พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เปิดบริการทุกวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.30 น. หยุดทุกวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
(10)

เปิดเหมือนปกติ

แจ้งกำหนดปิดทำการ เนื่องในวันหยุดชดเชย ตามมติคณะรัฐมนตรี
18/11/2020

แจ้งกำหนดปิดทำการ เนื่องในวันหยุดชดเชย ตามมติคณะรัฐมนตรี

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23/10/2020

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

แจ้งกำหนดปิดทำการ เนื่องในวันปิยมหาราช
22/10/2020

แจ้งกำหนดปิดทำการ เนื่องในวันปิยมหาราช

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13/10/2020

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปิดทำการในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ตามมติคณะรัฐมนตรี
03/09/2020

ปิดทำการในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ตามมติคณะรัฐมนตรี

๑๒  สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง#ทรงพระเจริญ
12/08/2020

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

#ทรงพระเจริญ

ปิดให้บริการ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ (RTAF Symposium)
10/08/2020

ปิดให้บริการ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ (RTAF Symposium)

ประกาศปิดทำการ
10/08/2020

ประกาศปิดทำการ

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว#ทรงพระเจริญ
27/07/2020

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

#ทรงพระเจริญ

แจ้งวันปิดทำการ ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563 และจะเปิดทำการในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
23/07/2020

แจ้งวันปิดทำการ ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563 และจะเปิดทำการในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

13/07/2020
วันเข้าพรรษาความเป็นมาของการเข้าพรรษาประวัติพิธีเข้าพรรษาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีเรื่องเล่าว่า ในประเทศอินเดียในสมัยโบ...
06/07/2020

วันเข้าพรรษา

ความเป็นมาของการเข้าพรรษา
ประวัติพิธีเข้าพรรษาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีเรื่องเล่าว่า ในประเทศอินเดียในสมัยโบราณ เมื่อถึงฤดูฝน น้ำมักท่วม ผู้ที่สัญจรไปมาระหว่างเมือง เช่น พวกพ่อค้า ก็หยุดเดินทางไปมาชั่วคราว พวกเดียรถีย์และปริพาชกผู้ถือลัทธิต่าง ๆ ก็หยุดพัก ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งตลอดฤดูฝน ทั้งนี้เพราะการคมนาคมไม่สะดวก ทางเป็นหลุมเป็นโคลน เมื่อเกิดพระพุทธศาสนาแล้ว พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกเผยแพร่พระศาสนาต่อไป นับเป็นพุทธจริยาวัตรและในตอนแรกที่ยังมีพระภิกขุสงฆ์ไม่มาก พระภิกขุสงฆ์ปฏิบัติประพฤติตามพระพุทธเจ้า ความครหานินทาใด ๆ ก็ไม่เกิดมีขึ้นจึงไม่ต้องทรงตั้งบัญญัติพิธีอยู่จำพรรษา ครั้นพอพระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไปกว้าง พระภิกขุสงฆ์ได้เพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้น

วันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์ มีพระภิกขุ ๖ รูป ฉัพพัคคีย์ แม้เมื่อถึงฤดูฝน ก็ยังพากันจาริกไปมา เที่ยวเหยียบย่ำข้าวกล้าหญ้าระบัด และสัตว์เล็กสัตว์น้อยให้เกิดความเสียหายและตายไป ประชาชนจึงพากันติเตียนว่าไฉนพระสมณศากยบุตรจึงเที่ยวไปมาอยู่ทุกฤดูกาล พากันเหยียบย่ำข้าวกล้าและต้นไม้ตลอดจนทั้งสัตว์หลายตายจำนวนมาก แม้พวกเดียรถีย์และปริพาชก ก็ยังหยุดพักในฤดูฝนหรือจนแม้แต่นกก็ยังรู้จักทำรังเพื่อพักหลบฝน เมื่อความเรื่องนี้ทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงบัญญัติเป็นธรรมเนียมให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาในที่แห่งเดียวตลอด ๓ เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ห้ามมิให้พระภิกษุเที่ยวไปค้างคืนที่อื่น หากมีธุระกิจเป็นอันชอบด้วยพระวินัย จึงไปได้ด้วยการทำสัตตาหกรณียะ คือต้องกลับมาที่พักเดิมภายใน ๗ วัน นอกจากนั้นห้ามเด็ดขาด และปรับอาณัติแก่ผู้ฝ่าฝืนล่วงละเมิดพระบัญญัติพิธีการปฏิบัติในวันเข้าพรรษา มีความเป็นมาดังกล่าวนี้

ข้อมูลจากเว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นั้นคือ “วันอาสาฬหบูชา” ซึ่งวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๓ นี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓เป็นวันคล...
05/07/2020

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นั้นคือ “วันอาสาฬหบูชา” ซึ่งวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๓ นี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมือง พาราณสี ในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้เป็นเหตุให้ท่าน พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้ธรรมจักษุ (โสดาปัตติมรรค หรือ โสดาปัตติมรรคญาณ คือญาณที่ทำให้สำเร็จเป็นโสดาบัน) ดวงตาเห็นธรรม คือ ปัญญา รู้เห็นความจริงว่า สิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไป เป็นธรรมดา แล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์ เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของ พระพุทธศาสนา และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ข้อมูลจากเว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย...
04/07/2020

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

แจ้งปิดทำการ ในวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2563 นี้นะคะ
03/07/2020

แจ้งปิดทำการ ในวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2563 นี้นะคะ

กองทัพอากาศ ขอเชิญติดตามชม สารคดีโทรทัศน์เทิดพระเกียรติ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณ...
11/06/2020

กองทัพอากาศ ขอเชิญติดตามชม สารคดีโทรทัศน์เทิดพระเกียรติ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ชุด "๑๐๐ ปี ทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ"
ระหว่าง ๙ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
(๕ วัน วันละ ๑ ตอน)
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

📺ช่อง ๓ (33HD) เวลา ๐๕.๒๐ น.
📺ททบ.๕ เวลา ๒๐.๑๕ น.(หลังข่าวพระราชสำนัก)
📺ThaiPBS เวลา ๒๓.๕๐ น.
📲FB:ข่าวประจำวัน ทอ. เวลา ๑๔.๐๐ น.
📺IPTV ทอ. เวลา ๐๘.๓๐ น.
🅾️Youtube: RTAF CH

มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยกับผู้ที่จะเข้ามาเยี่ยมชม กรุณาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะทุกคน # เราจะผ่านไปด้วยกัน COVID-1...
08/06/2020

มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยกับผู้ที่จะเข้ามาเยี่ยมชม กรุณาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะทุกคน # เราจะผ่านไปด้วยกัน COVID-19

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 นี้แล้วนะคะ
08/06/2020

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 นี้แล้วนะคะ

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงพระเจริญ
03/06/2020

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ

วันพืชมงคล  🌾
10/05/2020

วันพืชมงคล 🌾

วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
06/05/2020

วันวิสาขบูชา
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
ของสมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

๕  พฤษภาคม  วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ#ทรงพระเจริญ
05/05/2020

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

#ทรงพระเจริญ

วันฉัตรมงคล ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๓เป็นวันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
04/05/2020

วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เป็นวันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประกาศการเลื่อนกำหนดการเปิดพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
01/05/2020

ประกาศการเลื่อนกำหนดการเปิดพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

๒๙ เมษายน  วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร#ทรงพระเจ...
29/04/2020

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร
สิริวิบูลยราชกุมาร
#ทรงพระเจริญ

วันจักรี๖  เมษายน ของทุกปี  เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็...
06/04/2020

วันจักรี
๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี

๕ เมษายน ๒๕๖๓ วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
05/04/2020

๕ เมษายน ๒๕๖๓ วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทรงพระเจริญ
02/04/2020

ทรงพระเจริญ

27/03/2020
Photos from พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ's post
20/03/2020

Photos from พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ's post

ประกาศเปิดทำการให้เข้าเยี่ยมชมตามปกติ
04/03/2020

ประกาศเปิดทำการให้เข้าเยี่ยมชมตามปกติ

๑๗ ก.พ.๒๕๖๓ ครบรอบ ๑๐๐ ปี การทดลองการคมนาคมทางอากาศครั้งแรก ในประเทศไทย
17/02/2020

๑๗ ก.พ.๒๕๖๓ ครบรอบ ๑๐๐ ปี การทดลองการคมนาคมทางอากาศครั้งแรก ในประเทศไทย

เเจ้งปิดทำการ!
14/02/2020

เเจ้งปิดทำการ!

🔊ประกาศปิดทำการ
07/02/2020

🔊ประกาศปิดทำการ

"เชิดชูเกียรติทหารกล้า"
03/02/2020

"เชิดชูเกียรติทหารกล้า"

ที่อยู่

171 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
Bangkok
10210

เวลาทำการ

อังคาร 09:00 - 15:30
พุธ 09:00 - 15:30
พฤหัสบดี 09:00 - 15:30
ศุกร์ 09:00 - 15:30
เสาร์ 09:00 - 15:30
อาทิตย์ 09:00 - 15:30

เบอร์โทรศัพท์

025341853

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 10-12 ส.ค. 2562เปิดทำการหรือหยุดวันไหนบ้างครับ
โรงเรียนเทพประทานพร จ.นนทบุรี จะทำเรื่องเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ จะทำเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาท่านใด โรงเรียนมีความประสงค์จะนำนักเรียนป.1-6ไปทัศนศึกษาประมาณพ.ย62ประมาณ350คนสามารถติดต่อใครได้บ้าง หรือทางfacebook
มาตามหาคนในเครื่องแบบในอนาคตค่ะ
วันเด็กปีนี่มีอะไรพิเศษมั้ยครับ
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เปิดบริการช่วงวันขึ้นปีใหม่ด้วยนะครับ 30 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62 เชิญครับ
เครื่องบินฝึกแบบที่ 19 (บ.ฝ.19) หมายเลข ทอ.6/34 หรือเครื่องบินฝึกแบบ PC-9 สมาชิกใหม่ของพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
คณะนักเรียนนายเรืออากาศสเปน มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ทอ.เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ก.ค.61 ที่ผ่านมา
ศุกร์13 ตค นี้ เปิดไหมครับ
อยากทราบว่าวันอาทิตย์เปิดมั้ยครับ ถ้าเปิดเปิดกี่โมงถึงกี่โมง
งานปั้นตามแบบเจ้าของ บุคลิค ชั้นยศมีตัวเดียวในโลกสนใจติดต่อได้เลยครับ
วันอาทิตย์ที่ 13 เปิดไหมครับ
ขอบคุณสำหรับคำอวยพรวันเกิดนะครับ