กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ เว็บไซต์หลักของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th
(14)

เปิดเหมือนปกติ

ทางเลือกรักษ์โลกกับ “ผ้าเคลือบไขผึ้ง (Beeswax Wrap)” ทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้พลาสติกแรปแบบยั่งยืนและไม่ทำร้ายโลกอีกด้วย....
15/07/2021

ทางเลือกรักษ์โลก
กับ “ผ้าเคลือบไขผึ้ง (Beeswax Wrap)”
ทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้พลาสติกแรปแบบยั่งยืน
และไม่ทำร้ายโลกอีกด้วย
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ทางเลือกรักษ์โลก
กับ “ผ้าเคลือบไขผึ้ง (Beeswax Wrap)”
ทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้พลาสติกแรปแบบยั่งยืน
และไม่ทำร้ายโลกอีกด้วย
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

"ก๊าซเรือนกระจก"ถือเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี เมื่อก๊าซเหล่านี้ลอยขึ้นสู...
15/07/2021

"ก๊าซเรือนกระจก"
ถือเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี เมื่อก๊าซเหล่านี้ลอยขึ้นสู่บรรยากาศจะดูดซับความร้อนไว้และถ้ามีปริมาณที่เหมาะสม จะรักษาอุณหภูมิโลกให้พอเหมาะอุ่นสบาย
.
แต่เมื่อใดที่ก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลให้ชั้นบรรยากาศมีการกักเก็บรังสีความร้อนไว้มากขึ้น ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้น ทำให้ร้อนมากขึ้นด้วย
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์พลังงาน สร้างฝายมีชีวิต สู่ความยั่งยืน.พลังงานที่เอื้ออำนวยความสะดวกสบายให้กับเราทุกวันนี้ มีโอกาสที่จะหมดไปจากโ...
15/07/2021

อนุรักษ์พลังงาน สร้างฝายมีชีวิต สู่ความยั่งยืน
.
พลังงานที่เอื้ออำนวยความสะดวกสบายให้กับเราทุกวันนี้ มีโอกาสที่จะหมดไปจากโลกเราได้โดยง่าย หากเราละเลยความสำคัญเรื่องพพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นทางหนึ่งที่ “ทุกคน” ควรจะทำ ถึงแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เมื่อมีหนึ่งคนทำ ขยายไปเป็นระดับองค์กร ย่อมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศอย่างแน่นอน
.
เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยอง และมีเส้นทางสายหลักสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอีกมากมาย ถือเป็นชุมชนเมืองกึ่งชลบทที่สามารถสร้างชื่อเสียงในเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่มีความหลากหลาย โดยเริ่มจากการจัดทำแผนงานด้านการใช้พลังงานอนุรักษ์พลังงาน มุ่งเน้นพัฒนาไปที่พลังงานทางเลือก เทศบาลมีการติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ในเขตชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณชายหาดและถนน
ควบคู่ไปกับการรจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการประหยัดทรัพยากรพลังงานในหน่วยงาน ริเริ่มดำเนินการเมืองคาร์บอนต่ำ (CFO) เข้าร่วมองค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ซึ่งได้การรับรองการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกว่า 79 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและกำหนดมาตรการประหยัดไฟฟ้า อาทิ เวลาในการเปิด-ปิดไฟหรือเครื่องปรับอากาศ และการเปิดไฟเฉพาะจุดที่มีความจำเป็น รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานสู่ครัวเรือน ในโครงการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED หรือหลอดประหยัดพลังงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ได้รับรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” ระดับจังหวัด จากกระทรวงพลังงาน
.
ไม่เพียงเท่านั้น เทศบาลได้ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่รณรงค์ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปลูกพืชที่มีความต้องการใช้น้ำน้อย อาทิ มันสำปะหลัง ตลอดจนการใช้น้ำอย่างเหมาะสมในพื้นที่และการนำน้ำจากระบบบำบัดของภาคอุตสาหกรรมที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ นอกจากนี้ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำภายในคลองพยูนซึ่งเป็นคลองสายหลัก
จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในเขตพื้นที่ป่าชุมชน โดยใช้หลักแนวคิดนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนวัสดุการก่อสร้างทั้งหมด นำไม้ไผ่ที่หาได้ตามธรรมชาติมาทำเป็นโครงสร้าง และใช้กระสอบป่านและเชือกป่านแทนที่กระสอบทั่วไปและขดลวดที่ส่งผลกระสอบต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการป้องกันการพังทลายของหน้าดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกบริเวณด้านข้างฝาย จึงเป็นที่มาของชื่อ “ฝายมีชีวิต”
.
ปัจจุบัน เทศบาลได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการนำ QR code (Quick Response Code) มาใช้ในการบริการประชาชนและพนักงานของเทศบาล อาทิ การประชาคม การแจ้งเรื่องร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก ลดขั้นตอนการดำเนินงาน ลดปริมาณเอกสารในการดำเนินงานเป็นการประหยัด พลังงานเชื้อเพลิง และการขนส่งและยังเป็นเสมือนแหล่งศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานต่างๆที่สนใจอีกด้วย
.
การใช้พลังงานหากว่ามีการร่วมมือกันในการประหยัดพลังงานระหว่างหน่วยงานราชการท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนทุกคนช่วยกันก็จะสามารถฟื้นฟูโลกให้พ้นจากภาวะวิกฤต รักษาระบบนิเวศให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน และใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆในชุมชนให้ลูกหลานของเรา และเพื่อไม่ให้โลกของเรา ต้องถูกทำลายด้วยน้ำมือของตัวเราเอง การเปลี่ยนแปลงจะมี 2 ระดับเสมอ คือ เปลี่ยนตัวเองแล้วค่อยไปเปลี่ยนสังคม ช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อให้โลกอันสวยงามใบนี้อยู่คู่กับเราไปอย่างอีกนาน
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่สิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์พลังงาน สร้างฝายมีชีวิต สู่ความยั่งยืน
.
พลังงานที่เอื้ออำนวยความสะดวกสบายให้กับเราทุกวันนี้ มีโอกาสที่จะหมดไปจากโลกเราได้โดยง่าย หากเราละเลยความสำคัญเรื่องพพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นทางหนึ่งที่ “ทุกคน” ควรจะทำ ถึงแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เมื่อมีหนึ่งคนทำ ขยายไปเป็นระดับองค์กร ย่อมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศอย่างแน่นอน
.
เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยอง และมีเส้นทางสายหลักสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอีกมากมาย ถือเป็นชุมชนเมืองกึ่งชลบทที่สามารถสร้างชื่อเสียงในเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่มีความหลากหลาย โดยเริ่มจากการจัดทำแผนงานด้านการใช้พลังงานอนุรักษ์พลังงาน มุ่งเน้นพัฒนาไปที่พลังงานทางเลือก เทศบาลมีการติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ในเขตชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณชายหาดและถนน
ควบคู่ไปกับการรจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการประหยัดทรัพยากรพลังงานในหน่วยงาน ริเริ่มดำเนินการเมืองคาร์บอนต่ำ (CFO) เข้าร่วมองค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ซึ่งได้การรับรองการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกว่า 79 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและกำหนดมาตรการประหยัดไฟฟ้า อาทิ เวลาในการเปิด-ปิดไฟหรือเครื่องปรับอากาศ และการเปิดไฟเฉพาะจุดที่มีความจำเป็น รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานสู่ครัวเรือน ในโครงการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED หรือหลอดประหยัดพลังงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ได้รับรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” ระดับจังหวัด จากกระทรวงพลังงาน
.
ไม่เพียงเท่านั้น เทศบาลได้ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่รณรงค์ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปลูกพืชที่มีความต้องการใช้น้ำน้อย อาทิ มันสำปะหลัง ตลอดจนการใช้น้ำอย่างเหมาะสมในพื้นที่และการนำน้ำจากระบบบำบัดของภาคอุตสาหกรรมที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ นอกจากนี้ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำภายในคลองพยูนซึ่งเป็นคลองสายหลัก
จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในเขตพื้นที่ป่าชุมชน โดยใช้หลักแนวคิดนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนวัสดุการก่อสร้างทั้งหมด นำไม้ไผ่ที่หาได้ตามธรรมชาติมาทำเป็นโครงสร้าง และใช้กระสอบป่านและเชือกป่านแทนที่กระสอบทั่วไปและขดลวดที่ส่งผลกระสอบต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการป้องกันการพังทลายของหน้าดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกบริเวณด้านข้างฝาย จึงเป็นที่มาของชื่อ “ฝายมีชีวิต”
.
ปัจจุบัน เทศบาลได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการนำ QR code (Quick Response Code) มาใช้ในการบริการประชาชนและพนักงานของเทศบาล อาทิ การประชาคม การแจ้งเรื่องร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก ลดขั้นตอนการดำเนินงาน ลดปริมาณเอกสารในการดำเนินงานเป็นการประหยัด พลังงานเชื้อเพลิง และการขนส่งและยังเป็นเสมือนแหล่งศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานต่างๆที่สนใจอีกด้วย
.
การใช้พลังงานหากว่ามีการร่วมมือกันในการประหยัดพลังงานระหว่างหน่วยงานราชการท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนทุกคนช่วยกันก็จะสามารถฟื้นฟูโลกให้พ้นจากภาวะวิกฤต รักษาระบบนิเวศให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน และใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆในชุมชนให้ลูกหลานของเรา และเพื่อไม่ให้โลกของเรา ต้องถูกทำลายด้วยน้ำมือของตัวเราเอง การเปลี่ยนแปลงจะมี 2 ระดับเสมอ คือ เปลี่ยนตัวเองแล้วค่อยไปเปลี่ยนสังคม ช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อให้โลกอันสวยงามใบนี้อยู่คู่กับเราไปอย่างอีกนาน
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่สิ่งแวดล้อม

หลายคนคงเคยได้ยินและรู้จัก “ปรากฏการณ์เรือนกระจก” กันมาแล้วเพราะก๊าซเรือนกระจกไม่เคยหายไปจากช่วงชีวิตของเราและนับวันปราก...
14/07/2021

หลายคนคงเคยได้ยินและรู้จัก “ปรากฏการณ์เรือนกระจก” กันมาแล้ว
เพราะก๊าซเรือนกระจกไม่เคยหายไปจากช่วงชีวิตของเราและนับวันปรากฏการณ์นี้จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

หลายคนคงเคยได้ยินและรู้จัก “ปรากฏการณ์เรือนกระจก” กันมาแล้ว
เพราะก๊าซเรือนกระจกไม่เคยหายไปจากช่วงชีวิตของเราและนับวันปรากฏการณ์นี้จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แม้ช่วงนี้ สถานศึกษาหลายแห่งมีแนวทางในการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืม คือ การปลุกจิตสำนึกใ...
14/07/2021

แม้ช่วงนี้ สถานศึกษาหลายแห่ง
มีแนวทางในการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืม คือ การปลุกจิตสำนึกในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา
ด้วยกระบวนการ 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ...... ไปชมกันเลยครับ
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Circular Bioถือเป็นกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติที่สามารถทำได้ในพื้นที่ที่มีขนาดจำกัดซึ่งวิธีนี้ เหมาะกับใครหลายๆ คน.#ชีว...
14/07/2021

Circular Bio
ถือเป็นกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติ
ที่สามารถทำได้ในพื้นที่ที่มีขนาดจำกัด
ซึ่งวิธีนี้ เหมาะกับใครหลายๆ คน
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Circular Bio
ถือเป็นกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติ
ที่สามารถทำได้ในพื้นที่ที่มีขนาดจำกัด
ซึ่งวิธีนี้ เหมาะกับใครหลายๆ คน
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือ เรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนมาจากกา...
13/07/2021

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คือ เรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เพราะสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนมาจากการกระทำของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คือ เรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เพราะสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนมาจากการกระทำของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การขนส่งสีเขียว ยกระดับภาคการขนส่งสู่ความยั่งยืน .ภาคธุรกิจ และ กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันทั่วโลกจำเป็นต้องพึ่งพาภาคกา...
13/07/2021

