โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษ

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษ เพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกและผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล
(7)

เปิดเหมือนปกติ

(Update การมอบหมายทุนคปก. รุ่นที่ 17 ให้ วช.)ปัจจุบันการมอบหมายภารกิจบริหารจัดการโครงการ คปก. รุ่นที่ 17-19 ให้ วช. ณ ได...
15/06/2020

(Update การมอบหมายทุนคปก. รุ่นที่ 17 ให้ วช.)

ปัจจุบันการมอบหมายภารกิจบริหารจัดการโครงการ คปก. รุ่นที่ 17-19 ให้ วช. ณ ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษา และ อาจารย์ที่ปรึกษา ทุน คปก. รุ่นที่ 17 - 19 ที่มอบหมายให้ วช. รายละเอียดดังนี้

รายชื่อนักศึกษาทุน คปก. รุ่นที่ 19 >>http://rgj.trf.or.th/main/wp-content/uploads/2020/05/reference-1RGJ19.pdf
รายชื่อนักศึกษาทุน คปก. รุ่นที่ 18 >>http://rgj.trf.or.th/main/wp-content/uploads/2020/05/Reference-2-RGJ18.pdf
รายชื่อนักศึกษาทุน คปก. รุ่นที่ 17 >>http://rgj.trf.or.th/main/wp-content/uploads/2020/05/Reference-3-RGJ17.pdf

การมอบหมายภารกิจบริหารจัดการโครงการ คปก. รุ่นที่ 17-19 ให้ วช. โปรดดูรายชื่อ นักศึกษา และ อาจารย์ที่ปรึกษา ทุน คปก. รุ่น...
24/05/2020

การมอบหมายภารกิจบริหารจัดการโครงการ คปก. รุ่นที่ 17-19 ให้ วช.
โปรดดูรายชื่อ นักศึกษา และ อาจารย์ที่ปรึกษา ทุน คปก. รุ่นที่ 18 และ รุ่นที่ 19 ที่มอบหมายให้ วช. รายละเอียดดังนี้

รายชื่อนักศึกษาทุน คปก. รุ่นที่ 19 >>http://rgj.trf.or.th/main/wp-content/uploads/2020/05/reference-1RGJ19.pdf

รายชื่อนักศึกษาทุน คปก. รุ่นที่ 18 >>http://rgj.trf.or.th/main/wp-content/uploads/2020/05/Reference-2-RGJ18.pdf

“การโอนภารกิจทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 22 และ การส่งมอบทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่...
24/10/2019

“การโอนภารกิจทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 22 และ การส่งมอบทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 และ 21”

[ N E W S ]
สกสว. ส่งไม้ต่อ “ทุน คปก.” ให้ วช.
สานต่อเจตนารมณ์ “พัฒนากำลังพลคนวิจัย”
.
สกสว. - วช. ย้ำชัดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่ยังผลสูงสุดเพื่อผลิตนักศึกษาปริญญาเอก ที่มีศักยภาพมาพัฒนาประเทศ หลังส่งไม้ต่อการทำงานบริหารทุน คปก.
.
วันนี้ (24 ตุลาคม 2562) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานแถลงข่าว “การโอนภารกิจทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 22 และ การส่งมอบทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 และ 21” ณ ห้องประชุม สกสว. อาคารเอ็ม เอ็ม ทาวเวอร์
.
ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ผอ.ภารกิจ การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมองค์กร กำกับดูแล โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) กล่าวว่า เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัยระดับปริญญาเอกอย่างรุนแรง ทำให้มีความอ่อนแอด้านการวิจัยและการพัฒนา รวมทั้งมีผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ในปี พ.ศ.2539 สกว. (สกสว.เดิม) ได้รับมอบหมายให้จัดทำ “โครงการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอกให้ทันความต้องการของประเทศใน 25 ปีข้างหน้า; Vision 2020” โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 และเริ่มดำเนินการในปีฉลองกาญจนาภิเษกของการครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 จึงได้รับการจัดให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ และมีชื่อว่า “โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)” ซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดต่อคุณภาพที่เข้มงวดและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึง 2562 คปก. จัดสรรทุนไปแล้ว 21 รุ่น ในทุกสาขาวิชา (ประมาณ 250 ทุน/ปี) มีนักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 5,168 คน ผลงานตีพิมพ์นานาชาติ 8,584 เรื่อง มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกประมาณ 3,600 คน
.
โครงการ คปก. มีผลดำเนินงานที่ยังประโยชน์ต่อประเทศไทย คือ
1. ทุน คปก. ทำให้การเรียนต่อปริญญาเอกในประเทศมีการตื่นตัว และดุษฎีบัณฑิตที่ผลิตขึ้นในประเทศได้รับการยอมรับ โดยดุษฎีบัณฑิต คปก. ได้เข้าทำงานในหลายภาคส่วนและมีบทบาทอย่างชัดเจนในการพัฒนาประเทศ โดยดุษฎีบัณฑิต คปก. ร้อยละ 50 ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ซึ่งได้ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์และสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยให้มหาวิทยาลัย ร้อยละ 16 ได้ช่วยสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและวิชาการให้หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 9 ได้เข้าปฏิบัติงานในภาคเอกชน ซึ่งมีบทบาทพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้สูง และประมาณร้อยละ 7 ที่ไปทำวิจัยในต่างประเทศจะมีบทบาทในการนำความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ กลับมาพัฒนาประเทศ
2.ผลงานวิจัยของนักศึกษา คปก. เป็นองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ และบางส่วนสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการวิจัยประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ได้ สร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติ
3. ทุนคปก. เปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้รับทุนไปทำงานวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลก
4. ประหยัดงบประมาณของชาติในการผลิตกำลังคนระดับสูงให้ประเทศอย่างมาก เนื่องจากโครงการดังกล่าว ให้ทุนละประมาณ 2 ล้านบาทต่อการผลิตบัณฑิตปริญญาเอกหนึ่งคน ซึ่งต่ำกว่าทุนที่ส่งนักศึกษาไปเรียนในต่างประเทศ ถึง 3เท่า (5 -7 ล้านบาท/ทุน)
.
ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้มีประกาศเรื่อง “พรบ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562” ได้กำหนดให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปฏิบัติหน้าที่เป็น “สกสว.” เพื่อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ “ววน.” ของประเทศให้มีเอกภาพ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบ ววน. ผ่าน “กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้การบริหารจัดการของ สกสว. ที่ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จึงเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ไปตามพันธกิจใหม่ด้วย
.
ทั้งนี้สำหรับทุน คปก. รุ่นที่ 20 และ 21 ที่จัดสรรทุนไปแล้วนั้น งบประมาณในปี 2563 สำนักงบประมาณจะจัดสรรให้กับ วช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทุน คปก. เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวด การติดตามความก้าวหน้า การอนุมัติแผนและงบประมาณการเดินทางไปต่างประเทศของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และการเดินทางมาประเทศไทยของอาจารย์ต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับทุน คปก. ในวันนี้ สกสว. จึงขอส่งมอบโครงการและงบประมาณของ ทุน คปก. รุ่นที่ 20 จำนวน 231 ทุน และ 21 จำนวน 221 ทุน รวมทั้งสิ้น 452 ทุน พร้อมโอนภารกิจทุน คปก.รุ่นที่ 22 ให้กับ วช. พร้อมสร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการงานวิจัย (Research Management) ทุนดังกล่าวให้กับบุคลากรของ วช. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการงานวิจัยที่คงประสิทธิภาพในการพัฒนากำลังบุคลากรที่มีความสามารถ รองรับการพัฒนาประเทศต่อไป
.
“วช. ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหาร สกสว. และเจ้าหน้าที่โครงการ คปก.ที่บริหารจัดการทุนวิจัยนี้เป็นอย่างดีในช่วงตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ทางเราตั้งมั่นว่าจะบริหารทุนนี้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมผนึกกำลังบูรณาการทำงานร่วมกันในการสร้างโจทย์และกำหนดทิศทางการพัฒนากำลังคน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศต่อไป” ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวเสริม
.
#สกสว.
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#คปก.
#โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
#วช.
#ThailandScienceResearchAndInnovation
#TSRI
#TSRINews

สกสว.
30/09/2019

สกสว.

7 Flagship 🚩 (โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่) ภายใต้ Platform ที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้
.
.
Platform ที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ภายในแพลตฟอร์มนี้มี 7 Flagship ดังนี้

P1 : การสร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
🚩-F1 : Industrial post doc (โครงการสนับสนุนการทําวิจัยและนวัตกรรมระดับ หลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท และบัณฑิตศึกษารองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์)
P4 : ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
🚩-F2 : AI for All (โครงการปัญญาประดิษฐ์สําหรับทุกคน)
P5 : ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
🚩-F3 : Genomics (โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศ ไทย)
🚩-F4 : Quantum Research (แผนงานสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่ยุค เทคโนโลยีควอนตัม)
🚩-F5 : Space Consortium (โครงการการร่วมพัฒนาดาวเทียมเพื่อการวิจัยอวกาศ แห่งชาติ)
🚩-F6 : Frontier Research Seed Fund (ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย)
🚩-F7 : Social and Humanity Frontier Research (แผนการยกระดับคุณภาพ และสมรรถภาพของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์)

******หมายเหตุ P=Program , F = Flagship

อย่างไรก็ตามสำหรับปี 63 สกสว.สามารถดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่เข้ามาในกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปยังโครงการ Flagship ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 8,384 ล้านบาท

#สกสว
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#TSRI
#ThailandScienceResearchandInnovation

สกสว.
19/08/2019

สกสว.

สกสว. จับมือ สอวช. เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ด้านซุปเปอร์บอร์ดเคาะงบ 37,000 ล้านบาท พาไทยก้าวข้ามความท้าทาย

วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอล์ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุระสงค์ชี้แจงให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ได้รับรู้และเข้าใจถึงการปฏิรูประบบ ววน. ของประเทศ รวมไปถึงในส่วนของร่างแผนด้าน ววน. 2563-2565 จะเป็นกรอบและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ววน. ของหน่วยงาน โดยในการจัดประชุมครั้งนี้มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 330 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนระบบ ววน. ของประเทศ

โอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ สกสว. เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สกว. ในฐานหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย เปลี่ยนบทบาทหน้าที่ใหม่มาเป็น สกสว. มีหน้าที่สำคัญคือ การจัดทำแผน และจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในระบบ ววน. ภายใต้หน่วยงาน มีกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่จะจัดสรรงบ ให้กับแผนงานริเริ่มสำคัญขนาดใหญ่ โดยในส่วนของร่างแผนด้าน ววน. 2563 - 2565 จะเป็นกรอบและแนวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่ปรับให้มีเป้าหมายรายสาขาที่คมชัดขึ้น โดยนำข้อมูลจากการระดมสมองของผู้ทรงคุณวุฒิรายสาขาจากภาคส่วนต่าง ๆ จากการประชุมระดมสมอง ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และมีกำหนดการจัดการประชุมระดมสมองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำหรับร่างแผนด้าน ววน. ประกอบด้วย 4 มิติ ประกอบด้วย
(1) มิติกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ววน. การพัฒนาบุคคลากร ววน. การพัฒนานิเวศ ววน. และการผลักดันผลงานสู่การใช้ประโยชน์
(2) มิติประเด็น จะประกอบด้วยเรื่อง (Theme) ประมาณ 7 เรื่อง และเรื่องย่อย (subtheme) ประมาณ 17 สาขา กำหนดเป้าหมายและแนวทาง เพื่อถอดเป็นแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในระบบ ววน.
(3) มิติหน่วยงาน เพื่อกำหนดผู้ใช้ประโยชน์ และหน่วยงานญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการพัฒนา ววน.
(4) มิติเวลา แผนด้าน ววน. เป็นแผนระยะกลาง เพื่อให้เป็นกรอบในการพัฒนา ววน. อย่างต่อเนื่อง และเป็นกรอบในการขอรับจัดสรรงบประมาณแบบ multiyear
ด้าน ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ สกสว. กล่าวเพิ่มเติมถึงการชี้แจงการจัดสรรงบประมาณแนวทางใหม่ ในวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมาว่า การจัดสรรงบประมาณจะผ่านกองทุนส่งเสริม ววน. ของ สกสว. ต้องผ่านความเห็นชอบของ กสว. และสอดคล้องกับแผนด้าน ววน. ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ววน. ของหน่วยงาน หน่วยงานสามารถจัดทำคำของบประมาณแบบ multiyear ให้สอดคล้องกับแผนด้าน ววน. และ สกสว.จะจัดสรรงบประมาณ ให้กับหน่วยงานตามคลัสเตอร์หรือแผนงานสำคัญขนาดใหญ่ โดยคัดเลือกหน่วยงานที่เหมาะสม หรือ ผ่าน Funding Agencies โดยใช้ platform 4 ด้านของท่านรัฐมนตรีเป็นกรอบในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน ววน. และสามารถบูรณาการสร้างผลงาน ววน. ตาม demand-driven ให้ได้มากที่สุด และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณด้าน ววน. ให้กับหน่วยงานในระบบอย่างทั่วถึง จึงได้มีการจัดประชุมในแต่ละภูมิภาคขึ้น ดังนี้ ภาคใต้ วันที่ 9 สิงหาคม ณ โรงแรมคริสตัส จังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 13 สิงหาคม โรงแรมอวานี่ จังหวัดขอนแก่น และสุดท้ายภาคเหนือ วันที่ 19 สิงหาคม โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ขณะที่ ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภาการนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) กล่าวถึงร่างกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ช่วงหนึ่งว่า ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้นโยบายครอบคลุมแนวคิด 4 Platform ประกอบด้วย การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าท้ายของสังคม การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เศรษฐกิจท้องถิ่น

ล่าสุดสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือซุปเปอร์บอร์ด ที่มี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรอบวงเงิน 37,000 ล้านบาท พร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ตั้งเป้าหมายการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาประเทศไว้ที่ 1.2% ต่อ GDP หรือ 212,340 ล้านบาท

สำหรับการประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ สกสว. จะมีการจัดทำแผนบูรณาการ ววน.เชิงพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มย่อย ประกอบด้วยด้วย แผนด้านคนไทยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการสร้างความเข้มแข็งเชิงพื้นที่และความมั่นคง ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสังคมเท่าเทียมและคุณภาพชีวิต ด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรม ด้านเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ด้านระบบนิเวศการพัฒนาประเทศ และด้านการปฏิรูปการอุดมศึกษา เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณ ววน. ในมิติ Area-base ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

#สกสว
#TSRI
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#ThailandScienceResearchandInnovation

สกสว.
10/08/2019

สกสว.

ประมวลภาพงานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ประจำปี 2562 ก้าวทัน “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” ด้วยงานวิจัย (Disruptive Technology for World Society)
#TSRIcongress2019
#disruptive #เทคโนโลยี
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#สกสว.
#ThailandScienceResearchandInnovation
#TSRI

สกสว.
10/08/2019

สกสว.

ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกด้วยงานวิจัย

รศ. ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านการพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ปี 2562 (TSRI Congress 2019) ก้าวทัน “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” ด้วยงานวิจัย (Disruptive Technology for World Society) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่สอง มีการเสวนาพิเศษจากมุมมองของคนรุ่นใหม่ เรื่อง “ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” โดยนักวิจัยผู้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รศ. ดร. นสพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา, ผู้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ดร.สุชาติ พันธุ์ไพศาล และผู้ร้บทุนมหาบัณฑิตฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คุณนักรบ มูลมานัส จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายของนักวิจัยผู้รับทุนในปัจจุบันแบ่งตามสาขาต่าง ๆ และมอบรางวัลการนำเสนอผลงาน โดย ศ. ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ผู้อำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมองค์กร สกสว.

#TSRIcongress2019
#disruptive #เทคโนโลยี
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#สกสว.
#ThailandScienceResearchandInnovation
#TSRI

TSRI-Congress
06/08/2019

TSRI-Congress

การเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมงาน TSRI CONGRESS 2019 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 สยามพารากอน สำหรับผู้ที่มาก่อนเวลาห้างเปิด

ขอให้ใช้ประตูทางเข้าชั้น G ฝั่ง SOUTH (ถนนฝั่งธนาคารกรุงเทพ) และเตรียมเอกสารยืนยันการเข้าร่วมงาน (E-Mail ที่ได้รับจากการลงทะเบียน) เพื่อใช้สำหรับผ่านเข้าประตูต่อไป

รถสาธารณะ : เดินเข้าถนนฝั่งธนาคารกรุงเทพ เลียบถนนด้านข้างวัดปทุมวนารามไปเข้าไปประตูชั้น G ฝั่ง South
BTS : ออกทางออก 5 และเดินเข้าถนนฝั่งธนาคารกรุงเทพ เลียบถนนด้านข้างวัดปทุมวนารามไปเข้าไปประตูชั้น G ฝั่ง South
รถส่วนตัว : ขอให้นำรถไปจอดที่ชั้น B1 และเดินขึ้นบันไดมาชั้น G เพื่อเข้าประตูชั้น G ฝั่ง South

การเดินทางสำหรับ ผู้เข้าร่วมงาน TSRI CONGRESS 2019 วันที่ 8 ส.ค. 62 ค่ะ 😊 ...แล้วเจอกันนะคะ 😊
06/08/2019

การเดินทางสำหรับ ผู้เข้าร่วมงาน TSRI CONGRESS 2019 วันที่ 8 ส.ค. 62 ค่ะ 😊 ...แล้วเจอกันนะคะ 😊

การเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมงาน TSRI CONGRESS 2019 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 สยามพารากอน สำหรับผู้ที่มาก่อนเวลาห้างเปิด

ขอให้ใช้ประตูทางเข้าชั้น G ฝั่ง SOUTH (ถนนฝั่งธนาคารกรุงเทพ) และเตรียมเอกสารยืนยันการเข้าร่วมงาน (E-Mail ที่ได้รับจากการลงทะเบียน) เพื่อใช้สำหรับผ่านเข้าประตูต่อไป

รถสาธารณะ : เดินเข้าถนนฝั่งธนาคารกรุงเทพ เลียบถนนด้านข้างวัดปทุมวนารามไปเข้าไปประตูชั้น G ฝั่ง South
BTS : ออกทางออก 5 และเดินเข้าถนนฝั่งธนาคารกรุงเทพ เลียบถนนด้านข้างวัดปทุมวนารามไปเข้าไปประตูชั้น G ฝั่ง South
รถส่วนตัว : ขอให้นำรถไปจอดที่ชั้น B1 และเดินขึ้นบันไดมาชั้น G เพื่อเข้าประตูชั้น G ฝั่ง South

03/08/2019
สกสว.

สกสว.

" วันนี้ สกสว. พร้อมปฏิบัติหน้าที่ใหม่ เพื่อสิ่งที่ดีกว่า เพื่อทุกคน เพื่อประเทศไทยของเรา "

TSRI The New Change ...

#สกสว.
#TSRI
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#ThailandScienceResearchandInnovation

การส่งมอบทุน คปก.รุ่นที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2563
01/08/2019

การส่งมอบทุน คปก.รุ่นที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2563

วิจารณ์ พานิช: ต้อง ‘เรียนรู้’ แบบไหน และ อีกแค่ไหน จึง ‘เปลี่ยนแปลง’
28/07/2019
วิจารณ์ พานิช: ต้อง ‘เรียนรู้’ แบบไหน และ อีกแค่ไหน จึง ‘เปลี่ยนแปลง’

วิจารณ์ พานิช: ต้อง ‘เรียนรู้’ แบบไหน และ อีกแค่ไหน จึง ‘เปลี่ยนแปลง’

วิธีการเรียนที่ไม่ใช่ถ่ายโอนความรู้เป็นก้อนๆ แต่ต้องมาจากการลงมือทำ ประสบการณ์จริง และได้ใคร่ครวญคิดไต...

สกสว. ขอเชิญทุกท่านร่วมประชุมชี้แจง ระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.กระ...
26/07/2019

สกสว. ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมประชุมชี้แจง ระบบ แผน และแนวทางการจัดสรร
งบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 1 และ วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
.
เพราะ “ทุกคน” คือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ
และ “งบประมาณการวิจัย” ควรถูกจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา....
ผู้สนใจลงทะเบียนได้ดัง QR Code
.
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#สกสว.
#ThailandScienceResearchandInnovation
#TSRI
#สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ

สกสว.
26/07/2019

สกสว.

สกสว. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วม “การประชุมชี้แจงระบบแผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบ ววน. ส่วนภูมิภาค” รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏตาม Link ด้านล่างนี้

https://www.trf.or.th/trf-announcement/13959-tsri-ones-clarification-meeting-for-org-under-sri-system

เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์
1) ภาคใต้ (สงขลา) : ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562
2) ภาคอีสาน (ขอนแก่น) : ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562
3) ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2562

#สกสว #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#TSRI #ThailandScienceResearchandInnovation

ที่อยู่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Bangkok
10400

BTS สนามเป้า

ข้อมูลทั่วไป

คปก. ได้ตั้งเกณฑ์มาตรการคุณภาพ 3 ประการ คือ 1. ด้านอาจารย์ ให้ทุนแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ โดยมีอาจารย์ต่างประเทศร่วมมือด้วย 2. ด้านนักศึกษา คัดเลือกนักศึกษาความสามารถสูง วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทมารับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. ซึ่งให้ทั้งเงินเดือนประจำ ค่าศึกษาวิจัย และค่าไปศึกษาวิจัยกับอาจารย์ต่างประเทศที่ร่วมมือด้วย 6-12 เดือน รวมเฉลี่ยทุนละ 2 ล้านบาทโดยไม่มีข้อผูกพัน 3. ด้านมาตรฐานงานวิจัย ผู้ที่จะสำเร็จปริญญาเอกจะต้องมีงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง และตีพิมพ์ระดับชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ค่ายวิชาการ BIE Camp ครั้งที่ 9 มาแล้ววววววว --------------------------------------------- สำหรับน้องๆนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ที่สนใจในการศึกษาทางด้านวิศวกรรมชีวภาพ โดยจะได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติในแลปต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ทุนการศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย กิจกรรมทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น!!! ค่ายจัดในวันที่ 26 - 28 ม.ค. 2561 (เริ่มเย็นวันศุกร์ 16:30น.) --------------------------------------------- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 ม.ค. 2561 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/135ycpJK2XK1OUqq1 ประกาศผล 12 มกราคม 2561 --------------------------------------------- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook: BIE Camp LINE id: @attapol3034 หรือ QR Code บนโปสเตอร์ ช่วยกัน Like ช่วยกัน Share ด้วยนะคร้าบบ