Clicky

กพร OPDC สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เปิดเหมือนปกติ

12/10/2022
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ท่านรู้หรือไม่....  กรอบหรือแนวทางการประเมินองค์การมหาชน ปี 2⃣5⃣6⃣6⃣ มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง องค์ประกอ...
11/10/2022

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้

ท่านรู้หรือไม่.... กรอบหรือแนวทางการประเมินองค์การมหาชน ปี 2⃣5⃣6⃣6⃣ มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง

องค์ประกอบที่ 1⃣ ประสิทธิผลการดำเนินงาน

องค์ประกอบที่ 2⃣ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน

องค์ประกอบที่ 3⃣ ศักยภาพขององค์การมหาชน

องค์ประกอบที่ 4⃣ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

▶ ประเด็นการประเมินมีอะไรบ้างนั้น สามารถดูได้ตามแผนภาพ Info และ Download ได้ที่ https://clouddrive.opdc.go.th/s/roX9XjwrGY5qkXL

Cr. ขอขอบคุณข้อมูลจากกองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

#เผยแพร่ความรู้
#การพัฒนาระบบราชการ
#กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันนี้ (10 ตุลาคม 2565) เวลา 15.30 น. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ประชุมครั้งที่ 5/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์...
10/10/2022

วันนี้ (10 ตุลาคม 2565) เวลา 15.30 น. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ประชุมครั้งที่ 5/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้
1. แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ขั้นตอนการขอจัดตั้ง/ยุบเลิกส่วนราชการในภูมิภาค สอดคล้องกับ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่ฯ ให้มีการขอความเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคำชี้แจงเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณา

2. หลักเกณฑ์การเลื่อนข้าราชการตามโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการ โดยให้นำผลการประเมินตามหลักสูตรโครงการและการจัดทำผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนดนี้ มาประกอบการพิจารณา

3. การแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมใน อ.ก.พ.ร. 3 คณะ ได้แก่
•อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ
•อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ และ
•อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม

วันนี้ (10 ตุลาคม 2565) เวลา 14.00 น. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ประชุมร...
10/10/2022

วันนี้ (10 ตุลาคม 2565) เวลา 14.00 น. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ประชุมร่วม ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้
1. การกำหนดตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้น เป็นกรณีพิเศษ โดยอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อรับผิดชอบการบริหารและกำกับดูแลกลุ่มภารกิจที่จะกำหนดเพิ่มใหม่

2. ทิศทางการปฏิรูปราชการในปี 2566 โดยความร่วมมือระหว่าง ก.พ. และ ก.พ.ร. ที่จะดำเนินการร่วมกันในการปรับบทบาทและลดขนาดภาครัฐ การปรับภาครัฐเข้าสู่ดิจิทัล และการดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าสู่ราชการ

10/10/2022
พิธีลงนามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ

ขอเชิญรับชมพิธีลงนามในข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement) ระหว่างกระทรวงการคลัง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.00 น. ผ่าน Facebook LIVE ของกระทรวงการคลัง และสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีที่มาจากการพัฒนาการยื่นคำขอและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Licensing) ที่สำนักงาน ก.พ.ร. และ สพร. ร่วมกันพัฒนาผ่านระบบ Biz Portal ตั้งแต่การยื่นคำขอโดยบริษัทหลักทรัพย์ การพิจารณาโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จนถึงการลงนามใบอนุญาตโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สามารถดำเนินการเป็นดิจิทัลโดยสมบูรณ์ (Fully Digital)

📌องค์ประกอบการประเมิน BEE📌ด้านที่ 3️⃣ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงงานบริการ (Adoption of Digital Technologies...
07/10/2022

📌องค์ประกอบการประเมิน BEE
📌
ด้านที่ 3️⃣ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงงานบริการ (Adoption of Digital Technologies)

ปัจจุบันระบบนิเวศดิจิทัลที่ดีจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นการปรับปรุงงานบริการโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลให้มีมาตรฐานกลางและปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการจึงมีความจำเป็น

➡️ รายละเอียดและแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง BEE จะมีอะไรบ้างนั้น ติดตามได้จาก Infographic นี้เลยค่ะ

#การดำเนินธุรกิจและการลงทุน #สำนักงานก.พ.ร.

ขอร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดหนองบัวลำภู
07/10/2022

ขอร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดหนองบัวลำภู

⭐️ปรับปรุงการอนุญาต ตอบโจทย์โดนใจประชาชน ❤️📢สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญ...
06/10/2022

⭐️ปรับปรุงการอนุญาต ตอบโจทย์โดนใจประชาชน ❤️

📢สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสรุปดังนี้

📌มติ ครม. 24 พ.ค. 2565 : แนวทางการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและทบทวนกฎหมาย
▶หลักการลดระยะเวลา✔ยุบเลิก ยุบรวมขั้นตอน✔ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ✔เชื่อมโยงข้อมูล ✔ลดการทำซ้ำ/ทำคู่ขนาน ✔มอบหมายภาคส่วนอื่น ✔ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย ✔ปรับปรุงคู่มือประชาชนเป็นปัจจุบัน
▶หลักการทบทวนกฎหมาย ✔วิธีการอนุญาตตามระดับการควบคุม กำกับดูแล ✔ยกเลิกการอนุญาต ✔ปรับปรุงการอนุญาต

📌มติ ครม. 5 ต.ค. 2565 : ผลการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต ภายในปี 2565
🚩หน่วยงานเสนอปรับลดระยะเวลา 1⃣0⃣0⃣ กระบวนงาน ลดลงโดยเฉลี่ย 44 % ⬇ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
➡️กลุ่มผลกระทบสูง 22 กระบวนงาน เช่น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
➡️กลุ่มทั่วไป 78 กระบวนงาน เช่น การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ การออกใบรับรองระบบงงานสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง

#ปรับปรุงระยะเวลา #ทบทวนกฎหมาย #อำนวยความสะดวก #สำนักงานกพร

สำนักงาน ก.พ.ร. รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565▶️ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ...
05/10/2022

สำนักงาน ก.พ.ร. รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

▶️ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ (2 อัตรา)
▶️ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
สังกัดกองกฎหมายและระเบียบราชการ (3 อัตรา)
▶️ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
สังกัดกองกฎหมายและระเบียบราชการ (1 อัตรา)

📍ผู้ประสงค์ขอโอนสามารถยื่นคำร้องขอโอนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ "[email protected]" หรือด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ "กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.ร. เลขที่ 59/1 ถ.พิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300"

ประกาศรับโอน
https://qrco.de/bdO6U7
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอโอน
https://qrco.de/bdO6QA

📣 องค์การสหประชาชาติเผยแพร่ผลการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGDI) และดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (EPI) ป...
03/10/2022

📣 องค์การสหประชาชาติเผยแพร่ผลการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGDI) และดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (EPI) ประจำปี 2565
.
🇹🇭 ประเทศไทยขยับอันดับเพิ่มขึ้น จาก 193 ประเทศทั่วโลก
✅EGDI เพิ่มขึ้น 2 อันดับ อยู่อันดับที่ 55 ของโลก
✅EPI พุ่งทะยานขึ้น 33 อันดับ อยู่อันดับที่ 18 ของโลก
.
ในครั้งหน้ามาดูกันว่า มีปัจจัยใดที่สนับสนุนให้อันดับของประเทศไทยดีขึ้น และสิ่งที่ประเทศไทยจะก้าวต่อไป
.
ℹ️ ข้อมูลเพิ่มเติม https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center

#ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ #ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ #สำนักงานกพร

📌 องค์ประกอบการประเมินตามแนวทาง BEE 📌ด้านที่ 2 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)  ปัจจุบันการให้...
30/09/2022

📌 องค์ประกอบการประเมินตามแนวทาง BEE 📌
ด้านที่ 2 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)

ปัจจุบันการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจำเป็น การพัฒนาเศรษฐกิจก็เช่นกันต้องมีการคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและจูงใจให้เกิดธุรกิจสีเขียวเพิ่มขึ้น

✅ รายละเอียดและแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง BEE จะมีอะไรบ้างนั้น ติดตามได้จาก Infographic นี้เลยค่ะ

#การดำเนินธุรกิจและการลงทุน #สำนักงานกพร

📋เลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document แก่หน่วยงานราชการ ในการประชุมเชิงปฏิบั...
30/09/2022

📋เลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document แก่หน่วยงานราชการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อีกก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยระบบ e-Document”

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ สำนักงาน ป.ย.ป.ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อีกก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยระบบ e-Document” โดยในงานดังกล่าวได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document แก่หน่วยงานราชการ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมีนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ

📣โดยในพิธีเปิด ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานวันนี้ว่า เป็นการแสดงให้เห็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนการใช้ e-Document ของหน่วยงานราชการ และแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานศาล กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ยอมรับและมีความพร้อมในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาจาก e-Document ที่มีมาตรฐาน ตลอดจนการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะขับเคลื่อนการใช้ e-Document อย่างเต็มรูปแบบในการปฏิบัติราชการ

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กล่าวปาฐกถาพิเศษผ่านวีดิทัศน์ โดยสรุปคือ สิ่งสำคัญที่จะต้องเกิดขึ้นของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล คือ การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ อาทิ ระบบสารบรรณ ระบบพัสดุ ระบบการบริหารการเงินการคลัง โดย e-Document ถือเป็นส่วนสำคัญในการทำให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลที่ชัดเจน ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ย.ป. ขับเคลื่อนการดำเนินการ ติดตาม ดูแล การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ด้วยการสนับสนุนหน่วยงานที่มีความพร้อม เป็นหน่วยงานนำร่องให้เกิดการขับเคลื่อนเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์ ได้แก่ สำนักงาน ก.พ.ร. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สพร. สพธอ. และ NECTEC ทั้งนี้ สิ่งสำคัญของการขับเคลื่อนในการใช้ e-Document คือ 1. การปรับ Mind Set ไปสู่การเป็นภาครัฐดิจิทัลของทุกหน่วยงาน 2. การขับเคลื่อนระบบสนับสนุนในการใช้ e-Document ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
นอกจากนี้ ประโยชน์ของการใช้ e-Document ยังมีมากมายหลายประเด็น ได้แก่ 1. การลดการใช้กระดาษ และงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารกระดาษ 2. ลดปัญหาความล่าช้า และการแก้ไขเอกสารโดยไม่ได้รับการตรวจสอบ 3. สามารถตรวจสอบ และสืบค้นเอกสารได้ง่ายในอนาคต 4. รักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้เป็นอย่างดี 5. ลดปัญหาเอกสารหาย หรือข้อมูลขาดหายในบางส่วน 6. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ทุกที่ ทุกเวลา (Work from Anywere)

เมื่อระบบ e-Document มีการใช้อย่างทั่วถึงแล้ว การเป็นรัฐบาลดิจิทัลก็จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

✒️หลังจากนั้นเป็นการลงนามบันทึกความร่วมมือ การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document แก่หน่วยราชการระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงาน ก.พ.ร. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงาน ป.ย.ป. ETDA NECTEC และ DGA ซึ่งเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวในพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือว่า ที่ผ่านมาสำนักงาน ก.พ.ร. สพร. และ สพธอ. ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา e-Document ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 โดยในระยะแรกมุ่งเน้นการพัฒนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ อนุมัติ อนุญาต แก่ประชาชน โดยได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนา e-Document ไปแล้วว่า 150 เอกสาร ใน 34 หน่วยงาน ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือ การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document แก่หน่วยราชการในวันนี้ จะเป็นก้าวต่อไปในการพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ e-Documnet อันจะนำไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมที่จะขับเคลื่อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

📹ในช่วงท้ายเป็นการแถลงข่าวการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document แก่หน่วยราชการ โดยมีหน่วยงานเพิ่มเติมที่ร่วมแถลงข่าว ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

💰 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายประจักษ์ บุญยัง ได้กล่าวให้ความมั่นใจว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีความพร้อมและยินดีที่จะตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ตามบทบาทภารกิจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในรูปแบบดิจิทัล 100% สำหรับหน่วยงานที่มีความพร้อม ซึ่ง สตง. ยืนยันว่า บุคลากรทุกคนของ สตง. มีความพร้อมและให้ความเชื่อมั่นว่า สตง. จะช่วยส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จต่อไป

🧾ที่ปรึกษากรมบัญชีกลาง (นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย) ชี้แจงว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการภายใต้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาแล้วกว่า 7 ปี ตลอดจนมีการใช้ระบบ eGP และ GFMIS เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านงบประมาณและบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงพร้อมที่จะรองรับการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบ e-Document และพร้อมที่จะพัฒนาการดำเนินการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อไป

โดยในการแถลงข่าว เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเสริมว่า สำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในส่วนของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างแท้จริง

สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการ Workshop แนะนำและทดลองใช้ระบบ e-Document และการเสวนาในหัวข้อ “อีกก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยระบบ e-Document” โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมได้ทาง https://fb.watch/fS5pJgAsGG/

29/09/2022
7 เทคนิคภาครัฐดิจิทัล ทำงานฉับไว ถูกใจประชาชน

⛈️ในสัปดาห์นี้พายุโนรู จะทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกและลมกระโชกแรงนะคะ ขอให้ทุกท่านระมัดระวังการเดินทางและเตรียมความพร้อมในการรับมือค่ะ

แม้ว่าพายุจะแรงแค่ไหน แต่หน่วยงานภาครัฐยังคงให้บริการประชาชน และทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีเทคนิคดีๆ ในการปฏิบัติราชการ😃

มาดู 7 เทคนิคภาครัฐดิจิทัล ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐทำงานฉับไว ถูกใจประชาชนกันค่ะ

#7เทคนิคภาครัฐดิจิทัล #ประชุมออนไลน์ #ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ #สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ #ทางรัฐ #ข้อมูลเปิดภาครัฐ

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....วันที่ 27 กันยาย...
28/09/2022

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

วันที่ 27 กันยายน 2565 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามมาตรา 15 แห่งร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ร่วมกับนายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ผู้ช่วยอำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. นางสาวสุภาภรณ์ โรจนรุ่งทวี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร ผู้อำนวยการกองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนางสาวอุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมีนางสาวนิชา สาทรกิจ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และนางสาวจิตตา กิตติเสถียรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทั้ง 5 หน่วยงานเข้าร่วมประชุมด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อหารือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ ในการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบงบการเงิน รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้รองรับการติดต่อหรือส่งเรื่องถึงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ หรือระหว่างหน่วยงานกับประชาชน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 15 หรือไม่ อย่างไร ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นร่วมกัน ดังนี้

1. การตรวจสอบงบการเงินของ สตง. ในปัจจุบันสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะมีข้อจำกัดในเรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่ายที่กรมบัญชีกลางจะส่งให้ผู้รับจ้างโดยตรง ทำให้หน่วยงานเบิกจ่ายไม่มีฐานข้อมูล นอกจากนี้ การตรวจสอบเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือการสอบสวนซึ่งจะมีการจัดทำเอกสารเพื่อให้ประกอบคดีในชั้นศาล ยังต้องมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนั้นจึงควรสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่น และความถูกต้องของเอกสารที่ส่งผ่านระบบ
2. การตรวจสอบเอกสารว่าเป็นเอกสารฉบับจริงหรือฉบับปลอมเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณา ซึ่งการใช้บริการผู้ออกใบรับรอง หรือ C.A. (Certificate authority) จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องการถูกปลอมแปลงหรือความไม่มั่นใจของเอกสารได้
3. สตง. อยู่ระหว่างจัดทำระบบ e-Audit และหากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงบประมาณหรือกรมบัญชีกลางได้ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบในรูปแบบกระดาษ ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการ e-Audit กับบางหน่วยงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ที่ตั้งอยู่ ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ก็สามารถเข้ารับการตรวจในรูปแบบ Remote Audit ได้แล้ว ทั้งนี้ การตรวจสอบในรูปแบบดังกล่าว หน่วยงานผู้รับตรวจจะต้องมีฐานข้อมูลย้อนหลังประมาณ 2 – 3 ปี เป็นต้น ดังนั้นจึงขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ใช้บริการในระบบ e-Audit ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ป.ย.ป. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยินดีเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องสำหรับการตรวจภายใต้ระบบ e-Audit ในอนาคต เพื่อเป็นมาตรฐานอื่นให้กับหน่วยงานอื่นต่อไป
4. กรมบัญชีกลาง มีการพัฒนาระบบการคลังภาครัฐให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งกระบวนการทั้งขารับและขาจ่าย เช่น ระบบ New GFMIS Thai ยื่นใบฎีกาและนำส่งเงินอิเล็กทรอนิกส์ ขารับสามารถดำเนินการผ่านเครื่อง EDC ระบบ e-Payment และ QR Code เพื่อรับเงิน และขาจ่ายดำเนินการผ่าน KTB Corporate Online
5. สพร. ควรออกระบบบริการมาตรฐาน (Common Service) เพื่อให้หน่วยงานใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการพัฒนาระบบ และยังคงเปิดกว้างให้หน่วยงานสามารถพัฒนาระบบของตนเองได้ แต่ระบบที่พัฒนาขึ้นจะต้องสามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางภาครัฐ รวมทั้งจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Common Practice) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่หน่วยงานต่าง ๆ
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ยังไม่มีระเบียบกลางในการปฏิบัติงาน ควรต้องมีการหารือกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
7. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลใน server ที่มีความมั่นคงปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ โดยเฉพาะคลาวด์กลางภาครัฐ และการให้บริการ “Software as a Service” เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้ประโยชน์ร่วมกันและสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการออกแบบสำรวจเพื่อสำรวจการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ของหน่วยงานของรัฐ เช่น การลงทะเบียนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง บริการที่ยังไม่สามารถให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือด้านการเงิน พัสดุ สัญญา ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางต่อไป

#ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

ที่อยู่

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตด
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623569999

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กพร OPDCผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กพร OPDC:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คาดว่า น่าจะ เป็นที่เชื่อถือและพึ่งพายามยากได้อย่างยุติธรรม
Ghvvnbbbn
https://posttoday.com/finance-stock/news/632029
มีแต่จะลดคนลง30-50% แต่ตรงกันข้าม รับเพิ่มอีก 40000 อัตรา ถ้า นายกตู่ทำ ให้ครบหลูป ปัจจุบันแต่ละหน่วยงานรัฐต่างมีdata กองไว้ในส่วนของตัวเอง เป็นsilo นับร้อยsilo ซึ่งต่างไม่สามารถเชื่อมต่อ ดึง data มาประมวญใช้ได้ เพราะต่างวิ่งคนละ platform

เป็นระบบที่เรียกว่า portal ต้องใช้ Service Oriented Architecture( ) ซึ่งเป็น Middle ware จะเข้ามาช่วยเสริม เชื่อมต่อของเดิมที่ต่าง platform ต่าง coding ให้ #ระบบราชการ ทำงานได้อย่างลื่นไหล สามารถดึง dataได้จากทุกหน่วยงาน ทุก silo ลดคนได้ 30-50% จะเป็น ที่สมบูรณ์

เมื่อ สมบูรณ์ ตัวอย่างการบริการ ปชช.เช่น ใน1วันมี ปชช.ร้องเรียน1 ล.เรื่องระบบจะตอบก่อนเลยว่ารับทราบแล้ว แต่ละเรื่องจะมีหน่วยงานรับผิดชอบรับไปดูแล และจะตอบกลับผู้ร้องว่าจะแก้ปัญหาได้ภายในเวลาเท่าใด ส่วนระบบภายในจะแบ่งเป็น layerในการดูแลรับผิดชอบในการเข้าถึงชั้นความลับของsilo
#คุกมีไว้ขังคนจน#
Mr.V แห่งค่ายรถ Mitsubishi
โกงหนี้ 600 กว่าล้าน หนีไปสิงคโปร์ มีหมายจับ 5 ฉบับ + หมายแดงอินเตอร์โพล
แต่กฎหมายทำอะไรไม่ได้ !!!
ปัจจุบันเสวยสุขอยู่สิงคโปร์
เลิกอุดหนุนสินค้าของสิทธิผลมอเตอร์
#อย่าส่งเสริมคนโกง#
รอ Live ฟังการปรับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่นะคะ😊
ถ่ายทอดรึยังคะ
สอบถามหน่อยครับ
พักเที่ยง..บุคลากรข้าราชการสามารถนั่งจิบเบียร์ได้มั้ยครับ?
เว็บไซต์ กพร เข้าไม่ได้ครับ
ขอร้องเรียน ขอความเป็นธรรมด้วยคะ เอกสารครบ Faxเพิ่มเติม แต่ไม่มีสิทธิ์สอบ รับเงินค่าสมัครไปแล้ว เสียความรู้สึกมากๆ
วันกำหนดสอบแลปรกาศรายชื่อออกยังค่ะ ในเว็บไม่เห็นมีประกาศ
วันที่กำหนดสอบ ออกหรือยังครับ ดูได้ที่ไหนครับขอบคุณครับ
วันที่กำหนดสอบ ออกหรือยังครับ ดูได้ที่ไหนครับขอบคุณครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ศูนย์บริการประชาชน สำนักงาน สำนักงาน ป.ย.ป. Ieflic Office of the Prime Minister สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี T งานทะเบียนและประมวลผล คณะบร CDTI Student Activities สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดกา Ministry of Education Thailand สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศ กลุ่มภารกิจติดตามและประเมิ กองกำกับการอารักขา๑ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ศูนย์ฝึกอบรม บช.น.