การขนส่งสีเขียว ยกระดับภาคการขนส่งสู่ความยั่งยืน
.
ภาคธุรกิจ และ กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันทั่วโลกจำเป็นต้องพึ่งพาภาคการขนส่ง หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ทุกสิ่งรอบตัวล้วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้ ส่งผลให้กิจกรรมจากภาคการขนส่งในทุกช่องทาง มีส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศทั่วโลกเป็นอันดับ 2 รองจากการผลิตไฟฟ้า หรือประมาณ 23% ของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทุกรูปแบบทั่วโลก และคิดเป็น 14%ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
.
ด้วยความตระหนักถึงกรณีที่กล่าวมา ทำให้ภาคธุรกิจหลายราย ผลักดันแนวคิดการขนส่งสีเขียว (Green Transport) เป็นแนวทางในการดำเนินการในภาคการขนส่งของตัวเอง โดยใช้เทคโนโลยีขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพด้านประหยัดพลังงาน มาขับเคลื่อนธุรกิจ ใช้พลังงานสะอาดเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการยวดยานพาหนะและรูปแบบการเดินทางทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ
.
ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยหันไปใช้ ระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System)ซึ่งหมายถึงการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบรายงานสภาพจราจรแบบเวลาจริงแบบ (Real Time) ติดตั้งระบบตรวจจับ (Sensor) ตามจุดต่าง ๆ แล้วจะมีการเชื่อมต่อกับระบบควบคุมทางแยกแต่ละแห่งเพื่อเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับใช้บริหารจัดการ เช่นจำนวนรถ ความยาวแถวรถที่คอยแต่ละทางแยก อัตราการใช้พื้นที่โดยข้อมูลที่ได้ จะถูกนำไปบูรณาการอย่างเหมาะสมแล้วจะสอดคล้องกับระบบขนส่งสีเขียวเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัย ลดปัญหาการจราจรติดขัด
.
นอกจากนั้น องค์ประกอบของการจัดระบบการขนส่งสีเขียวยังหมายถึงการ ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ของรถบรรทุกจากที่เคยใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาด หรือก่อมลพิษน้อยกว่า เช่นใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ก๊าซไฮโดรเจน ไบโอดีเซล พลังงานไฟฟ้า ฯลฯ
.
ปี 2562 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เยอรมนี “เดมเลอร์ เอจี” ได้ผลิต “อีแอ็กโทรส” หรือ “อีแอ็กทรอส” รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อป้อนสู่ภาคการขนส่ง สมรรถนะของรถบรรทุกไฟฟ้าดังกล่าว สามารถวิ่งบรรทุกสิ่งของได้เป็นระยะทาง 200 กิโลเมตร หลังชาร์จไฟในแต่ละครั้ง โดยในอนาคตได้ตั้งเป้าที่จะพัฒนาสมรรถนะรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าให้สามารถวิ่งได้ถึงระยะทาง 500 กิโลเมตร
.
เช่นเดียวกับในประเทศอังกฤษ ได้พัฒนารถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าที่มีสมรรถนะเท่าเทียมกับรถดีเซลขึ้นเพื่อตอบโจทย์การขนส่งสีเขียว โดยรถบรรทุกขนาด 7.5 ตันที่ถูกพัฒนาขึ้น สามารถวิ่งได้ 210 กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรี่แต่ละครั้ง และมีต้นทุนการใช้งานรถปลอดมลพิษอยู่ที่ 50 ยูโรต่อสัปดาห์ ขณะที่รถดีเซลต้องเสียค่าน้ำมัน 300 ยูโรต่อสัปดาห์ และช่วยลดปริมาณการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศอังกฤษมากถึง 1,299,000 กิโลกรัมต่อปี
.
ด้านประเทศจีน ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในจีน อย่างตงเฟิงมอเตอร์(Dong Feng Motor)ได้ทดลองใช้รถตู้พลังงานไฟฟ้าขนส่งสินค้าในเมืองวูฮาน เมืองหลวงมณฑลหูเป่ย พบว่ารถตู้ซึ่งบรรทุกน้ำหนักหนึ่งตัน สามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง 200 กิโลเมตร
.
เช่นเดียวกับ บริษัทเทคโนโลยี Tesla ของ อีลอน มัสก์ ที่ได้เปิดตัวรถบรรทุกคอนเทนเนอร์พลังงานไฟฟ้าคันแรก เมื่อปลายปี 2560 โดยระบุว่า รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าดังกล่าว สามารถวิ่งได้ระยะทาง 800 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟแต่ละครั้ง โดยสามารถบรรทุกสินค้าได้มากถึง 3.6 ตัน
.
ขณะที่บริษัทวิจัย Navigant Research ได้ออกมาระบุว่า รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้ากำลังเป็นที่ต้องการในตลาดอย่างต่อเนื่อง จากระดับ 4,100 คัน ในปี 2559 เป็น 70,000 คัน ในปี 2569 เนื่องจากรัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลก ประกาศนโยบายลดมลพิษทางอากาศ
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
.
แหล่งอ้างอิง
https://www.sec.or.th/
https://www.voathai.com/a/tesla-electric-trucks/4125462.html
http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/articles_preview.php?cid=16406

