Saint Joseph Convent School

Saint Joseph Convent School โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Saint Joseph Convent School's post
13/09/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพุทธรักษ์ อุทัยสาง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ที่เข้าร่วมก...
10/09/2021

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพุทธรักษ์ อุทัยสาง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Young Artist Music Contest 2020 Plano Class J และได้รับรางวัล Bronze Medal เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Photos from Saint Joseph Convent School's post
01/09/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

01/09/2021

คลิปวิดีโอส่วนหนึ่ง จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “อาเซียน-ไทย ร่วมใจสู้โควิด” ของนางสาวนิชาภา ปิณฑะสิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4-1

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิชาภา  ปิณฑะสิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4-1  ที่ได้รับรางวัลร...
31/08/2021

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิชาภา ปิณฑะสิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4-1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “อาเซียน -ไทย ร่วมใจสู้โควิด” ภายใต้โครงการ “สื่อสารสนเทศเพื่อป้องกันโควิด -19 และฟื้นฟูอาเซียนหลังโควิด -19 (ASEAN and Thailand Towards Post-COVID-19 Recovery and Resilience)ซึ่งเป็นการประกวดสุนทรพจน์ผ่านระบบการประชุมทางไกลของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มพูนทักษะการพูดภาษาอังกฤษในเวทีสาธารณะ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สร้างการตื่นตัวต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และเน้นให้เยาวชนใช้ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพของประชาคมอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ จำนวน 150 คน

วันศุกร์ที่ 20  สิงหาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาจีน) ได้จ้ดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในรูปแบบออนไลน์...
22/08/2021

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาจีน) ได้จ้ดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในรูปแบบออนไลน์ในคาบเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 12 โดย อาจารย์จากมหาวิทยาลัย East China Normal University ซึ่งมีการแนะนำ หลักสูตร ต่างๆ และ ขั้นตอนในการขอทุนการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมทัศนาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564  วันที่ 16 สิงหาคม 2564วัตถุ...
17/08/2021

กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมทัศนาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งสื่อต่างๆทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค้น และประมวลผลข้อมูล เลือกรับ และใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ได้

ขั้นตอนการซื้อใบสมัครออนไลน์
16/08/2021

ขั้นตอนการซื้อใบสมัครออนไลน์

10/08/2021
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา​ ศาสนาและวัฒนธรรม​จัดกิจกรรมวันรักษ์รพี​ ระหว่างวันที่​ 9-10​ สิงหาคม​ พ.ศ.2564​ ในรูปแบบ...
10/08/2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา​ ศาสนาและวัฒนธรรม​
จัดกิจกรรมวันรักษ์รพี​ ระหว่างวันที่​ 9-10​ สิงหาคม​ พ.ศ.2564​ ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์​ ได้แก่​ ชมวิดีทัศน์​ประวัติบิดากฎหมายไทย รู้จักความสำคัญของกฎหมาย​ ร่วมตอบคำถามความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจากเกมออนไลน์​ เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี​ ใช้สิทธิและหน้าที่พลเมือง​ ตามระบอบประชาธิปไตย​ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการดำเนินชีวิตประจำวัน

เนื่องในวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชา...
06/08/2021

เนื่องในวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติระหว่างวันที่ 3- 6 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ได้แก่ กิจกรรมเปิดป้ายทายคำการละเล่นเด็กไทย กิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมสะกดคำ กิจกรรมงานเขียนคุณค่าของภาษา เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย มีค่านิยมที่ดีงาม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ และสามารถใช้ภาษาไทยได้เหมาะสมกับที่เป็นอัตลักษณ์ของคนไทย

05/08/2021
เพลง:สู้นะคุณครูhttps://www.youtube.com/watch?v=zaetQW9fINM
29/07/2021
เพลง สู้นะคุณครู

เพลง:สู้นะคุณครู
https://www.youtube.com/watch?v=zaetQW9fINM

ขอขอบคุณเจ้าของผลงานเพลง เพลง: สู้นะคุณครู ผลงาน :วันชัย บุญทองขับร้อง :วันชัย บุญทองดนตรี : หนุมาน ภูธร ,ชวลิ.....

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมแสงเทียนแสงธรรม ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบกิจกรรม...
23/07/2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมแสงเทียนแสงธรรม ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษา

21/07/2021
15/07/2021
Photos from Saint Joseph Convent School's post
01/07/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

Photos from Saint Joseph Convent School's post
29/06/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "สัปดาห์วันสุนทรภู่" ระหว่างวันที่  21 - 25 มิถุนายน 2564
25/06/2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "สัปดาห์วันสุนทรภู่" ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564

25/06/2021
Photos from Saint Joseph Convent School's post
23/06/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

11/06/2021
10/06/2021
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ...
01/06/2021

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ พูดคุย ซักถามข้อสงสัย หรือทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียนและกับครูผู้สอนโดยตรง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาและเกิดการเรียนรู้ ซึ่งก่อนที่จะเปิดเรียนของภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 17- 28 พฤษภาคม 2564 ทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมของครูและนักเรียนมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จึงมีความมั่นใจว่า ถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไป

การดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
21/05/2021

การดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัดการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างวันที่ 17 - 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้ใช้เวลาให...
17/05/2021

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัดการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างวันที่ 17 - 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในการเรียนในชั้นต่อไป จึงจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยตรงกับครูผู้สอนโดยผ่านโปรแกรม Google Meet ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ พูดคุย ซักถามข้อสงสัยหรือทำกิจกรรมต่างๆกับครูผู้สอนโดยตรง เพื่อพัฒนาและเกิดการเรียนรู้ ถึงแม้ว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ยังคงอยู่ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเซนต์เซฟคอนเวนต์ยังคงดำเนินการเพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป

Photos from Saint Joseph Convent School's post
07/05/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
01/05/2021

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Photos from Saint Joseph Convent School's post
30/04/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิธิศา นักเรียง นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนเซนต...
25/04/2021

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิธิศา นักเรียง นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ได้รับรางวัล เกียรติคุณ เยาวชน ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2564
จากชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิธิศา นักเรียง นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ได้รับรางวัล เกียรติคุณ เยาวชน ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2564
จากชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณิธิศา นักเรียง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 ได้รับรางวัลจา...
25/04/2021

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณิธิศา นักเรียง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 ได้รับรางวัลจากสภาองค์กรวัฒนธรรมไทยอาเซียน สาขาเยาวชนทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ด้านอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยและส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564 จากสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมร่วมกับสภาองค์กรวัฒนธรรมไทยอาเซียน และสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณิธิศา นักเรียง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 ได้รับรางวัลจากสภาองค์กรวัฒนธรรมไทยอาเซียน สาขาเยาวชนทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ด้านอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยและส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564 จากสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมร่วมกับสภาองค์กรวัฒนธรรมไทยอาเซียน และสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ

Photos from Saint Joseph Convent School's post
25/04/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

Photos from Saint Joseph Convent School's post
21/04/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

16/04/2021
Photos from Saint Joseph Convent School's post
15/04/2021

Photos from Saint Joseph Convent School's post

ที่อยู่

7 Convent Road, Bangkok
Bangkok
10500

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+662 233 3832

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Saint Joseph Convent Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Saint Joseph Convent School:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด