Clicky

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย Surgical pathology, Cytopathology, Immunohistochemistry, Molecular pathology, Autopsy

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันเฉพาะทางสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีความเชี่ยวชาญในการให้การวินิจฉัย ตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาคอย่างครบวงจร ทั้งการตรวจชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิวิทยา เซลล์วิทยา การตรวจด้วยวิธีการย้อมพิเศษอิมมูโนฮิสโตเคมิสตรี (Immunohistochemistry) การตรวจทางอณูพยาธิวิทยา (Molecular Pathology) และให้คำปรึกษาผลการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยากายวิภาคในกรณีที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Consultation)

เปิดเหมือนปกติ

23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23/10/2022

23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา และ นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญถวา...
12/10/2022

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา และ นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล, จตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรม "ผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่" ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565

วันที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
11/10/2022

วันที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

📣📣📣สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 🌈เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ปีการศึกษา 2566 รอบท...
26/09/2022

📣📣📣สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 🌈เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 3 ตำแหน่ง
🌐 https://education.iop.or.th/news_recruit2566.php

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
📌 จบแพทยศาสตรบัณฑิตหรือคาดว่าจะจบการศึกษาในปี 2566
📌 ผู้สมัครต้องผ่านการเข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา สถาบันใดก็ได้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนการสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (การดูงานมีอายุ 2 ปีการศึกษาต่อเนื่อง และหากต้องการศึกษาดูงานที่สถาบันพยาธิวิทยา สามารถติดต่อได้ที่ งานฝึกอบรม พญ.เฟิร์น ชาญด้วยวิทย์ และ คุณกำพลศักดิ์ เดชอัมพร)
📌ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีในวันสมัคร
📌ผู้สมัครต้องสอบผ่านข้อสอบภาษาอังกฤษของสถาบันพยาธิวิทยา หรือ สามารถยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษแทนการสอบได้โดยจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ดังนี้
☑️TOEFL-iBT 71
☑️IELTS 5.5
☑️CUTEP 67

อ่านคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม https://rb.gy/uffjik

⚠️หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนเเปลงได้ในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ธุรการฝ่ายฝึกอบรม คุณกำพลศักดิ์ เดชอัมพร
โทร. 02-354-8208 ต่อ 121 หรือ 09-1706-3227
☎️ประธานฝ่ายฝึกอบรม พญ.เฟิร์น ชาญด้วยวิทย์
โทร. 08-5113-1379
🌐 https://education.iop.or.th/

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ กรมกา...
21/09/2022

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพข้าราชการ กรมการแพทย์ ประจำปี 2565
.
โดยมีผู้เกษียณอายุราชการสถาบันพยาธิวิทยาได้แก่นางปานใจ วานิชทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางเสริมทรัพย์ วรรธกะวิกรานต์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการพิเศษ นางสาวนัดดา อุ่นใจ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน นางอรวรรณ กิ่งแก้ว พนักงานรับโทรศัพท์ เข้าร่วมพิธี และมีนายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ร่วมแสดงความยินดี ณโรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานพิธีเปิด”งานร้อยรักรวมใจ สานสายใย มุฑิตา แก่ผู้เกษียณอายุราช...
16/09/2022

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานพิธีเปิด”งานร้อยรักรวมใจ สานสายใย มุฑิตา แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565” แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานการประชุมโครงการนำเสนอผลงานพัฒนา KM FORUM ประจำปี 2565 ซึ่งจ...
12/09/2022

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานการประชุมโครงการนำเสนอผลงานพัฒนา KM FORUM ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการจัดการความรู้และบริหารวิจัย สถาบันพยาธิวิทยา
.
โดยมีแพทย์หญิงภานินี ถาวรังกูร อาจารย์พยาธิแพทย์ที่ปรึกษาอาวุโส พร้อมด้วยองค์กรแพทย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ ผ่านทางระบบ Hybrid meeting
.
เพื่อให้บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันถ่ายทอดผลงาน ทั้งงานพัฒนาคุณภาพ และ การพัฒนาองค์ความรู้จากงานประจำที่ทำอยู่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา แพทย์หญิงเฟิร์น ชาญด้วยวิทย์พยาธิแพทย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบ...
09/09/2022

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา แพทย์หญิงเฟิร์น ชาญด้วยวิทย์พยาธิแพทย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค
.
โดยมีนายแพทย์จิรภัทร กัลยาณพจน์พร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์สุพัชร์ กอภิตรัตนกุลหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ โดยมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา จัดงานฌาปนกิจศพผู้ป่วยยากไร้ และศพที่มอบให้มูลนิธิสนับสน...
01/09/2022

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ โดยมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา จัดงานฌาปนกิจศพผู้ป่วยยากไร้ และศพที่มอบให้มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา เป็นผู้ดำเนินการ โดยนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ประธานมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานในพิธี มีจำนวนศพผู้ใหญ่ 1 ราย ศพเด็ก 21 ราย และมีผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนทั่วไปร่วมงานกุศลด้วย ณ วัดอภัยทายาราม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา นายแพทย์กุลเชษฐ์  วิวัฒน์วรายศ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร...
30/08/2022

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา
.
ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาคโดยมีนายแพทย์เอกภพ อุทัยแสง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ แพทย์หญิงปิยรัตน์ จีระวงศ์พานิช หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลสงขลาให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสงขลา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

การประชุม Interhospital Conference ระหว่าง สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ และ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเ...
25/08/2022

การประชุม Interhospital Conference ระหว่าง สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ และ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 2/2565 ในหัวข้อ Hematopathology ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เมื่อวันที 25 สิงหาคม 2565

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ประธานเปิด"การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค แก่โรงพยาบาลเครือข่าย ...
24/08/2022

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ประธานเปิด
"การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค แก่โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 16" เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค มีความรู้ ความเข้าใจ ในเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค
.
โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา กล่าวรายงาน ซึ่งจัดโดยสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ ณ โรงแรมแมนดาริน จังหวัดกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ทีปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา นายแพทย์พงษฎา ประสงค์อุปถัมภ์ พยาธิแพทย์พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบ...
16/08/2022

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ทีปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา นายแพทย์พงษฎา ประสงค์อุปถัมภ์ พยาธิแพทย์พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค
.
โดยมีนายแพทย์ธำรงค์ศักดิ์ คงมั่น รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ แพทย์หญิงฌาดาวรรณ ธรรมประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลสระบุรีให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นนาค สุรินทร์ สภานนท์ พยาธิแพทย์พร้อมด้วยคณะเจ้า...
10/08/2022

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นนาค สุรินทร์ สภานนท์ พยาธิแพทย์พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค
.
โดยมีนายแพทย์ศิโรฒ น้อยวัน รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลราชบุรี ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

นายแพทย์ทรงคุณ  วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา นายแพทย์กุลเชษฐ์  วิวัฒน์วรายศ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พ...
06/08/2022

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา
.
ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค โดยมีนายแพทย์เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี แพทย์หญิงนิฟาดีละ ยาลอ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลปัตตานี ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลปัตตานี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยา...
21/07/2022

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาคโดยมีนายแพทย์วีระเดช เฉลิมพลประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงบุณฑริกา จุนถาวร หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลนครปฐมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

นายแพทย์ทรงคุณ  วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทย...
19/07/2022

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค
.
โดยมีแพทย์หญิงสุขฤทัย มุจนานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลระยองให้การต้อนรับการนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ณ โรงพยาบาลระยอง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา นายแพทย์สิฐพงษ์ สุนทรสิต หัวหน้ากลุ่มงานตรวจศพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้า...
12/07/2022

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ที่ปรึกษาสถาบันพยาธิวิทยา นายแพทย์สิฐพงษ์ สุนทรสิต หัวหน้ากลุ่มงานตรวจศพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค
.
โดยมีนายแพทย์สหรัขต์ ชาติพรหม รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน แพทย์หญิงวันวิสา จันทร์หมื่นไวย หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยาพร้อมคณะบุคลากรของสถาบันพยาธิวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้มาร่...
11/07/2022

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยาพร้อมคณะบุคลากรของสถาบันพยาธิวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมงานมหกรรม 80 ปีกรมการแพทย์ : ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต
.
โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เยี่ยมชมนิทรรศการของสถาบันพยาธิวิทยาในงานมหกรรม 80 ปีกรมการแพทย์ : ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต ณ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565

Digital Pathology Algorithm Conference New era of Anatomical Pathology
08/07/2022

Digital Pathology Algorithm Conference
New era of Anatomical Pathology

เปิดเทอมใหม่แล้ว ! พญ. สิริไพลิน สิริวสุนธรา อาจารย์พยาธิแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์วิทยา(Cytopathologist) กำลังสอนแพทย์ป...
08/07/2022

เปิดเทอมใหม่แล้ว !

พญ. สิริไพลิน สิริวสุนธรา อาจารย์พยาธิแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์วิทยา(Cytopathologist) กำลังสอนแพทย์ประจำบ้านของสถาบันพยาธิวิทยา และนิสิตปริญญาตรี สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ม. บูรพา ในหัวข้อ Cytology of Salivary gland

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง Covid ก็ไม่เป็นปัญหา เรามี live ให้ชมยินดีต้อนรับอาจารย์พยาธิแพทย์ใหม่#สถาบันพยาธิวิทยา
06/07/2022

ยินดีต้อนรับอาจารย์พยาธิแพทย์ใหม่
#สถาบันพยาธิวิทยา

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา นายแพทย์สิฐพงษ์ สุนทรสิต ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและป้องกันการติดเช...
05/07/2022

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา นายแพทย์สิฐพงษ์ สุนทรสิต ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและป้องกันการติดเชื้อ พร้อมคณะทำงาน
.
ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย วัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐาน Green and Clean Hospital
.
ซึ่งให้ความรู้และคำแนะนำที่มีประโยชน์ในการสร้างความมั่นใจต่อการให้บริการอย่างมีมาตรฐานและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ ณ ห้องประชุม 30 ปี เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับพยาธิแพทย์ซึ่งสำเร็จการศึกษาปี 2564 #สถาบันพยาธิวิทยา
04/07/2022

ขอแสดงความยินดีกับพยาธิแพทย์ซึ่งสำเร็จการศึกษาปี 2564
#สถาบันพยาธิวิทยา

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2565 .โดยม...
01/07/2022

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2565
.
โดยมีนายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และ คณะองค์กรแพทย์ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

Photos from Annual Siriraj-Johns Hopkins Cytopathology Course's post
20/06/2022

Photos from Annual Siriraj-Johns Hopkins Cytopathology Course's post

14/06/2022

### ปิดรับสมัคร ###

การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาคแก่โรงพยาบาลเครือข่าย
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
https://apgroup.iop.or.th

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา “ การเสริมสร้าง และพัฒนาค่านิยมองค์กร ...
06/06/2022

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา “ การเสริมสร้าง และพัฒนาค่านิยมองค์กร “ ประจำปี 2565
.
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงานเพื่อนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ในการปฏิบัติงานได้จริง ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ ระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ โดยมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา จัดงานฌาปนกิจศพผู้ป่วยยากไร้ และศพที่มอบให้มูลนิธิสนับสน...
06/06/2022

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ โดยมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา จัดงานฌาปนกิจศพผู้ป่วยยากไร้ และศพที่มอบให้มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา เป็นผู้ดำเนินการ
.
โดยมีนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ประธานมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฏา โชคดำรงสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธี มีจำนวนศพผู้ใหญ่ 2 ราย ศพเด็ก 20 ราย และมีผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนทั่วไปร่วมงานกุศลด้วย ณ วัดอภัยทายาราม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ น...
24/05/2022

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ คณะองค์กรแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันพยาธิวิทยา
.
ให้การต้อนรับแพทย์หญิงกรกนก บุญสมนึก หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ทักษะการทำงานและนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนากระบวนการทำงานให้ได้มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี และ สารสนเทศเพื่อรองรับนโยบาย Smart Hospital ณ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

12/05/2022

ประกาศงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้
ศพไม่มีญาติ และศพที่ญาติมอบให้มูลนิธิดำเนินการ
ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ณ วัดอภัยทายาราม กรุงเทพฯ

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา  นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ องค์...
22/04/2022

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ องค์กรแพทย์ และคณะผู้บริหาร
.
ให้การต้อนรับแพทย์หญิง ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินหัองปฏิบัติการ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และแพทย์หญิงฌาดาวรรณ ธรรมประดิษฐ์ กรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ สาขาพยาธิกายวิภาค โรงพยาบาลสระบุรี
.
เข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองมาตราฐานทางวิชาการห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา ณ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 20 - 21 เมษายน 2565

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา นางปานใจ  วานิชทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมบุคลากรสถาบันพ...
11/04/2022

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา นางปานใจ วานิชทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมบุคลากรสถาบันพยาธิวิทยา
.
ร่วมกิจกรรมในพิธีทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ และร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้บริหาร และผู้อาวุโส ในเทศกาลปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ครอบครัว และ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่
.
ร่วมชมวีดีทัศน์” การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน”เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565

📣📣📣 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 🌈เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ปีการศึกษา 2565 รอบ...
21/03/2022

📣📣📣 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 🌈เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 31 มีนาคม 2565 จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
📌 จบแพทยศาสตรบัณฑิตหรือคาดว่าจะจบการศึกษาในปี 2565
📌 ผู้สมัครต้องผ่านการเข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา สถาบันใดก็ได้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนการสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (การดูงานมีอายุ 2 ปีการศึกษาต่อเนื่อง และหากต้องการศึกษาดูงานที่สถาบันพยาธิวิทยา สามารถติดต่อได้ที่ งานฝึกอบรม พญ.เฟิร์น ชาญด้วยวิทย์ และ คุณกำพลศักดิ์ เดชอัมพร)
📌ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีในวันสมัคร
📌ผู้สมัครต้องสอบผ่านข้อสอบภาษาอังกฤษของสถาบันพยาธิวิทยา หรือ สามารถยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษแทนการสอบได้โดยจะต้องมีคะแนนมากกว่าเกณฑ์ดังนี้
☑️TOEFL-iBT 71
☑️IELTS 5.5
☑️CUTEP 67
อ่านคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม https://rb.gy/uffjik
⚠️หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนเเปลงได้ในอนาคต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ประธานฝ่ายฝึกอบรม พญ.เฟิร์น ชาญด้วยวิทย์
โทร. 08-5113-1379, [email protected]
☎️ธุรการฝ่ายฝึกอบรม คุณกำพลศักดิ์ เดชอัมพร
โทร. 02-354-8208 ต่อ 121

🌐https://education.iop.or.th/news_recruit2565v2.php

สถาบันพยาธิวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด...
10/03/2022

สถาบันพยาธิวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กลุ่มที่ 1 ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ผู้อำนวยการสถาบัน (ผู้อำนวยการ เฉพาะด้าน (แพทย์) ในวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 80 ปี
.
โดยมีนางปานใจ วานิชทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และคณะ ร่วมแสดงความยินดี ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 10 มีนาคม 2565

Photos from มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา's post
03/03/2022

Photos from มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา's post

⚠ เเก้ไขประกาศ📢📢📢 ประกาศขยายเวลารับสมัครพยาธิแพทย์ 📢📢📢🌈 จากประกาศเปิดรับสมัครพยาธิแพทย์ (ข้าราชการ) 3 ตำเเหน่งก่อนหน้านี...
06/01/2022

⚠ เเก้ไขประกาศ
📢📢📢 ประกาศขยายเวลารับสมัครพยาธิแพทย์ 📢📢📢
🌈 จากประกาศเปิดรับสมัครพยาธิแพทย์ (ข้าราชการ) 3 ตำเเหน่งก่อนหน้านี้นั้น สถาบันพยาธิวิทยา รับโอน รับย้ายเเล้ว 1 ตำแหน่ง เหลืออีก 2 ตำเเหน่ง
🟡 โดยผู้ที่สนใจส่งประวัติส่วนตัว มาที่ [email protected] ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
🟡 สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทาง email address หรือ โทร 02-3548208 ต่อ 121 คุณกำพลศักดิ์
📌 Link ประกาศเดิม
https://www.facebook.com/ioplab/photos/a.653170308029681/5064756496871018/

ที่อยู่

สถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2 ถนน
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-3548208

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เลขที่ 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0-2354-8208-15 แฟ๊กซ์ 0-2354-8200 ต่อแผนก ... ศูนย์รับสิ่งส่งตรวจ.........212 , 216 , 219 Histochemistry………………..115 , 126 Immunohistochemistry……..236 , 229 อณูพยาธิวิทยา….233 EM………….215 Flow cytometry , FISH …136 เซลล์วิทยา.................................................................135

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูด
ความชื้น..เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์.กล้องเลนส์.สารเคมี.ไม่
เสื่อมคุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย.
สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่
ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือ.สารเคมี.กล้องเลนส์.ชิ้นงาน
ทดลอง ฯลฯ.ไม่ให้เกิดเชื้อรา.ช่วยยืดอายุ.ไม่เสื่อมคุณภาพ
ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงหลังการขาย..
สอบถาม idline:weifo1/0624944693
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

กิจกรรมบำบัด รพ.เด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมห Ophthalmology Rajavithi มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล การฌาปนกิจสงเคราะห์  องค์การ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึ อายุรศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า idesign school คลินิกฝังเข็ม ร.พ.พระมงกุฎเก กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระอง กรมแพทย์ทหารบก คลินิกกระดูกเด็ก โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริม