สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 โดยผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งสมาคมคือท่าน ผอ. สมศรี ดวงพัตรา และมี คุณสิทธิโชค ตุลยพงศ์รักษ์ เป็นผู้ก่อตั้งในสมัยของท่าน ผอ. นพคุณ ทรงชาติ
(12)

เปิดเหมือนปกติ

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม นำโดยคุณสัมฤทธิ์ สิริอร่ามสกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม และคุณวีร...
17/09/2013

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม นำโดยคุณสัมฤทธิ์ สิริอร่ามสกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
และคุณวีระชัย คล้ายทอง รวมตลอดถึงกรรมการสมาคมศิษย์เก่า-โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
จัดโครงการเสวนาเรื่อง “ทิศทางการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 08.30 –
12.00 น. ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับความรู้ ความ
เข้าใจถึงทิศทางในการจัดการศึกษาของประเทศไทย มีความตระหนัก เห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและร่วมมือกันใช้
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลความสำเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม

ประธานในพิธีเปิดการเสวนา คือ ฯพณฯ ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย วิทยากรร่วมเสวนา มี 4 ท่าน ดังนี้
(1) ดร.สุนทร ชัยภูมิยินดี รองอธิบดีกรมอาเซียน
(2) ศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ด
(3) ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(4) นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คุณประภัสสร เสวิกุล เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ประธานผู้มาเปิดงานคือ ฯพณฯ ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ฯพณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาปาฐกถาพิเศษ และปิดงานเสวนาวิชาการ ผู้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในครั้งนี้ มีดังนี้ คือ
1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 2 ตลอดจนผู้อำนวยการเขตยานนาวา
เขตสาทร และเขตบางคอแหลม
2. ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. ศึกษานิเทศก์และฝ่ายการศึกษาของสำนักงานเขตสาทร เขตยานนาวา และเขตบางคอแหลม
6. คณะครู-อาจารย์ระดับอุดมศึกษา,มัธยมศึกษาและประถมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
7. คณะครู,นักเรียนและองค์กรในโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
รวมจำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 500 คน

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม นำโดยคุณสัมฤทธิ์ สิริอร่ามสกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
และคุณวีระชัย คล้ายทอง รวมตลอดถึงกรรมการสมาคมศิษย์เก่า-โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
จัดโครงการเสวนาเรื่อง “ทิศทางการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 08.30 –
12.00 น. ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับความรู้ ความ
เข้าใจถึงทิศทางในการจัดการศึกษาของประเทศไทย มีความตระหนัก เห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและร่วมมือกันใช้
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลความสำเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม

ประธานในพิธีเปิดการเสวนา คือ ฯพณฯ ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย วิทยากรร่วมเสวนา มี 4 ท่าน ดังนี้
(1) ดร.สุนทร ชัยภูมิยินดี รองอธิบดีกรมอาเซียน
(2) ศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ด
(3) ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(4) นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คุณประภัสสร เสวิกุล เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ประธานผู้มาเปิดงานคือ ฯพณฯ ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ฯพณฯ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาปาฐกถาพิเศษ และปิดงานเสวนาวิชาการ ผู้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในครั้งนี้ มีดังนี้ คือ
1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 2 ตลอดจนผู้อำนวยการเขตยานนาวา
เขตสาทร และเขตบางคอแหลม
2. ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. ศึกษานิเทศก์และฝ่ายการศึกษาของสำนักงานเขตสาทร เขตยานนาวา และเขตบางคอแหลม
6. คณะครู-อาจารย์ระดับอุดมศึกษา,มัธยมศึกษาและประถมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
7. คณะครู,นักเรียนและองค์กรในโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
รวมจำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 500 คน

สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดอภิปรายเรื่อง "บทบาทครูผู้สร้างกับการพาชาติไปสู่สังคมแห่งความสุข" เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 โด...
17/09/2013

สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดอภิปรายเรื่อง "บทบาทครูผู้สร้างกับการพาชาติไปสู่สังคมแห่งความสุข" เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 โดยมีผู้เข้าร่วมอภิปราย คือ
- ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
- คุณหญิง กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
- ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล
- รศ.ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์
ผู้ดำเนินการอภิปรายคือ ดร. อภิชาติ ดำดี

สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดอภิปรายเรื่อง "บทบาทครูผู้สร้างกับการพาชาติไปสู่สังคมแห่งความสุข" เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 โดยมีผู้เข้าร่วมอภิปราย คือ
- ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
- คุณหญิง กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
- ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล
- รศ.ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์
ผู้ดำเนินการอภิปรายคือ ดร. อภิชาติ ดำดี

การจัดทำหนังสืออมตะเพลงไทย
17/09/2013

การจัดทำหนังสืออมตะเพลงไทย

การนำผลงานเรียงความที่ชนะการประกวดมาจัดพิมพ์เป็นเล่ม
17/09/2013

การนำผลงานเรียงความที่ชนะการประกวดมาจัดพิมพ์เป็นเล่ม

สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดการประกวดเรียงความชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบถ้วยราง...
17/09/2013

สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดการประกวดเรียงความชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1. คุณธรรม สร้างคน สร้างชาติ
2. คุณลักษณะเด็กไทยที่พึงประสงค์
3. ครูปูชนียบุคคล พลังของแผ่นดิน

สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดการประกวดเรียงความชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1. คุณธรรม สร้างคน สร้างชาติ
2. คุณลักษณะเด็กไทยที่พึงประสงค์
3. ครูปูชนียบุคคล พลังของแผ่นดิน

มอบเงินเข้ากองทุนครูแห่งแผ่นดิน และทำตรามอบกระทรวงศึกษาธิการ
17/09/2013

มอบเงินเข้ากองทุนครูแห่งแผ่นดิน และทำตรามอบกระทรวงศึกษาธิการ

สมาคมศิษย์เก่าฯ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ กับโรงเรียน เช่น กิจกรรมการเทศน์มหาชาติ, กิจกรรมทอดผ้าป่าฯ, การเดินกา...
17/09/2013

สมาคมศิษย์เก่าฯ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ กับโรงเรียน เช่น กิจกรรมการเทศน์มหาชาติ, กิจกรรมทอดผ้าป่าฯ, การเดินการกุศล เป็นต้น

สมาคมศิษย์เก่าฯ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ กับโรงเรียน เช่น กิจกรรมการเทศน์มหาชาติ, กิจกรรมทอดผ้าป่าฯ, การเดินการกุศล เป็นต้น

สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนจัดกิจกรรมในวันสำคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และว...
17/09/2013

สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนจัดกิจกรรมในวันสำคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ, วันขึ้นปีใหม่, วันเกษียณอายุราชการของคุณครู และวันไหว้ครู เป็นต้น

สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนจัดกิจกรรมในวันสำคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ, วันขึ้นปีใหม่, วันเกษียณอายุราชการของคุณครู และวันไหว้ครู เป็นต้น

การมอบทุนการศึกษา
17/09/2013

การมอบทุนการศึกษา

ปรับปรุงหอประชุม
17/09/2013

ปรับปรุงหอประชุม

มอบเงินค่าสอนเสริม
17/09/2013

มอบเงินค่าสอนเสริม

ร่วมรายการ Student Channel
17/09/2013

ร่วมรายการ Student Channel

จัดหาครูสอนภาษาจีน
17/09/2013

จัดหาครูสอนภาษาจีน

หนังสือเพชร ย.น.
17/09/2013

หนังสือเพชร ย.น.

ศิษย์เก่าดีเด่นมิได้หมายความเฉพาะแต่ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงผู้ที่มี คุณธรรม จริยธรรม ม...
17/09/2013

ศิษย์เก่าดีเด่นมิได้หมายความเฉพาะแต่ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงผู้ที่มี คุณธรรม จริยธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละและรับผิดชอบทั้งตนเองและสังคม กระทั่งเป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดมาบุคคลเหล่านี้จึงสมควรได้รับการพิจารณาจากโรงเรียน และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมให้เป็น "ศิษย์เก่าดีเด่น"

ศิษย์เก่าดีเด่นมิได้หมายความเฉพาะแต่ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงผู้ที่มี คุณธรรม จริยธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละและรับผิดชอบทั้งตนเองและสังคม กระทั่งเป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดมาบุคคลเหล่านี้จึงสมควรได้รับการพิจารณาจากโรงเรียน และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมให้เป็น "ศิษย์เก่าดีเด่น"

สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไ...
17/09/2013

สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

สมาคมศิษย์เก่าฯ มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
17/09/2013

สมาคมศิษย์เก่าฯ มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

สมาคมศิษย์เก่าฯ มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ที่อยู่

ชั้น 2 อาคาร 1 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เลขที่ 146 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
Bangkok
10120

เบอร์โทรศัพท์

0-26749253

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เต้าหมุ่ย แซ่สี่ เช้า ม1 ปี 2501 ลืมเลขประจำตัว ประมาณ900ปลาย
อยู่สมัยอาจารย์จีรพรรณเป็นอ.ผู้ปกครองคาะ
สมาคมศิษย์เกาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ขอเชิญร่วมงาน "คืนสู่เหย้า 60 ปี ย.น." ในวันเสาร์ที่ 15 ธ.ค. 2561 เวลา 17.00-21.00 น. ณ โรงเรียน ย.น.
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ขอเชิญร่วมงาน "คืนสู่เหย้า 60 ปี ย.น." ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 -21.00 น. ณ ร.ร. ย.น.
ขอบคุณคณะครูอาจารย์ที่สอนสั่งให้พวกเราเป็นเด็ดดี เติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม ถึงแม้จะเรียนมาท่ามกลางระเบิดขวด แต่ก็รอดชีวิตกันมาได้ ขอบคุณ อาจารย์ที่คอยมอบสิ่งดีงามให้พวกเรา กราบขอบคุณ ย.น.3780
ม.1/11-ม.2/11-ม.3/10 เข้าปีการศึกษา2524 จบปีการศึกษา2526(ปี2527) รหัส24.... เลขประจำตัว17....
วันที่11สิงหาคม โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม โดยดร.รื่น หมื่นโกตะ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและกิจกรรมวันแม่ โดย เชิญองค์กรของโรงเรียนเข้าร่วมงาน คุณสมชาย สกุลวรธรรม และคุณพิสิฎฐ์ ธีรวัฒนาปกรณ์ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม อ.ดารณี ขาวโต ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู อ.จิรพร ภววงษ์ศักดิ์ อ.วารินทรโตเจริญ ผู้แทนชมรมครูเก่า เข้าร่วมงาน
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมพิธีเปิดและฟังเทศน์มหาชาติ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่9 สิงหาคม 2560 พิธีเปิดเวลา 8.00น.โดยพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวากรรมการมหาเถรสมาคม กรรมการสถานศึกษาร.ร.ยานนาเวศวิทยาคม และเริ่มกัณฑ์ที่ 1กัณฑ์ทศพร เวลา9.00น. ไปจนตลอด2วัน. ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน