Clicky

ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอ

ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอ ด่านตรวจประมง

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 20.47 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยงา...
07/10/2022

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 20.47 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยงามน้ำจืด มีชีวิต จำนวน 9,152 ตัว 12 กล่อง ส่งไปยังประเทศสิงคโปร์ ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออกฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.28 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทกั้งตั...
28/09/2022

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.28 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทกั้งตั๊กแตน มีชีวิต จำนวน 195 กิโลกรัม 15 กล่อง นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 21.42 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวย...
28/09/2022

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 21.42 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยงามน้ำจืด มีชีวิต จำนวน 9,212 ตัว 18 กล่อง ส่งไปยังประเทศสิงคโปร์ ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออกฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.20 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยพิม...
20/09/2022

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.20 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยพิม มีชีวิต จำนวน 1,338 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14:10 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยพิม...
17/09/2022

วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14:10 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยพิมมีชีวิต จำนวน 74 กล่อง ปริมาณ 3,048 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 00.10 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวย...
17/09/2022

วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 00.10 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต ปริมาณ 18,545 ตัว จำนวน11 กล่อง ส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ ตรวจสอบแล้วตรงตามใบอนุญาตฯ จึงได้ตรวจปล่อยและอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทไข่ปลา...
15/09/2022

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทไข่ปลากดทะเลแช่แข็ง จำนวน 232 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อย และอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 17.10 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวย...
15/09/2022

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 17.10 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยงามน้ำจืด มีชีวิต จำนวน 3,930 ตัว 25 กล่อง ส่งไปยังประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออกฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 16.05 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยพิม...
15/09/2022

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 16.05 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยพิม มีชีวิต จำนวน 1,131 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 21.40 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวย...
13/09/2022

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 21.40 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน 6,544 ตัว 16 กล่อง ส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ ตรวจสอบแล้วตรงตามใบอนุญาตฯ จึงได้ตรวจปล่อยและอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 07.20 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทปูทะเล...
13/09/2022

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 07.20 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทปูทะเลมีชีวิต จำนวน 390 กิโลกรัม และหอยแครงมีชีวิต จำนวน 990 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินเดีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อย และอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยพิม...
11/09/2022

วันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยพิมมีชีวิต ปริมาณ 1,589 กิโลกรัม 70 กล่อง นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 00.47 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวย...
09/09/2022

วันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 00.47 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยงามน้ำจืด มีชีวิต จำนวน 17,595 ตัว 14 กล่อง ส่งไปยังประเทศสิงคโปร์ ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออกฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 02.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยง...
07/09/2022

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 02.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน 22,155 ตัว จำนวน 28 กล่องส่งออกไปสิงคโปร์

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 21.20 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยง...
06/09/2022

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 21.20 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน 15,175 ตัว จำนวน 17 กล่องส่งออกไปสิงคโปร์

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยแครง...
06/09/2022

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยแครงมีชีวิต ปริมาณ 420 กิโลกรัม ปูทะเลมีชีวิตปริมาณ 225 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินเดีย

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 14.40 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทกระเป๋า...
05/09/2022

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 14.40 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทกระเป๋าสตางค์หนังจระเข้น้ำจืด จำนวน 26 ชิ้น ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาต ฯ (สป.5 สิ่งประดิษฐ์สำเร็จรูป ) จึงตรวจปล่อยและอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

วันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 16.35 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยพิม ...
04/09/2022

วันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 16.35 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยพิม มีชีวิต จำนวน 3,164 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทปูทะเลม...
03/09/2022

วันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทปูทะเลมีชีวิต จำนวน 300 กิโลกรัม หอยแครงมีชีวิต จำนวน 780 กิโลกรัม และหอยแครงมีชีวิต จำนวน 960 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินเดีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อย และอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 21.20 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยง...
01/09/2022

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 21.20 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน 8,461 ตัว จำนวน 11 กล่องส่งออกไปประเทศสิงคโปร์

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยแครง...
01/09/2022

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยแครงมีชีวิต ปริมาณ 510 กิโลกรัม ปูทะเลมีชีวิตปริมาณ 345 กิโลกรัม และหอยจุ๊บแจงมีชีวิต ปริมาณ 1,920 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินเดีย

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยแคร...
31/08/2022

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยแครงมีชีวิต ปริมาณ 1,275 กิโลกรัม และปูทะเลมีชีวิต ปริมาณ 255 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินเดีย

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 21.45 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวย...
30/08/2022

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 21.45 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน 6,416 ตัว ปริมาณ 17 กล่อง ส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ ตรวจสอบแล้วตรงตามใบอนุญาตฯ จึงได้ตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 06.55 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทปูทะเล...
30/08/2022

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 06.55 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทปูทะเล มีชีวิต จำนวน 540 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินเดีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 14.05 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยพิม...
28/08/2022

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 14.05 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยพิม มีชีวิต จำนวน 3,611 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวย...
28/08/2022

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยงามน้ำจืด มีชีวิต จำนวน 2,893 ตัว 20 กล่อง ส่งไปยังประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออกฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.40 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า จำนวน 2 ใบอ...
26/08/2022

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.40 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า จำนวน 2 ใบอนุญาต ประเภทหอยพิม มีชีวิต จำนวน 1,012 และ 1,472 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 21.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวย...
25/08/2022

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 21.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน 3,102 ตัว 6 กล่อง ส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ ตรวจสอบแล้วตรงตามใบอนุญาตฯ จึงได้ตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 21.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวย...
23/08/2022

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 21.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน 13,325 ตัว 20 กล่อง ส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ ตรวจสอบแล้วตรงตามใบอนุญาตฯ จึงได้ตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 23.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทไข่ปลา...
23/08/2022

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 23.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทไข่ปลากดทะเล แช่แข็ง จำนวน 280 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยพิม...
22/08/2022

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยพิม มีชีวิต จำนวน 1,081 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 13.08 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยพิม...
21/08/2022

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 13.08 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทหอยพิม มีชีวิต จำนวน 2,070 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 06.40 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทปูทะเล...
20/08/2022

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 06.40 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทปูทะเลมีชีวิต จำนวน 225 กิโลกรัม และหอยแครงมีชีวิต จำนวน 318 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินเดีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 17.55 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทลูกปลา...
20/08/2022

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 17.55 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทลูกปลานวลจันทร์ทะเล มีชีวิตเพื่อทำพันธุ์ จำนวน 500,000 ตัว 17 กล่อง นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 17.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทลูกปลา...
20/08/2022

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 17.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประเภทลูกปลาเก๋า มีชีวิต จำนวน 27,500 ตัว 67 กล่อง นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 16:30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า จำนวน 2 ใบอ...
19/08/2022

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 16:30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า จำนวน 2 ใบอนุญาต ประเภทหอยพิมมีชีวิต จำนวน 1,375 และ 874 กิโลกรัม นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 16:15 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทปลาปอ...
19/08/2022

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 16:15 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทปลาปอมปาดัวร์มีชีวิตเลี้ยงสวยงาม จำนวน 182 ตัว นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้าฯ จึงได้ทำการตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 21.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวย...
18/08/2022

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 21.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน 9,798 ตัว 10 กล่อง ส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ ตรวจสอบแล้วตรงตามใบอนุญาตฯ จึงได้ตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 21.10 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวย...
18/08/2022

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 21.10 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทปลาสวยงามน้ำจืดมีชีวิต จำนวน 7,068 ตัว 12 กล่อง ส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ ตรวจสอบแล้วตรงตามใบอนุญาตฯ จึงได้ตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

ที่อยู่

ห้อง 228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ท่าอ
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

+6625351747

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ร่วมด้วยช่วยกันครับ เพื่ออนาคตของไทย
#ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบค่ะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานเขตดอนเมือง Don Mueang District Of Don Mueang District สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 21 - สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 9 - ส กรมสรรพาวุธทหารอากาศ โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ก ฝูงบิน601 - กองบิน6 RTAF CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กร สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทั ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Acade กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย Dmapwa