สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร มุ่งมั่นพัฒนา สรรหานวัตกรรม เป็นธรรมบริการ
(6)

เปิดเหมือนปกติ

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
07/01/2021

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

มาตรการเยียวยารองรับให้ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ในช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดการอบรมที่สำนักงาน โดยเมื่อกลับมาเปิดให้บริการกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิเยียวยา ดังนี้

1. ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี จากเดิม ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบข้อเขียน

2. ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบข้อเขียน จากเดิม ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ

3. ผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี จากเดิม ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบขับรถ

4. เอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้แสดงตนได้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
04/01/2021

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

กรมการขนส่งทางบก กำชับ!!! เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะงานให้บริการประชาชน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อมาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
.
.
นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเวลานี้ กรมการขนส่งทางบกขอให้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และผู้เกี่ยวข้องทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ในส่วนของสำนักงานขนส่งทุกแห่งให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด และคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของประชาชนผู้มาติดต่อราชการเป็นสำคัญ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารและก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะงานที่ต้องให้บริการประชาชน กรณีมีการประชุมนอกหน่วยงาน หรือต้องปฏิบัติหน้าที่ภายนอกหน่วยงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงคมนาคม และมาตรการต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เดินทางหรืออยู่ในสถานที่ชุมชน และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ภายในสำนักงานขนส่ง โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยทั้งของประชาชนที่มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
.
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบอดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าภายในอาคาร ซึ่งขอให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการทุกคนให้ความร่วมมือผ่านจุดคัดกรอง กรณีพบผู้ที่มีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรค เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้พบแพทย์หรือประสานหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขโดยเร็ว นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์และขอให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สำนักงานขนส่งสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือทั้งก่อนและหลังการรับบริการ โดยสำนักงานขนส่งทุกแห่งได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลไว้ให้บริการอย่างทั่วถึงและเพียงพอในทุกบริเวณที่มีผู้มาติดต่อราชการ เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ระหว่างรอรับบริการ โดยมีการจัดเก้าอี้นั่งเพื่อเว้นระยะห่าง รวมถึงกำหนดจุดยืนคอย ตามมาตรการ Social Distancing เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสกัน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
03/01/2021

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

ปฏิทินวันทำการ เดือนมกราคม 2564

✔️เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ
🚷หยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศรัฐบาล

🗓 ตรวจสอบจองคิวรับบริการ
แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
iOS : https://apple.co/2GIHARd
แอนดรอยด์ : http://bit.ly/2IkLpyO

📱 ชำระภาษีรถออนไลน์ล่วงหน้า
แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax
iOS : https://apple.co/3iAx6Dd
แอนดรอยด์ : https://bit.ly/2XXQLVT

📲 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT QR Licence
iOS - https://apple.co/2VTcYR8
แอนดรอยด์ - http://bit.ly/2JHhh0m
ใครที่มีใบขับขี่ที่ทีคิวอาร์โค้ดแล้ว แนะให้ลองเริ่มต้นใช้งานใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ใบขับขี่ดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence มีแล้วไม่ต้องพกตัวบัตร แค่โชว์ผ่านแอปฯ ก็ใช้ได้เลย ✨

สอบถามเพิ่มเติมทางอินบ็อกซ์ หรือโทร. 1584

ใบขับขี่​ใหม่.. งดดำเนินการ​ต่ออายุล่วงหน้า​ 90​ วัน/ ขาดไม่เกิน​ 1​ ปี​ อบรมผ่าน​ www.dlt-elearning.com เท่านั้นทั้งนี้...
03/01/2021

ใบขับขี่​ใหม่.. งดดำเนินการ​
ต่ออายุล่วงหน้า​ 90​ วัน/ ขาดไม่เกิน​ 1​ ปี​ อบรมผ่าน​ www.dlt-elearning.com เท่านั้น

ทั้งนี้​ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ของดรับคิวหน้างาน​ ให้ท่านจองคิวล่วงหน้าผ่าน​ App: DLT​ SMART​ QUEUE​ เท่านั้น​ ท่านใดที่จองคิวไว้แล้ว​ (ยกเว้นขอรับใบขับขี่ใหม่และขาดเกินกว่า 1 ปี) รับสิทธิเข้าดำเนินการ​ได้เลยค่ะ

ขออภัย​ในความไม่สะดวกมา​ ณ​ ที่นี้ค่ะ

กรมการขนส่งทางบก
03/01/2021

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก งดการอบรมและทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถรายใหม่ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยระลอกใหม่ ซึ่งมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างเกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการขนส่งทางบก จึงงดการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถเฉพาะบางกิจกรรมที่ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบ ณ สำนักงานขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้
- งดการอบรมและทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถใหม่ทุกชนิด ยกเว้น กรณีการผ่านการอบรมและทดสอบของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้นำผลผ่านการอบรมมาขอทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งได้ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
- งดการอบรมสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด โดยให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com หรืออบรมกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแทน
- งดการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน (Shop Thru for Tax) และศูนย์บริการร่วม
- งดการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 สำหรับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกในเขตจังหวัดอื่นให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ยังคงได้รับสิทธิในการเข้ารับบริการ เมื่อมีประกาศเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น โดยกรมการขนส่งทางบกจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถที่ไม่มีขั้นตอนการอบรมและทดสอบที่สำนักงานขนส่ง ยังคงเปิดให้บริการตามปกติในวันและเวลาราชการ เช่น
- การออกใบอนุญาตขับรถให้ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนสอนขับรถมาก่อนแล้ว
- การออกใบแทน กรณีใบอนุญาตขับรถชำรุดหรือสูญหาย
- การเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 2 ปี เป็นส่วนบุคคล 5 ปี
- การต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่มีผลผ่านการอบรมออนไลน์ โดยผู้ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี หรือการต่ออายุล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน แนะนำให้เข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com หลังการอบรมแล้วเสร็จ สามารถนำผลการอบรมติดต่อสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและออกใบอนุญาตขับรถ โดยผลการอบรมออนไลน์มีระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ผ่านการอบรม โดยมีการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถยนต์, รถยนต์สามล้อ, รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 ชั่วโมง การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง จำนวน 2 ชั่วโมง การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถยนต์สาธารณะ หรือ แท็กซี่, รถยนต์สามล้อสาธารณะ, รถจักรยานยนต์สาธารณะ) จำนวน 3 ชั่วโมง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ยังไม่มีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในด้านใบอนุญาตขับรถ หรือด้านทะเบียนและภาษี ควรงดเว้นการติดต่อที่สำนักงานขนส่ง หรือใช้บริการระบบออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกมีไว้รองรับ เช่น ชำระภาษีรถออนไลน์ การอบรมออนไลน์ เป็นต้น ในกรณีจำเป็นที่ต้องมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่ง ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
02/01/2021

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศ เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่มีการเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงไปถึงความเสี่ยงต่ำเพื่อใช้มาตรการควบคุมโรค ซึ่งมีความเข้มงวดในการควบคุมกิจกรรมแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับการแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง กรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศกำหนดมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่มีการเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ประกอบการขนส่งต้องทำความสะอาดยานพาหนะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั้งภายในและภายนอกตัวยานพาหนะก่อนบรรทุกสินค้าทุกครั้ง กรณีบรรทุกขนส่งสินค้าประเภทอาหารสดจะต้องมีเอกสารรับรองว่าสินค้าผ่านมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดไว้ประจำรถด้วย เช่น อาหารทะเล ต้องมีเอกสารรับรองจากกรมประมง เป็นต้น

ข้อ 2 ผู้ประกอบการขนส่งต้องกำชับให้พนักงานขับรถควรอยู่แต่ในรถไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างการขนถ่ายสินค้าและสัมผัสกับตัวสินค้าตลอดการขนส่ง โดยจะต้องดูแลเรื่องความสะอาดของตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และมีแอลกอฮอล์เจลติดตัวไว้ทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอ หากมีความจำเป็นที่พนักงานขับรถจะต้องสัมผัสกับตัวสินค้า พนักงานขับรถต้องสวมถุงมือยางและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาจนกว่าจะทำการขนส่งสินค้าเสร็จ

ข้อ 3 ผู้ประกอบการขนส่งต้องกำชับให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานและให้มีการตรวจสอบสภาพร่างกายเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ โดยจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองรายวันก่อนปฏิบัติงานทุกวัน หากพบเจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถคนใดที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ เจ็บคอ หอบ เหนื่อย จะต้องไม่อนุญาตให้ทำงานหรือเข้ามาภายในสถานประกอบการจนกว่าจะได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อ 4 ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องดูแลและทำความสะอาดภายในบริเวณสถานประกอบการและบริเวณสถานที่ขนถ่ายสินค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสะอาดเพียงพอและปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ข้อ 5 ผู้ประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์เพื่อการควบคุมกิจกรรมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบ่งเป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีมากกว่า 1 พื้นที่ พื้นที่ควบคุมเป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น พื้นที่เฝ้าระวังสูงเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย แต่มีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศฉบับดังกล่าวเพื่อกำหนดมาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดไว้ ซึ่งการดำเนินการต้องมีความเข้มงวดทุกมาตรการ โดยผู้ประกอบการขนส่งสามารถพิจารณาปรับมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่โดยในช่วงนี้ขอให้ติดตามข้อมูลจากทางภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
25/12/2020

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

กรมการขนส่งทางบก
มอบของขวัญปีใหม่ 2564 🎁🎉

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
22/12/2020

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศ เรื่อง ระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งพบผู้ติดเชื้อที่เป็นแรงงานต่างด้าวในเขตจังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จังหวัดสมุทรสาครจึงมีคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีมีคำสั่งระงับการเดินรถโดยสารประจำทางเป็นการชั่วคราวในเส้นทางกาญจนบุรี – สมุทรสาคร – กาญจนบุรี ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับคำสั่งทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศ ระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ห้ามทำการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหมวด 2 และหมวด 3 ที่มีต้นทางหรือปลายทางที่จังหวัดกาญจนบุรี-สมุทรสาคร ระงับการเดินรถเข้า–ออก ภายในพื้นที่หรือผ่านข้ามเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคไปยังจังหวัดอื่น นอกจากนี้ ให้พนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสารให้ตรวจสอบหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โดยสารทุกที่นั่ง และกำชับให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือกรอกแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางของผู้โดยสารทุกคนในทุกคันและทุกเส้นทางการเดินรถ
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกมีความห่วงใยการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะของประชาชน ได้ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้โดยสารและพนักงานประจำรถต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาขณะเดินทาง และงดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มขณะโดยสาร ต้องมีการเว้นระยะที่นั่ง หรือยืนห่างกัน จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลหรือจุดล้างมือให้บริการแก่ผู้โดยสาร และให้หมั่นทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เช่น ราวจับ ที่นั่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการขนส่งควรจัดให้มีช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือระบบอื่นๆ เพื่อให้ทราบปริมาณความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร สามารถจัดรถบริการได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อลดความแออัดของการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนหากไม่มีความจำเป็นยังไม่ควรเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก และมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

นโยบาย ไทยแลนด์
17/12/2020

นโยบาย ไทยแลนด์

กรมการขนส่งทางบก มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ขยายเวลาต่อภาษี-บริการตรวจรถฟรี

-ขยายเวลาให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จนถึงเวลา 18.00 น. ทุกวันทำการ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

- ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวม 20 รายการ ระหว่างวันที่ 10 - 31 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ กว่า 2,000 แห่ง เช่น ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริษัทประกันภัย สถานตรวจสภาพรถเอกชน ศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส LPG/NGV หรือสังเกตหน่วยงานที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย

-ต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถฯ ของรถทุกประเภทการขนส่ง สามารถทำได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จากเดิมที่ต้องยื่นเรื่องกับสำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1584

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
14/12/2020

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

ฝุ่น PM 2.5 คือมลพิษจากอนุภาคฝุ่นละอองประเภทละเอียดที่มีขนาดเล็กมากๆ ไม่เกิน 2.5 ไมครอนในขณะที่ขนจมูกสามารถกรองได้แค่ฝุ่นขนาด 10 ไมครอนเท่านั้น ดังนั้น ร่างกายจึงสูดนำฝุ่น PM 2.5 เข้าสู่ปอด กระแสเลือด และไหลเวียนทั่วร่างกายของเราได้ในที่สุด

จากงานศึกษาวิจัยสำคัญๆ ที่ผ่านมา มลพิษทำให้ปัญหาสุขภาพที่มีอยู่กำเริบขึ้น และเป็นเหตุให้หัวใจวาย หลอดเลือดในสมองตีบ หอบหืดกำเริบ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอด โดยเฉพาะเด็ก หญิงมีครรภ์ และ ผู้สูงวัย จัดเป็นกลุ่มที่มีภาวะความเสี่ยงสูง เนื่องจาก ระบบภูมิคุ้มกันของเด็กยังอยู่ในระยะที่กำลังพัฒนา การเผชิญกับมลพิษในอากาศจะขัดขวางการเจริญเติบโตของปอดในเด็กในวัยเรียน นอกจากนั้น เด็กยังมีอัตราที่จะเป็นโรคหอบหืดและโรคระบบทางเดินหายใจที่รุนแรงอื่นๆ มากกว่า ซึ่งโรคเหล่านี้กำเริบขึ้นได้อย่างง่ายดายเมื่อระดับมลพิษสูง เช่นเดียวกับ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคหอบหืด โรคทางเดินหายใจ และ ผู้ป่วยโรคหัวใจซึ่งมีโอกาสกำเริบของอาการได้มากขึ้น

เราสามารถสังเกตความผิดปกติของร่างกายได้จาก การไอ จามบ่อย เลือดกำเดาไหล วิงเวียน คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ ใจสั่น ตาแดง เจ็บแน่นหน้าอก ภายใจถี่ หายใจไม่ออก หรือ มีเสียง ผิวหนังเกิดผื่นคัน ควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว

ฝุ่น PM 2.5 คือภัยเงียบที่น่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวเรา เพราะสาเหตุหนึ่งของการเกิดฝุ่น PM 2.5 มาจาก เขม่าควัน และไอเสียจากรถยนต์และรถบรรทุก ซึ่งกรมการขนส่งทางบกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดฝุ่นละอองดังกล่าวโดยการตรวจสภาพรถอย่างเข้มงวด และขอความร่วมมือเจ้าของรถตรวจเช็กสภาพเครื่องยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่บรรทุกน้ำหนักเกินกำหนด เพื่ออากาศที่สดใสของเรา

#เช็กรถก่อนใช้สังคมไทยปลอดฝุ่น
#กรมการขนส่งทางบกห่วงใย

ที่อยู่

กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

1584

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เปลิองสี แจ่งได้ทุกที่มัยคับ
จริงไหมครับ
จริงไหมครับเรื่องนี้
ขอเสนอความคิดเห็นเรื่องการรับชำระเงินค่าภาึและค่าธรรมเนียมต่างๆของกรมฯ ควรพัฒนาการรับชำระด้วยแอฟของธนาคารทุกธนาคารหรือE-Wallet และชำระผ่านบัตรเครดิต ประชาชนได้ประโยชน์ไม่เสียเวลาต้องพกเงินสดสะดวกรวดเร็วเหมาะกับยุคดิจิตอลซึ่งเป็นการป้องกันการทุจจริตของเจ้าหน้าที่ได้ระดับหนึ่ง และเป็นการบดขั้นตอนในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งนับวันจะถูกตัดตำแหน่งไปทุกปี ฝากไว้ให้ท่านปรับปรุงด้วยครับ
ขออนุญาตสอบถามครับ ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ช่องตรวจสภาพรถที่1-2 สามารถตรวจสภาพรถเพื่อนำไปแนบต่อภาษีประจำปีได้ไหมครับ
ขอบ่นหน่อยเถอะครับ ข่นส่งก็มีรายรับไม่น้อย แต่เวลาระบบล่มทีนี่มำกันครึ่งวันยังไม่เสร็จ ผมไม่เข้าใจเลยว่าขนส่งทำอะไรกันอยู่ครับ วันนี้ขนส่ง เขต3 ล่มตั้งแต่ 11.00 - 13.50 ยังไม่สามารถใช้ได้ ถ้าทีใงาน it แก้ไขปัฯหาได้ชาขนาดนี้ผมว่าเปลี่ยนเถอะครับ เพร่ะว่ามันกระทบเป็นวงกว้างนะครับ และ new normal นั้นไม่มีประโยชน์เลยเพร่ะว่าระบบใช้งานไม่ได้ก็ไม่มีการแจ้งไปยังคนที่จองคิวเอาไว้คร่าวนี้คนก็มาออกันที่ขนส่ง พนักงานขนส่งหลายคนก็เฉือยแชะมากๆ
ประกาศตามหานางพิไลวรรณ รุ่งเสถียร ใครได้เบาะแสแจ้งเฟสนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขอตำหนิพนักงานบริการหน่อยคะ ทดสอบสมรรถภาพชั้น 2 ของทดสอบการมองเห็นสายตาลึก ด่านที่ 2 คนที่ทอมพูดจาไม่สุภาพต่อลูกค้า และมีหลายคนที่โดนและเราก็โดนว่าด้วยคะ คือทำงานบริการควรพูดจาดีดีหน่อยก็ได้คะ ไม่ใช่แหว่งใส่ลูกค้า ควรแจ้ง พนง. ปรับปรุงด้วยนะคะ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานคะ ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ รบกวนสอบถามหน่อยครับ ผมต่อใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปีเป็น 5 ปี อบรมออนไลเสร็จแล้ว โทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ต้องรอสำนักงานเปิดก่อน(ขนส่งจตุจักร) พอจะทราบรึเปล่าครับว่าจะกลับมาเปิดอีกทีเมื่อไหร่
เส้นฟุตบาท ขาว-ดำ จอดได้ไหมครับ ดูหลายๆเว็บบอกจอดได้
จะไปต่อทะเบียนภาษีรถยนต์ครับ
จะไปตาอทะเบียนรถยนต์บุคคล ไม่ทราบว่าเปิดทำการหรอเปล่าครับ (เขตพระ(ขนง)