คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร, 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต, Bangkok.
(35)

เปิดเหมือนปกติ

📢📢📢การเบิกค่าใช้จ่าย!! ของมหาวิทยาลัย ในกรณีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับนักศึกษาเท่านั้น!!📍1. นักศึกษาส...
19/04/2021

📢📢📢การเบิกค่าใช้จ่าย!! ของมหาวิทยาลัย ในกรณีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับนักศึกษาเท่านั้น!!📍

1. นักศึกษาสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำวินิจฉัยของแพทย์ และสามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ได้ตามสิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิในโรงพยาบาลของรัฐได้ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
**หากต้องการตรวจเชื้อฯเอง โดยที่แพทย์ไม่ได้วินิจฉัยให้ตรวจ นักศึกษาจะต้องจ่ายเงินค่าตรวจฯเอง**

2. หากนักศึกษาต้องเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล ให้นำใบเสร็จรับเงินมาเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริงในส่วนที่เกินสิทธิ
**ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะสนับสุนค่าตรวจหาเชื้อไวรัสฯ และค่ารักษาพยาบาล ตามข้อ 1 – 2 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท**

3. นักศึกษานำหลักฐานตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในข้อ 4. มายื่นที่งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 (ศูนย์เทเวศร์) ตามวันและเวลาราชการ

☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-665-3777 ต่อ 6961
📱081-7318320 (พี่วิน)
📱081-5843044 (พี่หน่อย)
📱091-7158688 (พี่แอน)

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องส่งหลักฐานตามประกาศหลักเกณฑ์มายังกองพัฒนานักศึกษา

#หยุดเชื้อเพื่อชาติ #RMUTP #COVID-19

📢📢📢การเบิกค่าใช้จ่าย!! ของมหาวิทยาลัย ในกรณีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับนักศึกษาเท่านั้น!!📍

1. นักศึกษาสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำวินิจฉัยของแพทย์ และสามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ได้ตามสิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิในโรงพยาบาลของรัฐได้ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
**หากต้องการตรวจเชื้อฯเอง โดยที่แพทย์ไม่ได้วินิจฉัยให้ตรวจ นักศึกษาจะต้องจ่ายเงินค่าตรวจฯเอง**

2. หากนักศึกษาต้องเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล ให้นำใบเสร็จรับเงินมาเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริงในส่วนที่เกินสิทธิ
**ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะสนับสุนค่าตรวจหาเชื้อไวรัสฯ และค่ารักษาพยาบาล ตามข้อ 1 – 2 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท**

3. นักศึกษานำหลักฐานตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในข้อ 4. มายื่นที่งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 (ศูนย์เทเวศร์) ตามวันและเวลาราชการ

☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-665-3777 ต่อ 6961
📱081-7318320 (พี่วิน)
📱081-5843044 (พี่หน่อย)
📱091-7158688 (พี่แอน)

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องส่งหลักฐานตามประกาศหลักเกณฑ์มายังกองพัฒนานักศึกษา

#หยุดเชื้อเพื่อชาติ #RMUTP #COVID-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกระดับชั้น...
19/04/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกระดับชั้นปี

สามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษา http://std.rmutp.ac.th และโปสเตอร์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ กรุณาสแกน QR Code เพื่อศึกษาข้อมูล และดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
#RMUTPTEAM
#เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
#ด้วยรักและห่วงใย

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกระดับชั้นปี

สามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษา http://std.rmutp.ac.th และโปสเตอร์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ กรุณาสแกน QR Code เพื่อศึกษาข้อมูล และดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
#RMUTPTEAM
#เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
#ด้วยรักและห่วงใย

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 📣📣.ปริญญาตรี (วุฒิปวช. ปวส.)🔰 รับตรง รอบ 2 http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/Ad...
19/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 📣📣
.
ปริญญาตรี (วุฒิปวช. ปวส.)
🔰 รับตรง รอบ 2http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/AdmisR264-BecInterview.pdf
🔰 โควตา รอบ 3http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/QuotaR364-BecInterview.pdf
.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วุฒิม.3)
🔰 รับตรง รอบ 2http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/AdmisR264-depInterview.pdf

📌📌ผู้สมัครทุกคน ส่งปพ.1 (ไฟล์ PDF) ไปที่ Email ตามประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 📣📣
.
ปริญญาตรี (วุฒิปวช. ปวส.)
🔰 รับตรง รอบ 2http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/AdmisR264-BecInterview.pdf
🔰 โควตา รอบ 3http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/QuotaR364-BecInterview.pdf
.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วุฒิม.3)
🔰 รับตรง รอบ 2http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/AdmisR264-depInterview.pdf

📌📌ผู้สมัครทุกคน ส่งปพ.1 (ไฟล์ PDF) ไปที่ Email ตามประกาศ

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ / รับเชื้อโควิด19#พฤติกรรมเสี่ยงดควิด19#พฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่รับเชื้อโควิด19#โควิด19#COVID19...
19/04/2021

พฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการแพร่ / รับเชื้อโควิด19
#พฤติกรรมเสี่ยงดควิด19
#พฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่รับเชื้อโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

พฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการแพร่ / รับเชื้อโควิด19
#พฤติกรรมเสี่ยงดควิด19
#พฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่รับเชื้อโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย...
19/04/2021

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ และอาจารย์ปัณณภัสร์ เลิศวริษฐ์กุล หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยเพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ร่วมบูรณาการกับชุมชนเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพเพื่อเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในชุมชนบางกรวย และชุมชนทั่วไป ทั้งนี้ยังได้มีกิจกรรมที่ 1 การเสวนา ‘แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความยั่งยืนร่วมกับชุมชน’ โดยวิทยากรมากประสบการณ์ อาทิเช่น อาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม หัวหน้างานจัดการความรู้ (KM) อาจารย์ ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด อาจารย์ ดร.สมศรี เวิ่นทอง อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คุณศิลป์ชัย อ้นอยู่ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อ.บางกรวย คุณประภาพร พิณประไพวงศ์ (คุณจู) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านบางกรวยผู้ทรงภูมิปัญญา ด้านการทำอาหาร คุณชคดี นนทสวัสดิ์ศรี ประธานแปลงใหญ่ทุเรียน อ.บางกรวย และคุณพิมพ์สิริ ทองอ่อน ปราชญ์ชุมชน สวนมะม่วงยายกล่ำ ร่วมเสวนาให้ความรู้แก่ชุมชน พร้อมลงพื้นที่ชมแหล่งวัตถุดิบ และสวนผลไม้อินทรีย์ ทุเรียนพันธุ์ดี บนพื้นดินนนท์ ณ สวนคุณแผ่นดิน อ.บางกรวย จ.นนทบุรีภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

📣 ประกาศจากงานประกันอุบัติเหตุ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 🔴 เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ ทางคณะบร...
18/04/2021

📣 ประกาศจากงานประกันอุบัติเหตุ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

🔴 เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้ทำการปิดสถานที่ และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแบบ Work From Home หากนักศึกษามีอุบัติเหตุ แล้วเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่สามารถใช้บัตรประกันอุบัติเหตุยื่นได้ ให้นักศึกษานำ
- ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง)
- ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง)
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาหน้าสมุดบัญชี (ที่เป็นชื่อนักศึกษา)
- ใบเคลมประกัน (เอกสารแนบ)

🔴 ส่งมายัง >> คุณณัฐวรรณ จันทร์พ่วง (งานประกันอุบัติเหตุ)
ผ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
86 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0825731891

🔴 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line ID : aubaib0310 หรือ
โทร 082-5731891 พี่อุ๊บอิ๊บ

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

📣 ประกาศจากงานประกันอุบัติเหตุ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

🔴 เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้ทำการปิดสถานที่ และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแบบ Work From Home หากนักศึกษามีอุบัติเหตุ แล้วเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่สามารถใช้บัตรประกันอุบัติเหตุยื่นได้ ให้นักศึกษานำ
- ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง)
- ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง)
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาหน้าสมุดบัญชี (ที่เป็นชื่อนักศึกษา)
- ใบเคลมประกัน (เอกสารแนบ)

🔴 ส่งมายัง >> คุณณัฐวรรณ จันทร์พ่วง (งานประกันอุบัติเหตุ)
ผ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
86 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0825731891

🔴 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line ID : aubaib0310 หรือ
โทร 082-5731891 พี่อุ๊บอิ๊บ

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

มาตรการสำคัญลดการแพร่ระบาดโรคโควิด19อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะคะ#มา...
18/04/2021

มาตรการสำคัญลดการแพร่ระบาดโรคโควิด19

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะคะ

#มาตรการสำคัญลดการแพร่ระบาดโรคโควิด19
#โรคไวรัสโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข
#ไทยรู้สู้โควิด

ที่มา : ไทยรู้สู้โควิด

มาตรการสำคัญลดการแพร่ระบาดโรคโควิด19

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะคะ

#มาตรการสำคัญลดการแพร่ระบาดโรคโควิด19
#โรคไวรัสโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข
#ไทยรู้สู้โควิด

ที่มา : ไทยรู้สู้โควิด

📣 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการรายงานตัวรายละเอียด : https://bus.rmut...
17/04/2021

📣 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการรายงานตัว
รายละเอียด : https://bus.rmutp.ac.th/17042021-2/

📣 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการรายงานตัว
รายละเอียด : https://bus.rmutp.ac.th/17042021-2/

🎯มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศไทยอย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “...
17/04/2021

🎯มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะคะ

#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค #COVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ไทยรู้สู้โควิด

ที่มา : ไทยรู้สู้ด้วยกัน

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัด Big cleaning คณะบริหารธุรกิจอย่างเข้มข้นและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยพื้นที่ศูนย์พณิชยการพระ...
16/04/2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัด Big cleaning คณะบริหารธุรกิจอย่างเข้มข้นและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยพื้นที่ศูนย์พณิชยการพระนครอย่างเข้มงวด รวมทั้งฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดรถยนต์ราชการ ตามมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่

งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัด Big Cleaning ห้องพักอาจารย์ สำนักงาน ห้องเรียน และบริเวณโดยรอบพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ รวมทั้งฉีดพ่น ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดรถยนต์ราชการเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ เกิดความปลอดภัยในด้านสุขภาพ และมีความเชื่อมั่นในมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ระลอกใหม่

ภาพ : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะบริหารธุรกิจ
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

📣📣 ประกาศ ..ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 25...
16/04/2021

📣📣 ประกาศ ..
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 (ข้อ3) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในรายวิชาฝึกงานวิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 3/2563 เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษา จึงมีมาตรการการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และเห็นสมควรให้นักศึกษาฝึกงานวิชาชีพปฏิบัติตน ตามประกาศ ดังแนบ

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
1. ใบคำร้องนักศึกษาฝึกงานวิชาชีพ ที่ประสงค์จะฝึกงานกับสถานประกอบการ
2. หนังสือแสดงความยินยอมให้นักศึกษาฝึกงานวิชาชีพกับสถานประกอบการ
ตามลิงค์
https://drive.google.com/drive/folders/13kKNO3GYCfOEPH7JzNPO4E83Zgcidr4h?usp=sharing

นักศึกษาสามารถส่งเอกสารในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น
โดยประสานกับอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ประสานงานสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม นักศึกษาโปรดอ่านไลน์กรุ๊ป ฝึกงานวิชาชีพ 3/2563
และหากมีข้อสงสัย ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์นิเทศโดยตรง

งานสหกิจศึกษา
ขอบคุณค่ะ

📣📣 ประกาศ ..
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 (ข้อ3) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในรายวิชาฝึกงานวิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 3/2563 เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษา จึงมีมาตรการการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และเห็นสมควรให้นักศึกษาฝึกงานวิชาชีพปฏิบัติตน ตามประกาศ ดังแนบ

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
1. ใบคำร้องนักศึกษาฝึกงานวิชาชีพ ที่ประสงค์จะฝึกงานกับสถานประกอบการ
2. หนังสือแสดงความยินยอมให้นักศึกษาฝึกงานวิชาชีพกับสถานประกอบการ
ตามลิงค์
https://drive.google.com/drive/folders/13kKNO3GYCfOEPH7JzNPO4E83Zgcidr4h?usp=sharing

นักศึกษาสามารถส่งเอกสารในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น
โดยประสานกับอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ประสานงานสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม นักศึกษาโปรดอ่านไลน์กรุ๊ป ฝึกงานวิชาชีพ 3/2563
และหากมีข้อสงสัย ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์นิเทศโดยตรง

งานสหกิจศึกษา
ขอบคุณค่ะ

เตรียมตัวให้พร้อมก่อน-หลังเดินทางในยุคโควิด19อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชน...
16/04/2021

เตรียมตัวให้พร้อม
ก่อน-หลังเดินทางในยุคโควิด19

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะคะ

#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข
#ไทยรู้สู้โควิด

ที่มา : ไทยรู้สู้โควิด

เตรียมตัวให้พร้อม
ก่อน-หลังเดินทางในยุคโควิด19

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะคะ

#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข
#ไทยรู้สู้โควิด

ที่มา : ไทยรู้สู้โควิด

ประกาศ!!!สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปิดทำการห้อง One Stop Service ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศปิดที่ทำการชั่วคราวโดยให้...
15/04/2021

ประกาศ!!!
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปิดทำการห้อง One Stop Service ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศปิดที่ทำการชั่วคราว
โดยให้นักศึกษาขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ในระบบบริการการศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่ามหาวิทยาลัยจะเปิดทำการ

เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา ได้ที่
https://reg.rmutp.ac.th/

ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์
http://regis.rmutp.ac.th/upload/onlineFormREGRMUTP.pdf

ประกาศ!!!
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปิดทำการห้อง One Stop Service ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศปิดที่ทำการชั่วคราว
โดยให้นักศึกษาขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ในระบบบริการการศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่ามหาวิทยาลัยจะเปิดทำการ

เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา ได้ที่
https://reg.rmutp.ac.th/

ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์
http://regis.rmutp.ac.th/upload/onlineFormREGRMUTP.pdf

เพราะเชื้อร้ายไม่เคยหยุดมาใส่แมสก์ตลอดเวลาเพื่อปกป้องคนที่เรารักกันเถอะอย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็ค...
15/04/2021

เพราะเชื้อร้ายไม่เคยหยุด
มาใส่แมสก์ตลอดเวลา
เพื่อปกป้องคนที่เรารักกันเถอะ

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะคะ

#ใส่แมสก์ตลอดเวลาปกป้องคนที่เรารัก
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข
#ไทยรู้สู้โควิด

ที่มา : ไทยรู้สู้ด้วยกัน

เพราะเชื้อร้ายไม่เคยหยุด
มาใส่แมสก์ตลอดเวลา
เพื่อปกป้องคนที่เรารักกันเถอะ

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะคะ

#ใส่แมสก์ตลอดเวลาปกป้องคนที่เรารัก
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข
#ไทยรู้สู้โควิด

ที่มา : ไทยรู้สู้ด้วยกัน

📢📢 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ...
14/04/2021

📢📢 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ฉบับที่ 6

ที่มา : RmutpFB

ประกาศ เรื่อง การคืนเงินร้อยละ 10 ของค่าจัดการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2563ให้นักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษ...
14/04/2021

ประกาศ เรื่อง การคืนเงินร้อยละ 10 ของค่าจัดการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2563

ให้นักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา เพื่อดำเนินการลงทะเบียนยืนยันข้อมูลบัญชีธนาคาร เพื่อใช้รับเงินร้อยละ 10 ของค่าจัดการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2563 คืน

โดยเจ้าหน้าที่จะตัดรอบส่งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืนเรียบร้อยแล้วทุกวันศุกร์
ส่งรายชื่อรอบที่ 1 : นักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืนตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
ส่งรายชื่อรอบที่ 2 : นักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
ส่งรายชื่อรอบที่ 3 : นักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

**มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินคืน ขอให้นักเรียนนักศึกษาอ่านขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินคืน ที่ลิงค์ด้านล่างอย่างละเอียด**

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินคืน
http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2021/04/ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินคืน.pdf

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา
https://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp

หากพบปัญหาการลงทะเบียนขอรับเงินคืน นักเรียนนักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาได้ที่อีเมล์ [email protected]

ประกาศ เรื่อง การคืนเงินร้อยละ 10 ของค่าจัดการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2563

ให้นักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา เพื่อดำเนินการลงทะเบียนยืนยันข้อมูลบัญชีธนาคาร เพื่อใช้รับเงินร้อยละ 10 ของค่าจัดการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2563 คืน

โดยเจ้าหน้าที่จะตัดรอบส่งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืนเรียบร้อยแล้วทุกวันศุกร์
ส่งรายชื่อรอบที่ 1 : นักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืนตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
ส่งรายชื่อรอบที่ 2 : นักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
ส่งรายชื่อรอบที่ 3 : นักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

**มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินคืน ขอให้นักเรียนนักศึกษาอ่านขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินคืน ที่ลิงค์ด้านล่างอย่างละเอียด**

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินคืน
http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2021/04/ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินคืน.pdf

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา
https://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp

หากพบปัญหาการลงทะเบียนขอรับเงินคืน นักเรียนนักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาได้ที่อีเมล์ [email protected]

14 เมษายน วันครอบครัว
14/04/2021

14 เมษายน วันครอบครัว

14 เมษายน วันครอบครัว

#วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
13/04/2021

#วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

#วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

#สุขสันต์วันปีใหม่ไทยมาฉลองสงกรานต์วิถีใหม่อย่างสร้างสรรค์#งดสาดน้ำ #ลดความเสี่ยง #เลี่ยงCOVID-19
13/04/2021

#สุขสันต์วันปีใหม่ไทย
มาฉลองสงกรานต์วิถีใหม่อย่างสร้างสรรค์
#งดสาดน้ำ #ลดความเสี่ยง #เลี่ยงCOVID-19

#สุขสันต์วันปีใหม่ไทย
มาฉลองสงกรานต์วิถีใหม่อย่างสร้างสรรค์
#งดสาดน้ำ #ลดความเสี่ยง #เลี่ยงCOVID-19

มทร.พระนคร เดินหน้าสรรหาอธิการบดี พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ผ่าน 3 ช่องทาง🌐 อ...
10/04/2021

มทร.พระนคร เดินหน้าสรรหาอธิการบดี พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ผ่าน 3 ช่องทาง
🌐 อ่านเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/5560
.
ผู้ที่สนใจสมัครหรือส่วนราชการที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหา สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในระหว่างวันที่ 7-20 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชั้น 2 อาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์เทเวศร์ ในวันเวลาราชการ www.rmutp.ac.th/presidentselection

ที่มา : RmutpFB

มทร.พระนคร เดินหน้าสรรหาอธิการบดี พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ผ่าน 3 ช่องทาง
🌐 อ่านเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/5560
.
ผู้ที่สนใจสมัครหรือส่วนราชการที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหา สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในระหว่างวันที่ 7-20 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชั้น 2 อาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์เทเวศร์ ในวันเวลาราชการ www.rmutp.ac.th/presidentselection

ที่มา : RmutpFB

ที่อยู่

86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด