ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนช่างฝ

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนช่างฝ รวมรูปกิจกรรมและคลิปวิดีโอต่างๆ ของนักเรียนช่างฝีมือทหาร

เปิดเหมือนปกติ

เข้าเรียนฟรี หลักสูตรฝึกเขียนโปรแกรมต่างๆ ของ Datacamp ช่วงปิดภาคเรียนเปิดให้ลองเรียนฟรีถึงสิ้นเดือนเมษายน นี้ https://d...
22/04/2021
Pricing

เข้าเรียนฟรี หลักสูตรฝึกเขียนโปรแกรมต่างๆ ของ Datacamp ช่วงปิดภาคเรียนเปิดให้ลองเรียนฟรีถึงสิ้นเดือนเมษายน นี้
https://datacamp.com/freeweek

Get unlimited access to all DataCamp's data science courses, practice and projects with a monthly, yearly or business account

14/04/2021

ตามที่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ประกาศและแจ้งประชาสัมพันธ์ในระเบียบการและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยกำหนดวันสอบรอบสอง (การตรวจร่างกาย การสอบพลศึกษา และสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา) ภาคปกติ ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษายน และภาคสมทบ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในปัจจุบันพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ตลอดจนเพื่อให้การควบคุมโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จึงขอเลื่อนการสอบรอบสอง (การตรวจร่างกาย การสอบพลศึกษา และสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา ของภาคปกติ ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษายน และภาคสมทบ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จะกำหนดวันสอบและแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ทาง www.mtts.ac.th

สิทธิเพิ่มคะแนนพิเศษ ในการสอบเข้าเป็น นักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ ประจำปี 2564 (ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยโรงเรียนช่างฝีมือ...
12/01/2021

สิทธิเพิ่มคะแนนพิเศษ ในการสอบเข้าเป็น นักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ ประจำปี 2564 (ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยโรงเรียนช่างฝีมือทหาร พ.ศ.2553)

http://mtts.ac.th/entrance2564/entranceindex.htmlรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 64  ตั้งแต่ 12...
11/01/2021
รับสมัครช่างฝีมือทหาร

http://mtts.ac.th/entrance2564/entranceindex.html

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 64 ตั้งแต่ 12 ม.ค. - 12 มี.ค.64
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
----------------------------------------------------------------------
ผู้สมัครเป็นนักเรียนภาคปกติ (อยู่ประจำ)
- รับบุคคลชายอายุ 15 – 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เม.ย.64 (เกิดระหว่าง 1 เม.ย.46 – 31 มี.ค.49)
- ผู้เป็นข้าราชการกลาโหม พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ในสังกัด กห. อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2543) และต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครฯ มาแสดง
- มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
- ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการเป็นทหาร
- อ่านเพิ่มเติมระเบียบการรับสมัคร...
http://mtts.ac.th/entrance2564/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf
----------------------------------------------------------------------
ผู้สมัครเป็นนักเรียนภาคสมทบ (เรียน ไป-กลับ)
รับบุคคลชายโสด-หญิงโสด อายุไม่เกิน 22 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2522)
- ข้าราชการ และลูกจ้างประจำส่วนราชการ อายุไม่เกิน 25 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539) ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารมาแสดง
- มีสัญชาติไทย
- อ่านเพิ่มเติมระเบียบการรับสมัคร...
http://mtts.ac.th/entrance2564/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%9A%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf

** คำแนะนำ **ผู้สมัครควรใช้คอมพิวเตอร์ในการสมัครสอบเพื่อให้การแสดงผลที่ถูกต้อง

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post
31/12/2020

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post

Photos from กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )'s post
30/12/2020

Photos from กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )'s post

Photos from กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )'s post
28/12/2020

Photos from กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )'s post

งานกาชาดออนไลน์ ช้อปง่าย ได้บุญ ให้ด้วยใจไร้พรมแดน
27/12/2020
งานกาชาดออนไลน์ ช้อปง่าย ได้บุญ ให้ด้วยใจไร้พรมแดน

งานกาชาดออนไลน์ ช้อปง่าย ได้บุญ ให้ด้วยใจไร้พรมแดน

ครั้งแรกกับงานกาชาดออนไลน์ CONNECTIVITY OF GIVING "ให้ด้วยใจไร้พรมแดน" ยกทัพสินค้าราคาถูกคุณภาพดีทั้งภาครัฐและเอกชน พร.....

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
20/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โควิด-19
ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่เสี่ยง
รวม 689 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดสร้างเหรียญ ท้าวยะสังกะอสูร เพื่อเป็นสิริมงคลและเครื่องยืดเหนี่ยว...
04/11/2020

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดสร้างเหรียญ ท้าวยะสังกะอสูร เพื่อเป็นสิริมงคลและเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจปกป้องคุ้มภัย สามารถติดต่อสั่งจองได้ ID LINE : @930DAIUS หมดเขตการจอง 15 ธ.ค.63 รายละเอียดตามภาพ ครับ

OEC News สภาการศึกษา
14/10/2020

OEC News สภาการศึกษา

เพราะเราเชื่อว่าการสอนที่ดี มีอยู่ทั่วประเทศไทย

#สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ เพจ Inskru -พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน
.
ชวนคุณทุกคน มาร่วมทำภารกิจกับ
🔰 แคมเปญ ED’s Possible 🔰
.
✅ ตามหา 50 คนสร้างสรรค์ ที่มีไอเดียพลิกโฉมการเรียนรู้
.
มาเป็น “แมวมี” 😸
>> สมัครเอง > เสนอชื่อผู้อื่น > https://inskruthailand.typeform.com/to/jlE8oCuw

#ทุกการเรียนรู้เป็นไปได้ #แมวมองมองแมวมี
#EDsPossibl

#OECnews #สภาการศึกษา

13 ตุลาคม 2563ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยขึ้นตรง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมพิธีวางพ...
13/10/2020

13 ตุลาคม 2563
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยขึ้นตรง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะ
และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9
ณ ลานพระกอบพิธี อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยขึ้นตรง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะ
และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9
ณ ลานพระกอบพิธี อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
13 ตุลาคม 2563

ขอเชิญร่วมงาน "น้อมรำลึกถึงพ่อ" ร่วมงานรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค.๖๓...
13/10/2020

ขอเชิญร่วมงาน "น้อมรำลึกถึงพ่อ"
ร่วมงานรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค.๖๓ ณ อนุสรณ์สถานแหงชาติ

โรงเรียนช่างฝีมือทหารเปิดรับสมัครบุคคลชายหญิงเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 มกร...
13/10/2020

โรงเรียนช่างฝีมือทหารเปิดรับสมัครบุคคลชายหญิงเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนช่างฝีมือทหาร www.mtts.ac.th

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
12/10/2020

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
จัดกิจกรรม น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
12/10/2020

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

กิจกรรมใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2563

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
03/10/2020

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

พิธีรับ-ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชา
ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
1 ตุลาคม 2563

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )
03/10/2020

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมอบนโยบาย ให้แก่ส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ยึดหลัก “กองทัพไทยปฏิบัติงานภายใต้พระบรมราโชบายขององค์จอมทัพไทย และตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม”
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นประธานในการแถลงแผนการดำเนินงานของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้แก่ส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

การพิทักษ์รักษา ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางพระราชทาน “สืบสาน รักษาต่อยอด” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การป้องกันประเทศ มีขีดความสามารถและความพร้อมในการป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติ ตลอดจนการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพอย่างเป็นปึกแผ่น โดยมุ่งสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

การรักษาความมั่นคงของรัฐ สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศโดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยผนึกกำลังทุกภาคส่วนภายใต้นโยบาย “รวมไทยสร้างชาติ”

การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน มิตรประเทศ นานาชาติ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่างสมดุล ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยรวม

การพัฒนาประเทศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน ในการดูแลสร้างโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ยากลำบากและทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศต่อไป

การบริหารจัดการกองทัพ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม ยึดมั่นตามสายการบังคับบัญชาเพื่อความเป็นปึกแผ่นของกองทัพไทย และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ใช้แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน

โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า พัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม ๓ เหล่าทัพ เพื่อให้เป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาค มีนวัตกรรมทันสมัย สามารถปฏิบัติการร่วมอย่างมีประสิทธิภาพทุกมิติ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน

22 กันยายน 2563ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร และคณะครู-อาจารย์ รับมอบสิ่งของ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องยนต์ รถจัก...
22/09/2020

22 กันยายน 2563
ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร และคณะครู-อาจารย์
รับมอบสิ่งของ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์
จาก ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ฯ
เพื่อใช้ประโยชน์ ในการฝึกศึกษา และสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนช่างฝีมือทหาร

ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร และคณะครู-อาจารย์
รับมอบสิ่งของ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์
จาก ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ฯ
เพื่อใช้ประโยชน์ ในการฝึกศึกษา และสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนช่างฝีมือทหาร
โดยมีรายการชิ้นส่วน เช่น เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ โครงรถจักรยานยนต์ ตัวถังรถยนต์ เป็นต้น
22 กันยายน 2563

รอง ผบ.รร.ชท.(1) และ กำลังพล รร.ชท.สปท. ร่วมแสดงความยินดีพันเอก  พีรพัฒน์ จันทร์งาม (ฝั่งซ้าย)รองผู้บัญชาการโรงเรียนช่าง...
22/09/2020

รอง ผบ.รร.ชท.(1) และ กำลังพล รร.ชท.สปท. ร่วมแสดงความยินดี
พันเอก พีรพัฒน์ จันทร์งาม (ฝั่งซ้าย)
รองผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉🎉
พันเอก พีรพัฒน์ จันทร์งาม (ฝั่งซ้าย)
รองผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองฯ ด้วยค่ะ

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
22/09/2020

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

วัน Car Free Day ตรงกับวันที่ 22 กันยายนของทุกปี ทั่วโลกต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรม รณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว แล้วหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะใช้จักรยาน เพื่อลดปัญหามลพิษจากยานพาหนะ

อ่านเพิ่มเติมที่...5 เหตุผลที่ทั่วโลกนิยมใช้จักรยาน ในช่วงโควิด-19 http://ssss.network/j29y9

#thaihealth #สสส #CarFreeDay #เดินและจักรยาน #ขยับกาย #ชีวิตวิถีใหม่

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์
20/09/2020

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ความว่า

“บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน หรือผู้ใหญ่ ต่างต้องการชัยชนะ และต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิด พูด หรือทำตามอย่างใจตน พ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การเอาชนะนั้น บุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้ว จะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่ และชัยชนะที่อาจได้ เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่ แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทโธวาทที่ว่า ‘ความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ ความชนะนั้นไม่ดี.’ และ ‘ความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ ความชนะนั้นดี.’

ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้ จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้าย พูดร้าย และทำร้าย หากพิจารณาพฤติการณ์ทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่า การได้ชัยชนะบางทีก็มิใช่ความสุข หากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อน คนที่เอาชนะใจตนได้ ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริง

ตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเอง เช่น ชนะความตระหนี่ด้วยการให้ ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ชนะอุปสรรคด้วยความเพียร ชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียง ชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ เป็นต้น

ขออนุโมทนาความดีของเด็กและเยาวชน รวมทั้งของผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระอัฐมรามาธิบดินทร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงราชย์นับแต่ทรงพระเยาว์ทั้งสองพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาให้ท่านประสบชัยชนะในการประกอบกรณียกิจ และในการพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยสุจริตธรรม เป็นกำลังของประเทศชาติสืบไป เทอญ.”
.
ขอบคุณ : FB_ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

12 กันยายน 2563ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร นำคณะข้าราชการ และนักเรียนช่างฝีมือทหาร ร่วมถวายพระพุทธปิ่นมณีกาญจน์ (พร...
13/09/2020

