สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร มุ่งมั่นพัฒนา สรรหานวัตกรรม เป็นธรรมบริการ

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย New normal auction วิธีใหม่แห่งการประมูล
21/09/2021
ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย New normal auction วิธีใหม่แห่งการประมูล

ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย New normal auction วิธีใหม่แห่งการประมูล

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย New normal auction วิธีใหม.....

02/09/2021

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ศปก.ศบค. ขยายระยะเวลาให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สามารถให้บริการเดินรถได้ไม่เกินเวลา 22.00 นาฬิกา เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ผ่อนคลายการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งและที่ยืน รวมทั้งจัดให้มีการเว้นระยะห่าง และการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งต้องหยุดการให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน (จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564) เพื่อให้มีบริการขนส่งสาธารณะเพียงพอรองรับประชาชนในการเดินทางกลับที่พักหรือเคหะสถานภายในกำหนดเวลาดังกล่าว วันนี้ (2 กันยายน 2564) ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) จึงพิจารณาขยายระยะเวลาให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง ผู้ขับรถยนต์สาธารณะ และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด บริการรับส่งประชาชนเดินทางกลับที่พักหรือเคหะสถานให้เพียงพอกับความต้องการใช้บริการของประชาชนให้สอดคล้องกับมาตรการห้ามออกนอกเคหะสถาน ทั้งนี้ผู้ให้บริการรถสาธารณะดังกล่าวสามารถให้บริการเดินรถได้ไม่เกินเวลา 22.00 นาฬิกา ส่วนในการเดินทางกลับที่พักหรือเคหะสถานของผู้ขับรถ ผู้เก็บค่าโดยสาร ผู้บริการ หรือพนักงานของผู้ให้บริการรถสาธารณะที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชน ให้แสดงหลักฐานประจำตัว เช่น ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร ใบอนุญาตเป็นผู้บริการ บัตรประจำตัวพนักงาน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงกำชับผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมกำชับให้พิจารณาจัดการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอต่อความจำเป็น และตามเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางของประชาชน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ในขณะนี้การให้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทยังต้องดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารและผู้ขับรถ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ในระหว่างการเดินทางต้องมีการระบายอากาศภายในรถโดยสารปรับอากาศ รถตู้โดยสารปรับอากาศ และเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศภายในรถ และทำความสะอาดภายในตัวรถและพื้นผิวสัมผัสภายในรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
----------------------------------

01/09/2021

กรมการขนส่งทางบก ผ่อนคลาย!!! เปิดให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมในสำนักงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เน้น!!! มาตรการสาธารณสุข ลดขั้นตอน จำกัดจำนวนคน จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น สำหรับผู้เคยจองคิวไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ได้สิทธิจองคิวใหม่

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ผ่อนคลายให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด กรมการขนส่งทางบก จึงผ่อนคลายให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมในสำนักงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยต้องจองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งการคุมเข้มมาตรการงดการอบรมที่สำนักงานขนส่งสำหรับการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกชนิดนั้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ แต่สำหรับสำนักงานขนส่งในจังหวัดใดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สามารถกำหนดมาตรการเฉพาะแห่งได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถเข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com แทนการเข้าอบรมในสำนักงานได้ ทั้งนี้ การให้บริการของสำนักงานขนส่งทุกแห่งต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข (D-M-H-T-T-A) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละวันด้วยการจองคิวล่วงหน้าในระบบจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th สำหรับผู้ที่มีคิวตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 เป็นต้นไป สามารถมาดำเนินการได้ตามวันและเวลาที่จองคิวไว้ ส่วนผู้ที่เคยจองคิวไว้แล้วในระหว่างปิดสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ให้สำนักงานขนส่งดำเนินการเปิดระบบจองคิวให้กับผู้ที่จองคิวไว้เดิม โดยเมื่อเข้าสู่ระบบการจองคิวจะปรากฏคำว่า “(ได้สิทธิจองใหม่)” ซึ่งจะได้รับสิทธิตามลำดับต่อไป

ในส่วนของมาตรการเยียวยา สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย 1.ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน 2.ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ กรณีเป็นใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคลชั่วคราว สิ้นอายุเกินกว่า 3 ปี ให้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ จากเดิมอบรมไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ได้รับสิทธิเยียวยาเป็น อบรมในหลักสูตรใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ 3. ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถเท่านั้น ส่วนเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้แสดงตนได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ ณ สำนักงานขนส่ง เปิดให้บริการปกติ โดยการดำเนินการทางทะเบียนที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไว้ตรงกับช่วงเวลางดให้บริการ เช่น โอนรถ แจ้งย้ายรถ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ หรือแจ้งเลิกใช้รถ เป็นต้น กรมการขนส่งทางบกได้ขยายระยะเวลาให้สามารถมาดำเนินการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเจ้าของรถไม่ต้องชำระค่าปรับ ในส่วนของการตรวจสภาพรถ ให้ยกเว้นการตรวจสภาพรถยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (รถแท็กซี่) ที่ถึงกำหนดตรวจสภาพเพื่อเสียภาษีประจำปี หรือครบกำหนดระยะเวลาการตรวจสภาพตามรอบ 3 เดือน หรือ 4 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่กรณี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่รวมถึงกรณีการตรวจสภาพเพื่อขยายอายุการใช้งานจาก 9 ปี เป็น 12 ปี ซึ่งต้องนำรถเข้าตรวจสภาพตามเดิม ทั้งนี้ ยังคง “งดการออกหน่วยเคลื่อนที่” ด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชน (Shop Thru for Tax) หรือศูนย์บริการร่วม ส่วนในเขตจังหวัดอื่นสามารถให้บริการได้ตามปกติทุกช่องทาง โดยให้ถือปฏิบัติตามตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
----------------------------------

27/08/2021

ข่าวบิดเบือน
❌ต่อใบขับขี่ ไม่ต้องอบรมที่ขนส่งฯ เข้าเว็บไซต์อบรมออนไลน์ ใส่เลขบัตรประชาชนใครก็ได้ ❌

✅ ข่าวจริง คือ ผู้ต้องการต่อใบขับขี่ สามารถอบรมออนไลน์ จากเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อนำมายกเว้นการอบรมที่สำนักงานขนส่งได้ โดยใช้ข้อมูลจริงของตนเองในการลงทะเบียน และเข้าอบรมด้วยตนเอง “ไม่สามารถใช้ผลการอบรมของผู้อื่นได้”
เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบก่อนการดำเนินการทุกครั้ง หากผู้ต้องการต่อใบขับขี่ไม่มีประวัติผ่านการอบรม ต้องเข้าอบรมใหม่ และอาจทำให้เสียสิทธิการจองคิวในวันดังกล่าว
กรมการขนส่งทางบก ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ กรณีมีผู้จัดหาผลการอบรมออนไลน์ให้และเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการ ย้ำ!!! อบรมออนไลน์เพื่อต่อใบขับขี่ ทำได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com

👉ขั้นตอนอบรมออนไลน์
1. เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com
2. อบรมครั้งแรกให้คลิก “ลงทะเบียน” กรอกข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, วันที่ เดือน และปี พ.ศ. เกิด เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านใช้งานเว็บไซต์ หลังจากนั้นคลิก “ยืนยันข้อมูล” สำหรับเข้าอบรมครั้งถัดไปคลิก “เข้าสู่ระบบ” ได้ทันที
3. เริ่มการอบรมโดยการทำ “แบบทดสอบก่อนอบรม” ตามใบขับขี่ที่ต้องการจะต่ออายุ ปัจจุบันมีการอบรม 4 ประเภท สำหรับคนไทย และการอบรมสำหรับชาวต่างชาติ For Foreigner 1 ประเภท
4. ชมวิดีโอการอบรมจนจบ และทำ “แบบทดสอบหลังอบรม”
5. ตรวจสอบหรือบันทึกหน้าจอผลผ่านการอบรม ได้ที่ “ผลการอบรม” เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบขับขี่ ภายใน 6 เดือนนับจากผ่านการอบรม

📞ตรวจสอบข่าวก่อนแชร์ สายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร. 1584
FB : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

25/08/2021

กรมการขนส่งทางบก กำชับ!!! 8 มาตรการคุมเข้มความปลอดภัยในสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ทั่วประเทศ ป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่นำรถไปตรวจสภาพ

นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายจังหวัดและขยายเป็นวงกว้าง และยังคงมีแนวโน้มในการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ยังคงมีความจำเป็นในการตรวจสอบรถที่อยู่ระหว่างการใช้งาน เพื่อให้รถยังคงมีสมรรถนะที่ดีต่อการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัย กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้ารับบริการ ดังนี้ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกต้อง รัดกุมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน สวมเสื้อแขนยาวหรือปลอกแขน เพื่อป้องกันผิวหนังหรือเหงื่อสัมผัสกับอุปกรณ์ภายในรถ และสวมถุงมือขณะทำการตรวจสภาพรถ จัดให้มีที่คลุมเบาะที่นั่งผู้ขับรถ พวงมาลัย และคันเกียร์ ซึ่งอาจทำด้วยผ้าหรือวัสดุหุ้มที่สามารถป้องกันการสัมผัสโดยตรง และขณะนำรถเข้าช่องตรวจสภาพต้องปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดกระจกรถ กำหนดจุดรอคิวและรักษาระยะห่างของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานให้มีระยะห่างตามมาตรการด้านสาธารณสุข และจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาด หรือสบู่ล้างมือไว้ในบริเวณทางเข้า – ออกอาคาร ห้องน้ำ ที่นั่งพักคอย โต๊ะหรือเคาน์เตอร์ที่ให้บริการ และทุกจุดที่สัมผัสประตูหรือลูกบิดสำหรับประชาชน รวมทั้งทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในสถานตรวจสภาพรถเป็นประจำสม่ำเสมอ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ปฏิบัติงานก่อนปฏิบัติงาน และประชาชนที่นำรถเข้ารับการตรวจสภาพก่อนรับบริการ ขอความร่วมมือประชาชนที่นำรถเข้ารับการตรวจสภาพลงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันเวลาที่เข้าใช้บริการ และสแกน QR Code “ไทยชนะ” และหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจสภาพรถมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากความบกพร่องของตัวรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบ โดยมีการกำหนดระยะเวลาการตรวจสภาพรถแต่ละประเภท เช่น รถยนต์ที่มีอายุการงานใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ก่อนชำระภาษีรถประจำปี ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) อย่างใกล้ชิด โดยมีศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (VICC) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการตรวจสภาพรถ ความถูกต้องในการปฏิบัติงานของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมถึงให้เจ้าของรถสามารถตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถได้ด้วยตนเอง โดยสแกน QR Code ในใบรายงานผลการตรวจสภาพรถ หรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถของกรมการขนส่งทางบก ที่ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ขอให้เจ้าของรถนำรถเข้าตรวจสภาพจริง ณ สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรถ และป้องกันการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพในทุกรูปแบบ พร้อมกำชับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ทุกแห่ง ดำเนินการตรวจสภาพรถให้ครบถ้วนถูกต้องทุกขั้นตอนตามที่ทางราชการกำหนดด้วย

----------------------------------

20/08/2021

กรมการขนส่งทางบก
ขอแจ้งปิดให้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น

ระหว่างวันศุกร์ที่ 20 ส.ค. 2564 เวลา 20.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 ส.ค. 2564 เวลา 00.00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวก

05/08/2021

ปฏิทินวันทำการ เดือนสิงหาคม 2564

✔️เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ
🚷หยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศรัฐบาล

สำนักงานขนส่งทุกแห่ง “งดให้บริการด้านใบขับขี่ทุกกรณี” จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ส่วนการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ คุมเข้มในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด เปิดได้เฉพาะบริการชำระภาษีรถผ่านเลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for tax และช่องทางออนไลน์เท่านั้น

📱 ชำระภาษีรถออนไลน์ล่วงหน้า
เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/
แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax
iOS : https://apple.co/3iAx6Dd
แอนดรอยด์ : https://bit.ly/2XXQLVT

📲 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT QR Licence
iOS - https://apple.co/2VTcYR8
แอนดรอยด์ - http://bit.ly/2JHhh0m
ใครที่มีใบขับขี่ที่ทีคิวอาร์โค้ดแล้ว แนะให้ลองเริ่มต้นใช้งานใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ใบขับขี่ดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence มีแล้วไม่ต้องพกตัวบัตร แค่โชว์ผ่านแอปฯ ก็ใช้ได้เลย ✨

#อยู่ห่างไว้
#ใส่หน้ากากกัน
#หมั่นล้างมือ
#กรมการขนส่งทางบกห่วงใย
#โควิด19

03/08/2021

กรมการขนส่งทางบก ขยายมาตรการคุมเข้มตามประกาศ ศบค. เพื่อป้องกันโควิด-19 ย้ำ!!! สำนักงานขนส่งทุกแห่ง “งดให้บริการด้านใบขับขี่ทุกกรณี” จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ส่วนการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ คุมเข้มในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด เปิดได้เฉพาะบริการชำระภาษีรถผ่านเลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for tax และช่องทางออนไลน์เท่านั้น
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ออก ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 30) กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครราชสีมา นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยะลา จังหวัดระยอง ราชบุรี ลพบุรี สงขลา สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดมาตรการและการให้บริการประชาชนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว ดังนี้
- งดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ทุกกรณี จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น โดยในส่วนของเอกสารประกอบคำขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 อนุโลมให้ใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาการงดการดำเนินการ กรมการขนส่งทางบก ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
- งดให้บริการด้านทะเบียนรถสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ สำนักงานขนส่งที่มีที่ตั้งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น สำหรับการดำเนินการทางทะเบียนที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไว้ตรงกับช่วงเวลางดให้บริการ เช่น โอนรถ แจ้งย้ายรถ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ หรือแจ้งเลิกใช้รถ เป็นต้น กรมการขนส่งทางบกได้ขยายระยะเวลาให้สามารถมาดำเนินการได้ออกไปอีก 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนด ในเขตจังหวัดอื่นสามารถให้บริการได้ตามปกติ โดยให้ถือปฏิบัติตามตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
- บริการชำระภาษีรถประจำปี สำหรับสำนักงานขนส่งที่มีที่ตั้งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด สามารถเปิดให้บริการเฉพาะการชำระภาษีรถประจำปีผ่านเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัด หรือชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax นอกจากนั้น ยังสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์อีกหนึ่งช่องทาง ทั้งนี้ ในเขตจังหวัดอื่นสามารถให้บริการได้ทุกช่องทางตามปกติ โดยให้ถือปฏิบัติตามตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
- รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เช่น รถบัส รถตู้โดยสาร รถบรรทุก ให้มาดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
- งดการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชน (Shop Thru for Tax) หรือศูนย์บริการร่วม ในเขตจังหวัดอื่นสามารถให้บริการได้ทุกช่องทางตามปกติ โดยให้ถือปฏิบัติตามตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องติดต่อที่สำนักงานขนส่งให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข D-M-H-T-T-A เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
-------------------------------------

