กพร OPDC สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

เปิดเหมือนปกติ

📌 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จาก...
04/09/2021

📌 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐในการแปลงข้อเสนอแนะขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ด้านการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้แทนหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม จำนวน 360 คน

👨‍👩‍👦‍👦 โดยกิจกรรมประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1. การเสวนาในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสอดส่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ: มุมมองระดับนโยบายภาครัฐ”
โดยมีวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ได้แก่
1.1 นางฐิติวรดา ประดิษฐ์เพชร ผอ.สำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม สำนักงาน ป.ป.ช.
1.2 ว่าที่ร้อยโท เจนรบ พละเดช ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.
1.3 นายณัฐปกรณ์ ประเสริฐสุข สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
1.4 ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม นักวิจัยอาวุโส NECTEC

2. การเสริมสร้างขีดความสามารถศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ ในหัวข้อ “การออกแบบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อการบริหารความเสี่ยงการทุจริต”
โดย อ.สมเกียรติ โกศลสมบัติ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

✨สรุปสาระสำคัญ ดังนี้✨

1. สำนักงาน ป.ป.ท. มีช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐผ่านทางศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต และผ่านทางคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ซึ่งคลินิกฯ ยังทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้บริการวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริตด้วย

2. สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งเสริมให้ภาคประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริต ภายใต้โครงการ “Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต” ที่เน้นการเฝ้าสังเกต เฝ้าระวัง ร่วมกันสอดส่องและแจ้งเบาะแสการทุจริตโดยภาคประชาชนในพื้นที่ของตนเอง และได้จัดทำฐานข้อมูลการทุจริตเพื่อสอดส่องดูแลทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “ปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อต้านการทุจริต” ซึ่งใช้ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของประชาชน มาวิเคราะห์ ฉายภาพ และปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตทั่วประเทศ โดยพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีข้อมูลการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด ถึง 54% ของกรณีการทุจริตทั้งหมด

3. ปัจจุบันมีการนำแนวคิด Citizen Engagement - Transparency to Accountability ซึ่งใช้ประโยชน์จากข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ มาสร้างความโปร่งใสในภาครัฐ โดยมีตัวอย่างเครื่องมือการแจ้งปัญหาในต่างประเทศ เช่น
- U-Report social monitoring via SMS ของประเทศยูกันดา
- India: I change My city Mobile Apps ของประเทศอินเดีย
- FixMyStreet reports pothols ของรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

สำหรับในประเทศไทย ได้พัฒนาแอพพลิเคชัน LINE AI Chatbot ที่เรียกว่า Traffy Fondue ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการรับแจ้งปัญหาเมืองและข้อร้องเรียนจากประชาชน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำ Traffy Fondue มาใช้เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตซึ่งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนผู้แจ้งเบาะแส และมีกระบวนการคัดกรองเรื่องร้องเรียนและเบาะแสเพื่อไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

⏩ การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ...
03/09/2021

⏩ การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ได้มีการประชุมหารือความร่วมมือในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ) ประธาน อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม (นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รศ.ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล) ที่ปรึกษา สกสว. (คุณนิสากร จึงเจริญธรรม) รองผู้อำนวยการ สกสว. (รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์) รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นการหารือ ดังนี้

1. แนวทางการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ กรณีตัวอย่าง : การแก้ไขปัญหา PM 2.5

2. แนวทางการพัฒนาความร่วมมือและการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ระหว่าง สกสว. และสำนักงาน ก.พ.ร. ใน Agenda เรื่องอื่น ๆ

3. การหารือเรื่องการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงาน ก.พ.ร.

สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. สกสว. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะชุดความรู้ (Stock of knowledge) อยู่เป็นจำนวนมาก เช่น งานวิจัยด้าน PM 2.5 การจัดการขยะ พลังงาน การเกษตร เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ฯ ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาช่วยสนับสนุนการทำงานของสำนักงาน ก.พ.ร. ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (HPP) ได้ ซึ่งจะช่วยเสริมให้การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. แผนระยะสั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะดำเนินการนำร่องในเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดสิงห์บุรีและลำปาง โดยการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่แล้วไปผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ เช่น เครื่องมือวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก Dust boy/low cost sensor ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และในระยะต่อไปจะดำเนินการคัดเลือก หน่วยงานและจังหวัดที่จะดำเนินการนำร่องในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

3. สำนักงาน ก.พ.ร. และ สกสว. จะร่วมหาแนวทางในการผลักดันการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบราชการในหน่วยงานนต่าง ๆ ทั้งในเชิง Agenda และเชิง System เพื่อพัฒนากลไกและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

⏩ การประชุมสัมมนา “ภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย” ในวันที่ 3 กันยายน 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุ...
03/09/2021

⏩ การประชุมสัมมนา “ภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย”

ในวันที่ 3 กันยายน 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมสัมมนา “ภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย” โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) กล่าวเปิดงานสัมมนา โดยได้กล่าวถึง ภาครัฐระบบเปิดว่า ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่
1) ความโปร่งใส (Transparency) ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ การมีอิสระในการเข้าถึงข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูลของภาครัฐ
2) การมีส่วนร่วม (Participation) โดยการมีส่วนร่วมต้องเป็นการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation คือ เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจนทำให้มีความผูกพันต่อประเด็นสาธารณะ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้กับการมีส่วนร่วม ซึ่งการสร้างภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายเป็นกระบวนการสำคัญที่จะนำไปสู่ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความเท่าเทียมกันในสังคม อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่น ศรัทธาและความไว้วางใจที่จะพัฒนาไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

📢 ในช่วงแรก เป็นการบรรยาย 2 เรื่อง ได้แก่

1. การบรรยายเรื่อง “ระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Open Government and Meaningful Participation Ecosystem)” โดย นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม โดยสาระสำคัญได้กล่าวถึงความหมายและองค์ประกอบของ ระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ซึ่งประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ 2) การมีนโยบายและกฎหมายที่เอื้อต่อการเปิดระบบราชการ 3) การสร้างภาคีเครือข่าย 4) การสร้างแรงจูงใจ 5)การสนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากร 6) การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 7) การติดตามนโยบายของภาครัฐ และ 8) การสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการยกตัวอย่างการพัฒนาองค์ประกอบแต่ละด้านให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาแพลตฟอร์มในการเปิดเผยข้อมูล PM 2.5 การสร้างแรงจูงใจ โดยใช้แนวคิด "Nudge" เป็นต้น

2. การบรรยายเรื่อง “การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” โดย นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมีชัยพัฒนา โดยสาระสำคัญได้กล่าวถึงการใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

📢 ในช่วงที่ 2 เป็นการเสวนา เรื่อง “การสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Open Government and Meaningful Participation Ecosystem : OG & MP) ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)” ประกอบด้วย วิทยากร จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
2 นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
3. นายไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานอ้อย (ภาคกลาง) (บริษัท มิตรผล จำกัด)
4. นางสาวศิริพร ปัญญาเสน ผู้แทนภาคประชาสังคม (เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ)
5.นางสาวอภิญญา สิระนาท หัวหน้าโครงการ UNDP Accelerator Labs สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP ประเทศไทย)

โดยสรุปสาระสำคัญสรุป ได้ดังนี้
🔸 การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สิ่งสำคัญ คือ การมีข้อมูล เพื่อนำมาเตรียมความพร้อม และการตั้งยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่ถูกต้อง เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและตอบโจทย์ของปัญหา เช่น การให้ความสำคัญกับประโยชน์และปัญหาของประชาชน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น การกำหนดตัวชี้วัดจำนวนผู้ป่วยจากโรคทางเดินหายใจ ซึ่งทำให้ประชาชนหันมาตระหนักและใส่ใจกับสุขภาพ พร้อมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหามากขึ้น
🔸 การขับเคลื่อนเทคโนโลยี เริ่มต้นจากการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยต้องมีความถูกต้องและเพียงพอต่อการใช้ในการตัดสินใจ โดยภาครัฐควรนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และสื่อสารให้ประชาชนสามารถเข้าใจง่าย เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
🔸 ภาคเอกชน สิ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหา PM 2.5 คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เช่น การนำข้อมูลการลงทะเบียนของแปลงอ้อยมาวางแผนในการบริหารจัดการเพื่อลดการเผา ซึ่งจะก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นโยบายของภาครัฐก็ต้องเอื้อและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ซึ่งก็จะช่วยในการขยายผลของมิติการป้องกันให้เพิ่มมากขึ้น
🔸 ภาคประชาชน ในฐานะสมัชชาสุขภาพ ได้ดำเนินการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยเข้าลดช่องว่างระหว่างรัฐและชุมชนในการสร้างกลไกและกระบวนการทำงานที่มีเป้าหมายร่วมกันและเกื้อหนุนกัน สร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของร่วมกัน
🔸 การแก้ไขปัญหา PM 2.5 ควรบูรณาการการมีส่วนร่วมในแก้ปัญหาจากมุมมองหลายมิติ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านชีวิตความเป็นอยู่ ด้านสังคม ซึ่งควรทำความเข้าใจคนในพื้นที่ เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขและสร้างแรงจูงใจให้คนเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยี และข้อมูลมาเชื่อมโยงกันจะทำให้เห็นภาพที่กว้างมากขึ้น และเป็นหัวใจหลักในการประกอบการตัดสินใจและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสัมมนาได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1LSBw0AZaeNYaJiKMUHlM5NIEv8auw9nv?usp=sharing

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบรา...
03/09/2021

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ ครั้งที่ 4/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม

การประชุมได้พิจารณาผลการประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาการประเมินรางวัลเลิศรัฐ เช่น
1) ควรมีการถอดบทเรียนของผลงานที่โดดเด่นและนำข้อมูลไปเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณารางวัล 2) ควรมีการรวบรวมผลงานที่ดีและเผยแพร่เป็น Best Practice ให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ นำไปขยายผลต่อยอด 3)ควรมีการประสานกับหน่วยงานที่มีการพัฒนาเครื่องมือ หรือ Application เพื่อนำไปขยายผลใช้ประโยชน์ยังหน่วยงานอื่นเพิ่มมากขึ้น 4)เพิ่มช่องทางให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะการพัฒนาการทำงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

03/09/2021

วิดีโอประมวลภาพบรรยากาศจาก กิจกรรมรับฟังความเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ตามข้อเสนอแนะของ OECD เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) ในประเทศไทย ภายใต้โครงการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวมและการมองภาครัฐแห่งอนาคต วันที่ 24 สิงหาคม 2564

📣 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงวิชาการออนไลน์ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต📍วันพุธที่ 8 กันยายน ...
03/09/2021

📣 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงวิชาการออนไลน์ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต

📍วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ผ่าน Facebook Live

🔵 พบกับการนำเสนอการศึกษาและข้อค้นพบที่น่าสนใจจากการศึกษาของโครงการฯ
โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และคุณศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์
นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

👨‍👩‍👦‍👦 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และมุมมองการปฏิรูประบบราชการจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
- ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร
- ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้าน Behavioral Science
- คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล
ผู้ก่อตั้งบริษัท ลูกคิด (Lukkid) จำกัด และผู้เชี่ยวชาญด้าน Design Thinking

🗣 ห้ามพลาด (!)

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่⬇️
https://forms.gle/roX7odKzu3cph7fj8

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook Live⬇️
https://www.facebook.com/tdri.thailand

📣 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงวิชาการออนไลน์ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต

📍วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ผ่าน Facebook Live

🔵 พบกับการนำเสนอการศึกษาและข้อค้นพบที่น่าสนใจจากการศึกษาของโครงการฯ
โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และคุณศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์
นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

👨‍👩‍👦‍👦 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และมุมมองการปฏิรูประบบราชการจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
- ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร
- ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้าน Behavioral Science
- คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล
ผู้ก่อตั้งบริษัท ลูกคิด (Lukkid) จำกัด และผู้เชี่ยวชาญด้าน Design Thinking

🗣 ห้ามพลาด (!)

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่⬇️
https://forms.gle/roX7odKzu3cph7fj8

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook Live⬇️
https://www.facebook.com/tdri.thailand

📌 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จา...
02/09/2021

📌 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐในการแปลงข้อเสนอแนะขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ด้านการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้แทนหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม จำนวน 450 คน

👨‍👩‍👦‍👦 โดยกิจกรรม ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1. การเสวนาในหัวข้อ “การประเมินและบริหารความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐทั้งระบบ”
โดยมีวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ได้แก่
นางศิริเนตร กล้าหาญ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.
และ นายสมชัย ถิระวันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช.

และ 2. การเสริมสร้างขีดความสามารถศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ
ในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านความซื่อตรง”
โดย ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุววรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

✨สรุปสาระสำคัญ ดังนี้✨

1. หน่วยงานภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการประเมินและบริหารความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากผลการประเมินไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานนั้นมีการทุจริตสูง แต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสุขภาพขององค์กร เพื่อเตือนถึงความเสี่ยงการทุจริตและจะได้ดำเนินการลดความเสี่ยงดังกล่าวก่อนที่จะเกิดพฤติกรรมการทุจริตขึ้น
2. หน่วยงานภาครัฐต้องเปิดกว้างและเรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน โดยพัฒนาระบบเพื่อแบ่งปันและใช้ข้อมูลร่วมกัน และต้องคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และต้องนำข้อมูล (ข้อมูลความเสี่ยงการทุจริต ข้อมูลการประเมินผลปฏิบัติราชการ) ไปใช้ประโยชน์สูงสุด
3. ภาครัฐต้องแสวงหาวิธีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงาน โดยเฉพาะความเสี่ยงการทุจริต และต้องเปิดกว้างให้เกิดกระบวนการตรวจสอบที่ประชาชนมีส่วนร่วม
4. การนำเครื่องมือทางการบริหารที่มีอยู่ในปัจจุบันไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การนำข้อมูลการประเมิน ITA ไปใช้ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต
5. การใช้เทคโนโลยีมาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น e-Service
6. ภาวะผู้นำในองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการผลักดันให้องค์กรนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน และผู้นำภาครัฐต้องเปิดใจพร้อมลงทุนนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาปรับใช้ในองค์กร

ชวนมาทำกิจกรรมดี ๆ 💞 OPDC FIGHTS COVID-19 TOGETHER ✨เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19--------------------------...
02/09/2021

ชวนมาทำกิจกรรมดี ๆ
💞 OPDC FIGHTS COVID-19 TOGETHER ✨
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
---------------------------------------------
ร่วมบริจาค ได้ 2 ต่อ
ได้ที่ 1⃣ ได้ร่วมสมทบทุนโครงการ OPDC FIGHTS COVID-19 TOGETHER เพื่อจัดหาอาหารแห้งและเวชภัณฑ์ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
ได้ที่ 2⃣ ทุกยอดบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
---------------------------------------------
▶️ สามารถร่วมบริจาคได้ที่
ชื่อบัญชี : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี : 067-1-06015-5
---------------------------------------------
📍 สอบถามเพิ่มเติม
LINE: @opdcfightcovid

ชวนมาทำกิจกรรมดี ๆ
💞 OPDC FIGHTS COVID-19 TOGETHER ✨
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
---------------------------------------------
ร่วมบริจาค ได้ 2 ต่อ
ได้ที่ 1⃣ ได้ร่วมสมทบทุนโครงการ OPDC FIGHTS COVID-19 TOGETHER เพื่อจัดหาอาหารแห้งและเวชภัณฑ์ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
ได้ที่ 2⃣ ทุกยอดบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
---------------------------------------------
▶️ สามารถร่วมบริจาคได้ที่
ชื่อบัญชี : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี : 067-1-06015-5
---------------------------------------------
📍 สอบถามเพิ่มเติม
LINE: @opdcfightcovid

📣 ยอดบริจาคสะสมโครงการOPDC FIGHTS​ COVID-19 TOGETHER132,329 บาท(ยอดบริจาควันนี้ิ 9,500 บาทณ วันที่ 1 ก.ย. 64 เวลา 16.30 ...
01/09/2021

📣 ยอดบริจาคสะสมโครงการ
OPDC FIGHTS​ COVID-19 TOGETHER
132,329 บาท
(ยอดบริจาควันนี้ิ 9,500 บาท
ณ วันที่ 1 ก.ย. 64 เวลา 16.30 น.)​

🙏🏻 ขอขอบคุณ​ทุกท่าน​ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดหาอาหารแห้งและเวชภัณฑ์
ให้แก่ผู้ได้รับ​ผลกระทบ​จากสถานการณ์ COVID-19
------------------------------------------
▶️ หากท่านใดสนใจร่วมบริจาคได้ที่
ชื่อบัญชี : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี : 067-1-06015-5
**ทุกยอดบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้**

📍 สอบถามเพิ่มเติม
LINE: @opdcfightcovid

📣 ยอดบริจาคสะสมโครงการ
OPDC FIGHTS​ COVID-19 TOGETHER
132,329 บาท
(ยอดบริจาควันนี้ิ 9,500 บาท
ณ วันที่ 1 ก.ย. 64 เวลา 16.30 น.)​

🙏🏻 ขอขอบคุณ​ทุกท่าน​ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดหาอาหารแห้งและเวชภัณฑ์
ให้แก่ผู้ได้รับ​ผลกระทบ​จากสถานการณ์ COVID-19
------------------------------------------
▶️ หากท่านใดสนใจร่วมบริจาคได้ที่
ชื่อบัญชี : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี : 067-1-06015-5
**ทุกยอดบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้**

📍 สอบถามเพิ่มเติม
LINE: @opdcfightcovid

ที่อยู่

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10300

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมาของสำนักงาน ก.พ.ร. การปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ. 2545 ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2545 โดยมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ได้มุ่งเน้นให้การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และกำหนดให้มี คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นกลไก ขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว โดยมี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการ ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอื่น ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงนับได้ว่าสำนักงาน ก.พ.ร. ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 โดยในครั้งนั้นได้กำหนดให้สำนักงาน ก.พ.ร. มีลักษณะเป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีฐานะเป็นกรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ต่อมา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2550 ได้กำหนดให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่รับ ผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร. และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือ ก.พ.ร. กำหนด โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงาน ก.พ.ร. และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ดังนั้น สำนักงาน ก.พ.ร. จึงถือเอาวันที่ 15 กันยายนของทุกปีเป็น วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ก.พ.ร.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623569999

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

-

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กพร OPDCผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กพร OPDC:

วิดีโอทั้งหมด

ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (Office of Public Sector Development Commission: OPDC) 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 e-mail: [email protected]

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คาดว่า น่าจะ เป็นที่เชื่อถือและพึ่งพายามยากได้อย่างยุติธรรม
Ghvvnbbbn
https://posttoday.com/finance-stock/news/632029 มีแต่จะลดคนลง30-50% แต่ตรงกันข้าม รับเพิ่มอีก 40000 อัตรา ถ้า นายกตู่ทำ #egov ให้ครบหลูป ปัจจุบันแต่ละหน่วยงานรัฐต่างมีdata กองไว้ในส่วนของตัวเอง เป็นsilo นับร้อยsilo ซึ่งต่างไม่สามารถเชื่อมต่อ ดึง data มาประมวญใช้ได้ เพราะต่างวิ่งคนละ platform เป็นระบบที่เรียกว่า portal ต้องใช้ Service Oriented Architecture( #SOA) ซึ่งเป็น Middle ware จะเข้ามาช่วยเสริม เชื่อมต่อของเดิมที่ต่าง platform ต่าง coding ให้ #ระบบราชการ ทำงานได้อย่างลื่นไหล สามารถดึง dataได้จากทุกหน่วยงาน ทุก silo ลดคนได้ 30-50% จะเป็น #egov ที่สมบูรณ์ เมื่อ #egov สมบูรณ์ ตัวอย่างการบริการ ปชช.เช่น ใน1วันมี ปชช.ร้องเรียน1 ล.เรื่องระบบจะตอบก่อนเลยว่ารับทราบแล้ว แต่ละเรื่องจะมีหน่วยงานรับผิดชอบรับไปดูแล และจะตอบกลับผู้ร้องว่าจะแก้ปัญหาได้ภายในเวลาเท่าใด ส่วนระบบภายในจะแบ่งเป็น layerในการดูแลรับผิดชอบในการเข้าถึงชั้นความลับของsilo
#คุกมีไว้ขังคนจน# Mr.V แห่งค่ายรถ Mitsubishi โกงหนี้ 600 กว่าล้าน หนีไปสิงคโปร์ มีหมายจับ 5 ฉบับ + หมายแดงอินเตอร์โพล แต่กฎหมายทำอะไรไม่ได้ !!! ปัจจุบันเสวยสุขอยู่สิงคโปร์ เลิกอุดหนุนสินค้าของสิทธิผลมอเตอร์ #อย่าส่งเสริมคนโกง#
รอ Live ฟังการปรับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่นะคะ😊
ถ่ายทอดรึยังคะ
สอบถามหน่อยครับ พักเที่ยง..บุคลากรข้าราชการสามารถนั่งจิบเบียร์ได้มั้ยครับ?
เว็บไซต์ กพร เข้าไม่ได้ครับ
ขอร้องเรียน ขอความเป็นธรรมด้วยคะ เอกสารครบ Faxเพิ่มเติม แต่ไม่มีสิทธิ์สอบ รับเงินค่าสมัครไปแล้ว เสียความรู้สึกมากๆ
วันกำหนดสอบแลปรกาศรายชื่อออกยังค่ะ ในเว็บไม่เห็นมีประกาศ
วันที่กำหนดสอบ ออกหรือยังครับ ดูได้ที่ไหนครับขอบคุณครับ
วันที่กำหนดสอบ ออกหรือยังครับ ดูได้ที่ไหนครับขอบคุณครับ