การขนส่งสีเขียว ยกระดับภาคการขนส่งสู่ความยั่งยืน
.
ภาคธุรกิจ และ กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันทั่วโลกจำเป็นต้องพึ่งพาภาคการขนส่ง หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ทุกสิ่งรอบตัวล้วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้ ส่งผลให้กิจกรรมจากภาคการขนส่งในทุกช่องทาง มีส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศทั่วโลกเป็นอันดับ 2 รองจากการผลิตไฟฟ้า หรือประมาณ 23% ของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทุกรูปแบบทั่วโลก และคิดเป็น 14%ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
.
ด้วยความตระหนักถึงกรณีที่กล่าวมา ทำให้ภาคธุรกิจหลายราย ผลักดันแนวคิดการขนส่งสีเขียว (Green Transport) เป็นแนวทางในการดำเนินการในภาคการขนส่งของตัวเอง โดยใช้เทคโนโลยีขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพด้านประหยัดพลังงาน มาขับเคลื่อนธุรกิจ ใช้พลังงานสะอาดเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการยวดยานพาหนะและรูปแบบการเดินทางทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ
.
ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยหันไปใช้ ระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System)ซึ่งหมายถึงการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบรายงานสภาพจราจรแบบเวลาจริงแบบ (Real Time) ติดตั้งระบบตรวจจับ (Sensor) ตามจุดต่าง ๆ แล้วจะมีการเชื่อมต่อกับระบบควบคุมทางแยกแต่ละแห่งเพื่อเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับใช้บริหารจัดการ เช่นจำนวนรถ ความยาวแถวรถที่คอยแต่ละทางแยก อัตราการใช้พื้นที่โดยข้อมูลที่ได้ จะถูกนำไปบูรณาการอย่างเหมาะสมแล้วจะสอดคล้องกับระบบขนส่งสีเขียวเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัย ลดปัญหาการจราจรติดขัด
.
นอกจากนั้น องค์ประกอบของการจัดระบบการขนส่งสีเขียวยังหมายถึงการ ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ของรถบรรทุกจากที่เคยใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาด หรือก่อมลพิษน้อยกว่า เช่นใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ก๊าซไฮโดรเจน ไบโอดีเซล พลังงานไฟฟ้า ฯลฯ
.
ปี 2562 บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เยอรมนี “เดมเลอร์ เอจี” ได้ผลิต “อีแอ็กโทรส” หรือ “อีแอ็กทรอส” รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อป้อนสู่ภาคการขนส่ง สมรรถนะของรถบรรทุกไฟฟ้าดังกล่าว สามารถวิ่งบรรทุกสิ่งของได้เป็นระยะทาง 200 กิโลเมตร หลังชาร์จไฟในแต่ละครั้ง โดยในอนาคตได้ตั้งเป้าที่จะพัฒนาสมรรถนะรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าให้สามารถวิ่งได้ถึงระยะทาง 500 กิโลเมตร
.
เช่นเดียวกับในประเทศอังกฤษ ได้พัฒนารถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าที่มีสมรรถนะเท่าเทียมกับรถดีเซลขึ้นเพื่อตอบโจทย์การขนส่งสีเขียว โดยรถบรรทุกขนาด 7.5 ตันที่ถูกพัฒนาขึ้น สามารถวิ่งได้ 210 กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรี่แต่ละครั้ง และมีต้นทุนการใช้งานรถปลอดมลพิษอยู่ที่ 50 ยูโรต่อสัปดาห์ ขณะที่รถดีเซลต้องเสียค่าน้ำมัน 300 ยูโรต่อสัปดาห์ และช่วยลดปริมาณการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศอังกฤษมากถึง 1,299,000 กิโลกรัมต่อปี
.
ด้านประเทศจีน ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในจีน อย่างตงเฟิงมอเตอร์(Dong Feng Motor)ได้ทดลองใช้รถตู้พลังงานไฟฟ้าขนส่งสินค้าในเมืองวูฮาน เมืองหลวงมณฑลหูเป่ย พบว่ารถตู้ซึ่งบรรทุกน้ำหนักหนึ่งตัน สามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง 200 กิโลเมตร
.
เช่นเดียวกับ บริษัทเทคโนโลยี Tesla ของ อีลอน มัสก์ ที่ได้เปิดตัวรถบรรทุกคอนเทนเนอร์พลังงานไฟฟ้าคันแรก เมื่อปลายปี 2560 โดยระบุว่า รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าดังกล่าว สามารถวิ่งได้ระยะทาง 800 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟแต่ละครั้ง โดยสามารถบรรทุกสินค้าได้มากถึง 3.6 ตัน
.
ขณะที่บริษัทวิจัย Navigant Research ได้ออกมาระบุว่า รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้ากำลังเป็นที่ต้องการในตลาดอย่างต่อเนื่อง จากระดับ 4,100 คัน ในปี 2559 เป็น 70,000 คัน ในปี 2569 เนื่องจากรัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลก ประกาศนโยบายลดมลพิษทางอากาศ
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
.
แหล่งอ้างอิง
https://www.sec.or.th/
https://www.voathai.com/a/tesla-electric-trucks/4125462.html
http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/articles_preview.php?cid=16406

ดูแลโลกเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนก็ทำได้.เป็นที่ทราบกันดีว่าป่าและแหล่างน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการต่ออยู่รอดของทุกสิ่งม...
13/07/2021

ดูแลโลกเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนก็ทำได้
.
เป็นที่ทราบกันดีว่าป่าและแหล่างน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการต่ออยู่รอดของทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก หากทรัพยากรเหล่านี้ถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองจนขาดสมดุล จนกระทั่งธรรมชาติไม่อาจฟื้นคืนกลับมาดั่งเดิมจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ มีพื้นที่ป่าขนาด 40 สนามฟุตบอลทั่วโลกได้ถูกโค่นทำลายไป ในทุกๆนาทีโดยเฉลี่ย เปลี่ยนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเกษตรผลิตอาหาร อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และพืชพลังงาน สูญเสียแหล่งกักเก็บน้ำและแหล่งดูดซับคาร์บอนที่สำคัญที่สุดไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่สายไปที่จะแก้ หากเราทุกคนลงมือช่วยกันในการปลูกต้นไม้และหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เราก็จะสามารถช่วยรักษาโลกของเราให้รุ่นลูกหลานได้
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
.
ข้อมูลอ้างอิงจาก https://www.wwf.or.th/en/scp/upcoming_event_/news_and_blog/?uNewsID=361253

ดูแลโลกเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนก็ทำได้
.
เป็นที่ทราบกันดีว่าป่าและแหล่างน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการต่ออยู่รอดของทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก หากทรัพยากรเหล่านี้ถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองจนขาดสมดุล จนกระทั่งธรรมชาติไม่อาจฟื้นคืนกลับมาดั่งเดิมจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ มีพื้นที่ป่าขนาด 40 สนามฟุตบอลทั่วโลกได้ถูกโค่นทำลายไป ในทุกๆนาทีโดยเฉลี่ย เปลี่ยนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเกษตรผลิตอาหาร อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และพืชพลังงาน สูญเสียแหล่งกักเก็บน้ำและแหล่งดูดซับคาร์บอนที่สำคัญที่สุดไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่สายไปที่จะแก้ หากเราทุกคนลงมือช่วยกันในการปลูกต้นไม้และหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เราก็จะสามารถช่วยรักษาโลกของเราให้รุ่นลูกหลานได้
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
.
ข้อมูลอ้างอิงจาก https://www.wwf.or.th/en/scp/upcoming_event_/news_and_blog/?uNewsID=361253

ทรงพระเจริญ13 กรกฎาคม 2564.วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ.ควรมิควรแล้วแต่จะโป...
12/07/2021

ทรงพระเจริญ
13 กรกฎาคม 2564
.
วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทรงพระเจริญ
13 กรกฎาคม 2564
.
วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่

49, ซอยพระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022788400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้:

วิดีโอทั้งหมด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดี ฉันเป็นคนอิตาลี กำลังเรียนที่กรุงเทพที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณสามารถตอบคำถามในแบบสำรวจนี้เกี่ยวกับการกำจัดพลาสติกได้หรือไม่? ผลลัพธ์จะถูกนำไปใช้สำหรับวิทยานิพนธ์ https://forms.gle/usfzaQVNDZAeL1Cp6 ขอบคุณล่วงหน้ามากๆครับ
ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator..รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง... สอบถาม idline:weifo1 โทร.02-8124024/092-3624299/062-4944693 Website: www.weifothailand.com
วันนี้ (1 ก.ค.64) มีงาน Live เสวนาเชิงวิชาการ เนื่องในวันอนามัยและสิ่งแวดล้อมไทย 2564 เผื่อใครสนใจไปฟังได้ นะคะ https://www.facebook.com/TNNthailand/photos/4525592927453704
สัวสดีวันสิงแวดล้อม ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบด้วยครับ
ได้รับแล้วค่ะวุฒิบัตร&ถุงผ้า รางวัลการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ทสม.ผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์(e-learning) ขอบคุณกรมส่งเสริมฯ มากๆค่ะ
สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าไฟแช็กแบบนี้นำไปรีไซเคิลได้ไม๊คะ
ฝูงกะหรี่แมงดาโสโครกอย่างมหาชัยเคเบิ้ลทีวีทุกตัวต้องไปผสมพันธุ์กับหมาใต้เมรุมาสในเขตพุทธวาสวัดที่อุแสมบทแล้วเย็ดสดแตดหมาฝึกอวิชากลับตราเฉพาะทุกรอบแล้วใช้สมญานามว่าสมีมหาชัยเคเบิ้ลทีวีเย็ดรูหีหมาคาผ้าเหลืองปราดเปรืองเรื่องกินถุงบางอนามัยใช้แล้วจากซ่องสมุทรสาคร ตกกลางคืนก็เอาขี้เอาเยี่ยวป้ายหัวโล้นอีกเที่ยวหนึ่งแล้วย่องเบาป่าช้าสมุทรสาครสองพันซาก กันตุดฝ่า ดยดม เข้าสู่รูกันซากศพแม่บังเกิดเกล้าที่ขวดคาแตดตายเยี่ยงหมาเสียบคารูขี้ซากศพแม่เอาไว้แน่นๆเหมือนตูดขวด อย่าให้มันหลุด แม้หนอนมันจะลัดคิวก็ตาม ต่อจากนั้นก็อุ้มเอาซากศพแม่บังเกิดเกล้ากลับถนนท่าปรงไว้เสพสวาทสัมภเวสีเย็ดรูขี้ซากศพแม่บังเกิดเกล้า ฉีดอสุจิใส่รูดากซากศพแม่เยี่ยงหมาเพื่อผลิต น้ำมันพรายอย่างหนาระบบกลั่นขั้นเข้มข้น วางจำหน่ายข้างถังขยะซ่องสมุทรสาคร ปากก็เคี้ยวถุงยางอนามัยใช้แล้วเหมือนตอนโดนกลุ่มคนระบบอินเตอร์เน็ตเตะหงายหลังทั้งเก้าอี้ กระทืบซำสองสามที่ทีจนมันขี้เยี่ยวแตกเหมือนรถส้วมสมุทรสาครพลิกคว่ำ สร้างชื่อสร้างสีสรร ใช้ชื่อน้ำมันพรายตรา ไอ้แก่มหาชัยเคเบิ้ลทีวีเย็ดรูขี้ซากศพแม่เยี่ยงหมา จากป่าช้าสองพันซากสมุทรสาครแล้วประสาทหบอนเห่าหอนว่ากล้บ ตราเฉพาะทุกราบแล้วรูขี้ซากศพแม่ที่ไหน รูขี้ซากศพสุนัขต่างหาก ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า อวิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายประจำมหาชัยเคเบิ้ลทีวีน่ะซิ มีจำหน่ายแล้วข้างถังขยะสมุทรสาตรทั่วไป สรรพคุณ ระดมคนทั้งจังหวัดแล้ว กันแชยอะโลทอร์คกี้วอร์คกี้เป็นใมล์โครโฟน แล้ว สำแดงแทนแล้ว ประกาศทุกระหัสผ่านแล้ว พอใจจะกันชาก ก็ เพื่อเย็ดแตดหมาฝึก อวิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายให้มันขลังแล้ว หีหมาที่ไหน หีแม่ชีเตรอะต่างหาก ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า วิชากลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอายน่ะซิ สำแดงแทนไอ้ตูบแล้ว พอใจจะกันแชยอะโล วอลลุ่ม บ้าน ทริปเบิ้ล เบส ไมค์1ไมค์2 โ๊ะๆ กลับตราเฉพาะทุกราบแล้ว ผู้คนเชื่อแล้ว..แม้เห่าเป็นฝูงไอ้แก่สัตว์เดรัจฉานจัดรายการวิทยุรัฐสภาเย็ดหีหมาในป่าช้า วิทยุวุฒิสภาผสมพันธุ์กับหมาข้างถังขยะเป็นผลงานหากินเอาเอง ตามคำสั่ง ระบบอินเตอร์เน็ตนายกรัฐมนตรี ส่วนกะหรี่ตัวเมียเสียบแจ็คสถานีฐานโทรศัพท์ทุกตัวต้องไปแหกหีออาขวดน้ำปลาโรยพริกป่นยัดเข้ารูแตดโชว์รูหีกล้างถึงรูขี้แข่งกับพัฒน์พงษ์ แก้ปีชงพวกมันเองทั้งสถานีโทรศัพท์เสียบแจ็คสถานีฐานเป็นผลงานหากินเอาเองทุกตัวตลอดชั่วกาลปาวสาร
ฝูงไอ้แก่สัตว์หน้าผี เกิดข้างถังขยะตรอกมะขามลูกอีเตรอะแต่งเสียงเป็นเด็กด้วยเครื่องลิปซิ้งต้องไปเย็ดหีหมาเยี่ยงหีแม่ที่เย็ดข้างถังขยะ.สำแดงแทนไอ้ตูบแม้หัวจู๋เท่านิ้วก้อยเวลาโด่มาก็สอดใส่รูหีหมาแบบลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเหมือนชักโครกไม่ตันไม่จำเป็นออกแรงดันมันก็ไหลเข้ารูหีหมาผลุบ!ชักเข้าชักออกสองสามที อสุจิ ทะลัก มะเขือเผาปั๊ปเหลือจู๋เท่าดักแด้แล้วแหกปากเห่าหอนวิทยุเครื่องกระจายเสียงว่าขมิบเต็มที่หรือยังอีตูบ แต่งเสียงเป็นเด็กแล้ว สำแดงแทนไอ้ตูบแล้วไม่น่ารักเหรออีตูบ.. พอตกกลางคืนก็เอาขี้เอาเยี่ยวป้ายหัวโล้นที่โกนใหม่ๆแล้วย่องเบาป่าช้ากะหรี่สองพันซากสมุทรสาครผงกหัวดอเท่านิ้วก้อย กันตุ๊ดฝ่า ดยดม เข้าสู่รูก้นกันเตรอะซากศพแม่บังเกิด้กล้าที่ตายเยี่ยงหมาในป่าช้าเสียบคารูขี้เอาไว้แน่นๆอย่าให้มันหลุด แม้หนอนมันจะลัดคิวยั๊วเยี๊ยะก็ตาม ! ต่อจากนั้นอุ้มเอาซากศพแม่บังเกิดเกล้ากลับบ้านเกิดในถังขยะตรอกมะขาม วงเวียน22กรกฎาฯ ใกล้สามแยกท่ารถเมล์สาย25 เขตสัมพันธวงษ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไว้นอนเสพสวาททางรูก้น สำแดงความสัปดน เย็ดรูขี้ซากศพกันเตรอะเยี่ยงหมา. ฉีดอสุจิใส่รูดาก ซากศพมารดาบังเกิดเกล้าเยี่ยงสุนัข ข้างถังขยะตรอกมะขามเพื่อผลิตน้ำมันพรายอย่างหนาขั้นเข้มข้นวางจำหน่ายข้างถังขยะตรอกมะขาม วันสต๊อปเซอร์วิต สร้างชื่อสร้างสีสรร ใช้ชื่อน้ำมันพรายตรา สมีหน้าผีแต่งเสียงเป็นเด็กด้วยเครื่องลิปซิ้งเห่าหอนจากวิทยุเตรื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวีเย็ดรูขี้ซากศพแม่เยี่ยงหมาจากป่าช้าสองพันซากสมุทรสาคร! แล้วประสาทหลอนเห่าหอนวิทยุเครื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวี ว่ากลับตราเฉพาะทุกราบแล้ว รูขี้ซากศพแม่ที่ไหน? รูขี้ซากศพสุนัขต่างหาก! ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า วิชาการกลับตราเฉพาะทุกราบเพื่อกันอาย ประจำสถานีวิทยุโทรทัศน์เครื่องกระจายเสียงเคเบิ้ลทีวีน่ะซิ!! มีจำหน่ายแล้วข้างถังขยะตรอกมะขามทั่วไป! ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัทช้างไทยหมามึ๊ จำกัด สรรพคุณ แต่งเสียงเป็นเด็กแล้ว กันแชยอะโลแล้ว สำแดงแทนแล้ว ประกาศทุกรหัสผ่านแล้ว กลับตราเฉพาะทุกรอบเพื่อกันอายแล้ว พอใจจะ พอใจจะ กันชาก .ก็เพื่อ...
ส่งถึงมือแล้วนะครับ ถูกใจนายecoอย่างผมมาก ขอบคุณมากครับ #กิจกรรมปีใหม่63 #ปฏิทินปี64 #กรมส่งเสริมคุณภาพ