ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์

ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ บาดเจ็บ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนย์เอราวัณ บริการฟรี ตลอด 24 ชม.
(6)

เปิดเหมือนปกติ

บาดเจ็บ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนย์เอราวัณ บริการฟรีตลอด 24 ชม.
16/10/2020

บาดเจ็บ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนย์เอราวัณ บริการฟรีตลอด 24 ชม.

บช.น. แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วันที่ 14 ต.ค. 63 กรณีมีผู้มาชุมนุมฯ อาจ
13/10/2020
บช.น. แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วันที่ 14 ต.ค. 63 กรณีมีผู้มาชุมนุมฯ อาจ

บช.น. แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วันที่ 14 ต.ค. 63 กรณีมีผู้มาชุมนุมฯ อาจ

          พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น., พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.จ.....

ENP Group 2  #Oct...ยินดีต้อนรับพยาบาลผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (Program of Nu...
13/10/2020

ENP Group 2 #Oct
...ยินดีต้อนรับพยาบาลผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (Program of Nursing Specialty in Emergency Nurse Practitioner) โดยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งเป็นกลุ่มที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม ในการเข้าฝึกทักษะการปฏิบัติด้านการให้บริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์สั่งการศูนย์เอราวัณ/ Call Center 1669 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะของพยาบาลด้านความรู้ และทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการปฏิบัติการช่วยชีวิตและรักษาพยาบาลในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน สามารถวินิจฉัยและปฏิบัติเวชกรรมฉุกเฉินตามที่สภาการพยาบาล และพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด รวมทั้งสามารถประสานงานกับทีมบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินมีโอกาสรอดชีวิต ป้องกันความพิการและลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น โดยมี พว.นารอน แสนทวีผล และ พว.กนกวรรณ สุขมา เป็นผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติ

**Erawan News**แพทย์ประจำบ้าน Group 2 #Oct...นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณ บรรยายให้ความรู้แก่แพทย์ประจำบ้าน ...
13/10/2020

**Erawan News**แพทย์ประจำบ้าน Group 2 #Oct
...นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณ บรรยายให้ความรู้แก่แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และรพ.ภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแพทย์ประจำบ้านกลุ่มที่ 2 ที่มาฝึกภาคปฏิบัติในระหว่างวันที่ 12 - 16 ต.ค. 61 ณ ศูนย์สั่งการศูนย์เอราวัณ/Call Center 1669 ภายหลังศูนย์เอราวัณตอบรับการเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

**Erawan News**นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์คณะแพทย์ศาสตร์รพ.รามาธิบดี ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เอราวัณ...12 ต.ค. 63 นพ.พรเ...
12/10/2020

**Erawan News**นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์คณะแพทย์ศาสตร์รพ.รามาธิบดี ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เอราวัณ
...12 ต.ค. 63 นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณ ให้เกียรติต้อนรับนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มาศึกษาดูงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ศูนย์เอราวัณ โดยมี นพ.คมชิต ชวนัสพร หัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน บรรยายให้ความรู้เรื่อง "ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร" แก่นักศึกษา ก่อนนำเยี่ยมชมในส่วนของศูนย์สั่งการศูนย์เอราวัณ / Call Center 1669 และ ห้องประชุม War Room ซึ่งใช้เป็นห้องบัญชาการทางการแแพทย์เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการให้บริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครของศูนย์เอราวัณ ทั้งในการรับแจ้งเหตุทั่วไปและในสถานการณ์ไม่ปกติ เช่น การเกิดเหตุสาธารณภัย ภัยพิบัติ หรือการชุมนุม (Mass Gathering) รวมถึงสร้างทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการต่อผู้เจ็บป่วย

ENP Group 1 : Day 5...วันสุดท้ายของ ENP กลุ่มที่ 1 ที่เข้าฝึกภาคปฏิบัติด้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร  ณ ศูน...
12/10/2020

ENP Group 1 : Day 5
...วันสุดท้ายของ ENP กลุ่มที่ 1 ที่เข้าฝึกภาคปฏิบัติด้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์สั่งการศูนย์เอราวัณ / Call Center 1669 โดยผู้เข้าอบรมจะได้ทำการฝึกปฏิบัติพร้อมเรียนรู้ในเรื่องบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน กับตำแหน่งพยาบาลจ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMD) ในการประสานงานและการจัดการกรณีเหตุสาธารณะภัย ภัยพิบัติ โดยมี พว.นารอน แสนทวีผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ศูนย์เอราวัณ เป็นผู้ให้ความรู้

**Erawan News**ศูนย์เอราวัณรับการตรวจติดตามประเมินผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ......
10/10/2020

**Erawan News**ศูนย์เอราวัณรับการตรวจติดตามประเมินผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
...9 ต.ค. 63 นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ (ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง) ประธานกรรมการประเมินผลฯและคณะที่ 3 พร้อมคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลปฏิบัติราชตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค ของหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 และอาคารศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์

ENP Day 3 : Case Conference...พว.นารอน แสนทวีผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ร่วม Discussion   Interesting Case Conference...
09/10/2020

ENP Day 3 : Case Conference
...พว.นารอน แสนทวีผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ร่วม Discussion Interesting Case Conference โดยยกตัวอย่างจากเคสที่ได้พบในระหว่างฝึกปฏิบัติของพยาบาลผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (Program of Nursing Specialty in Emergency Nurse Practitioner) โดยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งเป็นกลุ่มที่ 1 ณ ศูนย์สั่งการศูนย์เอราวัณ /Call Center1669 เพื่อนำมาประเมิน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อสร้างทักษะในการประเมินและวินิจฉัยผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินและเร่งด่วน (Emergency and Urgency) ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ตลอดจนวางแผนการรักษาส่งต่อได้อย่างเหมาะสม เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้บาดเจ็บ เจ็บป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

**Erawan News**ศูนย์เอราวัณเปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหต...
09/10/2020

**Erawan News**ศูนย์เอราวัณเปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 1 อัตรา
**Click รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1cLpdnvOjItlSk2UzLec9M36p1Pp3Pm1F/view?usp=sharing
(สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 220 7570 คุณภาณุมาศ)

**Erawan News**ศูนย์เอราวัณเปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งดังนี้1.เจ้าหน้าที่ประสานงานเคร...
09/10/2020

**Erawan News**ศูนย์เอราวัณเปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งดังนี้
1.เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย 1 อัตรา
2.พนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ 22 อัตรา
3.พนักงานขับรถยนต์ 5 อัตรา
**Click รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1uZPXqQUEBQ0iRAMUq1GK3G_BIp6gm2QC/view?usp=sharing
(สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 220 7570 คุณภาณุมาศ)

**Erawan News**ศูนย์เอราวัณประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2563...8 ต.ค. 63 เ...
08/10/2020

**Erawan News**ศูนย์เอราวัณประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2563
...8 ต.ค. 63 เวลา 09.00 น. พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ) ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2563 โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการจากโรงพยาบาลแม่โซนทั้ง 9 โซน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รพ.กลาง
รพ.ตากสิน
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
รพ.เลิดสิน
รพ.นพรัตนราชธานี
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
รพ.ราชวิถี
รพ.ตำรวจ
สำนักงานเลขานุการสำนักการแพทย์ และศูนย์เอราวัณ
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 อาคารสำนักการแพทย์
มีวาระการประชุมในเรื่องของ
1. ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและร่วมปฏิบัติการในภารกิจพิเศษของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนให้ความร่วมมือในโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ประจำปี 2563 ของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
2. การรายงานปัญหาและอุปสรรคในการนำส่งผู้ป่วย Stroke & STEMI ที่เกิดขึ้นภายในโซน
3. การชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลเครือข่ายในระบบฯ
4. สถิติการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
5. ขอความร่วมมือในการรายงานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (ว.8)
6. ข้อมูลการรับ - ส่งต่อผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI/ผู้ป่วยยืนยัน COVID - 19 ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 30 กันยายน 2563
7. รายงานความเสี่ยง ประจำปี 2563 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน
8. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9. แผนการจัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10. รายงานการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินงบบริหารระบบ EMS กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11. การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563
12. ขอหารือแผนการจัดโครงการระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อพัฒนา ความพร้อมทางการแพทย์ฉุกเฉินในเหตุสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13. แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2564
** ระดับ (ALS) **
โซน 1 ,2, 9 วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2563
โซน 3 ,4, 5 วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563
โซน 6 ,7, 8 วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2563
** ระดับ (BLS) **
กำหนดการตรวจวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
** ระดับ (FR) **
ระหว่างวันที่ 4 – 29 มกราคม 2564 (เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์)
รอบเพิ่มเติม
รอบที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2564
รอบที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2564
รอบที่ 3 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
14.โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Responder : EMR) จัดการอบรมให้แก่อาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 และชั้น 3 อาคารศูนย์เอราวัณ
15. โครงการฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Refreshed EMT-B)
จัดการอบรม จำนวน 3 รุ่น
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2564
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2564
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2564
16. โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2564
17. โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Technician Basic : EMT – B) จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 7 - 30 มิถุนายน 2564 (เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์) จำนวน 18 วัน
18. โครงการประเมินศักยภาพผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (สอบขึ้นทะเบียน)
- ภาคความรู้ ในวันที่ 26 เมษายน 2563
- ภาคทักษะการปฏิบัติงาน เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564
19. โครงการฟื้นฟูวิชาการและทักษะการขับขี่ปลอดภัย วันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2564
20. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉินด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e – Learning) เปิดให้ทำแบบทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบฯ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 28 กันยายน 2564
21. .โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ จำนวน 1 รุ่น วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2564
22. โครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน ในเดือนกรกฎาคม 2563
23. โครงการระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อพัฒนาความพร้อมทางการแพทย์ในเหตุสาธารณภัย (ซ้อมแผน) เริ่มประชุมเตรียมความพร้อม เดือนสิงหาคม 2564 และซ้อมแผนสาธารณภัย เดือนกันยายน 2564

ENP #Oct Group 1 ...ยินดีต้อนรับพยาบาลผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (Program of Nu...
05/10/2020

ENP #Oct Group 1
...ยินดีต้อนรับพยาบาลผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (Program of Nursing Specialty in Emergency Nurse Practitioner) โดยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งเป็นกลุ่มที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม ในการเข้าฝึกทักษะการปฏิบัติด้านการให้บริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์สั่งการศูนย์เอราวัณ/ Call Center 1669 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะของพยาบาลด้านความรู้ และทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการปฏิบัติการช่วยชีวิตและรักษาพยาบาลในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน สามารถวินิจฉัยและปฏิบัติเวชกรรมฉุกเฉินตามที่สภาการพยาบาล และพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด รวมทั้งสามารถประสานงานกับทีมบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินมีโอกาสรอดชีวิต ป้องกันความพิการและลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น โดยมี พว.นารอน แสนทวีผล และ พว.กนกวรรณ สุขมา เป็นผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติ

รายการ "เด็กหาเรื่อง" จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับศูนย์เอราวัณ 1669 และหน่วยแพทย์กู้ชีวิต รพ.ตากสิน ในการให้บริการการแพท...
02/10/2020

รายการ "เด็กหาเรื่อง" จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับศูนย์เอราวัณ 1669 และหน่วยแพทย์กู้ชีวิต รพ.ตากสิน ในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนกรุงเทพมหานคร
Ep1 : https://drive.google.com/file/d/1P-k4WhkSPMPZmFnWHgS2xQmwqwHquScK/view?usp=sharing

Ep2 : https://drive.google.com/file/d/1zh3aN1ILPu_IAHglMGgfXg8HX4sGCM6Z/view?usp=sharing

Ep3 : https://drive.google.com/file/d/1hPHLCOrTh7RJiXxm3i2kBdYA_FC7zLQC/view?usp=sharing

**Erawan News**ศูนย์เอราวัณประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินฯ TEMSA...นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเ...
01/10/2020

**Erawan News**ศูนย์เอราวัณประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินฯ TEMSA
...นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (Thai Emergency Medical Service Accreditation : TEMSA) ครั้งที่ 4/2563 โดยเป็นการนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์แบบประเมินตนเองฯ ของศูนย์เอราวัณ

🎂🎂"Happy Birth Day" Dr.BIG 🎂🎂... 1 ต.ค. 63  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณ นำทีมข้าราชการ และบุคลากรศูนย์เอราว...
01/10/2020

🎂🎂"Happy Birth Day" Dr.BIG 🎂🎂
... 1 ต.ค. 63 นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณ นำทีมข้าราชการ และบุคลากรศูนย์เอราวัณ ร่วมกันอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดย้อนหลัง (29 ก.ย.) แก่ นพ.คมชิต ชวนัสพร หัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์เอราวัณ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์
........"มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ".........

**Erawan News** Big Cleaning Day ต้อนรับปีงบประมาณใหม่...30 ก.ย. 63 พว.นารอน แสนทวีผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นำเจ้าห...
30/09/2020

**Erawan News** Big Cleaning Day ต้อนรับปีงบประมาณใหม่
...30 ก.ย. 63 พว.นารอน แสนทวีผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นำเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สั่งการศูนย์เอราวัณ /Call Center 1669 ร่วมกันทำความสะอาดภายใต้กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อความสะอาดและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โรคติดต่อ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ สร้างการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทำงานร่วมกัน

**Erawan News**เกษียณเกษมสุข...30 ก.ย. 63 นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ มอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ...
30/09/2020

**Erawan News**เกษียณเกษมสุข
...30 ก.ย. 63 นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ มอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ และบุคลากรศูนย์เอราวัณ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการในปี 2563 พร้อมกล่าวขอบคุณบุคลากรในความทุ่มเทและตั้งใจให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ประชาชนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

**Erawan News**ศูนย์เอราวัณร่วมแสดงความยินดี บนส.15...30 ก.ย. 63 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรศูนย์เอร...
30/09/2020

**Erawan News**ศูนย์เอราวัณร่วมแสดงความยินดี บนส.15
...30 ก.ย. 63 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรศูนย์เอราวัณ ร่วมแสดงความยินดีแด่ นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณ ในการเข้ารับมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 15 จาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดย นพ.พรเทพ เป็นผู้ได้รับคะแนนรวมผลการฝึกอบรมสูงสุด 5 อันดับแรก
...การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการบริการ เสริมสร้างวิสัยทัศน์การพัฒนาบ้านเมือง การพัฒนาภาวะผู้นำ การเสริมสร้างประสบการณ์ และการบูรณาการความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายนักบริหารกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายซึ่งให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนร่วมกัน

"ปั๊ม กระตุก ปลุกชีพ" รุ่นที่ 20 (28 ก.ย. 63) ณ ศูนย์เอราวัณ...ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องของ- “ห่วงโซ่แห่งการรอด...
28/09/2020

"ปั๊ม กระตุก ปลุกชีพ" รุ่นที่ 20 (28 ก.ย. 63) ณ ศูนย์เอราวัณ
...ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องของ
- “ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต” (Chain of Survival)
- การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR คืออะไร?
- ขั้นตอนและหลักการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR มีอะไรบ้าง?
- การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)
- การแจ้งเหตุและประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานทางการแพทย์
....จากนั้นเข้าสู่การอบรมภาคปฏิบัติ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องทำการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยหลักการและขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยเริ่มจากประเมินผู้ป่วยว่ายังมีสติ รู้สึกตัวอยู่หรือไม่ หากไม่มีสติ คลำหาชีพจรไม่พบ ควรเรียกขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินทันที พร้อมทำการกดหน้าอกอย่างถูกต้องและทันท่วงที (ทำ CPR) และใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ AED ภายใน 3-5 นาที เมื่อมีข้อบ่งชี้ เพื่อสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และเมื่อทำการทดสอบภาคปฏิบัติผ่านแล้ว ผู้เข้าอบรมก็จะได้รับบัตรรับรองการผ่านการอบรมการช่วยชีวิตจากโครงการ "ปั๊ม กระตุก ปลุกชีพ" เพื่อยืนยันได้ว่าท่านได้ผ่านการอบรมและสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ .............................................
ทีมวิทยากรศูนย์เอราวัณ
1. นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณ
2. พว.นภัสธมน ไวกิฬา (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)
3. พว.กนกวรรณ สุขมา (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
4. พว.ธัญพัฒน์ ม่วงสีสรรค์
5. นฉพ.จิตรกร ไชยปัถากร

เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang
28/09/2020

เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang

[ ไม่ต้องกังวลผู้ป่วยต่อเนื่องสิทธิ #บัตรทอง
รักษาต่อที่ รพ.กทม. #ฟรี ไม่ยุ่งยาก ]
.
#อัปเดต ข้อมูลจากการแถลงข่าวของ สปสช. ‼️
https://www.facebook.com/108261230583781/posts/362033911873177/

🤒 เจ็บป่วยเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินไม่น้อย แต่สำหรับใครที่ #ใช้สิทธิรักษาฯบัตรทอง ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ทุ่นลงไปได้เยอะมากจริงมั้ยครับ
.
‼️ข่าวช่วงนี้ที่ สปสช. #ยกเลิกสัญญา กับคลินิก และ รพ.เอกชน จำนวนมาก ทำให้ผู้มีสิทธิรักษาบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพฯ #ได้รับผลกระทบ เกือบล้านคน‼️
.
หลายคนที่ได้รู้ข่าวแล้ว ก็ต่างวิตกกังวลไปตามๆ กัน
➡️ หากป่วยขึ้นมาวันนี้พรุ่งนี้จะทำอย่างไร ❓ และยิ่ง
➡️ คนที่ป่วยอยู่แล้วต้อง #รักษาต่อเนื่อง จะต้องผ่าตัด กำลังจะคลอดตอนนี้...
⚠️ ยิ่งกังวลมากขึ้นไปหลายเท่า แล้วจะทำอย่างไรดี⁉️
.
.
❇️ ผมมีคำตอบมาให้ครับ❇️
ก่อนอื่นขอยืนยันนะครับว่า ทุกคนที่มีสิทธิบัตรทองอยู่แล้ว ปัจจุบันก็ยังมีสิทธิบัตรทองต่ออยู่นะครับ
🅾️ แต่เพียงแค่เป็นสถานะ “#สิทธิว่าง” หมายความว่า หากเจ็บป่วยก็ยังสามารถ #เข้ารับบริการ ที่หน่วยบริการบัตรทองของรัฐและเอกชน #ที่ใดก็ได้ โดย #ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะหน่วยบริการจะเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิมายัง สปสช. เองครับ
.
⚠️หากอยากรู้ว่าเราได้รับผลกระทบหรือไม่ มีสถานะ “สิทธิว่าง” หรือเปล่า⁉️
✅ สามารถตรวจสอบสิทธิด้วยต้นเอง หรือจะย้ายสิทธิบัตรทองก็ได้ตามช่องทางนี้ครับ

📲 ไลน์ @ucbkk หรือคลิก https://lin.ee/mLvmHpQ
🔄 หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น สปสช. http://onelink.to/ucbkkpp
☎️ หรือโทรสายด่วน สปสช.
โทร. 1️⃣3️⃣3️⃣0️⃣ ตลอด 24 ชั่วโมง

✍🏻 แต่ถ้าหากไม่สะดวกทำออนไลน์ ก็ #มายื่นได้ด้วยตนเอง ที่หน่วยบริการ สปสช. ที่ #สำนักงานเขต 19 แห่ง หรือที่ #ห้างเดอะมอล์บางแค ก็ได้ครับ
.
.
▶️ สำหรับ กทม. เองก็เตรียมความพร้อมรองรับสำหรับทุกคนไว้แล้ว
⏩ หากคนที่ถือบัตรทองมีสถานะ “สิทธิว่าง”
จะมาใช้บริการ #ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง 6️⃣9️⃣ แห่ง ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ก็ได้ หรือ

🏥 โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพฯ 9️⃣แห่ง ก็ #พร้อมในการรับส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน มาดูแลอย่างต่อเนื่องให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกรณีผู้ป่วยผ่าตัด ทำคลอด ล้างไต ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น

📃 โดยนำประวัติการรักษา หรือใบนัดรักษาต่อเนื่องยื่นที่สถานพยาบาล ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือส่งตัว ครับ
.
.
🆘 สุดท้ายครับ ใครมี #ปัญหา เรื่อง #การใช้สิทธิบัตรทอง คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับ
✅ ผมจะช่วยหาทางออกและประสานทุกส่วนเพื่อแก้ไขทันทีครับ
.
📌 รายละเอียดเพิ่มเติมครับ 📌
#โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพฯ ทั้ง 9️⃣ แห่ง ที่พร้อมให้บริการสำหรับ “สิทธิว่าง” ได้แก่
-โรงพยาบาลกลาง
-โรงพยาบาลตากสิน
-โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
-โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
-โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
-โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
-โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
-โรงพยาบาลสิรินธร และ
-โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
.
🏨 หน่วยบริการ สปสช. ที่สำนักงานเขต 1️⃣9️⃣ แห่ง
คลองสามวา / คลองเตย / ธนบุรี / บางกะปิ / บางขุนเทียน / บางพลัด / บางแค / ประเวศ / พระโขนง / มีนบุรี / ราชเทวี / ราษฎร์บูรณะ / ลาดกระบัง / ลาดพร้าว / สายไหม / หนองจอก / หนองแขม / หลักสี่ / ห้วยขวาง
.
.
.
#เอิร์ธพงศกร #เล่าข่าวกทม #บัตรทอง #ทุกปัญหามีทางออก

ที่อยู่

(ศูนย์เอราวัณ) 514 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมศัตรูพ่าย
Bangkok
10100

เบอร์โทรศัพท์

+661669

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด