เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัด

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์
เบอร์โทร: 023854704
โทรสาร: 023854707 , 023854708

เปิดเหมือนปกติ

เทศกิจเทพารักษ์พบผู้ทำผิด พรบ. รักษาความสะอาดฯวันที่ 23 กันยายน 2564เวลา 09.30 น. งานเทศกิจพร้อมกำลัง 4 นาย ได้รับมอบหมา...
23/09/2021

เทศกิจเทพารักษ์พบผู้ทำผิด พรบ. รักษาความสะอาดฯ

วันที่ 23 กันยายน 2564
เวลา 09.30 น. งานเทศกิจพร้อมกำลัง 4 นาย ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ออกปฎิบัติงานตรวจจับผู้กระทำความผิดตาม
พ.ร.บ.รักษาความสะอาด ด้วยการนำเศษขยะมาทิ้งในทางสาธารณะเบื้องต้นได้ตรวจพบนาย ทองยศ ทุ่งจันทร์ อยู่บ้านเลขที่ 988/259
ม.6 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นำเศษขยะมาทิ้งจริง จึงได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับมาตราการทางกฎหมายของ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ และได้ว่ากล่าวตักเตือนโดยให้ผู้กระทำความผิดนำเก็บเศษขยะที่ทิ้งลงไปเก็บกลับคืนมายังส่วนของตนเองและให้นำไปขจัดทิ้งในที่ของตนเอง

วันนี้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ยอดผู้ป่วยเป็นศูนย์เทศบาลเทพารักษ์ เริ่มเปิดโครงการศูนย์ ci เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ตั...
15/09/2021

วันนี้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ยอดผู้ป่วยเป็นศูนย์

เทศบาลเทพารักษ์ เริ่มเปิดโครงการศูนย์ ci เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 จนถึงปัจจุบันได้ส่งผู้ป่วยออกศูนย์ ci ที่รักษาหายแล้ว รวม 39 คน จนปัจจุบันนี้ศูนย์ ci ของเทศบาลตำบลเทพารักษ์ มีผู้เข้ารับการบริการเป็นศูนย์

ทางเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฎิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในภาวะวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 กันอย่างมุ่งมั่นจนวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการทำความสะอาดฆ่าเชื้อศูนย์พักคอย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยรายใหม่ต่อไป

นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ กล่าวทิ้งท้าย “หวังว่าการเตรียมความพร้อมของศูนย์ในครั้งนี้จะไม่ต้องรับผู้ป่วยอีก เทศบาลขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนทุกท่านดูแลสุขภาพ ฉีดวัคซีน เว้นระยะห่างไม่ประมาท แล้วก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน”

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ นำโดย นายกฯ วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ ได้ริเริ่มจัดตั้งหน่วยงานเทศกิจตามนโยบายบริหารที่ทำตามสัญญาประช...
10/09/2021

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ นำโดย นายกฯ วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ ได้ริเริ่มจัดตั้งหน่วยงานเทศกิจตามนโยบายบริหารที่ทำตามสัญญาประชาคมที่ให้ไว้ เพื่อให้หน่วยงานเทศกิจนี้เป็นอีกหนึ่งองค์กรไว้ควรช่วยเหลือประชาชน และให้เทศบัญญัติของเทศบาลดำเนินไปพร้อมกันอย่างบูรณาการ

หน้าที่ความรับผิดชอบงานเทศกิจ
1. การจัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย จุดผ่อนผัน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง
2.ดูแลตรวจตราเฝ้าระวังการดําเนินงานต่างๆของประชาชนในเขตพื้นที่ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. งานกิจการพิเศษ งานให้บริการประชาชน เช่น งานอํานวยการจราจร งานช่วยอํานวยความ สะดวกนักท่องเที่ยว
4. การตรวจพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุน ชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในงานบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5. ประสานงานเจ้าหน้าที่ตํารวจ หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความ สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
6. วางแผนการใช้กําลังคนด้านเทศกิจ จัดทําแผนปฎิบัติการต่างๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และความสะอาด
7. ศึกษาวิเคราะห์ การกําหนดมาตรการ แนวทางปฎิบัติงาน การปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับงานเทศกิจ เพื่อพัมนาระบบงานให้มีคุรภาพ
8. หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ได้ให้เกียรติผม และทีมงานเข้ามาบริหารเทศบาลตําบลเทพารักษ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราจะมีส่วนช่วยผลักดันให้บ้านของเราพัฒนาต่อไป

“ผมจะทำให้เทพารักษ์ของเรากลับมาน่าอยู่”
..........
นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ (หนุ่ม)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์

นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ มอบหมายให้ ทีมงาน รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภา ผอ.กอ...
02/09/2021

นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ มอบหมายให้ ทีมงาน รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภา ผอ.กองสวัสดิการ ผอ.กองสาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายป้องกันและเจ้าหน้าที่เทศบาล
ช่วยกันส่งมอบถุงยังชีพจาก #มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ให้ประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลเทพารักษ์

#เป็นผู้แทนส่งมอบถุงยังชีพตามชื่อที่มูลนิธิได้กำหนดมาแล้ว

ทต.เทพารักษ์ประสานความร่วมมือหน่วยงานท้องถิ่น เปิดพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนทุกรูปแบบ อำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่วันนี...
01/09/2021

ทต.เทพารักษ์ประสานความร่วมมือหน่วยงานท้องถิ่น เปิดพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนทุกรูปแบบ อำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (1 กันยายน 2564 ) นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงรายละเอียดการเปิดพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนของเทศบาลตำบลเทพารักษ์ โดยมีการประสานความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเทพารักษ์ ซึ่งเป็นการให้บริการฉีดวัคซีนแบบไขว้เข็มที่ 1 ซิโนแวค และเข็มที่ 2 แอสตร้าเซเนก้า สำหรับประชาชนในตำบลเทพารักษ์ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และในกลุ่ม 7 โรคเรื้อรังที่ได้ลงทะเบียนไว้ รวมทั้งยังรับฉีดวัคซีนในรูปแบบ walk-in อีกด้วย โดยภายในวันนี้สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้ประมาณ 500 คน

สำหรับในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้ถึงบ้านแล้วประมาณ 40-50 ราย ซึ่งในวันนี้ตนพร้อมด้วยนางนฏกร ไชยสลี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายสุทนธ์ วงศ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ จะลงพื้นที่ฉีดวัคซีนเพิ่มเติมให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ยังตกค้างอยู่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

นอกจากนี้นายวชิรเชษฐ์ ได้กล่าวต่อว่าทางเทศบาลฯ จะเปิดให้บริการรับแจ้งความประสงค์ขอฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่กำลังเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบที่ 2 ในวันนี้ โดยประชาชนในพื้นที่สามารถติดต่อขอลงทะเบียนเข้ามาได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเทพารักษ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ (หนุ่ม)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์
กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าพัฒนาเทพารักษ์
...........
#พัฒนาการเมืองท้องถิ่นเพื่อชาวเทพารักษ์
#แก้ไขปัญหาตรงจุดรวดเร็วยั่งยืนตรวจสอบได้
#สมุทรปราการก้าวหน้าพัฒนาเทพารักษ์
Progressing Samutprakarn Group
Be Better Together

อบจ.สนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ อำนวยความสะดวกประชาชนจากผลกระทบน้ำท่วมฉับพลันวันนี้ (30 สิงหาคม 2564 ) องค์การบริหารส่วนจัง...
30/08/2021

อบจ.สนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ อำนวยความสะดวกประชาชนจากผลกระทบน้ำท่วมฉับพลัน

วันนี้ (30 สิงหาคม 2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้การนำของนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการประสานงานจากนายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ขอสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ เพื่อใช้บรรเทาความเดือดให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่

โดยภายหลังประชาชนต้องประสบกับภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย เกิดปัญหาในการใช้ห้องน้ำ นายก อบจ. จึงได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่กองช่าง ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำรถสุขาเคลื่อนที่ไปจอดบริเวณใต้ทางด่วนชุมชนเทพานิเวศน์ เขตเทศบาลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริเวณที่จอดรถสุขาเคลื่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่จาก อบจ. คอยดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

ในการนี้ต้องขอขอบคุณนายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ในการนำลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่จุดให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ในครั้งนี้

#พัฒนาการเมืองท้องถิ่นเพื่อชาวเทพารักษ์
#แก้ไขปัญหาตรงจุดรวดเร็วยั่งยืนตรวจสอบได้
#สมุทรปราการก้าวหน้าพัฒนาเทพารักษ์
Progressing Samutprakarn Group
Be Better Together

#เทศบาลตำบลเทพารักษ์นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์พร้อมทีมงานสมาชิกฯ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาส...
29/08/2021

#เทศบาลตำบลเทพารักษ์

นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์พร้อมทีมงานสมาชิกฯ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต ทต.เทพารักษ์

#ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันทุกท่านเร่งระบายน้ำตั้งแต่เช้ามืดจนเวลานี้ ✌️✌️✌️

สถานการตอนนี้น้ำในคลองยังคงสูงอยุ่และบวกน้ำทะเลหนุน

#แก้ไขปัญหาตรงจุดรวดเร็วยั่งยืนตรวจสอบได้

#สมุทรปราการก้าวหน้าพัฒนาเทพารักษ์

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564โรงเรียนสุขเจริญผล ส่งมอบข้าวกล่องและขนมหวาน ให้กับ นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเท...
27/08/2021

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
โรงเรียนสุขเจริญผล ส่งมอบข้าวกล่องและขนมหวาน
ให้กับ นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ พร้อมทีมผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เป็นผู้รับมอบให้แก่ประชาชน ในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเทพารักษ์

#เทพารักษ์ต้องรอด

วันที่ 25 สิงหาคม 2564นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์มอบหมายให้ รองประธานสภา พร้อมสมาชิกสภาเ...
26/08/2021

วันที่ 25 สิงหาคม 2564
นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์
มอบหมายให้ รองประธานสภา พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวกล้อม
เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ออกปฏิบัติหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิค-19 ทั้งหมด 14 จุด
#เทศบาลตำบลเทพารักษ์

นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ มอบหมายให้ ทีมงาน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ผอ.กองสว...
25/08/2021

นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ มอบหมายให้ ทีมงาน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ผอ.กองสวัสดิการ ผอ.กองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศบาล ช่วยกันส่งมอบถุงยังชีพจาก #มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ให้ประชาชน หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์

#เป็นผู้แทนส่งมอบถุงยังชีพตามชื่อมูลนิธิได้กำหนดมาแล้ว

#ขอขอบคุณ      กศน.ตำบลเทพารักษ์ ส่งมอบอาหารและน้ำดื่มของใช้จำเป็น ให้ศูนย์พักคอยฯ เทศบาลตำบลเทพารักษ์ท่านนายกหนุ่ม วชิร...
24/08/2021

#ขอขอบคุณ
กศน.ตำบลเทพารักษ์ ส่งมอบอาหารและน้ำดื่มของใช้จำเป็น ให้ศูนย์พักคอยฯ เทศบาลตำบลเทพารักษ์
ท่านนายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ พร้อมทีมงานผู้บริหารและสมาชิกสภาเป็นรับมอบเพื่อนำไปใช้ในศูนย์พักคอย ต่อไป …

นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ พร้อมทีมงาน รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภ...
24/08/2021

นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ พร้อมทีมงาน รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ผอ.กองสวัสดิการ ผอ.กองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศบาล ช่วยกันส่งมอบถุงยังชีพจาก #มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ให้ประชาชน หมู่ที่ 2 ตำบลเทพารักษ์

#เป็นผู้แทนส่งมอบถุงยังชีพตามชื่อมูลนิธิได้กำหนดมาแล้ว

นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์มอบหมายให้ รองประธานสภา พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ผอ.ก...
23/08/2021

นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์
มอบหมายให้ รองประธานสภา พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวกล้อม
เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ออกปฏิบัติหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิค-19 ทั้งหมด 27 จุด

#เทศบาลตำบลเทพารักษ์

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งวัฒน์วงศ์ มอบหมายให้ นายธนะสิทธ์ วงษ์แก้วบุญเรือน รองประธานสภา สท.กลุภวัฒน์ ...
23/08/2021

เทศบาลตำบลเทพารักษ์
นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งวัฒน์วงศ์ มอบหมายให้ นายธนะสิทธ์ วงษ์แก้วบุญเรือน รองประธานสภา สท.กลุภวัฒน์ แย้มเกษร พร้อม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ รับผู้ป่วยเข้า ณ.ศูนย็พักคอย ทต.เทพารักษ์ และได้ส่งตัวผู้ป่วยที่ได้รับรักษากลับบ้าน

#ด้วยความห่วงใยประชาชน

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ มอบหมายให้ นายธนสิทธิ์ วงษ์แก้วบุญเรือน รองประธานสภาเทศบาลตำบล...
22/08/2021

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม
นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ มอบหมายให้ นายธนสิทธิ์ วงษ์แก้วบุญเรือน รองประธานสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ออกพ่นยาฆ่าเชื้อตามที่ชาวบ้านได้ร้องขอ เนื่องจากผู้ป่วยได้ เข้ารับการรักษา ที่ รพ.ต้นสังกัด

#ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลเทพารักษ์

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ร่วมใจพาผู้ลงทะเบียนที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มวันที่ 20-21 สิงหาคมเทศบาลตำบลเ...
21/08/2021

เทศบาลตำบลเทพารักษ์ร่วมใจพาผู้ลงทะเบียนที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

วันที่ 20-21 สิงหาคมเทศบาลตำบลเทพารักษ์นำโดยนายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ช่วยดูแลประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และได้ลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการไว้ก่อนหน้านี้กับทางเทศบาลตำบลเทพารักษ์

นายกหนุ่มกล่าว ”เราพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของผู้สูงอายุในละแวกเทศบาลตำบลเทพารักษ์ เราจึงจัดทำโครงการช่วยเหลือในการลงทะเบียนให้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ซึ่ง ณ วันนี้ผู้เข้าลงทะเบียนทั้งหมดได้ทยอยกันมาฉีดวัคซีนของทาง อบจ จัดสรรตามนัดหมาย เราจึงได้จัดทีมและคณะทำงานอำนวยความสะดวกและเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และศูนย์ฉีดวัคซีนด้วยอีกแรง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม และคุณนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ. ที่ร่วมผักดันโครงการวัคซีนสมุทรปราการเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง”

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ (หนุ่ม)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์
กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าพัฒนาเทพารักษ์
...........
#พัฒนาการเมืองท้องถิ่นเพื่อชาวเทพารักษ์
#แก้ไขปัญหาตรงจุดรวดเร็วยั่งยืนตรวจสอบได้
#สมุทรปราการก้าวหน้าพัฒนาเทพารักษ์

วันที่19 สิงหาคม 2564 นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีพร้อมทีมงาน นายชาตรี อยุ่วัฒนะ รองนายกเทศมนตรี และน...
20/08/2021

วันที่19 สิงหาคม 2564
นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีพร้อมทีมงาน นายชาตรี อยุ่วัฒนะ รองนายกเทศมนตรี และนายสุนทร ฉ่ำชื่น ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์
นางศิริพร นันทชลากรกิจ ผอ.กองสวัสดิการ
นางนฏกร ไชยสลี ผอ.สาธารณสุข
จ่าเอกโชน ผิวแดง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ ตัวแทน
#รับมอบถุงยังชีพ
จาก #มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย
ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จำนวน 714 ชุด

วันที่19 สิงหาคม 2564
นายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีพร้อมทีมงาน นายชาตรี อยุ่วัฒนะ รองนายกเทศมนตรี และนายสุนทร ฉ่ำชื่น ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์
นางศิริพร นันทชลากรกิจ ผอ.กองสวัสดิการ
นางนฏกร ไชยสลี ผอ.สาธารณสุข
จ่าเอกโชน ผิวแดง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ ตัวแทน
#รับมอบถุงยังชีพ
จาก #มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย
ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จำนวน 714 ชุด

สปสช ส่วนกลางและ สปสช. เขต 6 ระยอง จับมือลงพื้นที่รุกงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น บูรณ...
13/08/2021

สปสช ส่วนกลางและ สปสช. เขต 6 ระยอง จับมือลงพื้นที่รุกงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น บูรณาการเชื่อมโยงงานสู้ภัยโควิด-19 งานส่งเสริมสุขภาพพื้นที่ และการทำงานกองทุน กปท.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

วันนี้ (13 ส.ค. 64) นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย นายธีระพันธ์ ลิมป์พูน ผอ.กลุ่มภารกิจสนับสนุนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น นายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง รักษาการผู้อำนวยการ สปสช. เขต 6 ระยอง และทีมงานกลุ่มภารกิจสนับสนุนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สปสช. เดินทางเข้าพบ นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และคณะทีมงาน ทต.เทพารักษ์ เพื่อหารือความร่วมมือการพัฒนาและยกระดับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ในพื้นที่ ทต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ โดยได้แลกเปลี่ยนแนวทางทำงาน รับทราบสถานการณ์การทำงานในช่วยโควิด-19 ที่ท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนและร่วมมือกับหน่วยบริการในการจัดการโควิด-19 โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์กักชุมชน Community Isolation (CI) ที่ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้วจำนวน 30 เตียงและเปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่แล้ว ได้มีการปรึกษาการจัดการ กองทุน กปท. และพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างเสริมสุขภาพของเด็กเล็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสม โดยเฉพาะในพื้นที่โรงเรียนของ ทต.เทพารักษ์ และการจัดทำสนามเด็กเล่น การดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และชุมชนสุขภาวะ Community Health โดยจะมีส่วนงานของกองทุน กปท. ที่จะร่วมกับท้องถิ่น ที่จะพัฒนาสนับสนุน

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์เร่งด่วนขณะนี้ ทาง สปสช. และท้องถิ่นโดยเฉพาะ สปสช เขต 6 ระยอง ที่เป็นผู้ประสานหลักในพื้นที่ ได้หารือถึงความร่วมมือในการดำเนินการเรื่องการรับมือ COVID-19 ที่มีการระบาดในพื้นที่สมุทรปราการ ซึ่งทาง ทต.เทพารักษ์ มีการจัดทำ Community Isolation รองรับดูแลผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 30 เตียง โดยปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่เข้ารับบริการแล้วจำนวน 13 คนและทางเทศบาลฯมีแผนขยายพื้นที่รับถึง 50 เตียงรองรับประชาชนต่อไป

สำหรับ ทต.เทพารักษ์ อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของ สปสช. เขต 6 ระยอง ซึ่งในการคุยครั้งนี้เป็นการพูดคุยถึงทิศทางการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้คนในชุมชนพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วยงบกองทุนกปท. ในอนาคตต่อไป

ที่มา : ทีมสื่อสารกองทุน กปท. สปสช. / สปสช. เขต 6 ระยอง / ทต.เทพารักษ์

📌นายกหนุ่มเอาจริงพบเห็นผู้กระทำความผิดโปรดแจ้งเบาะแส📌ปัญหาขยะใต้ทางด่วนถูกจัดการแล้วนายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศม...
06/08/2021

📌นายกหนุ่มเอาจริงพบเห็นผู้กระทำความผิดโปรดแจ้งเบาะแส
📌ปัญหาขยะใต้ทางด่วนถูกจัดการแล้ว
นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ และรองนายก สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง
เข้าตรวจสอบและแก้ไขเหตุจากการได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลเทพารักษ์ เรื่องประชาชนนำผลไม้เน่าเสีย มาทิ้งบริเวณใต้ทางด่วนกาญจนาภิเษก เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และกองช่าง จึงเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการจัดเก็บ
อีกครั้งท่านนายกหนุ่ม วชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ ยังได้กล่าวว่าจะพยายามติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดในการทิ้งขยะมาลงโทษให้ได้ฝากถึงพี่น้องทุกท่านหากพบเห็นผู้กระทำความผิดในพื้นที่เทศบาลของเราโปรดให้เบาะแสและแจ้งมายังเทศบาลตำบลเทพารักษ์

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ (หนุ่ม)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์

#ธารน้ำใจสู่ผู้กักตัวนายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ ส่งต่อความห่วงใยจากท่าน สส. ภริม พูลเจริญ และ...
03/08/2021

#ธารน้ำใจสู่ผู้กักตัว

นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ ส่งต่อความห่วงใยจากท่าน สส. ภริม พูลเจริญ และท่านชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม มอบหมายให้นายชาตรี อยุ่วัฒนะ รองนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลร่วมกับ สจ.สมศักดิ์ เอี่ยมสอาด ส.อบจ มอบถุงยังชีพ และ ผลไม้ พร้อมน้ำดื่ม ออกแจกจ่ายให้ผู้กักตัว วันอังคารที่ 3 ส.ค.2564 ในเขตเทศบาลตำบลเทพารักษ์ทั้งสิ้น 28 จุด

#เทศบาลตำบลเทพารักษ์
#ห่วงใยประชาชน
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลเทพารักษ์❇️ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพารักษ์⏩ให้บริการ...
26/07/2021

ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลเทพารักษ์

❇️ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพารักษ์

⏩ให้บริการท่านที่พักอาศัยในพื้นที่ตำบลเทพารักษ์
ตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ Antigen Test Kid (ATK)

⏩ ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
เวลา 9.00 น.-15.30 น.
ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเทพารักษ์

⏩ ขอให้ผู้จะเข้ารับการตรวจเตรียมถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมเขียนที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องครบถ้วน

เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 8.30 น.
**รับจำนวนจำกัด 1,000 คน**

ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลเทพารักษ์

❇️ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพารักษ์

⏩ให้บริการท่านที่พักอาศัยในพื้นที่ตำบลเทพารักษ์
ตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ Antigen Test Kid (ATK)

⏩ ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
เวลา 9.00 น.-15.30 น.
ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเทพารักษ์

⏩ ขอให้ผู้จะเข้ารับการตรวจเตรียมถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมเขียนที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องครบถ้วน

เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 8.30 น.
**รับจำนวนจำกัด 1,000 คน**

ที่อยู่

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ 999 หมู่ 9
Bangkok
10270

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023854704

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัด:

วิดีโอทั้งหมด

ช่องทางการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์

999 หมู่ 9 ตำบลเทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดได้ที่ไหน ตำบลเทพารักษ์ ตำบลอื่นเขาเปิดให้ลงทะเบียนกันหมดแล้วตำบลนี้ทำไมเงียบจัง
สอบถามเวลาเปิด-ปิดใหม่ฟิตเนทของ อบต.เทพารักษ์จากที่เคยปิด 20.00น.เปลี่ยนมาปิด 18.00น. อยากให้ฟิตเนทปิดเวลาเดิม20.00น.เพราะในกรณีเลิกงาน18.00น.ไม่ได้ไปเล่นเลยคะและยังมาปิด ส-อา และ วันหยุดนักขัตอีก ซึ่งไม่ได้เล่นเลยคะ เพราะก่อนหน้าที่เปิดได้ไปเล่นประจำ ถ้าปิดเวลา18.00น.ไม่โอเคอย่างมากคะ ถ้าชั่วคราวยังพอรับได้ ถ้าตลอดไปก็ไม่โอเคอย่างแรงคะ เห็นใจเวลาเลิกงานเอกชนด้วยคะไม่ใช่ราชการ #ช่วยพิจารณาเวลาการปิดใหม่ด้วยคะ #เทศบาลเทพารักษ์ ขอบคุณคะ
งานรักษาความปลอดภัย และบริการชุมชน https://www.facebook.com/CODE-224-SMART-POLE-110955467741090
ขยะใบไม้ใส่ถุงผูกปากเรียบร้อย แต่ รถขยะไม่เก็บ 499 เทพานิเวศน์
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337
เป็นถนนเส้นเดียวในจังหวัด สมุทรปราการ ที่มีตลาดนัดอยู่ทุกช่วงถนน มีตรงไหนติดตรงนั้น โดยเฉพาะหนามแดงเอางบประมาณมากั้นราวเหล็ก เพื่อ.........? รถขับขี่ยัอนศรสนุกสนาน พอโดนกดดันที ก็แห่กันมากวดขันที ทำงานกันแบบนี้ไม่คิดจะแก้ไขจริงๆจังๆ คนในพื้นที่จะทำอะไรได้ ก็ต้องทนอยู่กันไป