12 กันยายน 2563
ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
นำคณะข้าราชการ และนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ร่วมถวายพระพุทธปิ่นมณีกาญจน์ (พระพุทธไม้แกะสลัก)
พร้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต พร้อมอัฐบริขาร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ วัดแก่งหลวง จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
นำคณะข้าราชการ และนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ร่วมถวายพระพุทธปิ่นมณีกาญจน์ (พระพุทธไม้แกะสลัก)
พร้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต พร้อมอัฐบริขาร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ วัดแก่งหลวง จังหวัดกาญจนบุรี
12 กันยายน 2563

วิถี ตชด.
10/09/2020

วิถี ตชด.

"พวกเธอเป็นทหารอะไร ทำไมฉันไม่เคยเห็น"

"ผมกระผมเป็นตชด.ครับ ตำรวจตะเวนชายแดน"

"อ้าวเหรอ..เพิ่งรู้ว่ามีตำรวจแบบนี้ ดีจังเลย"

"ต้องทำอะไรมั่งล่ะ"

"ดูแลทุกอย่างครับ ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็สอนหนังสือ

พวกลูกหลานคนกระเหรี่ยง เย้า อีก้อ ม้ง "

"อืมมม..สอนกันเองเหรอ"

"ครับ สอนกันเอง"

"แล้ว..เอาของมาจากไหน สมุด ดินสอ

กระดานดำ "

"ก็เอาเงินเดือนซื้อครับ ช่วยๆกันออก.."

"งั้นพวกเธอก็เสียสละล่ะสิ อืมมม ฉันชอบ ฉันชอบ

แล้ว..เครื่องแบบนี่ แบบนี้ ถ้าฉันชอบ ใส่ได้ไหม"

"ได้ขอรับ.."

"อ้าวจริงรึ..คงเท่ดี คนคงคิดว่าฉันเป็นผู้ชาย"

"งั้นคราวต่อไป ฉันไปชายแดน ฉันจะใส่ชุดแบบนี้นะ

ขอสักชุด มีไหม "

"มีขอรับ เดี๋ยวให้จ่ากองร้อยจัดถวายให้ครับ"

"อ้อ แล้วฉันจะยศอะไร ยศย่าเนาะ สมเด็จย่า เท่ดี"

"อ้อ ๆ ฉันสนใจเรื่องโรงเรียนของพวกเธอ

ที่ครู เป็นตชด. เอ๊..จะเรียกโรงเรียนอะไรดีนะ"

"แล้วแต่สมเด็จย่าจะทรงพระกรุณาขอรับ"

"ถ้ามีแบบนี้เยอะๆคงจะดี เด็กๆจะได้เรียนหนังสือ

สอนเขาปลูกผัก เลี้ยงไก่ ทำนา เธอว่าดีไหม"

"......"

"อ้าวววร้องไห้ทำไม..."


ขอบคุณเจ้าของบทความ fb.จามร จรมา ครับ🙏

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )
10/09/2020

กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

การแถลงแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๒ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
และวิทยาลัยการทัพของทั้งสามเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการแถลงแนวทางการพัฒนาประเทศ เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ ๖๒ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพของทั้งสามเหล่าทัพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรต่าง ๆ ส่วนราชการและภาคเอกชน เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ

ตามที่รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศระยะยาว เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ สืบเนื่องมาจากความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในทุกมิติ โดยยังไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะจบลงเมื่อใด คณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๒
มีแนวความคิดในการจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในหัวข้อ Thailand : BEST for the best โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชากร ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี และมีการกระจายรายได้ที่ยุติธรรม โดยอาศัยพลังขับเคลื่อนหลัก ๕ ประการ ย่อเป็น BEST ประกอบไปด้วย Blue energy, E - market platform, Sustainable food & agriculture, Tourism และ cyber Security โดยมีแนวทางดังนี้

Blue Energy & EV Transformation เสนอให้รัฐบาลกำหนดนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยออกพันธบัตรพลังงานสร้างชาติ จำนวน ๒ ล้านล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ประชาชาติหรือ GDP ให้ประเทศได้ประมาณ ๑๒% นอกจากนั้นยังนำไปลงทุนในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติด้วย โดยเงินกู้ผ่านพันธบัตรดังกล่าว
มีแนวทางชัดเจนที่จะได้รับเงินคืนภายใน ๕ ปี

National E-market platform เป็นช่องทางในการส่งเสริม (Enabler) การทำธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาด เพิ่มรายได้ และพัฒนาไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยข้อมูล (Data driven economy) โดยมีแนวทางหลักคือการจัดตั้งองค์กรตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยรัฐถือหุ้น ๔๙% และให้เอกชนเป็นผู้บริหาร ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกระบวนการในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการดูแลเรื่องความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

Sustainable food & Agriculture ใช้เงินลงทุนประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อเป้าหมายหลัก คือ เพิ่มรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรจาก ๙๘,๐๐๐ บาท/ปี เป็น ๒๓๖,๐๐๐ บาท/ปี ภายในระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มรายได้ประชาชาติ (GDP) ให้ประเทศได้ประมาณ ๒๐% ผ่านแนวทางการขับเคลื่อน ๓ ประการ ๑) ส่งเสริมการทำ Smart and Precision Farming ๒) เปลี่ยนแนวทางจากการอุดหนุนโดยรัฐ (Subsidy) มาเป็นการให้ผลตอบแทนเพื่อจูงใจ (Incentive) ๓) ส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตรของไทย

Medical Tourism ใช้เงินลงทุนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ช่วยเพิ่มรายได้ประชาชาติ (GDP) ให้กับประเทศได้ประมาณ ๓๐% ผ่านแนวทางการขับเคลื่อน ๓ ประการ ๑) จัดตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อดำเนินกิจการด้านศูนย์สุขภาพ (Medical Center) ๒) ส่งเสริมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า และ ๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อทดแทนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง

และประเด็นสำคัญที่สุดคือการมีหลักประกันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) และข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อคงไว้ซึ่งอธิปไตยทางไซเบอร์ของประเทศ
ผ่านกลยุทธ์หลัก ๓ แนวทาง ได้แก่ ๑) การขับเคลื่อนโดยภาครัฐ (Government-led) เช่น พัฒนานโยบาย กำหนดกฎหมาย และมาตรฐานทางด้าน Cyber Security เป็นต้น ๒) การขับเคลื่อนโดยภาคเอกชน (Civilian-led) เช่น พัฒนาระบบการศึกษาและบุคลากรด้าน Cyber security สร้างความตระหนักรู้รวมทั้งทักษะความรู้
ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ๓) การขับเคลื่อนผ่านแพลทฟอร์ม (Platform-led) ที่คนไทยเป็นเจ้าของ

สำหรับผลของการแถลงแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ ๖๒ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพของ
ทั้งสามเหล่าทัพ ในครั้งนี้ ถือเป็นการเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่รัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ จนนำไปสู่การยกระดับประเทศ
ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์ชาติ คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

---------------------------------------------

กองประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร
๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ที่อยู่

๓/๑ ซ.พหลโยธิน ๓๐ ถ. พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไ
Bangkok
10530

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0869048811

เว็บไซต์

http://www.mtts.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนช่างฝผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนช่างฝ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศผลสอบออกหรือยังครับ
ผลสอบปี63ภาคปรกติ
ไม่มีความสำเร็จและความภาคภูมิใจใดได้มาอย่างง่ายๆ..ต้องมุ่งมั่นพยายามฝ่าฟันให้ผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างไปให้ได้..การสอบใกล้จะมาถึงแล้ว..จงเตรียมความพร้อมให้กับตนเองอย่างสม่ำเสมอ..ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกคน
ขอบคุณค่ะ
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จัดกิจกรรมบริการทางวิชาชีพ เมื่อวันที่ 18 ก.ค.62 ณ วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่ เสนานิคม) เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ https://youtu.be/r4HG2qw-9VU 😂😍
โรงเรียนช่างฝีมือทหารเปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)โรงเรียนช่างฝีมือทหารร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (การศึกษานอกเวลา) รับสมัครทั้งวุฒิปวช.และม.6 ทั้งนี้เป็นเวลาเรียนนอกเวลาราชการโดยอาจจะต้องใช้เวลาบางส่วนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วย
เรียน ผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นชท. รร.ชท.สปท. จะประกาศผลการคัดเลือก ภาคปกติ (รอบสอง) ในวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๒ และในวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๒ จะแจกเอกสาร และชี้แจงการกรอกเอกสาร และการมอบตัวเข้าเป็น นชท. โดยขอให้ผู้สมัคร , ผู้ปกครอง หรือผู้แทน มายืนยันการมอบตัวเข้าเป็น นชท. และเลือกวันเวลาในการมอบตัว และจะดำเนินการลงทะเบียนมอบตัวในวันที่ี่ ๒๒ และ ๒๕ มี.ค.๖๒ (เวลา เช้า/บ่าย) สำหรับภาคสมทบ จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๒ และให้มาร่ับเอกสาร รับฟังคำชี้แจงในวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๒ และรับมอบตัวลงทะเบียนในวันที่ ๓๐ -๓๑ มี.ค.๖๒ การปฏิบัติในวันมอบตัวลงทะเบียน ๑. เตรียมเอกสารให้พร้อม ทั้งตัวจริง และสำเนา โดยรับรองสำเนาทุกฉบับ ๒. เชิญผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง พร้อมเอกสารหลักฐาน (ระดับ C3 ขึ้นไป) ๓. เตรียมชำระค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด (ประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท)
เรียน ผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นชท. รร.ชท.สปท. จะประกาศผลการคัดเลือก ภาคปกติ (รอบสอง) ในวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๒ และในวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๒ จะแจกเอกสาร และชี้แจงการกรอกเอกสาร และการมอบตัวเข้าเป็น นชท. โดยขอให้ผู้สมัคร , ผู้ปกครอง หรือผู้แทน มายืนยันการมอบตัวเข้าเป็น นชท. และเลือกวันเวลาในการมอบตัว และจะดำเนินการลงทะเบียนมอบตัวในวันที่ี่ ๒๒ และ ๒๕ มี.ค.๖๒ (เวลา เช้า/บ่าย) สำหรับภาคสมทบ จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๒ และให้มาร่ับเอกสาร รับฟังคำชี้แจงในวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๒ และรับมอบตัวลงทะเบียนในวันที่ ๓๐ -๓๑ มี.ค.๖๒ การปฏิบัติในวันมอบตัวลงทะเบียน ๑. เตรียมเอกสารให้พร้อม ทั้งตัวจริง และสำเนา โดยรับรองสำเนาทุกฉบับ ๒. เชิญผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง พร้อมเอกสารหลักฐาน (ระดับ C3 ขึ้นไป) ๓. เตรียมชำระค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด (ประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท)
สอบถามเพื่อเป็นความรู้... ทำไมนักเรียนช่างฝีมือทหารเวลาทำความเคารพหรือวันทยาหัตถ์รุ่นพี่, ครูอาจารย์ต้องมีการสดุดหรือสบัดหน้าด้วยครับ...
สอบวันไหนค่ะ
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ ส่วนลดค่าห้อง จัดงานเลี้ยง สังสรรค์ วันเกิด รับปริญญา รวมถึงงาน บายเนียร์ ที่ นันทอุทยานสโมสร สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 02-8668807 , 02-4753232
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ บก.ทท.โดย รร.ชท.สปท.,สส.ทหาร,สสก.บก.ทท. ร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดทำโครงการ "กองทัพไทย ร่วมใจทำดีช่วยเหลือสังคม" โดยมีรายการปรับเปลี่ยนมุ้งลวดซ่อมจักรยานเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ ตัดผมฟรี ส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมบิ๊กซีจำหน่ายสินค้าราคาถูก โดยจัดณวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 09 00 -1600 ณบริเวณร้านค้าสหกรณ์หน้าทุ่งสีกัน