สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน กาชาดนนทบุรีร่วมใจ ห่วงใย บรรเทาทุกข์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 10 กันยายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชมชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฉีดวั...
10/11/2021

วันที่ 10 กันยายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชมชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ Westgate Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ต.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยมีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 5,611 คน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ คุณภนิดา บุญญขันธ์ ปลัดอำเ...
10/11/2021

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ คุณภนิดา บุญญขันธ์ ปลัดอำเภอปากเกร็ด ลงพื้นที่มอบชุดนักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 4 ชุด ทั้งนี้ ชุดนักเรียนได้รับการสนับสนุนจาก คุณพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ เจ้าของร้านพิกุลชุดนักเรียน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดฯ ทีมโรงพ...
09/11/2021

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดฯ ทีมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต ณ ห้างบิ๊กซี ไทรน้อย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 27 ราย มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย และมีผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่ว...
05/11/2021

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางอารีย์ อำมาตย์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ณ ศาลา 14 วัดบุณยประดิฐ์ บางแค กทม.

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดิน...
03/11/2021

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน อำเภอปากเกร็ด นำเครื่องใช้ไฟฟ้า และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม (เพิ่มเติม) มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอปากเกร็ด

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่...
02/11/2021

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ในรอบแรก ผ่านระบบ Microsofr Teams ร่วมกับสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ นางไปรยาพร งามเปี่ยม ...
02/11/2021

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และกรรมการเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายสมยศ วิชากร นายกกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด ผู้แทนพมจ.นบ. ผู้แทนปภ.จ.นบ. ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 56 หมู่ 6 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด โดยให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1.เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 8,000 บาท ถุงยังชีพประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค นมกล่องพร้อมดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า
2.แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 2,000 บาท ถุงยังชีพประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่ม น้ำดื่ม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้...
02/11/2021

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายวิทยา ชพานนท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ ทีมกิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ ทีมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 74 ราย มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 6 ราย และมีผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 8 ราย

การกระจายสิ่งของที่แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบให้ผู้นำชุมชน หมู่ 7 ตำบลบางกร่าง เพื่อ...
01/11/2021

การกระจายสิ่งของที่แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบให้ผู้นำชุมชน หมู่ 7 ตำบลบางกร่าง เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

การกระจายสิ่งของที่แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบให้ผู้นำชุมชน หมู่ 5 ตำบลบางกร่าง เพื่อ...
30/10/2021

การกระจายสิ่งของที่แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบให้ผู้นำชุมชน หมู่ 5 ตำบลบางกร่าง เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

การกระจายสิ่งของที่แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบให้ผู้นำชุมชน หมู่ 9 ตำบลบางกร่าง เพื่อ...
30/10/2021

การกระจายสิ่งของที่แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบให้ผู้นำชุมชน หมู่ 9 ตำบลบางกร่าง เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

การกระจายสิ่งของที่แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบให้ผู้นำชุมชน หมู่ 2 ตำบลบางกร่าง เพื่อ...
30/10/2021

การกระจายสิ่งของที่แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบให้ผู้นำชุมชน หมู่ 2 ตำบลบางกร่าง เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

การกระจายสิ่งของที่แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบให้ผู้นำชุมชน หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง เพื่...
30/10/2021

การกระจายสิ่งของที่แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบให้ผู้นำชุมชน หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฉีดวัค...
30/10/2021

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ Westgate Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ต.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยมีนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 4,010 คน (Pfizer students)

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ ผู้แทนนายอำเภอเม...
29/10/2021

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ ผู้แทนนายอำเภอเมืองนนทบุรี ปลัดอำเภอ นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบางกร่าง มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ 7 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ ผู้แทนนายอำเภอเม...
29/10/2021

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ ผู้แทนนายอำเภอเมืองนนทบุรี ปลัดอำเภอ นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบางกร่าง มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านเลขที่ 12/5 หมู่ 7 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย ผู้แทน...
29/10/2021

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย ผู้แทนนายอำเภอเมืองนนทบุรี ปลัดอำเภอ นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบางกร่าง มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลบางกร่าง

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย ผู้แทน...
29/10/2021

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย ผู้แทนนายอำเภอเมืองนนทบุรี ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 350 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ที่ทำการกำนันตำบลบางกร่าง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย ปลัดอำ...
29/10/2021

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ ผู้แทนนายอำเภอเม...
29/10/2021

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ ผู้แทนนายอำเภอเมืองนนทบุรี ปลัดอำเภอ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบางรักน้อย มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านเลขที่ 7/5 หมู่ 4 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ นายพิรุธ วิมลอัก...
29/10/2021

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ นายพิรุธ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบางรักน้อย มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านเลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ นายพิรุธ วิมลอัก...
29/10/2021

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ นายพิรุธ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบางรักน้อย มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านเลขที่ 7/1 หมู่ 4 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ นายพิรุธ วิมลอัก...
29/10/2021

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ นายพิรุธ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบางรักน้อย มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 4 ตำบล บางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายพิร...
29/10/2021

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายพิรุธ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบางรักน้อย มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 270 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลาประชาคมโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ แ...
28/10/2021

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และกรรมการเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 53 ชุด ไข่ไก่ จำนวน 53 แผง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ วัดเพรางาย ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ แ...
28/10/2021

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และกรรมการเหล่ากาชาดฯ นางสาวนิจยา เลิศบุรุษ รองปลัด อบต.ไทรใหญ่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ไข่ไก่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านเลขที่ 55/4 หมู่ 2 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ แ...
28/10/2021

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และกรรมการเหล่ากาชาดฯ นางสาวนิจยา เลิศบุรุษ รองปลัด อบต.ไทรใหญ่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ไข่ไก่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านเลขที่ 51 หมู่ 2 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ แ...
28/10/2021

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และกรรมการเหล่ากาชาดฯ นางสาวนิจยา เลิศบุรุษ รองปลัด อบต.ไทรใหญ่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ไข่ไก่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ 2 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ แ...
28/10/2021

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และกรรมการเหล่ากาชาดฯ นางสาวนิจยา เลิศบุรุษ รองปลัด อบต.ไทรใหญ่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ไข่ไก่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านเลขที่ 55/1 หมู่ 2 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ แ...
28/10/2021

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และกรรมการเหล่ากาชาดฯ นางสาวนิจยา เลิศบุรุษ รองปลัด อบต.ไทรใหญ่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ไข่ไก่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านเลขที่ 55 หมู่ 2 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ แ...
28/10/2021

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และกรรมการเหล่ากาชาดฯ นางสาวนิจยา เลิศบุรุษ รองปลัด อบต.ไทรใหญ่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ไข่ไก่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านเลขที่ 44 หมู่ 2 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ แ...
28/10/2021

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และกรรมการเหล่ากาชาดฯ ปลัดอำเภอ นางสาวนิจยา เลิศบุรุษ รองปลัด อบต.ไทรใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ยากไร้พร้อมมอบบ้านหลังใหม่ที่เหล่ากาชาดฯได้ซ่อมแซมให้ ตามโครงการ "ซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ยากไร้" หลังละไม่เกิน 40,000 บาท เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค พัดลม โจ้กสำเร็จรูป ไข่ไก่ นมกล่องพร้อมดื่ม ถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยติดเตียง รถเข็นวีลแชร์ ณ บ้านเลขที่ 47/1 หมู่ที่ 11 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 1,000 บาท

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ แ...
28/10/2021

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และกรรมการเหล่ากาชาดฯ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอไทรน้อย ปลัดอำเภอ ร่วมมอบสิ่งของแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ดร.ชฎาวัลย์ รุณเลิศ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก (นนทบุรี) และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบฯ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก (นนทบุรี) โดยมอบสิ่งของ ดังนี้
1.ชุดยูนิฟอร์มสครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 25 ชุด
2.ขนมอบกรอบคาราด้า จำนวน 7 ลัง

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และกรรมการเหล่ากาชาดฯ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอไทรน้อย ปลัดอำเภอ ร่วมมอบสิ่งของแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ดร.ชฎาวัลย์ รุณเลิศ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก (นนทบุรี) และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบฯ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก (นนทบุรี) โดยมอบสิ่งของ ดังนี้
1.ชุดยูนิฟอร์มสครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 25 ชุด
2.ขนมอบกรอบคาราด้า จำนวน 7 ลัง

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ แ...
28/10/2021

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และกรรมการเหล่ากาชาดฯ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ยากไร้พร้อมมอบบ้านหลังใหม่ที่เหล่ากาชาดฯได้ซ่อมแซมให้ ตามโครงการ "ซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ยากไร้" หลังละไม่เกิน 40,000 บาท เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค รองเท้าบูธ กระทะไฟฟ้า ไข่ไก่ นมกล่องถ่วเหลืองพร้อมดื่ม ณ บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ที่ 3 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 1,000 บาท

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ แ...
28/10/2021

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และกรรมการเหล่ากาชาดฯ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอไทรน้อย ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ นมแอนลีน ข้าวสาร แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ณ บ้านเลขที่ 31 หมู่ 9 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย

ที่อยู่

213
Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025273878

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่เห็นมีข้อมูลมารับบริจาคเลือด รอมาสามเดือน กว่าจะได้บริจาค ต้องรอไปอีก3 เดือน เดินไปดูป้ายประชาสัมพันธ์ที่ศูนย์ประชุมอำเภอบางใหญ่ ทุกครั้งก็เห็นติดไว้ เสียโอกาส
#ขอความช่วยเหลือเร่งด่วน คนพิการถูกญาติทอดทิ้ง เป็นผู้ป่วยติดเตียง ชื่อนายอุทัย ออมสิน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านล่าสุด อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เป็นคนพิการ ประเภท 3 การเคลื่อนไหว, ร่างกาย ภูมิลำเนาเดิม อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของคุณนิพัทธา(ปูเปรี้ยว) มากบุญมา โทร.0988473281 ซึ่งเคยเป็นผู้รับจ้างดูแลคนป่วยรายนี้ โดยมีภรรยาคนล่าสุดของนายอุทัย ออมสิน เป็นคนจ่ายค่าจ้างดูแล แต่่ได้รับค่าจ้างไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้ ตั้งแต่ เดือน ม.ค.63 จนถึงปัจจุบัน คุณปูเปรี้ยว เคยติดต่อญาติผู้ป่วยที่อยู่ใน อ.เลาขวัญ และลูกของผู้ป่วยแล้ว แต่ก็ไม่มีใครรับไปดูแล ส่วนภรรยาคนล่าสุดก็บ่ายเบี่ยง ปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย คุณปูเปรี้ยว แบกรับค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยไม่ไหวแล้ว เพราะขาดรายได้ ที่ไม่สามารถไปรับงานรับจ้างดูแลผู้ป่วยคนอื่นได้ ไม่พร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยรายนี้้อีกต่อไป อยากให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคนพิการหรือคนไร้ที่พึ่งช่วยรับไปดูแลด้วย คุณปูเปรี้ยว เคยไปแจ้งความตำรวจแล้ว ตำรวจแจ้งว่าจะเอาคนป่วยไปส่งคืนภรรยาเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้จดทะเบียนกัน และเคยโทรแจ้งสายด่วน พม. 1300 แล้ว แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยใดเลย ขณะผู้ป่วยพักอยู่กับผู้ดูแลในพื้นที่เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
#ขอความช่วยเหลือเร่งด่วน คนพิการถูกญาติทอดทิ้ง เป็นผู้ป่วยติดเตียง ชื่อนายอุทัย ออมสิน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านล่าสุด อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เป็นคนพิการ ประเภท 3 การเคลื่อนไหว, ร่างกาย ภูมิลำเนาเดิม อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของคุณนิพัทธา(ปูเปรี้ยว) มากบุญมา โทร.0988473281 ซึ่งเคยเป็นผู้รับจ้างดูแลคนป่วยรายนี้ โดยมีภรรยาคนล่าสุดของนายอุทัย ออมสิน เป็นคนจ่ายค่าจ้างดูแล แต่่ได้รับค่าจ้างไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้ ตั้งแต่ เดือน ม.ค.63 จนถึงปัจจุบัน คุณปูเปรี้ยว เคยติดต่อญาติผู้ป่วยที่อยู่ใน อ.เลาขวัญ และลูกของผู้ป่วยแล้ว แต่ก็ไม่มีใครรับไปดูแล ส่วนภรรยาคนล่าสุดก็บ่ายเบี่ยง ปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย คุณปูเปรี้ยว แบกรับค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยไม่ไหวแล้ว เพราะขาดรายได้ ที่ไม่สามารถไปรับงานรับจ้างดูแลผู้ป่วยคนอื่นได้ ไม่พร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยรายนี้้อีกต่อไป อยากให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคนพิการหรือคนไร้ที่พึ่งช่วยรับไปดูแลด้วย คุณปูเปรี้ยว เคยไปแจ้งความตำรวจแล้ว ตำรวจแจ้งว่าจะเอาคนป่วยไปส่งคืนภรรยาเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้จดทะเบียนกัน และเคยโทรแจ้งสายด่วน พม. 1300 แล้ว แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยใดเลย
ตรวจสลากตรงไหนหว่า555
งานกาชาดจัดวันไหน ที่ไหนคะ
แจ้งข่าวสารนะคะ
EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE อลังการงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พบกับผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดอลังการ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตทำเครื่องประดับและผ้าทอ พิเศษ!!! 23 สิงหาคม 2561 พิธีเปิดงานและการแสดง Fashion Show สุดตระการตา นำโดย คุณน้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand และ 25 สิงหาคม 2561 ชมมินิคอนเสิร์ต คุณตู่ ภพธร และทุกๆวันสัมผัสการแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมการขับร้องเพลงโดยศิลปินล้านนา อ้อม รัตนัง ผู้ขับร้องเพลงรากรักนครา พลาดไม่ได้ 23 - 27 สิงหาคม 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศก์ จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle
ผลการออกสลากกาชาดนนทบุรี ปี61 จะตรวจได้จากที่ไหน เพราะที่แชร์มาไม่มี
ไม่ทราบว่าสลากกาชาดของเหล่ากาชาดนนทบุรี ตรวจได้ที่ไหนครับ