สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรการและข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. กำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลทรายและผู้บริโภค

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

4. พัฒนาระบบบริหารและศักยภาพบุคลากร เพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์การสมรรถนะสูง (HPO : High Performance Organization)
(26)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4's post
14/06/2021

Photos from กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4's post

14/06/2021

🙏

11/06/2021

📌กลุ่ม KTIS ร่วมมือกระทรวงเกษตร-สภาอุตสาหกรรมพัฒนาเกษตร สร้างโมเดลต้นแบบ เพิ่มผลผลิต-คุณภาพอ้อย
กลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร ให้ความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามโครงการนำร่อง "พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่" มุ่งสร้างโมเดลต้นแบบ ตั้งแต่การพัฒนาดิน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ไปจนกระทั่งการเก็บเกี่ยว ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น โดรน มาใช้ในการถ่ายภาพ ฉีด พ่น หว่าน เพื่อช่วยเพิ่มทั้งผลผลิตต่อไร่และคุณภาพอ้อย โดยกลุ่ม KTIS จะร่วมอบรมชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิตที่สำคัญ

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีแผนขับเคลื่อน "โครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่" โดยมีอ้อยโรงงานเป็นหนึ่งในพืชเกษตรเป้าหมาย ในฐานะที่กลุ่ม KTIS เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่อันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ก็ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นโครงการนำร่องด้วยทั้งนี้ พื้นที่เป้าหมายเกษตรแปลงใหญ่อ้อยที่ทางกลุ่ม KTIS เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และลพบุรี โดยมีพื้นที่รวม 46,868 ไร่ เกษตรกรจำนวน 1,493 ราย แยกเป็นที่เป็นเกษตรแปลงใหญ่อ้อยอยู่แล้ว 27 แปลง พื้นที่ 31,957 ไร่ มีจำนวนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ 1,420 ราย และเป็นพื้นที่ของเกษตรกรเครือข่าย 14,911 ไร่ จำนวนเกษตรกร 73 ราย (ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรแปลงใหญ่)

"โครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำนี้จะส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิต โดยเริ่มจากการให้การอบรม และให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ที่ช่วยให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณภาพอ้อยที่วัดจากค่าความหวานก็จะเพิ่มขึ้นด้วย โดยมีเป้าหมายสร้างผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยมากกว่า 10 ตันต่อไร่ คุณภาพความหวาน 12 ซีซีเอส ขึ้นไป และตัดอ้อยสดคุณภาพดี ไม่มีสิ่งสกปรกปนเปื้อนส่งเข้าโรงงาน ซึ่งโรงงานน้ำตาลกลุ่ม KTIS มีเป้าหมายจะรับซื้ออ้อยเพิ่มขึ้นจากโครงการนี้จำนวน 730,000 ตัน หรือ 730 ล้านกิโลกรัม" นายประพันธ์ กล่าว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม KTIS ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำฯ ว่า เนื่องจากจะมีการนำเทคโนโลยีใหม่ เช่น โดรน เข้ามาใช้ในการถ่ายภาพ รวมถึงการฉีด พ่น หว่าน ดังนั้น จึงมีการจัดทำหลักสูตรการบินโดรนเพื่ออบรมให้กับเกษตรกร โดยจะมีแปลงสาธิตสำหรับการฝึกอบรมด้วย นอกจากนี้จะมีการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ปลูกอ้อย โดยการตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงความสมบูรณ์ของดิน และวิจัยพัฒนาหาแม่ปุ๋ยที่เหมาะสมกับดิน รวมไปถึงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน โดยได้วางเป้าหมายการขุดบ่อจำนวน 3,216 บ่อ

"ในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำนั้นจะดูความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ หากมีน้ำไหลผ่านอาจจะสร้างฝาย ห้วย หรือทำสระน้ำ รวมไปถึงการขุดลอกคูคลอง และการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำมาใช้" นายประพันธ์กล่าว และสรุปทิ้งท้ายว่า โครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำจะทำให้ได้โมเดลต้นแบบตั้งแต่การพัฒนาดิน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ไปจนกระทั่งการเก็บเกี่ยว ซึ่งจะต้องแบ่งชั้นคุณภาพ และประเมินผลผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว โดยโมเดลต้นแบบนี้สามารถนำไปใช้กับไร่อ้อยแปลงอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อยต่อไร่เพิ่มขึ้นและคุณภาพอ้อยสูงขึ้น

ที่มา : ทันหุ้น ฉบับวันที่ 11มิถุนายน 2564

11/06/2021

สอน. แจง บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด ปิดโรงงานน้ำตาล ไม่กระทบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ย้ำในฤดูการผลิตปี 64/65 ผลผลิตอ้อยมีแนวโน้มเติบโตขึ้น

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 กรณี บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีมติหยุดกิจการน้ำตาลอย่างเป็นทางการ โดยบริษัทจะโอนย้ายสัญญาซื้อขายอ้อยไปยัง บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเดียวกัน ที่มีกำลังการผลิตได้ถึง 30,000 ตันอ้อยต่อวัน เพื่อรองรับชาวไร่อ้อยคู่สัญญาจาก บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด และขอเรียนว่าไม่มีผลกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย เนื่องจากในฤดูการผลิตปี 2564/2565 มีแนวโน้มผลผลิตอ้อยและราคาน้ำตาลของตลาดโลกจะสูงขึ้นจากในฤดูการผลิตปี 2563/2564 จึงมั่นใจได้ว่าผลประกอบการโรงงานน้ำตาลอีก 56 โรงงาน จะมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนถือเป็นสัญญาณที่ดีท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด มีชาวไร่อ้อยคู่สัญญา จำนวน 1,195 ราย ในฤดูการผลิตปี 2563/2564 หีบอ้อยได้ 716,862.94 ตัน และผลิตน้ำตาลได้ 82,977.23 ตัน โดยการปิดโรงงานดังกล่าวจะไม่กระทบกับชาวไร่อ้อยคู่สัญญา ในขณะเดียวกันนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ประสานไปยัง บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด ให้ดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเยียวยาช่วยเหลือแก่พนักงานประจำโรงงาน และจะดำเนินการติดตามการจ่ายเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายให้กับชาวไร่อ้อยคู่สัญญาอย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายในช่วงเดือนตุลาคม 2564 รวมไปถึงตรวจสอบภาระหนี้ของบริษัทฯ กับกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อไม่ให้กระทบกับระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และการปิดกิจการจะไม่กระทบต่อการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 แต่อย่างใด

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
10/06/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

#เพาะชำข้อตาอ้อย
09/06/2021

#เพาะชำข้อตาอ้อย

08/06/2021

การกำจัด/ควบคุมแมลงศัตรูอ้อยด้วยชีววิธี

“แมลงหางหนีบ” ช่วยกำจัดแมลงศัตรูอ้อย เพาะเลี้ยงง่าย ทำเองได้

วันนี้เรามีวิธีการ "เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แมลงหางหนีบ"🦗🦗🦗 โดยละเอียด ทุกขั้นตอน นำมาฝากชาวไร่อ้อยกัน ‼️
ข้อมูลจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 3834 1981-2

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี's post
07/06/2021

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี's post

07/06/2021

🙏

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
04/06/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

04/06/2021

“สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมใจต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสำนักงาน และในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ร่วมพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
01/06/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

31/05/2021

🙏

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4's post
27/05/2021

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4's post

Timeline Photos
27/05/2021

Timeline Photos

คําแนะนําด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับสํานักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (GOOD FACTORY PRACTICE) 🏭👩‍🏭👨‍🏭

สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดคู่มือคำแนะนำ 👉 https://is.gd/9SQf9J
ที่มา: สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

26/05/2021

วันวิสาขบูชา 🙏🏻

มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ชาวพุทธจะมีการทำบุญ ฟังธรรม และเวียนเทียนที่วัด

25/05/2021

สาระน่ารู้ ‼️เกล็ดความรู้นำมาฝากค่ะ 📌📌📌
เกี่ยวกับ "โรคเหี่ยวเน่าแดง (Red rol wilt diseases)"🍂
ฝากสมาชิกพี่น้องเกษตรชาวไร่อ้อยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
จาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 ชลบุรี ❤️

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 - กำแพงเพชร's post
24/05/2021

Photos from ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 - กำแพงเพชร's post

24/05/2021

🙏🏻

ใครที่กำลังหาวิธีลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตอ้อย หรือใครที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน ต้องดู !!!วันนี้เรามีวิธีการจัดการดินและปุ๋ยอ...
21/05/2021
คู่มือการจัดการดินและปุ๋ยฯ_64 - 02.pdf

ใครที่กำลังหาวิธีลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตอ้อย หรือใครที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดิน ต้องดู !!!

วันนี้เรามีวิธีการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมืออาชีพมาฝาก ไม่ต้องไปลองผิดๆ ถูกๆ เพราะเราวิเคราะห์และรวบรวมมาให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ครบจบในเล่มเดียว ✅✅✅

อยากรู้ว่าต้องทำอย่างไร ถึงจะลงต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอ้อยได้ ดาวน์โหลดเลย : https://drive.google.com/file/d/16UZVj-Ysanpo2QEx8JdDg5I9dh0-b2F5/view?usp=sharingd

สอบถามข้อมููลเพิ่มเติม
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
โทรศัพท์ : 0 4239 8513, 06 4529 2018
E-mail : [email protected]

21/05/2021

“ครม.เคาะแล้วโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดลด PM2.5”

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี2563/2564 โดยช่วยเหลือชาวไร่อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานเท่านั้น

ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงาน เพื่อผลิตน้ำตาลทรายผลิตเอทานอล และผลิตน้ำตาลทรายแดงกว่า 200,000 ราย

คาดว่าจะพร้อมช่วยเหลือภายในเดือนมิถุนายน 2564 โดยโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบายแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ผลักดันโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
20/05/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

18/05/2021

📍เลื่อนแผนไร้อ้อยไฟไหม้เป็นปี66/67 ชาวไร่เด้งรับเหตุโควิดกระทบแรงงาน
ผู้จัดการรายวัน360 - สอน. มั่นใจปรับแผนอ้อยไฟไหม้เหลือศูนย์ออกไปเป็นปี 2566/67 จากแผนเดิมกำหนดไว้ปี 2564/65 จะเหลือ 0-5% เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์จริงหลังโควิด-19 กระทบการขาดแคลนแรงงาน พร้อมเร่งจ่ายเงินตัดอ้อยสดปลาย มิ.ย.นี้ ด้านชาวไร่อ้อยหนุนปรับแผนอ้อยสดเพื่อให้เวลาชาวไร่ปรับตัว
นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) ได้ปรับแผนการดำเนินงาน ตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ เพื่อ ลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน(PM2.5) เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการระบาดโควิด-19 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งกระทบการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวที่ไทยต้องอาศัยในการตัดอ้อยจึงปรับแผนเป็นฤดูการผลิต ปี 2564/2565 มีอ้อยไฟไหม้ไม่เกิน 10% ของการผลิตรวม ฤดูการผลิตปี 2565/2566 ไม่เกิน 5% และฤดูการผลิตปี 2566/2567 เป็นศูนย์ โดยคณะรัฐมนตรี(ครม.)11 พ.ค. ได้รับทราบแผนงานดังกล่าวแล้ว
"สาเหตุที่เราต้องปรับใหม่เพราะแผนเดิมกำหนดไว้ในฤดูหีบปี 2564/65 ที่จะเปิดหีบในปลายปีนี้จะต้องเหลืออ้อยไฟไหม้ 5-0% ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วที่เราดำเนินการมา 2 ฤดูหีบยอมรับว่ายังห่างจากเป้าหมายเล็กน้อยโดยล่าสุดปี 63/64 เป้าต้องมีอ้อยไฟไหม้ไม่เกิน 20% พบว่าอยู่ที่ 26.42% ซึ่งชาวไร่และโรงงานก็ทำเต็มที่แล้วซึ่งปกติการตัดอ้อยไทยต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวยิ่งตัดอ้อยสดยิ่งต้องใช้แรงงานมากแต่ผลกระทบโควิด-19 ทำให้แรงงานเข้ามาไม่ได้ ประกอบกับการอาศัยเครื่องจักรก็ต้องลงทุนสูงจึงต้องให้เวลาชาวไร่อ้อยปรับตัว"นายเอกภัทรกล่าว
อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวจะดำเนินการควบคู่ไปกับการหักเงินชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยไฟไหม้ตันละ 30 บาท, กำหนดโทษปรับโรงงานที่รับอ้อยไฟไหม้เกินเกณฑ์ที่กำหนด, จัดหาเครื่องสางใบอ้อยให้เกษตรกรยืม เพื่ออำนวยสะดวกในการตัดอ้อยสด ส่งเสริมการรับซื้อใบอ้อย เพื่อเพิ่มรายได้และลดการเผาใบอ้อยหลังตัด, ขอความร่วมมือโรงงานช่วยประกันราคารับซื้ออ้อยสด ในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการตัดอ้อยสดอย่างน้อย 2 ฤดูการผลิต และให้จัดคิวรับอ้อยสดเข้าหีบเป็นอันดับแรก และ สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร
สำหรับการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเพื่อสนับสนุนการตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท ฤดูการผลิตปี 2563/64 ตามมติ ครม.11 พ.ค. ที่อนุมัติวงเงิน 6,056 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คาดว่าจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินได้ปลายเดือน มิ.ย.นี้
นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนัก งานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 7 กล่าวว่า ชาวไร่อ้อยที่ผ่านมาได้พยายามร่วมมือกับรัฐในการลดอ้อยไฟไหม้แบบเต็มที่แล้วแต่อุปสรรคที่ผ่านมาต้องเข้าใจว่าการตัดอ้อยสดมีต้นทุนที่สูงเพราะตัดยาก ขณะเดียวกันกำลังแรงงานเดิมของไทยไม่เพียงพอต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวเป็นหลักแต่โควิด-19 ที่ระบาดช่วงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้กระทบให้การนำเข้าแรงงานเข้ามาอย่างมาก แม้ว่าในระบบจะมีรถตัดอ้อยเพิ่มขึ้นแต่หากเทียบกับอ้อยที่มีก็ยังไม่เพียงพอ
"ถือเป็นเรื่องที่ชาวไร่อ้อยเองก็เห็นสอดคล้องกับรัฐที่จำเป็นต้องให้ชาวไร่อ้อยปรับตัวโดยเฉพาะรายย่อยที่มีทุนต่ำและเห็นว่าเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการตัดอ้อยสดด้วย แต่ทั้งนี้ภาพรวมราคาอ้อยก็เป็นสิ่งสำคัญในระยะต่อๆ ไป" นายนราธิปกล่าว
นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย หรือ TSMC กล่าวว่า ทุกส่วนได้ร่วมมือที่จะบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตั้งแต่ในไร่จนถึงกระบวนนำอ้อยเข้ามาหีบสกัดเป็นน้ำตาลทราย เพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง น้ำเสีย และอื่นๆ เพื่อก้าวสู่การเป็น Zero wastes ได้อย่างแท้จริงและปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความสำเร็จในการลดอ้อยไฟไหม้โดยชาวไร่มีรายได้ที่ดีขึ้นจากผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยและค่าความหวานในอ้อยสูงสุดในรอบ 30 ปี ขณะที่โรงงานได้ผลผลิตน้ำตาลที่ดีที่สุดแม้มีวิกฤตภัยแล้งก็ตามและจะพยายามให้ฤดูหีบปี 64/65 เหลืออ้อยไฟไหม้ให้น้อยสุดเท่าที่จะทำได้.

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน360 ฉบับวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

17/05/2021

🙏🏻

14/05/2021

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด ฤดูการผลิตปี 2563/2564 อนุมัติแล้ว ✅✅✅

เกษตรกรชาวไร่อ้อย ตวจสอบสิทธิ์ตนเองได้ง่าย ๆ ผ่านระบบไลน์ โดยกดเพิ่มเพื่อน Line ID: @ocsb หรือค้นหาบัญชีทางการ "ตรวจสิทธิ์อ้อย" หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลย

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2202 3081

13/05/2021

📌 ขอเชิญติดตามรายการ นานาสาระอ้อย น้ำตาล กับ สอน.

👍ร่วมกันกด Like&Share เพจอ้อย น้ำตาล ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.

🎤พบกับนายประสิทธิ์ วงษาเทียม ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นายธวัช หะหมาน และ นายสุวิน ชัยวัง

🎙 โครงการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564 , การพักชำระหนี้และการขยายเวลาการชำระหนี้โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร

ครม. เคาะแล้วโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ฤดูการผลิตปี 2563/64 รวมราคาอ้อยขั้นสุดท้ายแล้วไม่ต่ำกว่าตันละ 1,100 บาท ...
13/05/2021

ครม. เคาะแล้วโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ฤดูการผลิตปี 2563/64 รวมราคาอ้อยขั้นสุดท้ายแล้วไม่ต่ำกว่าตันละ 1,100 บาท คาดจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้

12/05/2021

📍ครม.จัด6พันล้านช่วยไร่อ้อย
น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. อนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ฤดูการผลิตปี 63/64 กรอบวงเงิน 6,056 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก พีเอ็ม 2.5 ที่เกิดจากการเผาอ้อยในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว และช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดให้มีรายได้มากกว่าชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยไฟไหม้จูงใจให้เกษตรกรตัดอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ้น
สำหรับรายละเอียดการดำเนินโครงการปีนี้ รัฐจะให้ความช่วยเหลือเฉพาะเกษตรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานเท่านั้น ประมาณ 300,000 ราย ในอัตรา 120 บาทต่อตัน ตั้งเป้าหมายอ้อยสด 80% ของปริมาณอ้อยคาดการณ์ทั้งหมด 70 ล้านตัน คิดเป็นอ้อยสด 56 ล้านตัน โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวหลังปิดหีบ ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ย. 64 ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรทุกรายโดยตรง ทั้งที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานและเกษตรกรรายย่อยที่ส่งอ้อยผ่านหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย
นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 64 วงเงินงบประมาณ 311 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ทดลองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยก่อน กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 2.92 ล้านไร่ ค่าเบี้ยประกันภัย แบ่งเป็น ค่าเบี้ยพื้นฐาน เทียร์ 1 โดยกลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. ค่าเบี้ย 160 บาทต่อไร่ พื้นที่เป้าหมาย 2.8 ล้านไร่ รัฐอุดหนุนค่าเบี้ยให้ 96 บาทต่อไร่ และ ธ.ก.ส.จะอุดหนุนให้อีก 64 บาทต่อไร่ และกลุ่มลูกค้าเกษตรกรทั่วไป ค่าเบี้ยแยกเป็นพื้นที่ความเสี่ยงต่า 150 บาทต่อไร่ พื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง 350 บาทต่อไร่ พื้นที่ความเสี่ยงสูง 550 บาทต่อไร่ พื้นที่เป้าหมาย 6 หมื่นไร่ โดยรัฐจะอุดหนุนค่าเบี้ยให้ 96 บาทต่อไร่
กลุ่มเทียร์ 2 ค่าเบี้ยประกันภัยแบบสมัครใจ ซึ่งเกษตรกรซื้อเพิ่มเติมและจะต้องจ่ายค่าเบี้ยเองตามระดับความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ คือ พื้นที่เสี่ยงภัยต่า 90 บาทต่อไร่ พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง 100 บาทต่อไร่ และพื้นที่เสี่ยงภัยสูง 110 บาทต่อไร่ มีพื้นที่เป้าหมาย 6 หมื่นไร่ ส่วนวงเงินความคุ้มครอง ครอบคลุมภัยพิบัติธรรมชาติ 7 ภัย โดย เทียร์ 1 ให้วงเงินคุ้มครองภัยธรรมชาติ 1,500 บาทต่อไร่ และภัยศัตรูหรือโรคระบาด 750 บาทต่อไร่ ส่วนเทียร์ 2 ให้วงเงินคุ้มครองภัยธรรมชาติ 240 บาทต่อไร่ และภัยศัตรูหรือโรคระบาด 120 บาท.
ที่มา : เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

Photos from อ้อย น้ำตาล's post
06/05/2021

Photos from อ้อย น้ำตาล's post

05/05/2021

📍ตลาดโลกดันอ้อยพุ่ง1,000บาท
แล้งขย่มผลผลิตสวนทางศก.ฟื้น
ชาวไร่เฮอีกลุ้นขั้นปลายปีนี้970บ.
ข่าวดีชาวไร่อ้อยภัยแล้งผลผลิตวูบ ดันราคาน้ำตาลโลกพุ่ง ส่งผลราคาอ้อยขั้นต้นฤดูใหม่ปี 64/65 โอกาสแตะระดับ 1,000 บาทต่อตัน ชี้แนวโน้มราคาน้ำตาลส่งมอบ มี.ค.-พ.ค.65 เคลื่อนไหวกว่า 16 เซ็นต์ต่อปอนด์ ย้ำอีกข่าวดีราคาอ้อยขั้นปลาย 63/64 แตะ 970 บาทต่อตัน สูงกว่าขั้นต้น 50 บาท
นายบุญถิ่น โคตรศิริ ที่ปรึกษาบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย (อนท.) เปิดเผยว่า แนวโน้มราคาน้ำตาลทรายดิบส่งมอบเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 เคลื่อนไหวระดับกว่า 16 เซ็นต์ ต่อปอนด์ หากเคลื่อนไหวในระดับดังกล่าว จะส่งผลให้ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2564/65 ที่ประกาศปลายปีนี้ มีแนวโน้ม แตะระดับ 1,000 บาทต่อตัน ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. ถือเป็นข่าวดีให้กับชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ เนื่องจากประเทศบราซิล ผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลก อยู่ระหว่างเปิดหีบการผลิตช่วงเมษายน-พฤษภาคม 2564 ประเมินว่าผลผลิตจะลดลงจากภาวะภัยแล้งเช่นเดียวกับไทยปิดหีบในฤดูผลิตปี 2563/64 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม มีผลผลิตอ้อยเพียง 66.66 ล้านตัน ลดลง 8.23 ล้านตัน จากปีก่อน นอกจากนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับขึ้นทำให้หลายฝ่ายคาดว่าบราซิลจะนำน้ำตาลไปผลิต เอทานอลแทนการส่งออกน้ำตาล ขณะที่ความต้องการน้ำตาลของโลกมีแนวโน้มจะสูงตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว ล่าสุด อนท.ประมูลทำราคาเสนอขายน้ำตาลทรายดิบส่งออก ล่วงหน้าฤดูหีบปี 2564/65 แล้วประมาณ 7-8 หมื่นตัน หากรวมพรีเมียมเฉลี่ยราคาจะอยู่ที่ระดับ 18 เซ็นต์ต่อปอนด์
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ที่ปรึกษาชาวไร่อ้อย กล่าวว่า คาดการณ์ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี 2563/64 น่าจะอยู่ในระดับ 970 บาทต่อตัน โดยต้องดูปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทมาเป็นองค์ประกอบด้วย เบื้องต้นราคาอ้อยขั้นสุดท้ายที่ชาวไร่อ้อยจะได้รับน่าจะเกิน 50 บาทต่อตัน จากราคาอ้อย ขั้นต้น ปี 2563/64 อัตรา 920 บาทต่อตัน และหากดูแนวโน้ม ราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกที่สูงมีโอกาสสูงที่ราคาอ้อยขั้นต้นปี 2564/65 จะแตะระดับ 1,000 บาทต่อตัน ซึ่งที่ผ่านมา 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการแจ้งไปยังชาวไร่อ้อยที่เกี่ยวข้องแล้วเพื่อยืนยันแนวทางการ ส่งเสริมให้ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2564/65 จะไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อตัน (ความหวาน 10 ซี.ซี.เอส.) เพื่อส่งเสริม การปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น
"หากราคาประกาศของทางการท้ายสุดไม่ถึงระดับดังกล่าวทางโรงงานจะจ่ายให้ครบ 1,000 บาทต่อตัน 10 ซี.ซี.เอส. อาทิ ทางการประกาศ 950 บาทต่อตัน โรงงานจะเพิ่มให้อีก 50 บาทต่อตัน แต่หากประกาศเป็น 1,100 บาทต่อตัน โรงงานจะจ่ายในระดับดังกล่าว เมื่อดูแล้วราคาตลาดโลก พบว่ามีโอกาสแตะระดับ 1,000 บาทต่อตัน ค่อนข้างสูง" นาย วีระศักดิ์กล่าว
ที่มา : มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ที่อยู่

75/6
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2202 3075

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

วิสัยทัศน์ ผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงภายในปี 2564 พันธกิจ 1. การปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมและเอื้อต่อการเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกรณีข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

2. การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

3. กำหนดมาตรฐานการผลิตน้ำตาลทรายและต้นทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรมให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

4. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่งคั่งให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สถิติผลิตอ้อยตัน/ไร่ เมื่อได้ปริมาณน้ำเพียงพอ?
ปริมาณอ้อยทั่วประเทศปีผลิต2563/2564 จะเกิน 75 ล้านตันไหม?
อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือผ้ปลูกอ้อยขายเงินสดเหมือนกับช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวนาปีชาวนาครับเพราะทางบ้านเดียวนี้มีผ้ใหญ่บ้านเป็นฝ่ายสำรวจข้อมูลให้กับเกษตรอำเภอชาวบ้านก็ไปขึ้นทะเบียนทุกๆปีครับบางคนก็ไปเข้าโครต้ากับเขตรอ้อยโรงงานครับบางคนก็ไม่เข้าโคต้ากับโรงงานก็มีมากคนละสี่ไร่สิบไร่ถ้าแบบนี้รัฐบาลจะช่วยเหลือยังไงครับ
ขอสอบถามทาง สอน ค่ะ เรื่องเงินช่วยเหลืออ้อยรอบตกหล่น เอกสารผิด จะทำการโอนวันไหนคะ
เงินชดเชยอ้อย 62/63เมื่อไรจะออกครับ เห็นบอกไว้ ไม่เกินวันที่ 20 มิย.
ชาวไร่อ้อยต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับเงินเยียวยามั้ยคะ
ERP SoftPRO 4.0 ฝีมือคนไทย เพื่อ คนไทย 02-531-4050 www.softpro2000.com
ขอราคาอ้อยตันละพันบาทเกษตรกร​เดือดรอ้น
ไม่ทราบว่า #เงินเบื้องสุดท้ายชาวไร่อ้อยที่ลงโคตร้าไว้จะได้เดือนธันวาคมหรือเปล่า#แจ้งให้ชาวไร่อ้อยทราบด้วยนะคะ #ขอบพระคุณอย่างสูงคะ
ตามเรื่อง เงินตามที่ทางโรงงานจะช่วยชาวไร่อ้อยตันละ17บาทไม่ทราบว่าตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วคะ #แจ้งให้ชาวไร่อ้อยทราบด้วยคะ ขอบคุณคะ
ขอทราบอย่างเป็นทางการนะคะ วันที่4ตุลาคมเงิน50บาทต่อตันงวดที่2 จะเข้าบัญชี ธ.ก.ส ของชาวไร่อ้อยที่ลงโคตร้าไว้ อย่างครบถ้วนและตรงวันเวลาไหมคะเพราะพวกเรารอมานานแล้วคะท่านงวดแรกก๊ได้ไปแล้วแล้วทำไมงวด2มันช้าแบบนี้คะ ขอความกรุณานะคะเอาแบบชัดเจนให้พี่น้องชารไร่อ้อยฟังอีกสักครั้งได้ไหมคะถ้ารอบนี้เลื่อนนะคะวันต่อมาจะเป็นอย่างไรก๊ไม่รู้นะคะเพราะชาวไร่อ้อยเตรียมตัวเข้ากรุงเทพแล้วนะคะถ้าท่านไม่อยากให้มีความวุ่นวายต่อการใช้รถใช้ถนนก๊ดำเนินการออกมาชัดเจนกับพี่น้องงชาวไร่อ้อยคะว่ามีการจะโอนเงินให้กับพี่น้องทุกคนในวันที่4ตฺลาคมนี้ #ปล.ขอบคุณไว้ณ โอกาศนี้ ดิฉันขอจบการประกาศไว้ ณ.ตรงนี่ ขอบคุณคะ
ไม่เห็นได้ความกระจ่างของคำสั่งของท่านสุริยะ