การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการ

การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น สำหรับผู้ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างรายได้ การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน.
เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพ
หลักสูตรลงทะเบียน
�หลักสูตรเซียนกล้อง:พื้นฐานการถ่ายภาพ เส้นทางสู่มืออาชีพ
�หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ(โต พรหมรังสี)
�หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
�หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
�หลักสูตรอาเซียนศึกษา
�หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน
�ชีวิตผาสุขในยุคดิจิทัล �ความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินยุคดิจิทัล
หลักสูตรเรียนฟรี ตามอัธยาศัย
�การร้องเพลงเบื้องต้น
�การจัดกิจกรรมพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย
�เพลงและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
�โทร. 02-3816651
�Email: [email protected]
(6)

เปิดเหมือนปกติ

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาจำนวน ๑๐๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บา...
11/06/2021

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาจำนวน ๑๐๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ไม่จำกัดระดับชั้นการศึกษา
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้มีความประพฤติดี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดจากโรค “โควิด-๑๙” สำหรับบุตรของผู้เสียชีวิตจากโรค “โควิด-๑๙” หรือบุตรของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมในสถานการณ์โรค “โควิด-๑๙” โดยไม่มีเงื่อนไขที่ต้องใช้คืนแต่อย่างใด มุ่งหวังให้ทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้กำลังใจ และสนับสนุนสร้างคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมในสังคม
เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั่วถึง และเกิดความยุติธรรมแก่ผู้ประสงค์รับทุนการศึกษา จึงกำหนดวัตถุประสงค์ คุณสมบัติ เอกสารการยื่นใบสมัคร เกณฑ์การคัดเลือกไว้ และกำหนดการ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในโอกาสที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก ด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในวาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค “โควิด-๑๙”
๓. เพื่อขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเต็มที่
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๒. เป็นบุตรของผู้เสียชีวิตจากโรค “โควิด-๑๙” หรือเป็นบุตรของบุคลากรทางการแพทย์
๓. มีผลการศึกษาในภาคเรียนของปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่า ๒.๐
๔. มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นคนดี ไม่ฝักใฝ่ในอบายมุขและยาเสพติด ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา และไม่เคยต้องโทษทางวินัย
เอกสารการยื่นใบสมัคร
๑. สำเนามรณะบัตรของบิดาหรือมารดาผู้เสียชีวิตจากโรค “โควิด-๑๙ “ หรือสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์
๒. สำเนาระเบียนแจ้งผลการศึกษาในภาคเรียนของปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
๓. ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
๔. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่เป็นชื่อของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
๕. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลนิธิฯ จะคัดเลือกจากข้อมูลตามเอกสารการสมัครที่ครบถ้วน ผ่านช่องทางการรับสมัครและจะพิจารณาตามขั้นตอนของมูลนิธิฯ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
กำหนดการ
๑๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ประสงค์รับทุนการศึกษาส่งหลักฐาน
๑ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา
๑๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แจ้งผู้ได้รับการพิจารณาส่งหลักฐานฉบับจริง
๑๖ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ได้รับทุนการศึกษาส่งหลักฐานฉบับจริง
๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โอนทุนการศึกษาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ได้รับทุน
สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจรับทุนการศึกษา ดำเนินการกรอกข้อมูลได้ที่ https://forms.gle/y8Y49sa8Gyg4HRr56 พร้อมแนบไฟล์เอกสารตามที่กำหนด

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาจำนวน ๑๐๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ไม่จำกัดระดับชั้นการศึกษา
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้มีความประพฤติดี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดจากโรค “โควิด-๑๙” สำหรับบุตรของผู้เสียชีวิตจากโรค “โควิด-๑๙” หรือบุตรของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมในสถานการณ์โรค “โควิด-๑๙” โดยไม่มีเงื่อนไขที่ต้องใช้คืนแต่อย่างใด มุ่งหวังให้ทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้กำลังใจ และสนับสนุนสร้างคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมในสังคม
เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั่วถึง และเกิดความยุติธรรมแก่ผู้ประสงค์รับทุนการศึกษา จึงกำหนดวัตถุประสงค์ คุณสมบัติ เอกสารการยื่นใบสมัคร เกณฑ์การคัดเลือกไว้ และกำหนดการ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในโอกาสที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก ด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในวาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค “โควิด-๑๙”
๓. เพื่อขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเต็มที่
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๒. เป็นบุตรของผู้เสียชีวิตจากโรค “โควิด-๑๙” หรือเป็นบุตรของบุคลากรทางการแพทย์
๓. มีผลการศึกษาในภาคเรียนของปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่า ๒.๐
๔. มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นคนดี ไม่ฝักใฝ่ในอบายมุขและยาเสพติด ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา และไม่เคยต้องโทษทางวินัย
เอกสารการยื่นใบสมัคร
๑. สำเนามรณะบัตรของบิดาหรือมารดาผู้เสียชีวิตจากโรค “โควิด-๑๙ “ หรือสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์
๒. สำเนาระเบียนแจ้งผลการศึกษาในภาคเรียนของปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
๓. ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
๔. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่เป็นชื่อของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
๕. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลนิธิฯ จะคัดเลือกจากข้อมูลตามเอกสารการสมัครที่ครบถ้วน ผ่านช่องทางการรับสมัครและจะพิจารณาตามขั้นตอนของมูลนิธิฯ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
กำหนดการ
๑๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ประสงค์รับทุนการศึกษาส่งหลักฐาน
๑ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา
๑๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แจ้งผู้ได้รับการพิจารณาส่งหลักฐานฉบับจริง
๑๖ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ได้รับทุนการศึกษาส่งหลักฐานฉบับจริง
๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โอนทุนการศึกษาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ได้รับทุน
สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจรับทุนการศึกษา ดำเนินการกรอกข้อมูลได้ที่ https://forms.gle/y8Y49sa8Gyg4HRr56 พร้อมแนบไฟล์เอกสารตามที่กำหนด

ประชากรไทย
06/06/2021

ประชากรไทย

สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครผู้สนใจเพื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะสั้น สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามที่เพจ "การ...
01/06/2021

สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครผู้สนใจเพื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะสั้น สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามที่เพจ "การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล"

🎓 เพราะชีวิตต้องก้าวต่อ การเรียนรู้คือโอกาสและเครื่องมือในการก้าวสู่เป้าหมายชีวิตและสิ่งที่เราสนใจ คนที่พร้อมกว่า ย่อมมีโอกาส มากกว่า หรือหาความสุขกับสิ่งที่ตนเองสนใจ การเตรียมความพร้อมตนเอง เพื่อโอกาสที่ดีและความสุขในชีวิต คอร์สเรียนทางไกล ของ กศน.อาจเป็นส่วนหนึ่งให้กับก้าวต่อไปสำหรับท่าน

📢ท่านที่สนใจสามารถกดดูรายละเอียดของหลักสูตรและกรอกใบสมัครจาก llink ดังนี้ 🚨🚨

👉หลักสูตรชีวิตผาสุกในยุคดิจิทัล
shorturl.asia/f9mid

👉หลักสูตรความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินยุคดิจิทัล
shorturl.asia/BHsuC

👉หลักสูตรอาเซียนศึกษา
shorturl.asia/e2zmy

👉หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน
shorturl.asia/nVTpz

👉หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
shorturl.asia/EeBZ6

👉หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
shorturl.asia/WDUVT

👉หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ(โต พรหมรังสี)
shorturl.asia/7Ig0u

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกล ปร...
25/05/2021

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) รุ่นที่ 15 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2564

หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ(โต พรหมรังสี)
พระสมเด็จของ สมเด็จเจ้าประคุณพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) จัดเป็นจักรพรรดิ์ แห่งพระเครื่อง ที่สุดแห่งความปรารถนาของผู้คนในวงการพระเครื่อง ศึกษาพื้นฐาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสร้าง ตำหนิ พิมพ์ทรงของพระสมเด็จ 3 วัด คือวัดระฆัง วัดบางขุนพรม และวัดเกศไชโย ตามหลักวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา

ระยะเวลาของหลักสูตร 40 ชั่วโมง
ระยะเวลาการเรียนรู้ 1-2 เดือน
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ฌาน สมเด็จ (นายธนกชพร ศิริเพชร)และวิทยากรจากศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต อมตะสยาม (โลตัสมีนบุรี)

ขอบข่ายเนื้อหา
🎯 พื้นฐานเกี่ยวกับพระเครื่อง
🎯 ข้อมูลเบื้องต้นของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
🎯 พระสมเด็จของท่าเจ้าประคุณทั้ง 3 วัด (วัดระฆังฯ วัดบางขุนพรหมและวัดเกศไชโย) การดูพิมพ์ทรง จุดสังเกต ตำหนิ ความเก่า
วิธีการเรียน
✔️ เรียนรู้โดยผ่านชุดการเรียนรู้ ซึ่งจะมี หนังสือและ DVD พระสมเด็จ จักรพรรดิแห่งพระเครื่อง และหนังสือแบบฝึกหัดเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จ
✔️ กิจกรรมสัมมนาเสริมเสริมทักษะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการวัดผลประเมินผล ณ ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต อมตะสยาม โลตัสมีนบุรี
👉 มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำและสอบถามปัญหาผ่านกลุ่มไลน์
👉 เมื่อผ่านเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรจบหลักสูตร โดยสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ซึ่งเป็นสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

สมัครออนไลน์ https://forms.gle/K1rE5zDGbKndnJjMA
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ : การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) รุ่นที่ 15 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2564

หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ(โต พรหมรังสี)
พระสมเด็จของ สมเด็จเจ้าประคุณพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) จัดเป็นจักรพรรดิ์ แห่งพระเครื่อง ที่สุดแห่งความปรารถนาของผู้คนในวงการพระเครื่อง ศึกษาพื้นฐาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสร้าง ตำหนิ พิมพ์ทรงของพระสมเด็จ 3 วัด คือวัดระฆัง วัดบางขุนพรม และวัดเกศไชโย ตามหลักวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา

ระยะเวลาของหลักสูตร 40 ชั่วโมง
ระยะเวลาการเรียนรู้ 1-2 เดือน
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ฌาน สมเด็จ (นายธนกชพร ศิริเพชร)และวิทยากรจากศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต อมตะสยาม (โลตัสมีนบุรี)

ขอบข่ายเนื้อหา
🎯 พื้นฐานเกี่ยวกับพระเครื่อง
🎯 ข้อมูลเบื้องต้นของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
🎯 พระสมเด็จของท่าเจ้าประคุณทั้ง 3 วัด (วัดระฆังฯ วัดบางขุนพรหมและวัดเกศไชโย) การดูพิมพ์ทรง จุดสังเกต ตำหนิ ความเก่า
วิธีการเรียน
✔️ เรียนรู้โดยผ่านชุดการเรียนรู้ ซึ่งจะมี หนังสือและ DVD พระสมเด็จ จักรพรรดิแห่งพระเครื่อง และหนังสือแบบฝึกหัดเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จ
✔️ กิจกรรมสัมมนาเสริมเสริมทักษะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการวัดผลประเมินผล ณ ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต อมตะสยาม โลตัสมีนบุรี
👉 มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำและสอบถามปัญหาผ่านกลุ่มไลน์
👉 เมื่อผ่านเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรจบหลักสูตร โดยสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ซึ่งเป็นสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

สมัครออนไลน์ https://forms.gle/K1rE5zDGbKndnJjMA
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ : การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกล ปร...
25/05/2021

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 22 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2564

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เรียนรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษที่เน้นการใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมทั้งปูพื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษเอย่างถูกต้องตามหลักภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ระยะเวลาของหลักสูตร 160 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน ประมาณ 3 - 4 เดือน
ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท
ขอบข่ายเนื้อหา
🎯 หลักสูตรและสื่อที่ออกแบบและพัฒนาสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
🎯 เริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานตัวอักษรและการออกเสียง
🎯 บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ในบริบทต่างๆ
🎯 สามารถประเมินทักษะและพัฒนาการเรียนรู้จากการทำแบบทดสอบและกิจกรรมด้วยตนเอง
วิธีการเรียน
เรียนรู้โดยผ่านชุดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถเรียนได้ทั้งรูปแบบออนไลน์ และสื่อที่เป็นเอกสารและวัสดุการเรียนในลักษณะ
✔️ หนังสือเพื่อการเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
✔️ หนังสือแบบฝึกหัดเพื่อการเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
✔️ DVD ปฐมนิเทศ , DVD ประกอบการเรียน , MP3 เพื่อฝึกการฟังและการพูด
👉 มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำและสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ ทางกลุ่มไลน์
👉 มีการสอบวัดประเมินผล เมื่อผ่านเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรจบหลักสูตร โดยสถาบัน การศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ซึ่งเป็นสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

สมัครออนไลน์ https://forms.gle/K1rE5zDGbKndnJjMA
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ : การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 22 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2564

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เรียนรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษที่เน้นการใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมทั้งปูพื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษเอย่างถูกต้องตามหลักภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ระยะเวลาของหลักสูตร 160 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน ประมาณ 3 - 4 เดือน
ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท
ขอบข่ายเนื้อหา
🎯 หลักสูตรและสื่อที่ออกแบบและพัฒนาสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
🎯 เริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานตัวอักษรและการออกเสียง
🎯 บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ในบริบทต่างๆ
🎯 สามารถประเมินทักษะและพัฒนาการเรียนรู้จากการทำแบบทดสอบและกิจกรรมด้วยตนเอง
วิธีการเรียน
เรียนรู้โดยผ่านชุดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถเรียนได้ทั้งรูปแบบออนไลน์ และสื่อที่เป็นเอกสารและวัสดุการเรียนในลักษณะ
✔️ หนังสือเพื่อการเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
✔️ หนังสือแบบฝึกหัดเพื่อการเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
✔️ DVD ปฐมนิเทศ , DVD ประกอบการเรียน , MP3 เพื่อฝึกการฟังและการพูด
👉 มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำและสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ ทางกลุ่มไลน์
👉 มีการสอบวัดประเมินผล เมื่อผ่านเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรจบหลักสูตร โดยสถาบัน การศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ซึ่งเป็นสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

สมัครออนไลน์ https://forms.gle/K1rE5zDGbKndnJjMA
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ : การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกล ปร...
25/05/2021

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 31 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2564

หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
เรียนรู้ทักษะทางภาษาจีนอย่างถูกต้องและเป็นสากล เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นในเรื่องทักษะการฟังและการสนทนา พร้อมทั้งปูพื้นฐานเพื่อการต่อยอดต่อไปในอนาคต
ระยะเวลาของหลักสูตร 400 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน ประมาณ 5 - 6 เดือน
ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

ขอบข่ายเนื้อหา
🎯 เริ่มตั้งแต่การรู้จักอักษร อ่านตัวอักษรจีน และพินอิน (拼音)
🎯 บทสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ในบริบทต่างๆ
🎯 คำศัพท์ - บทสนทนาพื้นฐาน
🎯 สอดแทรกมารยาทวัฒนธรรมทางภาษาของเจ้าของภาษา

วิธีการเรียน
เรียนรู้โดยผ่านชุดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งรูปแบบออนไลน์ และสื่อที่เป็นเอกสารและวัสดุการเรียนในลักษณะ
✔️ หนังสือเพื่อการเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน
✔️ หนังสือแบบฝึกหัดเพื่อการเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน
✔️ คู่มือการเรียนรู้วิธีเรียนทางไกล
✔️ ปทานุกรมคำศัพท์
✔️ DVD ปฐมนิเทศ , DVD ประกอบการเรียน , MP3 เพื่อฝึกการฟังและการพูด

👉 มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำและสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีน

สมัครออนไลน์ https://forms.gle/K1rE5zDGbKndnJjMA
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ : การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 31 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2564

หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
เรียนรู้ทักษะทางภาษาจีนอย่างถูกต้องและเป็นสากล เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นในเรื่องทักษะการฟังและการสนทนา พร้อมทั้งปูพื้นฐานเพื่อการต่อยอดต่อไปในอนาคต
ระยะเวลาของหลักสูตร 400 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน ประมาณ 5 - 6 เดือน
ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

ขอบข่ายเนื้อหา
🎯 เริ่มตั้งแต่การรู้จักอักษร อ่านตัวอักษรจีน และพินอิน (拼音)
🎯 บทสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ในบริบทต่างๆ
🎯 คำศัพท์ - บทสนทนาพื้นฐาน
🎯 สอดแทรกมารยาทวัฒนธรรมทางภาษาของเจ้าของภาษา

วิธีการเรียน
เรียนรู้โดยผ่านชุดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งรูปแบบออนไลน์ และสื่อที่เป็นเอกสารและวัสดุการเรียนในลักษณะ
✔️ หนังสือเพื่อการเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน
✔️ หนังสือแบบฝึกหัดเพื่อการเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน
✔️ คู่มือการเรียนรู้วิธีเรียนทางไกล
✔️ ปทานุกรมคำศัพท์
✔️ DVD ปฐมนิเทศ , DVD ประกอบการเรียน , MP3 เพื่อฝึกการฟังและการพูด

👉 มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำและสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีน

สมัครออนไลน์ https://forms.gle/K1rE5zDGbKndnJjMA
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ : การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล

สังคมยุคใหม่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั่วโลกที่เป็นไปตามกระแสการเปลี่ยนของเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการสื่อสารและข้อมูลส...
21/05/2021

สังคมยุคใหม่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั่วโลกที่เป็นไปตามกระแสการเปลี่ยนของเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ ประสิทธิภาพของการส่งข้อมูลและข่าวสาร มีความทันสมัยและรวดเร็วและด้วยเทคโนโลยีทำให้การรับรู้เป็นไปอย่างสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งภาพและเสียงระบบการกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่จำกัดช่องทางหรือตัวกลาง ผลจากการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีทุกด้านทำให้เกิดผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้เกิดแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านแนวโน้มที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. เทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ

2. เทคโนโลยีแบบตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน เป็นการพัฒนาขึ้นมาใช้สำหรับบุคคลเทคโนโลยีสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆเพื่อเน้นการตอบสนองตามความต้องการ โดยสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์รองรับทั้งด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนสามารถเป็นไปได้ เทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าเพื่อให้สามารถนำทุกการคิดค้นต่าง ๆขึ้นมาตอบสนองและลดปัญหาต่าง ๆ ของมนุษย์

3. เทคโนโลยีทำให้เกิดรูปแบบขององค์กรที่สามารถประกอบการหรือดำเนินกิจกรรมได้ทุกสถานที่ และทุกเวลาอาศัยการสื่อสารที่ก้าวหน้าและแพร่หลายขึ้นผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางวิดีทัศน์ ระบบประชุมบนเครือข่าย ระบบโทรศึกษา ระบบการค้าบนเครือข่าย ลักษณะของการดำเนินงานเหล่านี้ ทำให้ผู้ใช้ขยายขอบเขตการดำเนินกิจกรรมไปทุกหน ทุกแห่งตลอด 24 ชั่วโมง กิจกรรมทางเศรษฐกิจจัดการได้สะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวางระบบเอทีเอ็มที่ทำให้การเบิกจ่ายได้ตลอดเวลาและกระจายถึงตัวผู้รับบริการมากขึ้น

4. เทคโนโลยีทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับเศรษฐกิจโลกที่ไม่มีขีดจำกัดด้านสถานที่ การซื้อขายที่ผ่านระบบอินเตอร์เนตทำให้เกิดรูปแบบการค้าที่ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจในโลกสามารถเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น

5. เทคโนโลยีกลายเป็นตัวแปรที่สำคัญในทุกด้านมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม การศึกษา เศรษฐกิจและการเมืองได้อย่างมาก การเชื่อมโยงข่าวสารจากประเทศต่าง ๆ ได้ทั่วโลกสามารถรับรู้ข่าวสาร ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารระหว่างกันและติดต่อกับผู้คนได้ทั่วโลก ผลกระทบที่ตามมาของการส่งผ่านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง จึงมีลักษณะเป็นสังคมโลกมากขึ้น

https://drive.google.com/file/d/11ks2nJ3i2NPk0UKq-YpSdJ5PEtaSEBW5/view

ที่มา : หลักสูตรชีวิตผาสุขในยุคดิจิทัล

สังคมยุคใหม่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั่วโลกที่เป็นไปตามกระแสการเปลี่ยนของเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ ประสิทธิภาพของการส่งข้อมูลและข่าวสาร มีความทันสมัยและรวดเร็วและด้วยเทคโนโลยีทำให้การรับรู้เป็นไปอย่างสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งภาพและเสียงระบบการกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่จำกัดช่องทางหรือตัวกลาง ผลจากการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีทุกด้านทำให้เกิดผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้เกิดแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านแนวโน้มที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. เทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ

2. เทคโนโลยีแบบตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน เป็นการพัฒนาขึ้นมาใช้สำหรับบุคคลเทคโนโลยีสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆเพื่อเน้นการตอบสนองตามความต้องการ โดยสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์รองรับทั้งด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนสามารถเป็นไปได้ เทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าเพื่อให้สามารถนำทุกการคิดค้นต่าง ๆขึ้นมาตอบสนองและลดปัญหาต่าง ๆ ของมนุษย์

3. เทคโนโลยีทำให้เกิดรูปแบบขององค์กรที่สามารถประกอบการหรือดำเนินกิจกรรมได้ทุกสถานที่ และทุกเวลาอาศัยการสื่อสารที่ก้าวหน้าและแพร่หลายขึ้นผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางวิดีทัศน์ ระบบประชุมบนเครือข่าย ระบบโทรศึกษา ระบบการค้าบนเครือข่าย ลักษณะของการดำเนินงานเหล่านี้ ทำให้ผู้ใช้ขยายขอบเขตการดำเนินกิจกรรมไปทุกหน ทุกแห่งตลอด 24 ชั่วโมง กิจกรรมทางเศรษฐกิจจัดการได้สะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวางระบบเอทีเอ็มที่ทำให้การเบิกจ่ายได้ตลอดเวลาและกระจายถึงตัวผู้รับบริการมากขึ้น

4. เทคโนโลยีทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับเศรษฐกิจโลกที่ไม่มีขีดจำกัดด้านสถานที่ การซื้อขายที่ผ่านระบบอินเตอร์เนตทำให้เกิดรูปแบบการค้าที่ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจในโลกสามารถเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น

5. เทคโนโลยีกลายเป็นตัวแปรที่สำคัญในทุกด้านมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม การศึกษา เศรษฐกิจและการเมืองได้อย่างมาก การเชื่อมโยงข่าวสารจากประเทศต่าง ๆ ได้ทั่วโลกสามารถรับรู้ข่าวสาร ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารระหว่างกันและติดต่อกับผู้คนได้ทั่วโลก ผลกระทบที่ตามมาของการส่งผ่านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง จึงมีลักษณะเป็นสังคมโลกมากขึ้น

https://drive.google.com/file/d/11ks2nJ3i2NPk0UKq-YpSdJ5PEtaSEBW5/view

ที่มา : หลักสูตรชีวิตผาสุขในยุคดิจิทัล

ที่อยู่

928 อาคาร 4 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(เอกมัย) ถ.สุขุมวิท เขตคลองเ
Bangkok
10110

BTS สถานีเอกมัย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2-381-6651

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น
- หลักสูตรเซียนกล้อง : พื้นฐานการถ่ายภาพ เส้นทางสู่มืออาชีพ
- หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
- หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ(โต พรหมรังสี)
- หลักสูตรอาเซียนศึกษา
- หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการ:

วิดีโอทั้งหมด

การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล

มีหลักสูตร ดังนี้

📌 หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

📌 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

📌 หลักสูตรเซียนกล้อง: พื้นฐานการถ่ายภาพ เส้นทางสู่มืออาชีพ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกล การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 18 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 25 มิถุนายน 2561 อยากริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ อยากมีใครสักคนเป็นที่ปรึกษา เพียงคุณมีใจมุ่งมั่นต้องการหาแนวทางทำธุรกิจนวัตกรรม เราช่วยท่านได้ หลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกล “การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 18 เป็นหลักสูตรการเรียนที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการจัดการนวัตกรรม มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวที่จะช่วยผลักดันให้คุณได้ฝึกคิด ฝึกเขียนโครงการที่มีความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีและการตลาด สร้างธุรกิจนวัตกรรมให้เป็นจริงด้วยเงินสนับสนุนตามกลไกของ สนช. ที่สำคัญ ! เราพร้อมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้วยการลงมือทำจริง อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และคุณค่ากับเครือข่ายเพื่อนร่วมหลักสูตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.nia.or.th/ims/register สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ • ส่วนจัดการศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02-381 6651 e-mail: [email protected] • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โทร. 02-0175555 ต่อ 303 e-mail: [email protected]
ขออนุญาต แนะนำหลักสูตร ผู้ช่วยเหลือเภสัชกร ผู้ช่วยเหลือ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือ ทันตแพทย์ ดูแลเด็กและหลักสูตรดูแลคนชรา สำหรับ ผู้ที่ จบม. 3หรือ ม.6 ปวช.ปวส.ปริญญาตรี อายุตั้งแต่ 18-40 ปี เข้าอบรมหลักสูตร ระยะสั้น • ระยะเวลา หลักสูตร 6 เดือน ภาคทฤษฏี 12 สัปดาห์.ภาคปฏิบัติ ที่โรงพยาบาล 12 สัปดาห์ • สถานที่เรียน : โรงเรียนสหบริบาล United Care School • เปิดเรียน สามารถเริ่มเรียนได้ทุกเวลา จบหลักสูตร การันตี เงินเดือน 15000-20000 บาท • ฟรีอาหารกลางวัน และหอพักขณะเรียนตลอดหลักสูตรค่ะ สนใจติดต่อ คุณสิริเพ็ญ 087-7755751 หรือแฟนเพจ เฟสบุค โรงเรียนสหบริบาล UCS ได้ทุกวันค่ัะ
ขออนุญาต แนะนำหลักสูตร ผู้ช่วยเหลือเภสัชกร ผู้ช่วยเหลือ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือ ทันตแพทย์ ดูแลเด็กและหลักสูตรดูแลคนชรา สำหรับ ผู้ที่ จบม. 3หรือ ม.6 ปวช.ปวส.ปริญญาตรี อายุตั้งแต่ 18-40 ปี เข้าอบรมหลักสูตร ระยะสั้น • ระยะเวลา หลักสูตร 6 เดือน ภาคทฤษฏี 12 สัปดาห์.ภาคปฏิบัติ ที่โรงพยาบาล 12 สัปดาห์ • สถานที่เรียน : โรงเรียนสหบริบาล United Care School • เปิดเรียน สามารถเริ่มเรียนได้ทุกเวลา จบหลักสูตร การันตี เงินเดือน 15000-20000 บาท • ฟรีอาหารกลางวัน และหอพักขณะเรียนตลอดหลักสูตรค่ะ สนใจติดต่อ คุณสิริเพ็ญ 087-7755751 หรือแฟนเพจ เฟสบุค โรงเรียนสหบริบาล UCS ได้ทุกวันค่ัะ