28/07/2021

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กรมการขนส่งทางบก

-----------
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สามารถลงนามถวายพระพร ได้ที่ https://www.dlt.go.th/

ที่อยู่

กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

1584

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนสอบถามครับ จะไปแจ้งขอเปลี่ยนเลขทะเบียนรถเพราะจองใว้แล้ว ยังคงเปิดบริการปกติไม่ครับ ถ้าจะไป
ขอสอบถามหน่อยครับ ที่ขนส่งมีรถให้เช่าไหมครับ แล้วราคาเช่ารถกี่บาทครับ
เปลิองสี แจ่งได้ทุกที่มัยคับ
จริงไหมครับ
จริงไหมครับเรื่องนี้
ขอเสนอความคิดเห็นเรื่องการรับชำระเงินค่าภาึและค่าธรรมเนียมต่างๆของกรมฯ ควรพัฒนาการรับชำระด้วยแอฟของธนาคารทุกธนาคารหรือE-Wallet และชำระผ่านบัตรเครดิต ประชาชนได้ประโยชน์ไม่เสียเวลาต้องพกเงินสดสะดวกรวดเร็วเหมาะกับยุคดิจิตอลซึ่งเป็นการป้องกันการทุจจริตของเจ้าหน้าที่ได้ระดับหนึ่ง และเป็นการบดขั้นตอนในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งนับวันจะถูกตัดตำแหน่งไปทุกปี ฝากไว้ให้ท่านปรับปรุงด้วยครับ
ขออนุญาตสอบถามครับ ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ช่องตรวจสภาพรถที่1-2 สามารถตรวจสภาพรถเพื่อนำไปแนบต่อภาษีประจำปีได้ไหมครับ
ขอบ่นหน่อยเถอะครับ ข่นส่งก็มีรายรับไม่น้อย แต่เวลาระบบล่มทีนี่มำกันครึ่งวันยังไม่เสร็จ ผมไม่เข้าใจเลยว่าขนส่งทำอะไรกันอยู่ครับ วันนี้ขนส่ง เขต3 ล่มตั้งแต่ 11.00 - 13.50 ยังไม่สามารถใช้ได้ ถ้าทีใงาน it แก้ไขปัฯหาได้ชาขนาดนี้ผมว่าเปลี่ยนเถอะครับ เพร่ะว่ามันกระทบเป็นวงกว้างนะครับ และ new normal นั้นไม่มีประโยชน์เลยเพร่ะว่าระบบใช้งานไม่ได้ก็ไม่มีการแจ้งไปยังคนที่จองคิวเอาไว้คร่าวนี้คนก็มาออกันที่ขนส่ง พนักงานขนส่งหลายคนก็เฉือยแชะมากๆ
ประกาศตามหานางพิไลวรรณ รุ่งเสถียร ใครได้เบาะแสแจ้งเฟสนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขอตำหนิพนักงานบริการหน่อยคะ ทดสอบสมรรถภาพชั้น 2 ของทดสอบการมองเห็นสายตาลึก ด่านที่ 2 คนที่ทอมพูดจาไม่สุภาพต่อลูกค้า และมีหลายคนที่โดนและเราก็โดนว่าด้วยคะ คือทำงานบริการควรพูดจาดีดีหน่อยก็ได้คะ ไม่ใช่แหว่งใส่ลูกค้า ควรแจ้ง พนง. ปรับปรุงด้วยนะคะ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานคะ ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ รบกวนสอบถามหน่อยครับ ผมต่อใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปีเป็น 5 ปี อบรมออนไลเสร็จแล้ว โทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ต้องรอสำนักงานเปิดก่อน(ขนส่งจตุจักร) พอจะทราบรึเปล่าครับว่าจะกลับมาเปิดอีกทีเมื่อไหร่
เส้นฟุตบาท ขาว-ดำ จอดได้ไหมครับ ดูหลายๆเว็บบอกจอดได้