Clicky

Saint Joseph Convent School

Saint Joseph Convent School โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เปิดเหมือนปกติ

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ One Teacher One I...
22/10/2022

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ One Teacher One Innovation "การสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินนวัตกรรมทางการศึกษา" เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา จัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ซึ่งวิทยากรผู้ให้การอบรมได้แก่ อาจารย์ ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี และ อาจารย์ ดร.เดชกุล มัทวานุกูล ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอขอบพระคุณ เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ที่ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 ถึงวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ มีการจัด (Big Cleaning ) โดยฉีดพ่...
22/10/2022

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 ถึงวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ มีการจัด (Big Cleaning ) โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู และเช็ดทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน และผู้ปกครองในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ฝ่ายบริหารจัดการ งานสุขอนามัยและโภชนาการและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ฉีดพ่นสารเ...
21/10/2022

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ฝ่ายบริหารจัดการ งานสุขอนามัยและโภชนาการและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออกพร้อมทั้งป้องกันการวางไข่ของยุงลายภายในโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

แนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
21/10/2022

แนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

Photos from Saint Joseph Convent School English Program's post
21/10/2022

Photos from Saint Joseph Convent School English Program's post

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะครูคาทอลิก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูจิตใจ " แสวงบุญสักการ...
15/10/2022

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะครูคาทอลิก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูจิตใจ " แสวงบุญสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง" ณ สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จัดโดยวัดพระแม่มหาการุณย์ในการอบรมฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้คณะครูคาทอลิกโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติบุญราศี คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เงื่อนไขการรับพระคุณการุณย์บริบูรณ์ การเป็นบุญราศี กับนักบุญ แบบอย่างความเชื่อศรัทธาและวีรกรรมของคุณพ่อนิโคลาส รวมทั้งได้สวดภาวนา และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมกัน และได้เรียนรู้สิ่งสร้างของพระเจ้า โดยวิทยากรในการอบรมฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้ บาทหลวงสุพัฒน์ หลิวสิริ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ผู้บริหารและคณะครูคาทอลิกโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอขอบพระคุณ บาทหลวงสุพัฒน์ หลิวสิริ บาทหลวงเกลาดีโอ โกร์ตี เจ้าอาวาสวัดพระแม่มหาการุณย์และบาทหลวงมัสซีโม โบลกาน ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการอบรมฟื้นฟูจิตใจ แสวงบุญในครั้งนี้ ขอพระเป็นเจ้าตอบแทนความมีน้ำใจดีของทุกท่าน

Photos from SPCTHAI IT's post
12/10/2022

Photos from SPCTHAI IT's post

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ร่วมแสดงความยินดีกับเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธ...
03/10/2022

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ร่วมแสดงความยินดีกับเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ที่ได้รับรางวัลเยาวชน คนสร้างชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ “เยาวชนพัฒนาชาติ ใฝ่ศึกษา รักษาเอกราชและวัฒนธรรมไทย”ประเภทที่ 2 สาขา : ผู้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาต่อเด็กและเยาวชน ในฐานะผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยคุณงามความดี ความมีวิริยะ อุตสาหะ และความรับผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ด้าน ณ คุรุสภา เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ครูรัตนาวดี บัวชม ผู้รับผิดชอบโครงการรักษ์สุขภาพ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติ...
20/09/2022

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ครูรัตนาวดี บัวชม ผู้รับผิดชอบโครงการรักษ์สุขภาพ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 4 /2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก วันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนเสริมทุกวันศุกร์เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพ...
16/09/2022

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนเสริมทุกวันศุกร์เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้นักเรียนอย่างรอบด้าน รวมทั้งให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งมีนักเรียนจำนวนมากให้ความสนใจในการลงเรียนกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานของนักเรียนที่เรียนกิจกรรม ดังนี้ การแสดงการเล่นอูคูเลเล่ การเต้นแจ๊สแดนซ์ รำไทย และการเล่นดนตรีไทย ในส่วนของการแสดงผลงาน มีผลงานด้านศิลปะจากกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์และศิลปะวันสุข การถักตุ๊กตาไหมพรม ปั้นแป้งแฟนซี Pixel Art เม็ดบีทแสนสวย แบดมินตัน รวมถึง ผลงานด้านคอมพิวเตอร์

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ข...
16/09/2022

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ใต้อาคารเซนต์โยเซฟ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะการวางแผน การทำงานอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการอภิปราย ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและเรียนรู้วิธี การแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน การจัดทำโครงงาน โดยมีจำนวนโครงงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งหมด 45 โครงงาน ซึ่งมีคุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้คำแนะนำและประเมินผลงานของนักเรียน
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลได้แก่
1.การเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกกล้วยและเปลือกส้ม
2.ชนิดของส้มที่เหมาะกับคนรักสุขภาพ
3.ถ่านกลิ่นส้ม
4.เครื่องดักยุงจากขวดพลาสติก

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายบริหารจัดการ งานจราจรและความปลอดภัย ได้ประสานงานกับงานจราจร สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง...
16/09/2022

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายบริหารจัดการ งานจราจรและความปลอดภัย ได้ประสานงานกับงานจราจร สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ เพื่อมาให้ความรู้ตามมาตราการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน ให้กับพนักงานขับรถและพนักงานคุมรถ เพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้ควบคุมดูแลนักเรียนได้ปฏิบัติตามกฎจราจร และใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษ โดยคำนึงความปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชนให้มากที่สุด

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 นักเรียนแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย ได้ดำเนินการ "กิจกรรม แยก พับ เก็บ ลดขยะ"สอนนักเรียนชั...
15/09/2022

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 นักเรียนแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย ได้ดำเนินการ "กิจกรรม แยก พับ เก็บ ลดขยะ"สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3และเกรด1-3 พับกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ เพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บขยะ ก่อนนำไปทิ้งในถังขยะ เพื่อนำส่งให้ โครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยากต่อไป

พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (2)
14/09/2022

พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (2)

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 งานการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียน ประจำปีการศึกษา 256...
14/09/2022

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 งานการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในแต่ละระดับชั้น ผลการเรียนยอดเยี่ยมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์และคณะเซอร์ที่ได้ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ (1)

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสมฤติ ขวัญแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 ในการเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังก...
13/09/2022

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสมฤติ ขวัญแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 ในการเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษ ได้คะแนนรวม 95% จากการร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิกสำหรับเยาวชน อายุ 6-18 ปี ครั้งที่ 8 โครงการ KGL Contest English Olympiad 2022 ในระดับ Level A1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม (Stage I) และ 26 มิถุนายน 2565 (Stage II)
เด็กหญิง สมฤติ ขวัญแก้ว ชั้น ป.5/8
ได้ร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิกสำหรับเยาวชน อายุ 6-18 ปี ครั้งที่ 8
โครงการ KGL Contest English Olympiad 2022 ในระดับ Level A1
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม (Stage I) และ 26 มิถุนายน 2565 (Stage II)
ได้คะแนนรวม 95%
Achieved an overall score of 95.00%
and has qualified for Stage 2 of the KGL contest.

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปีย์วรา เอื้อพิพัฒนากูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รองอันดับ3 ...
09/09/2022

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปีย์วรา เอื้อพิพัฒนากูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รองอันดับ3 จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการ SINGHA Cable Wakeboard and Wakeskate Thailand Championship Round2 รุ่น Wakeboard Under 18 junior women ณ Phuket Wake park เมื่อวันที่ 27 -28 สิงหาคม 2565

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศุภิสรา เพียรช่าง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รุ่น3คิว จากการแข...
09/09/2022

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศุภิสรา เพียรช่าง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รุ่น3คิว จากการแข่งขันหมากล้อมรายการ the mall the best of rank go tournament จัดโดยสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย ​ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ The Mall งามวงศ์วาน

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. คณะครูคาทอลิกพลมารีย์ และนักเรียนคาทอลิกพลมารีย์เยาวชน ร่วมงานฉลองเปรสิเดียม...
09/09/2022

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. คณะครูคาทอลิกพลมารีย์ และนักเรียนคาทอลิกพลมารีย์เยาวชน ร่วมงานฉลองเปรสิเดียม ณ ห้องดีมอนส์ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยมีคุณพ่อทัศมะ กิจประยูร จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เป็นประธานในพิธี ท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ ท่านมาแมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย ท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ให้เกียรติร่วมในงาน และในโอกาสนี้คณะครูคาทอลิกพลมารีย์ และนักเรียนคาทอลิกพลมารีย์เยาวชน ร่วมฉลองศาสนนามท่านมาแมร์มีเรียมกิจเจริญ พร้อมท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ ในพิธีดังกล่าว

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ ท่านมาแมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล ...
09/09/2022

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ ท่านมาแมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย ในโอกาสได้รับ รางวัลเกียรติคุณนานาชาติ MORAL AWARD ครั้งที่ 2 "คุณธรรม คุณค่า แห่งบุคคล" วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 จัดโดย สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ (Innovation Mass Media Confederation) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมโชติมงคล ; เนปาล-ไทย- อินเดีย) (Thamma Chot Mongkhol Foundation ; Nepal Thailand India) มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งคุณธรรม (International University of Morality At U.S.A. ) และรัฐสภาระหว่างประเทศ เพื่อความปลอดภัย สันติภาพ และความยุติธรรม แห่งองค์การสหประชาชาติ (International Parliament for Safety and Peace Justice - United Nations) (IPSPJ -UN)

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พร...
09/09/2022

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งให้โอวาทกับคณะกรรมสภานักเรียน ใจความว่า “สภานักเรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพรอบด้าน ส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องระเบียบวินัย รู้จักใช้เวลาเพื่อทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น มีจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร และสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี” ณ ห้องพรเทวา โดยมีหัวหน้าฝ่ายต่างๆ และผู้รับผิดชอบกิจกรรมร่วมในพิธี

รายนามคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย
ประธานสภานักเรียน นางสาวพิมพ์นารา มหาเทพ
รองประธานสภานักเรียน นางสาวนิชาภา ปิณฑะสิริ
.
ประธานสภานักเรียนสีแดง นางสาวณิชากร ธรรมปฐมวงศ์
รองประธานสภานักเรียนสีแดง นางสาววรินทร์วรดี ชาคริตอภิวิชญ์
.
ประธานสภานักเรียนสีเหลือง นางสาวธัญชนก สุวพร
รองประธานสภานักเรียนสีเหลือง นางสาวจิรภิญญา วิทูกิจวัฒนา
.
ประธานสภานักเรียนสีเขียว นางสาวเจียระนิล เจียมกนก
รองประธานสภานักเรียนสีเขียว นางสาวรวินท์นิภา เรียงเพชร
.
ประธานสภานักเรียนสีฟ้า นางสาวกัญญเนตร ประสพเนตร
รองประธานสภานักเรียนสีฟ้า นางสาวนรมน เอื้อเกิดอารีย์
.
ประธานสภานักเรียนสีชมพู นางสาวอรุณรัตน์ พรภคกุล
รองประธานสภานักเรียนสีชมพู นางสาวภูษณดา จันทรแสงเจริญ
.
เลขาสภานักเรียน นางสาวพรหมพร ราษฎร์อาศัย

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 งานกิจกรรมชมรม (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดการประกวดนำเสนอความรู้ผ่านแอปพล...
09/09/2022

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 งานกิจกรรมชมรม (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดการประกวดนำเสนอความรู้ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ในหัวข้อ “TikTok Creator : พลังรัก...นักออกแบบ” เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการความรู้ ทักษะ และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีในฐานะที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ได้ผลดังนี้ :
- รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงนงนภัส เตชะมณีวัฒน์ นักเรียนเกรด 8/3 ชื่อผลงาน “สอนวาด Anatomy”
- รางวัลรองชนะเลิศ เด็กหญิงศุภรัตน์ ชมระกา นักเรียนเกรด 8/2 ชื่อผลงาน “วิธีวาดภาพด้วยลายเส้น”

วันเสาร์ที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 บริษัททิพยประกัยภัย จัดโครงการตามรอยพระราชา “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวั...
25/08/2022

วันเสาร์ที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 บริษัททิพยประกัยภัย จัดโครงการตามรอยพระราชา “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรม ศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 20” ตามรอยเจ้าหญิงนักพัฒนา สัมผัสท้องไร่ ท้องนา สวนเกษตรของพ่อ โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร จังหวัดพิจิตร เพื่อศึกษาแนวทางต้นแบบสู่การพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรม สัมผัสวิถีความยั่งยืน ศึกษาสวนเกษตรของพ่อ ศึกษาวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมดิบ เรียนรู้วิธีการปลูกหญ้าแฝก
28 สายพันธุ์ แปลงสาธิตที่แรกของจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน : ๙ ตามรอยนวัตกรรมของพ่อ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม : จุดกำเนิดแรงบันดาลใจ
ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนด้วย Interactive Board Workshop กิจกรรม Mind Spa เปิดหัวใจสู่การเรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ การอบรมในครั้งนี้โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้มอบหมายให้
นางเกษร์อุบล ปักสมัย นางสาวนันท์นภา เอี่ยมศรี นายณฐกร ศรีเรืองพันธ์ นายวชิราวัฒน์ เอี่ยมหลี เข้าร่วมโครงการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาทั้งในด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจะนำความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-12.15 น. สภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก...
25/08/2022

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-12.15 น. สภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting, Facebook : สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย และYoutube : สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
หัวข้อ “การศึกษาเป็นความหวังของโลก” ซึ่งเนื้อหาในการสัมมนามีดังนี้ แนะนำโครงการของสมาคมก้าวเดินไปด้วยกัน ในพันธกิจการศึกษาคาทอลิก การจัดศึกษาคาทอลิกอย่างเป็นองค์รวม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาด้วยตัวชี้วัดและการประเมินเพื่อการพัฒนา โดยในการสัมมนาในครั้งนี้ คณะครูของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทอ...
24/08/2022

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงในงาน “๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดิน น้อมดวงจินต์ถวายพระพร” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ในการนี้ แมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต ประเทศไทย และ เซอร์เซเลสตินา ยุภี กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้ร่วมรับเสด็จและเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก

ทั้งนี้วงดุริยางค์ของโรงเรียนและคณะนักเรียนได้ร่วมแสดงดนตรีประกอบจินตลีลาและเดินสวนสนาม ในชื่อชุด “นวุติดุริยนาฏสักการ สิรินวมินทรราชราชินี” โดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ Alexandra และ Royal Guard March ในพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 109 คน

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สำหรับนักเรียนระด...
19/08/2022

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 และเกรด 9 -12 โดยมีวัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสภาวะทางอารมณ์และสุขภาพจิตดี และเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้โรงเรียนมีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ด้วยความปลอดภัย
โดยมีเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เข้าร่วมชมงาน พร้อมรับฟังและสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันด้วยความสนใจ ซึ่งในปีการศึกษา 2565 มีสถาบันเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 36 สถาบัน ซึ่งนักเรียนได้ลงมาร่วมกิจกรรมตามรอบเวลาที่กำหนด

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาว...
19/08/2022

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งสื่อต่าง ๆ ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน รวมทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
-ระดับประถมศึกษาตอนต้น จัดการแข่งขันในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ผ่านเวปไซต์ google form มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 46 คน
-ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จัดการแข่งขันในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม kahoot มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 46 คน
-ระดับมัธยมศึกษา จัดการแข่งขัน บริเวณใต้อาคารเซนต์โยเซฟ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน จำนวน 20 ทีม รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 60 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน จำนวน 25 ทีม รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 75 คน

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผล...
19/08/2022

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ณ บริเวณใต้อาคารเซนต์โยเซฟ
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคตได้
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้การทำงานร่วมกัน
3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย

ชื่อผลงาน หนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565
ม.4/1 Crapella
ม.4/2 ข้าวเหนียวหมูปิ้ง
ม.4/3 Bioroti
ม.4/4 เปาะเปี้ยะ random ไส้
ม.4/5 Fortune brownie
ม.4/6 ไก่ทอดสมุนไพร
ม.5/1 ถุงหอม lavan
ม.5/2 We candle it
ม.5/3 Yadom yajai
ม.5/4 คุกกี้ ชา sceneversal
ม.5/5 ลิปบาร์มกุหลาบ
ม.5/6 สบู่ bubble princess
ม.6/1 คุ้กกี้ธัญพืชไร้แป้ง
ม.6/2 Bram&Jead
ม.6/3 Butterfly plea cookie
ม.6/4 มัฟฟินผลไม้
ม.6/5 Magic herb
ม.6/6 สบู่ดอกไม้

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ...
16/08/2022

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โดยมีท่านมาแมร์บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย มาแมร์มีเรียม กิจเจริญ เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คณะเซอร์ ผู้แทนครูและผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม บริเวณใต้อาคารเซนต์โยเซฟ โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ขององค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิรา ลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยภายในงานมีการแสดง / การสาธิต / การแสดงผลงานนักเรียนระดับชั้นต่างๆ อาทิ
1. การจัดแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 และนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย
2. การพูดสุนทรพจน์วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการพูดสุนทรพจน์วิทยาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “วิทยาศาสตร์สร้างเทคโนโลยีสู่วิถี New Normal”
3. กิจกรรมการแสดง Science Shows
4. กิจกรรมการแสดง Fashion Show จากวัสดุ Recycle
5. การแสดงผลงานนักเรียนที่อาศัยความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแอปพลิเคชั่นรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย รวมถึงผลงานจากกิจกรรม Creator Contest กิจกรรม Design Contest และกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุ Recycle
6. กิจกรรม เกมหรรษาพัฒนาทักษะกิจกรรมกระบวนการวิทยาศาสตร์
7. การสาธิตและประดิษฐ์ตุ๊กตาหิมะ โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์

ที่อยู่

7 Convent Road, Bangkok
Bangkok
10500

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+662 233 3832

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Saint Joseph Convent Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Saint Joseph Convent School:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม และ วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ มีการจัด (Big Cleaning Day) โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู และเช็ดทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงพื้นที่สัมผัสซึ่งมีการใช้งานร่วมกัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน และผู้ปกครองในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีมาตรการการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ตามรูปแบบ Sandbox : Safety Zone in School มีการกำหนดกลุ่มเรียน โดยการสลับกันมาเรียนแบบ On-site และ Online กลุ่มละ 1 สัปดาห์ โดยเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้ต้อนรับนักเรียนกลุ่ม A ที่มาเรียนในสัปดาห์นี้ ซึ่งทางโรงเรียนยังคงมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันฯ อย่างเข้มงวดตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาที่การกำหนด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนเป็นสำคัญ

นักเรียนกลุ่ม B พบกันสัปดาห์หน้านะคะ 😁
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดสัมมนาคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม Trinity โดยในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมขอพร หลังจากเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าว คณะครูได้รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “มาตรการการรับมือสถานการณ์โควิด-19 ในสถานศึกษา”โดย
นาวาโทหญิง ศิริพร ผ่องจิตสิริ กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ กองกุมารเวชกรรม และนายแพทย์เดชาพล บูรณพิทักษ์สันติ แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดย ท่านอธิการเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณี และผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ให้เกียรติร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว สำหรับในภาคบ่าย คณะครูผู้สอนเข้ารับการอบรมหัวข้อ “แพลตฟอร์มดิจิทัล Aksorn On-Learn PLUS” โดย วิทยากรจาก บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดย คุณกอบกุล ดวงมณี ผู้อำนวยการสายงาน Digital Business Development และคณะ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความรู้แก่คณะครูในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม มาตรการการรับมือสถานการณ์โควิด-19 ในสถานศึกษา และเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ต่อไป
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดสัมมนาคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม Trinity โดยในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระสำหรับคณะผู้บริหาร และคณะครู โดยคุณพ่อยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ท่านมาแมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย และท่านอธิการ เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณี และผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ให้เกียรติร่วมในพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าว คณะครูได้รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ
“ Catholic Education: Soft Power ”การศึกษาคาทอลิกเป็นพลังที่นุ่มนวลแต่ก่อให้เกิด ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อนักเรียน สังคม และประเทศชาติ โดย คุณพ่อยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร และคณะ
สำหรับในภาคบ่ายท่านอธิการ เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ ได้ให้ความรู้และแบ่งปันเรื่อง “องค์ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์”พร้อมทั้งได้ประชุมครู เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียน ในโอกาสนี้คณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความรู้แก่คณะครูในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ต่อไป
ประกาศรายชื่อนักเรียนทางเว็บไซต์ https://sjc.ac.th/sjc2020/
ประกาศรายละเอียดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศการรับหนังสือแบบเรียนของนักเรียนภาคภาษาไทย สำหรับปีการศึกษา 2565
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็ม 2 ของนักเรียนที่มีอายุ 5 - 11 ปี โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในโอกาสนี้ผู้บริหาร คณะครูและผู้ร่วมงานของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอขอบพระคุณ นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพร้อมทั้งคณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทีมงานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมกันนี้ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนให้บุตรหลานของท่าน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 1 ถึงเกรด 6 ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2 ในครั้งนี้
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัดให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 12 ปีการศึกษา 2564 รับเอกสารจบการศึกษา โดยผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กล่าวขอบพระคุณท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เซฟคอนเวนต์ ในโอกาสนี้ท่านอธิการได้ให้โอวาทแก่นักเรียนและถ่ายภาพร่วมกัน พร้อมทั้งผู้ปกครองและนักเรียนร่วมถ่ายภาพแห่งความทรงจำภายในบริเวณโรงเรียน ในวันแห่งความชื่นชมยินดีนี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 12 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2564
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ มีการจัด (Big Cleaning Day) โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู และเช็ดทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงพื้นที่สัมผัสซึ่งมีการใช้งานร่วมกัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน และผู้ปกครองในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

St. Joseph's Alumnae Association หมูทอดชาววัง - วังหลังศิริรา การท่องเที่ยวมาเลเซีย Coffee Society (On Silom Street in Bangkok, Free WiFi, Open 24 Hours) Embassy of the Sultanate of Oman - Bangkok GlobalWifi Thai กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชกา ดร.พิทักษ์ตับ Singapore Embassy in Bangkok กองบังคับการปราบปรามการกระ Embassy of Malaysia, Bangkok King Chulalongkorn Memorial Hospital Embassy of Greece in Bangkok Advanced Administration Co.,Ltd. Gem and Jewelry Library