สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ยินดีต้อนรับทุกท่าน...

เปิดเหมือนปกติ

#ปลอดภัยไว้ก่อน😁😁"ฝึกการซ้อมแผนปฏิบัติการ กรณีเกิดคลอรีนรั่วไหล"16 ก.ย. 63 เวลา 14.00 น. นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวย...
16/09/2020

#ปลอดภัยไว้ก่อน😁😁
"ฝึกการซ้อมแผนปฏิบัติการ กรณีเกิดคลอรีนรั่วไหล"
16 ก.ย. 63 เวลา 14.00 น. นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ในสถานที่เกิดเหตุ (ผู้ช่วยผู้บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร พร้อมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมฝึกการซ้อมแผนปฏิบัติการ กรณีเกิดคลอรีนรั่วไหล โรงจ่ายคลอรีน 2 โรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง สถานการณ์สมมติแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุพระราม สถานีดับเพลิงลาดยาว สถานีดับเพลิงดอนเมืองศูนย์เอราวัณ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สน.ทุ่งสองห้อง และหน่วยงานต่างๆร่วมฝึกซ้อม ณ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

#คลองเปรมประชากรต้องดีขึ้น🚣(16 ก.ย. 63) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่  พร้อมผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เขต ห...
16/09/2020

#คลองเปรมประชากรต้องดีขึ้น🚣

(16 ก.ย. 63) นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เขต หน่วยงานทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาคลองเปรมประชากรให้มีสภาพสะอาดสวยงาม ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรค โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

👉 จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์
👉 ฉุดสารแม็กซ์ไบโอเบท เติมจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
👉 ปรับปรุงจุดพักขยะ
👉 รณรงค์ประชาชนสองฝั่งคลองไม่ทิ้งขยะลงคลอง

มาร่วมมือกันค่ะ🤗

รวมพลังจิตอาสาพัฒนาคลองลาดโตนด ตามโครงการคลองสวย น้ำใส 1 เขต 1 คลอง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ...
15/09/2020

รวมพลังจิตอาสาพัฒนาคลองลาดโตนด ตามโครงการคลองสวย น้ำใส 1 เขต 1 คลอง
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องชาวไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

(15 ก.ย63) เวลา 10.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามโครงการคลองสวย น้ำใส 1 เขต 1 คลอง พัฒนาคลองลาดโตนด เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบำรุงรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง สร้างจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักการระบายน้ำ กทม. กองบัญชาการกองทัพไทยสน.ทุ่งสองห้อง การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ บริเวณสถานีสูบน้ำคลองลาดโตนด

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตหลักสี่ จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ดำเนินการเติมสารปรับสภาพน้ำ การปลูกพืชน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ กำจัดวัชพืช จัดเก็บขยะในคลองและริมคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองลาดโตนดให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

ตรวจสอบเบี้ยยังชีพและอัพเดทสมุดบัญชีเงินฝากแล้วหรือยังคะ 😘
15/09/2020

ตรวจสอบเบี้ยยังชีพและอัพเดทสมุดบัญชีเงินฝากแล้วหรือยังคะ 😘

👵👴กทม.จ่ายเบี้ยยังชีพสูงอายุและเบี้ยผู้พิการวันที่ 10 ของเดือนตามปกติ

💰กรณีข่าวกรมบัญชีกลางเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ทำให้ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่กรุงเทพฯ ตกใจต่อข่าวดังกล่าว และสอบถามไปยังสำนักงานเขตจำนวนมาก

📣ผมขอแจ้งว่า ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับผลกระทบครับ กรมบัญชีกลางได้โอนเบี้ยยังชีพให้ท่านเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ตามปกติเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบบัญชีเงินฝากของท่านได้เลยครับ

📌การจ่ายเบี้ยยังชีพในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้น จะแตกต่างจากองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการโดยตรง ไม่ได้จัดสรรงบประมาณผ่านกทม.และสำนักงานเขต เพื่อโอนจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์อีกทอดหนึ่งเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

ปัจจุบันกทม.ทำหน้าที่รับลงทะเบียนผู้ขอรับเบี้ยยังชีพและตรวจสอบสิทธิ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของรัฐบาล จากนั้นจะจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้แก่กรมบัญชีกลางเพื่อโอนจ่ายเบี้ยตามหลักเกณฑ์ ทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่หากเดือนใดตรงกับวันหยุด ก็จะเลื่อนวันขึ้นมาจ่ายให้เร็วขึ้นครับ

#การ์ดเราไม่ตก ยังออกตรวจสถานประกอบการทุกวันจ้า 🤗👉ทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ไปใช้บริการที่ไหนก...
14/09/2020

#การ์ดเราไม่ตก ยังออกตรวจสถานประกอบการทุกวันจ้า 🤗

👉ทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ไปใช้บริการที่ไหนก็อย่าลืมลงทะเบียน หรือ สแกน "ไทยชนะ" ด้วยนะจ๊ะ

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า #ชุมชนบางบัวหมู่บ้านอาทิตย์14 ก.ย. 63 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับศู...
14/09/2020

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
#ชุมชนบางบัวหมู่บ้านอาทิตย์

14 ก.ย. 63 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สำนักอนามัย ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน เช่น สุนัข แมว กระต่าย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วย

‼️ ทั้งนี้ โปรดนำสัตว์เลี้ยงที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป และไม่อยู่ระหว่างตั้งท้อง ไปรับบริการฉีดวัคซีนตามสถานที่ที่กำหนด หากไม่สะดวกไปรับบริการในวันและเวลาดังกล่าว สามารถนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.00 น. โทร. 0 2575 2560

#พิษสุนัขบ้า
#ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

"นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่" 13 ก.ย. 63  เขตหลักสี่ เข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย และชุมชนริมคลองเปร...
13/09/2020

"นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่"

13 ก.ย. 63 เขตหลักสี่ เข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย และชุมชนริมคลองเปรมประชากร เพื่อลดปัญหาประชาชนลักลอบนำขยะไปทิ้งในที่ว่าง และสามารถนำขยะมารีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ได้

#กีฬาสานสัมพันธ์ชาวชุมชนเขตหลักสี่ "หลักสี่มีสุขเกมส์ '6312 ก.ย. 63  นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประ...
12/09/2020

#กีฬาสานสัมพันธ์ชาวชุมชนเขตหลักสี่ "หลักสี่มีสุขเกมส์ '63
12 ก.ย. 63 นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน "หลักสี่มีสุขเกมส์ '63" เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ พร้อมร่วมอนุรักษ์การละเล่นแบบไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ คณะผู้บริหารเขตหลักสี่ ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1

💥เตือนเจ้าของซากรถเร่งเคลื่อนย้าย ก่อนถูกดำเนินคดีนายสมบัติ  กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ มอบหมายให้นายพนม ยิ้มศรี...
11/09/2020

💥เตือนเจ้าของซากรถเร่งเคลื่อนย้าย ก่อนถูกดำเนินคดี

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ มอบหมายให้นายพนม ยิ้มศรี หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ สำรวจซากรถยนต์ในพื้นที่เขต พร้อมดำเนินการปิดประกาศสำนักงานเขตหลักสี่ เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะบริเวณพื้นที่เขต ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

👉กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการจัดระเบียบซากรถเก่าที่จอดทิ้งในที่สาธารณะ และจอดกีดขวางทางสัญจรของประชาชน ซึ่งอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อประชาชน

🚗สำหรับซากรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้นั้น กทม.มอบหมายให้ สำนักงานเขตฯ ปิดประกาศไว้ที่ซากรถเพื่อแจ้งให้เจ้าของทราบและเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่ภายใน 15 วัน

😈แต่หากครบระยะเวลาตามคำสั่งในประกาศแล้วเจ้าของยังไม่ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถออกไปจากถนนหรือที่สาธารณะ เขตฯ จะทำการเคลื่อนย้ายรถไปยังพื้นที่เก็บซากรถส่วนกลาง พร้อมทั้งลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจ ซึ่งหากเจ้าของยังไม่มาติดต่อและแสดงตัวภายในเวลา 6 เดือน กทม.จะทำการขายทอดตลาดซากรถต่อไป

📢แจ้งเบาะแสการจอดทิ้งซากรถยนต์และเจ้าของรถที่กระทำความผิดได้ที่

1⃣ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตหลักสี่ โทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7430, 7431
2⃣ สายด่วนเทศกิจ โทร. 0 2465 6644,
3⃣ เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/reward,
4⃣ ไลน์แอด @ebn6703w,
5⃣ อีเมล์ [email protected],
6⃣ ไปรษณีย์ถึง สำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถ.เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600

‼หากมีการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดแล้ว ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินรางวัลนำจับจำนวนกึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับเช่นเดียวกับการแจ้งเบาะแสการขับขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นบนทางเท้าอีกด้วย

🌹🌹น้องพี่ชาวหลักสี่ขอร่วมแสดงความยินดีกับวันที่ภาคภูมิใจ 🌹🌹ขอแสดงความยินดีแก่ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตหลักสี่ ที่ไ...
10/09/2020

🌹🌹น้องพี่ชาวหลักสี่ขอร่วมแสดงความยินดีกับวันที่ภาคภูมิใจ 🌹🌹
ขอแสดงความยินดีแก่ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตหลักสี่
ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562👏👏

#เพื่อนไม่ได้วัดกันที่แก้วร่วมสาบาน #โควิด19⛔#การ์ดอย่าตก
10/09/2020

#เพื่อนไม่ได้วัดกันที่แก้วร่วมสาบาน
#โควิด19⛔
#การ์ดอย่าตก

จิตอาสาหลักสี่พัฒนาคลองเปรมประชากร (รักษาสภาพ)9 ก.ย. 63 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่  พร้อ...
09/09/2020

จิตอาสาหลักสี่พัฒนาคลองเปรมประชากร (รักษาสภาพ)

9 ก.ย. 63 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หน่วยงานทหาร และประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร" (รักษาสภาพ) ฉีดน้ำจุลินทรัย์ จัดเก็บขยะในคลอง ปรับภูมิทัศน์รอบคลอง ปรับปรุงจุดพักขยะ รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

#คนสู้ฝน "เก็บขยะหน้าตะแกรง" 8 ก.ย.63 เวลา 16.00 น.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลุยฝนจัดเก็บเศษขยะหน้าตะแกรงระบายน้ำ...
08/09/2020

#คนสู้ฝน
"เก็บขยะหน้าตะแกรง"

8 ก.ย.63 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลุยฝนจัดเก็บเศษขยะหน้าตะแกรงระบายน้ำ ทางเท้าและผิวจราจร บริเวณถนนงามวงศ์วาน ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อเร่งการระบายน้ำในขณะมีฝนตก และเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้เส้นทางจราจร ตาม

#ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (วันแรก)8 ก.ย.63 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้...
08/09/2020

#ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (วันแรก)

8 ก.ย.63 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สำนักอนามัย ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เขตหลักสี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน เช่น สุนัข แมว กระต่าย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วย ณ ชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย

‼ ทั้งนี้ โปรดนำสัตว์เลี้ยงที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป และไม่อยู่ระหว่างตั้งท้อง ไปรับบริการฉีดวัคซีนตามสถานที่ที่กำหนด หากไม่สะดวกไปรับบริการในวันและเวลาดังกล่าว สามารถนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.00 น. โทร. 0 2575 2560

นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่-ขยะอันตราย(6 ก.ย. 63)  เวลา 09.00 น. เขตหลักสี่ มาตามนัด จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตรายบริเว...
06/09/2020

นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่-ขยะอันตราย

(6 ก.ย. 63) เวลา 09.00 น. เขตหลักสี่ มาตามนัด จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตรายบริเวณหมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 และชุมชนริมคลองเปรมประชากร เพื่อลดปัญหาประชาชนลักลอบนำขยะไปทิ้งในที่ว่าง และสามารถนำขยะมารีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ได้

สัตว์เลี้ยง 🐱 🐶 🐰คือส่วนหนึ่งของครอบครัว ปีนี้ท่านนำน้องๆ ไปฉีดวัคซีน💉ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วหรือยัง❓👉 8-21 ก.ย.นี้  ส...
06/09/2020

สัตว์เลี้ยง 🐱 🐶 🐰คือส่วนหนึ่งของครอบครัว ปีนี้ท่านนำน้องๆ ไปฉีดวัคซีน💉ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วหรือยัง❓

👉 8-21 ก.ย.นี้ สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 53 (ทุ่งสองห้อง) สำนักอนามัยกทม. จะออกหน่วยเคลื่อนที่ 🚑 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว กระต่าย หนู อายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย‼

🚗ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่นได้เลยจ้า ตามตารางนัดหมาย

🤗 หากไม่สะดวกไปรับบริการในวันและเวลา และสถานที่ที่แจ้งไว้ สามารถนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ 📌ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 🕐 13.00 -🕓16.00 น. โทร. 0 2575 2560

💥อ๊ะๆๆๆ เจ้าของสัตว์เลี้ยง อย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนเพื่อรับบริการด้วยนะคะ

😊สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหลักสี่ โทร. 0 2576 1440

#แก้ปัญหาต้นไม้ล้ม4 ก.ย. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าตัดต้นไม้ใหญ่ที่ล้มกีดขวางบริเวณสนามเด็กเล่น​ หมู่บ้านลออ...
04/09/2020

#แก้ปัญหาต้นไม้ล้ม
4 ก.ย. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าตัดต้นไม้ใหญ่ที่ล้มกีดขวางบริเวณสนามเด็กเล่น​ หมู่บ้านลออทิพย์​ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

03/09/2020

วันหยุดชดเชยสงกรานต์
4และ7 ก.ย.นี้
สำนักงานเขตหลักสี่
🙏ปิดทำการค่ะ🙏

เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยว เป็นพื้นที่โปร่ง ที่ว่างซอยชินเขต​ 2/37(3 ก.ย.63) เวลา 09.00 น. หลักสี่ ระดมทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษ...
03/09/2020

เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยว เป็นพื้นที่โปร่ง ที่ว่างซอยชินเขต​ 2/37

(3 ก.ย.63) เวลา 09.00 น. หลักสี่ ระดมทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายโยธา เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยว เป็นพื้นที่โปร่ง ที่ว่าง ซ.งามวงศ์วาน 47 (ซอยชินเขต​ 2/37) โดยทำความสะอาด เก็บขยะ เศษวัสดุ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ ล้อมรั้วกั้นพร้อมติดป้ายห้ามทิ้ง เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่

กิจกรรม #นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนกันยายน 2563 มาแล้วจ้าาา‼
03/09/2020

กิจกรรม #นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนกันยายน 2563 มาแล้วจ้าาา‼

ป้องกันปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันจากน้ำเสีย 2 ก.ย. 63 เวลา 11.00 น.นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมผู้บริห...
02/09/2020

ป้องกันปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันจากน้ำเสีย

2 ก.ย. 63 เวลา 11.00 น.นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่สำรวจและมอบถังดักไขมันให้แก่ร้านอาหารภายในซอยแจ้งวัฒนะ 5 เพื่อแก้ไขปัญหาไขมันอุดตันในท่อระบายน้ำ และประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้สถานประกอบการจัดการขยะอินทรีย์และขยะไขมัน เพื่อส่งให้กรุงเทพมหานครนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

"คลองสวย น้ำใส 1 เขต 1 คลอง" 2 ก.ย. 63 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมผู้บริหารเขต และเ...
02/09/2020

"คลองสวย น้ำใส 1 เขต 1 คลอง"
2 ก.ย. 63 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการตรวจเยี่ยมคลองลาดโตนด ตามโครงการคลองสวย น้ำใส 1 เขต 1 คลอง เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองและรณรงค์พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาคุณภาพน้ำ เพื่อให้การฟื้นฟูเกิดความยั่งยืนต่อไป

#พัฒนาคลองเปรมประชากร2 ก.ย. 63 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ หน่วยงานทหารและประชาชนจิตอาสา ทำ...
02/09/2020

#พัฒนาคลองเปรมประชากร

2 ก.ย. 63 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ หน่วยงานทหารและประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร" (รักษาสภาพ) โดยฉีดพ่นน้ำจุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำในคลอง พัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะในคลอง รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง ปลูกผักสวนครัวชุมชน เพื่อพลิกฟื้นคลองให้กลับมาอยู่ในสภาพสะอาดสวยงาม ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรค บริเวณท่าน้ำวัดหลักสี่ พระอารามหลวง

#หลักสี่คลองสวยน้ำใส1 ก.ย. 63  นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วยผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ ลงสำรวจพ...
01/09/2020

#หลักสี่คลองสวยน้ำใส
1 ก.ย. 63 นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วยผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ ลงสำรวจพื้นที่ตลอดแนวสองฝั่งคลองวัดหลักสี่ เตรียมแผนปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลอง เพื่อคลองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนริมคลองมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองและรณรงค์พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชน รวมถึงสถานประกอบการและร้านค้าสองฝั่งคลองร่วมกันดูแลรักษาคุณภาพน้ำ ไม่ทิ้งขยะลงคลอง เพื่อให้การฟื้นฟูเกิดความยั่งยืนต่อไป

🌧ฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงตี 3 จนถึงเช้านี้ ถนนลื่นและบางจุดในพื้นที่กรุงเทพฯ มีน้ำท่วมขัง ขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะ
01/09/2020

🌧ฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงตี 3 จนถึงเช้านี้ ถนนลื่นและบางจุดในพื้นที่กรุงเทพฯ มีน้ำท่วมขัง ขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะ

สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร's cover photo
31/08/2020

สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร's cover photo

💥3 ขั้นตอนจ่าย #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง💸 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นรูปแบบการจัดเก็บภาษีใหม่ ซึ่งใช้ปี 2563 เป็นป...
31/08/2020

💥3 ขั้นตอนจ่าย #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

💸 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นรูปแบบการจัดเก็บภาษีใหม่ ซึ่งใช้ปี 2563 เป็นปีแรก อาจจะทำให้เกิดความสับสน ในขั้นตอนต่าง ๆ

👉 นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกทม. จึงได้โพสต์ข้อแนะนำดังนี้

✅ เช็คตัวเองเบื้องต้นว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องจ่ายภาษีหรือไม่

📮 หากได้รับใบแจ้งชำระภาษี คุณอยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ให้ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนทรัพย์สินและราคาประเมิน ถ้าถูกต้องให้ไปชำระที่สำนักงานเขต/ธนาคารกรุงไทย/จ่ายออนไลน์ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง โดยแสกน QR Code จ่ายเงินที่อยู่ในใบแจ้งฯ

❌ หากไม่ได้รับใบแจ้งชำระภาษี ให้ประเมินตนเองเบื้องต้น 3 ประการ ได้แก่

1. มีที่ดินปลูกสร้างอยู่รูปแบบไหน ใช้ประโยชน์หรือไม่
2. มีราคาประเมินเท่าไร โดยสามารถเช็คได้ราคาประเมินได้ที่เว็บบริการประชาชนของกรมธนารักษ์ 👉🏻 http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/
3. ถ้ารูปแบบของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และราคาประเมิน อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี ให้ติดต่อที่สำนักงานเขตเพื่อแจ้งขอชำระภาษีได้เลย โดยไม่ต้องรอใบแจ้งชำระภาษีมาส่งที่บ้าน

📢 กทม. ประกาศขยายกำหนดชำระภาษีไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค. 63 โดยไม่เสียค่าปรับ

🙅🏻‍♂️อย่าไปจ่ายกันพร้อมกันช่วงปลายเดือน ต.ค. 63 เพราะอาจจะมีคนเยอะ จนทำให้ต้องเสียเวลารอคิวนาน

ทั้งนี้รัฐบาลประกาศปรับลดจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายลง 90% เหลือแค่ 10% เพื่อบรรเทาพิษโควิด-19

ถ้าคุณมีบ้านอยู่ กทม. ต้องอ่านนะครับ!
[ 3️⃣ขั้นตอนง่ายๆ จ่าย #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
| #รู้ครบจบในโพสต์เดียว ครับ💡]

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
👉🏻 เป็นรูปแบบการจัดเก็บภาษีใหม่
ใช้เป็นปีแรกครับ ผมเป็นหนึ่งคนที่รู้สึกงง กังวล
และกลัวโดนค่าปรับเงินเพิ่ม
หากไม่ได้ชำระหรือชำระไม่ทัน

ผมจึงพยายามรวบรวมข้อมูลและมา#สรุป
แบบย่อยง่ายๆ เข้าใจได้ใน 3️⃣ ขั้นตอน
ไม่เกิน 5 นาทีมาฝากกันครับ 😊

🌟 ก่อนอื่นเลย...สิ่งที่ต้องรู้
เพื่อคลายความกังวลสำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีฯ 🌟

📢 กทม. ประกาศ #ขยายกำหนดชำระภาษี นี้
ไปจนถึง 31 ต.ค. 2563 ใครจ่ายไม่ทัน 31 ส.ค. นี้
ก็ยังจ่ายได้ต่ออีกแบบ #ไม่เสียค่าปรับ
🙅🏻‍♂️ #อย่าไป จ่ายกันพร้อมกันช่วงปลายเดือน ต.ค. 63
นะครับ เพราะอาจจะมีคนเยอะมากๆๆ
จนทำให้ต้องเสียเวลารอคิวนะครับ

📣 รัฐบาลประกาศ #ปรับลดจำนวนภาษีฯ
ที่ต้องจ่ายลง 90 เปอร์เซ็นต์เหลือแค่ 🔟 เปอร์เซ็นต์
เพื่อบรรเทาพิษ #โควิด19

✅ #เช็คตัวเอง
เบื้องต้นก่อนว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องจ่ายภาษีหรือไม่ ตามนี้ครับ
📮 หาก #ได้รับใบแจ้งชำระภาษีฯ
คุณอยู่ในเกณฑ์เสียภาษีฯครับ
ให้ตรวจสอบความถูกต้องของ
#จำนวนทรัพย์สินและราคาประเมิน
ถ้าถูกต้องก็ไปชำระที่สำนักงานเขต ธนาคารกรุงไทย
หรือจ่ายออนไลน์ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
โดยแสกน QR Code จ่ายเงินที่อยู่ในใบแจ้งฯ
❌ หาก #ไม่ได้ รับใบแจ้งชำระภาษี
ให้ #ประเมินตนเองเบื้องต้น ว่า...

1️⃣ มีที่ดินปลูกสร้างอยู่รูปแบบไหน ใช้ประโยชน์หรือไม่
- ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภทคืออะไร❓

2️⃣ มีราคาประเมินเท่าไร
🗒 สามารถเช็คได้ราคาประเมิน
- ประเภทไหน และราคาประเมินเท่าไรที่ต้องเสียภาษี
แล้วต้องเสียกี่บาท❓❓
📌 สามารถเช็คได้ที่เว็บบริการประชาชนของกรมธนารักษ์ 👉🏻 http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/

3️⃣ ถ้ารูปแบบของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและราคาประเมิน
#อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสีย
ให้ติดต่อที่สำนักงานเขตเพื่อแจ้งขอชำระภาษีได้เลยครับ
โดยไม่ต้องรอใบแจ้งชำระภาษีฯ มาส่งที่บ้านได้เลยครับ
- ต้องตรวจสอบอย่างไร❓❓❓
❌ หาก #ไม่ได้ใบแจ้งชำระภาษีฯ
และไม่แน่ใจจำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
🔍 มีอีกหนึ่งช่องทางแนะนำครับ โดยตรวจสอบได้
ที่ประกาศแจ้งทรัพย์สินและราคาประเมินทรัพย์สินของคุณ
ซึ่ง #ปิดประกาศ ไว้ที่ #สำนักงานเขต
☑️ หากเช็คประกาศแล้วอยู่ในเกณฑ์เสีย
ก็ #แจ้งชำระ ได้ที่ #สำนักงานเขต เช่นกันครับ

🙂พร้อมแล้ว มาเช็คพร้อมกันได้เลยครับ🙃

👇🏻มาดู 3 ขั้นตอนง่ายๆ กันได้เลยครับ👇🏻
.
.
.
#เอิร์ธพงศกร #เล่าข่าวกทม. #ภาษีเข้าใจง่าย

#มาตามนัดนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่30 ส.ค.63 ทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ -บริเวณชุมชนริ...
30/08/2020

#มาตามนัด
นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

30 ส.ค.63 ทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่
-บริเวณชุมชนริมคลองเปรมประชากร
-บริเวณหมู่บ้านราณี ซอยแจ้งวัฒนะ 6
เพื่อลดปัญหาประชาชนลักลอบนำขยะไปทิ้งในที่ว่าง และทิ้งลงคลอง และสามารถนำขยะมารีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ได้ ตาม

#ยังตรวจอยู่จนกว่าโควิดจะหมด"ตรวจมาตรการผ่อนปรนระยะที่6"29 ส.ค. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ...
29/08/2020

#ยังตรวจอยู่จนกว่าโควิดจะหมด
"ตรวจมาตรการผ่อนปรนระยะที่6"

29 ส.ค. 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทุ่งสองห้อง และเจ้าหน้าที่ทหาร พัน.ร.มทบ.11 ตรวจติดตามและให้คำแนะนำมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ณ สถานประกอบการในพื้นที่เขตหลักสี่

ที่อยู่

999 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

029822081.

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จะแก้ไขปัญหานี้ยังไงค่ะ ซ้ำซากกับพวกไม่มีสมอง ทางเข้า ทางออก ตรงโค้ง ช่วยแก้ไขหน่อยได้ไหมค่ะ หรือจะต้องทำยังไงงงใจ จอดทุกวัน มีจอดทุกคืน ไม่เห็นใจคนใช้ถนนร่วมด้วยเลยเนอะ
@เคหะบางบัว เขตไม่มาเก็บขยะ 11 วันแล้วนะครับ ครั้งสุดท้ายมาตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้ว ปัจจุบันชาวบ้าน เอาขยะมากองเต็มหน้าบ้าน เหม็น สกปรกไปหมดแล้วครับ รบกวนตรวจสอบด้วยครับ
เขตหลักสี่ ท่อน้ำแตกรั่วซึมหน้าบ้านมา 1 เดือนแล้วแจ้งการปะปานครหลวงไป 1เดือนเต็มๆ ยังไม่มีใครมาซ่อมเลย มันคืออะรัยค่ะ หรือการประปาคิดว่าทรัพยากรน้ำในประเทศไทยมีเยอะมากปล่อยน้ำประปามันไหลทิ้งไปวันๆรวมๆคิดเป็นเงินก้อน่าจะเกือบ1,000บาทแล้วนะค่ะที่น้ำไหลทิ้งไปวันๆค่ะ ช่วยหาทางแก้หน่อยค่ะ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 (เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.islocal.ru.ac.th/index.php/2019-01-24-09-29-07 https://www.facebook.com/islocal.ru/ (สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337
ฝากพิจารณาด้วยนะคะ พื้นที่ส่วนกลาง ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของส่วนตัว กั้นและกันไม่ให้จอดคืออะไรคะ? หน้าร้านนวด ตรงแฟลตข้าราชการก็ห้ามจอด บริเวณนี้ห่างจากหน้าเขตไม่เกิน 500 เมตร ทางสำนักงานเขตจัดการไม่ได้ ก็ดูจะตะขิดตะขวงใจคนในพื้นที่ไปสักหน่อยนะคะ อย่าเพิกเฉยต่อความเป็นส่วนรวม จนทำให้ประชาชนท่านอื่นเดือดร้อน อย่าให้ประชาชนคิดว่า “ ก็เขามีใต้โต๊ะกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงทำอะไรไม่ได้ “ อย่าทำให้ประชาชนคิดแบบนั้นเลย... #ฝากพิจารณาด้วยค่ะ 🙏🏻 ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha Sira Jenjaka สิระ เจนจาคะ
ตลาดท่าทรายน้ำขังแบบนี้ ทางเขตมี นโยบายอะไรให้บ้างไหมครับ เห็นว่าจะสร้างตึก ถ้าทำจริงคงดี เห็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิด นี่ก็เกือบจะ 40 ปีและ อยากเห็นการพัฒนาครับ ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ สอบถามครับ ผมพักอาศัยอยู่ที่พูลทิพย์คอนโดเฮ้าส์ ซอยแจ้งวัฒนะ6 แล้วข้างห้องเลี้ยงแมว ส่งกลิ่นเหม็นจนเดือนร้อนรำคาญ สามารถร้องเรียน ตามพรบ.สาธารณะสุข 2535 หมวด 5 เดือดร้อนรำคาญได้หรือไม่ครับ
รถบรรทุกพ่วงทำดินร่วงใส่ถนนกำเเพงเพชร6เลอะเทอะไปหมดครับ เจอวันนี้21มิถุนายน63เวลา15.10น ช่วงสถานีรถไฟฟ้าการเคหะ ถึงศูนย์ลูกเรือการบินไทย
ตอนนี้ไม่เว้นระยะกันแล้วหรือ โต๊ะนึงก็ 5-6คน การ์ดอย่าตกครับ
ที่เขตเปิดให้ทำบัตรปชช.รึยังค่ะพอดีบัตรพ่อหายค่ะ