สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรการและข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. กำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลทรายและผู้บริโภค

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

4. พัฒนาระบบบริหารและศักยภาพบุคลากร เพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์การสมรรถนะสูง (HPO : High Performance Organization)

เปิดเหมือนปกติ

12/01/2022

😇9 คุณธรรมพื้นฐาน😇

1. ขยัน : มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทำ ตั้งใจทำหน้าที่อย่างจริงจัง

2. ประหยัด : ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายรู้จักฐานะการเงินของตน รู้จักทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของตนเองอยู่เสมอ

3. ซื่อสัตย์ : มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่และต่อวิชาชีพ

4. มีวินัย : ยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัยทั้งต่อตนเองและสังคม

5. สุภาพ : มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ
มีมารยาทดีงาม วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย

6. สะอาด : รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ

7. สามัคคี : เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติและอย่างสมานฉันท์

8. มีน้ำใจ : เป็นผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคมรู้จักแบ่งปันเสียสละความสุขส่วนตน มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่

9. กตัญญู : ปฏิบัติตนเห็นคุณค่าแห่งการกระทำดี หรืออุปการคุณของผู้มีพระคุณ และตอบแทนคุณความดีนั้นด้วยการกระทำ การพูดและการระลึกถึงด้วยความบริสุทธิ์ใจ

07/01/2022

📍📢 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ รายการทดสอบค่าโพลาไรเซซันและค่าสี ในน้ำตาลทราย ประจำปี 2565 รหัสแผน S65-001

05/01/2022

📍สอน.เร่งดันอ้อยและน้ำตาล เคลื่อน'เศรษฐกิจชีวภาพ
นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี 2561-2570 โดยมีเป้าหมาย ให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของ อาเซียนภายในปี 2570 สำหรับผลิตภัณฑ์ เป้าหมาย ได้แก่ พลาสติกชีวภาพ เคมีชีวภาพ และชีวเภสัชภัณฑ์ ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิด การลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพในไทย อย่างน้อย 190,000 ล้านบาท และทำให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น 85,000 บาทต่อคนต่อปี

ทั้งนี้ได้กำหนดโครงการเพื่อส่งเสริมให้ "อ้อยหรือผลผลิตจากอ้อย" นำมาเป็นวัตถุดิบ นำร่องของอุตสาหกรรมชีวภาพและสร้าง ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบ โดยการนำใบและยอดอ้อยมาใช้จะช่วยเพิ่ม สัดส่วนการเก็บอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ลง โดยปีที่ผ่านมา สอน. มีโครงการสินเชื่อเพื่อ ซื้อรถเก็บใบอ้อยในอัตราดอกเบี้ย 2% วงเงิน 1,300 ล้านบาท มีผู้กู้ 216 ราย

นอกจากนี้ ในปี 2565 จะมีการเปิดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ และห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ภายในศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 ต.ท่าพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทดลองขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ สู่การผลิตเชิงภาณิชย์ทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เผยแพร่เทคโนโลยีการผลิต การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาทักษะให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สอน. มีมาตรการส่งเสริมให้เกิด การผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพ ประกอบด้วย การปรับแก้กฎหมายให้เกิดการนำอ้อย น้ำตาลทรายและผลผลิตจากอ้อยซึ่งเป็นผลพลอยได้นำไปผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพ ข้อ 2 สนับสนุนให้มีการใช้น้ำเชื่อมจากการหีบอ้อยนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นนอกจากการผลิตน้ำตาล อาทิผลิตเอทานอล และอื่นๆ ข้อ 3 ส่งเสริมน้ำตาลทรายราคาถูก แก่ผู้ประกอบการเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ที่มา: นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 ม.ค. 2565

28/12/2021

📍มาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ในฤดูการผลิตปี 2564/2565
➡️ ตัดอ้อยสด ลดอ้อยไฟไหม้ เพื่อลดฝุ่น PM2.5 🌱

27/12/2021

🎉ผลการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2564🎁

📍เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ตรวจผลการออกรางวัลได้ที่ www.industry.go.th , www.ocsb.go.th , www.oie.go.th , รับของรางวัลในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2. ผู้ถูกรางวัลจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนซึ่งออกโดยส่วนราชการ พร้อมสลากที่ถูกรางวัลภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 หลังจากพ้นกำหนดแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและส่งมอบรางวัลนั้นให้สภากาชาดไทย
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง
4. ผู้ที่ถือสลากที่ถูกรางวัลเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์รับรางวัลได้

27/12/2021

🙏

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
25/12/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post
24/12/2021

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post

Photos from กลุ่มพัฒนาด้านอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง's post
24/12/2021

Photos from กลุ่มพัฒนาด้านอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง's post

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
23/12/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

23/12/2021

📌ขอเชิญติดตามรายการ นานาสาระอ้อย น้ำตาล กับ สอน.
👍ร่วมกันกด Like&Share เพจอ้อย น้ำตาล ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
🎤พบกับ นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และ นายประสิทธิ์ วงษาเทียม ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
📌 สถานการณ์ผลผลิตอ้อยฤดูการผลิตปี 2564/2565
📍กดติดตามได้ที่ เพจ อ้อย น้ำตาล

20/12/2021

🙏

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
17/12/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

15/12/2021

“สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายร่วมใจต่อต้านการทุจริต
ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสำนักงาน และในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ร่วมพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด

14/12/2021

สภากาชาดไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2564
.
📌 ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564
📌 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
📌 17.30 น. เป็นต้นไป
.
ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานกาชาดประจำปี 2564 ได้ทาง
👉 www.redcrossfair.com
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 NBT , Thai TV Global Network ช่อง TGN , การถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
FACEBOOK LIVE NBT2HD และ งานกาชาด Red Cross Fair

13/12/2021

พรุ่งนี้แล้ว อยู่ที่ไหนก็คลิกสนุก สุขใจ ได้กุศล
.
อย่ารอช้า อย่ารีรอ เดี๋ยวจะคุยกะใครไม่สนุก
.
ย้ำอีกครั้ง สนุกพร้อมกัน 14 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่ 19.00 น. เป็นต้นไป จนถึง 27 ธันวาคม 2564

ที่ www.redcrossfair.com
เพราะรักเลยไม่อยากให้พลาด

#คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาด2564 #งานกาชาด #งานกาชาดออนไลน์ #คลิกสนุกสุขใจได้กุศล

13/12/2021

🙏🏻

Timeline Photos
07/12/2021

Timeline Photos

ทรงพระเจริญ
๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ควรมิควรสุดแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม

Timeline Photos
07/12/2021

Timeline Photos

๕ ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
03/12/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

03/12/2021
02/12/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 กำหนดแจกอ้อยพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยลงทะเบียนผ่าน QR code ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ...
ติดต่อสอบถาม...
1) ศูนย์ฯ จังหวัดกำแพงเพชร (เบอร์โทร 0 5585 0845)
- นายเอกสิทธิ์ เสธา (เบอร์โทร 08 6782 7328)
- นายเปรุต พลหาญ (เบอร์โทร 09 9275 3684)
2) สถานีทดลองและขยายอ้อยฯ จังหวัดพิจิตร
- นายณัฐวุฒิ กล่ำทัพ (เบอร์โทร 09 0457 2218)
- นายศักดิ์ระวี ดิษฐ์ทอง (เบอร์โทร 08 6709 7894)

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
01/12/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

Timeline Photos
29/11/2021

Timeline Photos

29/11/2021

🙏

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4's post
25/11/2021

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4's post

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 - กำแพงเพชร's post
25/11/2021

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 - กำแพงเพชร's post

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
25/11/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
24/11/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

Photos from Sugar Matters : นานาสาระอ้อยน้ำตาล's post
23/11/2021

Photos from Sugar Matters : นานาสาระอ้อยน้ำตาล's post

Photos from Sugar Matters : นานาสาระอ้อยน้ำตาล's post
23/11/2021

Photos from Sugar Matters : นานาสาระอ้อยน้ำตาล's post

Photos from Sugar Matters : นานาสาระอ้อยน้ำตาล's post
23/11/2021

Photos from Sugar Matters : นานาสาระอ้อยน้ำตาล's post

ที่อยู่

75/6
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0 2202 3075

เว็บไซต์

http://www.ocsb.go.th

ผลิตภัณฑ์

ดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

วิสัยทัศน์ ผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงภายในปี 2564 พันธกิจ 1. การปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมและเอื้อต่อการเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกรณีข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

2. การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

3. กำหนดมาตรฐานการผลิตน้ำตาลทรายและต้นทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรมให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

4. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่งคั่งให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สถิติผลิตอ้อยตัน/ไร่ เมื่อได้ปริมาณน้ำเพียงพอ?
ปริมาณอ้อยทั่วประเทศปีผลิต2563/2564 จะเกิน 75 ล้านตันไหม?
อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือผ้ปลูกอ้อยขายเงินสดเหมือนกับช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวนาปีชาวนาครับเพราะทางบ้านเดียวนี้มีผ้ใหญ่บ้านเป็นฝ่ายสำรวจข้อมูลให้กับเกษตรอำเภอชาวบ้านก็ไปขึ้นทะเบียนทุกๆปีครับบางคนก็ไปเข้าโครต้ากับเขตรอ้อยโรงงานครับบางคนก็ไม่เข้าโคต้ากับโรงงานก็มีมากคนละสี่ไร่สิบไร่ถ้าแบบนี้รัฐบาลจะช่วยเหลือยังไงครับ
ขอสอบถามทาง สอน ค่ะ เรื่องเงินช่วยเหลืออ้อยรอบตกหล่น เอกสารผิด จะทำการโอนวันไหนคะ
เงินชดเชยอ้อย 62/63เมื่อไรจะออกครับ เห็นบอกไว้ ไม่เกินวันที่ 20 มิย.
ชาวไร่อ้อยต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับเงินเยียวยามั้ยคะ
ERP SoftPRO 4.0 ฝีมือคนไทย เพื่อ คนไทย 02-531-4050 www.softpro2000.com
ขอราคาอ้อยตันละพันบาทเกษตรกร​เดือดรอ้น
ไม่ทราบว่า #เงินเบื้องสุดท้ายชาวไร่อ้อยที่ลงโคตร้าไว้จะได้เดือนธันวาคมหรือเปล่า#แจ้งให้ชาวไร่อ้อยทราบด้วยนะคะ #ขอบพระคุณอย่างสูงคะ
ตามเรื่อง เงินตามที่ทางโรงงานจะช่วยชาวไร่อ้อยตันละ17บาทไม่ทราบว่าตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วคะ #แจ้งให้ชาวไร่อ้อยทราบด้วยคะ ขอบคุณคะ
ขอทราบอย่างเป็นทางการนะคะ วันที่4ตุลาคมเงิน50บาทต่อตันงวดที่2 จะเข้าบัญชี ธ.ก.ส ของชาวไร่อ้อยที่ลงโคตร้าไว้ อย่างครบถ้วนและตรงวันเวลาไหมคะเพราะพวกเรารอมานานแล้วคะท่านงวดแรกก๊ได้ไปแล้วแล้วทำไมงวด2มันช้าแบบนี้คะ ขอความกรุณานะคะเอาแบบชัดเจนให้พี่น้องชารไร่อ้อยฟังอีกสักครั้งได้ไหมคะถ้ารอบนี้เลื่อนนะคะวันต่อมาจะเป็นอย่างไรก๊ไม่รู้นะคะเพราะชาวไร่อ้อยเตรียมตัวเข้ากรุงเทพแล้วนะคะถ้าท่านไม่อยากให้มีความวุ่นวายต่อการใช้รถใช้ถนนก๊ดำเนินการออกมาชัดเจนกับพี่น้องงชาวไร่อ้อยคะว่ามีการจะโอนเงินให้กับพี่น้องทุกคนในวันที่4ตฺลาคมนี้ #ปล.ขอบคุณไว้ณ โอกาศนี้ ดิฉันขอจบการประกาศไว้ ณ.ตรงนี่ ขอบคุณคะ
ไม่เห็นได้ความกระจ่างของคำสั่งของท่านสุริยะ