Training DOH - กองฝึกอบรม กรมทางหลวง

Training DOH - กองฝึกอบรม กรมทางหลวง ภาพกิจกรรม ข้อมูล ข่าวสาร ภารกิจกองฝึกอบรม กรมทางหลวง
(1)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 4 ของการฝึกอบรมหลักสูตร การขับรถเกลี่ย รุ่นที่ 5 ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน และฝึกปฏิบัติการขับรถเกลี...
15/09/2020

วันที่ 4 ของการฝึกอบรมหลักสูตร การขับรถเกลี่ย รุ่นที่ 5 ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน และฝึกปฏิบัติการขับรถเกลี่ย ซึ่งก่อนและหลังฝึกขับรถ ครูฝึกได้ให้คำแนะนำผู้เข้าอบรมในการตรวจดูแลรถให้พร้อมปฏิบัติงาน และเมื่อฝึกเสร็จเรียบร้อยก็ต้องทำความสะอาดเช่นกัน

วันที่ 3 ของการฝึกอบรมการขับรถเกลี่ย ชั่วโมงแรกนั้นพบกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในงาน และไปฝึกปฏิบัติกับสนามจ...
14/09/2020

วันที่ 3 ของการฝึกอบรมการขับรถเกลี่ย ชั่วโมงแรกนั้นพบกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในงาน และไปฝึกปฏิบัติกับสนามจริงหลังจากที่ได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติการขับและควบคุมการใช้อุปกรณ์ในการเดินหน้า-ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย-ขวา การใช้ใบมีด วงเดือน คราด แบบตัวรถไม่เคลื่อนที่ การปรับพื้นที่ และการใช้ใบมีด โดยมีครูฝึกคอยควบคุมดูแลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 นายกิตต์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร...
14/09/2020

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 นายกิตต์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การขับรถเกลี่ย รุ่นที่ 5 (สำหรับงานบำรุงทาง) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กองฝึกอบรมร่วมกับสำนักเครื่องกลและสื่อสาร และศูนย์สร้างทางหล่มสักดำเนินการจัดฝึกอบรม ในวันที่ 12-18 กันยายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลประเภทรถเกลี่ยให้มีศักยภาพอย่างเพียงพอ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการขับ และใช้อุปกรณ์ของรถเกลี่ย รวมทั้งการบำรุงรักษารถเกลี่ยตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง ส่งผลให้เครื่องจักรกลมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และเกิดความคุ้มค่า ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย และมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานเพื่อส่วนรวม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการประเมินการเรียนรู้ ทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี และทักษะภาคปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร ให้...
08/09/2020

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้ที่ผ่านการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่สายงานวิศวกรรม รุ่นที่ 21 และ รุ่นที่ 22 โดยนายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการอบรม ทั้งนี้มีผู้ที่ผ่านการเข้ารับการอบรม จำนวน 69 คน แบ่งเป็นรุ่นที่ 21 จำนวน 16 คน และ รุ่นที่ 22 จำนวน 53 คน อีกทั้งได้มอบรางวัลการนำเสนอรายงานทางวิชาการกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด ตลอด 3 วัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอรายงานทางวิชาการ
วันที่ 1 ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ( 86 คะแนน)
1. นาย เอกวิทย์ เถาว์ทิพย์
2. นาย วิษณุพงศ์ วงศ์ราษฎร์
3. นางสาว ราตรี สุจริต
วันที่ 2 ได้แก่ กลุ่มที่ 8 ( 88.50 คะแนน)
1. นาย อารักษ์ มณฑา
2. นาย การันต์ กุลชนะประสิทธิ์
3. นาย ณัฐวุฒิ วงศ์แหวน
วันที่ 3 ได้แก่ กลุ่มที่ 19 ( 85.5 คะแนน)
1. นาย สรวัชร์ จันทร์ทับ
2. นาย ศิวาเวช อบมา
3. นาย อภิวัฒน์ ชัยวิวัฒนากุล
รางวัล ผู้นำเสนอบันทึกการเรียนรู้ดีเด่น (เล่มชมพู) เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ตั้งใจบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่ นาย อภิวัฒน์ ชัยวิวัฒนากุล และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางนุชจิรา มีศักดิ์, นายนริศ ไกรสร และ นายศิวาเวช อบมา
รางวัลมนุษยสัมพันธ์ ดีเด่น ได้แก่ นาย ศุภณัฐ ศรีสุวรรณ
รางวัล เสียสละดีเด่น ได้แก่นาย สุดเขต วิเศษ
รางวัล ขวัญใจรุ่น ได้แก่นางสาว ธนาภรณ์ ถิตย์ผ่อง ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ฯ กองฝึกอบรม

07/09/2020
อธิบดีกรมทางหลวง มอบนโยบายในโครงการสัมมนาทางวิชาการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบ 63

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) ถ.พระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
💁🏻‍♀️สามารถติดตามได้ที่ช่อง youtube ตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ
https://youtu.be/f6w3GlQ42TI

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมมอบนโยบายให้แก...
03/09/2020

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยนายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบนโยบายของกรมทางหลวง แนวทางการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และตรวจสอบ การเรียนรู้วิทยาการด้านวิศวกรรมงานทางใหม่ๆ อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งเชิงวิชาการและประสบการณ์ เพื่อสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และก้าวทันเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงมาตรฐาน คุณภาพ การให้บริการที่ดี ตลอดจนปรับตัวให้เข้ากับแนวทางแบบ New Normal การจัดสัมมนาครั้งนี้ทางกองฝึกอบรมได้ดำเนินการจัด ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) ถ.พระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และตรวจสอบ สังกัดสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง สำนักมาตรฐานและประเมินผล สำนักทางหลวงที่ 1-18 ศูนย์สร้างทาง จำนวนทั้งสิ้น 285 คน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ให้เกียรติมาบรรยายและให้แนวนโยบายในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ ในโครงการสัมมน...
01/09/2020

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ให้เกียรติมาบรรยายและให้แนวนโยบายในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ ในโครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 92 คน

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ได้มีการจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อความปลอดภัยด้านคมนาคม" จาก บริษัท 3เอ็...
28/08/2020

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ได้มีการจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อความปลอดภัยด้านคมนาคม" จาก บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรพล สมุทระประภูต ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ อาคารกองฝึกอบรม กรมทางหลวง และการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook กลุ่มความร่วมมือ กองฝึกอบรม กรมทางหลวง

เชิญรับชมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อความปลอดภัยด้านคมนาคม” ผ่านทาง Facebook live  “กลุ่มความร่วมมือ...
24/08/2020

เชิญรับชมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อความปลอดภัยด้านคมนาคม” ผ่านทาง Facebook live “กลุ่มความร่วมมือ กองฝึกอบรม กรมทางหลวง” จัดโดย กองฝึกอบรม ร่วมกับ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ เพื่อรับฟังปัญหา และรับทราบข้...
21/08/2020

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ เพื่อรับฟังปัญหา และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงสถานที่ให้มีความพร้อมในการรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อนโยบายในการบริหารงานต่อไป โดยมีนายธีรพล สมุทระประภูต ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม และเจ้าหน้าที ให้การต้อนรับ นำชมสถานที่ และให้ข้อมูลจุดต่าง ๆ ที่ต้องปรับปรุงต่อไป

13/08/2020
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง

การฝึกอบรมหลักสูตร วิศวกรรมงานทางกรมทางหลวง รุ่นที่ 9 (ช่วงที่2)
🗓ระหว่างวันที่ 21-29 มกราคม 2563
🏖ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรงานทาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
📌หัวข้อวิชา "การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง"
🎤วิทยากร นายเจริญ ไชยศิริ
💁🏻‍♀️สามารถติดตามคลิปการบรรยายในหลักสูตรอื่น ๆ
ได้ที่ช่องทาง youtube ตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ
https://youtu.be/UIJwbgPYsr0

กองฝึกอบรมร่วมกับสำนักเครื่องกลและสื่อสารได้จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสำหรับตัวแทนเงินทุนหมุนเวียนค่...
10/08/2020

กองฝึกอบรมร่วมกับสำนักเครื่องกลและสื่อสารได้จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสำหรับตัวแทนเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล (Ps/FDR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 ที่ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก
�การสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้ทราบแนวทางปฎิบัติงานและผลการดำเนินงานประจำปีของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลตามนโยบายและแผนยุทธ์ศาสตร์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขป้องกันปัญหาอุปสรรค และแนวทางพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น�
�โดยมี นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง ได้ให้นโยบายการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล และนายโกมล เดชกวินเลิศ ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร ร่วมดำเนินรายการ
�นอกจากนั้นได้ส่งเสริมให้เกิดการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในห้วข้อ เงินทุนเข้มแข็งแกร่งด้วยคุณธรรม "สนุกกับงานเบิกบานชีวี" บรรยายโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ��
�ในการฝึกอบรมครั้งนี้ กองฝึกอบรมได้คำนึงถึงมาตรการจัดการระยะห่างทางกายภาพ (Social Distancing) อย่างเคร่งครัดตามนโยบายของรัฐบาล� โดยมีการคัดกรองผู้เข้าสัมมนาด้วยการวัดไข้ �มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ�มีการจัดที่นั่งในห้องสัมมนาเว้นระยะห่าง 2 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง�

กองฝึกอบรมร่วมกับสำนักเครื่องกลและสื่อสารได้จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสำหรับตัวแทนเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล (Ps/FDR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 ที่ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก
�การสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้ทราบแนวทางปฎิบัติงานและผลการดำเนินงานประจำปีของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลตามนโยบายและแผนยุทธ์ศาสตร์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขป้องกันปัญหาอุปสรรค และแนวทางพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น�
�โดยมี นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง ได้ให้นโยบายการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล และนายโกมล เดชกวินเลิศ ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร ร่วมดำเนินรายการ
�นอกจากนั้นได้ส่งเสริมให้เกิดการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในห้วข้อ เงินทุนเข้มแข็งแกร่งด้วยคุณธรรม "สนุกกับงานเบิกบานชีวี" บรรยายโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ��
�ในการฝึกอบรมครั้งนี้ กองฝึกอบรมได้คำนึงถึงมาตรการจัดการระยะห่างทางกายภาพ (Social Distancing) อย่างเคร่งครัดตามนโยบายของรัฐบาล� โดยมีการคัดกรองผู้เข้าสัมมนาด้วยการวัดไข้ �มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ�มีการจัดที่นั่งในห้องสัมมนาเว้นระยะห่าง 2 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง�

Photos from Training DOH - กองฝึกอบรม กรมทางหลวง's post
07/08/2020

Photos from Training DOH - กองฝึกอบรม กรมทางหลวง's post

Photos from Training DOH - กองฝึกอบรม กรมทางหลวง's post
07/08/2020

Photos from Training DOH - กองฝึกอบรม กรมทางหลวง's post

Photos from Training DOH - กองฝึกอบรม กรมทางหลวง's post
06/08/2020

Photos from Training DOH - กองฝึกอบรม กรมทางหลวง's post

กองฝึกอบรมร่วมกับสำนักเครื่องกลและสื่อสารได้จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสำหรับตัวแทนเงินทุนหมุนเวียนค่...
05/08/2020

กองฝึกอบรมร่วมกับสำนักเครื่องกลและสื่อสารได้จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสำหรับตัวแทนเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล (Ps/FDR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 ที่ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก
🔸การสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้ทราบแนวทางปฎิบัติงานและผลการดำเนินงานประจำปีของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลตามนโยบายและแผนยุทธ์ศาสตร์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขป้องกันปัญหาอุปสรรค และแนวทางพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น👍🏻
🔸โดยมี นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง ได้ให้นโยบายการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล และนายโกมล เดชกวินเลิศ ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร ร่วมดำเนินรายการ
🔸นอกจากนั้นได้ส่งเสริมให้เกิดการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในห้วข้อ เงินทุนเข้มแข็งแกร่งด้วยคุณธรรม "สนุกกับงานเบิกบานชีวี" บรรยายโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 🙏🏻✨
🔸ในการฝึกอบรมครั้งนี้ กองฝึกอบรมได้คำนึงถึงมาตรการจัดการระยะห่างทางกายภาพ (Social Distancing) อย่างเคร่งครัดตามนโยบายของรัฐบาล😷 โดยมีการคัดกรองผู้เข้าสัมมนาด้วยการวัดไข้ 🌡มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ🧴มีการจัดที่นั่งในห้องสัมมนาเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง🪑

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร มาตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุย และมอบนโยบาย ให้กับเจ้าหน้าที่...
29/07/2020

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร มาตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุย และมอบนโยบาย ให้กับเจ้าหน้าที่กองฝึกอบรม
ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองฝึกอบรม กรมทางหลวง

เพราะไม่รู้ว่า COVID-19 จะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหน ศูนย์ฯ จึงได้นำเครื่อง UVC มาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการป้องกันโดยจะทำการฆ...
15/07/2020

เพราะไม่รู้ว่า COVID-19 จะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหน ศูนย์ฯ จึงได้นำเครื่อง UVC มาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการป้องกัน

โดยจะทำการฆ่าเชื้อห้องพัก ทุกครั้งเมื่อมีการ Check Out และภายในห้องสัมมนา ทุกวันเมื่อเลิกใช้ห้อง

และขอขอบคุณผู้เข้าอบรมหลักสูตร วิศวกรรมงานทางกรมทางหลวง รุ่นที่ 8 ที่บริจาค ตู้อบฆ่าเชื้อ สำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น Key Card ปากกาลงทะเบียน นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถนำเครื่องใช้ต่าง ๆ (โทรศัพท์มือถือ หน้ากากอนามัย ธนบัตร เหรียญ ฯลฯ) มาอบฆ่าเชื้อได้ด้วย ^^

ศูนย์พัฒน์ฯ ยินดีให้บริการทุกท่าน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038 314005 หรือ 038 314008 ต่อ 1100-1102

Photos from Training DOH - กองฝึกอบรม กรมทางหลวง's post
09/07/2020

Photos from Training DOH - กองฝึกอบรม กรมทางหลวง's post

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการห้องพัก ห้องประชุม แบบ New Normal...
30/06/2020

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการห้องพัก ห้องประชุม แบบ New Normal ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และจะสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีสาระสำคัญคือ เน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรับจองห้องพัก การชำระค่าบริการ การติดต่อสื่อสาร และการให้บริการข้อมูล โดยมีเป้าหมายให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัย

ศูนย์พัฒน์ฯ ยินดีให้บริการทุกท่าน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038 314005, 038 314008 ต่อ 1100-1102

ที่อยู่

Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623546668

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Training DOH - กองฝึกอบรม กรมทางหลวงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ ดิฉัน เบญ เบญจพร เหลืองเรืองโรจน์ ที่ปรึกษาภาพลักษณ์ Certified ที่ปรึกษาภาพลักษณ์จากประเทศไทย มาเลเซีย และแคนาดา "ภาพลักษณ์ดี มีชัยไปมากกว่าครึ่ง" เป็นคำกล่าวที่จริงอยู่เสมอ และใช้ได้กับทุกวงการและทุกบทบาทเราจึงได้ผนวกความรู้ด้าน Image รวมอยู่ในทุกหลักสูตรอย่างลงตัว เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตาม ภาพลักษณ์ที่ดีจะช่วยให้คุณและองค์กรประสบความสำเร็จได้ง่ายและเร็วขึ้น ขออนุญาตนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรม (In house training) ที่คุณไม่ควรพลาด 1. Image Shortcut ทางลัดสู่ภาพลักษณ์มือโปร เหมาะสำหรับทุกคน เพราะภาพลักษณ์ที่ดีจะสร้างโอกาสได้อย่างมหาศาล 2. Top Image Top Sales สร้างภาพลักษณ์นักขาย ได้กว่าใจ ได้กว่ายอด เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและอยู่ในสายงานขาย เพราะการขายที่ได้ใจ จะเป็นที่มาของยอดขายที่ยั่งยืน 3. Top Image Top Services ปลดล็อคภาพลักษณ์นักบริการ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและอยู่ในสายงานบริการ เพราะความสมบูรณ์แบบคือสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง ค้นหาคำตอบได้ที่นี่!!! แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง 4. Top Image Trainer สุดยอดภาพลักษณ์วิทยากรมืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและอยุ่ในสายงานวิทยากร เพราะคุณคือคนที่ถูกจับตามอง นอกจากจะมีทักษะการเป็นวิทยากรที่ดีแล้ว ภาพลักษณ์ที่ดีจะทำให้คุุณเป็นที่จดจำไปตลอดกาล ทำไมต้องเรียนกับ TOPLOOKS IMAGECONSULTANT ❓ 🎯เพราะภาพลักษณ์ไม่ใช่แค่การแต่งตัว คุณจะได้เรียนรู้เรื่องภาพลักษณ์อย่างรู้ลึกและเข้าถึง นำไปปรับใช้ได้จริงกับทุกๆ บทบาท 🎯เพราะเราใช้เทคนิคการเรียนการสอนกึ่งการ coaching ซึ่งผู้เรียนจะได้ผลลัพธ์กลับไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอน 🎯เพราะเรามุ่งเน้น needs ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการ หากสนใจจัดอบรมหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเบญโดยตรงได้ที่ : ☎️ 083 447 9911 📩 [email protected] Page m.me/Toplooksimage
เชิญนะคะที่บูทงานของกองฝึกฯค่ะ น่ารักถูกใจ😀