กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีคำสั่งตั้งกองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน แทนกองบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 133/2552 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2553 มีอำนาจหน้าที่ (ก) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงาน การประสานงาน การฝึกอาชีพ และการประสานแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการส่งเสริมประสานและบูรณาการงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (ข) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม ประสาน และบูรณาการงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับภาครัฐ เอกชน องค์กรประชาชน และองค์กรอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกำหนดรูปแบบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือต่าง ๆ และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ค) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสาน งานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)
(1)

(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย การแบ่งหน่วยงานของกองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย 1 งาน ดังนี้ (1) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (2) ฝ่ายเลขานุการ กพร.ปช. (3) ฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูล (4) งานบริหารทั่วไป กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักในการประสานส่งเสริมให้เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการพัฒนากำลังแรงงานอย่างเป็นเอกภาพ

หน้าที่: ลักษณะภารกิจ 1. วางกลยุทธ์ จัดทำแผนงานโครงการ งานวิจัย ติดตามผล 2. วางเครือข่าย 3. สนับสนุนอำนาจหน้าที่ของ กพร.ปช. 4. พัฒนาระบบข้อมูล ประเภทของงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. งานประจำคือ ประชุม ดูงาน ฝึกอบรม 2. งานผลักดัน / ขับเคลื่อนกลยุทธ์ มีการบูรณาการทำแผนร่วมกัน เช่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านคณะกรรมการระดับชาติ กำหนดแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ข้อมูลสติถิ 3. ภารกิจการขยายผล ดาวน์โหลดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน http://www.dsd.go.th/it/Region/Show_LAW?region_id=10

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อกำหนดแน...
15/10/2020

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อกำหนดแนวทางการฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานขับรถบรรทุก โดยมีนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒ...
14/10/2020

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศูนย์ SEAMEO STEM-ED ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๑๓ ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้า...
13/10/2020

๑๓ ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองแผนงานและสารสนเทศ

เชิญอ่านฟรี และ ดาวน์โหลด วารสารอิเล็กทรอนิกส์ DSD News ปีที่ 8 ฉบับที่ 41 https://online.fliphtml5.com/jfplj/snoq/#p=1
09/10/2020

เชิญอ่านฟรี และ ดาวน์โหลด วารสารอิเล็กทรอนิกส์ DSD News ปีที่ 8 ฉบับที่ 41
https://online.fliphtml5.com/jfplj/snoq/#p=1

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบ...
08/10/2020

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงานและการรับฟัง ความต้องการการพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ประสานงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

06/10/2020
บสย.

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ - ช่อง ททบ.5

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศมอบหมายให้นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย...
05/10/2020

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศมอบหมายให้นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ นำผู้บริหารบริษัท แคทบัซซ์ ทีวี จำกัด เข้าพบผู้แทนกรมธนารักษ์ เพื่อหารือการขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ Wi-Fi ความเร็วสูง เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท แคทบัซซ์ ทีวี จำกัด ณ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ

03/10/2020
บสย.

ก.แรงงาน จับมือ บสย. หนุนสินเชื่อ ปั้นแรงงานสู่ Startup

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อต...
02/10/2020

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ระหว่างนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กับนายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายวิรชาติ อินทร์กง ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นพยานในการลงนาม ณ ห้องแมจิค 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ผลดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ (MOU)
25/09/2020

ผลดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ (MOU)

วันที่ 25 กันยายน 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนองร่วมกับบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด และหน่วยทหารจังหวัดระนอง ได้ส่งมอบติดตั้งผนังฝ้าเพดานและฉาบรอยต่อยิปซัมให้แก่โรงเรียนบ้านหินดาด โดยร่วมกันดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการติดตั้งผนังฝ้าเพดานและฉาบรอยต่อยิปซัม ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2563 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 22 คน ณ โรงเรียนบ้านหินดาด

25/09/2020
CPF

ก.แรงงานจับมือซีพีเอฟลงนามเอ็มโอยูยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชุมหารือร่วมกับบรรษัทประกัน...
24/09/2020

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อหารือเตรียมการจัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชุมหารือร่วมกับกรมการขนส่งท...
24/09/2020

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อประชุมหารือแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานขับรถบรรทุก ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่...
22/09/2020

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างกระทรวงแรงงาน กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามและนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายวิชัย ผิวสอาด และ นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ โ...
22/09/2020

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายวิชัย ผิวสอาด และ นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ นายชัย มีเดชา และนางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นวิทยากรร่วมเสวนา เรื่อง ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการสัมมนานโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศเป็นผู้ดำเนินรายการ ณ โรงแรม รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส...
21/09/2020

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนานโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบนโยบาย โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวรายงาน พร้อมบรรยายหัวข้อ การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 400 คน ร่วมการสัมมนา ณ โรงแรม รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

นักศึกษาจบใหม่ จะไม่ว่างงานอีกต่อไป ! 👩‍🎓👨‍🎓📢 ประกาศ ฟังทางนี้ โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว!! 🎓 นักเรียน นักศึกษาท่านใดที่จบการศึ...
19/09/2020

นักศึกษาจบใหม่ จะไม่ว่างงานอีกต่อไป ! 👩‍🎓👨‍🎓

📢 ประกาศ ฟังทางนี้ โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว!! 🎓 นักเรียน นักศึกษาท่านใดที่จบการศึกษาแล้วยังไม่มีงานทำเพราะพิษโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันนั้น ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด... กรมจัดหางาน โดยกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดเตรียมงาน Job Expo Thailand 2020 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหางานในตำแหน่งว่างงานถึง 260,000 อัตรา ณ Hall EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 26-28 กันยายน 2563 นี้ !
โครงการดีๆ จากรัฐบาลที่ห้ามพลาดเด็ดขาด 📍

ลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ ได้ทาง https://bit.ly/2ZMz38U

#ไทยมีงานทำ #ล้านงานเพื่อล้านคน #JobExpoThailand2020

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์เส้นหมี่ไวไว มูล...
17/09/2020

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์เส้นหมี่ไวไว มูลค่ารวม 60,000 บาท จากนายยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด เพื่อนำไปมอบให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับซึ่งดำเนินการโดย สพร.และสนพ.ทั่วประเทศ จำนวน 428 คน โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริเวณโถง ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
17/09/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

16 ก.ย.63 เวลา 9.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี เรื่อง ชุดฝึกภาคปฏิบัติการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กระทรวงแรงงานขอเชิญร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ไทยมีงานทำ ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการปร...
16/09/2020

กระทรวงแรงงานขอเชิญร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ไทยมีงานทำ ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือร่วมกับบริษัท ช้อปปี้ ...
16/09/2020

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือร่วมกับบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานการค้าขายออนไลน์ ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

14/09/2020
อีมิแน้น

ช่อง ททบ5 (17.55) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับอีนิแม้นแอร์ สร้างแอร์คุณภาพ รับไลเซนส์ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ #สุรชัยวงศ์สวัสดิ์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
14/09/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

14 ก.ย.63 เวลา 13.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเลิศ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีฯ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับบริษัทโรงงานผล...
11/09/2020

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด เพื่อหารือโครงการหลักสูตรสอนเพื่อสร้างอาชีพ เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบคลิปวีดีโอสอนทำอาหารเมนูต่างๆ จากเส้นหมี่ไวไว
ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับบริษัทหัวเว่ย ...
11/09/2020

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านไอซีที ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน จับมือเอกชน ปั้นช่างแอร์ไลเซนส์ เพิ่มปริมาณ-คุณภาพด้านความปลอดภัยhttps://www.dailynews.co.th/politics/794461
10/09/2020

ก.แรงงาน จับมือเอกชน ปั้นช่างแอร์ไลเซนส์ เพิ่มปริมาณ-คุณภาพด้านความปลอดภัย
https://www.dailynews.co.th/politics/794461

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิ...
09/09/2020

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงานร่วมเป็นเกียรติ โดยเป็นการลงนามระหว่างนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับนางสาวจรรยาพร สุนทรวสุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายวิชัย ผิวสอาด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับนายสุรชัย วงศ์สวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค เป็นพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
08/09/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 8 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะทำงาน ให้การต้อนรับนายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและคณะ ที่ได้เข้าหารือการช่วยเหลือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ต่อยอดสู่การพัฒนาอาชีพผ่านกองทุนฯ ในรูปแบบของการพัฒนาฝีมือแรงงานจากฐานรากสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ จะได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการประสานงานไปยังสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแต่ละพื้นที่ เพื่อจัดหาวิทยากรให้ตรงกับความต้องการในแต่ละชุมชน สำหรับรายละเอียดและแผนการดำเนินงาน ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะ ได้หารือกับสำนักงานกองทุนฯ เพื่อบูรณาการความร่วมมือ และกำหนดพื้นที่ดำเนินการนำร่องต่อไป

05/09/2020
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ติดตามรับชมรายการสร้างอาชีพแบบมีไอเดีย "อาหารกล่องสร้างรายได้สู้โควิด 19" โดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับกะทิอร่อยดี ทุกวันศุกร์เวลา 14.00 น. ในเฟซบุ๊กของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ผิวสอาด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางค...
02/09/2020

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ผิวสอาด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานการติดตั้งกระจกรถยนต์ และฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง อัพสกิลป้อนตลาดแรงงานhttps://siamrath.co.th/n/177993
27/08/2020
ก.แรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง อัพสกิลป้อนตลาดแรงงาน

ก.แรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง อัพสกิลป้อนตลาดแรงงาน
https://siamrath.co.th/n/177993

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบกระเบื้องเซรามิกปูพื้น จากบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาช....

26/08/2020
โดรน

ช่อง ททบ.5 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานรับมอบกระเบื้องเซรามิก...
26/08/2020

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานรับมอบกระเบื้องเซรามิกปูพื้น จำนวน 2,094 ตารางเมตร มูลค่า 333,110 บาท จากนายณัฏฐ์ เจนสิราสุรัชต์ ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิค บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) และรับมอบกาวซีเมนต์ และปูนยาแนวกระเบื้อง มูลค่า 94,000 บาท จากนายณัฐพงศ์ สิงห์ศิลารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและพัฒนาโซลูชั่น บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด เพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ที่อยู่

9th Floor, Department Of Skill Development Building, Mitmaitri Rd., Dindaeng District
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ ส่งเสริมบูรณาการเครือข่ายพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากล (Promoting the integration of Thai workforce networking through highly developed competency) พันธกิจ 1. วางยุทธศาสตร์การพัฒนาฝีมือแรงงานของกำลังแรงงานระดับประเทศ 2. วางยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 3. ขยายการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ค่านิยม 1. Teamwork & team spirit มุ่งมั่นทำงานเป็นทีม 2. Awakening Knowledge จิตใจใฝ่รู้หมั่นพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 3. Pro-active networking มุ่งเน้นสานสร้างเครือข่าย 4. Service oriented มีจิตบริการ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

6622479420

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย:

วิดีโอทั้งหมด

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย กองแผนงานและสารสนเทศ

กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน โดนยุบรวมกับกองแผนงานและสารสนเทศ เมื่อวันที่ 25 พฤษาภาคม 2561 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย กองแผนงานและสารสนเทศ” อยู่ภายใต้สังกัดกองแผนงานและสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานส่งเสริมการวิจัยและสร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อบูรณาการพัฒนากำลังแรงงานอย่างเป็นเอกภาพ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด