สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี

สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงกา วิสัยทัศน์ “เป็นสถานรองรับเด็กที่ให้การคุ้มครองสวัสดิภาพ ภายใต้การให้บริการสวัสดิการสังคมที่ได้มาตรฐาน โดยทำงานร่วมกับองค์กรเครือข่าย” ปรัชญา เป็นสถานรองรับเด็กที่ให้บริการจัดสวัสดิการแก่เด็กและครอบครัว โดยให้คำแนะนำ ปรึกษา ช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม และให้การ “คุ้มครองฟื้นฟู” สภาพร่างกาย จิตใจ “เลี้ยงดูอบอุ่น” ให้ได้รับความรัก และการดูแลอย่างใกล้ชิด “เพิ่มพูนพัฒนา” ด้านการศึกษาและทักษะชีวิตให้แก่เด็กในความคุ้มครอง “พาคืนสังคม” เพื่อให้เด็กสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข บุคลากรทำงานอย่างเสียสละ ถูกต้องตามระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม จริยธรรม พันธกิจ 1. กำหนดและพัฒนารูปแบบ วิธีการให้การคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็ก ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 2. พัฒนาระบบการบริการ โดยมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการสังคมได้มาตรฐาน 3. พัฒนากระบวนการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ 1. การกำหนดและพัฒนารูปแบบ วิธีการในการคุ้มครองสวัสดิภาพตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 2. การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่เด็กตามมาตรฐานที่กำหนด 3. เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในการพัฒนาเด็ก 4. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร
(4)

เปิดเหมือนปกติ

"ขอขอบคุณ แม็คโคร 4.0 มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของให้กับ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร ผ่านโครงการคนไทยใจบุญ #ไทยใจบุญ #แม็คโ...
15/06/2020

"ขอขอบคุณ แม็คโคร 4.0 มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของให้กับ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร ผ่านโครงการคนไทยใจบุญ #ไทยใจบุญ #แม็คโคร"

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
22/01/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานมอบนโยบายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงานองค์กรด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนได้อย่างมืออาชีพ มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางสังคมด้านเด็กและเยาวชน และสามารถขับเคลื่อนการทำงาน ขององค์กรด้านเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 107 คน เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 ตำแหน่ง
19/12/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒ...
07/12/2018

ประกาศสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศกรมกิจการเด็ฏและเยาวชน เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2561 (ส่วนภูมิภาค) สถานแรกรั...
04/12/2018

ประกาศกรมกิจการเด็ฏและเยาวชน เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2561 (ส่วนภูมิภาค)

สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จ.ปทุมธานี

20/09/2018

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการ

20/09/2018

ขั้นตอนการติดต่อทำกิจกรรม/จองเลี้ยง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
20/06/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร

เอกสารขั้นตอนประกอบการจัดกิจกรรม ของ ส.บ้านธัญญพร
30/04/2018

เอกสารขั้นตอนประกอบการจัดกิจกรรม ของ ส.บ้านธัญญพร

สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี's cover photo
29/03/2018

สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี's cover photo

สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี
29/03/2018

สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี

29/03/2018
Photos from สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี's post
23/02/2018

Photos from สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี's post

สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี
06/06/2017

สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี

10/04/2017

สถานแรกรับเด็กหญฺงบ้านธัญญพร
ขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ขัดข้อง หมายเลข 02-5776569 - 70 เนื่องจากคู่สายสัญญาณขัดข้อง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แจ้งเบอร์โทรศัพท์ ของ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
16/12/2016

แจ้งเบอร์โทรศัพท์ ของ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร

15/12/2016

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ของ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร

29/02/2016

โบร์ชัวร์ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร/Brochure Thanyaporn Reception Home For Girls

เมื่อวันที่ 22  มกราคม 2559 มูลนิธิเวชดุสิตและศูนย์ทันตกรรมกรุงเทพ ร่วมกับ มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ทพ.ริม...
27/01/2016

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 มูลนิธิเวชดุสิตและศูนย์ทันตกรรมกรุงเทพ ร่วมกับ มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ทพ.ริม เกษสาคร ได้จัดกิจกรรมบริการทันตกรรมเด็กเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพฟันให้กับเด็กในความอุปการะ ณ สถานแรกรับหญิงบ้านธัญญพร

สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี
13/11/2015

สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 17 กันยายน 2558 นักศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรร...
17/09/2015

วันที่ 17 กันยายน 2558 นักศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันให้น้องๆบ้านธัญญพร

วันที่ 16 กันยายน  2558 คุณธนวัฒน์ ภููมิภักดิ์ บริจาคเครื่องดนตรีไทย จะเข้ จำนวน 1 ตัว พร้อมเสื้อซับใน ถุงเท้านักเรียน ใ...
16/09/2015

วันที่ 16 กันยายน 2558 คุณธนวัฒน์ ภููมิภักดิ์ บริจาคเครื่องดนตรีไทย จะเข้ จำนวน 1 ตัว พร้อมเสื้อซับใน ถุงเท้านักเรียน ให้น้องๆบ้านธัญญพร

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 นางวชิรา  ทองตัน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการเด็กและครอบครัว และคณะเข้าเยี่ยมบ้านธัญญพร
16/09/2015

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 นางวชิรา ทองตัน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการเด็กและครอบครัว และคณะเข้าเยี่ยมบ้านธัญญพร

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 คุณสมชาย  ชาญวิเศษ เลื้องอาหารมือเย็น หมูกะทะ ให้น้องๆ บ้านธัญญพร
16/09/2015

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 คุณสมชาย ชาญวิเศษ เลื้องอาหารมือเย็น หมูกะทะ ให้น้องๆ บ้านธัญญพร

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558  คุณกัลณพัฒน์ บุนนาคและเพื่อนๆ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันเกิด ให้น้องๆ บ้านธัญญพร
15/09/2015

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 คุณกัลณพัฒน์ บุนนาคและเพื่อนๆ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันเกิด ให้น้องๆ บ้านธัญญพร

วันที่ 15 กันยายน 2558 อ.ธนู และ อ.ตาล จากแกรมมี่ สอนน้องๆบ้านธัญญพร ร้องเพลงประสานเสียง
15/09/2015

วันที่ 15 กันยายน 2558 อ.ธนู และ อ.ตาล จากแกรมมี่ สอนน้องๆบ้านธัญญพร ร้องเพลงประสานเสียง

เมื่อวันที่  11 กันยายน 2558 สถานสงเคราะห์เด็กชายปากเกร็ด จ.นนทบุรี พานักเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพรา...
15/09/2015

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 สถานสงเคราะห์เด็กชายปากเกร็ด จ.นนทบุรี พานักเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม ศึกษาดูงาน ณ บ้านธัญญพร

วันที่ 8 กันยายน 2558 คุณศิรินภา และคุณภัทรวรรณ เลี้ยงของว่างเนื่องในวันเกิด ขนมเค้ก ขนม  นมกล่อง ให้น้องๆ
08/09/2015

วันที่ 8 กันยายน 2558 คุณศิรินภา และคุณภัทรวรรณ เลี้ยงของว่างเนื่องในวันเกิด ขนมเค้ก ขนม นมกล่อง ให้น้องๆ

วันที่ 8 กันยายน 2558 คณะองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ศึกษาดูงานที่บ้านธัญญพร พร้อมเลี้ยงอาหาร...
08/09/2015

วันที่ 8 กันยายน 2558 คณะองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ศึกษาดูงานที่บ้านธัญญพร พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ

21/08/2015

ข้อควรระวังการถ่ายภาพเด็ก

สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี's cover photo
21/08/2015

สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี's cover photo

เมื่อวันที่17 สิงหาคม 2558  JICA และคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนาโกย่า,มหาวิทยาลัยโอจะโนมิซึ และสถาบันเทคโนโลยีแ...
18/08/2015

เมื่อวันที่17 สิงหาคม 2558 JICA และคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนาโกย่า,มหาวิทยาลัยโอจะโนมิซึ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยทางคณะรวม 23 คน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของอาสมัครบ้านธัญญพร Ms.Asami Nomura ค่ะ

โครงการดนตรีไทย
15/07/2015

โครงการดนตรีไทย

ห้องสมุดบ้านธัญญพร
15/07/2015

ห้องสมุดบ้านธัญญพร

โครงการเสริมความรู้ คอมพิวเตอร์
15/07/2015

โครงการเสริมความรู้ คอมพิวเตอร์

ที่อยู่

9 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 5 ) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Bangkok
12110

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zoMMVz4WUHL8.koYjygfkfk14&usp=sharing

ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย เด็กหญิงอายุระหว่าง 6-18 ปี ที่ประสบปัญหาต่างๆ ทางสังคม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1. เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ คือ เด็กที่ประสบปัญหาครอบครัวแตกแยก ถูกทอดทิ้ง กำพร้า เร่ร่อน ขอทาน พลัดหลง และครอบครัวให้การเลี้ยงดูไม่เหมาะสม 2. เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ คือ เด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรมหรือถูกกระทำความรุนแรงทั้งจากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่น เด็กที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิด เด็กที่อยู่ในสภาพจำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เบอร์โทรศัพท์

2-5776569

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เคยอยู่ที่เก่าค่ะตอนนี้อยากติดต่อกับที่นี่มากเพราะตอนนี้กำลังมีปัญหาค่ะเดือดร้อนมากค่ะต้องทำยัวไง