Bureau of Private Vocational Education Administation

Bureau of Private Vocational Education Administation ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบด้วยกลุ่ม ดังนี้
1) กลุุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาเอกชน (กส.)
2) กลุ่มทะเบียนและหลักฐานการศึกษา (กท.)
3) กลุ่มอุดหนุนอาชีวศึกษาเอกชน (กอ.)
4) กลุ่มอำนวยการ

เปิดเหมือนปกติ

24/04/2019

ด่วน !! ระบบ PVIS เปิดให้ส่ง GPA จบไม่พร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2561 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น.

02/04/2019

กำหนดการส่ง GPA จบไม่พร้อมรุ่น และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ขอให้สถานศึกษาติดตามจากหน้าระบบ PVIS เนื่องจากกำหนดการมีการเปลี่ยนแปลงตามกำหนดการส่งข้อมูลผลการเรียนซึ่ง อปท. กำหนด

01/04/2019

ด่วน!!! แจ้งเพื่อทราบ ...ระบบเปิดให้ส่ง GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 - 3 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. เท่านั้น

เจ้าหน้าที่สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน มีอบรมสัมมนาประจำปี ในระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถติดต่อราชการไ...
20/02/2019

เจ้าหน้าที่สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน มีอบรมสัมมนาประจำปี ในระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2562

สามารถติดต่อราชการได้อีกครั้งในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ด่วน !! สถานศึกษาใด ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร BTEC  ในในว...
13/02/2019
ลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร BTEC

ด่วน !! สถานศึกษาใด ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร BTEC ในในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ขอให้ลงทะเบียนทาง https://goo.gl/forms/pndFu0aaczkkws1D3

ทั้งนี้ ระบบการลงทะเบียนจะปิดระบบ ในวันที 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30 น.

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๓ อาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโ.....

27/12/2018

สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ขอแจ้งเวลาปิดทำการช่วงวันหยุดส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562

เปิดทำการในวันที่ 2 มกราคม 2562

26/12/2018

การสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนบุคล...
26/12/2018
ขอเชิญบุคลากรจากสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักปร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายอาชีวศึกษาในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้สามารถเผยแพร่ และแข่งขันในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป โดยกำหนดจัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ และกิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชน

สถานศึกษาเอกชนที่ประสงค์จะเข้าร่วม สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทาง www.nrct.go.th (ตามลิ้งค์ในโพสต์นี้)

อนึ่ง การเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ท่านที่ไม่เคยเข้าร่วม การบ่มเพาะฯ เป็นโอกาสแรกก่อน และขอปิดรับสมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 517, 530

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญบุคลากรจากสถาบัน....

24/12/2018

แจ้งระบบรับข้อมูล GPA ปิดรับข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

04/12/2018
อวท.ระดับชาติ

ขอแจ้งสถานศึกษาซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ สถานศึกษา ดังนี้

๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
๒. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์
๓.วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
๔. วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
๕. วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ
๖. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
๗. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
๘. วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
๙. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
๑๐. วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
๑๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ

ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะฝีมือ ทักษะละ ๑ คน ตามที่สถานศึกษา ได้จัดเตรียมไว้ โดยให้จัดส่งรายชื่อ ทักษะที่เข้าแข่งขัน พร้อมใบสมัคร โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook อวท.ระดับชาติ หรือลิงค์ https://www.facebook.com/aftvec หัวข้อ เกณฑ์ กติกา การประกวด การแสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถาน ศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ส่งมายัง สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เพื่อจัดส่งรายชื่อให้นักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาคต่อไป

ผลิตและพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง

แจ้งขยายระยะเวลาการรับ – ส่งข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) จากเดิมกำห...
04/12/2018
ขยายเวลาการจัดส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียนปี61.pdf

แจ้งขยายระยะเวลาการรับ – ส่งข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) จากเดิมกำหนดให้สถานศึกษาส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) และ GPA 5 ภาคเรียน ในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561เป็นระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ถึง 10 มกราคม 2562 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการลงทะเบียนของนักเรียนในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัย (Thai University Center Admission System : TCAS) สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนพิจารณาแล้ว จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการจัดส่งและตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 (5 ภาคเรียน) ผ่านทางระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (PVIS)
ตามระยะเวลาที่กำหนด

https://drive.google.com/open?id=0B7QE61oY0SVoU1BwcS1TRHZWT1NkaDdhTWFIN3RPQjc1Z2dr

04/06/2018

[ประชาสัมพันธ์ด่วน!!] ระบบ datacenter เปิดระบบให้สถานศึกษา ส่งข้อมูลและแก้ไข GPA ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ครั้งสุดท้าย วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561 เวลา 24.00 น.

ขอให้สถานศึกษาเร่งดำเนินการภายในเวลาดังกล่าวโดยด่วน!!

31/05/2018

[ด่วน!!] ระบบdatacenter เปิดรับข้อมูล gpaภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 24.00 น. เท่านั้น

ขอให้สถานศึกษารีบดำเนินการส่งข้อมูล gpa และยืนยันข้อมูลภายในระยะเวลาดังกล่าวโดยด่วน

ประชาสัมพันธ์ ด่วน!!] ขอเชิญสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่...
28/05/2018

ประชาสัมพันธ์ ด่วน!!] ขอเชิญสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา เมื่อปีงบประมาณ 2560

จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ในวัน และสถานที่ข้างต้น

โดยส่งแบบตอบรับทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-Office ถึงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2510 2601

[ประชาสัมพันธ์ ด่วน!!] ขอเชิญสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื...
28/05/2018

[ประชาสัมพันธ์ ด่วน!!] ขอเชิญสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561

จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาละ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ในวัน และสถานที่ข้างต้น

โดยส่งแบบตอบรับทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-Office ถึงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2510 2601

ขอให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนทุกแห่งดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎก...
22/05/2018
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการป

ขอให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนทุกแห่งดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ตามกำหนดการตามภาคที่สถานศึกษาตั้งอยู่ และขอให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ยังไม่ลงทะเบียน ส่งผู้แทนสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมฯ เร่งดำเนินการโดยด่วน

หมายเหตุ การประชุมฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปลี่ยนแปลงวันที่ประชุมฯ เป็นวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามก.....

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้ระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน : PVIS วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเม้าท์เทนบีช พัท...
08/05/2018

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้ระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน : PVIS วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเม้าท์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

07/05/2018

ขอให้สถานศึกษา ซึ่งจัดส่งข้อมูล GPA เข้าระบบ datacenter แล้ว ดำเนินการ ยืนยันข้อมูล GPA ดังกล่าวด้วย ตามวิธีการดังนี้

1. เลือกเมนู "ตรวจสอบสถานศึกษาส่งข้อมูล (เอกชน)" แล้วค้นหาข้อมูลของสถานศึกษา

- หากที่สถานะข้อสถานศึกษาขึ้นข้อความว่า "ยังไม่ส่งข้อมูล" ให้สถานศึกษาดำเนินการส่งข้อมูลโดยด่วน

- หากที่สถานะข้อสถานศึกษาขึ้นข้อความว่า "แก้ไขข้อมูล" ให้สถานศึกษาดำเนินการแก้ไขข้อมูลในโปรแกรม GPA 57 แล้วนำส่งข้อมูลใหม่

- หากที่สถานะข้อสถานศึกษาขึ้นข้อความว่า "ส่งข้อมูลแล้ว" ให้สถานศึกษาลือกปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อยืนยันการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่่ย GPAX และ GPA เป็นอันเสร็จสิ้นการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่่ย GPAX และ GPA ทางระบบ datacenter.vec.go.th

Bureau of Private Vocational Education Administation's cover photo
03/05/2018

Bureau of Private Vocational Education Administation's cover photo

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ส่งผลการเรียน 6 ภาคเรียนทางระบบ datacenter.vec.go.th แล้ว แต่ยังไม่กดยืนยันข้อมูลรายชื่อดังแน...
19/04/2018

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ส่งผลการเรียน 6 ภาคเรียนทางระบบ datacenter.vec.go.th แล้ว แต่ยังไม่กดยืนยันข้อมูลรายชื่อดังแนบ

ขอให้ดำเนินการกดยืนยันข้อมูล ในระบบ datacenter ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็นสถานศึกษาซึ่งไม่ได้ส่งข้อมูลผลการเรียน 6 ภาคเรียน

ให้สถานศึกษาดำเนินการ โดย เลือกเมนู "ตรวจสอบสถานศึกษาส่งข้อมูล (เอกชน)" แล้วค้นหาข้อมูลของสถานศึกษา

6.1 หากที่สถานะข้อสถานศึกษาขึ้นข้อความว่า "ยังไม่ส่งข้อมูล" ให้สถานศึกษาดำเนินการส่งข้อมูลโดยด่วน

6.2 หากที่สถานะข้อสถานศึกษาขึ้นข้อความว่า "แก้ไขข้อมูล" ให้สถานศึกษาดำเนินการแก้ไขข้อมูลในโปรแกรม GPA 57 แล้วนำส่งข้อมูลใหม่

6.3 หากที่สถานะข้อสถานศึกษาขึ้นข้อความว่า "ส่งข้อมูลแล้ว" ให้สถานศึกษาลือกปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อยืนยันการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่่ย GPAX และ GPA 6 ภาคเรียน เป็นอันเสร็จสิ้นการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่่ย GPAX และ GPA 6 ภาคเรียนทางระบบ datacenter.vec.go.th

ด่วน!! สถานศึกษารายชื่อดังนี้ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน และอัพโหลดข้อมูลเข้าระบบ datacenter อีกครั้งทั้งนี้...
19/04/2018

ด่วน!! สถานศึกษารายชื่อดังนี้ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน และอัพโหลดข้อมูลเข้าระบบ datacenter อีกครั้ง

ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการอัพโหลดข้อมูลใหม่ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็นสถานศึกษาซึ่งไม่ได้ส่งข้อมูลผลการเรียน 6 ภาคเรียน

17/04/2018
datacenter.vec.go.th

ขณะนี้ระบบ datacenter เปิดระบบให้สถานศึกษาซึ่งยังไม่ได้ส่งผลการเรียน 6 ภาคเรียน หรือต้องดำเนินการแก้ตามที่ระบบได้แจ้งแก้ไข ดำเนินการจัดส่งข้อมูล gpa 6 ภาคเรียนที่ถูกต้องเข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 19 เมษายน เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้ จะไม่มีการเปิดระบบเพื่อส่งข้อมูลgpa 6 ภาคเรียนอีก

โปรด!! ศึกษาขั้นตอนการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPAX และ GPA 6 ภาคเรียนและจัดส่งข้อมูลทางระบบ datacenter.vec.go.th โดยละเอียด

1. จัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่่ย GPAX และ GPA 5 ภาคเรียนด้วยโปรแกรม GPA 57 (วิธีการดาวน์โหลด ติดตั้งโปรแกรม และการเตรียมฐานข้อมูล ศึกษาได้จากด้านล่าง)

2. นำส่งและสำเนาข้อมูลผลการเรียนเฉลี่่ย GPAX และ GPA 5 ภาคเรียน (เลือกห้องเก็บไฟล์ และเลือกการสำเนาเป็นข้อมูล 5 ภาคเรียน) ได้ไฟล์ .txt จำนวน 9 ไฟล์

3. ขอรับ username&password เพื่อเข้าใช้งานระบบ datacenter โดยกรอกข้อมูลใน Form และรอรับ username&password ทางอีเมล์ที่กรอกข้อมูลไป

4. ดำเนินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่่ย GPAX และ GPA 6 ภาคเรียนทางระบบ datacenter
4.1 เข้าสู่ระบบ datacenter (http://datacenter.vec.go.th/) ด้วย username&password ที่ได้รับแจ้งทางอีเมล์
4.2 ดับเบิ้ลคลิกไอคอน "ข้อมูลผลการเรียน"
4.3 เลือกเมนู "ส่งข้อมูลผลการเรียน (เอกชน)" หากไม่มีผล ให้เลือก "ถ้าไม่สามารถเข้าเมนู ส่งข้อมูลนักเรียนได้ คลิกที่นี่" จากกล่องข้อความด้านขวามือ
4.4 เลือกนำส่งข้อมูลโดยเลือก "ปีการศึกษา" "จังหวัด" "ชื่อสถานศึกษา" ให้ถูกต้อง และเลือกประเภทการส่งเป็น "6 ภาคเรียน"
4.5 เลือกไฟล์ที่จะนำส่งข้อมูล โดยเลือกไฟล์ที่เป็นรหัสสถานศึกษา.txt จากกลุ่มไฟล์ที่ได้จากการสำเนาข้อมูลจากโปรแกรม GPA 57 ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
4.6 กดปุ่ม "ตรวจสอบ" เพื่อให้ระบบตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้า โดยรอให้ระบบ upload ไฟล์และตรวจสอบข้อมูลเป็นเวลาสักครู่
4.7 ตรวจสอบสถานะข้อมูลด้านล่างกล่องนำเข้าข้อมูล ว่าจำนวนข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนหรือไม่ และมีตรวจสอบไม่ผ่านกี่รายการ
4.7.1 หากมีจำนวนข้อมูลที่นำเข้าไม่ครบ หรือมีรายการที่ตรวจสอบไม่ผ่านเนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิด ให้กลับไปแก้ไขข้อมูล ในโปรแกรม GPA57 แล้วสำเนาข้อมูล และนำเข้าระบบ datacenter ใหม่
4.7.2 หากมีรายการที่ตรวจสอบไม่ผ่านเนื่องจากนักเรียนไม่มีชื่อบิดา หรือมารดา ให้กลับไปแก้ไขข้อมูล ในโปรแกรม GPA57 โดยใส่เครื่องหมาย "-" แทน แล้วสำเนาข้อมูล และนำเข้าระบบ datacenter ใหม่
4.7.3 หากนักเรียนมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักไม่ถูกต้อง เช่น ขึ้นต้นด้วย "0" เนื่องจากเป็นนักเรียนที่สัญชาติไม่ใช่"สัญชาติไทย" ให้ส่งสำเนาใบแทนบัตรประชาชนที่แสดงข้อมูลดังกล่าว ส่งมาที่ [email protected]

5. หลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดว่าไม่มีรายการที่ผิดพลาดแล้ว ให้เลือกปุ่ม "นำเข้า" เพื่อนำเข้าข้อมูลผลการเรียนทั้งหมดที่ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบ
6. เลือกเมนู "ตรวจสอบสถานศึกษาส่งข้อมูล (เอกชน)" แล้วค้นหาข้อมูลของสถานศึกษา
6.1 หากที่สถานะข้อสถานศึกษาขึ้นข้อความว่า "ยังไม่ส่งข้อมูล" ให้สถานศึกษาดำเนินการส่งข้อมูลโดยด่วน
6.2 หากที่สถานะข้อสถานศึกษาขึ้นข้อความว่า "แก้ไขข้อมูล" ให้สถานศึกษาดำเนินการแก้ไขข้อมูลในโปรแกรม GPA 57 แล้วนำส่งข้อมูลใหม่
6.1 หากที่สถานะข้อสถานศึกษาขึ้นข้อความว่า "ส่งข้อมูลแล้ว" ให้สถานศึกษาลือกปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อยืนยันการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่่ย GPAX และ GPA 6 ภาคเรียน เป็นอันเสร็จสิ้นการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่่ย GPAX และ GPA 6 ภาคเรียนทางระบบ datacenter.vec.go.th

10/04/2018

ขณะนี้ระบบ datacenter ได้ปิดระบบการรับข้อมูลผลการเรียน 6 ภาคเรียน (GPA 6 ภาคเรียน) แล้ว และกำลังดำเนินการประมวลผลความถูกต้องของข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน

หากระบบ datacenter เปิดระบบให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล และรับข้อมูลผลการเรียน 6 ภาคเรียน จะดำเนินการแจ้งต่อไป

ด่วน!! สถานศึกษารายชื่อดังนี้ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน และอัพโหลดข้อมูลเข้าระบบ datacenter อีกครั้ง ทั้งนี...
05/04/2018

ด่วน!! สถานศึกษารายชื่อดังนี้ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน และอัพโหลดข้อมูลเข้าระบบ datacenter อีกครั้ง

ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการอัพโหลดข้อมูลใหม่ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561 (ระบบปิดเที่ยงคืนของวันที่ 5 เมษายน 2561)

ด่วน !!! สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ส่งผลการเรียน 6 ภาคเรียนทางระบบ datacenter.vec.go.th แล้ว แต่ยังไม่กดยืนยันข้อมูล ขอ...
05/04/2018

ด่วน !!! สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ส่งผลการเรียน 6 ภาคเรียนทางระบบ datacenter.vec.go.th แล้ว แต่ยังไม่กดยืนยันข้อมูล

ขอให้ดำเนินการกดยืนยันข้อมูล ในระบบ datacenter โดย เลือกเมนู "ตรวจสอบสถานศึกษาส่งข้อมูล (เอกชน)" แล้วค้นหาข้อมูลของสถานศึกษา
6.1 หากที่สถานะข้อสถานศึกษาขึ้นข้อความว่า "ยังไม่ส่งข้อมูล" ให้สถานศึกษาดำเนินการส่งข้อมูลโดยด่วน
6.2 หากที่สถานะข้อสถานศึกษาขึ้นข้อความว่า "แก้ไขข้อมูล" ให้สถานศึกษาดำเนินการแก้ไขข้อมูลในโปรแกรม GPA 57 แล้วนำส่งข้อมูลใหม่
6.3 หากที่สถานะข้อสถานศึกษาขึ้นข้อความว่า "ส่งข้อมูลแล้ว" ให้สถานศึกษาลือกปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อยืนยันการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่่ย GPAX และ GPA 6 ภาคเรียน เป็นอันเสร็จสิ้นการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่่ย GPAX และ GPA 6 ภาคเรียนทางระบบ datacenter.vec.go.th

การดำเนินการจัดส่ง GPA 5 ภาคเรียน รอบสุดท้าย1. สำหรับสถานศึกษาที่มีสถานะยังไม่ส่งข้อมูล ขอให้ดำเนินการส่งข้อมูลภายในวันท...
21/12/2017

การดำเนินการจัดส่ง GPA 5 ภาคเรียน รอบสุดท้าย

1. สำหรับสถานศึกษาที่มีสถานะยังไม่ส่งข้อมูล ขอให้ดำเนินการส่งข้อมูลภายในวันที่ 25-27 ธันวาคม 2560

2. สำหรับสถานศึกษาที่มีสถานะแก้ไขข้อมูล ขอให้แก้ไขข้อมูล และยืนยันข้อมูลภายในวันที่ 25 -27 ธันวาคม 2560

3. สำหรับสถานศึกษาที่มีสถานะส่งข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ยืนยัน ขอให้เข้าระบบ datacenter เพื่อยืนยันข้อมูล ภายในวันที่ 25 -27 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดไม่สามารถจัดส่งข้อมูลผ่านระบบ datacenter ได้ ขอให้ศึกษาวิธีการจัดส่งข้อมูล GPA ได้ที่ vecp.vec.go.th ตามรูป

ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน ขอแจ้งให้สถานศึกษารับทราบการดำเนินการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรี...
17/11/2017
แบบคำขอ Username และ Password สำหรับการเข้าใช้งานระบบการจัดส่งข้อมูล GPAX และ GPA

ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน ขอแจ้งให้สถานศึกษารับทราบการดำเนินการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (GPA) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 ผ่านทางระบบ datacenter.vec.go.th ได้ทันตามกำหนดเวลาการรับ – ส่งข้อมูล GPAX และ GPA
จึงขอแจ้งการดำเนินการจัดทำและส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) ดังนี้

1. การดำเนินการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) ของสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาใช้โปรแกรม GPA 57 ในการจัดทำข้อมูล GPAX และ GPA ดังกล่าว

2. การดำเนินการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้สถานศึกษาดำเนินการผ่านทางระบบ datacenter.vec.go.th ตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการรับ – ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาดำเนินการตามคู่มือการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. ขอให้สถานศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูล เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับการเข้าใช้งานระบบ datacenter.vec.go.th การจัดส่งข้อมูล GPAX และ GPA ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ทางเวบไซต์ https://drive.google.com/open?id=1s_b2H2ySRfbZ33zkGVLWvcyduPTWENxxSgOEiKkF_ZY

สำรวจการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน ย...
09/05/2017
แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชี

สำรวจการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน ยังขาดข้อมูลสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (PVIS)
จึงขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการเพิ่มรายละเอียดข้อมูลสถานศึกษา
ของระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดยสถานศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1UsEarZPvzEEdKBUBPbhVyMYfBibCS_lSht1JyxAmeJ0

ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน ขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้รับเลือกเข้่าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิส...
30/03/2017

ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน ขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้รับเลือกเข้่าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามไฟล์แนบ ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถติดตามการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคในแต่ละภาคซึ่งสถานศึกษาตั้งอยู่

ขอให้สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา กรอกแบบสำรวจข้อมูลการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอ...
27/03/2017
vecp.vec.go.th

ขอให้สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา กรอกแบบสำรวจข้อมูลการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ทางเวบไซต์ http://vecp.vec.go.th/

ที่อยู่

กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม แขวงดุสิต เขตดุสิต
Bangkok
10300

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์ กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022821976

เว็บไซต์

http://vecp.vec.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Bureau of Private Vocational Education Administationผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Bureau of Private Vocational Education Administation:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยกลุ่ม ดังนี้ 1) กลุุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาเอกชน (กส.) 2) กลุ่มทะเบียนและหลักฐานการศึกษา (กท.) 3) กลุ่มอุดหนุนอาชีวศึกษาเอกชน (กอ.) 4) กลุ่มอำนวยการ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถาม/ปรึกษา เรื่องการออกเอกสารการจบให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเอกชนค่ะ ได้ส่งข้อความไปในแชทแล้วค่ะ