กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ทหารของพระราชา กองทัพของประชาชน กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ มีหน้าที่ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ และผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมาย เผยแพร่วิทยาการ และเป็นศูนย์รวมในด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย
(7)

เปิดเหมือนปกติ

ผู้บัญชาการทหารเรือแถลงนโยบายเชิงโอวาท ประจำปีงบประมาณ 2564      วันนี้ (2 ตุลาคม 2563) เวลา 13.30 น. พลเรือเอก ชาติชาย ...
02/10/2020

ผู้บัญชาการทหารเรือแถลงนโยบายเชิงโอวาท ประจำปีงบประมาณ 2564

วันนี้ (2 ตุลาคม 2563) เวลา 13.30 น. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้แถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564 แก่กำลังพลกองทัพเรือ ประกอบด้วย นายทหารชั้นยศนายพลเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ รองผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการกองในกรมฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองทัพเรือ ผู้บังคับหน่วยกำลังรบ ระดับผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่า ผู้บังคับการเรือ ผู้บังคับกองพัน ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรนายทหารอาวุโส นักเรียนนายเรือ ผ่านระบบ VTC จาก ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ไปยังห้องประชุมของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ
สำหรับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ในปีนี้ มีรายละเอียดที่เกิดจากการที่ผู้บัญชาการท่านปัจจุบัน ได้รวบรวมประสบการณ์และข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ รวมถึงการที่ได้สัมผัสกับงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง และเล็งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องนำมาดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ กองทัพเรือ และมีความยั่งยืนตลอดไป โดยได้กำหนดเนื้อหาจัดทำเป็นด้านต่าง ๆ จำนวน 7 ด้าน 37 ประเด็น 100 เป้าหมาย เพื่อให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปดำเนินการขยายผลให้เป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีสาระสำคัญ แยกเป็น 7 ด้าน ดังนี้
ด้านกำลังพล
- กำลังพลทุกนาย ต้องดำรงตนอยู่บนความมีระเบียบวินัยที่ดีอยู่เสมอ
มีความประพฤติ มีลักษณะทางทหารที่ดี
- พัฒนาความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของกำลังพลและเสริมสร้าง
ความสามัคคีของเหล่าทหารเรือด้วยการจัดการแข่งขัน ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น 3
“เหลียวหลังแลหน้า รวมพลคนกล้า ฝ่าสองมหานที”
- ยกระดับขีดความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษให้กับกำลังพล
- พัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำลังพลกองทัพเรือ อย่างรอบด้านและทันต่อสภาวการณ์ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
- ปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของกำลังพลในทุกระดับรวมถึงนักเรียนทหาร
ด้านการข่าว
- ยกระดับและพัฒนางานปฏิบัติการข่าว ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์
- เพิ่มขีดความสามารถด้านการข่าวทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนงานด้านยุทธการ
ของหน่วยกำลังและหน่วยเฉพาะกิจ ให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ เพื่อรองรับการสร้างบทบาทนำในความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาค
ด้านยุทธการ
- ดำรงการปฏิบัติในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สูงสุด
- การฝึกตามวงรอบและการฝึกประจำปีของหน่วยกำลังรบ ให้มุ่งเน้นการฝึกภายใต้แนวคิดที่ว่า “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” โดยให้ความสำคัญในการฝึกว่า จะต้องฝึกให้เกิดความคุ้นเคยและเกิดความชำนาญสูงสุด ทั้งนี้ให้มีการนำบทเรียน ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ จากการฝึกในห้วงหลายปีที่ผ่านมา นำมาพัฒนาการฝึกของหน่วยและการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น
- หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน และพื้นที่สำคัญทั้งทางบก ทางทะเล และลำน้ำ ต้องมีความพร้อมสูงสุดตลอดเวลา สามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนและยกระดับการดำเนินงานของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ ของ กองทัพเรือ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เพิ่มขีดความสามารถด้านการตรวจการณ์ทางทะเล
- พัฒนาขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุกทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ
- เสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ
เช่น การฝึกร่วม/ผสม การประชุมกิจกรรมความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ โดยดำรงการมีบทบาทนำในภูมิภาค
ด้านการส่งกำลังบำรุง
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของ กองทัพเรือ ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันการศึกษาของ กองทัพเรือ ให้มีความพร้อม รองรับการผลิตบุคลากรของ กองทัพเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามและดำเนินการงานโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาระบบการบริหารพัสดุคงคลังและทรัพย์สินของ กองทัพเรือ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- พัฒนาระบบบริหารการเงินและการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กองทัพเรือ
ทั้งในด้านการเบิกจ่ายเงินและการติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องให้สมบูรณ์แบบ
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ยกระดับการดูแลที่ดินที่อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือในทุกพื้นที่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินได้อย่างเป็นระบบ มีความเป็นมาตรฐาน
ด้านกิจการพลเรือน
- ดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนเพื่อตอบสนองงานในโครงการพระราชดำริ
ทุกรายการ และงานด้านจิตอาสา
- ดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทุกรูปแบบให้กับ กองทัพเรือ ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
ด้านการบริหารจัดการ
- บริหารจัดการโดย ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในทุกระดับ
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานปกติ โดยเน้นให้มีการจัดการประชุมในรายการต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานที่อยู่ห่างไกลกัน โดยใช้รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ VTC เป็นหลัก
- การจัดการด้านงานเอกสารของทุกหน่วย ให้มีการลดความสิ้นเปลืองทางเอกสาร
- เร่งรัดติดตามและผลักดันการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ECC` ให้เกิดความคืบหน้าและเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง
- ขับเคลื่อนงานวิจัยของ กองทัพเรือ ให้สามารถนำไปสู่ภาคการผลิตและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม
- ดำเนินการรวบรวมและจัดทำรายละเอียดข้อมูลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกองทัพเรือ ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนากองทัพเรือ ด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ ระยะ 20 ปี รวมทั้งรองรับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคงของ กระทรวงกลาโหม
ด้านการสวัสดิการ
- ดำเนินการจัดการเรื่องสวัสดิการที่พักของกองทัพเรือ ทั้งบ้านพักหน่วยและบ้านพักส่วนกลางของกองทัพเรือ ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตอบสนองต่อการมีสวัสดิการที่ดีของกำลังพลในทุกระดับอย่างแท้จริง
- ดำเนินการพัฒนาด้านสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อให้กำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัวมีสวัสดิการที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างเหมาะสม

โดยการดำเนินการต่าง ๆ ทั้ง 7 ด้าน 37 ประเด็น 100 เป้าหมาย ของผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อมุ่งหวังให้กองทัพเรือ สามารถสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงทางทะเลให้กับประเทศ ธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีในสังคมโลก เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ น่าชื่นชม และได้รับการยกย่องจากสาธารณชน โดยจะได้เน้นย้ำในการมอบนโยบายในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ เพื่อมอบนโยบายให้กำลังพลทุกนายยึดมั่นว่า กองทัพเรือ ต้องปฏิบัติหน้าที่ปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถให้สมกับคำที่ว่า กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ ตลอดไป

“The Power of Unity The Power of the Navy”
“พลังสามัคคี พลังราชนาวี”

กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

กองทัพเรือจัดพิธีประดับยศและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ พิธีรายงานตนเองของนายทหารชั้นนาย...
01/10/2020

กองทัพเรือจัดพิธีประดับยศและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ พิธีรายงานตนเองของนายทหารชั้นนายพลเรือ
วันนี้ (1 ตุลาคม 2563) พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็นประธานในพิธีประดับยศแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ
และพิธีรายงานตนเองของนายทหารชั้นนายพลเรือ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
โดยในเวลา 10.15 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธีประดับยศ
และแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นยศนายพลเรือที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น โดยมีนายทหารชั้นยศนายพลเรือที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น จำนวน 92 นาย แยกเป็น พลเรือเอก 10 นาย พลเรือโท 22 นาย พลเรือตรี 60 นาย จากนั้นในเวลา 11.00 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธีรายงานตนเองของนายทหารชั้นนายพลเรือที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนายทหารชั้นยศนายพลเรือที่เข้ารายงานตนเอง จำนวน 53 นาย ในจำนวนนี้มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือที่ได้รับพระราชทานยศในตำแหน่ง
ที่สำคัญเข้าร่วมพิธี อาทิ พลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นต้น

กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เลขานุการกองทัพเรือ      พลเรือตรี พาสุกรี  วิลัยรักษ์ ส่งมอบหน้าที่เลขานุการกองทัพเรือ ให้แก่ นาวา...
01/10/2020

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เลขานุการกองทัพเรือ
พลเรือตรี พาสุกรี วิลัยรักษ์ ส่งมอบหน้าที่เลขานุการกองทัพเรือ ให้แก่ นาวาเอก ทรงศักดิ์ จุมปามัญ ณ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ อาคาร บก.ทร.1 กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เมื่อ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี โอกาสนี้ พลเรือตรีพาสุกรี ได้กล่าวขอบคุณเพื่อนข้าราชการสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เลขานุการกองทัพเรือกล่าวว่า มีความผูกพันกับสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือเพราะได้ปฏิบัติหน้าที่ 2 วาระวาระแรก 8 ปี และวาระที่ 2 5 ปี รวมระยะเวลา ปฏิบัติงานในสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือทั้งสิ้น 13 ปี ก่อนที่จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ก่อนหน้านี้ พลเรือตรี พาสุกรี เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ในสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือประกอบด้วย หัวหน้าแผนกประชาสนเทศ หัวหน้าแผนกแผนและโครงการ นายทหารประสานการประชาสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ รองเลขานุการกองทัพเรือ และเลขานุการกองทัพเรือตามลำดับ

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ     วันนี้ (30 กันยายน 2563) เวลา 14.09 น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์  ผู้บัญชาก...
30/09/2020

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ
วันนี้ (30 กันยายน 2563) เวลา 14.09 น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ท่านเก่า ได้ส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้แก่ พลเรือเอก ชาติชายศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ท่านใหม่ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือเข้าร่วมพิธี
ในการนี้กองทหารเกียรติยศได้ทำการยิงสลุต จำนวน 19 นัด บริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ ภายในพระราชวังเดิม เพื่อเทิดเกียรติให้แก่ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ก่อนที่จะอำลาชีวิต การรับราชการ
ทั้งนี้ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ นับเป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 53 ในขณะที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 54 แห่งราชนาวีไทย
โอกาสนี้ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ได้กล่าวในพิธี รับ- ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ว่า

" ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมมุ่งมั่นที่จะทำให้กองทัพเรือ เป็นกองทัพที่ได้รับการยอมรับทั้งจากประชาชนโดยทั่วไป และเป็นที่นับถือของอารยประเทศ เป็นกองเรือชั้นนำในภูมิภาค โดยได้มอบนโยบายอันสำคัญที่มีความท้าท้ายเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ ผู้คิดดีทำดีต้องได้รับการตอบแทน ผู้ประพฤติไม่ดีต้องไม่มียืนในสังคม นี่คือ ด้านองค์บุคคล ในวัตถุได้สร้างโครงการต่าง ๆ ไว้มากมาย องค์วิธีได้สร้างจิตวิญญาณทหารเรืออย่างดียิ่ง อย่างไรก็ตาม หลายสิ่งหลายอย่างเหล่านั้น ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมกับที่ผมได้ให้คำขวัญกับพวกเราไว้ว่า กองทัพเรือเป็นกองทัพของประชาชน หายใจเชื่อมใจประสานใจ มีชะตาชีวิตเช่นเดียวกับประชาชน ที่ใดมีภัย ที่นั่นมีทหารกองทัพเรือ เป็นกองทัพที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ อย่างสมภาคภูมิ
การที่นี้ ไม่ใช้เพราะว่า ทหารเรือมีความรู้ความสามารถแต่เพียงประการเดียว หากแต่เกิดจากการรวมแรงรวมใจกัน กำลังพลกองทัพเรือ 70,000 นาย ในภาพรวมให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
อีกประการหนึ่ง ที่ขอฝากอำลาก็คือ วิถีของผู้กล้าย่อมต้องเผชิญฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามด้วยความไม่ท้อถอย มีจิตใจที่เข็มแข็ง สมกับเป็นนักรบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักรบชาวเรืออย่างพวกเราที่เราเคยสอนกันไว้ว่าแม้จะเมาคลื่นก็ทำงานได้ เช่นเดียวกันในปัจจุบันเราเจอปัญหามากมายยุ่งยากซับซ้อนกว่ากับเมื่อก่อนนั้นมาก ปัญหาที่เคยแก้ไขด้วยลำพังต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยระหว่างเพื่อนฝูงพี่น้องร่วมมือร่วมใจกัน แต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะพวกเราคือลูกประดู่ ลูกเสด็จเตี่ย มีความเป็นหนึ่งน้ำเดียวกัน เมื่อบานก็บานพร้อมกัน เมื่อโรยก็โรยพร้อมกัน ต้องยึดโยงกัน จิตวิญญาณชาวเรือเป็นเช่นนี้ ภาระหน้าที่รับผิดชอบย่อมแตกต่างกันออกไป จังหวะเวลาช่วงชีวิตก็ต้องแตกต่างกันออกไป วันนี้คนทำหน้าที่นี้ วันนั้นทำหน้าที่นั้น หากทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ก็มีการแปรผันไปตามสถานการณ์ เช่นเดียวกับการเดินทางไกล เราเคยฟันฝ่ามรสุมอย่างมากมาย บางครั้งทะเลก็เรียบ เป็นกระจกไร้คลื่นลม บางครั้งคลื่มลมโหมกระหน่ำฝ่าคลื่นลมแดด ต้องอาศัยผู้กล้าเท่านั้นที่ฟันฝ่าไปได้ แต่ผู้กล้าทั้งหลายก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวศึกนอกไม่เท่าไร ศึกในหนักกว่าศึกนอก แต่เชื่อได้ว่ากองทัพเรือไม่เป็นเช่นนั้น ย้ำอีกครั้งว่า เราคือลูกเสด็จเตี่ย ทุกคนไม่มีซ้ายไม่มีขวา ไม่มีหน้าไม่มีหลัง ทุกคนคือลูกเสด็จเตี่ย ทำหน้าที่ไปจุดมุ่งหมาย คือความมีเกียรติมีศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของกองทัพเรือ เป็นกองทัพของประชาชน
ก่อนอำลาราชการ ขอฝากไว้ว่า สิ่งใดดีก็สืบต่อไป สิ่งใดไม่ดีก็เลิกล้มได้ ตัวผมเองไม่ยึดติดเพราะถือว่าเกิดจากไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ก็เปลี่ยนแปลงไปได้ จงอย่างยึดติดในส่วนนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือท่านใหม่ที่ดำรงตำแหน่งนี้ เป็นผู้หนึ่งของกองทัพเรือที่มองภาพรวมแล้วเห็นว่าเป็นผู้รู้ความสามารถ สามารถนำพากองทัพเรือจะผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อยราบรื่น คำว่าราบรื่นนี้ไม่ได้หมายความว่าทะเลจะสงบ หากแต่ต้องนำพานาวานี้ ฟันฝ่าคลื่นลมต่อไปยังปลายทางด้วยความเรียบร้อย ขอความร่วมมือเพื่อนนายทหารทุกท่านทุกคน จงให้ความร่วมมือกับผู้บัญชาการทหารเรือท่านใหม่ นำพากองทัพเรือถึงฝั่งจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพทุกประการ. "
ในขณะที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ได้กล่าวสดุดี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ว่า
ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา เป็นผู้ที่ได้วางรากฐานสำคัญในการพัฒนากองทัพเรือโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับกองทัพเรืออย่างมิเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เป็นผลให้กองทัพเรือมีความเจริญก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับ ศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไป
" ในวาระที่ผู้บัญชาการทหารเรือครบเกษียณอายุราชการ กระผมและกำลังพลกองทัพเรือทุกนายต่างรู้สึกระลึกถึงเป็นอย่างยิ่ง เพราะตลอดชีวิตการรับราชการอันยาวนานของท่านนั้น ท่านได้สร้างความดี และทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพเรือและประเทศชาตินานับประการ และขอจดจำคุณงามความดีที่ท่าน ได้กระทำไว้อย่างมิรู้ลืม รวมทั้งจะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการสืบต่อไป "
สำหรับ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เกิดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2504 จบการศึกษาจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 97 (OSK 97) เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 77 ระหว่างรับราชการ สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนายทหารใหม่พรรคนาวิน หลักสูตรนายทหารสื่อสาร หลักสูตรต้นปืน หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง รุ่นที่ 29 หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 54 หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 41 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 39 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6
พลเรือเอก ชาติชาย เคยดำรง ตำแหน่งที่สำคัญ คือ ผู้ควบคุมเรือ เรือ ต.220 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้บังคับการเรือ เรือ ต.14 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้บังคับการเรือ เรือหลวงท้ายเหมือง กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ นายธงผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ รักษาราชการนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ รักษาราชการนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปนเสนาธิการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ปลัดบัญชีทหารเรือ รองเสนาธิการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
ก่อนที่จะดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 54 แห่งราชนาวีไทย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

30/09/2020

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ
วันนี้ (30 กันยายน 2563) เวลา 14.09 น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ท่านเก่า ได้ส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้แก่ พลเรือเอก ชาติชายศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ท่านใหม่ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือเข้าร่วมพิธี
ในการนี้กองทหารเกียรติยศได้ทำการยิงสลุต จำนวน 19 นัด บริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ ภายในพระราชวังเดิม เพื่อเทิดเกียรติให้แก่ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ก่อนที่จะอำลาชีวิต การรับราชการ
ทั้งนี้ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ นับเป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 53 ในขณะที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 54 แห่งราชนาวีไทย
โอกาสนี้ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ได้กล่าวในพิธี รับ- ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ว่า

" ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมมุ่งมั่นที่จะทำให้กองทัพเรือ เป็นกองทัพที่ได้รับการยอมรับทั้งจากประชาชนโดยทั่วไป และเป็นที่นับถือของอารยประเทศ เป็นกองเรือชั้นนำในภูมิภาค โดยได้มอบนโยบายอันสำคัญที่มีความท้าท้ายเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ ผู้คิดดีทำดีต้องได้รับการตอบแทน ผู้ประพฤติไม่ดีต้องไม่มียืนในสังคม นี่คือ ด้านองค์บุคคล ในวัตถุได้สร้างโครงการต่าง ๆ ไว้มากมาย องค์วิธีได้สร้างจิตวิญญาณทหารเรืออย่างดียิ่ง อย่างไรก็ตาม หลายสิ่งหลายอย่างเหล่านั้น ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมกับที่ผมได้ให้คำขวัญกับพวกเราไว้ว่า กองทัพเรือเป็นกองทัพของประชาชน หายใจเชื่อมใจประสานใจ มีชะตาชีวิตเช่นเดียวกับประชาชน ที่ใดมีภัย ที่นั่นมีทหารกองทัพเรือ เป็นกองทัพที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ อย่างสมภาคภูมิ
การที่นี้ ไม่ใช้เพราะว่า ทหารเรือมีความรู้ความสามารถแต่เพียงประการเดียว หากแต่เกิดจากการรวมแรงรวมใจกัน กำลังพลกองทัพเรือ 70,000 นาย ในภาพรวมให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
อีกประการหนึ่ง ที่ขอฝากอำลาก็คือ วิถีของผู้กล้าย่อมต้องเผชิญฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามด้วยความไม่ท้อถอย มีจิตใจที่เข็มแข็ง สมกับเป็นนักรบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักรบชาวเรืออย่างพวกเราที่เราเคยสอนกันไว้ว่าแม้จะเมาคลื่นก็ทำงานได้ เช่นเดียวกันในปัจจุบันเราเจอปัญหามากมายยุ่งยากซับซ้อนกว่ากับเมื่อก่อนนั้นมาก ปัญหาที่เคยแก้ไขด้วยลำพังต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยระหว่างเพื่อนฝูงพี่น้องร่วมมือร่วมใจกัน แต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะพวกเราคือลูกประดู่ ลูกเสด็จเตี่ย มีความเป็นหนึ่งน้ำเดียวกัน เมื่อบานก็บานพร้อมกัน เมื่อโรยก็โรยพร้อมกัน ต้องยึดโยงกัน จิตวิญญาณชาวเรือเป็นเช่นนี้ ภาระหน้าที่รับผิดชอบย่อมแตกต่างกันออกไป จังหวะเวลาช่วงชีวิตก็ต้องแตกต่างกันออกไป วันนี้คนทำหน้าที่นี้ วันนั้นทำหน้าที่นั้น หากทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ก็มีการแปรผันไปตามสถานการณ์ เช่นเดียวกับการเดินทางไกล เราเคยฟันฝ่ามรสุมอย่างมากมาย บางครั้งทะเลก็เรียบ เป็นกระจกไร้คลื่นลม บางครั้งคลื่มลมโหมกระหน่ำฝ่าคลื่นลมแดด ต้องอาศัยผู้กล้าเท่านั้นที่ฟันฝ่าไปได้ แต่ผู้กล้าทั้งหลายก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวศึกนอกไม่เท่าไร ศึกในหนักกว่าศึกนอก แต่เชื่อได้ว่ากองทัพเรือไม่เป็นเช่นนั้น ย้ำอีกครั้งว่า เราคือลูกเสด็จเตี่ย ทุกคนไม่มีซ้ายไม่มีขวา ไม่มีหน้าไม่มีหลัง ทุกคนคือลูกเสด็จเตี่ย ทำหน้าที่ไปจุดมุ่งหมาย คือความมีเกียรติมีศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของกองทัพเรือ เป็นกองทัพของประชาชน
ก่อนอำลาราชการ ขอฝากไว้ว่า สิ่งใดดีก็สืบต่อไป สิ่งใดไม่ดีก็เลิกล้มได้ ตัวผมเองไม่ยึดติดเพราะถือว่าเกิดจากไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ก็เปลี่ยนแปลงไปได้ จงอย่างยึดติดในส่วนนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือท่านใหม่ที่ดำรงตำแหน่งนี้ เป็นผู้หนึ่งของกองทัพเรือที่มองภาพรวมแล้วเห็นว่าเป็นผู้รู้ความสามารถ สามารถนำพากองทัพเรือจะผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อยราบรื่น คำว่าราบรื่นนี้ไม่ได้หมายความว่าทะเลจะสงบ หากแต่ต้องนำพานาวานี้ ฟันฝ่าคลื่นลมต่อไปยังปลายทางด้วยความเรียบร้อย ขอความร่วมมือเพื่อนนายทหารทุกท่านทุกคน จงให้ความร่วมมือกับผู้บัญชาการทหารเรือท่านใหม่ นำพากองทัพเรือถึงฝั่งจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพทุกประการ. "
ในขณะที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ได้กล่าวสดุดี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ว่า
ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา เป็นผู้ที่ได้วางรากฐานสำคัญในการพัฒนากองทัพเรือโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับกองทัพเรืออย่างมิเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เป็นผลให้กองทัพเรือมีความเจริญก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับ ศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไป
" ในวาระที่ผู้บัญชาการทหารเรือครบเกษียณอายุราชการ กระผมและกำลังพลกองทัพเรือทุกนายต่างรู้สึกระลึกถึงเป็นอย่างยิ่ง เพราะตลอดชีวิตการรับราชการอันยาวนานของท่านนั้น ท่านได้สร้างความดี และทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพเรือและประเทศชาตินานับประการ และขอจดจำคุณงามความดีที่ท่าน ได้กระทำไว้อย่างมิรู้ลืม รวมทั้งจะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการสืบต่อไป "
สำหรับ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เกิดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2504 จบการศึกษาจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 97 (OSK 97) เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 77 ระหว่างรับราชการ สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนายทหารใหม่พรรคนาวิน หลักสูตรนายทหารสื่อสาร หลักสูตรต้นปืน หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง รุ่นที่ 29 หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 54 หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 41 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 39 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6
พลเรือเอก ชาติชาย เคยดำรง ตำแหน่งที่สำคัญ คือ ผู้ควบคุมเรือ เรือ ต.220 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้บังคับการเรือ เรือ ต.14 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้บังคับการเรือ เรือหลวงท้ายเหมือง กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ นายธงผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ รักษาราชการนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ รักษาราชการนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปนเสนาธิการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ปลัดบัญชีทหารเรือ รองเสนาธิการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
ก่อนที่จะดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 54 แห่งราชนาวีไทย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

ที่อยู่

2 พระราชวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

024755732

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ มีหน้าที่ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ และผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมาย เผยแพร่วิทยาการ และเป็นศูนย์รวมในด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วัดทุ่งเค😁 ทุ่งเคล็ด หมู่ 6 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญร่วมบุญใหญ่สร้างพระอุโบสถ์ เสริมบารมี 0828852218 หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาส สายตรงครับท่าน ขอขอบพระคุณครับ ขออนุญาติครับ
(ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการนะคะ) ขอเชิญชวนติดตามกิจกรรมเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯ ต่อเนื่องตลอดปี เนื่องในวาระครบรอบ "120 ปี เสด็จนิวัติมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม" ทรงเรียนรู้อะไรกลับมาพัฒนาสยามบ้าง ติดตามรายละเอียดได้ที่ Official website : https://hrh-abhakara-120anv-homecoming.com/ Official Page : https://www.facebook.com/hrh.abhakara.120anv.homecoming/ ขอบคุณมากค่ะ
ฝากเพจดีๆ สายทหาร ด้วยครับ https://web.facebook.com/Good.Man.Thailand.009
Россия г Москва, парад победы 9 мая 2018 год
Россия г Москва, парад победы 9 мая 2018 год
2006 год, Россия г Москва ул Житная дом 12
ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้กำหนดหัวข้อนโยบายสำคัญเพื่อนำกองทัพเรือไปสู่ “ขั้นรุกคืบหน้า สถาปนาความมั่นคง” (Moveing Forward to Ensure Sustainability : MFES) โดยอยู่บนหลักคิดพื้นฐานที่ว่า “ที่มีอยู่ต้องรักษาให้อยู่ แล้วพัฒนาต่อไป” ให้สอดคล้องกับยุคของการรบและการทำงานที่ต้องอาศัยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์อย่างกว้างขวาง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา 3 องค์ 1 ด้าน
ไม่ต้องจองกันนะครับ อยู่กะท่านเอมมี่ครับ พวกท่านๆ
สารคดีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชุด แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 1 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
คนนี้นะครับ
ตามที่อยู่เลยครับ
ส่งไปให้ในกลุ่มแล้วครับ ผม ขอบคุณจริงๆนะครับ ที่พาไปเที่ยว13หมูป่า 😍😍😍😍😍