กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปาก

กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปาก มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศ คกก.ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช...
21/12/2021

ประกาศ คกก.ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

ประกาศ คกก.ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::🚩 เรื่อง ไม่แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้า : ปรับไม่ได้?📚 ถาม ในกรณีท...
06/11/2021

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::

🚩 เรื่อง ไม่แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้า : ปรับไม่ได้?

📚 ถาม ในกรณีที่ครบกำหนดส่งมอบแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับหน่วยงานของรัฐไม่ได้บอกเลิกสัญญาจ้างและได้ตรวจรับงานเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว หน่วยงานของรัฐสามารถเรียกเอาค่าปรับตามสัญญาได้หรือไม่?
👉🏻 ตอบ ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว หากหน่วยงานของรัฐในฐานะที่เป็นผู้ว่าจ้างไม่ได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับแก่ผู้รับจ้าง เมื่อครบกําหนดส่งมอบและเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบแล้ว…หน่วยงานของรัฐไม่อาจเรียกเอาค่าปรับตามสัญญาอันเป็นเบี้ยปรับในกรณีที่ส่งมอบงานล่าช้าได้

🔸 อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2YnQI9q
🔸 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คลิก https://bit.ly/3EHqkXo

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YWe

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::

🚩 เรื่อง ไม่แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้า : ปรับไม่ได้?

📚 ถาม ในกรณีที่ครบกำหนดส่งมอบแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับหน่วยงานของรัฐไม่ได้บอกเลิกสัญญาจ้างและได้ตรวจรับงานเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว หน่วยงานของรัฐสามารถเรียกเอาค่าปรับตามสัญญาได้หรือไม่?
👉🏻 ตอบ ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว หากหน่วยงานของรัฐในฐานะที่เป็นผู้ว่าจ้างไม่ได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับแก่ผู้รับจ้าง เมื่อครบกําหนดส่งมอบและเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบแล้ว…หน่วยงานของรัฐไม่อาจเรียกเอาค่าปรับตามสัญญาอันเป็นเบี้ยปรับในกรณีที่ส่งมอบงานล่าช้าได้

🔸 อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2YnQI9q
🔸 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คลิก https://bit.ly/3EHqkXo

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YWe

ประกาศ มศก.เรื่อง กำหนดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 16
19/10/2021

ประกาศ มศก.เรื่อง กำหนดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 16

ประกาศ มศก.เรื่อง กำหนดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 16

น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13/10/2021

น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน...
08/10/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ​ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ​ พ.ศ.​ 2540
30/09/2021

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ​ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ​ พ.ศ.​ 2540

#วันศิลป์พีระศรี2564 ท่านศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี เดิมชื่อคอร์ราโด เฟโรชี ชาวอิตาลีสัญชาติไทย เป็นประติมากรจากเมืองฟลอเร...
15/09/2021

#วันศิลป์พีระศรี2564 ท่านศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี เดิมชื่อคอร์ราโด เฟโรชี ชาวอิตาลีสัญชาติไทย เป็นประติมากรจากเมืองฟลอเรนซ์ที่เข้ามารับราชการในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยถือเป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งของไทยที่ได้สร้างคุณูปการในทางศิลปะและมีผลงานที่เป็นที่กล่าวขานจนเป็นที่รู้จักกว้างขวาง ท่านเกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2435 ศิลป์ พีระศรี หรือ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย และบิดาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่วงการศิลปะไทยให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ทุกวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น "วันศิลป์ พีระศรี" เพื่อรำลึกถึงครูผู้อุทิศตนทั้งชีวิต เพื่อนักเรียนและศิลปะ จนวินาทีสุดท้ายของชีวิต เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2505 ปีนี้ครบรอบ 129 ปี (ทีมา: วิกิพีเดีย,sanook)

#วันศิลป์พีระศรี2564 ท่านศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี เดิมชื่อคอร์ราโด เฟโรชี ชาวอิตาลีสัญชาติไทย เป็นประติมากรจากเมืองฟลอเรนซ์ที่เข้ามารับราชการในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยถือเป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งของไทยที่ได้สร้างคุณูปการในทางศิลปะและมีผลงานที่เป็นที่กล่าวขานจนเป็นที่รู้จักกว้างขวาง ท่านเกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2435 ศิลป์ พีระศรี หรือ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย และบิดาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่วงการศิลปะไทยให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ทุกวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น "วันศิลป์ พีระศรี" เพื่อรำลึกถึงครูผู้อุทิศตนทั้งชีวิต เพื่อนักเรียนและศิลปะ จนวินาทีสุดท้ายของชีวิต เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2505 ปีนี้ครบรอบ 129 ปี (ทีมา: วิกิพีเดีย,sanook)

ประกาศ มศก.เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 15
07/09/2021

ประกาศ มศก.เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 15

ประกาศ มศก.เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 15

สาระน่ารู้จากสำนักงาน​ ปปช.​ เรื่อง​ "การขัดกันระหว่างประโยชน์​ส่วนบุคคล​ กับ​ ประโยชน์ส่วนรวม"ที่มา​ : คู่มือสนับสนุนกา...
02/09/2021

สาระน่ารู้จากสำนักงาน​ ปปช.​ เรื่อง​ "การขัดกันระหว่างประโยชน์​ส่วนบุคคล​ กับ​ ประโยชน์ส่วนรวม"

ที่มา​ : คู่มือสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย​ STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเปิดเผยบัญชีทรัพย์​สินและหนี้สิน​ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ​ โดยท่านวิทยากร​ (นายปฐมพร  เวชโช)​ ตอนที่​ ...
02/09/2021
3(3) การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ (นายวรัญ มณีศรี)

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเปิดเผยบัญชีทรัพย์​สินและหนี้สิน​ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ​ โดยท่านวิทยากร​ (นายปฐมพร เวชโช)​ ตอนที่​ 3

โครงการฝึกอบรม วิทยากรตัวคูณในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ (รุ่นที่ 9) วันจันทร์ท.....

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเปิดเผยบัญชีทรัพย์​สินและหนี้สิน​ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ​ โดยท่านวิทยากร​ (นายปฐมพร  เวชโช)​ ตอนที่​ ...
02/09/2021
2(3) การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ (นายปฐมพร เวชโช)

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเปิดเผยบัญชีทรัพย์​สินและหนี้สิน​ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ​ โดยท่านวิทยากร​ (นายปฐมพร เวชโช)​ ตอนที่​ 2

โครงการฝึกอบรม วิทยากรตัวคูณในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ (รุ่นที่ 9) วันจันทร์ท.....

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเปิดเผยบัญชีทรัพย์​สินและหนี้สิน​ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ​ โดยท่านวิทยากร​ (นายปฐมพร  เวชโช)​ ตอนที่​ ...
02/09/2021
1(3) การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ (นายปฐมพร เวชโช)

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเปิดเผยบัญชีทรัพย์​สินและหนี้สิน​ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ​ โดยท่านวิทยากร​ (นายปฐมพร เวชโช)​ ตอนที่​ 1

โครงการฝึกอบรม วิทยากรตัวคูณในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ (รุ่นที่ 9) วันจันทร์ท.....

Motion Graphic ชุด สืบเสาะเจาะคดี ตอนที่ 2 ใช้แก๊สน้ำตาหมดอายุสลายการชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิต...?
01/09/2021
Motion Graphic ชุด สืบเสาะเจาะคดี ตอนที่ 2 ใช้แก๊สน้ำตาหมดอายุสลายการชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิต...?

Motion Graphic ชุด สืบเสาะเจาะคดี ตอนที่ 2 ใช้แก๊สน้ำตาหมดอายุสลายการชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิต...?

⚖️ ขอเชิญรับชมสื่อความรู้คดีปกครอง 🔍 ชุด "สืบเสาะเจาะคดี" 📍 ตอนที่ 2 ใช้ 'แก๊สน้ำตาหมดอายุ' สลายการชุมนุมจนมี....

01/09/2021

📣สำนักงานศาลปกครอง ได้รวบรวมรายการวิทยุย้อนหลังของศาลปกครอง ในระหว่างวันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ทุกท่านไม่พลาดตัวอย่างคดีปกครอง เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยสามารถรับฟังง่ายๆ ผ่าน Podcast ย้อนข่าว...เล่าคดี หรือเว็บไซต์ศาลปกครองที่แอดมินแนบลิงก์มาค่ะ

📌รายการศาลปกครองพบประชาชน วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564
⚖หัวข้อ ได้เอกสารสิทธิในที่ดินแล้ว ไยถูกเพิกถอนในภายหลัง (Rerun)
👉🏻คลิก https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_240821_190811.mp3

📌รายการศาลปกครองพบประชาชน วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564
⚖หัวข้อ รถเทศบาลทำประกันภัยได้หรือไม่ (Rerun)
👉🏻คลิก https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_250821_111508.mp3

📌รายการ 30 นาทีคดีปกครอง วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564
⚖หัวข้อ นายก อบต. สั่งซื้อผ้าห่มกันหนาวด้วยวาจา...มีผลผูกพันให้ อบต. ต้องชำระหนี้หรือไม่ ?
👉🏻คลิก https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_250821_084623.mp3

📌รายการหยิบมาเล่า เอามาฝากกับศาลปกครอง วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564
⚖หัวข้อ ลืมถอด Airpods เข้าห้องสอบ เลยเจอไม่ตรวจ กระดาษคำตอบเข้าให้
👉🏻คลิก https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_310821_223639.mp3

📌รายการกฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564
⚖หัวข้อ การละทิ้งหน้าที่จะต้องรับโทษทางวินัยทุกกรณี...หรือไม่ เพียงใด?
👉🏻คลิก https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_300821_092334.mp3

📌รายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครอง วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564
⚖หัวข้อ ไม่ชำระค่าส่วนกลางหมู่บ้าน ไม่ยอมรับหนังสือทวง นิติบุคคลหมู่บ้านต้องทำไง?
👉🏻คลิก https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_300821_113438.mp3

📍ติดตามและรับฟังตอนอื่นๆ
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW
- Apple podcast: https://apple.co/3b8DqyV
📍ดาวน์โหลด APP
Apple podcast คลิก https://apple.co/2TzYB6v
Google podcast คลิก http://bit.ly/3aBfWl1

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

30/08/2021
lawapp.su.ac.th

-ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ลดค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) หลักสูตรปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามลิงก์ด้านล่างนี้.---
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-MS64-8-27-1-L_2108300241.pdf
-ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ลดค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) หลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามลิงก์ด้านล่างนี้.--
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-MS64-8-27-2-L_2108300246.pdf

ปฏิบัติตามคำสั่งนายทั้งที่รู้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย​ ผิดวินัยร้ายแรง​ นะจ๊ะ​ รู้ยัง
28/08/2021

ปฏิบัติตามคำสั่งนายทั้งที่รู้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย​ ผิดวินัยร้ายแรง​ นะจ๊ะ​ รู้ยัง

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::

🚩 เรื่อง ปฎิบัติตามคำสั่ง (ทั้งที่รู้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย) ... ผิดวินัยอย่างร้ายแรง

📚 หากผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจากระบุจำนวนของกลาง (ยาบ้า) ในบันทึกประจำวันคดีไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยกล่าวอ้างว่าได้ลงบันทึกตามคำสั่งของพนักงานสอบสวน ผู้ฟ้องคดีจะพ้นจากความรับผิดทางวินัยหรือไม่?

👉🏻ตอบ ไม่พ้นจากความรับผิดทางวินัย เนื่องจากข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้อยู่ในห้องที่มีของกลาง (ยาบ้า) ก่อนที่จะลงบันทึกประจำวันคดี ย่อมต้องทราบถึงจำนวนของกลางที่แท้จริง และการระบุจำนวนของกลางที่ลดลงจะเป็นการช่วยผู้ต้องหา ดังนั้น จึงเป็นการกระทำที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
🔸 อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3gDAXkl
🔸 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.548/2554

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW

27/08/2021
www.lawapp.su.ac.th

ท่านสามารถดาวน์โหลด...ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องลดค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามลิงก์ที่ปรากฏนี้https://www.lawapp.su.ac.th/uploads/3-MS64-8-26-L_2108270847.pdf

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน #กฐินพระราชทานประจำปี2564 ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินได้ที่กล่องรับบริจาคของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ...
25/08/2021

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน #กฐินพระราชทานประจำปี2564 ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินได้ที่กล่องรับบริจาคของ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือโอนเข้า บช.ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 058-0-35502-0

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน #กฐินพระราชทานประจำปี2564 ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินได้ที่กล่องรับบริจาคของ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือโอนเข้า บช.ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 058-0-35502-0

24/08/2021
lawapp.su.ac.th

ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ปรากฏด้านล่างนี้.
https://lawapp.su.ac.th/uploads/2-MS8-64-8-18-L_2108240942.pdf

สาระน่ารู้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน​ด้านพัสดุ​ ในช่วงสถานการณ์​โควิด
11/08/2021

สาระน่ารู้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน​ด้านพัสดุ​ ในช่วงสถานการณ์​โควิด

รู้ไว้ได้ประโยชน์
07/08/2021

รู้ไว้ได้ประโยชน์

↪⤵️⤵️⤵️⤵️

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/Oldnews/attach/news_attach/2008/06/jnt_23062008.pdf

↕️↕️↕️↕️↕️
{🔝ที่มาบทความ-©CopyRight @ admincourt.go.th}
ขอขอบคุณบทความ
🚫🚫cusa🚫🚫

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคกา...
06/08/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ฉบับลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564

Photos from สำนักงานศาลปกครอง's post
03/08/2021

Photos from สำนักงานศาลปกครอง's post

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐)
02/08/2021

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐)

01/08/2021

📢 สำนักงานศาลปกครอง จัดทำหนังสือเรื่อง "ความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่และการรับฟังคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539" โดยเป็นคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ "ความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่" และ "การรับฟังคู่กรณี" ซึ่งหนังสือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการที่ดี ให้แก่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนด้วย

อ่านรายละเอียด 👉🏻 คลิก https://bit.ly/2TjHmcb

จัดทำโดย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
#แจกฟรี #ไม่มีจำหน่าย #แชร์ได้

📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YW

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๙)
29/07/2021

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๙)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร
28/07/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามประกาศของ มศก. เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที...
20/07/2021

ตามประกาศของ มศก. เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 14 นั้น เพื่อความปลอดภัยและมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร กองกฎหมายจึงให้บุคลากรทำงานที่บ้านขั้นสูงสุด (Work From Home 100%) หากมีเรื่องเร่งด่วน หรือติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อได้ตามแผนภาพที่แนบมาพร้อมนี้ ขอบคุณคะ

ตามประกาศของ มศก. เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 14 นั้น เพื่อความปลอดภัยและมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร กองกฎหมายจึงให้บุคลากรทำงานที่บ้านขั้นสูงสุด (Work From Home 100%) หากมีเรื่องเร่งด่วน หรือติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อได้ตามแผนภาพที่แนบมาพร้อมนี้ ขอบคุณคะ

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉ.28)
18/07/2021

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉ.28)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉ.28)http://www.ratchakitcha.soc.go.t...
18/07/2021

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉ.28)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/160/T_0001.PDF

11/07/2021

ไฟล์เอกสารรับรองความจำเป็นสำหรับการออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น. (ไฟล์นี้เป็นตัวอย่างสำหรับหน่วยงานไปประยุกต์ใช้) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) และจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา)

“สำหรับหน่วยงาน หรือบริษัท หรือสถานประกอบการต้นสังกัดออกให้บุคคลที่ได้รับการยกเว้นฯ ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 ก.ค. 64 ได้แก่ การสาธารณสุข การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์ หรือความสะดวกแก่ประชาชน และการประกอบอาชีพที่จำเป็น”

(ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3xyiaNY)

นอกเหนือจากบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ให้ขอเอกสารรับรองความจำเป็นฯ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

10/07/2021
www.ratchakitcha.soc.go.th

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 9/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่เฝ้าระวังสูงตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/154/T_0007.PDF

10/07/2021
www.ratchakitcha.soc.go.th

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/154/T_0001.PDF

02/07/2021
lawapp.su.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ตามลิงก์ที่ปรากฏด้านล่างนี้ ....
https://lawapp.su.ac.th/uploads/3-MS64-7-2-L_2107021004.pdf

27/06/2021
www.ratchakitcha.soc.go.th

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ...(ประกาศมาตรการคุมเข้มโควิด กรุงเทพฯ - ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง ร้านอาหารห้ามนั่งกินในร้าน ซื้อกลับบ้านเท่านั้น พร้อมตั้งจุดตรวจคัดกรอง อย่างน้อย 30 วัน มีผลบังคับใช้ 28 มิ.ย.64 )http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/140/T_0001.PDF

ที่อยู่

22 หมู่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขต ตลิ่งชัน
Bangkok
10170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628497500

เว็บไซต์

http://www.president.su.ac.th/legal

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปาก:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด