สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรการและข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. กำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลทรายและผู้บริโภค

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

4. พัฒนาระบบบริหารและศักยภาพบุคลากร เพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์การสมรรถนะสูง (HPO : High Performance Organization)

เปิดเหมือนปกติ

27/09/2021

ขอเชิญ เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการจัดถ่ายทอดองค์ความรู้สัมมนาออนไลน์
โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มจากใบและยอดอ้อยด้วยการนำมาผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอออยล์ (Bio-oil)
จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
ในวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 - 16.00 น
โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ หน่วยงานของท่าน ในระบบ Zoom Meeting พร้อมถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์ม Facebook
และระบบสารสนเทศ http://vconf.kku.ac.th/future-agriculture

🔐 ลงทะเบียนล่วงหน้า : https://ticket.kku.ac.th/event/BioOil

27/09/2021

🙏

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
22/09/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

20/09/2021

🙏

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
17/09/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
15/09/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

14/09/2021

📍สรุปสถานการณ์อ้อยและน้ำตาลของประเทศต่างๆ ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564 จาก Platts Sugar News

14/09/2021

📌สอน. ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของชาวไร่อ้อยคู่สัญญา โรงงานน้ำตาล และผู้ส่งออกน้ำตาลทรายที่มีต่อนโยบายมาตรการในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
หมายเหตุ : สามารถตอบแบบสอบถามได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564
https://docs.google.com/.../1FAIpQLScygn6c5S130O.../viewform

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
13/09/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

13/09/2021

🙏

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
09/09/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

08/09/2021

📍 รับซื้ออ้อยสดขั้นต่ำตันละพันรง.น้ำตาลตั้งเป้าดันอ้อยเข้าหีบ100ล้านตัน

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย หรือ TSMC เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลมีนโยบายมุ่งสร้างความมั่นคงด้านผลผลิตอ้อยให้แก่อุตสาหกรรม เพื่อสร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายสนับสนุนและช่วยเหลือชาวไร่ยึดอาชีพการเพาะปลูกอ้อยและมีรายได้เลี้ยงดู ครอบครัว จึงได้ประกาศต่ออายุการรับประกันราคารับซื้ออ้อยสดเข้าหีบในฤดูกาลผลิตปีถัดไป (2565/66) ที่ราคาขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับค่าความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และหากราคาตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจะพิจารณาปรับราคาอ้อยเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับทิศทางราคา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชาวไร่ และวางแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มผลผลิตอ้อยมากขึ้น

"การประกาศประกันราคารับซื้อผลผลิตอ้อยในฤดูถัดไปตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อให้ชาวไร่ได้มีเวลาเตรียมตัววางแผนการเพาะปลูกทั้งการจัดหาพันธุ์อ้อย การขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านความมั่นคงด้านผลผลิตอ้อยให้แก่อุตสาหกรรม โดยเราคาดว่า ด้วยมาตรการที่ต่อเนื่องเช่นนี้จะสร้างความมั่นใจให้ชาวไร่เพาะปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อปริมาณอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปีถัดไปเพิ่มเป็น 100 ล้านตัน" นายสิริวุทธิ์ กล่าว
ทั้งนี้ นโยบายการประกันราคารับซื้ออ้อยสดขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อตัน ณ ระดับค่าความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส ซึ่งเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ฤดูการผลิตปีนี้ (2564/2565) ทำให้ชาวไร่ไม่ต้องกังวลเรื่องราคาอ้อยและทุ่มเทการดูแลพื้นที่เพาะปลูกอ้อยอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สด สะอาด จัดส่งให้แก่โรงงาน โดยคาดว่า ปริมาณอ้อยเข้าหีบในปี 2564/65 จะเพิ่มขึ้นเป็น 87-90 ล้านตันอ้อย เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบที่ 67 ล้านตัน อีกทั้ง เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ชาวไร่ตัดอ้อยสดส่งมอบให้แก่โรงงานที่ช่วยลดปัญหาการเผาอ้อยในระยะยาวอีกด้วย

นอกจากนี้โรงงานน้ำตาลทุกแห่งได้เตรียมแผนมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 รองรับกับการเปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2564/65 โดยโรงงานได้สนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรกให้ครบ 100% จากปัจจุบันที่มีฉีดไปแล้วกว่า 50% พร้อมกันนี้ ยังได้ยึดกรอบนโยบายตามมาตรการ Bubble and Seal ของภาครัฐที่มุ่งเน้นการป้องกันการแพร่ระบาดมาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อ เฝ้าระวัง ติดตามและป้องกันการแพร่ระบาด โดยมีมาตรการคัดกรองพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโรงงานทุกวันและผู้ที่มาติดต่อทุกรายเข้าเขตพื้นที่โรงงาน พร้อมจัดหาพื้นที่คัดแยกผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ เพื่อเฝ้าระวังและประสานงานไปยังสาธารณสุขจังหวัดหรืออาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หากพบผู้ป่วยที่มีอาการก็นำเข้าไปรับการรักษาต่อไป

ที่มา: นสพ.แนวหน้า ฉบับวันที่ 8 ก.ย. 2564

06/09/2021

📍 รัฐบาลหนุนอุตฯชีวภาพดันไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางอาเซียน 📍

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน มีผลิตภัณฑ์เป้าหมายคือ พลาสติกชีวภาพ เคมีชีวภาพ และชีวเภสัชภัณฑ์ สอดรับ วาระแห่งชาติโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio- Circular -Green Economy) ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเสริมสร้างจุดแข็ง ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ประมาณการว่า อุตสาหกรรมชีวภาพจะขยายตัวต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยของตลาดโลกเติบโตอยู่ที่ 13.8% ต่อปี (ช่วงปี 2558-2568)

จากรายงานความก้าวหน้าของมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ.2561-2570 จัดทำโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอต่อครม.เมื่อสิงหาคมที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศในการผลักดันให้เป็นผู้นำอุตสาหกรรม ชีวภาพครบวงจรในอาเซียน (Bio Hub of ASEAN) เนื่องจากเป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่ประเทศในโลกที่มีศักยภาพด้านวัตถุดิบจากสินค้าเกษตร โดยเป็นผู้ส่งออกมันสำปะหลังและน้ำตาล อันดับต้นๆของโลก มีฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น กรดแลคติก สารให้ความหวาน และพลาสติกชีวภาพ และเป็นผู้นำการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในอาเซียน ซึ่งนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรมได้ให้ข้อมูลว่า หากภาคเอกชนดำเนินโครงการต่างๆ ได้ตามแผน จะเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้นอีกกว่า 1.49 แสนล้านบาท ช่วยหนุน GDP ของประเทศให้โตเพิ่มขึ้นและยังก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกรและแรงงานในหลายพื้นที่อีกด้วย

เบื้องต้น ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้ คือ เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ภาคอีสานตอนกลาง (Bio- Northeast) และภาคเหนือตอนล่าง (Bio-North) อย่างไรก็ตาม แผนการก่อสร้างโรงงานของภาคเอกชนมีบางส่วนถูกกระทบเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 แต่ก็ยังมีการลงทุนหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่อน อาทิ 1)โครงการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดโพลีแลคติค แอซิด ที่ จ.นครสวรรค์ 2)โครงการ ไบโอ ฮับ เอเซีย จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีนักลงทุน หลายรายจากต่างประเทศที่สนใจร่วมลงทุนในโครงการ เช่น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี สหราชอาณาจักร จีน ฝรั่งเศส 3)โครงการลพบุรีไบโอคอมเพล็กซ์ จ.ลพบุรี อยู่ระหว่างออกแบบโครงการและเจรจากับ นักลงทุนที่สนใจ

สำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ ทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้กำหนดสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8-13 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการและคุณค่าของโครงการ รวมถึงสิทธิและประโยชน์ อื่นๆ อาทิ ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นอากรขาเข้าของที่นำเข้ามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังได้สร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มความต้องการการใช้พลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ โดย สศอ.ได้ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ผ่านหลักเกณฑ์แก่ผู้ผลิต สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น 1.25 เท่าของค่าใช้จ่ายที่ซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ รวมทั้ง สศอ. และ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นการใช้พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Green Tax Expense) ออกไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งมาตรการนี้จะจูงใจให้ร้านค้าเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ปีละไม่ต่ำกว่า 10% ของปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดสิ้นเปลืองทั้งหมด ได้แก่ ถุงหูหิ้ว ถุงขยะ แก้วพลาสติก ช้อนส้อมมีดพลาสติก หลอดพลาสติก และภาชนะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

"อุตสาหกรรมชีวภาพถือเป็นอุตสาหกรรม ใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิต จากการ เป็นแหล่งวัตถุดิบทางชีวภาพที่หลากหลาย นำมา แปรรูปด้วยเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่สินค้า เกษตรได้หลายเท่า หรืออาจมากเกินร้อยเท่า อุตสาหกรรมนี้กำลังเติบโตตามแนวโน้มความต้องการของตลาดโลก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ พัฒนาในภาคการเกษตรที่เชื่อมโยงสู่ภาคอุตสาหกรรม เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกรไทย และเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศในระยะต่อไป" นางสาวรัชดา กล่าว

ที่มา: นสพ.แนวหน้า ฉบับวันที่ 6 ก.ย. 2564

06/09/2021

🙏

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
03/09/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

03/09/2021

ร่วมรับฟังการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อย

ในหัวข้อ "พันธุ์อ้อยที่เหมาะสม" และ "การจัดทำพันธุ์อ้อยวิถีใหม่"

โดย นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
02/09/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
02/09/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 - กำแพงเพชร's post
02/09/2021

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 - กำแพงเพชร's post

02/09/2021

“สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายร่วมใจต่อต้านการทุจริต
ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสำนักงาน และในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ร่วมพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
31/08/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
30/08/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

30/08/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 📌📌ขอเชิญเข้าร่วมอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม zoom ในหัวข้อ การจัดการไร่อ้อยที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคเหนือ (เวลา 09.00-11.00 น.) และพันธุ์อ้อยที่เหม่าะสม (เวลา 11.00-12.00 น.)ในวัน 13 14 และ 15 กันยายน 2564📌📌

30/08/2021

📌สอน. ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของชาวไร่อ้อยคู่สัญญา โรงงานน้ำตาล และผู้ส่งออกน้ำตาลทรายที่มีต่อนโยบายมาตรการในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

หมายเหตุ : สามารถตอบแบบสอบถามได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScygn6c5S130O.../viewform

28/08/2021
27/08/2021

📌ผลการโอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงาน ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
26/08/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
25/08/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
25/08/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

Mobile Uploads
24/08/2021

Mobile Uploads

ที่อยู่

75/6
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2202 3075

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

วิสัยทัศน์ ผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงภายในปี 2564 พันธกิจ 1. การปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมและเอื้อต่อการเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกรณีข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

2. การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

3. กำหนดมาตรฐานการผลิตน้ำตาลทรายและต้นทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรมให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

4. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่งคั่งให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สถิติผลิตอ้อยตัน/ไร่ เมื่อได้ปริมาณน้ำเพียงพอ?
ปริมาณอ้อยทั่วประเทศปีผลิต2563/2564 จะเกิน 75 ล้านตันไหม?
อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือผ้ปลูกอ้อยขายเงินสดเหมือนกับช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวนาปีชาวนาครับเพราะทางบ้านเดียวนี้มีผ้ใหญ่บ้านเป็นฝ่ายสำรวจข้อมูลให้กับเกษตรอำเภอชาวบ้านก็ไปขึ้นทะเบียนทุกๆปีครับบางคนก็ไปเข้าโครต้ากับเขตรอ้อยโรงงานครับบางคนก็ไม่เข้าโคต้ากับโรงงานก็มีมากคนละสี่ไร่สิบไร่ถ้าแบบนี้รัฐบาลจะช่วยเหลือยังไงครับ
ขอสอบถามทาง สอน ค่ะ เรื่องเงินช่วยเหลืออ้อยรอบตกหล่น เอกสารผิด จะทำการโอนวันไหนคะ
เงินชดเชยอ้อย 62/63เมื่อไรจะออกครับ เห็นบอกไว้ ไม่เกินวันที่ 20 มิย.
ชาวไร่อ้อยต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับเงินเยียวยามั้ยคะ
ERP SoftPRO 4.0 ฝีมือคนไทย เพื่อ คนไทย 02-531-4050 www.softpro2000.com
ขอราคาอ้อยตันละพันบาทเกษตรกร​เดือดรอ้น
ไม่ทราบว่า #เงินเบื้องสุดท้ายชาวไร่อ้อยที่ลงโคตร้าไว้จะได้เดือนธันวาคมหรือเปล่า#แจ้งให้ชาวไร่อ้อยทราบด้วยนะคะ #ขอบพระคุณอย่างสูงคะ
ตามเรื่อง เงินตามที่ทางโรงงานจะช่วยชาวไร่อ้อยตันละ17บาทไม่ทราบว่าตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วคะ #แจ้งให้ชาวไร่อ้อยทราบด้วยคะ ขอบคุณคะ
ขอทราบอย่างเป็นทางการนะคะ วันที่4ตุลาคมเงิน50บาทต่อตันงวดที่2 จะเข้าบัญชี ธ.ก.ส ของชาวไร่อ้อยที่ลงโคตร้าไว้ อย่างครบถ้วนและตรงวันเวลาไหมคะเพราะพวกเรารอมานานแล้วคะท่านงวดแรกก๊ได้ไปแล้วแล้วทำไมงวด2มันช้าแบบนี้คะ ขอความกรุณานะคะเอาแบบชัดเจนให้พี่น้องชารไร่อ้อยฟังอีกสักครั้งได้ไหมคะถ้ารอบนี้เลื่อนนะคะวันต่อมาจะเป็นอย่างไรก๊ไม่รู้นะคะเพราะชาวไร่อ้อยเตรียมตัวเข้ากรุงเทพแล้วนะคะถ้าท่านไม่อยากให้มีความวุ่นวายต่อการใช้รถใช้ถนนก๊ดำเนินการออกมาชัดเจนกับพี่น้องงชาวไร่อ้อยคะว่ามีการจะโอนเงินให้กับพี่น้องทุกคนในวันที่4ตฺลาคมนี้ #ปล.ขอบคุณไว้ณ โอกาศนี้ ดิฉันขอจบการประกาศไว้ ณ.ตรงนี่ ขอบคุณคะ
ไม่เห็นได้ความกระจ่างของคำสั่งของท่านสุริยะ