MOAC Media แหล่งรวบรวมภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th ช่องทางการติดต่อขอความอนุเคราะห์ไฟล์ภาพต้นฉบับ ได้ที่ Inbox และ [email protected]

เปิดเหมือนปกติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามที่ขอพระราชทานเ...
29/10/2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน บุคคลากร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธี
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปักธงชัย พร้อมให...
29/10/2020

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปักธงชัย พร้อมให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกร ตลอดจนได้มอบถุงยังชีพ สิ่งของที่จำเป็นและหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา ที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน โอกาสนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจนาข้าวที่ได้รับความเสียหาย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือเร่งด่วน

ครบรอบ 33 ปี สหกรณ์อิสลาม : รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวปาฐก...
29/10/2020

ครบรอบ 33 ปี สหกรณ์อิสลาม : รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาในงานครบรอบ 33 ปี วันสถาปนาสหกรณ์อิสลาม “33 SAHUN KOPERASI” พร้อมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

28/10/2020

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ผลแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้พบปะเกษตรกร พร้อมมอบเงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาด สิ่งก่อสร้าง แก่สหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด 53,100,000 บาท และสหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด 1,519,600 บาท มอบใบรับรองเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกจากกรมวิชาการเกษตร จำนวน 3 ราย มอบใบรับรองเกษตรดี ที่เหมาะสม (GAP) แก่เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกจากกรมวิชาการเกษตร จำนวน 3 ราย มอบถุงปัจจัยการผลิตพร้อมผลิตภัณฑ์นมจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย แก่เกษตรกรและประชาชน จำนวน 500 ชุด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ “นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร” พบปะผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 76 ราย มีสหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 แห่ง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ 7,559 ราย จาก 77 จังหวัด จำนวนสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 691 สหกรณ์

28/10/2020
แถลงข่าวประจำสัปดาห์

(ช่วงที่ 2)

.นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหน่วยงานในสังกัดร่วมแถลง ดังนี้ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมชลประทาน
ณ ห้องประชุม 112 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 28 ตุลาคม 2563

28/10/2020
แถลงข่าวประจำสัปดาห์

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหน่วยงานในสังกัดร่วมแถลง ดังนี้ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมชลประทาน
ณ ห้องประชุม 112 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 28 ตุลาคม 2563

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จ...
28/10/2020

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ในฐานะกรรม...
28/10/2020

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ในฐานะกรรมการ (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) มี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม
โดยที่ประชุมมีการพิจารณาประเด็น ดังนี้
๑.การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการน้ำตาลทรายตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
๒.การกำหนดปริมาณน้ำตาลทรายให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔(บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นต้น)
๓.การปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ำตาลทรายที่กำหนดให้โรงงานผลิต
๔.การขอขยายระยะเวลาการใช้เงินงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (เงินกองทุน) เพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์
๕.ประมาณการรายจ่ายงบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายประจ้าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
๖.มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ การกำหนดประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทราย
๗.หลักเกณฑ์การจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทรายและอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน เพื่อใช้ในการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
28/10/2020

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหน่วยงานในสังกัดร่วมแถลง ดังนี้ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมชลประทาน
ณ ห้องประชุม 112 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 28 ตุลาคม 2563

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมพร้อมช่องทางการตลาดเพื่อรองรับการผลิ...
28/10/2020

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมพร้อมช่องทางการตลาดเพื่อรองรับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ได้มอบหมายให้เป็นฝ่ายประสานการดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกร โดยมีผู้แทนจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ผู้แทนจากภาคเอกชน(บมจ.ซีพีและบมจ.เบทาโกร) ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือในประเด็นด้านแนวทางการส่งเสริมมาตรฐานการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แนวทางการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพและมีปริมาณการผลิตที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการรองรับของตลาดภาคเอกชนและผู้ผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งจะทำให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ “นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออา...
26/10/2020

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ “นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร” พบปะผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 76 ราย มีสหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 แห่ง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ 7,559 ราย จาก 77 จังหวัด จำนวนสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 691 สหกรณ์

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย (Keynote speaker) ในหัวข้...
26/10/2020

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย (Keynote speaker) ในหัวข้อประสบการณ์การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center: NABC) ในงานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ โดยมีวิทยากรที่สำคัญที่ร่วมเสวนาในงาน อาทิ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ของรัฐ และผู้แทนกรมธนารักษ์ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำปร...
26/10/2020

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่พี่น้องเกษตรกร และลงตรวจพื้นที่ทับซ้อน ณ ห้องประชุมพลับพลา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน มีความมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการจัดการทรัพยากรที่ดิน เพื่อกระจายการถือครอง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น
วันที่ 26 ตุลาคม 2563

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะทำงานฝ่ายไทยในการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการเกษ...
26/10/2020

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะทำงานฝ่ายไทยในการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการเกษตรล้านช้าง – แม่โขง ครั้งที่ 3 (The 3rd Meeting of Lancang – Mekong Cooperation (LMC) Joint Working Group on Agriculture) โดยการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ ได้มีการหารือและรายงานความก้าวหน้าของความร่วมมือด้านการเกษตรภายใต้ LMC ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง โดยประเทศสมาชิก LMC ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา จีน ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม ร่วมรายงาน พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับแผนงานในระยะต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขงและสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนานโยบายด้านการเกษตรและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสินค้าเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนในอนาคต

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นธานการประชุมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตลาดทิพย์นิมิตร เพื่อหารื...
26/10/2020

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นธานการประชุมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตลาดทิพย์นิมิตร เพื่อหารือแนวทางสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางตลาดทิพย์นิมิตร ณ ห้องประชุมตลาดทิพย์นิมิตร อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตร จากเกษตรกรส่งตรงถึงผู้ซื้อและผู้บริโภค ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ผลแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอ...
26/10/2020

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ผลแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และได้พบปะเกษตรกร พร้อมมอบเงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาด สิ่งก่อสร้าง แก่สหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด 53,100,000 บาท และสหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด 1,519,600 บาท มอบใบรับรองเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกจากกรมวิชาการเกษตร จำนวน 3 ราย มอบใบรับรองเกษตรดี ที่เหมาะสม (GAP) แก่เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกจากกรมวิชาการเกษตร จำนวน 3 ราย และมอบถุงปัจจัยการผลิตพร้อมผลิตภัณฑ์นมจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย แก่เกษตรกรและประชาชน จำนวน 500 ชุด

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงหนองว...
26/10/2020

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงหนองวัวดำ พร้อมรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกร ณ โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงหนองวัวดำ อ.โกสัมพี จ.กำแพงเพชร​ ในวันที่​ 26​ ตุลาคม​ 2563

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิ...
26/10/2020

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่พี่น้องเกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 26 ตุลาคม 2563

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “ร่วมใจ สร้างความสุข” ผู้ประสบอุทกภัย จัง...
26/10/2020

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “ร่วมใจ สร้างความสุข” ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุโขทัย และมอบนโยบายส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ณ สหกรณ์นิคมศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์นิคมศรีสำโรง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนล่างจังหวัดสุโขทัย

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระ...
26/10/2020

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า คณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ได้พิจารณาวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ศักยภาพน้ำ ความเหมาะสมของพื้นที่ พันธุ์ข้าว แนวโน้มการตลาด และโครงการต่างๆของรัฐบาล ที่จะดำเนินการในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งได้มี (ร่าง) แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2563/64 โดยในเบื้องต้น ได้ขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรทบทวนพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่อีกครั้ง
นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ได้มีการหารือร่วมกับส่วนราชการเพื่อจัดเตรียมโครงการเสริมสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 เพื่อขอจัดสรรงบกลางในการสำรองจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว) 2) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพประมงในบ่อดิน (ปลาดุก, ปลาตะเพียนขาว) 3) โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามและปลากินพืชในแหล่งน้ำชุมชน 4) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 5) โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์ 6) โครงการสร้างรายได้และพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกร และ 7) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
สำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ จัดเตรียมรถแบคโฮล รถบรรทุก กระสอบทราย และเครื่องฉีดน้ำปูน (Grout) นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ คอกสัตว์สำหรับตั้งจุดอพยพสัตว์ และทีมสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ได้ดำเนินการอพยพสัตว์แล้ว 4,062 ตัว และแจกจ่ายเสบียงอาหารสัตว์พระราชทาน 39.2 ตัน รวมถึงได้สนับสนุนเรือตรวจประมงน้ำจืดพร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างไรก็ตาม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและประเมินความเสียหายหลังน้ำลดต่อไป

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องม...
26/10/2020

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ว่า โครงการสนองพระราชดำริในการวางโครงการในลุ่มน้ำคลองสวนหมาก เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำเกษตรกรรม และเพื่ออุปโภค-บริโภค ทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงน้ำหลาก และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำอีกด้วย
วันที่ 26 ตุลาคม 2563

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณ ห...
26/10/2020

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 26 ตุลาคม 2563

25/10/2020

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ฟังรายงานสถานการณ์น้ำ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย พร้อมกล่าวมอบนโยบาย บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ อีกทั้งได้แจกหญ้าหมัก 20 ถัง หญ้าแพงโกล่า 120 ฟ่อน และเกลือแร่ 30 ก้อน สำหรับโคกระบือ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ต่อจากนั้นเดินทางต่อเพื่อฟังรายงานสถานการณ์น้ำอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ณ ฝายเขากวางทอง ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 26 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 162 หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 21,084 ไร่ พร้อมพบปะพี่น้องประชาชน รับฟังปัญหาและให้กำลังใจแก่เกษตรกรและประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์เขื่อนวังร่มเกล้า ณ เขื่อนวังร่มเกล้า ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ผลักดันการทำแก้มลิงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ เขื่อนวังร่มเกล้า ก่อสร้างเมื่อปี 2525 สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร ยาว 385 เมตร สูง 11.7 เมตร มีประตูระบายน้ำ 3 บาน ระบายน้ำได้สูงสุด 504 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำสะแกกรัง ณ สะพานวัดโบสถ์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ที่อยู่

3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622815884

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ MOAC Mediaผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง MOAC Media:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นางสาว มนัญญา ไชยเศรษฎ์ รัฐมนตรีช้วยเกษตร การส่งเสริมให้เกษตรปลูกผลไม้ตามฤดูกาล ชาวสวนทุเรียน และ ชาวสวนผลไม้อื่นๆ เสริมรายได้ด้วยการปลูกต้นโกโก้ เก็บผลผลิตได้ทั้งปีเสริมรายได้ให้เกษตรกร ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ ( มีหลายประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทย เริ่มปลูกผลไม้ตามฤดูกาลเรียนแบบประเทศไทย เป็นการแก้ไขทางด้านเกษตรในอนาคต นะครับ ปลูกต้นโกโก้ ให้อุตสหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของช๊อกกอแล็ตในการผลิต ) รักการเกษตรประเทศไทย พระภัทรนวมินทราธิราชสมัย เสนอ
ละอองฝนโปรยปรายปลิว จากทิวเมฆสีเข้ม หยาดน้ำตาฟ้าสีฟ้า อันเหลือบแลความร้อนรุ่ม ของปฐพีแห้งผาก กรุณยธรรม แห่งสัมมาปฏิบัติโปรยปราย อมฤตธรรมฉ่ำเย็น หยาดน้ำตาแห่งเกื้อการุณ อาบรดความเสื่อมและทุกข์
โดนปิดกั้นตลอดลองอันนี้หายจริง เพื่อนเริ่มทยอยกลับมาหน้าฟีด ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ คัดลอกแล้ววาง ขึ้นรูปดาวใช้ได้เลย you’re the best  best wish es xoxo rad r adness congrat ulations wond erful time  ยินดีด้วย  lovely tim e super zába va en de jlig dag viel Spaß süpe rsin Gl ückwu nsch bisou congrats xoxo xoxoxoLov ely time Gratul a Congratulations  Felicitaciones M uchas fel icida des Xoxo B esos y a brazos Congrat s Xoxo Love ly time Gratula  Congrat ulations F elici taciones Mucha s feli cidades Gra tula Lovely time Xoxo Congratulatio ns おめでとう ! Lovel y tim e Gratulaทำ Co ngratulat ions Felicitaciones Muchas felicidades Xoxo Besos y abrazos Congrats Xoxo Lovely timeFaceBook ปิดกั้นเก่ง ลองพิม :pจะกลาย 😛 😛 เป็นรูป 😛 ลองดูจ้า เฟสจะเปิดการมองเห็น🤫 #ลองสิๆ ♥️♥️💜💚❤️
เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางบนพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเหรอคะ ทั้งๆที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องอยากให้พิจารณาให้ด้วยค่ะเพราะความจริงก็ไม่น่าแบ่งแยกแบบนี้ เงินเราไม่ทิ้งกันก็ไม่มีสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกรก็ไม่มีสิทธิ์อีก
แบบนี้ต้องไปร้องทุกข์ที่ใหนคะ
เมล็ดพันธุ์มันแกว สำหรับฤดูกาลเพาะปลูก ปี 2563 สวัสดีครับ สำหรับท่านใดที่สนใจและวางแผนที่จะปลูกมันแกวปีนี้ ทางเรามีเมล็ดพันธุ์มาจำหน่ายเป็น เมล็ดพันธุ์ปีนี้และเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ ๆ เมล็ดเก็บไว้ได้ไม่เกิน 1 ปี และเป็นพืชทนแล้ง มีระยะเวลาการ เก็บเกี่ยวผลผลิต 90 วัน สำหรับมือใหม่หัดปลูก เรามีวีดีโอและขั้นตอนการปลูกพื้นฐานแนะนำให้พร้อม 1 ถัง มี 14 กิโลกรัม สามารถปลูกได้ไม่ต่ำกว่า 2 ไร่ ให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 10 ตัน กำไร 60,000 บาท/ไร่ 1 ถัง ราคา 4,300 บาท ค่าบริการจัดส่งถังละ 100 บาท (จำหน่ายเป็นถัง) บริการขนส่งโดย Kerry , J&T บริการจัดส่งทั่วประเทศ ภายใน 1-3 วัน และทางเรายังมีบริการรับส่งผลไม้สดและแห้ง ไม่เกิน 60 กิโลกรัม แบบด่วนพิเศษ เครื่องบิน 3 วัน ถึงยุโรป เช่น สหรัฐอเมริกา และ 1 วัน ถึง เอเชีย เช่น เกาหลีใต้ เป็นต้น เพียงแต่ท่านให้ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร และสำเนาบัตรประชาชน พาสปอร์ต ของผู้รับปลายทางที่ชัดเจน นอกนั้นทางเราดำเนินการให้หมด และผมมีใบอนุญาตส่งออกถูกต้อง ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำปรึกษาได้ที่ ครูธรรมนูญ แกล้วกล้า โทร. 082-212-7855 Line : 082-212-7855
นายบุญธัญพลเสน109/3หมู่5 ต.หนองปลิงอ.เลาขวัญจ.กาญจนบุรี 085-4293043ครับ
สวัสดีครับ ขอเจาะบ่อบาดาลเพื่อทำการเกษตรในไร่แต่ยังไม่มีเงินทุนเพื่อทำการเกษตรเพราะตอนนี้มีหนี้ธ.ก.ส.และเงินกองกองทุนหมู่บ้านอยู่ครับอยากทำเกษตรไร่สวนผสมครับแต่ยังไม่มีนํ้าทำการเกษตรต้องรอนํ้าฝนธรรมชาติครับปัจุบันนี้ทำมันสำประหลังอยู่ครับเกือบปีถึงจะได้เก็บผลผลิตครับอยากทำไร่สวนผสมปลดหนี้สินครับ
เรียนสอบถามผู้รู้ จากสถานการณ์ โควิด-19 ระบาดทำให้น้ำยาฆ่าเชื้อในท้องตลาดมีราคาสูงมาก บางพื้นที่ขาดแคลนไม่สามารถหาซื้อได้ จากคุณสมบัติของน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาถ่านสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างในฟาร์มปศุสัตว์ได้ อยากให้ทางผู้รู้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทดลองใช้น้ำส้มควันไม้ว่าฆ่าเชื้อ โควิด-19 ได้หรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการทำน้ำยาฆ่าเชื้อ
31มีค.นี้ ผมต้องไปชำระหนี้ให้สหกรณ์การเกษตร ไม่ทราบว่า ทางสหกรณ์มีมาตรการ ช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับ...เช่น ลดดอกเบี้ยบ้างหรือไม่ครับ..?
ผมทำมิวสิคสไลด์งานโคนมวันที่ 29 ม.ค. จึงส่งมาโพสต์ด้วยครับ ขอขอบคุณภาพงาม ๆ จากทีมงานมากนะครับ