Saint Joseph Convent School

Saint Joseph Convent School โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เปิดเหมือนปกติ

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 งานแนะแนวร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่...
15/01/2022

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 งานแนะแนวร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านระบบ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการแผนการเรียนปีการศึกษา 2565 หลักสูตรเนื้อหาวิชา เพื่อต่อยอดไปสู่ระดับอุดมศึกษาและอาชีพของนักเรียนในอนาคต รวมทั้งเกณฑ์การรับสมัคร กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ ในการนี้มีเซอร์เบอร์นาดีน สุกัลยา สถาพรวลัยรัตน์ กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการแบ่งปันความรู้ของครูแนะแนว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ตลอดจนศิษย์เก่า ภายใต้การบริหารของเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ดำเนินการรับมอบตัวเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในระด...
15/01/2022

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ดำเนินการรับมอบตัวเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียนได้ให้ความร่วมมือ ในการทำแบบประเมินความเสี่ยง ไทยเซฟไทย (TST) พร้อมจับภาพหน้าจอมาแสดงก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย และในโอกาสนี้ท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์และคณะครูได้ให้การต้อนรับผู้ปกครองด้วยความยินดี

" ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรมประจำชาติ " วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันรำลึ...
14/01/2022

" ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรมประจำชาติ " วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพระคุณของมาเซอร์ คุณครูที่ได้พร่ำสอน อบรม พร้อมปลูกฝังคุณธรรม เพื่อให้มีความรู้ ใช้ทักษะชีวิตในทางที่ถูกที่ควร และสามารถก้าวเดินบันไดชีวิตในแต่ละขั้น ด้วยความภาคภูมิใจและมั่นใจในตนเอง

11/01/2022
รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคมวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต...
07/01/2022

รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ Children's Day ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ทั้งในเรื่องการอบรมเลี้ยงดู บทบาทหน้าที่ และการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติในอนาคต รวมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และคำขวัญวันเด็กผ่านทางวีดีทัศน์ นอกจากนี้ยังได้รับชมกิจกรรมวันเด็กที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นในปีการศึกษาที่ผ่านมา

01/01/2022
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระกุมารสำหรับคณะครู โอกาสสมโภชพระคร...
26/12/2021

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระกุมารสำหรับคณะครู โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ วัดน้อยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยคุณพ่อทัศมะ กิจประยูรเป็นประธานในพิธี หลังจบพิธีบูชาขอบพระคุณ คณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยผู้แทนครู ผู้แทนครูชาวต่างชาติและผู้แทนครูคาทอลิก กล่าวอำนวยพรและพร้อมกันนี้คณะครูได้รับคำกล่าวอวยพรจาก คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แมร์มีเรียม กิจเจริญ แมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย และท่านอธิการ เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ในโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีนี้ คณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า และได้รับพรจากผู้ใหญ่ทุกท่าน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง ปวริศา หวังจินดามณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 และเด็กหญิงณณณ บุญประ...
25/12/2021

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง ปวริศา หวังจินดามณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 และเด็กหญิงณณณ บุญประสาทสุขเป็นผู้ที่มีจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมภายใต้โครงการ" สร้างสรรค์ พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย"
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระคริสตสมภพและนักเรียนรับศิลมหาสนิท นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเว...
24/12/2021
พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพและรับศิลมหาสนิท นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที

พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระคริสตสมภพและนักเรียนรับศิลมหาสนิท นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ วันที่ 24ธันวาคม 2564 เวลา19.00 น.-20.30 น. ณ วัดน้อยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
https://youtu.be/5xeEBYYdUzc

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพและรับศิลมหาสนิท นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โ.....

กิจกรรมวันครอบครัวเซนต์โยฯวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดกิจกรรมวันครอบครัวเซนต์โยฯ เพื่อเป็...
24/12/2021

กิจกรรมวันครอบครัวเซนต์โยฯ
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดกิจกรรมวันครอบครัวเซนต์โยฯ เพื่อเป็นการต้อนรับวันพระคริสตสมภพ ผ่านการชมเทปบันทึกภาพการแสดงละครชุด A Christmas Carol โดย SJC BAND ภายใต้การดูแลของครูนิวัฏฏ์ เลิศเจรัญรัตนา โดยมีคุณพ่อยอแซฟทัศมะ กิจประยูร จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์เป็นประธานในพิธี พร้อมได้รับพรจากเซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย ในการนี้มีแมร์มีเรียม กิจเจริญ เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ คณะเซอร์ ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน ผู้ร่วมงานและเจ้าหน้าที่รถโรงเรียนร่วมพิธี ภายใต้บรรยากาศแห่งความสุข สดชื่น
Merry Christmas and Happy New Year 2022

24/12/2021
22/12/2021
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนลักษณ์ อิสเบลล่า แลม  นักเรียนชั้น ป.1/4  ที่ได้รับรางวัล 1 เห...
19/12/2021

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนลักษณ์ อิสเบลล่า แลม นักเรียนชั้น ป.1/4 ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง(Butterfly ) และ1 เหรียญเงิน (Freestyle & Freestyle kick)จากการเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ Kunlayanamit Championship ครั้งที่7 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2564

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2564 คณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง “สร้างส...
18/12/2021

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2564 คณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง “สร้างสรรค์สื่อออนไลน์แนวใหม่...ด้วยเครื่องมือสุดล้ำ” วิทยากรโดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ การอบรมในครั้งนี้ทำให้ครูผู้สอนทุกท่าน ได้เปิดประสบการณ์ใหม่กับเครื่องมือ และสื่อออนไลน์ที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียนรู้ของนักเรียน คณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอขอบพระคุณ ฝ่ายการศึกษา คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นอย่างสูงที่จัดการอบรมครั้งนี้

การเปิดภาคเรียน On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
14/12/2021

การเปิดภาคเรียน On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิง ศศิภา กิจกนกอุดมเดช ชั้น ป.4/2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน ก...
09/12/2021

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิง ศศิภา กิจกนกอุดมเดช ชั้น ป.4/2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน กีฬาระบำใต้น้ำในรายการ 9'TROFEO TUTTI IN H2O WAITING XMAS เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ใน รุ่น CLASSIFICA FINALE ATLETI ESORDIENTI A (รุ่นอายุ ต่ำกว่า 12 ปี) โดยมีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งหมด 103 คน

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณบิดา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทและสายใยคว...
07/12/2021

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณบิดา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทและสายใยความผูกพันระหว่างพ่อ - ลูก อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีของลูกที่มีต่อบิดา เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ...... เพราะพ่อรักเราทั้ง 365 วัน ......

https://youtu.be/HOiL6xZnwa4

Photos from Saint Joseph Convent School's post
03/12/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

01/12/2021
Photos from Saint Joseph Convent School's post
26/11/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ชุติมน นาคไพรัชช์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้เข้าร่วมกิจกรร...
25/11/2021

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ชุติมน นาคไพรัชช์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยร้อยเรื่องเล่าปีที่ 2 รุ่นอายุ 6-9 ปี จัดโดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ B2S CLUB และ CENTRAL RETAIL ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการเล่าเรื่อง นิทานชวนฝัน เรื่อง เจ้าหญิงน้อย

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรวรรณ แป้นสดใส นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1/5 ได้เข้าร่วม การแข่ง...
25/11/2021

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรวรรณ แป้นสดใส นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1/5 ได้เข้าร่วม การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ 8th CSTD THAILAND DANCE GRAND PRIX 2021 (Part 1 - Solo & Championship) ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2564 รูปแบบการแข่งขัน Live Online Platform ประเภทการแข่งขัน Children Free Style Solo (Part B) (การแข่งขันประเภทเดี่ยว) รุ่นอายุการแข่งขัน 7 & Under (อายุไม่เกิน 7 ปี) โดยได้รับ ผลการแข่งขัน ดังนี้
THIRD PLACE (รองชนะเลิศอันดับ 2)

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวนิชาภา ปิณฑะสิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4-1 ได้รับรางวัลที่ 2...
25/11/2021

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวนิชาภา ปิณฑะสิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4-1 ได้รับรางวัลที่ 2 จากการเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมสำหรับเยาวชนในวาระครบรอบ 100 ปี ของการประกาศจัดตั้งสมาคมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสภาคประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวนิชาภา ปิณฑะสิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4-1 ได้รับรางวัลที่ 2 จากการเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมสำหรับเยาวชนในวาระครบรอบ 100 ปี ของการประกาศจัดตั้งสมาคมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสภาคประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภาวรินทร์ ศุภชัยโกศล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4-1 ที่ได้รับราง...
25/11/2021

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภาวรินทร์ ศุภชัยโกศล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4-1 ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการเข้าร่วมการแข่งขัน การเล่าเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศสในหัวข้อ “Respirer” ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภาวรินทร์ ศุภชัยโกศล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4-1 ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการเข้าร่วมการแข่งขัน การเล่าเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศสในหัวข้อ “Respirer” ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างคลิปวีดีโอส...
25/11/2021

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างคลิปวีดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส ในหัวข้อ "Le français, que c'est chic!” ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้แก่
นางสาวกัญญ์วรา วงศาโรจน์
นางสาวนิธินันท์ สุรพุทธรางกูร
นางสาวบุณยวีร์ บุญโรจน์เสรี
นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง เลี้ยงบุญเลิศชัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4-1

Photos from Saint Joseph Convent School's post
25/11/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

Photos from Saint Joseph Convent School's post
23/11/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

Photos from Saint Joseph Convent School's post
20/11/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

Photos from Saint Joseph Convent School's post
19/11/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

🙏🙏ขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้าไปชมและกดไลค์ใน Youtube เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่👇https://www.facebook.com/1417003631/posts/...
17/11/2021

🙏🙏ขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้าไปชมและกดไลค์ใน Youtube เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่👇
https://www.facebook.com/1417003631/posts/10220941984765490/?sfnsn=mo
สิ้นสุดการนับไลค์ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 12.00 น.
------------------------------------------------------------------
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสร้างคลิปวีดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส
ในหัวข้อ
"Le français, que c'est chic!” ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ผ่านการประกาศผลรอบแรกวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 )
👉 นางสาวกัญญ์วรา วงศาโรจน์ ม.6/4-1
👉 นางสาวนิธินันท์ สุรพุทธรางกูร ม.6/4-1
👉 นางสาวบุณยวีร์ บุญโรจน์เสรี ม.6/4-1
👉นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง เลี้ยงบุญเลิศชัย ม.6/4-1
และจะประกาศผลรอบชนะเลิศวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
รับชมคลิปได้ที่ https://youtu.be/4JM8ghaPyOA

🙏🙏ขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้าไปชมและกดไลค์ใน Youtube เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่👇
https://www.facebook.com/1417003631/posts/10220941984765490/?sfnsn=mo
สิ้นสุดการนับไลค์ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 12.00 น.
------------------------------------------------------------------
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสร้างคลิปวีดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส
ในหัวข้อ
"Le français, que c'est chic!” ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ผ่านการประกาศผลรอบแรกวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 )
👉 นางสาวกัญญ์วรา วงศาโรจน์ ม.6/4-1
👉 นางสาวนิธินันท์ สุรพุทธรางกูร ม.6/4-1
👉 นางสาวบุณยวีร์ บุญโรจน์เสรี ม.6/4-1
👉นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง เลี้ยงบุญเลิศชัย ม.6/4-1
และจะประกาศผลรอบชนะเลิศวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
รับชมคลิปได้ที่ https://youtu.be/4JM8ghaPyOA

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจิรัชญา เจียมเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6  ได้เข้าร่วมแข่งขันเ...
16/11/2021

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจิรัชญา เจียมเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 ได้เข้าร่วมแข่งขันเต้นบัลเล่ต์นานาชาติในประเภทเดี่ยวและได้รับรางวัลรางวัลดังต่อไปนี้
1. วันที่ 25-26 เมษายน 2564 รายการ I International Competition of music and arts “ Magic stars of Milan “Italy, Milan ประเภทเดียว( solo ) รางวัลที่ได้รับ ประเภทเดี่ยว 1st Place Folk dance solo 9-10 years old เป็นการเเข่งขันเต้นนานาชาติ โดยเข้าเเข่งขันในประเภทเดี่ยว ( Solo), คู่(Duet), ทีม (Group) จัดโดย Dance Mission ASD Italy, Milan จากจำนวนผู้เข้าเเข่งขันมากกว่า 200 คน จากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศ รัสเซีย ฝรั่งเศส ออสเตรีย อเมริกา อังกฤษโปแลนด์ บัลเเกเรีย อิตาลี ญี่ปุ่น ไทยเยอร์มานี เบลารุส เเละอื่นๆอีกมากมายกว่า 20 ประเทศ

2.วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 รายการ “American edition” International Contest , USA, New York ประเภทเดียว( solo ) รางวัลที่ได้รับ ประเภทเดี่ยว 2nd Place Choreography Folk dance solo 10-12 years old เป็นการเเข่งขันเต้นนานาชาติ โดยเข้าเเข่งขันในประเภทเดี่ยว ( Solo), คู่(Duet), ทีม (Group) จัดโดย International festival and contests associated USA , New York จากจำนวนผู้เข้าเเข่งขันมากกว่า 150 คน จากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศ Kazakhstan , Russia, Belarus, Ukraine , England , Sweden , Portugal , Slovenia , Moldova เเละอื่นๆอีกมากมายกว่า 13 ประเทศ

3.วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 รายการ International competition of music and arts “ Magic stars of Edinburg “United Kingdom, Edinburgh ประเภทเดียว( solo ) รางวัลที่ได้รับ ประเภทเดี่ยว 2nd Place Folk dance in modern processing solo 9-10 years old เป็นการเเข่งขันเต้นนานาชาติ โดยเข้าเเข่งขันในประเภทเดี่ยว ( Solo), คู่(Duet), ทีม (Group) จัดโดย International Academy of Music Musica Nova Towards Vivencia online academy จากจำนวนผู้เข้าเเข่งขันมากกว่า 150 คน จากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศ USA, United Kingdom , France , Kazakhstan , Russia, Belarus, Ukraine , England , Sweden , Portugal , Slovenia , Moldova เเละอื่นๆอีกมากมายกว่า 13 ประเทศ

4.วันที่ 12 มิถุนายน 2564 รายการ International Online Competition Project “ Gulnar Fest “in Kazakhstan , Nur-Sultan city ประเภทเดียว( solo ) รางวัลที่ได้รับ ประเภทเดี่ยว 1 st Place Choreography Folk dance solo 10-12 years old เป็นการเเข่งขันเต้นนานาชาติ โดยเข้าเเข่งขันในประเภทเดี่ยว ( Solo), คู่(Duet), ทีม (Group) จัดโดย
Kazakh National Academy of Choreography Nur-Sultan city จากจำนวนผู้เข้าเเข่งขันมากกว่า 150 คน จากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศ Kazakhstan , Russia, Belarus, Ukraine , England , Sweden , Portugal , Slovenia , Moldova เเละอื่นๆอีกมากมายกว่า 12 ประเทศ

5. วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 รายการ I International Competition of music and arts “ Estrellas De Madrid ”in Spain , Madrid
ประเภทเดียว ( solo ) รางวัลที่ได้รับ ประเภทเดี่ยว 1 st Place Folk dance solo 9-10 years old เป็นการเเข่งขันเต้นนานาชาติ โดยเข้าเเข่งขันในประเภทเดี่ยว ( Solo), คู่(Duet), ทีม (Group) จัดโดย Association Of Spain Krueger Management Madrid จากจำนวนผู้เข้าเเข่งขันมากกว่า 160 คน จากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศ ยูรัสเซีย ฝรั่งเศส ออสเตรีย อเมริกา อังกฤษโปแลนด์ บัลเเกเรีย เยอร์มานี เบลารุส เเละอื่นๆอีกมากมายกว่า 20 ประเทศ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศริญญา นิลเปล่งแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ที่เข้าร่วมประกวดศิลปะเ...
16/11/2021

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศริญญา นิลเปล่งแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ที่เข้าร่วมประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ณ ประเทศโรมาเนียในโครงการประกวด 5th INTERNATIONAL ART COMPETITION FOR CHILDREN PIATRA NEAMT CREATIV, IV-2021 ได้รับรางวัล STUDENT - INDIVIDUAL GOLD MEDAL MERIT CLASS AWARD

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกรวรรณ เกิดพรพุทธมนต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ที่เข้าร่วมประกวดศิล...
16/11/2021

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกรวรรณ เกิดพรพุทธมนต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ที่เข้าร่วมประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ณ ประเทศโรมาเนียในโครงการประกวด 5th INTERNATIONAL ART COMPETITION FOR CHILDREN PIATRA NEAMT CREATIV, IV-2021 ได้รับรางวัล STUDENT - INDIVIDUAL GOLD MEDAL MERIT CLASS AWARD

💼โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ภาคไทย👩📝เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565📝🔴ใบคำร้องขอสอบแทรกชั้น ประถมศึกษาปีที่ ...
15/11/2021

💼โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ภาคไทย👩
📝เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565📝
🔴ใบคำร้องขอสอบแทรกชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2-6
เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนกรอกใบสมัคร
- ใบแสดงผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ชุดนักเรียนโรงเรียนปัจจุบัน)
- สลิปโอนเงินค่าใบสมัคร (500 บาท)
📝ลิ้งค์ใบสมัคร https://sjc.ac.th/sjcapp.html
📆รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 14 มกราคม พ.ศ.2565
👩สมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
📞 02-631-0085
📌Line: @sjcofficial

💼โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ภาคไทย👩
📝เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565📝
🔴ใบคำร้องขอสอบแทรกชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2-6
เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนกรอกใบสมัคร
- ใบแสดงผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ชุดนักเรียนโรงเรียนปัจจุบัน)
- สลิปโอนเงินค่าใบสมัคร (500 บาท)
📝ลิ้งค์ใบสมัคร https://sjc.ac.th/sjcapp.html
📆รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 14 มกราคม พ.ศ.2565
👩สมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
📞 02-631-0085
📌Line: @sjcofficial

05/11/2021

ที่อยู่

7 Convent Road, Bangkok
Bangkok
10500

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+662 233 3832

เว็บไซต์

http://www.sjc.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Saint Joseph Convent Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Saint Joseph Convent School:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 งานแนะแนวร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านระบบ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการแผนการเรียนปีการศึกษา 2565 หลักสูตรเนื้อหาวิชา เพื่อต่อยอดไปสู่ระดับอุดมศึกษาและอาชีพของนักเรียนในอนาคต รวมทั้งเกณฑ์การรับสมัคร กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ ในการนี้มีเซอร์เบอร์นาดีน สุกัลยา สถาพรวลัยรัตน์ กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการแบ่งปันความรู้ของครูแนะแนว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ตลอดจนศิษย์เก่า ภายใต้การบริหารของเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ดำเนินการรับมอบตัวเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียนได้ให้ความร่วมมือ ในการทำแบบประเมินความเสี่ยง ไทยเซฟไทย (TST) พร้อมจับภาพหน้าจอมาแสดงก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย และในโอกาสนี้ท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์และคณะครูได้ให้การต้อนรับผู้ปกครองด้วยความยินดี
" ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรมประจำชาติ " วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพระคุณของมาเซอร์ คุณครูที่ได้พร่ำสอน อบรม พร้อมปลูกฝังคุณธรรม เพื่อให้มีความรู้ ใช้ทักษะชีวิตในทางที่ถูกที่ควร และสามารถก้าวเดินบันไดชีวิตในแต่ละขั้น ด้วยความภาคภูมิใจและมั่นใจในตนเอง
รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ Children's Day ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ทั้งในเรื่องการอบรมเลี้ยงดู บทบาทหน้าที่ และการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติในอนาคต รวมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และคำขวัญวันเด็กผ่านทางวีดีทัศน์ นอกจากนี้ยังได้รับชมกิจกรรมวันเด็กที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นในปีการศึกษาที่ผ่านมา
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระกุมารสำหรับคณะครู โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ วัดน้อยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยคุณพ่อทัศมะ กิจประยูรเป็นประธานในพิธี หลังจบพิธีบูชาขอบพระคุณ คณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยผู้แทนครู ผู้แทนครูชาวต่างชาติและผู้แทนครูคาทอลิก กล่าวอำนวยพรและพร้อมกันนี้คณะครูได้รับคำกล่าวอวยพรจาก คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แมร์มีเรียม กิจเจริญ แมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย และท่านอธิการ เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ในโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีนี้ คณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า และได้รับพรจากผู้ใหญ่ทุกท่าน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง ปวริศา หวังจินดามณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 และเด็กหญิงณณณ บุญประสาทสุขเป็นผู้ที่มีจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมภายใต้โครงการ" สร้างสรรค์ พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระคริสตสมภพและนักเรียนรับศิลมหาสนิท นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ วันที่ 24ธันวาคม 2564 เวลา19.00 น.-20.30 น. ณ วัดน้อยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ https://youtu.be/5xeEBYYdUzc
กิจกรรมวันครอบครัวเซนต์โยฯ วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดกิจกรรมวันครอบครัวเซนต์โยฯ เพื่อเป็นการต้อนรับวันพระคริสตสมภพ ผ่านการชมเทปบันทึกภาพการแสดงละครชุด A Christmas Carol โดย SJC BAND ภายใต้การดูแลของครูนิวัฏฏ์ เลิศเจรัญรัตนา โดยมีคุณพ่อยอแซฟทัศมะ กิจประยูร จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์เป็นประธานในพิธี พร้อมได้รับพรจากเซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย ในการนี้มีแมร์มีเรียม กิจเจริญ เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ คณะเซอร์ ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน ผู้ร่วมงานและเจ้าหน้าที่รถโรงเรียนร่วมพิธี ภายใต้บรรยากาศแห่งความสุข สดชื่น Merry Christmas and Happy New Year 2022
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนลักษณ์ อิสเบลล่า แลม นักเรียนชั้น ป.1/4 ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง(Butterfly ) และ1 เหรียญเงิน (Freestyle & Freestyle kick)จากการเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ Kunlayanamit Championship ครั้งที่7 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2564
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2564 คณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง “สร้างสรรค์สื่อออนไลน์แนวใหม่...ด้วยเครื่องมือสุดล้ำ” วิทยากรโดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ การอบรมในครั้งนี้ทำให้ครูผู้สอนทุกท่าน ได้เปิดประสบการณ์ใหม่กับเครื่องมือ และสื่อออนไลน์ที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียนรู้ของนักเรียน คณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอขอบพระคุณ ฝ่ายการศึกษา คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นอย่างสูงที่จัดการอบรมครั้งนี้
การเปิดภาคเรียน On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิง ศศิภา กิจกนกอุดมเดช ชั้น ป.4/2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน กีฬาระบำใต้น้ำในรายการ 9'TROFEO TUTTI IN H2O WAITING XMAS เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ใน รุ่น CLASSIFICA FINALE ATLETI ESORDIENTI A (รุ่นอายุ ต่ำกว่า 12 ปี) โดยมีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งหมด 103 คน