื่อใครอยากแวะเที่ยวระหว่างทาง มาจ้า เรามีเส้นทางท่องเที่ยวมาแนะนำกันเบาๆ เตรียมจดใส่เช็กลิส แล้วตามเ...
11/04/2019
เที่ยวชิลล์ๆ ก่อนเข้าเมืองกรุง

ขากลับจากสงกรานต์ เผื่อใครอยากแวะเที่ยวระหว่างทาง มาจ้า เรามีเส้นทางท่องเที่ยวมาแนะนำกันเบาๆ เตรียมจดใส่เช็กลิส แล้วตามเรามาเลย

#คมนาคมรวมใจเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทาง #สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบก

เที่ยวชิลล์ๆ ก่อนเข้าเมืองกรุง

เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การจราจรที่แออัดบนท้องถนน หลังเทศกาลสงกรานต์กันดีกว่าแอดมีทริคง๊ายง่ายมาฝาก สำหรับผู้ที่กำล...
10/04/2019
ทริค 5 ข้อ หลังการขับรถเที่ยวสงกรานต์

เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การจราจรที่แออัดบนท้องถนน หลังเทศกาลสงกรานต์กันดีกว่า
แอดมีทริคง๊ายง่ายมาฝาก สำหรับผู้ที่กำลังเดินทางกลับเข้า กทม.หรือจากการท่องเที่ยวพักผ่อนกันมา รถจะแออัดแค่ไหน ก็ไม่ต้องกังวล!

#คมนาคมรวมใจเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทาง #สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบก

ทริค 5 ข้อ หลังการขับรถเที่ยวสงกรานต์

สงกรานต์ แม้ว่าจะเป็นเทศกาลที่หลีกเลี่ยงการแออัดบนถนนได้ยาก แต่ไม่เป็นไร!! แอดหยิบเส้นทางที่เราควรหลีกเลี่ยงและเส้นทางทา...
10/04/2019
เส้นทางควรเลี่ยง ขับรถเที่ยวช่วงสงกรานต์

สงกรานต์ แม้ว่าจะเป็นเทศกาลที่หลีกเลี่ยงการแออัดบนถนนได้ยาก แต่ไม่เป็นไร!! แอดหยิบเส้นทางที่เราควรหลีกเลี่ยงและเส้นทางทางเลือกมาแนะนำกัน เผื่อจะได้เป็นตัวเลือกเพื่อระบายรถกันได้บ้าง ไปดูกันจ้า ว่าจะมีเส้นทางไหนบ้าง จะได้เตรียมวางแผนการเดินทางกันไว้ล่วงหน้า
#คมนาคมรวมใจเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทาง #สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบก

เส้นทางควรเลี่ยง ขับรถเที่ยวช่วงสงกรานต์

แอดมินรวบรวม "สถานบริการตรวจเช็กรถฟรี!!" มาฝากกันค่ะใกล้เทศกาลหยุดยาวอย่างวันสงกรานต์กันแล้ว หลายคนคงจะมีทั้งแพลนเดินทาง...
10/04/2019
ตรวจความพร้อม ก่อนออกเดินทางกับ กรมการขนส่งทางบก

แอดมินรวบรวม "สถานบริการตรวจเช็กรถฟรี!!" มาฝากกันค่ะ
ใกล้เทศกาลหยุดยาวอย่างวันสงกรานต์กันแล้ว หลายคนคงจะมีทั้งแพลนเดินทางไปเที่ยว หรือบางคนอาจจะต้องเดินทางกลับบ้านเกิด แต่สิ่งสำคัญคืออย่าลืมตรวจเช็กความพร้อมก่อนออกเดินทางกันนะคะ
#คมนาคมรวมใจเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทาง #สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบก

ตรวจความพร้อม ก่อนออกเดินทางกับ กรมการขนส่งทางบก

สงกรานต์นี้ ตระเวนกินกันดีกว่า สำหรับใครที่อาจจะไม่ได้เล่นน้ำ แต่เพื่อปากเพื่อท้องเรายังต้องอยู่รอด!!ตามแอดมาเลยจ้า คลิก...
10/04/2019
ตระเวนกินตามรอยมิชลิน ไกด์ ในวันสงกรานต์

สงกรานต์นี้ ตระเวนกินกันดีกว่า สำหรับใครที่อาจจะไม่ได้เล่นน้ำ แต่เพื่อปากเพื่อท้องเรายังต้องอยู่รอด!!
ตามแอดมาเลยจ้า คลิก คลิก คลิก!

#คมนาคมรวมใจเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทาง #สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบก

ถ้าพูดถึงของกิน อาหารไทยถือเป็นอันดับต้นๆ ที่เหล่านักชิมให้ความสนใจ โดยเฉพาะชาวต่างชาติมักจะชื่นชอบรสช...

🌞สวัสดีเดือนเมษายน ซัมเมอร์มาแล้วจ้าาาาและสำหรับใครที่ยังคิดแพลนเที่ยวสงกรานต์ปีนี้ไม่ออก นี่เลยแอดมีพิกัด "งานสงกรานต์ ...
09/04/2019
ไปเที่ยวงาน สงกรานต์ Festival กันเถอะ !

🌞สวัสดีเดือนเมษายน ซัมเมอร์มาแล้วจ้าาาา
และสำหรับใครที่ยังคิดแพลนเที่ยวสงกรานต์ปีนี้ไม่ออก นี่เลยแอดมีพิกัด "งานสงกรานต์ Festival" มาฝากกันเบาๆ ให้เตรียมตัวกันทันก่อนสงกรานต์ 2562 นี้จ้า
#คมนาคมรวมใจเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทาง #สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบก

สงกรานต์แล้ววววว ไปไหนดี !!! เรามีคำตอบ พร้อมสนุกกับงานสงกรานต์ Festival ที่ชวนให้คุณมามันส์ด้วยกัน ในปี 2019 นี้จะม...

สงกรานต์นี้ ใครมีแพลนยกแก๊งค์กันไปเที่ยวบ้างยกมือขึ้นนนนมาทางนี้เลย แอดมีเคล็ดลับการเลือกรถเช่าเหมา ว่าเลือกอย่างไรให้ปล...
05/04/2019
เคล็ดลับการเลือกรถเช่าเหมาอย่างมืออาชีพ

สงกรานต์นี้ ใครมีแพลนยกแก๊งค์กันไปเที่ยวบ้างยกมือขึ้นนนน
มาทางนี้เลย แอดมีเคล็ดลับการเลือกรถเช่าเหมา ว่าเลือกอย่างไรให้ปลอดภัย และเราควรต้องเช็กอะไรบ้าง?
#คมนาคมรวมใจเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทาง #สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบก

เคล็ดลับการเลือกรถเช่าเหมาอย่างมืออาชีพ

มารู้จักเส้นทางเดินรถที่ควรระวังเป็นพิเศษเพื่อเตรียมตัวให้ดี ก่อนไปเที่ยวสงกรานต์กันเถอะ#คมนาคมรวมใจเพื่อความปลอดภัยทุกก...
05/04/2019
มารู้จักเส้นทางอันตราย ก่อนไปเที่ยวสงกรานต์กันเถอะ

มารู้จักเส้นทางเดินรถที่ควรระวังเป็นพิเศษเพื่อเตรียมตัวให้ดี ก่อนไปเที่ยวสงกรานต์กันเถอะ
#คมนาคมรวมใจเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทาง #สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบก

มารู้จักเส้นทางอันตราย ก่อนไปเที่ยวสงกรานต์กันเถอะ

SMART BUS TERMINAL คืออะไร?คือแอปพลิเคชั่นที่จะช่วยให้คุณอุ่นใจมากขึ้นยามเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเทศกาลสงกรานต์ที่กำ...
04/04/2019
“Smart Bus Terminal” เปลี่ยนการเดินทางของคุณให้ มั่นใจ ปลอดภัย มากขึ้น

SMART BUS TERMINAL คืออะไร?
คือแอปพลิเคชั่นที่จะช่วยให้คุณอุ่นใจมากขึ้นยามเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ ว่าแต่แอปนี้เขาใช้อย่างไร และทำอะไรได้บ้าง ตามมาดูกันเลยจ้า รับรองว่าจะช่วยให้การเดินทางของคุณ สะดวกสบายขึ้นอย่างแน่นอน !!
#คมนาคมรวมใจเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทาง #สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบก

“Smart Bus Terminal” เปลี่ยนการเดินทางของคุณให้ มั่นใจ ปลอดภัย มากขึ้น

🚗 7 สิ่งที่ไม่ควรทิ้งไว้ในรถ ในยามที่อากาศบ้านเราร้อนแสนร้อนกันเช่นนี้ จะมีอะไรบ้างคนรักรถต้องดู ถ้าไม่อยากให้รถแสนรักขอ...
04/04/2019
รู้ไว้ !! 7 สิ่งที่ไม่ควรทิ้งไว้ในรถ

🚗 7 สิ่งที่ไม่ควรทิ้งไว้ในรถ ในยามที่อากาศบ้านเราร้อนแสนร้อนกันเช่นนี้ จะมีอะไรบ้างคนรักรถต้องดู ถ้าไม่อยากให้รถแสนรักของคุณนั้นเสียหาย!!
#คมนาคมรวมใจเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทาง #สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบก

รู้ไว้ !! 7 สิ่งที่ไม่ควรทิ้งไว้ในรถ

สำหรับใครที่สงกรานต์นี้ ไม่สะดวกเล่นน้ำ ไม่เป็นไร!!แอดมีกิจกรรมดับร้อน แก้เบื่อ ช่วงสงกรานต์มาแนะนำกัน ไปดูกันเลยว่าจะมี...
04/04/2019
Activity สงกรานต์ ไม่จำเป็นต้องเล่นน้ำ ก็ฟินได้ !!!!

สำหรับใครที่สงกรานต์นี้ ไม่สะดวกเล่นน้ำ ไม่เป็นไร!!
แอดมีกิจกรรมดับร้อน แก้เบื่อ ช่วงสงกรานต์มาแนะนำกัน ไปดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้าง
#คมนาคมรวมใจเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทาง #สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบก

Activity สงกรานต์ ไม่จำเป็นต้องเล่นน้ำ ก็ฟินได้ !!!!

ไหนๆแดดก็ร้อนกันเบอร์นี้แล้ว มาหาหาดเที่ยวดับร้อน อวดบิกินี่ต้อนรับซัมเมอร์นี้กันไปเลยดีกว่าจ้าา กับ "10 หาดยอดฮิต ที่คน...
03/04/2019
10 หาดยอดฮิต ที่คนมักไปช่วงสงกรานต์

ไหนๆแดดก็ร้อนกันเบอร์นี้แล้ว มาหาหาดเที่ยวดับร้อน อวดบิกินี่ต้อนรับซัมเมอร์นี้กันไปเลยดีกว่าจ้าา กับ "10 หาดยอดฮิต ที่คนมักไปช่วงสงกรานต์" เบิ่งโลดดด
#คมนาคมรวมใจเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทาง #สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบก

อีกหนึ่งกิจกรรมที่คนนิยมทำกันในช่วงสงกรานต์ นอกจากออกไปเล่นน้ำ แดนซ์ปาร์ตี้แล้ว วันนี้เรามีข้อเสนอ 10 หา.....

GPS Tracking คืออะไร?ระบบการทำงานของ GPS Tracking ทำอะไรได้บ้าง?แอดมินจะพาทุกคนไปรู้จักกันค่ะด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาแบบก้า...
18/01/2019
สะดวก ปลอดภัย เมื่อมี GPS

GPS Tracking คืออะไร?
ระบบการทำงานของ GPS Tracking ทำอะไรได้บ้าง?
แอดมินจะพาทุกคนไปรู้จักกันค่ะ

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาแบบก้าวกระโดด ระบบ GPS Tracking ของกรมการขนส่งทางบก จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการควบคุมความปลอดภัยในการเดินรถของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก โดยระบบ GPS Tracking สามารถบอก
✅ พิกัดตำแหน่ง
✅ ทิศทางและความเร็ว
✅ ข้อมูลของคนขับ
✅ ข้อมูลเส้นทางการเดินรถ

เพื่อติดตามพฤติกรรมการขับรถของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกแบบ Realtime ตลอด 24 ชั่วโมง
หากมีรถคันใดที่ใช้ความเร็วเกินกำหนด หรือพนักงานขับรถขับเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ระบบจะสามารถตรวจพบทันที
ซึ่งภายในปี 2562 กรมการขนส่งทางบกคาดการณ์ว่าจะมีรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกที่ติดตั้งระบบ GPS มากกว่า 8 แสนถึง 1 ล้านคัน 🚗🚌

One Transport : For Safety For Life
#คมนาคมรวมใจเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทาง
ด้วยความปรารถนาดีจาก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก

สะดวก ปลอดภัย เมื่อมี GPS

ปีใหม่นี้ ถ้าอยากเที่ยวแบบชิลๆ ชมวิวระหว่างทาง ก็ตามเรามาทางนี้!กรมการขนส่งทางบกมีเส้นทางที่น่าสนใจมาแนะนำกันถึง 8 เส้นท...
30/12/2018
เส้นทางขับรถเที่ยว ชมวิว ชิลล์สบาย

ปีใหม่นี้ ถ้าอยากเที่ยวแบบชิลๆ ชมวิวระหว่างทาง ก็ตามเรามาทางนี้!
กรมการขนส่งทางบกมีเส้นทางที่น่าสนใจมาแนะนำกันถึง 8 เส้นทางด้วยกัน
ว่าแล้วก็อย่าช้า กดลิงก์ด้านล่างไปเที่ยวกันเลย!!

#ส่งคนกลับบ้าน2018
#คมนาคมรวมใจเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทาง

เส้นทางขับรถเที่ยว ชมวิว ชิลล์สบาย

หมดกังวลกับการใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมา เพียงคุณศึกษาวิธีตรวจเช็กตามนี้ ก็สามารถไปเที่ยวกันได้แบบสบายใจในทุกเส้นทาง#ส่งค...
30/12/2018
" เลือกใช้บริการรถเช่าเหมาอย่างไรให้ปลอดภัย "

หมดกังวลกับการใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมา เพียงคุณศึกษาวิธีตรวจเช็กตามนี้ ก็สามารถไปเที่ยวกันได้แบบสบายใจในทุกเส้นทาง

#ส่งคนกลับบ้าน2018
#คมนาคมรวมใจเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทาง

" เลือกใช้บริการรถเช่าเหมาอย่างไรให้ปลอดภัย "

ส่งท้ายปี 2018 เคาท์ดาวน์ที่ไหนดี เรามีมาฝากกันจ้า แต่ขอบอกก่อนว่าครั้งนี้ไม่ได้มีแต่สถานที่ในประเทศไทยของเราเท่านั้นนะจ...
30/12/2018
ปักหมุดเที่ยว สถานที่สุด Hot สำหรับเคานต์ดาวน์ปีใหม่

ส่งท้ายปี 2018 เคาท์ดาวน์ที่ไหนดี
เรามีมาฝากกันจ้า แต่ขอบอกก่อนว่าครั้งนี้ไม่ได้มีแต่สถานที่ในประเทศไทยของเราเท่านั้นนะจ๊ะ แต่มีทั่วทุกมุมโลกเลย ไปลุยกันดีกว่า

#ส่งคนกลับบ้าน2018
#คมนาคมรวมใจเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทาง

ปักหมุดเที่ยว สถานที่สุด Hot สำหรับเคานต์ดาวน์ปีใหม่

สิ่งที่ไม่ควรทำขณะขับรถ โดยเฉพาะกับสาวๆ ยิ่งในชั่วโมงเร่งด่วนด้วยแล้วนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่เราคาดไม่ถึงได้ แต่จะม...
29/12/2018
เตือนแล้วแชร์ !! สิ่งที่ห้ามทำขณะอยู่บนรถ

สิ่งที่ไม่ควรทำขณะขับรถ โดยเฉพาะกับสาวๆ ยิ่งในชั่วโมงเร่งด่วนด้วยแล้วนั้น
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่เราคาดไม่ถึงได้ แต่จะมีอะไรบ้างนะ? ตามมาดูกัน

#ส่งคนกลับบ้าน2018
#คมนาคมรวมใจเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทาง

เตือนแล้วแชร์ !! สิ่งที่ห้ามทำขณะอยู่บนรถ

ที่อยู่

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ
Bangkok
10220

กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) รถเมล์สาย 3 9 26 27 28 29 34 39 44 59 63 77 90 96 104 134 136 138 145 502 503 509 510 524 550 /BTS สถานีหมอชิต /MRT สถานีสวนจตุจักร

ข้อมูลทั่วไป

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2. กลุ่มพัฒนาระบบใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ 3. ส่วนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการขับรถ 3.1 งานพัฒนาหลักสูตร 3.1 งานโรงเรียนการขนส่ง 4. กลุ่มมาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถ 5. ส่วนวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุ 5.1 งานวิเคราะห์อุบัติเหตุ 5.2 งานป้องกันและประเมินผล 6. ส่วนส่งเสริมความปลอดภัย 6.1 งานพัฒนาบุคลากรการขนส่ง 6.2 งานผลิตสื่อและส่งเสริมความปลอดภัย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022718888

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อย่าใจร้อน.....
เอนิเมชั่น...ขับขี่
ขับรถเชิงป้องกัน....ภัยจากคนขับ
ขับรถเชิงป้องกัน....ภัยจากคนขับรถ
ขับปลอดภัย
ขับแล้วต้องปลอดภัย....บนท้องถนน
ขับมอเตอร์ไซค์....ให้ปลอดภัย
เจอทุกรอบ รถตู้โดยสาร บ้านโป่ง-กรุงเทพ ถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ไม่ได้ช่วยอะไร ในการที่จัดระเบียบรถตู้ แอร์รถก็ไม่เคยเย็นสักคัน!
ที่ผ่านมาประมาณเกือบครึ่งปีเห็นจะได้เคยมีหญิงสาวคนหนึ่งเรียกแท็กซี่โดยไม่เฉลียวใจว่าคนขับใส่หน้ากากอนามัย (เพราะคิดว่าป่วยหรือกลัวโรคติดต่อ) ระหว่างทางที่ขับไป แท็กซี่พูดจาลวนลามไปตลอดทาง ยังดีที่ว่าเป็นเวลากลางวัน ระหว่างรถติดไฟแดง หญิงสาวจึงจ่ายเงินและรีบลงจากรถไป ...........จึงขอฝากการบ้านให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยเฉพาะด่านตำรวจหรือกล้องวงจรปิดที่คอยจับผิดผู้ทำผิดกฏจราจรและกรมการขนส่งทางบก จะออกมาตรการป้องกันอย่างไร
โชเฟอร์รถสองแถวทะเบียน 15-5378 กรุงเทพมหานคร ขับรถเร็วค่อนข้างมากจากตลาดบางขุนศรีไปคลองบัวขนส่ง2 แล้วเกิดเหตุที่กรมบังคับคดี ผู้ประสบอุบัติเหตุนอนอยู่ที่รพ.ศรีวิชัย สามแยกไฟฉาย รบกวนช่วยหน่อยนะครับ