กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีคำสั่งตั้งกองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน แทนกองบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 133/2552 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2553 มีอำนาจหน้าที่ (ก) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงาน การประสานงาน การฝึกอาชีพ และการประสานแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการส่งเสริมประสานและบูรณาการงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (ข) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม ประสาน และบูรณาการงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับภาครัฐ เอกชน องค์กรประชาชน และองค์กรอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกำหนดรูปแบบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือต่าง ๆ และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ค) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสาน งานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)
(3)

(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย การแบ่งหน่วยงานของกองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย 1 งาน ดังนี้ (1) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (2) ฝ่ายเลขานุการ กพร.ปช. (3) ฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูล (4) งานบริหารทั่วไป กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักในการประสานส่งเสริมให้เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการพัฒนากำลังแรงงานอย่างเป็นเอกภาพ

หน้าที่: ลักษณะภารกิจ 1. วางกลยุทธ์ จัดทำแผนงานโครงการ งานวิจัย ติดตามผล 2. วางเครือข่าย 3. สนับสนุนอำนาจหน้าที่ของ กพร.ปช. 4. พัฒนาระบบข้อมูล ประเภทของงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. งานประจำคือ ประชุม ดูงาน ฝึกอบรม 2. งานผลักดัน / ขับเคลื่อนกลยุทธ์ มีการบูรณาการทำแผนร่วมกัน เช่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านคณะกรรมการระดับชาติ กำหนดแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ข้อมูลสติถิ 3. ภารกิจการขยายผล ดาวน์โหลดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน http://www.dsd.go.th/it/Region/Show_LAW?region_id=10

เปิดเหมือนปกติ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
16/11/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

16 พ.ย.63 เวลา 10.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี และสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) พร้อมนำเยี่ยมชมการดำเนินงาน อาทิ การฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นต้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมงานสัมมนาและกล่าวถ้อยคำแถลงค...
12/11/2020

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมงานสัมมนาและกล่าวถ้อยคำแถลงความร่วมมือในงานพิธีเปิดตัวโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนของประเทศไทย ระยะที่ 2 ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

12/11/2020
ช่างติดตั้งฟิล์ม

ข่าวช่อง Thailandplus กระทรวงแรงงานจับมือเอกชน เพื่อผลิตช่างติดตั้งฟิล์มและกระจกรถยนต์

ก.แรงงาน จับมือเอกชน เปิดมิติใหม่ผลิตช่างติดตั้งฟิล์มและกระจกรถยนต์ https://siamrath.co.th/n/196275
11/11/2020
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือเอกชน เปิดมิติใหม่ ผลิตช่างติดตั้งฟิล์มและกระจกรถยนต์

ก.แรงงาน จับมือเอกชน เปิดมิติใหม่ผลิตช่างติดตั้งฟิล์มและกระจกรถยนต์
https://siamrath.co.th/n/196275

วันที่ 10 พ.ย.

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือควา...
11/11/2020

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่แรงงานไทย ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ นางศมน ชคัตธาดากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท...
10/11/2020

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ นางศมน ชคัตธาดากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างติดตั้งกระจกรถยนต์และฟิล์มกรองแสงรถยนต์ โดยมี นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ นายปริญญา เร่งพินิจ ที่ปรึกษาบริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ SHOP UDA ห้างสรรพสินค้าโรบินสันศรีสมาน จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ลงนามบั...
07/11/2020

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างอาชีพช่างอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศ โดยมี นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ นายสตวัน ฮ่มซ้าย รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นพยานในการลงนาม พร้อมร่วมเปิดงานปฐมนิเทศและทดสอบฝีมือผู้เข้าแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะเข้าแข่งขันเพื่อรับโล่พระราชทาน ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

07/11/2020
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายการ Menu Today ทำอาหารเเสนอร่อย จากเส้นหมี่ไวไว
จากโครงการหลักสูตรสอนทำอาหารเพื่อสร้างอาชีพ โดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน เเละบริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
04/11/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

4 พ.ย.63 เวลา 15.00 น. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานงานแถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีการเชื่อมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) และบริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารร่วมงานฯ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายธวัช  เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒน...
30/10/2020

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีการเชื่อมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมกับผู้แทนของบริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายธวัช  เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพั...
29/10/2020

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานการค้าขายออนไลน์ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาบุคลากรฝึกของกรม การเชื่อมโยงหลักสูตรออนไลน์ของ Shopee บนเว็บไซต์กรม และเมนูการฝึกทักษะออนไลน์ เป็นต้น ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

27/10/2020
5G

ช่อง ททบ5 (17.59) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ หัวเว่ย อบรมติดตั้งระบบส่งสัญญาณ 5G

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
27/10/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และจัดฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ ตามโครงการให้ทุนสร้างอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานไทยขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระยะเวลาการฝึก 6 เดือน ที่โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานให้แก่ผู้ว่างงานหรือผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จนสามารถนำไปประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้ว่างงาน อายุระหว่าง 18 - 35 ปี สมัครเข้าฝึกอบรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 และ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 089 203 8395 02 3924790-4 และ 02 3900265

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายชาคริตย์  เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ ผู้แทนบริษัท ไมโคร...
26/10/2020

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ ผู้แทนบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้าพบหารือพร้อมนำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมแบบออนไลน์ของไมโครซอฟท์และรายละเอียดของ Microsoft Community Training พอร์ทัล ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 ตุลาคมวันปิยมหาราชร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23/10/2020

23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช
ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ก.แรงงาน ร่วม หัวเว่ย พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล https://www.thailandplus.tv/archives/234231
22/10/2020
ก.แรงงาน ร่วม หัวเว่ย พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล

ก.แรงงาน ร่วม หัวเว่ย พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล https://www.thailandplus.tv/archives/234231

ก.แรงงาน ร่วม หัวเว่ย พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 22 ตุลาคม 202022 ตุลาคม 2020Thailandplusเศรษฐกิจ FacebookTwitterLine วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห....

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ...
22/10/2020

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่าง นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ นายไบรอัน หลิว รองกรรมการผู้จัดการบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรคมนาคมในระบบ 4G และ 5G ณ ห้องประชุม กรุงเทพฯและภูเก็ต ชั้น 39 อาคาร จีทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อ...
19/10/2020

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับนายศรัณยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ โดยมี นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายศีขรินทร์ ชเนศร์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทฯ เป็นพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท อาคารมิ่งประชา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อกำหนดแน...
15/10/2020

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อกำหนดแนวทางการฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานขับรถบรรทุก โดยมีนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒ...
14/10/2020

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศูนย์ SEAMEO STEM-ED ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๑๓ ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้า...
13/10/2020

๑๓ ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองแผนงานและสารสนเทศ

เชิญอ่านฟรี และ ดาวน์โหลด วารสารอิเล็กทรอนิกส์ DSD News ปีที่ 8 ฉบับที่ 41 https://online.fliphtml5.com/jfplj/snoq/#p=1
09/10/2020

เชิญอ่านฟรี และ ดาวน์โหลด วารสารอิเล็กทรอนิกส์ DSD News ปีที่ 8 ฉบับที่ 41
https://online.fliphtml5.com/jfplj/snoq/#p=1

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล  ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบ...
08/10/2020

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงานและการรับฟัง ความต้องการการพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ประสานงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

06/10/2020
บสย.

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ - ช่อง ททบ.5

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศมอบหมายให้นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย...
05/10/2020

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศมอบหมายให้นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ นำผู้บริหารบริษัท แคทบัซซ์ ทีวี จำกัด เข้าพบผู้แทนกรมธนารักษ์ เพื่อหารือการขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ Wi-Fi ความเร็วสูง เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท แคทบัซซ์ ทีวี จำกัด ณ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ

03/10/2020
บสย.

ก.แรงงาน จับมือ บสย. หนุนสินเชื่อ ปั้นแรงงานสู่ Startup

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อต...
02/10/2020

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ระหว่างนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กับนายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายวิรชาติ อินทร์กง ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นพยานในการลงนาม ณ ห้องแมจิค 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ผลดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ (MOU)
25/09/2020

ผลดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ (MOU)

วันที่ 25 กันยายน 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนองร่วมกับบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด และหน่วยทหารจังหวัดระนอง ได้ส่งมอบติดตั้งผนังฝ้าเพดานและฉาบรอยต่อยิปซัมให้แก่โรงเรียนบ้านหินดาด โดยร่วมกันดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการติดตั้งผนังฝ้าเพดานและฉาบรอยต่อยิปซัม ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2563 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 22 คน ณ โรงเรียนบ้านหินดาด

25/09/2020
CPF

ก.แรงงานจับมือซีพีเอฟลงนามเอ็มโอยูยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ประชุมหารือร่วมกับบรรษัทประกัน...
24/09/2020

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อหารือเตรียมการจัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ประชุมหารือร่วมกับกรมการขนส่งท...
24/09/2020

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อประชุมหารือแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานขับรถบรรทุก ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่...
22/09/2020

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างกระทรวงแรงงาน กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามและนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายวิชัย  ผิวสอาด และ นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ โ...
22/09/2020

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายวิชัย ผิวสอาด และ นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ นายชัย มีเดชา และนางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นวิทยากรร่วมเสวนา เรื่อง ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการสัมมนานโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศเป็นผู้ดำเนินรายการ ณ โรงแรม รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

ที่อยู่

9th Floor, Department Of Skill Development Building, Mitmaitri Rd., Dindaeng District
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ ส่งเสริมบูรณาการเครือข่ายพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากล (Promoting the integration of Thai workforce networking through highly developed competency) พันธกิจ 1. วางยุทธศาสตร์การพัฒนาฝีมือแรงงานของกำลังแรงงานระดับประเทศ 2. วางยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 3. ขยายการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ค่านิยม 1. Teamwork & team spirit มุ่งมั่นทำงานเป็นทีม 2. Awakening Knowledge จิตใจใฝ่รู้หมั่นพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 3. Pro-active networking มุ่งเน้นสานสร้างเครือข่าย 4. Service oriented มีจิตบริการ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

6622479420

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย:

วิดีโอทั้งหมด

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย กองแผนงานและสารสนเทศ

กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน โดนยุบรวมกับกองแผนงานและสารสนเทศ เมื่อวันที่ 25 พฤษาภาคม 2561 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย กองแผนงานและสารสนเทศ” อยู่ภายใต้สังกัดกองแผนงานและสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานส่งเสริมการวิจัยและสร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อบูรณาการพัฒนากำลังแรงงานอย่างเป็นเอกภาพ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด