กองประมงต่างประเทศ Fisheries Foreign Affairs Division

กองประมงต่างประเทศ Fisheries Foreign Affairs Division กองประมงต่างประเทศ กรมประมง
Fisheries Foreign Affairs Division

ในปี พ.ศ. 2563 ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนที่ 41 ก วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ว่าด้วย กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ข้อ 3 (12) ให้แบ่งส่วนราชการกรมประมงโดยมีกองประมงต่างประเทศเป็นหน่วยงานหนึ่งในราชการบริหารส่วนกลางจำนวน 24 หน่วยงาน มีหน้าที่และอำนาจบัญญัติไว้ในข้อ 17 ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยกฎระเบียบ มาตรการ ข้อตกลง และข้อมูลสารสนเทศ ด้านการประ

มงต่างประเทศ
(2) บริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดท่าที การประชุมเจรจา และการปฏิบัติ ตามข้อตกลงด้านการประมงระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี พหุภาคี และองค์การระหว่างประเทศ
(3) กำหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ กรอบความร่วมมือ และข้อตกลง ด้านการประมงระหว่างประเทศ
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของกรม
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(6) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ประสานงาน และบูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำการประมงโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย
(7) ประสานงาน ให้คำแนะนำ ให้บริการข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ด้านการประมง ต่างประเทศ
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ต่อมา ได้มีคำสั่งกรมประมง ที่ 825/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามคำสั่งกรมประมงที่ 829/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 ส่งผลให้กองประมงต่างประเทศมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นและมีกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกลุ่ม
ปัจจุบัน กองประมงต่างประเทศ มีการบริหารงานโดยแบ่งเป็นหน่วยงานย่อย 5 หน่วยงาน (1 งาน 4 กลุ่ม) ได้แก่

1. งานบริหารทั่วไป
2. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
3. กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
4. กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ
5. กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร...
20/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างทักษะในการเจรจาต่อรองกับต่างประเทศ” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ โดยมีนายอัครพัฒน์ วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนสินค้าอุตสาหกรรม สำนักการค้าสินค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นสร้างเสริมทักษะ สร้างคุณสมบัติในการเจรจาต่อรอง การเตรียมประเด็นและท่าทีในการเจรจา กลยุทธ์ รูปแบบ และวิธีการในเจรจาต่อรอง ตลอดจนทักษะอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้แก่ประเทศไทยในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ข้าราชการให้สามารถเจรจาต่อรองกับคู่เจรจาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นสากล
#กองประมงต่างประเทศ
#กรมประมง
#18สิงหาคม2566 #ฝึกอบรม #กรมเจรจา

วันที่ 9 ส.ค. 66 ณ จ.เชียงใหม่ อธิบดีกรมประมงได้มอบหมายให้นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น...
09/08/2023

วันที่ 9 ส.ค. 66 ณ จ.เชียงใหม่ อธิบดีกรมประมงได้มอบหมายให้นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานการประชุมคณะมนตรีองค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific: NACA) ครั้งที่ 32 หรือ The 32nd Meeting of NACA Governing Council ระหว่างวันที่ 7 - 9 ส.ค. 66 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ โดยกองประมงต่างประเทศพร้อมด้วยประธานฯ ได้พาคณะผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จำนวน 18 ประเทศ เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตปลานิลอินทรีย์ด้วยระบบ Biofloc และการแปรรูปของเหลือจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นผลิตภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นถิ่นและสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในภาคเหนือ

คณะผู้แทนจากประเทศต่างๆ ได้กล่าวชื่นชมกรมประมงที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้การดูแลเป็นอย่างดียิ่งในฐานะประเทศเจ้าภาพ ซึ่งเป็นความทรงจำที่ดียิ่งสำหรับการมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้

07/08/2023
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 อาคารกองประมงต่างประเทศ กองประมงต่างประเทศได้จัดการประชุ...
03/08/2023

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 อาคารกองประมงต่างประเทศ กองประมงต่างประเทศได้จัดการประชุมหารือกับที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ Sharing Knowledge experiences on small – scale marine fisheries data collection and management for sustainable development in the APEC region ภายใต้กรอบเอเปค ประเทศไทย โดย กรมประมง เป็นเจ้าของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแบบสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลลักษณะการทำประมงพื้นบ้านของสมาชิกเอเปค และนำข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนมุมมอง องค์ความรู้ ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม ในการจัดเก็บข้อมูลและจัดการข้อมูลประมงพื้นบ้าน ระหว่างสมาชิกเอเปคและผู้เชี่ยวชาญผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการนำผลลัพธ์มา จัดทำเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีในการเก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูลประมงพื้นบ้านในภูมิภาคเอเปค ซึ่งมีที่ปรึกษาโครงการคือ TBTI global foundation นำโดย ศ.ดร.รัตนา ชื่นภักดี และรศ.ดร.กังวาลย์ จันทรโชติ
การหารือดังกล่าว มีนายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เป็นประธานการหารือ นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศและมีผู้แทนจากกองประมงต่างประเทศ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากที่ปรึกษาโครงการในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดยที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแบบสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลลักษณะการทำประมงพื้นบ้านของสมาชิกเอเปคให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการในขั้นตอนต่อไปตามแผนการดำเนินงานที่เตรียมไว้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง อธิบดีกรมประมงได้มอบหมายให้คณะผู้แทนไทยประกอบด้วยผู้แทนจากกองป...
25/07/2023

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง อธิบดีกรมประมงได้มอบหมายให้คณะผู้แทนไทยประกอบด้วยผู้แทนจากกองประมงต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกรมประมง เข้าร่วมการประชุม ASEAN Fisheries Consultative Forum ครั้งที่ 15 (15th AFCF Meeting) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเจ้าภาพ และมีประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนจาก SEAFDEC และสำนักเลขาธิการ RPOA-IUU เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อร่วมกันแบ่งปันข้อมูล มาตรการและการดำเนินการด้านการจัดการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อผลักดันเข้าสู่การพิจารณาในเวทีการประชุมระดับสูงขึ้นไปของอาเซียน ได้แก่ ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi) ต่อไป

โดยคณะผู้แทนไทยได้แบ่งปันข้อมูลด้านการดำเนินมาตรการบริหารจัดการประมงเพื่อรักษาทรัพยากรประมงให้มีความยั่งยืน การทดลองปฏิบัติงานเพื่อลดผลพลอยได้จากการทำประมงที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตามมาตรการ MMPA ของสหรัฐ และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูธรรมชาติ การสร้างที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำ (ปะการังเทียม) รวมถึงสถานะความร่วมมือของประเทศไทยในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียนให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อพิจารณาผลักดันเป็นโครงการริเริ่มในระดับภูมิภาคต่อไป

กองกฎหมาย กรมประมง ขอประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีต...
25/07/2023

กองกฎหมาย กรมประมง ขอประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีตามกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับเรือประมง และสัตว์น้ำ IUU" โดยจะมีบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่มืออาชีพ กฎหมายว่าด้วยการประมงและถอดบทเรียนการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายอาญาและการดำเนินคดีอาญา แลกฎหมายแรงงานและแนวปฏิบัติในการตรวจแรงงาน ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2566
โดยสามารถรับชมถ่ายทอดสดทาง YouTube Channel “สถานีประมงต้นแบบ DOF Channel กรมประมง”
- วันที่ 25 ก.ค. 66
รอบเช้า เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป รับชมผ่านทาง https://youtube.com/live/eSkJ6kpF3uc?feature=share
รอบบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป รับชมผ่านทาง https://youtube.com/live/vsq339rT9BE?feature=share
- วันที่ 26 ก.ค.66 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ติดตามรับชมได้ทาง https://youtube.com/

Share your videos with friends, family, and the world

🔴ขอเชิญ...รับชมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการประมง ปี 2566 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอานน...
17/07/2023

🔴ขอเชิญ...รับชมพิธีเปิด
งานประชุมวิชาการประมง ปี 2566 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง ผ่านระบบ Zoom Meeting https://zoom.us/j/91413461076?pwd=MUtBSnY4dmR4TUh3YVg0TVExZUVLQT09

Meeting ID: 914 1346 1076
Passcode: 978196

📺หรือรับชมผ่าน YouTube Channel สถานีประมงต้นแบบ
https://www.youtube.com/watch?v=wFF-qoLOP48

วันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2566 อธิบดีกรมประมงได้มอบหมายให้คณะผู้แทนไทย นำโดยนางสาวภัทรภร จิตอนุตรโชติ หัวหน้ากลุ่มความร่วมม...
12/07/2023

วันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2566 อธิบดีกรมประมงได้มอบหมายให้คณะผู้แทนไทย นำโดยนางสาวภัทรภร จิตอนุตรโชติ หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ พร้อมด้วยนางสาวจริยา จิวาภิบาลธนากิจ เศรษฐกรชำนาญการ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง และสิบตำรวจตรี ณัฐพล อ่องมะลิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองประมงต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม INFOFISH Special Governing Council Session ประจำปี 2023 และการประชุม INFOFISH Technical and Advisory Board Meeting ครั้งที่ 36 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็นเชิงนโยบายและวางแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรระหว่างประเทศด้านงบประมาณ ค่าบำรุงสมาชิก การจัดการหนี้สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การปรับโครงสร้างองค์กร การสร้างแรงจูงใจสำหรับเจ้าหน้าที่ กระบวนการสรรหาและคัดเลือก Director of INFOFISH และเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งที่ว่าง เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของประเทศสมาชิก

นอกจากนี้ คณะผู้แทนไทยยังได้ผลักดันให้กิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของประเทศไทยบรรจุในแผนการดำเนินงานของ INFOFISH ประจำปี 2566 - 2567 โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการตลาด การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการทำประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

กองประมงต่างประเทศขอขอบคุณหน่วยงานภายในสังกัดทุกกลุ่ม/ฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดระเบียบความเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เ...
04/07/2023

กองประมงต่างประเทศขอขอบคุณหน่วยงานภายในสังกัดทุกกลุ่ม/ฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดระเบียบความเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยดำเนินการตามกิจกรรม 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย เป็นแบบอย่างที่ดี โดยกองประมงต่างประเทศขอยกย่อง กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ เป็นกลุ่มตัวอย่างในการปฏิบัติตามกิจกรรม 5 ส. อยู่ในระดับดีเยี่ยม
#กองประมงต่างประเทศ #กรมประมง #กิจกรรม5ส

กองประมงต่างประเทศขอยกย่องบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของหน่วยงาน คุณณฐมน สีสงค์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชำนาญง...
27/06/2023

กองประมงต่างประเทศขอยกย่องบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของหน่วยงาน คุณณฐมน สีสงค์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชำนาญงาน) ผู้ประพฤติตนอย่างเหมาะสมทั้งด้านจริยธรรม วินัยการทำงาน มุ่งมั่น ทุ่มเท อุทิศตนเพื่อการปฏิบัติงาน แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่ปฏิบัติพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดจริยธรรมของกรมประมง พ.ศ. 2566 และถือปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมฯ ดังกล่าว อย่างเคร่งครัด ไม่ขาด ไม่ลา ไม่ปฏิบัติราชการสาย เป็นแบบอย่างบุคลากรที่ดีของหน่วยงานกองประมงต่างประเทศ
#กองประมงต่างประเทศ
#กรมประมง #บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

กิจกรรมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่มูลนิธิต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาสเมื่อวันที่ 12 มิถุน...
26/06/2023

กิจกรรมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่มูลนิธิต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 บุคลากรกองประมงต่างประเทศร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา ณ ตึกกองประมงต่างประเทศ โดยการบริจาคสิ่งของในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกองประมงต่างประเทศ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน และอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว มีความเสียสละ เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงสาธารณกุศล สร้างเสริมจิตสำนึกในการแบ่งปันและเป็นผู้ให้

❤️คลิกอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1232/184974

#กองประมงต่างประเทศ #กรมประมง #มูลนิธิกระจกเงา #กิจกรรมบริจาคสิ่งของ

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ด้านกตัญญู  สืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่กองประมงต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมสรงน...
26/06/2023

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ด้านกตัญญู สืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่

กองประมงต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย และแสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูต่อผู้อาวุโสผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับกรมประมง และเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับชา ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

พร้อมนี้ กองประมงต่างประเทศได้จัดกิจกรรม "สรงน้ำพระ" ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ณ อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง
#กองประมงต่างประเทศ #กรมประมง #กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

คลิกอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1232/184955

กองประมงต่างประเทศ ประกาศนโยบาย “No Gift Policy “งดรับ - งดให้”
26/06/2023

กองประมงต่างประเทศ ประกาศนโยบาย “No Gift Policy “งดรับ - งดให้”

นโยบาย “No Gift Policy “งดรับ - งดให้”กองประมงต่างประเทศตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วน.....

นโยบาย “No Gift Policy “งดรับ - งดให้”กองประมงต่างประเทศตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วม...
26/06/2023

นโยบาย “No Gift Policy “งดรับ - งดให้”

กองประมงต่างประเทศตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ขจัดให้หมดสิ้นไป จึงได้วางแผน การบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ ในการบริหารงาน
เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นและปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ

กรมประมง กองประมงต่างประเทศจึงมีนโยบาย “No Gift Policy “งดรับ– งดให้”เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อและงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดการงดรับ – งดให้ของขวัญบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ กองประมงต่างประเทศขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบหรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกองประมงต่างประเทศทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป


#นโยบายงดรับงดให้
#กองประมงต่างประเทศ #กรมประมง

ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัดกองประมงต่างประเทศแต่งกายเครื่องแบบ (น้ำเงิน - ขาว) ทุกวันจันทร์ โดยพร้อมเพียงกัน เพื่...
26/06/2023

ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัดกองประมงต่างประเทศแต่งกายเครื่องแบบ (น้ำเงิน - ขาว) ทุกวันจันทร์ โดยพร้อมเพียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย ส่งเสริมภาพลักษณ์และความภาคภูมิใจในเกียรติศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
#เครื่องแบบข้าราชการ
#กองประมงต่างประเทศ
#กรมประมง

วันพฤหัสบดีที่ที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา​ 14.00 น.​ ณ​ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเฉลิมชัย​ สุวรรณรักษ์​ อธิบ...
22/06/2023

วันพฤหัสบดีที่ที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา​ 14.00 น.​ ณ​ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเฉลิมชัย​ สุวรรณรักษ์​ อธิบดีกรมประมง​ มอบหมายให้นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เข้าร่วมการเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างนาย Agostinho Andre de Carvalho Fernandes เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแองโกลาประจำประเทศไทย (ถิ่นพำนัก ณ กรุงฮานอย) และนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นผู้แทนฝ่ายไทยให้การต้อนรับ

ในการนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอภารกิจหน้าที่และโครงสร้างหน่วยงานให้ฝ่ายสาธารณรัฐแองโกลารับทราบ
โดยสาธารณรัฐแองโกลามีความสนใจที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีภาคการเกษตรจากประเทศไทยรวมถึงการนำภาคอุตสาหกรรมมาใช้ในภาคการเกษตร และสนใจที่จะจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรกับไทยภายหลังที่ประเทศไทยเสร็จสิ้นการจัดตั้งรัฐบาล โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ประสานงานเพื่อประสานความร่วมมือตาอไป อนึ่ง สาธารณรัฐแองโกลาเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร เช่น น้ำมัน เพชร เหล็ก ฝ้าย เกลือสมุทร และวัตถุดิบจากดิน

#กรมประมง
#กองประมงต่างประเทศ
#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในก...
20/06/2023

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566
ได้ที่ลิงก์ https://opdc23.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง
#ทุกความเห็นมีความหมาย #อำนวยความสะดวก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 อธิบดีกรมประมงได้มอบหมายให้นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เป็...
29/05/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 อธิบดีกรมประมงได้มอบหมายให้นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมประมง เข้าร่วมการหารือระหว่างนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนาย เออร์เนสโต เปเรซ เลขาธิการฝ่ายเกษตร จังหวัดลาริโอจา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา (Mr. Ernesto Perez, Secretary of Agriculture of La Rioja Province) ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกัน เช่น ความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือด้านการเกษตรกับจังหวัดลาริโอจา (La Rioja Province) ความสนใจร่วมกันในด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรสำหรับเกษตรกรรายย่อย ทั้งนี้ อาร์เจนตินาเป็นคู่ค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญและเป็นแหล่งนำเข้ากากถั่วเหลืองรายใหญ่ของไทย ในระหว่างปี 2563-2565 มีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรเฉลี่ยปีละ 10,394 ล้านบาท โดยสินค้าส่งออกของไทย ได้แก่ 1) ปลาทูน่ากระป๋อง 2) ปลาปรุงแต่งอื่น ๆ เช่น ไส้กรอกปลา ลูกชิ้นปลา 3) สับปะรดปรุงแต่ง 4) น้ำยางธรรมชาติ และ 5) ปลาซาร์ดีนกระป๋อง และสินค้าเกษตรที่ไทยนำเข้า ได้แก่ 1) กากน้ำมัน และกากแข็งที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลือง (2) ข้าวสาลี ไม่ใช้สำหรับเพาะปลูก (3) ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยแช่แข็ง 4) กุ้งอื่น ๆ เช่น กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว แช่แข็ง และ (5) โคกระบือแช่แข็ง
#อาร์เจนตินา #กองประมงต่างประเทศ #ความร่วมมือทวิภาคี

วันที่ 23 - 24 พ.ค. 66 ประเทศไทย โดยกรมประมง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้...
24/05/2023

วันที่ 23 - 24 พ.ค. 66 ประเทศไทย โดยกรมประมง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีของอาเซียน ครั้งที่ 3 (The 3rd Meeting of the Eepert Working Group on ASEAN Good Aquaculture Practices) ผ่านระบบออนไลน์ โดยอธิบดีกรมประมงได้มอบหมายให้ นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม และนางกฤษณา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของกรมประมง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในฐานะคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย กองประมงต่างประเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

การประชุมในครั้งนี้มีประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม 10 ประเทศ รวมกว่า 60 คน เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านระบบมาตรฐานสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภูมิภาคอาเซียน โดยประเทศไทยได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นและผลักดันด้านการจัดทำมาตรฐานสาหร่ายของอาเซียน วิธีการเทียบเคียงมาตรฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน การจัดทำร่างเอกสารแนวปฏิบัติของอาเซียนด้านการรับรองมาตรฐาน และการจัดฝึกอบรมทางเทคนิคให้แก่ห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหารในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 อธิบดีกรมประมงได้มอบหมายให้นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ พร้อมด้วยนางสาวภั...
10/05/2023

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 อธิบดีกรมประมงได้มอบหมายให้นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ พร้อมด้วยนางสาวภัทรภร จิตอนุตรโชติ หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ ในฐานะคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC Council Meeting) ครั้งที่ 55 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีประเทศเมียนมาเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 9 และ 11 พฤษภาคม 2566

การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนระดับนโยบายของประเทศสมาชิกของ SEAFDEC ได้ร่วมกันพิจารณาและรับรองผลการดำเนินการของ SEAFDEC ในช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินกิจกรรมของ SEAFDEC ในปี 2566 – 2567 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาการประมงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยั่งยืน เช่น กิจกรรมด้าน
1) การต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย
2) การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES)
3) การแก้ปัญหาขยะทะเล ไมโครพลาสติก และเครื่องมือประมงที่ถูกทอดทิ้งหรือสูญหายในทะเล (ALDFG)
4) การประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายประมงยั่งยืนของประเทศสมาชิกอาเซียน (Resolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food Security for the ASEAN Region Towards 2030)

นอกจากนี้ ผู้แทนไทยยังได้ขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคจาก SEAFDEC อาทิ การจัดฝึกอบรมให้แก่ประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของ FAO เช่น Guidelines on the Marking of Fishing Gears และ Guidelines for Transshipment และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลด้านกฎหมายของแต่ละประเทศและขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) และการกำหนดท่าเทียบเรือประมงต่างชาติ รวมถึงการวิเคราะห์ช่องว่างในกรอบกฎหมายเพื่อการตรวจติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนาศักยภาพ การเพิ่มพูนความรู้ และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อลดอุปสรรคในการดำเนินการตามกฎระเบียบใหม่ ๆ ของประเทศคู่ค้า และสามารถปฏิบัติตามมาตรการสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2566 อธิบดีกรมประมงได้มอบหมายให้นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เป็นประธานกล่...
03/05/2023

วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2566 อธิบดีกรมประมงได้มอบหมายให้นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Workshop on Identification of Sharks and Rays Listed under CITES and Utilization of their parts for Commercial Purposes” ณ จังหวัดภูเก็ต

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมประมงและ INFOFISH เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมประมงในการจำแนกชนิดของฉลามและกระเบนจากชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศ (CITES) ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต และกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ รวมจำนวน 40 ราย โดยผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะสามารถนำความรู้และทักษะจากการฝึกปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกชิ้นส่วนของฉลามและกระเบนที่อยู่ในบัญชี CITES ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กองประมงต่างประเทศได้จัดการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมค...
21/04/2023

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง
กองประมงต่างประเทศได้จัดการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะมนตรีของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ครั้งที่ 55 (The 55th Meeting of the SEAFDEC Council) โดยมีนายชลธิศักด์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ และนางสาวภัทรภร จิตอนุตรโชติ หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ ร่วมหารือกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินของ SEAFEC ประจำปี 2565 และแผนการดำเนินงานประจำปี 2566 พร้อมทั้งจัดทำท่าทีของประเทศไทยสำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือด้านการประมงของประเทศสมาชิก SEAFDEC ในการพัฒนาการประมงของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กองประมงต่างประเทศ กรมประมง นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้...
21/04/2023

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กองประมงต่างประเทศ กรมประมง นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจาก Pukyong National University (PKNU) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี คือ Professor Wongyu Park, Dean of the College of Fisheries Science พร้อมด้วย Professor Young-Mog Kim, Chairman of KOICA-PKNU International Graduate Program of Fisheries Science เพื่อเตรียมดำเนินการจัดการฝึกอบรมโครงการ Capacity Building on Fish Stock Assessment ภายใต้แผนปฏิบัติการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (KOICA) โดยมีผู้แทนกองประมงต่างประเทศ และผู้แทนกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เข้าร่วมการหารือดังกล่าวด้วย
#กองประมงต่างประเทศ #กรมประมง

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 อาคารกองประมงต่างประเทศ กองประมงต่างประเทศได้จัดการประชุ...
20/04/2023

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 อาคารกองประมงต่างประเทศ กองประมงต่างประเทศได้จัดการประชุมหารือกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการบริการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
จากทะเล (Marine Stewardship Council: MSC) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้ความสำคัญต่อการรักษาทรัพยากรทางทะเลผ่านการสนับสนุนให้มีการรับรองมาตรฐานการทำประมงอย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐาน MSC ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากตลาดของประเทศผู้นำเข้าสินค้าประมงจากไทย โดยใช้ 3 หลักการเป็นพื้นฐานในการประเมินเพื่อให้การรับรอง ได้แก่
1. ควบคุมรักษาปริมาณปลาในท้องทะเล
2. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. บริหารจัดการการทำประมงอย่างมีประสิทธิภาพ

การหารือดังกล่าว มีนายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เป็นประธานการหารือ และมีผู้แทนจากกองประมงต่างประเทศ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และนักวิจัยจากภาคการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผู้แทนจาก MSC นำเสนอแนวคิดและแนวทางดำเนินโครงการ Pathway to Sustainability Program กับประเทศไทย ซึ่งมีแผนจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) ในรอบที่ 8 หรือจากกองทุนอื่นๆ เช่น Blue Action Fund ซึ่งโครงการได้ริเริ่มพัฒนาโดย MSC มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อปรับปรุงแนวทางการทำประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะต่อความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการในชนิดสัตว์น้ำ/เครื่องมือประมงและพื้นที่อนุรักษ์ที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ นอกจากนี้ ประเทศไทยได้แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจาก MSC ในด้านการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และการสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคในการจัดทำ Fishery Improvement Plan ในหมึก เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเลแห่งชาติ (FMP) ของไทยต่อไป

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้...
31/03/2023

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เข้าร่วมหารือกับ Dr. Mercedita A. Sombilla รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฝ่ายไทย โดยทั้งสองฝ่ายแสดงความมุ่งมั่นที่จะผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตร พืช ปศุสัตว์ และประมง โดยจะกำหนดจัดประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Joint Agricultural Working Group: JAWG) ครั้งที่ 2 ภายในปี 2566
สำหรับด้านการประมง รองอธิบดีกรมประมง ได้กล่าวรายงานว่า กรมประมง และ Bureau of Fisheries and Aquatic Resources สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้ลงนามในข้อตกลง Implementing Arrangement on Specific Areas of Cooperation (IA) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 โดยคณะทำงานร่วม JFWG มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกลไกในการดำเนินการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ซึ่งที่ผ่านมาไทยและฟิลิปปินส์ได้ประสานงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้า และพื้นที่จับสัตว์น้ำเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ และการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ มาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างราบรื่น ในการนี้กรมประมงประสงค์ที่จะต่ออายุบันทึกการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อเป็นกรอบการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ด้านประมงระหว่างสองประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านเทคนิคด้านอื่น ๆ ต่อไป

#นายถาวรทันใจรองอธิบดีกรมประมง
#กรมประมง
#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กรมประมงร่วมกับ INFOFISH จัดการบรรยายเรื่องการจัดตั้งองค์กรช...
29/03/2023

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กรมประมงร่วมกับ INFOFISH จัดการบรรยายเรื่องการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสัตว์น้ำให้กับรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้แทนกรมประมงจากกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กองตรวจการประมง และกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ดังนี้
1) Local Fisheries Community
2) Project on promotion of fishing communities participation in costal and inland fisheries และ
3) Fish Processing Community Enterprise

โดยมีนางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง พร้อมด้วยนางสาวภัทรภร จิตอนุตรโชติ หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ ร่วมตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้แทนจาก National Fisheries Authority แห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี

การบรรยายดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนประมงท้องถิ่นของราชอาณาจักรไทย และเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและพัฒนาสหกรณ์ประมงของปาปัวนิวกินีและประเทศสมาชิก INFOFISH ต่อไป

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนว...
17/03/2023

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการ Management Scheme of Inland Fisheries in Southeast Asia ของ SEAFDEC/IFRDMD นำเสนอโดยคณะเจ้าหน้าที่จาก SEAFDEC/IFRDMD ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 4 ราย พร้อมด้วย นายชำนาญ พงษ์ศรี ที่ปรึกษากรมประมงด้านองค์กรระหว่างประเทศ นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง และเจ้าหน้าที่จากกองประมงต่างประเทศ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง และกองตรวจการประมง เข้าร่วมประชุมรับฟังและแบ่งปันข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการประเมินทรัพยากรสัตว์น้ำจืดในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดย SEAFDEC/IFRDMD ได้รับงบประมาณโครงการจาก Japan Trust Fund IV ระยะที่ 2 ในการดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการประเมินทรัพยากรสัตว์น้ำจืดในประเทศกัมพูชาและอินโดนีเซียแล้ว ขณะนี้มีแผนดำเนินกิจกรรมลักษณะเดียวกันในประเทศไทย แล้วมีแผนในอนาคตสำหรับประเทศมาเลเซีย ลาว และเวียดนามต่อไป

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กองประมงต่างประเทศ กรมประมง นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้...
17/03/2023

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กองประมงต่างประเทศ กรมประมง

นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาด้านการประมงต่างประเทศของกรมประมง พ.ศ. 2566 - 2570 โดยมีนางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ และนางสาวเสาวลักษณ์ วิญญูนันทกุล หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมาคมต่าง ๆ เพื่อระดมความเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาด้านการประมงต่างประเทศของกรมประมง โดยพิจารณาจากนโยบายและแผนบริหารจัดการประมง พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาด้านการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการทำประมงนอกน่านน้ำไทย และด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมงของประเทศ สำหรับนโนบายอีก 2 ด้าน ทางกองประมงต่างประเทศในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ จะจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
#กองประมงต่างประเทศ

ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-9.00 น. ณ ห้องประชุมตะพัดเขียว กองประมงต่างประเทศ เจ้าหน้าที่กลุ่มเศรษฐกิจการประมงพร้อ...
17/03/2023

ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-9.00 น. ณ ห้องประชุมตะพัดเขียว กองประมงต่างประเทศ เจ้าหน้าที่กลุ่มเศรษฐกิจการประมงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "Thai Government Suport for the Economic recovery of aquaculture after the COVID-19 crisis"
โดยมีผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศและหัวหน้ากลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมรับฟังด้วย

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1398/173074

ประมงไทย...ยกทัพบุกบอสตัน ร่วมงานแสดงสินค้าอาหารทะเลภูมิภาคอเมริกาเหนือ 2023หนุนอวดศักยภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทยในเว...
16/03/2023

ประมงไทย...ยกทัพบุกบอสตัน ร่วมงานแสดงสินค้าอาหารทะเลภูมิภาคอเมริกาเหนือ 2023
หนุนอวดศักยภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทยในเวทีโลก
อธิบดีกรมประมง...นำคณะผู้แทนไทยร่วมงานแสดงสินค้าอาหารทะเลของภูมิภาคอเมริกาเหนือ ปี 2566 (Seafood Expo North America and Seafood Processing North America 2023) ณ เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซส ประเทศสหรัฐอเมริกา หนุนส่งเสริมภาพลักษณ์และอวดศักยภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทยในเวทีระดับโลก พร้อมใช้โอกาสนี้ หารือกับองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NOAA) ถึงกฎระเบียบในการบังคับใช้ข้อกำหนดว่าด้วยการนำเข้าสินค้าประมง ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (MMPA) เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา
นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ ประธานคณะอนุกรรมการติดตามการบังคับใช้กฎหมายการประมงและแรงงานในภาคการประมง และคณะผู้แทนไทย ได้เดินทางเข้าร่วมแสดงสินค้าอาหารทะเลของภูมิภาคอเมริกาเหนือ ปี 2566 (Seafood Expo North America and Seafood Processing North America 2023) ณ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยงานดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้าประมงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,300 บริษัท จาก 50 ประเทศทั่วโลก และมีผู้เข้าร่วมชมงานมากถึง 23,000 คน ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ รวมถึงเครื่องจักรเทคโนโลยีในการผลิต บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาคุณภาพสินค้า อีกทั้งยังมีการจับคู่ทางธุรกิจเพื่อหาโอกาสทางการค้าร่วมกัน และในปีนี้มีหลายประเทศจากภูมิภาคเอเชียได้ร่วมออกร้านแสดงสินค้าและนิทรรศการเป็นลักษณะพาวิลเลี่ยน เช่น จีน เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย รวมถึงประเทศไทยซึ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด ร่วมออกร้านด้วย โดยคณะฯ ยังได้เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการด้านการประมงที่จัดคู่ขนานกับงานแสดงสินค้า ซึ่งมีการนำเสนอข้อมูลวิชาการที่น่าสนใจ โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารทะเลชั้นนํา อาทิ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ความปลอดภัยของอาหารและการปฏิบัติตามข้อกําหนด ธุรกิจอาหารทะเลและความเป็นผู้นําความยั่งยืนของอาหารทะเล การตรวจสอบย้อนกลับและความโปร่งใส พลาสติกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเล และผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อการค้าอาหารทะเลทั่วโลก เป็นต้น
การร่วมงานแสดงสินค้าอาหารทะเลของภูมิภาคอเมริกาในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพด้านการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในเวทีระดับโลก และได้รับทราบถึงแนวโน้มความต้องการของตลาดคู่ค้าต่างประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักร และเครื่องมือที่สมัยใหม่เพื่อนำมาใช้ตลอดสายการผลิต สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป
อธิบดีกรมประมง กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางคณะยังได้ใช้โอกาสนี้เข้าพบ Ms. Alexa A. Cole ตำแหน่ง Director, Office of International Affairs Trade and Commerce และ Ms. Oriana Villar ตำแหน่ง Foreign Affairs Specialist, Office of International Affairs, Trade, and Commerce ซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ NOAA เพื่อหารือในประเด็นการดำเนินการของไทย และความคืบหน้าต่อกฎระเบียบในการบังคับใช้ข้อกำหนดว่าด้วยการนำเข้าสินค้าประมง ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (MMPA) และกฎระเบียบเพิ่มเติมด้านการตรวจสอบสินค้าประมงนําเข้า (SIMP) ซึ่งสหรัฐอเมริกามีแผนที่จะปรับเพิ่มจำนวนชนิดสัตว์น้ำที่นำเข้าในการรตรวจสอบภายใต้ระบบ SIMP ดังกล่าว
โดยการหารือครั้งนี้ มั่นใจว่า ผู้แทนของ NOAA มีความเข้าใจในการทำประมงและมาตรการในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ที่ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการปฎิบัติตามกฎระเบียบ MMPA และ ระบบ SIMP ของสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าสินค้าประมงกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของไทยได้เป็นอย่างดี และนับเป็นการสร้างโอกาสทางการแข่งขันในสินค้าประมงไทยต่อไปในอนาคตด้วย อธิบดีกรมประมง กล่าว

ที่อยู่

Paholyothin
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625797940

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองประมงต่างประเทศ Fisheries Foreign Affairs Divisionผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองประมงต่างประเทศ Fisheries Foreign Affairs Division:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}