คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาว

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาว ติดตามกิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(18)

เปิดเหมือนปกติ

💥💥 ประกาศ การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต 💥💥 💢 แจ้งลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา (ใบรับรองคุ...
07/04/2021

💥💥 ประกาศ การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต 💥💥

💢 แจ้งลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563

📍 สถานที่ลงทะเบียนบัณฑิต One stop Service สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

07/04/2021
CE SSRU

IOT Mini-Project: ARM Robot จัดทำโดย นายธนกฤต เมธามณิยานนท์ นายกนก ศุภลักษณ์ นายณัฐพล กลั่นเพชร์ นายธนากร นามมัน และนายณัฐกิตต์ สิขเรศสกุล
ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CPE2227 ระบบดิจิทัลขั้นสูง ประจำภาคเรียน 2/2563 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
https://youtu.be/hyuu73UVij8

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
www.ce.fit.ssru.ac.th
www.facebook.com/ComputerEngineeringSSRU

________________________________________
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota)
1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 20 เมษายน 2564 ที่เว็บไซต์
http://admission.ssru.ac.th
http://fit.ssru.ac.th
http://ssru.ac.th

IOT Mini-Project: ARM Robot จัดทำโดย นายธนกฤต เมธามณิยานนท์ นายกนก ศุภลักษณ์ นายณัฐพล กลั่นเพชร์ นายธนากร นามมัน และนายณัฐกิตต์ สิขเรศสกุล

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CPE2227 ระบบดิจิทัลขั้นสูง ประจำภาคเรียน 2/2563 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://youtu.be/hyuu73UVij8

07/04/2021
CE SSRU

IOT Mini-Project: TRUN Talking robot using node MCU
จัดทำโดย นางสาวบุษบา อุบลน้อย นางสาวอาทิติยา คุ้มด้วง นางสาววิวรรณรัตน์ สารมาตย์ และนางสาวพิมพกานต์ คิดอ่าน
ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CPE2227 ระบบดิจิทัลขั้นสูง ประจำภาคเรียน 2/2563 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
https://www.youtube.com/watch?v=yBcivExHfrM

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
www.ce.fit.ssru.ac.th
www.facebook.com/ComputerEngineeringSSRU

________________________________________
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota)
1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 20 เมษายน 2564 ที่เว็บไซต์
http://admission.ssru.ac.th
http://fit.ssru.ac.th
http://ssru.ac.th

IOT Mini-Project: TRUN Talking robot using node MCU

จัดทำโดย นางสาวบุษบา อุบลน้อย นางสาวอาทิติยา คุ้มด้วง นางสาววิวรรณรัตน์ สารมาตย์ และนางสาวพิมพกานต์ คิดอ่าน

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CPE2227 ระบบดิจิทัลขั้นสูง ประจำภาคเรียน 2/2563 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://www.youtube.com/watch?v=yBcivExHfrM

จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า ที่มาให้ความรู้ และเล่าประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้แก่น้องๆ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอ...
07/04/2021

จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า ที่มาให้ความรู้ และเล่าประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้แก่น้องๆ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
🗓วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564
📍ณ อาคาร 47 ชั้น 1 ห้อง 4711
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
www.facebook.com/ComArchSsru

________________________________________
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota)
1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 20 เมษายน 2564 ที่เว็บไซต์
http://admission.ssru.ac.th
http://fit.ssru.ac.th
http://ssru.ac.th

👉🏻ภาพบรรยากาศงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ

" Creative & Design 2021 "

👉🏻จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า ที่มาให้ความรู้ และเล่าประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้แก่น้องๆ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม

🗓วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564
📍ณ อาคาร 47 ชั้น 1 ห้อง 4711
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี ที่มีรายวิชาเรียนตามหลักสูตร ใ...
05/04/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี ที่มีรายวิชาเรียนตามหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 3/2563 (ซัมเมอร์)

ขอให้ผู้กู้ยืมเข้าไปบันทึกแบบคำขอกู้ยืม ในระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 พ.ค. 2564 และขอให้ผู้กู้ติดตามประกาศวันเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ของภาคเรียนที่ 3/2563 จากงานกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง หมายเหตุ ขอให้ผู้กู้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด หากระบบปิดแล้ว ผู้กู้จะไม่สามารถขอกู้ยืมของภาคเรียนที่ 3/2563 ได้

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี ที่มีรายวิชาเรียนตามหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 3/2563 (ซัมเมอร์)

ขอให้ผู้กู้ยืมเข้าไปบันทึกแบบคำขอกู้ยืม ในระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 พ.ค. 2564 และขอให้ผู้กู้ติดตามประกาศวันเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ของภาคเรียนที่ 3/2563 จากงานกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง หมายเหตุ ขอให้ผู้กู้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด หากระบบปิดแล้ว ผู้กู้จะไม่สามารถขอกู้ยืมของภาคเรียนที่ 3/2563 ได้

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 15.30-18.30 น. อาจารย์ ดร.ไสว ศิริทองถาวร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสา...
05/04/2021

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 15.30-18.30 น. อาจารย์ ดร.ไสว ศิริทองถาวร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ "สรงน้ำพระ เสริมมงคลวันสงกรานต์” เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าความสำคัญของการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในสาขาวิชา และแสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ต่อครูบาอาจารย์ ณ ลานหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จิตรกันยา ปิมปา ถ่ายภาพ/รายงาน
________________________________________
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota)
1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 20 เมษายน 2564 ที่เว็บไซต์
http://admission.ssru.ac.th
http://fit.ssru.ac.th
http://ssru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมือกับธนาคารออมสินในโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และการส่งเสริมพัฒน...
05/04/2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมือกับธนาคารออมสินในโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Smart Start Idea by GSB startup

__________________________________#เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ร...
05/04/2021

__________________________________
#เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota)
1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 20 เมษายน 2564
คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772
หรือโทรฝ่ายรับสมัคร 021601380
สมัครที่ http://admission.ssru.ac.th
#tiktok #ce_ssru #ssru #วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #TCAS64 #Dek64

https://www.eduzones.com/2021/04/01/ssru-197/

นายกรเทพ เลี่ยมแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นตัวแทนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไปแนะแนวการศึกษาต่อ โดยนำเสนอระบบการเรี...
05/04/2021

นายกรเทพ เลี่ยมแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นตัวแทนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไปแนะแนวการศึกษาต่อ โดยนำเสนอระบบการเรียนการสอนให้กับน้องๆ นักเรียน ชั้น ม.5 และชี้น ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้แนะนำการเรียนการสอนเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับน้องๆเบื้องต้น
:
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบเช่น การเขียน Code การเขียนเกมส์ และมีการทำสิ่งประดิษฐ์มากมาย ที่รอให้น้องๆ ได้มาเรียนรู้อีกหลายอย่าง

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
www.ce.fit.ssru.ac.th
www.facebook.com/ComputerEngineeringSSRU
__________________________________
#เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota)
1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 20 เมษายน 2564
คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772
หรือโทรฝ่ายรับสมัคร 021601380
สมัครที่ http://admission.ssru.ac.th
#tiktok #ce_ssru #ssru #วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #TCAS64 #Dek64

นายกรเทพ เลี่ยมแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นตัวแทนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไปแนะแนวการศึกษาต่อ โดยนำเสนอระบบการเรียนการสอนให้กับน้องๆ นักเรียน ชั้น ม.5 และชี้น ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้แนะนำการเรียนการสอนเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับน้องๆเบื้องต้น
:
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบเช่น การเขียน Code การเขียนเกมส์ และมีการทำสิ่งประดิษฐ์มากมาย ที่รอให้น้องๆ ได้มาเรียนรู้อีกหลายอย่าง

วันที่ 3 เมษายน 2564 อาจารย์ ขวัญเรือน รัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน...
05/04/2021

วันที่ 3 เมษายน 2564 อาจารย์ ขวัญเรือน รัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet มีหัวข้อในการประชุม คือ “การนำเสนอการฝึกงาน ของวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 60” โดยมีการเล่าประสบการณ์การฝึกงานให้รุ่นน้องที่จะเตรียมฝึกงานในรุ่นต่อไป ได้รับความรู้ เนื้อหา รายละเอียดครบถ้วน ในการฝึกงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
www.ce.fit.ssru.ac.th
www.facebook.com/ComputerEngineeringSSRU
__________________________________
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota)
1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 20 เมษายน 2564
คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772
หรือโทรฝ่ายรับสมัคร 021601380
สมัครที่ http://admission.ssru.ac.th

วันที่ 3 เมษายน 2564 อาจารย์ ขวัญเรือน รัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet มีหัวข้อในการประชุม คือ “การนำเสนอการฝึกงาน ของวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 60” โดยมีการเล่าประสบการณ์การฝึกงานให้รุ่นน้องที่จะเตรียมฝึกงานในรุ่นต่อไป ได้รับความรู้ เนื้อหา รายละเอียดครบถ้วน ในการฝึกงาน

1-3 เมษายน 2564 นางสาวปุณฑริกา สายหยุด นางสาววรีพร ประทุมทอง และนายณัฐกาญจน์ ภิญโญทรัพย์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Mobile ...
05/04/2021

1-3 เมษายน 2564 นางสาวปุณฑริกา สายหยุด นางสาววรีพร ประทุมทอง และนายณัฐกาญจน์ ภิญโญทรัพย์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Mobile Application for Basic Computer Troubleshooting using TensorFlow Lite" ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM โดยมีอาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้อง 4726 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผลงานวิจัยดังกล่าวจะเผยแพร่ในฐานข้อมูล IEEE Xplore ซึ่งเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยที่มีความสำคัญสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมีดัชนีในฐานข้อมูล Scopus โดยจะเป็นงานวิจัยชิ้นที่สองของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการเผยแพร่
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
www.ce.fit.ssru.ac.th
www.facebook.com/ComputerEngineeringSSRU
__________________________________
#เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota)
1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 20 เมษายน 2564
คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772
หรือโทรฝ่ายรับสมัคร 021601380
สมัครที่ http://admission.ssru.ac.th
#tiktok #ce_ssru #ssru #วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #TCAS64 #Dek64

1-3 เมษายน 2564 นางสาวปุณฑริกา สายหยุด นางสาววรีพร ประทุมทอง และนายณัฐกาญจน์ ภิญโญทรัพย์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Mobile Application for Basic Computer Troubleshooting using TensorFlow Lite" ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM โดยมีอาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้อง 4726 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลงานวิจัยดังกล่าวจะเผยแพร่ในฐานข้อมูล IEEE Xplore ซึ่งเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยที่มีความสำคัญสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมีดัชนีในฐานข้อมูล Scopus โดยจะเป็นงานวิจัยชิ้นที่สองของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการเผยแพร่

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
www.ce.fit.ssru.ac.th
__________________________________
#เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota)
1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 20 เมษายน 2564
คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772
หรือโทรฝ่ายรับสมัคร 021601380
สมัครที่ http://admission.ssru.ac.th
#tiktok #ce_ssru #ssru #วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #TCAS64 #Dek64

05/04/2021
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สวนสุนันทา

3 นาทีต่อไปนี้จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักสาขา IDP มากยิ่งขึ้น ว่าแขนงออกแบบบรรจุภัณฑ์เราเรียนอะไรกัน และพี่ๆ น่ารักกันขนาดไหน พวกเราตั้งใจถ่ายทำคลิปนี้เพื่อน้องๆ 🙂 ฝากแชร์กันด้วยน้า
------------------------------------------------------------------------------------
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#สำหรับน้องๆที่มีความฝันอยากเป็นนักออกแบบ
สมัครเรียน : https://admission.ssru.ac.th/
รหัส 2541 แขนงการออกแบบบรรจุภัณฑ์
รหัส 2542 แขนงการออกแบบผลิตภัณฑ์
คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772
หรือโทรฝ่ายรับสมัคร 021601380
มือถือ: 0816160636 (ผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี)
ID Line: Fit.ssru
E-mail: [email protected]; [email protected]
#idpssru #fitssru #ssru #dek64 #tcas64
#เด็กออกแบบ #ออกแบบสวนนัน

3 นาทีต่อไปนี้จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักสาขา IDP มากยิ่งขึ้น ว่าแขนงออกแบบบรรจุภัณฑ์เราเรียนอะไรกัน และพี่ๆ น่ารักกันขนาดไหน พวกเราตั้งใจถ่ายทำคลิปนี้เพื่อน้องๆ :) ฝากแชร์กันด้วยน้า

------------------------------------------------------------------------------------
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สำหรับน้องๆที่มีความฝันอยากเป็นนักออกแบบ
สมัครเรียน : https://admission.ssru.ac.th/
รหัส 2541 แขนงการออกแบบบรรจุภัณฑ์
รหัส 2542 แขนงการออกแบบผลิตภัณฑ์

คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772
หรือโทรฝ่ายรับสมัคร 021601380
มือถือ: 0816160636 (ผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี)
ID Line: Fit.ssru
E-mail: [email protected]; [email protected]
#idpssru #fitssru #ssru #dek64 #tcas64
#เด็กออกแบบ #ออกแบบสวนนัน

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บร...
05/04/2021

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

จิตรกันยา ปิมปา ถ่ายภาพ/รายงาน
________________________________________
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota)
1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 20 เมษายน 2564 ที่เว็บไซต์
http://admission.ssru.ac.th
http://fit.ssru.ac.th
http://ssru.ac.th

One Stop Service มรภ.สวนสุนันทา
05/04/2021

One Stop Service มรภ.สวนสุนันทา

ประกาศ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษใ...
31/03/2021

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในห้องเรียนและสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 4711 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิไลจิตร นิลสวัสดิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย
________________________________________
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota)
1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 20 เมษายน 2564 ที่เว็บไซต์
http://admission.ssru.ac.th
http://fit.ssru.ac.th
http://ssru.ac.th

“แฝกก๊อซาว” ชื่อแบรนด์ที่บ่งบอกถึงงานฝีมือหัตถกรรมพื้นถิ่น คุณน้าคุณป้าสานหญ้าแฝกอย่างตั้งใจ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่ารัก...
29/03/2021

“แฝกก๊อซาว” ชื่อแบรนด์ที่บ่งบอกถึงงานฝีมือหัตถกรรมพื้นถิ่น คุณน้าคุณป้าสานหญ้าแฝกอย่างตั้งใจ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่ารัก ร่วมสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภค ผ่านการศึกษาพัฒนาและสนับสนุนจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา อ.ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน ได้ลงพื้นที่ต่อยอดศึกษาความต้องการ การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
www.facebook.com/idpssru
__________________________________
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota)
1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 20 เมษายน 2564
คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772
หรือโทรฝ่ายรับสมัคร 021601380
สมัครที่ http://admission.ssru.ac.th

งานถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน เป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่อาจารย์ในสาขาวิชา มีความตั...
29/03/2021

งานถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน เป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่อาจารย์ในสาขาวิชา มีความตั้งใจ และมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนเสมอมา อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน แขนงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ลงพื้นที่ศึกษาความต้องการของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ โดยมุ่งหวังให้งานครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคนในชุมชนครับ

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
www.facebook.com/idpssru
__________________________________
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota)
1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 20 เมษายน 2564
คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772
หรือโทรฝ่ายรับสมัคร 021601380
สมัครที่ http://admission.ssru.ac.th

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ " Creative & Design 2021 " จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า ที่มาให้ความรู้ และเล่าประสบการณ์...
29/03/2021

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ " Creative & Design 2021 " จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า ที่มาให้ความรู้ และเล่าประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้แก่น้องๆ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม

นางสาวชณาพร สิวารักษ์กานกุล (พี่แนน) - เขียนแบบอินทีเรีย
นายณัฐพล ใจรังษี (พี่เจน) - 3D Interior
นายพิสิษฐ์ สุทัศน์ชูโต (พี่เปียว) - 3D Interior
นายโอฬาร สุวพัศน์ (พี่โอฬาร) - BIM Modeler

24 มีนาคม 2564 อาคาร 47 ชั้น 1 ห้อง 4711 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
www.facebook.com/ComArchSsru
__________________________________
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota)
1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 20 เมษายน 2564
คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772
หรือโทรฝ่ายรับสมัคร 021601380
สมัครที่ http://admission.ssru.ac.th

25 มี.ค. 2564 คุณณัฐญา ทองศาสตร์ Business Development Manager จากบริษัท VSTECS มานำเสนอซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud แล...
29/03/2021

25 มี.ค. 2564 คุณณัฐญา ทองศาสตร์ Business Development Manager จากบริษัท VSTECS มานำเสนอซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud และ Feature ใหม่ๆ ของ Adobe เช่น Aero, Animate. XD, Sign เป็นต้น ให้กับอาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัทรา ลูกรักษ์ และอาจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
www.ce.fit.ssru.ac.th
www.facebook.com/ComputerEngineeringSSRU
__________________________________
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota)
1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 20 เมษายน 2564
คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772
หรือโทรฝ่ายรับสมัคร 021601380
สมัครที่ http://admission.ssru.ac.th
#tiktok #ce_ssru #ssru #วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #TCAS64 #Dek64

ที่อยู่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 43 เลขที่ 1 ถนน
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 160 1438

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาว:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

💸 บริการเงินด่วนทันใจ สินเชื่อเงินสดสินเชื่อเพื่อธุรกิจ เพื่อต่อยอดธุรกิจของท่าน เรายินดีบริการให้คุณอย่างเต็มที่ให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของท่าน • เอกสารไม่ยุ่งยาก อนุมัติไว ให้วงเงินสูง • ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ • ไม่ต้องมีคนค้ำหรือหลักทรัพย์ • ผ่านการอนุมัติรับเงินทันที ( ฟรีค่าธรรมเนียม ) สายด่วน Tel : 0861443602 (คุณธนพัฒน์) Line ID : 0861449999
เรียน ทีมงาน และผู้ดูแลเพจ ณัฎฐกาญจน์ รักสำหรวจ (พีนัท) ค่ะ ในนามตัวแทนฝ่ายประชาสัมพันธ์งาน GIT World’s Jewelry Design Award 2020 ขอความอนุเคราะห์ทีมงาน ในการลงประชาสัมพันธ์การประกวดการออกแบบเครื่องประดับ ผ่านช่องทาง page ของท่าน เพื่อเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมการประกวด โดยมีรายเอียดดังนี้ . . สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ จีไอที เปิดเวที! ชวนนักออกแบบประชันไอเดีย ปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ “GIT World’s Jewelry Design Award 2020” ในธีม Beyond Jewelry: Artistic Elegance of Gems ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 9,500 เหรียญสหรัฐ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.gitwjda.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันจีไอที โทร. 02 634 4999 ต่อ 301-306 และ 311-312 ขอขอบพระคุณอย่างสูงในความร่วมมือล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณค่ะ
ฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ตลอดปี 2562 ผมได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากืกท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณด้วยใจจริงในโอกาศนี้ และขออภัยหากมีเหตุอันใดที่อาจทำให้ท่านไม่สบายใจ ครับ หวังเป็นอย่างยิ่งให้ทุกท่าน มีความสุข สุขภาพแข็งแรง และเป็นกำลังสำคัญช่วยกันทำให้คณะของเรา เจริญ ยิ่งๆ ขึ้นครับ
ประกาศรับสมัคร #ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - 1 ตำแหน่ง - เงินเดือน 18,000 บาท / เดือน - เปิดทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 8:00-18:00 น. สถานที่ ซอย #ลาดพร้าว - สวัสดิการ > ประกันสังคม,โบนัสประจำปี,ท่องเที่ยวในและต่างประเทศ ส่งประวัติมาที่ [email protected] ศึกษารายละเอียดบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ www.pbbcosmetics.com หรือโทร 0848131314 ฝ่ายบุคคล
บริษัท G.PLAN DESIGN LIMITED อยู่ในจังหวัด ชลบุรี ต้องการรับสมัครพนักงาน ออกแบบ ตกแต่งภายใน 2 ตำแหน่ง มีที่พักให้อยู่ ฟรี
THIS ORGANIZE 🖍ADVERTISING รับถ่ายโฆษณา M/V FASHION VIDEO FASHON SET 🖍รับสร้างแบรนด์แฟชั่น ออกแบบ ผลิต ถ่าย LOOKBOOK 🖍COSTUME ออกแบบชุดสำหรับการแสดง ทุกประเภท เต้น รำ ฯลฯ โดยทีมงานมืออาชีพ 🖍CHEERLEADER สอนเชียร์ลีดเดอร์ เสิ้อผ้า แต่งหน้า ทำผม ออกแบบฉาก และอุปกรณ์ 🖍MARCHING BAND ออกแบบโชว์ และ ฝึกสอน วงโยธวาทิต COLOR GUARD 🖍BAND ออกแบบโชว์ และ ฝึกสอน วงดนตรีลูกทุ่ง เสิ้อผ้า แต่งหน้า ทำผม ออกแบบฉาก และอุปกรณ์ โดยทีมงานมืออาชีพ จากวงการบันเทิงและการแสดง 🖍EVENT Product launch event จัดงานเปิดตัวสินค้าทุกประเภท Fashion show event จัดแฟชั่นโชว์ แฟชั่นโชว์ THESIS โดยทีมงานในวงการแฟชั่น __________________________ 🖍ADVERTISING Advertising MUSIC VIDEO FASHION VIDEO FASHON SET 🖍CHEERLEADER Cheerleader teaching Costume designer Makeup Design Hair design Scene Design and Accessories 🖍Fashion Brand Design manufacture Take LOOKBOOK 🖍COSTUME Design a set for the show. All types of dance, etc. 🖍MARCHING BAND Show and train design COLOR GUARD 🖍BAND Show and train design Music Band Hair and makeup Scene Design and Accessories By professional team. From the entertainment and the show. 🖍EVENT Product launch event Event organizer of all categories. Fashion show event THESIS Fashion Show ___________________________________ FANPAGE🖍This organize FANPAGE🖍This organize รับถ่ายmv รับถ่ายโฆษณา รับถ่ายlookbook FANPAGE🖍Fashion show organize รับจัดแฟชั่นโชว์ FANPAGE🖍Costume design รับสอนเชียร์ลีดเดอร์ กองเชียร์ และการแสดงครบวงจร FANPAGE🖍รับสอนวงดนตรีลูกทุ่ง และการแสดง ครบวงจร FANPAGE🖍Freelancefashiondesignerรับออกแบบแฟชั่น FANPAGE🖍Luxury Cheerleader รับสอนเชียร์ลีดเดอร์ กองเชียร์ และการแสดง FANPAGE🖍Short รับถ่ายmv รับถ่ายโฆษณา รับถ่ายlookboook รับถ่ายfashionset FANPAGE🖍Marching band รับสอนวงโยธวาทิต และออกแบบโชว์ Freelance Fashion Designer/Creative Director FB FANPAGE https://www.facebook.com/thaidesignerfreelancefashiondesign… https://www.facebook.com/costumedesignthailand/ https://www.facebook.com/thisisshowfanpage IG https://www.instagram.com/j_anuch1t_official/ https://www.instagram.com/thisorganize/ LINE ID JAYANUCH1T [email protected] 0925103865 #j_anuch1t_official #Fashionable #Fashion #Style #Trend #Designer #Fashionista #Accessories #FashionBlog #Vogue #thaidesigner #FreelanceFashionDesigner #j_anuch1t_official #Fashionable #Fashion #Style #Trend #Designer #Fashionista #Accessories #FashionBlog #Vogue #FreelanceFashionDesigner #thaidesigner #ชุดลีดเดอร์ #เชียร์ลีดเดอร์ #ชุดเชียร์ลีดเดอร์ #รับสอนเชียร์ลีดเดอร์ #รับสอนกองเชียร์ #กีฬาสี #ลีดเดอร์ #cheerleader #ดรัมเมเยอร์ #ชุดดรัมเมเยอร์ #drummajor #makeup #แต่งหน้า #ทำผม #stylist
รบกวนขอรายละเอียด รายละเอียด ค่าเทอมตลอดการศึกษา สาขาวิชาการออกแบบกราฟฟิค และมัลติมีเดีย หน่อยครับ ขอบคุณครับ
สอบถามค่ะ พอดีดูในกำหนดการแล้ว สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสถาปัตย์ ไม่ใช้คะแนนpatเลย (แนปรูป) ซึ่งหนูไม่ได้pat4 จะมีโอกาสตกสัมภาษณ์ไหมคะ
แล้วภาคไฟฟ้า มีภาคค่ำ หรือเปล่าครับ แล้วเริ่มเรียน กี่โมงนะครับ
ขอฝากประกาศรับสมัครพนักงาน เผื่อๆน้องคนไหนสนใจอยากทำงานเป็น Basita 😳 ประกาศๆ เรารับสมัคร junior barista มาเป็นครอบครัวเดียวกัน!!! ไม่ต้องมีประสบการณ์ แค่มีใจรักในงานบริการ และสนใจในการทำกาแฟ ก็สมัครงานได้เลย คุณสมบัติดังนี้ 1. อายุระหว่าง 18-30 ปี 2. บุคลิกดี อัธยาศัยดี มีใจรักในงานบริการ คล่องแคล่ว พูดคุยเก่ง กล้าแสดงออก มีทัศนคติดี 3. มี/ไม่มีประสบการณ์แต่มีความตั้งใจ ก็สมัครได้ เรามี Trianer สอนเพิ่มเติม 4. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ 👐สนใจทัก in box หรือทิ้ง comment ไว้ หรือ ส่งเมลมาที่ malets. [email protected] ร้านเมล็ด อยู่ในศูนย์การค้าโอ.พี. การ์เด้น ซอยเจริญกรุง 36 (ซอยเดียวกับสถานทูตฝรั่งเศส) และพื้นที่รอบบ้านใกล้เคียง คือ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล, TCDC 😉