กพร OPDC สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นด...
03/12/2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ได้ประชุมครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เป็นประธาน ได้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดทุนทรัพย์การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งอื่น พ.ศ. ....
2. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขอหารือการมอบอำนาจเกี่ยวกับการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
รวมทั้งที่ประชุมมีมติรับทราบในเรื่อง สรุปความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป้าหมายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อ.ก.พ.ร.

📍 เปิดใจใกล้ชิดประชาชนกับกรมป่าไม้  : รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 🥇 ...
03/12/2021

📍 เปิดใจใกล้ชิดประชาชนกับกรมป่าไม้ : รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 🥇 ในระดับดีเด่น ประจำปี 2564

✅ ปัญหาเรื่องการบุกรุกป่า เพื่อการอยู่อาศัยและทำกิน ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกรมป่าไม้ ซึ่งการแก้ปัญหาที่ได้ผลมากที่สุด คือการเปิดระบบราชการ ที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงทำความเข้าใจ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม

✅ กรมป่าไม้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย พัฒนาช่องทางแสดงความคิดเห็น การรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ เช่น Chatbot น้องวนา ระบบการจัดการข้อร้องเรียน RFD เป็นต้น รวมถึงได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนสวนป่าออนไลน์ ปรับปรุงการบริการโดยนำความคิดเห็นที่ได้จาก Customer Survey มาพัฒนาระบบการออกใบเบิกทางดิจิทัล
และระบบพิทักษ์ไพร

🔊 นับตั้งแต่เปิดระบบราชการมีปริมาณความเสียหายจากการบุกรุกป่าลดลง จาก 52,251 ไร่ เหลือเพียง 34,491 ไร่ ส่งผลให้การเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นจากเดิม จำนวน 747.47 ไร่ เป็นจำนวน 1.097 ล้านไร่ในปี 2563 และประชาชนมีความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์โดยรวมของกรมป่าไม้อยู่ที่ร้อยละ 88.83

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 สำนัก...
03/12/2021

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธานการประชุม

สรุปการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย สาขาบริการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พร้อมทั้งมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

♦ สาขาบริการภาครัฐ ในการพิจารณาผลงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐ ให้คำนึงถึง Cyber Security ร่วมด้วย และให้ความสำคัญกับผลงานที่มีการใช้บุคลากรหรือทรัพยากรแทนกันได้ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแนวใหม่ และช่วยลดอัตรากำลังของภาครัฐ รวมถึงการพิจารณาให้คะแนนผลงานประเภทนวัตกรรมบริการภาครัฐ ในประเด็นการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ให้พิจารณาจากลักษณะของผลงาน โดยหากเป็นผลงานในลักษณะที่ไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้ เช่น เป็นนวัตกรรมเชิงสังคม ให้พิจารณาในด้านอื่น ๆ ประกอบการให้คะแนนด้วย เป็นต้น

♦ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในการพิจารณาผลงานรางวัลประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ที่ส่งเสริมให้มีบุคคล/กลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการสนับสนุนภารกิจของภาครัฐ ให้พิจารณาผลงาน โดยไม่อิงกลุ่มผลประโยชน์ ไม่ใช่ในลักษณะของการบริจาค หรือการทำ CSR รวมถึงควรมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจถึงการพิจารณารางวัลประเภทนี้ให้ชัดเจน

♦สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ควรมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานของรัฐในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การ Digital และ Open Government ได้อย่างสมบูรณ์

รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล Super เลิศรัฐ แล้วให้นำหลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

2. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานรางวัลเลิศรัฐทั้ง 3 สาขา

3. รับทราบผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2564 ที่ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม ร้อยละ 81.84

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ได้ประชุมครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย...
02/12/2021

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ได้ประชุมครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน

มีวาระการประชุมพิจารณา เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอโดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อเสนอแนะที่ได้ดำเนินการตาม early warning และมีการดำเนินการในช่วงสถานะการโควิดไปแล้ว ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี

รวมทั้งที่ประชุมมีมติรับทราบใน 4 เรื่อง ดังนี้
1. การรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563) ในส่วนของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ
2. รายงานการดำเนินงานตามมติ ค.ต.ป. เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการและประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
4. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

🏆🏆สำหรับวันนี้ พบกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้พัฒนาองค์การจนได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี...
02/12/2021

🏆🏆สำหรับวันนี้ พบกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้พัฒนาองค์การจนได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับก้าวหน้า

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นพัฒนาองค์การโดยมีเป้าหมายเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดทิศทาง กำกับดูแล ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการทรัพยากรและจัดบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและเป็นธรรมเพื่อประชาชนสุขภาพดี ซึ่งมีตัวอย่างผลงานที่โดดเด่น ดังนี้

🚑 การบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวมพลังทุกภาคส่วนมาทำงานร่วมกัน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึง การเปิดข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกัน และเฝ้าระวังโรคของประชาชน

🏥 พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ที่ปรับรูปแบบการดูแลประชาชน จาก “เชิงรับ เน้นการรักษา” เป็นดูแล “เชิงรุก เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการดูแลแบบองค์รวม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทัดเทียม

🚑 นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ เช่น เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อประชาชนสุขภาพดี, Smart Hospital, Smart Health Care ที่ทำให้ประชาชนสามารถได้รับบริการ ณ โรงพยาบาลทุกแห่ง อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และลดระยะเวลารอคอย

📢 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและก...
02/12/2021

📢 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 5/2564

▶️ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุม #คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกฯ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ) เป็นประธาน

สรุปการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

➡️ 1. เห็นชอบการกำหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มงานบริการที่มีผลกระทบสูง และกลุ่มงานบริการทั่วไป โดยให้ส่วนราชการนำมาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการตามผลการศึกษาของสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นแนวทางการปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการ ทั้งนี้ อ.ก.พ.ร. มีความเห็นเพิ่มเติมว่าข้อมูลการวิเคราะห์ทบทวนกระบวนงานของหน่วยงานในการยุบเลิก ยุบรวมขั้นตอนหรือการนำปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการที่หน่วยงานได้ดำเนินการเพื่อปรับลดระยะเวลาการให้บริการเป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐได้ต่อไป

➡️ 2. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทบทวนกฎหมายเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ซึ่งมีแนวทางการทบทวนกฎหมาย 3 แนวทาง คือ การพิจารณาใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย การทบทวนกฎหมายเพื่อยกเลิกการอนุญาต และการทบทวนกฎหมายเพื่อปรับปรุงการอนุญาต เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ อ.ก.พ.ร. มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
➖ ควรร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อสอบถามความเห็นของภาคเอกชนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนงานที่เห็นควรให้มีการยกเลิกหรือปรับปรุงการอนุญาต
➖ การทบทวนกฎหมายควรมุ่งเน้นการปรับปรุงการอนุญาตโดยเฉพาะการปรับปรุงกระบวนงานมากกว่าการปรับปรุงกฎหมายที่จะใช้เวลานาน และอาจนำเรื่องจำนวนการอนุญาต (transaction) มาเป็นประเด็นในการพิจารณาทบทวนกฎหมายเพื่อยกเลิกการอนุญาตร่วมด้วย

➡️ 3. รับทราบรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 64 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 64 โดยมี 31 ใบอนุญาตตามบัญชีแนบท้าย โดยหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับช่องทางการชำระเงิน แนวทางการตรวจสอบกิจการ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับบริการทราบแล้ว

➡️ 4. รับทราบผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 และแนวทางการสำรวจความพึงพอใจฯ ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของภาครัฐในภาพรวม ร้อยละ 84.81 และการให้บริการของภาครัฐที่ต้องการให้มีการปรับปรุงสูงสุด คือ ระยะเวลารอคอย ระบบบริการออนไลน์ การใช้สำเนาเอกสาร ตามลำดับ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะได้ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ การใช้สำเนาเอกสาร รวมถึงการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐต่อไป

➡️ 5. รับทราบความก้าวหน้าการศึกษาการขออนุญาตประกอบธุรกิจได้ใน 1 ใบอนุญาต (super license) ในธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (e-Commerce) และข้อค้นพบเกี่ยวกับรูปแบบของเครื่องมือในการผลักดันการพัฒนาการขออนุญาตแบบ super license เช่น การลดขั้นตอน การยื่นขออนุญาตแบบคู่ขนาน การควบรวมใบอนุญาต การส่งเสริมพัฒนางานบริการให้เป็น e-Service เป็นต้น

⚖️ระดมความเห็นภาครัฐ ยกระดับกฎหมายอำนวยความสะดวก🔐▶️เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น...
01/12/2021

⚖️ระดมความเห็นภาครัฐ ยกระดับกฎหมายอำนวยความสะดวก🔐

▶️เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับประเด็นร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ฉบับแก้ไข โดยมีรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายจุมพล นิติธรางกูร) ร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นของข้อกฎหมาย พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่มีจำนวนคู่มือสำหรับประชาชนเป็นจำนวนมาก เข้าร่วม 35 หน่วยงาน กว่า 300 คน ซึ่งที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยในหลักการของการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ แต่ยังมีข้อสังเกตในบางประเด็นที่อาจจะมีผลในทางปฏิบัติ เช่น

1. การขยายขอบเขตของพระราชบัญญัติที่นอกเหนือจากการอนุมัติ อนุญาต ควรมีการกำหนดขอบเขตของการบังคับใช้ให้ชัดเจน เพื่อที่หน่วยงานจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

2. การปรับปรุงรูปแบบการอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น การทดลองประกอบกิจการชั่วคราวก่อนได้รับอนุญาตในกรณีที่เป็นงานที่มีความเสี่ยงต่ำ ควรมีการกำหนดนิยามของความเสี่ยงให้เกิดความชัดเจน และเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบตามมาในภายหลัง

3. การตรวจสอบเอกสารกรณีที่มีการยื่นคำขอเป็นจำนวนมาก หน่วยงานอาจไม่สามารถตรวจสอบเอกสารได้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น การตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องหรือไม่นั้นอาจจะต้องไปอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาแทน

4. หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น เช่น การเชื่อมโยงและพัฒนาฐานข้อมูล การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ การจัดทำระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ การนำ AI มาใช้ และ Big Data เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน เอกชน และนักวิชาการ รวมทั้งรวบรวมความเห็นที่ได้จากช่องทางออนไลน์ มาประมวลเพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ฉบับแก้ไขให้มีความชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติต่อไป⏩

โรงพยาบาลตะกั่วป่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลฝั่งอันดามัน ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประ...
01/12/2021

โรงพยาบาลตะกั่วป่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลฝั่งอันดามัน ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2564 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น 🎊
▶️ จัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเล และจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์เขาหลัก โดยบูรณาการความร่วมมือกับ 21 หน่วยงาน
🛥️ มีกระบวนการให้บริการ ได้แก่ ป้องกันการเกิดเหตุทางทะเล เช่น จัดทำ Maritime Coding จัดการเมื่อเกิดเหตุทางทะเล เช่น ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ทางทะเล อบรมทีมกู้ชีพกู้ภัย และช่วยเหลือเพื่อลดการเสียชีวิต เช่น ตั้งศูนย์แจ้งเหตุและสั่งการระดับจังหวัดเชื่อมโยงกับระดับภาค จัดหาเรือพยาบาลประจำเกาะเพื่อส่งต่อ รวมถึงมีการซ้อมแผนทางทะเล
➡️ ส่งผลให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้รวดเร็วอย่างไร้รอยต่อ เพิ่มโอกาสการรอดชีวิต ลดการเกิดทุพพลภาพ โดยในปี 2563 มีผู้ป่วย 10,263 ราย ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล 100% อัตราการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุฉุกเฉินทางทะเลในผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ และผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ลดลงร้อยละ 18

🔊 สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำบทความของเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อให้เป็นความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพ...
30/11/2021
บทความพฤศจิกายน2564.pdf

🔊 สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำบทความของเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อให้เป็นความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และสามารถย้อนดูบทความย้อนหลังได้ที่ www.oic.go.th

🔊 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ผลงานโครงการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพเกษตรอินทรีย...
30/11/2021

🔊 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ผลงานโครงการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพเกษตรอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) และผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)🥇 ในระดับดีเด่น ประจำปี 2564

✅ จังหวัดปราจีนบุรีเป็นเมืองเกษตรกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การบุกรุกป่า ขยะล้นเมือง เป็นต้น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ได้สร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน และพัฒนาศักยภาพเกษตรอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี จนปราชญ์ชาวบ้านนางรัตตะนะ ศรีวรกุล ประธานเครือข่ายสหกรณ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี เป็นแกนนำในการผลักดันให้คนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตระหนักรู้และเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้กับชุมชน เพื่อร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกและสร้างอำนาจในการต่อรอง

▶️ เกิดการรวมกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษเป็นสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรี จำกัด และได้มีการทำสัญญาซื้อขายผักและผลไม้ปลอดภัยแบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตลอดจนการขยายตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ ทำให้สมาชิกกลุ่มมีความเข้มแข็ง เลี้ยงดูอุ้มชูตนเองได้และบริหารจัดการเครือข่ายได้อย่างยั่งยืน

29/11/2021
📖 การศึกษาบทสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานบริการภาครัฐ📌 การนำเทคโนโลยีดิจิ...
29/11/2021

📖 การศึกษาบทสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานบริการภาครัฐ

📌 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐเพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดความยุ่งยากเกินความจำเป็น ลดข้อจำกัดด้านกฎหมาย และที่สำคัญเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้เพื่อการรับรู้ถึงทัศนคติข้อเสนอแนะ และการเข้าถึงของประชาชน ผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) ที่กล่าวถึงระบบราชการและการให้บริการของภาครัฐ เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการให้บริการของทางภาครัฐให้ดีขึ้น ดังนั้นสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการของภาครัฐรออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2563 เพื่อสำรวจทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการ และเพื่อตรวจสอบค่าปฏิสัมพันธ์ (Engagement) ของผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ที่โพสต์เกี่ยวกับระบบราชการและบริการภาครัฐออนไลน์

📍 บทสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) หมายถึง กระบวนการในการติดตามคำสนทนาในสื่อสังคมออนไลน์โดยอาศัยคำสำคัญ (Keyword) วลี ชื่อ ที่กำหนดมาใส่ในระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อความที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Forum และเว็บไซต์ต่าง ๆ แล้วนำมาคัดกรองและจัดหมวดหมู่ เพื่อให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังรูปที่ 1 โดยเครื่องมือเก็บข้อมูลที่ใช้คือ ZocialEye ซึ่งจะทำการรวบรวมคำสนทนามาจากสื่อสังคมออนไลน์มาเก็บในศูนย์รวมข้อมูลส่วนกลาง และหากพบข้อความหรือวลีที่ตรงกับคำสำคัญที่กำหนดไว้ ก็จะนำไปทำการวิเคราะห์เพื่อประมวลผลต่อไป

📝 จากผลการศึกษาพบว่า การมีปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการและการให้บริการภาครัฐออนไลน์ทั้งสิ้น 244,173 ปฏิสัมพันธ์ ซึ่งช่องทางที่มีค่าปฏิสัมพันธ์มากที่สุดคือ ทาง Facebook เนื่องจากเป็นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั้งจากหน่วยงานเองและทางหน่วยงานมีการใช้ผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ รองลงมา ได้แก่ ทาง Instagram ซึ่งโดยภาพรวมแล้วจะมาจากผู้มีอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ตนเข้าร่วมแล้วใช้คำสำคัญต่าง ๆ ลงในข้อความที่โพสต์ ส่งผลให้ผู้ที่ติดตามผู้มีอิทธิพลเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย และเมื่อพิจารณาจำนวนข้อความที่เกี่ยวกับการให้บริการภาครัฐออนไลน์ พบว่า มีข้อความทั้งสิ้น 8,102 ข้อความ โดย Facebook ยังคงมีจำนวนข้อความมากที่สุด แต่ที่น่าสนใจคือในช่องทางของ Instagram ที่มีข้อความเป็นอันดับที่ 4 แต่สามารถสร้างค่าปฏิสัมพันธ์ได้มากเป็นอันดับที่ 2 โดยส่วนใหญ่มาจากผู้มีอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลน์นั้นเอง ดังแสดงในรูปที่ 2

📝 ผลการศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการบริการของภาครัฐออนไลน์ พบว่า คำสนทนามีทั้งเชิงบวก เชิงลบ และเชิงกลาง ซึ่งในคำสนทนาเชิงกลางนั้นจะประกอบไปด้วย การสนทนาทั่วไป การสอบถาม ข้อเสนอแนะ และการประชาสัมพันธ์ ส่วนคำสนทนาเชิงลบ ส่วนใหญ่จะเป็นคำสนทนาในเชิงการเมือง และคำสนทนาเชิงบวก เป็นการชื่นชมการทำงานของรัฐบาล ตัวบุคคลและบริการภาครัฐออนไลน์ โดย 5 อันดับคำสำคัญที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดดังแสดงในรูปที่ 3 ได้แก่ e-Payment Thailand 4.0 รัฐบาลดิจิทัล ไทยแลนด์ 4.0 และโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่มีคำสนทนาเชิงกลางและเชิงลบเป็นหลัก

🖥️ ผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) ที่ได้รับค่าปฏิสัมพันธ์สูงที่สุดในช่วงเวลาที่ทำการเก็บข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 4 เมื่อทำการแบ่งกลุ่มของผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์จะสามารถแบ่งกลุ่มได้ 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มหน่วยงานและองค์กรของรัฐ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง DGA Thailand และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2) กลุ่มข้าราชการและนักการเมืองได้แก่ นิสิต จันทร์สมวงศ์ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ และสกลธี ภัททิยกุล 3) กลุ่มผู้มีชื่อเสียงทั่วไปได้แก่ PearyPie 4) กลุ่มให้ความรู้และข่าว ได้แก่ The Standard กฎหมายเรื่องน่ารู้ และอีจัน ซึ่งข้อความที่แต่ละกลุ่มสื่อสารออกมานั้นก็มีลักษณะที่มีความแตกต่างกัน เช่น กลุ่มผู้มีชื่อเสียงทั่วไป จะประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งที่ตนเองได้ไปเข้าร่วมและโฆษณาสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ส่วนในกลุ่มของหน่วยงานและองค์กรของรัฐจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กร กลุ่มของข้าราชการและนักการเมืองจะมีความน่าสนใจตรงที่นอกจากจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารของตนแล้ว ยังพบว่าประชาชนเข้ามาสอบถามหรือร้องเรียนประเด็นที่ตนเองเดือดร้อนเนื่องจากประชาชนจะรู้สึกได้ใกล้ชิดมากกว่าการร้องเรียนผ่านองค์กร เนื่องจากเป็นการร้องเรียนผ่านทางผู้บังคับบัญชาโดยตรง

📍 จากการทำ Social Listening ในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงทัศนคติที่ประชาชนมีต่อระบบราชการและบริการภาครัฐออนไลน์ โดยสะท้อนจากข้อความและค่าปฏิสัมพันธ์ โดยช่วงการเก็บข้อมูลอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิค-19 ส่งผลให้ทั้งทางภาครัฐและประชาชนเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวการใช้บริการภาครัฐออนไลน์มากขึ้น สังเกตได้จากการประชาสัมพันธ์ที่ทุกหน่วยงานมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากขึ้น โดย Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีทั้งการปฏิสัมพันธ์และคำสนทนามากที่สุด นอกจากนั้นยังพบว่า Instagram เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอัตราการแพร่กระจายของค่าปฏิสัมพันธ์ต่อ 1 โพสต์ได้ดีที่สุด หากใช้ผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ในการช่วยประชาสัมพันธ์

📌 ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ข้อมูลจาก Social listening เพื่อเลือกช่องทางในการสร้างการรับรู้
ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายของบริการภาครัฐ ทำให้การสร้างการรับรู้ต่องานบริการภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้งจะมีข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการภาครัฐ ซึ่งจะทำให้มีข้อมูลในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุงงานบริการได้ตรงความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้นอีกด้วย

-----------------------------------
ที่มา: รายงานการศึกษาบทสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานบริการภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร. (มิถุนายน 2563)

#SocialListening #betterservice #opdc

ที่อยู่

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10300

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมาของสำนักงาน ก.พ.ร. การปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ. 2545 ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2545 โดยมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ได้มุ่งเน้นให้การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และกำหนดให้มี คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นกลไก ขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว โดยมี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการ ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอื่น ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงนับได้ว่าสำนักงาน ก.พ.ร. ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 โดยในครั้งนั้นได้กำหนดให้สำนักงาน ก.พ.ร. มีลักษณะเป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีฐานะเป็นกรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ต่อมา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2550 ได้กำหนดให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่รับ ผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร. และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือ ก.พ.ร. กำหนด โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงาน ก.พ.ร. และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ดังนั้น สำนักงาน ก.พ.ร. จึงถือเอาวันที่ 15 กันยายนของทุกปีเป็น วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ก.พ.ร.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623569999

เว็บไซต์

https://www.opdc.go.th

ผลิตภัณฑ์

-

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กพร OPDCผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กพร OPDC:

วิดีโอทั้งหมด

ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (Office of Public Sector Development Commission: OPDC) 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 e-mail: [email protected]

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คาดว่า น่าจะ เป็นที่เชื่อถือและพึ่งพายามยากได้อย่างยุติธรรม
Ghvvnbbbn
https://posttoday.com/finance-stock/news/632029 มีแต่จะลดคนลง30-50% แต่ตรงกันข้าม รับเพิ่มอีก 40000 อัตรา ถ้า นายกตู่ทำ #egov ให้ครบหลูป ปัจจุบันแต่ละหน่วยงานรัฐต่างมีdata กองไว้ในส่วนของตัวเอง เป็นsilo นับร้อยsilo ซึ่งต่างไม่สามารถเชื่อมต่อ ดึง data มาประมวญใช้ได้ เพราะต่างวิ่งคนละ platform เป็นระบบที่เรียกว่า portal ต้องใช้ Service Oriented Architecture( #SOA) ซึ่งเป็น Middle ware จะเข้ามาช่วยเสริม เชื่อมต่อของเดิมที่ต่าง platform ต่าง coding ให้ #ระบบราชการ ทำงานได้อย่างลื่นไหล สามารถดึง dataได้จากทุกหน่วยงาน ทุก silo ลดคนได้ 30-50% จะเป็น #egov ที่สมบูรณ์ เมื่อ #egov สมบูรณ์ ตัวอย่างการบริการ ปชช.เช่น ใน1วันมี ปชช.ร้องเรียน1 ล.เรื่องระบบจะตอบก่อนเลยว่ารับทราบแล้ว แต่ละเรื่องจะมีหน่วยงานรับผิดชอบรับไปดูแล และจะตอบกลับผู้ร้องว่าจะแก้ปัญหาได้ภายในเวลาเท่าใด ส่วนระบบภายในจะแบ่งเป็น layerในการดูแลรับผิดชอบในการเข้าถึงชั้นความลับของsilo
#คุกมีไว้ขังคนจน# Mr.V แห่งค่ายรถ Mitsubishi โกงหนี้ 600 กว่าล้าน หนีไปสิงคโปร์ มีหมายจับ 5 ฉบับ + หมายแดงอินเตอร์โพล แต่กฎหมายทำอะไรไม่ได้ !!! ปัจจุบันเสวยสุขอยู่สิงคโปร์ เลิกอุดหนุนสินค้าของสิทธิผลมอเตอร์ #อย่าส่งเสริมคนโกง#
รอ Live ฟังการปรับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่นะคะ😊
ถ่ายทอดรึยังคะ
สอบถามหน่อยครับ พักเที่ยง..บุคลากรข้าราชการสามารถนั่งจิบเบียร์ได้มั้ยครับ?
เว็บไซต์ กพร เข้าไม่ได้ครับ
ขอร้องเรียน ขอความเป็นธรรมด้วยคะ เอกสารครบ Faxเพิ่มเติม แต่ไม่มีสิทธิ์สอบ รับเงินค่าสมัครไปแล้ว เสียความรู้สึกมากๆ
วันกำหนดสอบแลปรกาศรายชื่อออกยังค่ะ ในเว็บไม่เห็นมีประกาศ
วันที่กำหนดสอบ ออกหรือยังครับ ดูได้ที่ไหนครับขอบคุณครับ
วันที่กำหนดสอบ ออกหรือยังครับ ดูได้ที่ไหนครับขอบคุณครับ