กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย เป็นเพจที่นำเสนอประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อการค้า ผลกำไรหรือผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับการร้องเรียนเรื่องต่างๆ สามารถเข้าดูหน่วยงานสำหรับรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์โดยตรงได้ที่เวบไซต์ www.mnew.go.th

เปิดเหมือนปกติ

19/09/2021

ยูเนสโก ประกาศ "ดอยหลวงเชียงดาว" เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก 🌏

เมื่อวันพุธ ที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้จัดประชุมที่ เมืองอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย และมีมติให้ขึ้นพื้นที่ดอยเชียงดาวเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก โดยพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งที่ 5 ของประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลกครับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอพื้นที่ดอยเชียงดาว ให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ โดยคาดหวังว่าสถานะของพื้นที่สงวนชีวมณฑลที่เป็นสากล จะเป็นประโยชน์ต่อชาวเชียงดาวในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้อยู่คู่กับชาวเชียงดาวอย่างยั่งยืน บนฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงในระยะยาว

สำหรับพื้นที่ดอยเชียงดาว มีความโดดเด่นด้านภูมิทัศน์ ด้วยภูเขาหินปูนโดดเด่นตระหง่าน มีดอยหลวงเชียงดาวซึ่งเป็นยอดเขาสูงเป็นอันดับสามของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำปิงตอนบน มีทั้งระบบนิเวศดั้งเดิมที่ได้รับการดูแลรักษามาอย่างยาวนาน และได้รับการฟื้นฟู คืนความสมบูรณ์ระบบนิเวศป่าไม้ มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 40 ปี เป็นถิ่นอาศัยของพรรณไม้มากกว่า 2,000 ชนิด หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของพรรณไม้ในประเทศไทย เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า จำนวน 672 ชนิด จาก 358 สกุล ใน 91 วงศ์ รวมถึงสัตว์ป่าสงวน ได้แก่ กวางผา เลียงผา และสัตว์ป่าคุ้มครองอีกหลายชนิด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจึงถือเป็นหัวใจสำคัญอีกดวงหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติเมืองไทยครับ

การจัดตั้งพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยหลวงเชียงดาว จะสร้างประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นหลายด้าน เช่น การถ่ายทอดความรู้ด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม การส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการที่เป็นมืออาชีพทั้งด้านการท่องเที่ยวและการศึกษาธรรมชาติ การเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้า ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ผลิตในพื้นที่ด้วยการควบคุมคุณภาพของสินค้าภายใต้การเป็นแหล่งสงวนชีวมณฑล เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และการถ่ายทอดความรู้และวิทยาการต่าง ๆ ไปยังเครือข่ายพื้นที่สงวน ชีวมณฑลอื่น ๆ ทั่วโลก

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วน ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลและสะท้อนคุณค่าของดอยเชียงดาวให้สากลรับทราบ การเสนอขึ้นทะเบียนพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาวในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวใหม่ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลในประเทศไทย ที่จะส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมไทยต่อไปครับ 🙏

#TopVarawut #MNRE #UNESCO #CNX

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดจัดโครงการสร้างความรู้ความ  เข้าใจประเด็นสำคัญภายใต้แผนแม่บทกระทรว...
19/09/2021

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดจัดโครงการสร้างความรู้ความ เข้าใจประเด็นสำคัญภายใต้แผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2564
ในรูปแบบของการอบรมออนไลน์ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

⛳ ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-9JZSqq4_NcM-hsSalxG7k7E4eRdumZ0gmOSjg1Wehr9vzw/viewform

👉 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 โดยใช้ระบบ Cisco Webex Meeting :

Meeting link:
https://meetmnre.webex.com/meetmnre/j.php?MTID=mbf2a968cc6dcb8e682c024733eeee93c

Meeting number: 2514 130 0297
Meeting password: YhpaeV5bB69

👉 วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 โดยใช้ระบบ ZOOM Cloud Meetings :

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99052506870

Meeting ID: 990 5250 6870
Passcode: 809263

👉 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 โดยใช้ระบบ ZOOM Cloud Meetings :

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98696135071

Meeting ID: 986 9613 5071
Passcode: 002859

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดจัดโครงการสร้างความรู้ความ เข้าใจประเด็นสำคัญภายใต้แผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2564
ในรูปแบบของการอบรมออนไลน์ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

⛳ ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-9JZSqq4_NcM-hsSalxG7k7E4eRdumZ0gmOSjg1Wehr9vzw/viewform

👉 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 โดยใช้ระบบ Cisco Webex Meeting :

Meeting link:
https://meetmnre.webex.com/meetmnre/j.php?MTID=mbf2a968cc6dcb8e682c024733eeee93c

Meeting number: 2514 130 0297
Meeting password: YhpaeV5bB69

👉 วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 โดยใช้ระบบ ZOOM Cloud Meetings :

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99052506870

Meeting ID: 990 5250 6870
Passcode: 809263

👉 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 โดยใช้ระบบ ZOOM Cloud Meetings :

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98696135071

Meeting ID: 986 9613 5071
Passcode: 002859

News : 🎯 125 ปี กรมป่าไม้ “รัฐมีป่า ประชามีสุข ยุควิถีใหม่”วันนี้ (18 กันยายน 2564) เวลา 06.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐ...
18/09/2021

News : 🎯 125 ปี กรมป่าไม้ “รัฐมีป่า ประชามีสุข ยุควิถีใหม่”

วันนี้ (18 กันยายน 2564) เวลา 06.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 125 ปี 18 กันยายน 2564 และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ “ปลูกป่าในใจคน” ณ กรมป่าไม้

จากนั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลารำลึก
คุณความดีบรรพชนและวีรชนป่าไม้ ณ อนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ และเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร หนังสือชมเชยแก่ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ พร้อมทั้งได้มอบโล่เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ “รักป่า รักแผ่นดิน” ให้แก่ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้

ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้กล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO conference ไปยังหน่วยงานในภูมิภาคทั่วประเทศ ว่า “วันนี้ 125 ปี กรมป่าไม้ หากย้อนกลับไปเมื่อ 41 ปีที่แล้ว ในวันที่กรมป่าไม้ครบรอบ 84 ปี คนที่ยืนตรงนี้คงจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ชื่อนายบรรหาร ศิลปอาชา ผมมีความภูมิใจเป็นพิเศษที่ได้มีโอกาสรับไม้ต่อจากพ่อบรรหาร ไม่ว่าจะเป็นนโยบายป่าชุมชน หรือการประกาศให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นมรดกโลก

การทำงานที่ผ่านมา 125 ปีของกรมป่าไม้ ถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในหลายด้าน วันนี้ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เรามีภารกิจที่จะต้องเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ให้ได้ 55% และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ผมขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ในการปกปักรักษา ฟื้นฟูสภาพป่าของเรา ที่ในหลวง ร.9 ได้ทรงริเริ่มการดูแลป่าให้เรามาจนวันนี้ อีกทั้ง ในหลวง ร.10 ทรงมีพระราชดำริ สืบสานรักษา ต่อยอด รวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ต่างให้ความสำคัญกับงานด้านทรัพยากรมาอย่างต่อเนื่อง

ผมจึงขอให้ทุกท่านทำงานกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ ปรับเปลี่ยนการทำงานให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น และทำงานควบคู่กับพี่น้องประชาชน ภายใต้หลักการ “อ่อนน้อมแต่ไม่ใช่อ่อนแอ แข็งแกร่งแต่ไม่ใช่แข็งกร้าว” และผมพร้อมที่จะปกป้องดูแลเพื่อนข้าราชการทุกคน และพร้อมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตในหน้าที่อย่างเด็ดขาดเช่นกัน เพื่อให้การทำงานยุคใหม่ของกรมป่าไม้ คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้”

โดย พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ “ปลูกป่าในใจคน” ที่มีการเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ ได้รวบรวมความเป็นมาเกี่ยวกับงานด้านไม้มาจัดแสดง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการป่าไม้ในประเทศไทย ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการทำไม้ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงความรู้ด้านการป่าไม้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้และเข้าใจถึงภารกิจสำคัญ
ในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และความเป็นมาของกรมป่าไม้ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการใน 5 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 “การทำไม้ในประเทศไทย” แสดงจุดเริ่มต้นของการป่าไม้ไทย การก่อกำเนิดกรมป่าไม้ และเรื่องราวภารกิจที่ผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ส่วนที่ 2 “ภารกิจในผืนป่า” สร้างความตระหนัก และการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของภารกิจผ่านเหตุการณ์ที่ส่งผลถึงการดำเนินกิจการป่าไม้ในแต่ละยุคสมัย

ส่วนที่ 3 “ผู้พิทักษ์แห่งพงไพร” นำเสนอผลงานสำคัญของนักสู้แห่งพงไพรที่มีคุณูปการในวงการป่าไม้ และมีบทบาทที่ประทับใจในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้

ส่วนที่ 4 “Hall of Fame” จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเกียรติประวัติป่าไม้ ตลอดจนความซาบซึ้งในคุณูปการของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ต่อกิจการป่าไม้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระลึกถึงเกียรติคุณและผลงานของอธิบดีกรมป่าไม้

ส่วนที่ 5 “พันธกิจกรมป่าไม้” รัฐมีป่า ประชามีสุข เรียนรู้เรื่องราวไม้ในประเทศไทย และพันธกิจของ
กรมป่าไม้ในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ให้คนไทยทั้งประเทศ

#วันสถาปนา​ #กรมป่าไม้

🖤  ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว​ นายนกรณ์ ศรีเรือง พนักงานพิทักษ์ป่า​ 🤍🤍🤍🤍🤍#เจ้าหน้าที่พิทั...
17/09/2021

🖤 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว​ นายนกรณ์ ศรีเรือง พนักงานพิทักษ์ป่า​ 🤍🤍🤍🤍🤍

#เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า​ #อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่​#ลาดตระเวน​ #ปกป้องผืนป่า

🖤 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว​ นายนกรณ์ ศรีเรือง พนักงานพิทักษ์ป่า​ 🤍🤍🤍🤍🤍

#เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า​ #อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่​#ลาดตระเวน​ #ปกป้องผืนป่า

News : “ปลัดฯ จตุพร” ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2564  วันที่  17 กันยายน 2564  เวลา 13.30 น...
17/09/2021

News : “ปลัดฯ จตุพร” ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2564 โดยมี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง “ชนกาธิเบศรดำริ” (ชะ-นะ-กา-ทิ-เบด-ดำ-หริ) ซึ่งหมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สร้างขึ้น เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 เรื่อง ประกอบด้วย 1) ผลงานวิจัยเด่น 2)การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3)ความก้าวหน้าโครงการสวมหมวกให้ดอยเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการหลวง 4) ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานด้านวิชาการ 5) ผลการดำเนินงานด้านการตลาดและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 6) รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี และ 7)การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง รวมทั้ง ความคืบหน้าของการดำเนินงานต่างๆ อาทิ การขอใช้ประโยชน์ของโครงการหลวงในพื้นที่กรมป่าไม้ มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 5 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 5

ตลอดจนความก้าวหน้าของการดำเนินการตามพระบรมราโชบายการรักษาสภาพป่าไม้ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย (ม่อนแจ่ม) การดำเนินคดีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) การดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอให้เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลที่ 10 และเป็นต้นแบบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในรัชกาลที่ 10 และความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย เป็นต้น

ทั้งนี้ ปกท.ทส. ได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงการเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

#ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง #พระเจ้าอยู่หัว​ #ม่อนแจ่ม​ #ป่าแม่ริม

News​ : ทส. ร่วมประชุม ASEAN-US Senior Officials Meeting on Environment & Climate Change วันที่ 17 กันยายน 2564  ดร.อัษฎ...
17/09/2021

News​ : ทส. ร่วมประชุม ASEAN-US Senior Officials Meeting on Environment & Climate Change

วันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวันนี้ สหรัฐอเมริกาได้เสนอความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แผน U.S.-ASEAN Strategic Partnership Plan of Action และเสนอความร่วมมือกับอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขาต่างๆ อาทิ นวัตกรรมเพื่อคาร์บอนต่ำ การเงิน เพื่อสภาพภูมิอากาศ การลดมลพิษ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการหารือเกี่ยวกับการจัดทำ Concept note on ASEAN-US Engagement on Environment and Climate Change ด้วย

#คาร์บอนต่ำ #การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ #ASEAN #โลกร้อน #โรครวน

News​: 💚ทส. ปลื้ม  2 ปี  BEDO ดึงการมีส่วนร่วม  บนฐานรากของทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  กู้วิกฤติเศรษฐกิจวันนี้ (...
17/09/2021

News​: 💚ทส. ปลื้ม 2 ปี BEDO ดึงการมีส่วนร่วม บนฐานรากของทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น กู้วิกฤติเศรษฐกิจ

วันนี้ (17 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเผยแพร่ผลงาน สพภ. ประจำปี 2562 - 2563 ภายใต้แนวคิด “The Power of Collaboration” พลังแห่งการร่วมมือร่วมใจในการทำงานของ BEDO และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กว่า 30 ชุมชนทั่วประเทศ โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. (Biodiversity-Based Economy Development Office : BEDO, เบโด้) และนางสาวธัญลักษณ์ เจริญปรุ กรรมการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพภ. พร้อมด้วย ชุมชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ ทางเพจ Facebook : BEDO Thailand

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้ชื่นชมและขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่ง สพภ. หรือ BEDO นับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักความหลากหลายทางชีวภาพและนำทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ ที่สำคัญ คือ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอีกหลายภาคส่วน เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่ตนเองหรือชุมชนมีอยู่ ตลอดจนช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเก็บรวบรวม จัดทำเป็นฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัย พัฒนา และต่อยอดในอนาคต

พร้อมกันนี้ ยังได้เน้นย้ำ ถึงความโชคดีของประเทศไทยและชุมชนท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การมีทรัพยากรชีวภาพที่สำคัญ อย่างเช่น สมุนไพร หรือพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน เป็นต้น ซึ่ง BEDO และหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ต้องช่วยกันคิดและร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนา ข้อได้เปรียบนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยต้องบริหารงานแบบยืดหยุ่นแต่ไม่หย่อนยาน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ร้อนให้พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะนำมาสู่ความร่วมมืออันดีในการช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ “งานเผยแพร่ผลงาน สพภ.” แบ่งออกเป็น 4 ธีมย่อย ได้แก่ 1. Power of Community (พลังของชุมชน) 2. Power of MNRE Cooperation (พลังความร่วมมือในเครือข่ายทส.) 3. Power of BioEconomy (พลังในการประกอบธุรกิจให้ยั่งยืน) และ 4. Power of Networking (พลังของเครือข่าย) โดยแต่ละธีมจะนำเสนอเรื่องราวและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำฐานข้อมูล การสร้างการมีส่วนร่วม และการนำเสนอกิจกรรมที่สามารถเชื่อมต่อกับภารกิจขององค์กรภาคีต่างๆ ตลอดจนการจัดแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการ LIVE สด พร้อมรับชมผลิตภัณฑ์ชีวภาพของชุมชน จำนวนกว่า 193 รายการ จาก 30 ชุมชนทั่วประเทศ อาทิ น้ำผึ้งลำไย จ.ลำพูน ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ ผ้าย้อมครามสกลนคร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และการเสวนา ในหัวข้อ BCG Model สร้างรายได้ เพื่อเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2564 ได้ทางเพจ Facebook : BEDO Thailand

#BEDO #การมีส่วนร่วม #ฐานรากของทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น #วิกฤติ #เศรษฐกิจ

News​ : “รมว.วราวุธ” ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและพิธีมอบรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ วันนี้ ...
17/09/2021

News​ : “รมว.วราวุธ” ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและพิธีมอบรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ

วันนี้ (17 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและพิธีมอบรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย H.E. Allan McKinnon เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย นายดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอาคารประปาวิวัฒน์ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจะบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ต้องมีการวางแผนพัฒนาและขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกในยุคปัจจุบัน จำเป็นจะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นพลังในจัดการน้ำร่วมกันกับภาครัฐ เพื่อสร้างกระบวนการให้มีความเข้มแข็ง ตามนโยบายขององค์การสหประชาชาติที่ได้กำหนดให้เป็นปีเริ่มต้นทศวรรษแห่งการร่วมลงมือปฏิบัติของทุกประเทศ

พิธีลงนามความร่วมมือฯ ในวันนี้ เป็นพิธีลงนามความร่วมมือทวิภาคี ระหว่างเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย กับ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในมิติต่างๆ ร่วมกัน รวมทั้งพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทนช. กับ 2 กระทรวง ได้แก่ 1) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในการเร่งผลักดันงานศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯน้ำ 20 ปี 2) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสวงหาแนวทางการบริหารทรัพยากรน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเร่งสร้างมาตรการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่อิงกับระบบนิเวศ และ 3) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมาย และขับเคลื่อนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

พร้อมกันนี้ ยังจัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำสืบเนื่องจากการจัดงานวันน้ำโลก ซึ่งเป็นการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการน้ำภาคครัวเรือน ชุมชน และเมือง 2) การจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ 3) การศึกษา งานวิจัย และนวัตกรรมด้านน้ำ และ 4) น้ำกับประเพณี วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ #พิธีมอบรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ #น้ำ #ภาคีเครือข่าย #ทรัพยากรน้ำ

ที่อยู่

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022788500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด