อำเภอปฏิวัติ

อำเภอปฏิวัติ เกียรติศักดิ์ สุจริต ยุติธรรม
ชัดเจน ตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม
ไม่เล่ห์เหลี่ยม
(2)

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้หลายท่านคงได้เข้ารับการอบรมวิทยากรต้นแบบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาสู่ภาคประชาชน ผ่าน...
30/06/2021
โอ..คนไทยเอย - ไผ่ พงศธร【MUSIC VIDEO】

วันนี้หลายท่านคงได้เข้ารับการอบรมวิทยากรต้นแบบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาสู่ภาคประชาชน ผ่านระบบ Zoom Webinar ของสำนักงาน ป.ป.ช. เนื้อหาดีมากครับ โดยเฉพาะแนวคิดแบบ analog กับ Digital การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือคลิปบรรยายย้อนหลังที่ที่หน้าเว็บ ป.ป.ช.

https://www.nacc.go.th/aced/categorydetail/2019120113114666/b85b27c0ce064e5e41aae20d45c6a9db?

เพลง : โอ..คนไทยเอยศิลปิน : ไผ่ พงศธรคำร้อง : สลา คุณวุฒิทำนอง : สลา คุณวุฒิ / ปิยะวุฒิ ณ บางช้างเรียบเรียง : ปิยะวุ.....

ประสานหน่วยงานปราบปรามการทุจริต แล้วใช้การล่อซื้อ เป็นวิธีการที่ดีในการจัดการกับข้าราชการที่มีพฤติการณ์ทุจริตครับ...จงอย...
27/06/2021
ให้การปฏิเสธ! ปปป. บุกรวบ วิศวกร สพฐ. ซี 9 เรียกรับเงินใต้โต๊ะผู้รับเหมา 6 แสน

ประสานหน่วยงานปราบปรามการทุจริต แล้วใช้การล่อซื้อ เป็นวิธีการที่ดีในการจัดการกับข้าราชการที่มีพฤติการณ์ทุจริตครับ...จงอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล (เรื่องเรียก % หรือเงินทอนจากโครงการจัดซื้อจัดจ้างต้องกำจัดออกไปจากระบบราชการให้หมด...สืบสวน ล่อซื้อนะครับ)

ปล.ผู้ถูกจับยังมีโอกาสต่อสู้คดี พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนจนกว่าจะมีการฟ้อง และจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

ให้การปฏิเสธ! ปปป. บุกรวบ วิศวกร สพฐ. ซี 9 เรียกรับเงินใต้โต๊ะผู้รับเหมา 6 แสน

"ถ้าท่านกลัวทุกข์ ก็อย่าทำกรรมชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้ง ถ้าท่านจักทำ หรือทำอยู่ซึ่งกรรมชั่ว ถึงแม้จะเหาะหนีไป ก็จะไม่พ้...
27/06/2021

"ถ้าท่านกลัวทุกข์ ก็อย่าทำกรรมชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้ง ถ้าท่านจักทำ หรือทำอยู่ซึ่งกรรมชั่ว ถึงแม้จะเหาะหนีไป ก็จะไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้เลย"

ขุทฺทกนิกาย อุทาน 25/115/150

"ถ้าท่านกลัวทุกข์ ก็อย่าทำกรรมชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้ง ถ้าท่านจักทำ หรือทำอยู่ซึ่งกรรมชั่ว ถึงแม้จะเหาะหนีไป ก็จะไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้เลย"

ขุทฺทกนิกาย อุทาน 25/115/150

คณะรัฐมนตรี ได้เคยมีมติเกี่ยวกับผลผูกพันหรือสถานะทางกฎหมายของความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2482 ว่...
23/06/2021
สถานะภาพทางกฤษหมายความเห็นกฤษฎีกา.pdf

คณะรัฐมนตรี ได้เคยมีมติเกี่ยวกับผลผูกพันหรือสถานะทางกฎหมายของความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2482 ว่า "...โดยปกติให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา..."

เมื่อคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรสูงสุดของฝ่ายบริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำกับการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดขึ้น โดยเมื่อมีปัญหาข้อกฎหมายในการปฏิบัติราชการในเรื่องใดและเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นทางกฎหมายในเรื่องนั้นแล้วก็ควรต้องปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามความเห็นดังกล่าว มิฉะนั้น หน่วยงานของรัฐจะใช้หรือตีความกฎหมายและปฏิบัติราชการในเรื่องนั้นที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อบริการสาธารณะและประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้อย่างแน่แท้ กรณีจึงเป็นที่มาของการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒ เพื่อกำหนด"ผลผูกพันหรือสถานะทางกฎหมายของความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา" มติคณะรัฐมนตรีนี้จึงมีผลและเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เพราะเป็นการกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้ต้องปฏิบัติตาม มิฉะนั้น ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรหรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บัญญัติว่า "ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้...(๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ..."

ที่มา : บทความเรื่อง สถานภาพทางกฎหมายของความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กับหลักการปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องการไต่สวนข้อเท็จจริงและความรับผิดทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๖ ก.ค.๒๕๖๓) ,สุกิจ สัมฤทธิ์ผ่อง นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

ศึกษาบทความฉบับเต็ม ตามลิงค์

https://drive.google.com/file/d/1BPyYKb2cronD3p_bP4HtlJDMDS2MrWUv/view?usp=drivesdk

19/06/2021

“อยู่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าท่านดีเด่นดังอะไรเลย เพียงแต่รู้สึกว่าท่านเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่ง นั้นแหละถูกต้องและเป็นสุขแท้”

18/06/2021
เรื่องราวแบบไหนที่เราจะทิ้งไว้ให้โลกใบนี้

พ่อหลายคนทำงานหนักเพื่อหาเงินให้กับภรรยาและลูกเพื่อให้พวกเขาอยู่สบายมีชีวิตที่ดี แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจลืมไปคือ การมอบสิ่งที่ดีให้กับลูกชาย สิ่งนั้นคือการเป็นพ่อที่ดี เป็นพ่อที่สังคมยกย่อง ว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติยศ เป็นผู้ที่เสียสละ แม้กระทั่งชีวิตเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และนี่คือมรดกที่จะถูกส่งต่อให้ลูกชายของคุณ...และโลกที่คุณอยู่

อยากให้คุณดูจนจบครับ.

มาเงียบๆ ไม่ได้หรือยังไง ? ...วัฒนธรรมนี้มันต้องเลิกได้แล้ว...ควรจะเลิกและต้องเลิก"ผมอยากฝากคนที่ขอมานะ เรื่องนี้ผมว่าให...
18/06/2021
“เรื่องแบบนี้...ข้าราชการเราไม่ทำกันแล้ว” | เจาะลึกทั่วไทย | 18 มิ.ย. 64

มาเงียบๆ ไม่ได้หรือยังไง ? ...วัฒนธรรมนี้มันต้องเลิกได้แล้ว...ควรจะเลิกและต้องเลิก

"ผมอยากฝากคนที่ขอมานะ เรื่องนี้ผมว่าให้ถอนเรื่องดีกว่าเรื่องอย่างนี้ ข้าราชการ เขาไม่ทำกันแล้วนะ"

(กรณีการขออนุญาตจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการ...)

เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailandเล่าข่าวเจาะประเด็นโดย ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ / อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์คุยข่าวได้ที่ Line : @insidethailand...

17/06/2021
ตำรวจมหาดไทย 'ไม่มียศ' รักษากฎหมายได้ดีกว่า 'ตำรวจมียศ'

ปัญหาใหญ่คือ "ส่วย" ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นง่อย

"สืบจากข่าว"

ตำรวจมหาดไทย "ไม่มียศ" รักษากฎหมายได้ดีกว่า "ตำรวจมียศ"

จากบทความ
พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร
คอลัมน์ "เสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจ
นสพ.ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 15 มิ.ย. 63

(ดูคลิป 4 นาที)
https://www.facebook.com/137188693021815/posts/3944536038953709/?vh=e&d=n

15/06/2021
www.admincourt.go.th

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า... "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ที่บัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่จะกันบุคคลไว้เป็นพยานนั้น มีเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองแก่บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอื่นที่ให้ถ้อยคำหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นที่จะไม่ถูกชี้มูลความผิดทางวินัยและทางอาญาซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เท่านั้น และการที่ผู้ฟ้องคดีถูกยกเลิกผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น ก็ไม่ได้มีผลให้ผู้ฟ้องคดีต้องออกจากราชการ หรือได้รับผลร้ายในตำแหน่งหน้าที่ราชการเสมือนหนึ่งว่าถูกลงโทษทางวินัยแต่อย่างใด แต่หากตีความไปในลักษณะที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนอกจากจะเป็นการขัดต่อหลักการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๔๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บัญญัติว่า การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญให้คำนึงถึงระบบคุณธรรมและความรู้ความสามารถของบุคคล โดยผู้ที่มีสิทธิเข้าอบรมต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดไว้แล้ว ยังเป็นขัดต่อหลักความเสมอภาคและความเป็นธรรม เพราะจะมีผลให้ข้าราชการรายอื่นที่สุจริตที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ไม่มีสิทธิเข้าอบรบในหลักสูตรดังกล่าว ในขณะที่ข้าราชการที่ทุจริตที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด กลับมีสิทธิเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว นอกจากนั้น การตีความในลักษณะดังกล่าวยังจะมีผลให้ข้าราชการหรือบุคคลผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบต้องขวนขวายทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองได้รับการกันเป็นพยาน เพราะนอกจากจะไม่ต้องถูกชี้มูลทางวินัยและทางอาญาแล้ว ยังมีผลให้ตนได้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าวทั้งที่ตนไม่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด อันเป็นการส่งเสริมให้มีการทุจริตมากยิ่งขึ้นทั้งยังเป็นการขัดต่อนโยบายในการปราบปรามการทุจริตภาครัฐที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอีกด้วย ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้จึงฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล

พิพากษายืน" (p.29-30)

- คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อบ.๒๔๗/๒๕๕๙,คดีหมายเลขแดงที่ อบ.๔๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ศึกษาคำพิพากษาฉบับเต็มตามลิงค์ที่ศาลปกครองได้เผยแพร่ >>> http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03012-590247-1F-620618-0000641345.pdf

กล่าวโดยหลักการแล้ว คนทุจริตที่ได้รับการเว้นโทษ เพราะเงื่อนไขของกฎหมายพิเศษบางอย่างนั้น  นั่นก็อาจถือเป็นบำเหน็จรางวัลที...
09/06/2021

กล่าวโดยหลักการแล้ว คนทุจริตที่ได้รับการเว้นโทษ เพราะเงื่อนไขของกฎหมายพิเศษบางอย่างนั้น นั่นก็อาจถือเป็นบำเหน็จรางวัลที่พอสมควรแก่กรณีแล้ว

แต่จะไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่มันจะได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างโดยอาศัยดอกผลของการทุจริตนั้น ที่ "เหนือกว่า" คนสุจริตอื่น ๆ อันเป็นคนส่วนใหญ่

กล่าวโดยหลักการแล้ว คนทุจริตที่ได้รับการเว้นโทษ เพราะเงื่อนไขของกฎหมายพิเศษบางอย่างนั้น นั่นก็อาจถือเป็นบำเหน็จรางวัลที่พอสมควรแก่กรณีแล้ว

แต่จะไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่มันจะได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างโดยอาศัยดอกผลของการทุจริตนั้น ที่ "เหนือกว่า" คนสุจริตอื่น ๆ อันเป็นคนส่วนใหญ่

กำจัดออกไปให้หมดในระบบราชการ คิดว่ายังมีอีกเยอะทั่วไทย ที่มองเห็นสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านเป็น "รายได้"  อันเป็นค่านิยมที่...
06/06/2021
ไล่ออกแล้ว! 3 จนท.เทศบาลบุดี เซ็นรับรองเบิกค่าเช่าบ้านเท็จ

กำจัดออกไปให้หมดในระบบราชการ คิดว่ายังมีอีกเยอะทั่วไทย ที่มองเห็นสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านเป็น "รายได้" อันเป็นค่านิยมที่ผิดกฎหมาย

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา หรือ กทจ.ยะลา ออกคำสั่ง “ไล่ออก” เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุดี อ.เมือง จ.ยะ.....

28/05/2021

“ผมเป็นคนกรุงเทพฯ เรียนจบคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วไปสอบเป็นปลัดอำเภอ สอบได้ที่ดีด้วย แต่ตัดสินใจเลือกจังหวัดนครพนม เพราะวันเสียงปืนแตกเกิดขึ้นที่นั่น คนสัมภาษณ์ถามเลยนะ ‘คุณสอบได้ที่ดี บ้าหรือเปล่าที่เลือกที่นี่’ ผมตอบกลับว่า ‘ถ้าบ้าจะสอบได้ที่ห้าเหรอครับ’ (หัวเราะ) ในสายตาคนอื่น ผมเป็นปลัดอำเภอท่าทางบ้าๆ บอๆ นะ แต่งตัวไม่เหมือนใคร ออกท้องที่ไม่เคยใส่เครื่องแบบ ขนาดว่าท่านเปรม (พลเอกเปรม ติณสูลานนท์) ตอนนั้นเป็นแม่ทัพภาคสอง สั่งให้สายสืบคอยจับตาไว้เลย

“เป็นปลัดอำเภอได้สักระยะ ปี 2526 ผมย้ายมาเป็นหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ที่กรุงเทพฯ นั่งจดงานอยู่หลังนายกฯ เปรม ผู้นำต่างประเทศมานั่งคุย ผมมีหน้าที่นั่งฟัง แล้วเขียนข่าวทำเนียบรัฐบาลส่งให้สื่อมวลชน คำปราศรัยต่างๆ ที่ท่านเปรมพูด ผมเป็นคนเขียน ทำงานไปได้ 5 ปี เห็นเรื่องราวในนั้นมามาก ผมเกิดความรู้สึกว่า พอแล้วงานราชการ เลยยื่นใบลาออกทั้งที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อ ตอนนั้นได้เงินมาก้อนนึง ก็เอาไปเที่ยวต่างประเทศ หาความรู้ให้ตัวเอง พอเงินใกล้จะหมด เมียถามถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในบ้าน ค่าเทอมลูก ผมตอบไปว่า ‘ไม่เป็นไร สมองยังดี มือยังใช้ได้’ เมียทนไม่ได้ เลยเอาไปซื้อพิมพ์ดีดหลังกระทรวงกลาโหมมาให้ ราคาไม่ถึงสองพันบาท เป็นมือสอง ถือว่าแพงนะ เพราะสมัยนั้นทองบาทละ 400 บาท

“พอได้พิมพ์ดีดมา ผมเขียนๆๆ แล้วเอาต้นฉบับไปฝากร้านศึกษิตสยามของอาจารย์ ส. (สุลักษณ์ ศิวรักษ์) สมัยนั้นร้านอยู่แถวจุฬาฯ แล้วเขียนโน้ตสั้นๆ 'อาจารย์ครับ ขอฝากต้นฉบับไว้พิจารณา เห็นว่าพิมพ์ได้กรุณาแจ้งผมด้วย' เวลาผ่านไปสองอาทิตย์ บก.สำนักพิมพ์เคล็ดไทยโทรมา 'ต้นฉบับที่คุณให้มา ตกลงพิมพ์ครับ' ออกมาเป็นหนังสือชื่อว่า 'เปิดหน้ากากขงเบ้ง' ปรากฏว่าขายดี พิมพ์ครั้งแรก 3,000 เล่ม ผมได้เงินมา 15,000 บาท ผ่านไปไม่ถึงสามเดือน บก.ติดต่อมาว่าหนังสือจะพิมพ์ซ้ำ และถามถึงต้นฉบับงานแนวเดียวกัน ผมเลยเขียนส่งไปให้อีก ทำให้มีหนังสือออกมาเรื่อยๆ ส่วนใหญ่เป็นการนำเรื่องจีนมาวิเคราะห์

“ผมลาออกจากราชการปี 2531 มีหนังสือเล่มแรกปี 2533 พอหนังสือเป็นที่รู้จัก เริ่มมีคนมาชวนไปเป็นคอลัมนิสต์ ทำรายการวิทยุ รายการทีวีบ้างนิดหน่อย แปลบทภาพยนตร์จีน นำเที่ยวประเทศจีน ผมเป็นคนทำงานไม่แคร์เรื่องเงินนะ ทุกงานต้องประณีต เคยมีบรรณาธิการบอกว่า 'อาชีพเขียนหนังสือ น้ำขึ้นให้รีบตักนะ' ถ้ารีบแล้วไม่มีคุณภาพ ผมไม่เอาเลย แต่เอาจริงๆ ไม่ได้โม้อะไรนะ ผมมีฐานะด้วยแหละ เมื่อก่อนบ้านเป็นภัตตาคาร ตึกคณะศิลปศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) คือบ้านเดิมของผม ต่อมามีการเวนคืนเพื่อสร้างตึก อย่างไรก็ตาม ความตั้งใจในการทำงานสำคัญนะ ถ้าคุณเย็บรองเท้า ทำอย่างประณีต คนใส่แล้วสบายเท้า ก็เกิดการบอกต่อ แต่ตั้งใจอย่างเดียวไม่พอ คุณต้องศึกษาหาความรู้ พัฒนาตัวเองด้วย งานที่มีคุณภาพจะอยู่ได้นะ อย่างหนังสือ เปิดหน้ากากขงเบ้ง พิมพ์ครั้งที่ 11 แล้ว เวลาผ่านไปหลายปีคนก็ยังซื้อ

“ผมทำอะไรไม่เคยหวั่นไหว ไม่เสียดายในสิ่งที่ตัดสินใจ และไม่เคยรู้สึกแย่กับชีวิตที่เลือก ผมชื่อจริงว่า ‘สุขสันต์’ เวลาอยู่ในเว็บใช้ว่า ‘แฮปปี้’ ผมมีความสุขกับทุกๆ เรื่อง ชีวิตไม่ได้ราบรื่นหรอก แค่ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาได้ ล้มก็มองว่า ‘เออ โชคดีที่หัวไม่ฟาดพื้น เจ็บนิดหน่อย ไม่เป็นไร’ แล้วตั้งใจทำงานต่อไป”

หยุดส่งต่อการทุจริต สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน
27/05/2021
หยุดส่งต่อการทุจริต สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน

หยุดส่งต่อการทุจริต สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน

คุณทนอยู่ในประเทศเฮงซวยแบบนี้ได้จริง ๆ หรอ? ประเทศที่เต็มได้ด้วยคนหน้าบาง รับความจริงไม่ได้ ปัญหามันอยู่...

คนดีๆ เสียคนมาเยอะ เพราะวัฒนธรรมที่ว่า "ใครๆเขาก็ทำกัน" (ถ้าหากเราไม่ทำก็โง่สิ)
27/05/2021
จากลูกชายคนเดียวที่เป็นความภาคภูมิใจของบ้าน !!!

คนดีๆ เสียคนมาเยอะ เพราะวัฒนธรรมที่ว่า "ใครๆเขาก็ทำกัน" (ถ้าหากเราไม่ทำก็โง่สิ)

จากลูกชายคนเดียวที่เป็นความภาคภูมิใจของบ้าน สอบครูผู้ช่วยจนได้ที่หนึ่งของรุ่น และกำลังจะมีครอบครัวที่....

26/05/2021
multi.dopa.go.th

ยินดีกับความก้าวหน้าของทุกท่าน...ขอให้ดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี เจตนาที่ดี เจตนาที่เป็นกุศลจะปกป้องคุ้มครองตัวท่านมากกว่าสิ่งใดๆ ครับ

กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง รวม 287 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

1.คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ปลัดจังหวัด และผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง จำนวน 4 ราย
https://multi.dopa.go.th/dopaperson/assets/modules/news/uploads/1744411623fcf252fa36a02c26c2ad7360ad3e7d880fb475367518108542374.pdf

2.คำสั่งแต่งตั้งปลัดจังหวัด จำนวน 2 ราย
https://multi.dopa.go.th/dopaperson/assets/modules/news/uploads/fae6137c823aefc7755dbc22273ca77b60ad3e7d8f6a74158323946732405730.pdf

3.คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) จำนวน 45 ราย
https://multi.dopa.go.th/dopaperson/assets/modules/news/uploads/9c6f8c799f347c9ed6154de71ee0a62860ad3e7d90e354175826681064240396.pdf

4.คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) จำนวน 234 ราย
https://multi.dopa.go.th/dopaperson/assets/modules/news/uploads/d9821b6c7c8343667f7509c79bb41efa60ad3e7d939298111186897689557960.pdf

5.คำสั่งให้ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) จำนวน 2 ราย
https://multi.dopa.go.th/dopaperson/assets/modules/news/uploads/8b14db0d466f5d367839827c1e70698860ad3e7d9689c8171527319883362848.pdf

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รวม 183 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

1.คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) จำนวน 2 ราย
https://multi.dopa.go.th/dopaperson/assets/modules/news/uploads/27cfafacd58fbd51c90c1e0f6016e3f460ad3e7d987e54146657890844649136.pdf

2.คำสั่งแต่งตั้งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) จำนวน 152 ราย
https://multi.dopa.go.th/dopaperson/assets/modules/news/uploads/de07da2469d1c9b8c1a8fc95d6bebaba60ad3e7d99e12120792199109770491.pdf

3.คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) จำนวน 14 ราย
https://multi.dopa.go.th/dopaperson/assets/modules/news/uploads/8ac809f4ff169dcd36c13766d7b53e7c60ad3e7d9ccaf1153382219106472084.pdf

4.คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 15 ราย
https://multi.dopa.go.th/dopaperson/assets/modules/news/uploads/71319a6a29d67051a784f4e8ce85932860ad3e7d9e81b2208589325345565036.pdf

รวมแต่งตั้งทั้งหมด 470 ราย
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง

https://multi.dopa.go.th/dopaperson/news/cate2/view739

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พึงปฏิบัติ 7 ข้อ ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ซื่อสัตย์สุจริต กล้า...
20/05/2021
แพร่ประมวลจริยธรรม ขรก.พลเรือน พึงปฏิบัติ 7 ข้อ - ดำเนินชีวิตเรียบง่าย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พึงปฏิบัติ 7 ข้อ ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม คัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ รักษาความเป็นกลางทางการเมือง ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย

- ISRANEWS.ORG

แพร่ประกาศประมวลจริยธรรม ขรก.พลเรือน พึงปฏิบัติ 7 ข้อ-ดำเนินชีวิตเรียบง่าย

เพราะเจตนารมณ์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ "โดยปกติแล้ว ผู้จะต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่หรือมีเวลาปฏิบัติราชการไม่ถึงหนึ่งปี  หน่วย...
17/05/2021

เพราะเจตนารมณ์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ

"โดยปกติแล้ว ผู้จะต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่หรือมีเวลาปฏิบัติราชการไม่ถึงหนึ่งปี หน่วยงานของรัฐไม่ควรอนุญาตให้ไปรับการอบรม"

- มติ ครม.๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

http://dmsic.moph.go.th/index/detail/6928

เพราะเจตนารมณ์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ

"โดยปกติแล้ว ผู้จะต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่หรือมีเวลาปฏิบัติราชการไม่ถึงหนึ่งปี หน่วยงานของรัฐไม่ควรอนุญาตให้ไปรับการอบรม"

- มติ ครม.๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

http://dmsic.moph.go.th/index/detail/6928

ล้างบางโกงสอบท้องถิ่น! 'บิ๊กตู่'สั่ง มท.ดูแลเข้มงวด ใครทำผิดโดนวินัยร้ายแรง-อาญา
15/05/2021
ล้างบางโกงสอบท้องถิ่น! 'บิ๊กตู่'สั่ง มท.ดูแลเข้มงวด ใครทำผิดโดนวินัยร้ายแรง-อาญา

ล้างบางโกงสอบท้องถิ่น! 'บิ๊กตู่'สั่ง มท.ดูแลเข้มงวด ใครทำผิดโดนวินัยร้ายแรง-อาญา

ล้างบางโกงสอบท้องถิ่น! 'บิ๊กตู่'สั่ง มท.ดูแลเข้มงวด ใครทำผิดโดนวินัยร้ายแรง-อาญา

14/05/2021

สกมฺมุนา หญฺญติ ปาปธมฺโม
.
คนมีสันดานชั่ว
ย่อมลำบากเพราะกรรมของตน
.
พุทธศาสนาสุภาษิต
ขุ. เถร. ๒๖/๓๗๙

05/05/2021

👉ในการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับในองค์กรราชการต่างๆ นั้น คนส่วนใหญ่ที่สอบทุกคนเขาย่อมมีความหวัง ยอมลงทุนเสียเงิน เสียเวลา ค่าใช้จ่ายต่างๆ (อ่านหนังสือ, ติว, เดินทาง, ที่พัก, กิน)​ รวมถึงมีกำลังใจจากครอบครัว ญาติสนิท เพื่อนและคนที่เขารัก เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกอย่างชอบธรรม ตามกติกาด้วยความตั้งใจสุจริตมั่น เพื่อความก้าวหน้าตามครรลอง

👉 แต่ก็มักจะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่ชอบเอาเปรียบโดยวิธีการวิ่งเต้น ใช้เส้นสาย ผ่านบุคคลผู้มีอำนาจ ผู้บารมีต่าง ๆ หาทางโกงคนอื่นอยู่ร่ำไป ไม่สนใจบาปกรรมหรือคุณธรรม จริยธรรมใด ๆ ไม่ละอายหรือเกรงกลัวต่อบาป คนกลุ่มนี้คือ "คนชั่ว" อย่างเห็นได้ชัดจาก"พฤติกรรม" ที่พวกเขาทำ

👉จึงขอเตือนสติท่านว่ากรุณาอย่าไปทำเลยครับมันบาป มันไม่มีศักดิ์ศรี​ มันไม่เจริญ ไม่เป็นมงคล คนเขาสาปแช่งพวกคุณ ชีวิตคนเราไม่ได้ยืดยาวอะไรมาก ทำสิ่งดีๆไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานบ้าง ถึงเวลาใกล้ตายจะได้มีอะไรให้ยึดเหนี่ยวนำพาจิตไปสู่สุขคติ​บ้าง

⭐สุจริตต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน

๒๔/๐๓/๖๔

03/05/2021

ปัญหาบ้านพักของข้าราชการ (บางหน่วย)

1.ปัจจุบันยังมีข้าราชการ ที่สามารถใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน เพื่อหาเช่าบ้านพักอยู่อาศัยเอง ที่มีสภาพตามสมควรแก่ระดับตำแหน่งตามสิทธิ์ แต่ไม่อาจใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ เนื่องจากหัวหน้าหน่วยงานอ้างว่ามีบ้านพักจัดไว้ให้แล้ว เมื่อไปดูบ้านพักที่อ้างว่าจัดให้แล้ว บางแห่ง พบว่า
1.1 สภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่มีความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัยเอาเสียเลย มีจิ้งจก ตุ๊กแก แมลงสาบเป็นเพื่อนอาศัย ห้องน้ำรั่ว ประตู หน้าต่างปลวกกิน ฯลฯ
1.2 หน่วยงานราชการ ใช้งบปรับปรุงซ่อมแซม แต่ใช้ปรับปรุงแบบทำไปทีละส่วน เน้นเพียงปริมาณ (กระจาย) แต่ไม่เน้นคุณภาพ ก็เป็นลักษณะหมุนเวียนปรับปรุงวนไปทุกปี ที่ทำไปส่วนหนึ่ง ก็วนกลับมาซ่อมปรับปรุงต่อ เป็นอย่างนี้บ้านไม่เคยสมบูรณ์เลย ถ้าซ่อมแบบสมบูรณ์ก็ใช้งบจำนวนมากอีก ...อย่าทำเสียดีกว่า
1.3 จัดให้อยู่บ้านทรุดโทรมและเป็นบ้านพักของข้าราชการที่สร้างไว้สำหรับในระดับที่ต่ำกว่า เช่น ซี. 8 ให้อยู่บ้าน ซี. 5 ซี. 6 ให้อยู่บ้าน ซี.2 เป็นต้น (ปัจจุบันระดับตำแหน่ง ซี. ของข้าราชการพลเรือนถูกยกเลิกไปแล้ว แต่เนื่องจากบ้านพักที่สร้างมานั้นส่วนใหญ่เก่าสมัยใช้ระบบ ซี.)
1.4 หัวหน้าหน่วยงานบางคนก็ขยันเสนอโครงการสร้างอะไรใหม่ๆไปเรื่อยเกินขำเป็น ไม่รู้หวังอะไรจากโครงการ

2.ข้อพิจารณา
2.1 ค่าเช่าบ้าน เป็นสิทธิในการได้อยู่อาศัยตามสมควรแก่ระดับตำแหน่งของข้าราชการเป็นการเฉพาะรายเป็นสวัสดิการ เป็นขวัญกำลังใจ จะเห็นได้ว่าระดับตำแหน่งที่สูงกว่าสภาพบ้านพักหรือสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านวงเงินจะสูงกว่าระดับที่ต่ำกว่า เพราะเขาคิดวงเงินเบิกค่าเช่าบ้านภายใต้ฐานคิดว่าสภาพแห่งบ้านพักที่ทางราชการจัดให้ควรจักเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับวงเงินที่ให้ข้าราชการผู้นั้นเบิกไปจ่ายค่าเช่าเอง (ถ้าทางราชการไม่สามารถจัดบ้านพักที่เหมาะสมดังกล่าวให้)
2.1 การเบิกค่าเช่าบ้าน เป็นสิทธิ ของข้าราชการตามที่ได้จ่ายจริง ตามสมควรแก่สภาพแห่งบ้านและไม่เกินอัตราที่ทางราชการกำหนด ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ใน พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.3 การจัดที่พักอาศัยให้ข้าราชการยุคปัจจุบัน ควรเป็นบ้านพักข้าราชการที่มีสภาพความเป็นอยู่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานสูงกว่าบ้านเก่าหมดสภาพของราชการที่อ้างว่าจัดบ้านพักให้แล้วนั้น โดยต้องคำนึงถึงขวัญกำลังใจของเขาด้วย กล่าวคือ ควรให้เขาได้พักอาศัยในบ้านพักที่มีสภาพน่าอยู่ มีความมั่นคงปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามสมควร เหมาะสมตามระดับตำแหน่งที่ทางราชการกำหนดไว้แล้ว มิใช่ไปคอยกีดกันมิให้เขาใช้สิทธ์เบิกค่าเช่าบ้านแล้วก็ใช้ข้ออ้างว่าทางราชการได้จัดบ้านพักให้แล้ว เสมือนให้เขาอยู่บ้านพัง แต่ก็กันท่าไม่ให้เขาไปเช่าอยู่ที่ดี ๆกว่าตามสิทธิ์

3.ข้อเสนอ
3.1หน่วยงานราชการ "ใด"ที่ไม่สามารถจัดหาบ้านพักให้แก่ข้าราชการตามสิทธิ์ของเขาที่พึงได้รับการดูแลตามกฎหมายก็ควรสนับสนุนให้เขาได้มีทางเลือกในการหาบ้านเช่าที่เขายินดี พอใจ จะอยู่ ภายใต้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ของทางราชการโดยชอบ
ก.ยืนยันว่า ไม่มีบ้านพักที่สภาพเหมาะสมให้เขา ให้ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม ระเบียบฯ
ข.ถ้าไม่มีปัญญาทำให้ดี ก็ควรปล่อยให้พังไปตามสภาพ แล้วก็ยืนยันตาม ก.ให้เขาไป จะไปซ่อมให้เปลืองงบทำไม มันอนาถาเกินไป
3.2 ควรเข้มงวดและจัดการเอาผิดกับข้าราชการที่ทุจริตในการใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านเช่น ทำนิติกรรมอำพราง,ไม่ได้เช่าจริง,ไม่ได้จ่ายค่าเช่าตามจำนวนที่เบิก (ทำเอกสารเท็จ) เป็นต้น โดยสืบสวนลงโทษทั้งทางแพ่ง,ทางอาญา และวินัย สถานหนัก มากกว่าที่จะคอยกันท่าไม่ให้ข้าราชการใช้สิทธิแบบเหมารวม

ปล.บางหน่วยงาน จะเห็นว่าเขาดูแลสวัสดิการด้านบ้านพักให้แก่ข้าราชการในสังกัดเป็นอย่างดี จนหลายคนอิจฉา ...อย่าให้เกิดการเปรียบเทียบกันเลย

หลายคนคงเจอมากับตัว แต่พอโตเป็นผู้บริหารมักลืมความเจ็บปวดและขมขื่นแบบนี้

ใช้เขาทำงาน อยากให้เขาอยู่อยู่บ้านหลวง เฝ้าที่ทำงาน ก็ควรดูแลเขาให้ดีหน่อย...เอาให้เขาแย่งกันอยู่ ทำได้ไหม ?

ฝากให้ผู้เป็นผู้บังคับบัญชา ระดับต้นที่มีอำนาจใช้ดุลพินิจพิจารณาเรื่องค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัดตน ให้มีขวัญกำลังใจ มิใช่ให้เขาด่าลับหลัง

- เพจอำเภอปฏิวัติ
3 พ.ค.64

ที่อยู่

Bangkok

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อำเภอปฏิวัติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด