กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเล

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเล ทหารของพระราชา กองทัพของประชาชน กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
มีหน้าที่ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ และผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมาย เผยแพร่วิทยาการ และเป็นศูนย์รวมในด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดเหมือนปกติ

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย ประจำปี 2564      วันนี้ (1 กันยายน 2564) เวลา...
01/09/2021

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย ประจำปี 2564

วันนี้ (1 กันยายน 2564) เวลา 13.00 น. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย ประจำปี 2564 ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการพัฒนากำลังพลและการจัดการความรู้กองทัพเรือ พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการกำกับการการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ พลเรือโท วาสเทพ แพทยานนท์ ปลัดบัญชีทหารเรือ ในฐานะประธานอำนวยการจัดงานวันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย งบประมาณ 64 และ พลเรือตรี อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ในฐานะประธานอำนวยการจัดงานวันนาวีวิจัย 2021 พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ

กองทัพเรือได้ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและนาวีวิจัย ซึ่งนับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานขององค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงอันจะนำไปสู่การเป็นกองทัพเรือที่มีมาตรฐาน
การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยส่งเสริมให้หน่วยมีการพัฒนาความรู้และต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
ต่อการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในกองทัพเรือ ให้มีการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ และสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือได้เป็นประธานมอบรางวัลยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยของกองทัพเรือและผลงานโครงการวิจัย ที่เข้าสู่สายการผลิตของกองทัพเรือ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
และสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัยและนักประดิษฐ์ของกองทัพเรือ
ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและกองทัพ ทำให้หน่วยสามารถดำรงสภาพยุทโธปกรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วย อีกทั้งช่วยลดงบประมาณในการจัดหายุทโธปกรณ์ทำให้กองทัพสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตอบสนองต่อนโยบายของกองทัพเรือด้านการวิจัยและพัฒนาโดยในปีนี้ มีผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เสนอขอเข้ารับรางวัลยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยของกองทัพเรือรวมจำนวน 13 ผลงาน ประกอบด้วยผลงานวิจัยและพัฒนาด้านยุทโธปกรณ์ จำนวน 2 ผลงาน ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 6 ผลงาน และผลงานด้านหลักการ จำนวน 5 ผลงาน ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น หน่วยเจ้าของผลงานจะได้รับโล่เกียรติคุณ นายทหารโครงการและนักประดิษฐ์ จะได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชย นายทหารโครงการและนักประดิษฐ์ จะได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล และผลงานโครงการวิจัยที่เข้าสู่สายการผลิตของกองทัพเรือ จำนวน 8 โครงการ จะได้รับโล่รางวัล

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้แสดงความยินดีพร้อมทั้งให้โอวาทแก่หน่วยเจ้าของผลงานและผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า

“ผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับหน่วยต่าง ๆ ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ ในการพัฒนาการจัดการความรู้ของหน่วยให้ดีขึ้นจนได้รับรางวัลและขอให้รักษาเพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้สูงยิ่งขึ้นและมีความยั่งยืนสืบไป ผมขอแสดงความยินดีแก่หน่วยงาน นักวิจัยและนักประดิษฐ์ของกองทัพเรือทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ รวมทั้งขอชื่นชมในความทุ่มเทและเสียสละในการสร้างสรรค์ผลงาน อันเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทำให้เกิดความเป็นมาตรฐาน สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล และมีการพัฒนาต่อยอดผลงานเหล่านี้ต่อไป”

สำหรับผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2564 มีดังต่อไปนี้

- ผลงานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารด้านยุทโธปกรณ์
ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่
1. ผลงาน โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตและทดสอบใบจักรเรือแมงกานิส
หน่วยเจ้าของโครงการ กรมอู่ทหารเรือ นายทหารโครงการ นาวาเอก เสวียง เถื่อนบุญ
2. ผลงาน โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างตะเกียงระบบเลนส์หมุนพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อใช้กับประภาคาร/กระโจมไฟของ กรมอุทกศาสตร์ หน่วยเจ้าของโครงการ กรมอุทกศาสตร์ นายทหารโครงการ นาวาเอก พันธุ์นาถ นาคบุปผา
- ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่
1. ผลงาน เครื่องตั้งความลึกของทุ่นระเบิดแบบอัตโนมัติ หน่วยเจ้าของผลงาน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ นาวาเอก อนุสรณ์ ยังคุ้มญาติ
2. ผลงาน การพัฒนานวัตกรรมหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ (NAVY SAFETY SUCTION MODEL)
หน่วยเจ้าของผลงาน กรมแพทย์ทหารเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ นาวโทหญิง สุปราณี พลธนะ
- ผลงานด้านหลักการ ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่
1. ผลงาน ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ (NPD Smart Alert บน NPD Platform) หน่วยเจ้าของผลงาน
กรมช่างโยธาทหารเรือ หัวหน้าผู้สร้างผลงาน นาวาเอก พรชัย จ้อยจำรูญ
2. ผลงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติทางทัศนสัญญาณ หน่วยเจ้าของผลงาน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หัวหน้าผู้สร้างผลงาน ว่าที่ เรือตรี ฉลาด ราศี

ในส่วนของนักประดิษฐ์ และผู้สร้างผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชยเข้ารับรางวัล ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่
1. ผลงาน ระบบวิเคราะห์ภัยคุกคามไซเบอร์บนเครือข่ายสารสนเทศกองทัพเรือ หน่วยเจ้าของผลงาน
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ นาวาโท จตุพร ศรีกลชาญ
2. ผลงาน การประยุกต์ใช้ Lightweight โปรโตคอล และ IOT สำหรับระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนอัคคีภัยกองทัพเรือ หน่วยเจ้าของผลงาน โรงเรียนนายเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ นาวาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติ สัมภัตตะกุล
3. ผลงาน ตู้นิรภัยอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำ (Aquatic Life Saving Box) หน่วยเจ้าของผลงาน กรมแพทย์ทหารเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ นาวาเอก เงิน พวงนาค
4. ผลงาน อุปกรณ์ต้นแบบกำจัดน้ำที่ปนเปื้อนในน้ำมันดีเซล หน่วยเจ้าของผลงาน โรงเรียนนายเรือ
หัวหน้านักประดิษฐ์ นาวาโทหญิง สายฝน เกียวสัมพันธ์

- ผลงานด้านหลักการ จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่
1. ผลงาน การพัฒนา Application การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ หน่วยเจ้าของผลงาน กรมแพทย์ทหารเรือ หัวหน้าผู้สร้างผลงาน นาวาโทหญิง สุพัตรา นุชกูล
2. ผลงาน การพัฒนาแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน โดยใช้การคิดเชิงนวัตกรรม
หน่วยเจ้าของผลงาน กรมแพทย์ทหารเรือ หัวหน้าผู้สร้างผลงาน นาวาโทหญิง สินีนุช ศิริวงศ์
3. ผลงาน การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณอัตรากำลังพยาบาลตามภาระงานในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ หน่วยเจ้าของผลงาน กรมแพทย์ทหารเรือ หัวหน้าผู้สร้างผลงาน นาวาตรีหญิง จิตสิริ รุ่นใหม่

- ผลงานโครงการวิจัยที่เข้าสู่สายการผลิตของกองทัพเรือ จำนวน 8 โครงการ ดังนี้
1. โครงการวิจัยและพัฒนารั้วไร้สาย นายทหารโครงการ นาวาเอก อนุสรณ์ ยังคุ้มญาติ
2. โครงการวิจัยและพัฒนาปลอกทวีแรงถอยของปืนกลขนาด 0.5 นิ้ว แบบเอ็ม 2 ลำกล้องหนัก นายทหารโครงการ นาวาเอก ชัชวาลย์ โตรุ่ง
3. โครงการวิจัยและพัฒนาปลอกทวีแรงถอยของปืนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร แบบเอ็ม 60
นายทหารโครงการ นาวาเอก ชัชวาลย์ โตรุ่ง
4. โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้นักบินขึ้น - ลงทางดิ่ง แบบนารายณ์ 3.0 นายทหารโครงการ
นาวาเอก ภาณุพงศ ขุมสิน
5. โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างระบบตะเกียงเลนส์หมุนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้กับประภาคาร/กระโจมไฟของ กรมอุทกศาสตร์ นายทหารโครงการ นาวาเอก พันธุ์นาถ นาคบุปผา
6. โครงการวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนสะเทินน้ำสะเทินบก นายทหารโครงการ นาวาเอก นพิพัฒน์ รัตนพิทักษ์
7. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (ECS) นายทหารโครงการ นาวาเอก ฤทธิเดช เกตุทอง
8. โครงการวิจัยและพัฒนาการหล่อใบจักรนิกเกิลอะลูมิเนียมบรอนซ์สำหรับเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง
นายทหารโครงการ นาวาเอก เสวียง เถื่อนบุญ

กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

ผู้บัญชาการทหารเรือ ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ประจำเดือนสิงหาคม 2564      พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิ...
31/08/2021

ผู้บัญชาการทหารเรือ ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า วันนี้(31 สิงหาคม 2564) กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยการประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 โดยได้มีการตรวจ ATK เพื่อทำการคัดกรองผู้เข้าประชุม ก่อนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ในช่วงแรกผู้บัญชาการทหารเรือ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ซึ่ง ในส่วนของกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ ได้คะแนนเป็นลำดับ 1 คือ 97.69 ในขณะที่ลำดับที่ 2 และ 3 คือกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยคะแนน 97.22 และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้คะแนน 96.55 ตามลำดับ
สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ หัวข้อสำคัญที่ ได้มีการชี้แจงในที่ประชุม คือ การสร้างความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ Big Data ของกองทัพเรือในอนาคต และโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ และการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของกองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
โฆษกกองทัพเรือกล่าวต่อไปว่า ในช่วง หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบรางวัลประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัยระดับกองทัพเรือ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ให้หน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือ ดำเนินการเรื่องสวัสดิการที่พักของกองทัพเรือทางบ้านพักหน่วยและบ้านพักส่วนกลางของกองทัพเรือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันตอบสนองต่อการมีสวัสดิการที่ดีของกำลังพลในทุกระดับอย่างแท้จริง โดยได้มอบหมายให้พลเอกสมชายณบางช้างประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นประธานกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ นอกจากนั้นแล้วยัง ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลแก่หน่วยรับตรวจจาก กรมจเรทหารเรือ ที่มีผลการตรวจดีเด่น ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยแบ่งประเภทตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้

​กลุ่มที่ 1 การตรวจพิเศษ หน่วยที่มีหัวหน้าหน่วยชั้นยศ พลเรือโท ขึ้นไป ชนะเลิศ ได้แก่ กรมอู่ทหารเรือ
​กลุ่มที่ 2 การตรวจพิเศษ หน่วยที่มีหัวหน้าหน่วยชั้นยศ พลเรือตรี – นาวาเอก (พิเศษ) ชนะเลิศ ได้แก่ กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง​
​กลุ่มที่ 3 การตรวจพิเศษ หน่วยที่มีหัวหน้าหน่วยชั้นยศ นาวาเอก – นาวาโท
ชนะเลิศ ได้แก่ กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน​
​กลุ่มที่ 4 การตรวจพิเศษหน่วยเฉพาะกิจ ชนะเลิศ ได้แก่
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี
​กลุ่มที่ 5 การตรวจตามปกติ/การตรวจตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ชนะเลิศ ได้แก่ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ

กองทัพเรือขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 22 เรื่อง "จุดเปลี่ยนอุดมศึกษา จากสถานการณ์ COVID-19" ...
30/08/2021

กองทัพเรือขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 22 เรื่อง "จุดเปลี่ยนอุดมศึกษา จากสถานการณ์ COVID-19" ผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์

พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่า กองทัพเรือ โดย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 22 เรื่อง "จุดเปลี่ยนอุดมศึกษา จากสถานการณ์ COVID-19" ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการตามศักยภาพความรู้ ความเชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงผลงานทางวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบัน ทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรทั้งในและต่างสถาบัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์สถาบันทั้ง 4 ให้รู้จักแพร่หลายในวงกว้างต่อประเด็นความสนใจในหัวข้อของการจัดประชุม โดยให้มีการผลัดเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในแต่ละปี สำหรับในปีนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ารับฟังการเสวนาได้ตามความสนใจ ผ่านทางโปรแกรม zoom โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้ารับฟังการเสวนาได้ที่ https://forms.gle/AWkHK49wyPwyYJUT8 สำหรับหัวข้อการบรรยายและการเสวนาประกอบด้วย

วันที่ 9 กันยายน 2564 ในช่วงเช้าเป็นการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอน" และ "กิจกรรมนักศึกษา" ดำเนินรายการ โดย ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับช่วงบ่ายเป็นการจัดการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "ปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้และความต้องการด้านการสนับสนุนส่งเสริม" ดำเนินรายการ โดย ผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวข้อ "การดูแลสุขภาพ สวัสดิการและการบริการ" ดำเนินรายการ โดย ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีเปิดการประชุมวิชาการอย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พลเรือโท เคารพ แหลมคม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมในพิธี จากนั้นจะเป็นการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง "สถานการณ์ COVID- 19 กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่" โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามด้วยการเสวนาพิเศษ เรื่อง "จุดเปลี่ยนอุดมศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นาวาเอก รองศาสตราจารย์ นเรศ เพ็ชรนิน รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการเสวนาโดยนายกิตติ สิงหาปัด นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในช่วงพักกลางวัน จะเป็นการแสดงนิทรรศการออนไลน์และการแสดงของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการนำเสนอสะท้อนแนวคิดนิสิต/นักศึกษาของแต่ละสถาบันในหัวข้อ "ผลกระทบการเรียนรู้ การรับมือและความต้องการรับการช่วยเหลือของนิสิตนักศึกษาช่วงสถานการณ์ COVID-19" การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็น และพิธีมอบธงให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบันครั้งถัดไป ปี 2565 (ครั้งที่ 23) พร้อมวีดิทัศน์ของสถาบันเจ้าภาพ และพิธีปิดการประชุม ทั้งนี้โฆษกกองทัพเรือได้เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตามรายละเอียดต่างๆ ข้างต้น โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้ารับฟังการเสวนาได้ที่ https://forms.gle/AWkHK49wyPwyYJUT8 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยม สถานีตรวจการณ์ทางทะเล เกาะยาว และ หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 เกาะกะ...
28/08/2021

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยม สถานีตรวจการณ์ทางทะเล เกาะยาว และ หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 เกาะกะเบ็ง จังหวัดสตูล ในภารกิจเยี่ยมขอบคุณหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่าง 27 - 30 สิงหาคม 2564

ในระหว่างวันที่ 27 ที่ 30 สิงหาคม 2564 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะ มีกำหนดเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ โดยในวันนี้ (28 สิงหาคา 2564) ผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทาง ไปยัง สถานีตรวจการณ์ทางทะเล เกาะยาว หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 จังหวัดสตูล เพื่อตรวจดูความก้าวหน้า ในการสร้างสถานีเรดาร์เสริมการตรวจการณ์ตามแนวชายแดนทางทะเล จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เกาะกะเบ็ง เพื่อเยี่ยมขอบคุณ กำลังพล ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งให้กำลังใจและชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 ที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเท จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป
สำหรับหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 452 เป็นหนึ่งในหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งในสังกัด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่ประจำอยู่ในพิ้นที่ต่างๆ มีภารกิจในการเสริมสร้างความมั่นคงและการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ มีภารกิจในการตรวจการณ์ทางทะเลพื้นที่ชายแดนทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือโดยการตรวจการณ์ทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ และเข้าตรวจตราสิ่งผิดกฎหมายในทะเล การลักลอบการค้าน้ำมันเถื่อน การลักลอบลำเลียงสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรและการทำประมงผิดกฎหมาย การคุ้มครองเรือประมง ตลอดจนการสกัดกั้นผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย

“ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จัดเก็บขยะในคลอง และขยะชิ้นใหญ่...
27/08/2021

“ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จัดเก็บขยะในคลอง และขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนสันติชนสงเคราะห์ เขตบางกอกน้อย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)”

วันนี้ (27 สิงหาคม 2564) พลเรือตรี ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นประธาน ในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาฐานทัพเรือกรุงเทพ กำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ ดำเนินจัดเก็บขยะในคลอง และขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนสันติชนสงเคราะห์ เขตบางกอกน้อย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ที่พักอาศัยอยู่ติดกับชายคลอง รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดและคัดแยกขยะ ไม่ทิ้งขยะลงคลอง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์จุดบริการประชาชนทั้ง 8 จุด ของกองทัพเรือ ในการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด พร้อมได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล.ครั้งที่ 3/2564       พลเรือตรี ปกครอง มนธา...
27/08/2021

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล.ครั้งที่ 3/2564
พลเรือตรี ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้เปิดเผยว่า วันนี้(27 ส.ค.64) เวลา 10.00 น. ศรชล.ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 3 ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร ศรชล. และผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน รองผู้อำนวยการ ศรชล./ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM CONFERENCE) ตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ที่รัฐบาลกำหนด โดยสรุปการประชุมได้ดังนี้
1 สรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญของ ศรชล.ภาค 1-3 ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา อาทิ การปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) ของรัฐบาลในการป้องกันการเคลื่อนย้ายของแรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง และการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ในแรงงานภาคประมง การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน จว.สุราษฎร์ธานี การป้องกันการลักลอบการลำเลียงยาเสพติดทางทะเลของ ศรชล. ซึ่งจับผู้ต้องหา และยึดของกลางเป็นเฮโรอีน และไอซ์ รวมกันกว่า 500 กิโลกรัม การเก็บอวนบนแนวปะการังบริเวณเกาะโลซิน รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามโครงการภูเก็ต แซนบ๊อกซ์ เป็นต้น ซึ่งผลงานที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย
2 การสรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการด้านต่างๆของ ศรชล. ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา อาทิ การจัดทำตารางประสานสอดคล้อง และแผนเผชิญเหตุกรณีสถานการณ์วิกฤตของ ศรชล. ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้วจำนวน 6 แผน ความก้าวหน้าในการจัดทำอัตรากำลังแทนของ ศรชล. ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย และนโยบายกำลังพลภาครัฐ (คปร.) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของ ศรชล. ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก ผอ.ศรชล./นายกรัฐมนตรี แล้ว
3 ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ศรชล.ได้รับคะแนนการประเมิน 96.93 คะแนน อยู่ในระดับดีเลิศ และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณต่อไป
4 การพิจารณาเรื่องสำคัญ ประกอบด้วยการพิจารณาร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร ศรชล.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2564 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ดำเนินการส่งให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้เกิดความรอบคอบต่อไป และพิจารณาร่างหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโดยให้เพิ่มเติมหัวข้อบางส่วนให้มีความครอบคลุมภารกิจของ ศรชล.มากขึ้น
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน รองผู้อำนวยการ ศรชล./ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวก่อนปิดการประชุมว่า ขอให้ทุกหน่วยใน ศรชล. ยังคงให้ความสำคัญในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการสนับสนุนนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของรัฐบาลตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้อำนวยการ ศรชล./นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการไว้ในการประชุมทุกครั้ง.

ที่อยู่

2 พระราชวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเล:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ มีหน้าที่ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ และผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมาย เผยแพร่วิทยาการ และเป็นศูนย์รวมในด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วัดทุ่งเค😁 ทุ่งเคล็ด หมู่ 6 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญร่วมบุญใหญ่สร้างพระอุโบสถ์ เสริมบารมี 0828852218 หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาส สายตรงครับท่าน ขอขอบพระคุณครับ ขออนุญาติครับ
(ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการนะคะ) ขอเชิญชวนติดตามกิจกรรมเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯ ต่อเนื่องตลอดปี เนื่องในวาระครบรอบ "120 ปี เสด็จนิวัติมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม" ทรงเรียนรู้อะไรกลับมาพัฒนาสยามบ้าง ติดตามรายละเอียดได้ที่ Official website : https://hrh-abhakara-120anv-homecoming.com/ Official Page : https://www.facebook.com/hrh.abhakara.120anv.homecoming/ ขอบคุณมากค่ะ
ฝากเพจดีๆ สายทหาร ด้วยครับ https://web.facebook.com/Good.Man.Thailand.009
Россия г Москва, парад победы 9 мая 2018 год
Россия г Москва, парад победы 9 мая 2018 год
2006 год, Россия г Москва ул Житная дом 12
ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้กำหนดหัวข้อนโยบายสำคัญเพื่อนำกองทัพเรือไปสู่ “ขั้นรุกคืบหน้า สถาปนาความมั่นคง” (Moveing Forward to Ensure Sustainability : MFES) โดยอยู่บนหลักคิดพื้นฐานที่ว่า “ที่มีอยู่ต้องรักษาให้อยู่ แล้วพัฒนาต่อไป” ให้สอดคล้องกับยุคของการรบและการทำงานที่ต้องอาศัยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์อย่างกว้างขวาง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา 3 องค์ 1 ด้าน
ไม่ต้องจองกันนะครับ อยู่กะท่านเอมมี่ครับ พวกท่านๆ
สารคดีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชุด แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 1 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
คนนี้นะครับ
ตามที่อยู่เลยครับ
ส่งไปให้ในกลุ่มแล้วครับ ผม ขอบคุณจริงๆนะครับ ที่พาไปเที่ยว13หมูป่า 😍😍😍😍😍