Training DOH - กองฝึกอบรม กรมทางหลวง

Training DOH - กองฝึกอบรม กรมทางหลวง ภาพกิจกรรม ข้อมูล ข่าวสาร ภารกิจกองฝึกอบรม กรมทางหลวง
(3)

เปิดเหมือนปกติ

29/12/2020
เทคนิคการสื่อสาร 5

#Part5 "เทคนิคการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองและบริหารความขัดแย้ง" บรรยายโดย อ.ณัช อุษาคณารักษ์

*****การฝึกอบรม หลักสูตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (ช่วงที่ 1) ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี******

กองฝึกอบรมได้ดำเนินการจัดดำเนินการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 ...
28/12/2020

กองฝึกอบรมได้ดำเนินการจัดดำเนินการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 ณ วัดป่าตักศิลาย่าโม (สาขาวัดหนองป่าพงที่ 240) ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 40 คน ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด

28/12/2020
เทคนิคการสื่อสาร

💡🔯 เป็นหน้าที่ของผู้นำที่จะต้องสร้างความขัดแย้งในลักษณะที่เป็นบวก(Functional Conflict) เพื่อเป็นการกระตุ้นการตรวจสอบ
และเพิ่มมุมมองของการทำงานเพราะผู้ร่วมงานแต่ละคนมีความสามารถต่างกัน คิดคนละแบบทำให้บางท่านจะมองเห็นถึงจุดอ่อนหรืออุปสรรคที่อาจมองไม่เห็น 
✅การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

*******ในหัวข้อ "เทคนิคการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองและบริหารความขัดแย้ง" (Part 4) โดย อ.ณัช อุษาคณารักษณ์

28/12/2020
เทคนิคการสื่อสาร 3

#Part3 ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของคน
คิดในแง่ดี มองในมุมบวก
มีความปรารถนาดีต่อกัน
มีการเปิดใจ
มีการรับฟังที่ดี
สร้างความไว้วางใจต่อกัน
เชื่อมั่นในความสามารถต่อผู้ร่วมงาน
เอาใจใส่ต่อกัน
สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง อบอุ่น และช่วยเหลือกัน
มีการสื่อความเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์

++++++ คือ คุณลักษณะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ++++++
ส่วนหนึ่งของการบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองและบริหารความขัดแย้ง" บรรยายโดย อ.ฌัช อุษาคณารกษ์

 การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

25/12/2020
เทคนิคการสื่อสาร 2

"สื่อสารให้ได้ใจคน" เทคนิคการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองและบริหารความขัดแย้ง *** part 2 โดย อ.ณัช อุษาคณารักษ์
ในการอบรมหลักสูตร ผู้อำนวยการแขวงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (ช่วงที่ 1) ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

25/12/2020
เทคนิคการสื่อสาร

✅== ก่อนที่จะเริ่มบริหารงานต้องเริ่มบริหารคน และก่อนจะบริหารคน ต้องเริ่มบริหาร "ใจ" ของคนด้วยการเสริมเติมเต็มความต้องการ ของแต่ละคนให้เต็มเสียก่อน แล้วก็จะได้งานตามความประสงค์ +++✳️✳️
+++ ส่วนหนึ่งของารบรรยายในหัวข้อวิชา "เทคนิคการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองและบริหารความขัดแย้ง" โดยมี อ.ณัช อุษาคณารักษ์ (Part1) ในการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (ช่วงที่ 1) ระหว่างวันที่ 14-19 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

การฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนการก่อสร้างทางและก่อนเปิดการใช้งาน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-25 ...
25/12/2020

การฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนการก่อสร้างทางและก่อนเปิดการใช้งาน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายเกรียงไกร เดชไชยปรา...
25/12/2020

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ แขวงทางหลวงธนบุรี
📌ซึ่งในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร และ เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid19 อย่างเคร่งครัด😷

วันสุดท้ายของการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้สอนงานและเป็นพี่เลี้ยง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนการสอนเพื่อให้มีแนวกา...
25/12/2020

วันสุดท้ายของการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้สอนงานและเป็นพี่เลี้ยง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนการสอนเพื่อให้มีแนวการสอนงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้องตามหลักวิชาการ และร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง ประสบการณ์สอนงานและการวัดสัมฤทธิผลในมุมมองของกรรมการวิพากษ์รายงานทางวิชาการในหลักสูตร การเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ สายงานวิศวกรรม

"IDOL MENTOR พี่เลี้ยงในดวงใจ"หลักสูตร ผู้สอนงานและเป็นพี่เลี้ยง จัดดำเนินการเพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นผู้สอน...
24/12/2020

"IDOL MENTOR พี่เลี้ยงในดวงใจ"

หลักสูตร ผู้สอนงานและเป็นพี่เลี้ยง จัดดำเนินการเพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นผู้สอนงานที่ดีและมีประสิทธิภาพตลอดจนมีแนวการสอนงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่นายช่างโครงการ ผู้ช่วยนายช่างโครงการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนงานในหลักสูตรการเสริมสร้างประสบการณ์ สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่สายงานวิศวกรรม ซึ่งดำเนินการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง จ.ชลบุรี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 28 คน โดยมี อาจารย์พากร อัตตนนท์ เป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยากร และพัฒนาทรัพยากรมุนษย์ มาถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการสอนงาน การปรับตัวของคน ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ ทักษะการฟัง ทักษะการโค้ช และทัศนคติของการเป็นพี่เลี้ยง

🚧โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนการก่อสร้างทางและก่อนเปิดการใช้งาน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2...
24/12/2020

🚧โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนการก่อสร้างทางและก่อนเปิดการใช้งาน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
🔺การฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด😷🧴🌡

สำหรับวันที่สองของการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้สอนงานและเป็นพี่เลี้ยง โดยมี นายถิรเดช ศิลาโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุ...
23/12/2020

สำหรับวันที่สองของการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้สอนงานและเป็นพี่เลี้ยง โดยมี นายถิรเดช ศิลาโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล มากล่าวทักทายผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19

🚧โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนการก่อสร้างทางและก่อนเปิดการใช้งาน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2...
23/12/2020

🚧โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนการก่อสร้างทางและก่อนเปิดการใช้งาน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
🔺การฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด😷🧴🌡

นายธีรพล สมุทระประภูต ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม ได้เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง...
23/12/2020

นายธีรพล สมุทระประภูต ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม ได้เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 28 และได้ให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติงาน โดยนางสาวพุทธรักษา เรืองศิริ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้กล่าวรายงานถึงโครงการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากความรู้ ความสามารถ จากกองการเจ้าหน้าที่ มาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่น้องๆข้าราชการใหม่ การอบรมหลักสูตรนี้ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน

🌤ในช่วงเช้าวันที่ 2 ของการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนการก่อสร้างทางและก่อนเปิดการใช้งาน รุ่นที...
23/12/2020

🌤ในช่วงเช้าวันที่ 2 ของการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนการก่อสร้างทางและก่อนเปิดการใช้งาน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
👷🏻‍♂️ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้ง 38 คน ได้เรียนรู้เรื่อง "การจัดการจราจรและการอำนวยความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง และการอภิปรายเรื่อง การออกแบบ Work Zone และ Traffic Management Plan" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ นายปิยะพนธ์ เกิดมงคล นายสมยงค์ อันทามา และนายปุณณเมธ คงจันทร์
🔺ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด🧴🌡😷

🎯กองฝึกอบรมได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนการก่อสร้างทางและก่อนเปิดการใช้งาน รุ่นที่ ...
22/12/2020

🎯กองฝึกอบรมได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนการก่อสร้างทางและก่อนเปิดการใช้งาน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 38 คน ในวันแรกของการอบรมมีการบรรยายเรื่อง สถานการณ์ความปลอดภัยและแนวคิดระบบความปลอดภัยทางถนน (Safe System Approach) โดย ดร.ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล และเรื่องวิศวกรรมจราจรกับระบบความปลอดภัยทางถนนและหัวข้อการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน โดย ดร.วศิน รุจิเกียรติกำจร ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด

"IDOL MENTOR พี่เลี้ยงในดวงใจ"หลักสูตร ผู้สอนงานและเป็นพี่เลี้ยง จัดดำเนินการเพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นผู้สอน...
22/12/2020

"IDOL MENTOR พี่เลี้ยงในดวงใจ"

หลักสูตร ผู้สอนงานและเป็นพี่เลี้ยง จัดดำเนินการเพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นผู้สอนงานที่ดีและมีประสิทธิภาพตลอดจนมีแนวการสอนงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่นายช่างโครงการ ผู้ช่วยนายช่างโครงการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนงานในหลักสูตรการเสริมสร้างประสบการณ์ สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่สายงานวิศวกรรม ซึ่งดำเนินการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง จ.ชลบุรี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 28 คน โดยมี อาจารย์พากร อัตตนนท์ เป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยากร และพัฒนาทรัพยากรมุนษย์ มาถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการสอนงาน การปรับตัวของคน ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ ทักษะการฟัง ทักษะการโค้ช และทัศนคติของการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)

กองฝึกอบรม เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร วิศวกรรมงานทางกรมทางหลวง รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564โดยมีกำหนด...
21/12/2020

กองฝึกอบรม เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร วิศวกรรมงานทางกรมทางหลวง รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยมีกำหนดจัดดำเนินการ 2 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 12 มีนาคม 2564
ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 17 มิถุนายน 2564
ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน
ขอเชิญข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด (เอกสารแนบ 1)
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมและดำเนินการ ดังนี้
1) กรอกใบสมัคร (เอกสารแนบ 2) และส่งกลับมายังกองฝึกอบรมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2) กรอกรายละเอียดการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมให้ครบถ้วนที่ลิงค์ http://bit.ly/engdoh10
3) กำหนดปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวมนฤดี เย็นบุตร โทร 25417
และนางสาวปสาสนี มาลากุล ณ อยุธยา โทร 25415

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองฝึกอบรมร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายพงษ์พันธ์ จั่นเงิน ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม  ณ ก...
21/12/2020

วันที่ 21 ธันวาคม 2563
เจ้าหน้าที่กองฝึกอบรมร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ
นายพงษ์พันธ์ จั่นเงิน
ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม ณ กองฝึกอบรม

"ผู้นำที่ดีที่สุดในยุคนี้ คือผู้นำที่มีผู้ตามด้วยความเต็มใจ" cr.Brian Tracyโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลว...
20/12/2020

"ผู้นำที่ดีที่สุดในยุคนี้ คือผู้นำที่มีผู้ตามด้วยความเต็มใจ" cr.Brian Tracy
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563
ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ กองฝึกอบรม และ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในการบริหารราชการภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์องค์กร และให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนทักษะและพฤติกรรมทางการบริหาร ภาวะผู้นำ รวมทั้งระเบียบวิธีการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบำรุงทางเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของแขวงทางหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลอีกทั้งเป็นเวทีให้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแต่งตั้งใหม่ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน และการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบำรุงทางและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 18 คน

Photos from Training DOH - กองฝึกอบรม กรมทางหลวง's post
19/12/2020

Photos from Training DOH - กองฝึกอบรม กรมทางหลวง's post

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623546668

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Training DOH - กองฝึกอบรม กรมทางหลวงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ ดิฉัน เบญ เบญจพร เหลืองเรืองโรจน์ ที่ปรึกษาภาพลักษณ์ Certified ที่ปรึกษาภาพลักษณ์จากประเทศไทย มาเลเซีย และแคนาดา "ภาพลักษณ์ดี มีชัยไปมากกว่าครึ่ง" เป็นคำกล่าวที่จริงอยู่เสมอ และใช้ได้กับทุกวงการและทุกบทบาทเราจึงได้ผนวกความรู้ด้าน Image รวมอยู่ในทุกหลักสูตรอย่างลงตัว เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตาม ภาพลักษณ์ที่ดีจะช่วยให้คุณและองค์กรประสบความสำเร็จได้ง่ายและเร็วขึ้น ขออนุญาตนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรม (In house training) ที่คุณไม่ควรพลาด 1. Image Shortcut ทางลัดสู่ภาพลักษณ์มือโปร เหมาะสำหรับทุกคน เพราะภาพลักษณ์ที่ดีจะสร้างโอกาสได้อย่างมหาศาล 2. Top Image Top Sales สร้างภาพลักษณ์นักขาย ได้กว่าใจ ได้กว่ายอด เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและอยู่ในสายงานขาย เพราะการขายที่ได้ใจ จะเป็นที่มาของยอดขายที่ยั่งยืน 3. Top Image Top Services ปลดล็อคภาพลักษณ์นักบริการ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและอยู่ในสายงานบริการ เพราะความสมบูรณ์แบบคือสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง ค้นหาคำตอบได้ที่นี่!!! แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง 4. Top Image Trainer สุดยอดภาพลักษณ์วิทยากรมืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและอยุ่ในสายงานวิทยากร เพราะคุณคือคนที่ถูกจับตามอง นอกจากจะมีทักษะการเป็นวิทยากรที่ดีแล้ว ภาพลักษณ์ที่ดีจะทำให้คุุณเป็นที่จดจำไปตลอดกาล ทำไมต้องเรียนกับ TOPLOOKS IMAGECONSULTANT ❓ 🎯เพราะภาพลักษณ์ไม่ใช่แค่การแต่งตัว คุณจะได้เรียนรู้เรื่องภาพลักษณ์อย่างรู้ลึกและเข้าถึง นำไปปรับใช้ได้จริงกับทุกๆ บทบาท 🎯เพราะเราใช้เทคนิคการเรียนการสอนกึ่งการ coaching ซึ่งผู้เรียนจะได้ผลลัพธ์กลับไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอน 🎯เพราะเรามุ่งเน้น needs ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการ หากสนใจจัดอบรมหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเบญโดยตรงได้ที่ : ☎️ 083 447 9911 📩 [email protected] Page m.me/Toplooksimage
เชิญนะคะที่บูทงานของกองฝึกฯค่ะ น่ารักถูกใจ😀