สำนักงานคุมประพฤติประจำศาล

สำนักงานคุมประพฤติประจำศาล ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานคุมประพฤติประจำศาล, หน่วยงานราชการ, 274/1, Bangkok.

เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2556 สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดตลิ่งชัน จัดโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคุมประพ...
25/12/2013

เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2556 สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดตลิ่งชัน จัดโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดตลิ่งชัน ณ แจ่มสว่างรีสอร์ท อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย บุคลากรและครอบครัว รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยนางจำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ บรรยาย หัวข้อการปรับตัวตามนโยบายกรมคุมประพฤติ และจัดกิจกรรมการทำงานเป็นทีม เพื่อการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน และสามารถแสวงหารูปแบบใหม่ๆมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วนราชการจะต้องพัฒนา ความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น องค์กรต่างๆต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการเร่งรัด พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจโดยจัดให้งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ มอบขวัญให้ผู้เข้าร่วมในงานครั้งนี้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในสำนักงานฯด้วย

กรมคุมประพฤติ  จัดกิจกรรมโครงการอุ่นธรรมเทิดไท้มหาราชันย์ มหาราชินี สำนักงานคุมประพฤติได้เข้าร่วมกิจกรรม และผลิตชิ้นงานเ...
22/11/2013

กรมคุมประพฤติ จัดกิจกรรมโครงการอุ่นธรรมเทิดไท้มหาราชันย์ มหาราชินี สำนักงานคุมประพฤติได้เข้าร่วมกิจกรรม และผลิตชิ้นงานเครื่องกันหนาวไหมพรม ประกอบด้วย หมวกไหมพรม และผ้าพันคอไหมพรม โดยได้รับความร่วมมือในการผลิตชิ้นงานฯ จากเจ้าหน้าที่สนง. อาสาสมัครคุมประพฤติและผู้ถูกคุมความประพฤติ สำนักงานฯ จึงขอขอบน้ำใจทุกท่านที่ให้ความร่วมมือจนสำเร็จเสร็จสิ้นด้วยดี
สุดท้าย ขอให้เพื่อนๆ ลองทายดูซิว่า หมวกไหมพรม และผ้าพันคอไหมพรม มีอย่างละกี่ชิ้น ใครตอบถูกก่อนคนแรก รับรางวัลได้ที่งานสัมมนาสำนักงานฯ (ขอบอกรางวัลใหญ่มาก)

พี่น้อย นำทีมน้องๆคป.ตลิ่งชัน ร่วมงานมงคลสมรส น้องนิ&วุธ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ บ้านประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จั...
18/11/2013

พี่น้อย นำทีมน้องๆคป.ตลิ่งชัน ร่วมงานมงคลสมรส น้องนิ&วุธ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ บ้านประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้การเริ่มต้นการครองคู่ของน้องมีความสุข รักมั่นยืนยาวตลอดไปนะค่ะ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดตลิ่งชัน จัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรว...
15/11/2013

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดตลิ่งชัน จัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 5 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานและมอบนโยบาย กระทรวงยุติธรรม และยังได้รับเกียรติจากนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร สำนักงานคุมประพฤติธนบุรี สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงดุสิต และเจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนักงาน ซึ่งในที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ได้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานประปีงบประมาณ 2556 ทั้งในส่วนการส่งคดีให้อาสาสมัครคุมประพฤติ การปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ สรุปผลการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มและที่หน่วยงานภาคี การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดหลัง ซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติได้ชี้แจงในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการทำงานและสะท้อนปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พี่น้อย นำทีมน้องๆ คป.ตลิ่งชันร่วมงานมงคลสมรส
11/11/2013

พี่น้อย นำทีมน้องๆ คป.ตลิ่งชันร่วมงานมงคลสมรส

คป...ตลิ่งชัน เยือนประเทศมาเลเซีย&สิงคโปร์”         เมื่อวันที่ 2-6 ตุลาคม 2556 สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดตลิ่งชั...
22/10/2013

คป...ตลิ่งชัน เยือนประเทศมาเลเซีย&สิงคโปร์”
เมื่อวันที่ 2-6 ตุลาคม 2556 สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดตลิ่งชัน จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ AEC ณ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ นำทีมโดยนายปรัชญา หนูเจริญ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ร่วมด้วยนายสิริพงษ์ อินริสพงศ์ พนักงานคุมประพฤติ และนายปริญญา หาญณรงค์ พนักงานคุมประพฤติ ซึ่งได้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้นจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำหรับการเดินทางครั้งนี้ นอกจากเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้ว ยังเป็นการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงพหุวัฒนธรรมอีกด้วย อันจะเกื้อกูลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น ในการเดินทางคณะเดินทางมีการวางแผนให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า และสัมผัสขนบธรรมเนียมประเพณีให้มากที่สุด โดยเริ่มเดินทางจากตอนเหนือของสหพันธรัฐมาเลเซีย ณ เมืองปีนัง ต่อไปยังเมืองกัวลาลัมเปอร์ เข้าเยี่ยมชมสถานทูตไทยและรับฟังบรรยายพิเศษจากท่านกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูตไทย เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยที่สัมพันธ์กับสหพันธรัฐมาเลเซีย จากนั้นได้เดินทางไปยังเมืองมะละกา และเมืองโยโฮบารู เพื่อข้ามด่านพรมแดนไปยังประเทศสิงคโปร์ จากการเดินทางไปทั้งสองประเทศและเมืองสำคัญ ได้ข้อคิดในเรื่อง ระเบียบวินัย ความสามัคคี การตั้งใจประกอบหน้าที่อย่างแข็งขัน และการผ่อนคลายในรูปแบบต่างๆ เช่น โภชนาการ กีฬา การละเล่น เป็นต้น สิ่งสำคัญได้สัมผัสถึงอารยธรรมของการผสมผสานระหว่างความเก่า และความใหม่ได้อย่างสมดุลอย่างแท้จริง

14/10/2013

เก็บตก...

06/10/2013

คณะเดินทางเติมพลัง ก่อนจะไปนมัสการพระเขี้ยวแก้ว ขอพรก่อนเดินทางกลับครับ

ที่ไนนิ
06/10/2013

ที่ไนนิ

06/10/2013

ขณะนี้คณะเดินทางได้เดินทางถึงสิงโปโดยสวัสดิภาพ และเข้าพักทัศนศึกศาที่ย่านลิทเทิ้งอินเดียครับ
17 ชั่วโมงที่แล้ว

06/10/2013

คณะดินทางกะลังมุ่งหน้าไปสิงคโปร์ครับ โดยเดินทางจากมะละกาข้ามด่านที่โยโฮบารูครับ

06/10/2013

เหล็กกั้นนี้มีไว้เพื่ออะไรครับ ลองทายดูครับ...?

ภาพถ่ายเมื่อได้เข้าพบ ท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
04/10/2013

ภาพถ่ายเมื่อได้เข้าพบ ท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

04/10/2013

เราก้อทาถึง.......

04/10/2013

ภาพนี่คือผลไม้ที่มีแฟนสวยและสูงศักดิ์ครับ....นี่คือเงาะต้นตำรับจริงๆครับผิวสีดำเข้มครับ ...แต่ผลข้างในใสขาวกระจ่าง...และแน่นอนอร่อยครับ

03/10/2013

ถึงเคแอลและหาที่พักได้แล้วครับที่นี่ฝนตกหนักครับ มาพักคืนนี้เปนคืนที่สองที่พักมีวายฟายให้ใช้ฟรีครับ สบายครับ

03/10/2013

ภาพกะลังโดยสารเรือฟรีข้ามฟากไปบัตเตอเวิทครับเพื่อต่อไปยังกัวลาลัมเปอครับ

03/10/2013

ปีนังฮิล หุบเขาแห่งเมืองปีนัง เป็นไฮไลท์ท่องเที่ยวของเมืองปีนังครับเช้านี้ได้เดินทางมาถึงแล้วครับ ตอนนี้กะลังเดินทางข้ามเรือเฟอรี่ ไปยังเมืองบัทเทอเวิธ เพื่อต่อรถไปกัวลาลัมเปอร์ ครับ

03/10/2013

ภาพถายบริเวณหน้าศาลากลางเมืองปีนังครับ

เพื่อนๆๆค่ะ ลองทายดูนะว่าสิ่งนี้คืออะไร ?(ภาพส่งมาจากต่างแดน)
03/10/2013

เพื่อนๆๆค่ะ ลองทายดูนะว่าสิ่งนี้คืออะไร ?
(ภาพส่งมาจากต่างแดน)

แฟนเพจลองทายดูสิครับว่าสื่งนี้คืออะไรครับ....?

สถานที่พักในคืนแรก
02/10/2013

สถานที่พักในคืนแรก

02/10/2013

คณะเดินทางได้เดินทางมาถึงท่าอากาสยานปีนังโดยสวัสดิภาพแล้วครับ

02/10/2013

ก่อนเช้คอิน

02/10/2013

ถึงสนามบินดอนเมืองแล้วครับ

02/10/2013

เรื่องเล่าก่อนก้าวไป ตอนที่ 4 The interesting Tip before start the tour.
ประเทศสุดท้ายที่ต้องเดินทางไป นอกจากความเจริญแล้ว The last stop is Singapore. Not only it well
developed country
ยังมีวัฒนธรรมอาหารที่เยี่ยมยอด โดยเฉพาะอาหารจีน it also rich with food culture especially
Chinese food
เราจะชิมเผื่อทุกท่านครับ ประเทศนี้คือ สิงคโปร์ ครับ Certainly, we will taste for you all.

02/10/2013

The interesting Tip before start the tour.
"Malaca" Tome pires the Portuguese voyager
wrote since 16 A.D.“Who rules Malaca,
has Venis in their hands”.
And we won’t miss to take everyone to visit
this world heritage city.

เรื่องเล่าก่อนก้าวไป ตอนที่ 3
"มะละกา" โทเม ปิเรส นักเดินทางชาวโปรตุเกส
เคยบันทึกไว้เมื่อศตวรรษที่ 16 ว่า "ผู้ใดครอบครองมะละกา
เท่ากับกุมชะตาเวนิสไว้ในอุ้งมือ"
และเราก็ไม่พลาดที่จะนำทุกท่านไปชมเมืองมรดกโลกเมืองนี้

27/09/2013
27/09/2013
อัตราแลกเปลี่ยนไม่คงที่ แต่ความดีสิคงทนรูปสวยหล่อหรือรวยจน  ก็ผู้คนผองเพื่อนกันMoney currency is not certain, The virtue...
26/09/2013

อัตราแลกเปลี่ยนไม่คงที่ แต่ความดีสิคงทน
รูปสวยหล่อหรือรวยจน ก็ผู้คนผองเพื่อนกัน
Money currency is not certain, The virtue of goodness is permanent.
No matter how rich poor or beautiful we are, we are all the friend.

26/09/2013

เรื่องเล่าก่อนก้าวไป ตอนที่ 2
"กัวลาลัมเปอร์" หรือที่เรียกสั้นๆว่า เคแอล
คือมหานครที่ผุดขึ้นเหนือผืนป่าดงดิบดึกดำบรรพ์
และเป็นที่ตั้งของตึกแฝดแวววับราวหลุดออกจากหนังไซไฟ
เราจะไปชมเสน่ห์ของตึกนี้ ซึ่งดึงดูดให้ฮอลิวู้ด
มาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Entrapment อันโด่งดัง

The interesting Tip before start the tour.
"Kuala Lumper" or "K.L."
is a metropolis among the jungle.
Establishing the twin tower which glistening as coming out of Sci Fi Movie.
We shall visit this building and see how it attracted Hollywood
to film renowned “Entrapment” movie.”

25/09/2013

เรื่องเล่าก่อนก้าวไป ตอนที่ 1
The interesting Tip before start the tour.
"เมืองปีนัง" แต่เดิมชื่อว่า เกาะหมาก
The previous name of “Penang” was “Koh Mak”.
เคยตกเป็นอาณานิคมของไทย แต่เดิมชนพื้นเมือง
It was ruled by The Kingdom of Thailand. Back in the day, the local.
บริโภคหมากกันมาก ต่อมาเมื่ออังกฤษเข้าปกครอง
like to chew raw betel nut until governed by British Empire.
เห็นว่าสกปรก จึงห้ามกินหมากและพัฒนาจนรุ่งเรือง
They considered chewing raw betel made place dirty. The British Empire had forbidden chewing raw betel in public.
ไว้เราจะไปดูกันว่าปัจจุบันยังมีต้นหมากอีกหรือไม่?
So that when we arrive, we will know, Is there still
be a betal trees on?.

คป.ตลิ่งชัน เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ AEC จัดส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ  ไปศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2556  ณ ป...
23/09/2013

คป.ตลิ่งชัน เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ AEC จัดส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ไปศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2556 ณ ประเทศมาเลเซีย&ประเทศสิงคโปร์ นำทีมโดยนายปรัชญา หนูเจริญ (บิ๊ก) นายสิริพงษ์ อินริสพงศ์ (เบียร์) นายปริญญา หาญณรงค์ (ญา) ซึ่งจะเดินทางไปทัศนศึกษาเมืองต่างๆที่น่าสนใจ เช่น เมืองจอร์จทาวน์,KEK LOK SI (วัดเก็กลกซี),GOLDEN TRIANGLE (สวนกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์),Petronas Twin Towers (ตึกแฝด เปโตรนาส),เมอร์ไลออน (สิงโตทะเล) ทั้งนี้จะนำเสนอสาระดีๆทางวัฒนธรรม ประเพณีที่งดงาม และรายงานกลับมาให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นระยะๆ อยากให้ทุกท่านติดตามและเป็นกำลังใจให้สามหนุ่มของเราด้วยนะค่ะ

คป.ตลิ่งชัน เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน แฟลตยุติธรรม คัพ ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ก.ย. 56 ณ สนามฟุตบอลใบแดง ชิงถ...
16/09/2013

คป.ตลิ่งชัน เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน แฟลตยุติธรรม คัพ ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ก.ย. 56 ณ สนามฟุตบอลใบแดง ชิงถ้วยนางจำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดตลิ่งชัน โดยพี่ปรินทร์ เทพี (พี่แมว) ผู้จัดการทีม นำทัพนักกีฬา น้องๆคป.ตลิ่งชัน ประกอบด้วย เบียร์,ญา,จุ๊,มิตร,จวบ,ติว,กบ,อ๊อฟ,จูน,นิว,เอก,เพ็ชร และพี่มะเหมี่ยว นำทีมกองเชียร์สาวสวยจากสำนักงานฯร่วมเชียร์อย่างสุดมัน และคว้าแชมป์การแข่งขันครั้งนี้ไว้ได้ การแข่งขันช่วยสร้างความสามัคคี และยังมีรอยยิ้มความสนุกสนาน พบกันใหม่ครั้งต่อไป คป.ตลิ่งชัน เป็นแม่งานจะจัดช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 นี้นะค่ะ....

ผองเพื่อนร่วมงานแต่งน้องแอน+น้องแอม
09/09/2013

ผองเพื่อนร่วมงานแต่งน้องแอน+น้องแอม

ที่อยู่

274/1
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624111894

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามครับ เมื่อประมาน 4 ปีที่แล้ว
ผมเคยโดนคุมประพฤติที่ศาลตลิ่งชัน
แต่ทำเรื่องส่งตัวมาที่ราชบุรี เหตุผลเพราะบ้านอยู่ที่นี้
พอดีผมทำใบขับขี่หาย จะไปทำใหม่แต่ขนส่งบอกว่า
เรื่องที่ผมโดนคุมประพฤติยังไม่เรียบร้อย(ไปรายงานตัวที่ราชบุรีทุกครั้ง และทำตามกำหนด) จะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบางครับ
#}