Clicky

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือ

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย กอง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีคำสั่งตั้งกองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน แทนกองบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 133/2552 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2553 เป็นหน่วยงานหลักในการประสานส่งเสริมให้เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการพัฒนากำลังแรงงานอย่างเป็นเอกภาพ
และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานได้ยุบรวมเป็นกลุ่มวิจัยและพัฒนาเครือข่าย สังกัดกองแผนงานและสารสนเทศ

เปิดเหมือนปกติ

"เมื่อความรู้มีวันหมดอายุ การ Upskill-Reskill จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น"👉👉https://youtu.be/ynBZomQ8td0📣 บทสัมภาษณ์ คุณธวัชช...
24/03/2023
คุณธวัชชัย ศรีรุจิ กับมุมมองที่ว่า...ความรู้มีวันหมดอายุ

"เมื่อความรู้มีวันหมดอายุ การ Upskill-Reskill จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น"

👉👉https://youtu.be/ynBZomQ8td0

📣 บทสัมภาษณ์ คุณธวัชชัย ศรีรุจิ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแบบ Learning Pathway📣
🛑🛑ผู้ผ่านการฝึกอบรมกับ DiSDA ในหลักสูตร OOP with JAVA JavaScript Programming with NodeJS และ Web Application Programming with React🛑🛑หลักสูตร Upskill ทักษะของ Programmer & Developer
💻อบรมในรูปแบบ Hybrid ภายใต้ความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ที่ร่วมกันตั้งเป้าหมายในการผลิตบุคลากรดิจิทัล💻

👉DiSDA Talent pool for Job matching
👉 กลุ่มอาชีพ Programmer & Developer ตำแหน่งงานระดับ Junior เพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลให้ตรงความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล
#สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล

#สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยATSI
#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล

23 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแผนการพัฒนาฝีมือแรง...
23/03/2023

23 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านดิจิทัล ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ในที่ประชุมมีการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมด้านดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดฝึกอบรมบุคลากรดิจิทัลและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์ไทย การจัดทำแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแพลตฟอร์มดังกล่าว การออกแบบและวิเคราะห์ พร้อมให้คำปรึกษาการประเมินสมรรถนะ skillset แรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดสถาปนาครบรอบปีที่ 31 พร้อมมอบโล่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานhttps://www.matichonweekly.com/publicize...
15/03/2023

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดสถาปนาครบรอบปีที่ 31 พร้อมมอบโล่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
https://www.matichonweekly.com/publicize/article_657290

ผลดำเนินการตามโครงการความร่วมมือ
15/03/2023

ผลดำเนินการตามโครงการความร่วมมือ

15 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝี...
15/03/2023

15 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 27 แห่ง ที่มีส่วนในการสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านงบประมาณ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์การฝึก สถานที่ และวิทยากร มูลค่าทั้งสิ้น 47,671,378 บาท รวมถึงร่วมดำเนินการฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประเมินความรู้ความสามารถ ให้แก่ช่างฝีมือ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานในทุกระดับ จำนวน 13,829 คน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

13 มี.ค. 66 เวลา 13.30 น. นายสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ พร้อมด้วยกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอ...
13/03/2023

13 มี.ค. 66 เวลา 13.30 น. นายสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ พร้อมด้วยกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เข้าพบนายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะบูรณาการการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงาน เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกำลังแรงงานในชุมชน เป็นต้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะนำร่องฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) และใช้โรงเรียนฝึกอาชีพเป็นหน่วยประสานและฝึกอบรม ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

10/03/2023
7 มี.ค.66 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแร...
07/03/2023

7 มี.ค.66 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน ภายใต้หัวข้อ “ศึกษาธิการ-แรงงาน ร่วมใจสู่ไทยมีงานทำ” โดยมีนายนิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแถลงผลงานความร่วมมือ จัดนิทรรศการความร่วมมือ เช่น ระบบฐานข้อมูล Big Data และส่งเสริมการมีงานทำ การพัฒนาหลักสูตร บุคลากรและครูผู้สอน การทดสอบ การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและพัฒนางานในการจัดการอาชีวศึกษาด้านทวิภาคี และการแข่งขันฝีมือแรงงาน รวมถึงมหกรรมตลาดนัดแรงงาน กำหนดจัดขึ้นภายในเดือนมีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี

3 มี.ค.66 เวลา 09.00 น.นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรง...
03/03/2023

3 มี.ค.66 เวลา 09.00 น.นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมเตรียมจัดงานแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน ภายใต้หัวข้อ “ศึกษาธิการ-แรงงาน ร่วมใจสู่ไทยมีงานทำ” ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแถลงผลงานความร่วมมือ จัดนิทรรศการความร่วมมือ เช่น ระบบฐานข้อมูล Big Data และส่งเสริมการมีงานทำ การพัฒนาหลักสูตร บุคลากรและครูผู้สอน การทดสอบ การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและพัฒนางานในการจัดการอาชีวศึกษาด้านทวิภาคี และการแข่งขันฝีมือแรงงาน รวมถึงมหกรรมตลาดนัดแรงงาน จัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธาน

02/03/2023

🎼กว่าจะนิ่งก็ต้องกลิ้งมาก่อน ได้เวลาซิ่งก็ต้องวิ่งมาบอก🎼🎼 และนี่คือเสียงจาก DiSDA เสียงนี้เรียกให้มาฝึกทักษะออนไลน์ที่

🆕🆕หลักสูตรใหม่!!! การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ หรือที่เรารู้จักกันว่า "UX/UI Design"

🎉🎉กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 🎉🎉
👉👉มาเสริมทักษะดิจิทัลให้ปังกับเราที่
ในหลักสูตร.... "การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้" ที่จะช่วยให้คุณ
🚩เข้าใจแนวคิดของผลิตภัณฑ์ และปัญหาของผู้ใช้งาน
🚩ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การใช้งานผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้งานได้
🚩วางโครงสร้างข้อมูลและนำข้อมูลมาแบ่งประเภทการทำงานได้
🚩ออกแบบโครงสร้างหน้าจอของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือและส่วนติดต่อผู้ใช้งานได้
🚩นำผลลัพท์จากการออกแบบไปตรวจสอบและรับข้อคิดเห็นจากผู้ใช้งานได้

คลิกเลย...👇👇🔻🔻
https://bit.ly/3y2X2RG

DSD Online Training "เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน"
สมัครง่าย ฝึกฟรี ทุกที ทุกเวลา
ฝึกและสอบผ่านตามเกณฑ์มีวุฒิบัตรให้ด้วย
www.dsd.go.th
#การฝึกทักษะออนไลน์

#กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล
#สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

1 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศร่วมกับ กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒ...
01/03/2023

1 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศร่วมกับ กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการ ชมรมบาร์เทนเดอร์ภาคตะวันออกประเทศไทย และสมาคมสมาพันธุ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

27 ก.พ. 66 เวลา 14.30 น. มูลนิธิ IBERD เข้าพบนางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมื...
27/02/2023

27 ก.พ. 66 เวลา 14.30 น. มูลนิธิ IBERD เข้าพบนางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางพลาพร รัตนปริคณน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ และนายสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ การพัฒนาแรงงานด้านการนวด สปา และ Wellness ณ ห้องประชุม ชั้น 2

27 ก.พ.66 เวลา 13.30 น. นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือโครงการข้าวแกงกำลัง...
27/02/2023

27 ก.พ.66 เวลา 13.30 น. นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือโครงการข้าวแกงกำลังใจ โดยมี นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ทั้งนี้ สมาคมภัตตาคารไทยได้จัดทำโครงการ ข้าวแกงกำลังใจ เพื่อจำหน่ายอาหารในราคาประหยัดให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งสมาคมขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนดังกล่าว

ก.แรงงาน-ETDA พัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์https://www.ryt9.com/s/prg/3400920
24/02/2023

ก.แรงงาน-ETDA พัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
https://www.ryt9.com/s/prg/3400920

24 ก.พ. 66 เวลา 10.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นาง...
24/02/2023

24 ก.พ. 66 เวลา 10.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมพิธีเปิดงาน Digital Governace Thailand 2023 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร

24/02/2023
ปลื้ม เอกชนหนุนการฝึก-ทดสอบ ปี 65 กว่า 20,000 คน ร่วมสร้างมาตรฐานฝีมือช่างไทยhttps://www.dailynews.co.th/news/2003366/
17/02/2023

ปลื้ม เอกชนหนุนการฝึก-ทดสอบ ปี 65 กว่า 20,000 คน ร่วมสร้างมาตรฐานฝีมือช่างไทย
https://www.dailynews.co.th/news/2003366/

17/02/2023

อบรมฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและโฮมโปรนะครับ

เอกชนหนุนฝึกแรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ 4G mobile สู่ช่างยุคดิจิทัล
14/02/2023
เอกชนหนุนฝึกแรงงานติดกล้องวงจรปิดแบบ 4G mobile ปั้นสู่ช่างยุคดิจิทัล

เอกชนหนุนฝึกแรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ 4G mobile สู่ช่างยุคดิจิทัล

เอกชนหนุนฝึกแรงงานติดกล้องวงจรปิดแบบ 4G mobile ปั้นสู่ช่างยุคดิจิทัล

14 ก.พ.66 เวลา 14.00 น. นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ...
14/02/2023

14 ก.พ.66 เวลา 14.00 น. นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานการติดตั้งบำรุงรักษากล้องวงจรปิดและกล้องติดรถยนต์ ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 7 อาคาร Smart Building บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้จบการฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจร จำนวน 15 คน และเยี่ยมชมเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัทอีกด้วย

9 ก.พ.66 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับคณะมูลนิธิเพื่อคนทำงาน เพื่อหารือเกี่ย...
09/02/2023

9 ก.พ.66 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับคณะมูลนิธิเพื่อคนทำงาน เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยมี นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน

9 ก.พ.66 เวลา 10.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับผู้บริหารของสหภาพเดนโ...
09/02/2023

9 ก.พ.66 เวลา 10.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับผู้บริหารของสหภาพเดนโซ่ ในประเด็นการร่วมกันบูรณาการฝึกอบรมอย่างครบวงจรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการในพื้นที่ EEC โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน

9 ก.พ.66 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับผู้บริหารโตโยต้าด้าน...
09/02/2023

9 ก.พ.66 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับผู้บริหารโตโยต้าด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน และส่งเสริมให้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน

09/02/2023

☀️☀️ครม.เห็นชอบกำหนด 4 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เฟสแรก พร้อมเพิ่มกิจการเป้าหมายอีก 17 ประเภท

☀️ครม.เห็นชอบกำหนดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะแรกสำหรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

👉1.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง เน้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) และอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

👉2.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย เน้นอุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

👉3.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก (CWEC) ประกอบ ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรบุรี และกาญจนบุรี เน้นอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

👉4.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เน้นอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมชีวภาพ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)

☀️นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติเห็นชอบการขยายกิจการเป้าหมายและสิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จากเดิม 72 ประเภทกิจการ ขยายเป็น 89 ประเภทกิจการ

#สร้างไทยไปด้วยกัน
#ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

8 ก.พ. 66 เวลา 13.30 น. นายสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาบุคลา...
08/02/2023

8 ก.พ. 66 เวลา 13.30 น. นายสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์การบิน ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ สถาบันการบินพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนวิทยากร จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวกับบุคลากรด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์การบิน และลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ขอเชิญช่างไฟฟ้าหรือผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งถังสำรองน้ำ ถังดักไขมัน และปั๊มน้ำอัตโนมัติสำหรับบ้านที่อยู่อา...
08/02/2023

ขอเชิญช่างไฟฟ้าหรือผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งถังสำรองน้ำ ถังดักไขมัน และปั๊มน้ำอัตโนมัติสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ เชียงใหม่ อุบลราชธานี นครราชสีมา ชลบุรี สงขลา และภูเก็ต

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษากล้องติดยานพาหนะแบบ 4G Mobile DVR ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่...
08/02/2023

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษากล้องติดยานพาหนะแบบ 4G Mobile DVR ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา อุดรธานี นครราชสีมา เชียงใหม่ และนครสวรรค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyhaisl2TzD5tWz__5DEXUmLdh27jN2NnO5EBXayxyFybo-A/viewform?fbclid=IwAR1-PIACDiETZdGG24qFb7UIa5tgVG3xFcrSVRgO8qa-OdI5zkOaVZS3NTM

3 ก.พ.66 เวลา 09.30 น. นายสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมหารือคณะผู้วิจัยโครงการ รู...
03/02/2023

3 ก.พ.66 เวลา 09.30 น. นายสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมหารือคณะผู้วิจัยโครงการ รู้เพื่อทำได้จริง เพื่อชีวิต : แนวทางการพัฒนาและยกระดับทักษะเพื่ออนาคตของแรงงานนอกระบบการศึกษาในสถานประกอบกิจการที่เชื่อมโยงกับผลิตผลทางเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

03/02/2023

หลักสูตรดีๆๆ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ www.Q-CHANG.COM ครับ

30 ม.ค. 66 เวลา 13.30 น. นายสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางพัฒนาฝีมือแร...
30/01/2023

30 ม.ค. 66 เวลา 13.30 น. นายสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างติดตั้งระบบโชลาร์เซลล์ ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันจัดทำหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จัดฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อนำไปขยายผลการฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

27 ม.ค.66 เวลา 09.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ทหารกองประจำการ ร่วมกับหน่วยบัญชา...
27/01/2023

27 ม.ค.66 เวลา 09.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ทหารกองประจำการ ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเป็นการหารือแนวทางการจัดฝึกอบรมให้แก่ทหารกองประจำการและก่อนปลดประจำการ ได้แก่การจัดหลักสูตรฝึกอบรม ช่างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ช่างตัดผม ช่างผลิตภัณฑ์จากอะลูมิเนียม จัดฝึกอบรมให้แก่ครูฝึกของทหารประจำการเพื่อเป็นวิทยากรต้นแบบ และนำความรู้ไปขยายผลให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

27 ม.ค.66 เวลา 09.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศ โดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบจัดทำสัญญาแบบออนไ...
27/01/2023

27 ม.ค.66 เวลา 09.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศ โดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบจัดทำสัญญาแบบออนไลน์ สำหรับบุคคลภายนอกผู้ลงนามในสัญญา ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการจัดทำสัญญาการรับทุนวิจัยในรูปแบบออนไลน์ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติจะเริ่มนำระบบดังกล่าวมาใช้ในการขอรับทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2566

24 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนก...
24/01/2023

24 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

การจัดประชุมเพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือกัน ระหว่างกระทรวงแรงงาน และ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัจจุบันได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานฝีมือแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มจำนวนศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอีก 70 แห่ง และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถในสถานศึกษาอีก 14 แห่ง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ รวมถึงมีจะมีการจัดงานแถลงผลการดำเนินงานร่วมกันอีกด้วย ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

14/01/2023

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผลิตช่างไฟ ป้อน ผู้ประกอบการ เงินเดือนสตาร์ท 15,000 บาท - NBT

ที่อยู่

9th Floor, Department Of Skill Development Building, Mitmaitri Road , Dindaeng D
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622479420

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง ห้องสมุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กลุ่มกฎหมาย กรมพัฒนาฝีมือแร สำนักงานรับรองความรู้ความส กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเท โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ WorldSkills Thailand