COSCI SWU Official Page of College Of Social Communication Innovation - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://cosci.swu.ac.th/aboutus

เปิดเหมือนปกติ

{ข่าวการประกวด}อย่าปิดกั้นโอกาสประสบความสำเร็จของตัวเอง ใครชอบลุยเดี่ยวก็ส่งได้ ชอบทำงานเป็นทีมก็ระดมสมองรวมทีมกันมาไม่เ...
07/10/2021

{ข่าวการประกวด}

อย่าปิดกั้นโอกาสประสบความสำเร็จของตัวเอง
ใครชอบลุยเดี่ยวก็ส่งได้ ชอบทำงานเป็นทีมก็ระดมสมองรวมทีมกันมา
ไม่เกิน 3 คน ทบทวนกติกาการเข้าร่วมการประกวดกันดีกว่า
อะไรผิดกฎระเบียบให้แก้ไข หากสงสัยสอบถามแอดมินได้เลย
.
คำเตือน!!!!
กรุณาอ่านหลักเกณฑ์การสมัครให้ละเอียดก่อนการสมัคร
ถ้าผิดกติกาถือว่าหมดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
หาว่าแอดมินไม่เตือนนะ...
—————————————————————
.
📝 ลงทะเบียนประกวดออนไลน์
https://forms.gle/XBaTySHKeXU6ryUx5
.
📩 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
m.me/bilibiliupnextanimatoraward
.
📱 สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดโครงการ
Facebook: Bilibili UP NEXT Animator Award
.
#Bilibili #BilibiliUpNextAnimatorAward #animation
#animator #2d #3d

📜การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการหทารกองประจำการ ประจำปี 2565 👥สำหรับนิสิตที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร และมีอายุ 21 ปี แต...
05/10/2021

📜การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการหทารกองประจำการ ประจำปี 2565

👥สำหรับนิสิตที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร และมีอายุ 21 ปี แต่ไม่เกิน 26 ปี ที่มีความต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

📄เตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
- สำเนา สด.9
- สำเนาหมายเรียกการเข้ารับการตรวจเลือกฯ
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือรับรองการเป็นนิสิต
- สำเนาบัตรนิสิต

📥ยื่นได้ที่ งานส่วนสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ภายใน 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2564
*สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ

#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต

📜การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการหทารกองประจำการ ประจำปี 2565

👥สำหรับนิสิตที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร และมีอายุ 21 ปี แต่ไม่เกิน 26 ปี ที่มีความต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

📄เตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
- สำเนา สด.9
- สำเนาหมายเรียกการเข้ารับการตรวจเลือกฯ
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือรับรองการเป็นนิสิต
- สำเนาบัตรนิสิต

📥ยื่นได้ที่ งานส่วนสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ภายใน 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2564
*สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ

#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต

🎉 ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ชั้นปีที่ 2 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม สาขานวัตกรรมสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสา...
05/10/2021

🎉 ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ชั้นปีที่ 2 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
สาขานวัตกรรมสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

🥇ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการ TH ERML 2021🥇
(THAILAND Enterprise Resources Management League 2021)

1. นายศิลายุทธ ดาราธรรม
2. นายพงศธร พิริยะกุลชัย
3. นายธีรภัทร ปฐมกาลบุตร
4. นายฐิตพัฒน์ ศตวงศ์รัตน์
5. นางสาวสุพิชฌาย์ เอกลาภนิมิตร

ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท โดย MonsoonSIM Thailand
ดำเนินการแข่งขัน เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2564 ผ่านช่องทาง ZOOM
------
#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต

🎉 ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ชั้นปีที่ 2 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
สาขานวัตกรรมสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

🥇ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการ TH ERML 2021🥇
(THAILAND Enterprise Resources Management League 2021)

1. นายศิลายุทธ ดาราธรรม
2. นายพงศธร พิริยะกุลชัย
3. นายธีรภัทร ปฐมกาลบุตร
4. นายฐิตพัฒน์ ศตวงศ์รัตน์
5. นางสาวสุพิชฌาย์ เอกลาภนิมิตร

ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท โดย MonsoonSIM Thailand
ดำเนินการแข่งขัน เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2564 ผ่านช่องทาง ZOOM
------
#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต

{COSCI : JOURNAL}🗓 วารสารนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับผลงานวิชาการ ...บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ...🎯 ผู้สนใจส่งบทความเพ...
05/10/2021

{COSCI : JOURNAL}
🗓 วารสารนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับผลงานวิชาการ
...บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ...

🎯 ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา (peer-review)

สามารถเข้าอ่านรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับ ขั้นตอนการสมัคร และส่งบทความผ่านระบบได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci

เปิดรับตลอดปี ทั้งบุคคลภายในและภายนอก วารสารจัดทำตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ)

🧑‍💼โดยพิจารณาเผยแพร่บทความที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
2. การสื่อสาร ; การสื่อสารเพื่อสุขภาพ ; การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว; การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3. ศิลปะร่วมสมัยและการออกแบบสื่อร่วมสมัย
4. เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม
5. ภาพยนตร์; การแสดงและกำกับการแสดง; การออกแบบเพื่อการแสดง
6. การจัดการและการบริหารธุรกิจไซเบอร์
7. สื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
🗂 บทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ
1. ไฟล์บทความต้องดำเนินการจัดรูปแบบบทความ และการอ้างอิงตามที่วารสารกำหนดเท่านั้น
2. ไฟล์ word .doc หรือ .docx

* เอกสารที่จะต้องอัปโหลดส่ง ได้แก่
�1. ไฟล์ใบสมัครของส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร ที่ได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
�2. ไฟล์บทความ

อ่านผลงานวิชาการจากวารสารฯ เพิ่มเติม ได้ที่ >>> https://so06.tci-thaijo.org/index.../jcosci/issue/view/16934

📲 ติดต่อ
กองบรรณาธิการการวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

📞 เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11269
E-mail : [email protected]

#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต

{COSCI : JOURNAL}
🗓 วารสารนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับผลงานวิชาการ
...บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ...

🎯 ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา (peer-review)

สามารถเข้าอ่านรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับ ขั้นตอนการสมัคร และส่งบทความผ่านระบบได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci

เปิดรับตลอดปี ทั้งบุคคลภายในและภายนอก วารสารจัดทำตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ)

🧑‍💼โดยพิจารณาเผยแพร่บทความที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
2. การสื่อสาร ; การสื่อสารเพื่อสุขภาพ ; การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว; การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3. ศิลปะร่วมสมัยและการออกแบบสื่อร่วมสมัย
4. เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม
5. ภาพยนตร์; การแสดงและกำกับการแสดง; การออกแบบเพื่อการแสดง
6. การจัดการและการบริหารธุรกิจไซเบอร์
7. สื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
🗂 บทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ
1. ไฟล์บทความต้องดำเนินการจัดรูปแบบบทความ และการอ้างอิงตามที่วารสารกำหนดเท่านั้น
2. ไฟล์ word .doc หรือ .docx

* เอกสารที่จะต้องอัปโหลดส่ง ได้แก่
�1. ไฟล์ใบสมัครของส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร ที่ได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
�2. ไฟล์บทความ

อ่านผลงานวิชาการจากวารสารฯ เพิ่มเติม ได้ที่ >>> https://so06.tci-thaijo.org/index.../jcosci/issue/view/16934

📲 ติดต่อ
กองบรรณาธิการการวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

📞 เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11269
E-mail : [email protected]

#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต

⭐รับสมัครนิสิตปริญญาโท วันนี้ - 29 ตุลาคม 64⭐ ------วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-----> เปิดร...
04/10/2021

⭐รับสมัครนิสิตปริญญาโท วันนี้ - 29 ตุลาคม 64⭐
------
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-----
> เปิดรับ 4 วิชาเอก ดังนี้ <
• 📊 การออกแบบเพื่อธุรกิจ : เน้นการฝึกปฏิบัติ ในการสร้างสรรค์งานออกแบบต่างๆ เพื่อสามารถต่อยอดในงานธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ
• 📢 นวัตกรรมสื่อสาร : สร้างกลยุทธ์รูปแบบใหม่ๆ ทางด้านการสื่อสาร
ให้เท่าทันสถานการณ์และบริบทของสังคม
• 🎬 ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล : รู้ลึก รู้จริง ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นผู้นำด้านงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
• 🚻 การสื่อสารสุขภาพ : สุขภาพ คือเรื่องสำคัญ พร้อมนำข้อมูลมานำเสนออย่างสร้างสรรค์ผ่านกลยุทธ์และทฤษฎีที่ไม่เหมือนใคร
► ภายในวันนี้ - 29 ตุลาคม 2564
ผ่านทาง https://admission.swu.ac.th/
► รายละเอียดหลักสูตรทาง
http://cosci.swu.ac.th/academic/Master
-----
#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต

Just Say....Midterm love me Midterm love meตารางสอบกลางภาค 1/2564 รายวิชาศึกษาทั่วไปสอบผ่านระบบออนไลน์ https://moodle.sw...
04/10/2021

Just Say....Midterm love me Midterm love me

ตารางสอบกลางภาค 1/2564 รายวิชาศึกษาทั่วไป

สอบผ่านระบบออนไลน์ https://moodle.swu.ac.th

ตรวจสอบรหัสบัวศรีไอดี 🤗
เตรียมอุปกรณ์ สัญญาณ Internet / wifi ให้พร้อม 🥳

ข้อปฏิบัติ 💻
* อาจารย์ผู้สอนจะส่ง คู่มือการสอบออนไลน์ ให้กับนิสิตทุกคน โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนการสอบ
** โปรดตรวจสอบ รหัสบัวศรีไอดี และ รหัสผ่าน สำหรับเข้าระบบทดสอบ หากพบปัญหาให้รีบติดต่อที่ [email protected]
*** ขอให้นิสิตเตรียมพร้อมในการสอบออนไลน์ก่อนเวลา
อย่างน้อย 5 นาที และหากพบการทุจริตในการสอบ
🚨 ปรับตกทุกกรณี 🚨

Lalicoo
ขอให้นิสิตทุกคนโชคดีกับการสอบ 🥳

Just Say....Midterm love me Midterm love me

ตารางสอบกลางภาค 1/2564 รายวิชาศึกษาทั่วไป

สอบผ่านระบบออนไลน์ https://moodle.swu.ac.th

ตรวจสอบรหัสบัวศรีไอดี 🤗
เตรียมอุปกรณ์ สัญญาณ Internet / wifi ให้พร้อม 🥳

ข้อปฏิบัติ 💻
* อาจารย์ผู้สอนจะส่ง คู่มือการสอบออนไลน์ ให้กับนิสิตทุกคน โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนการสอบ
** โปรดตรวจสอบ รหัสบัวศรีไอดี และ รหัสผ่าน สำหรับเข้าระบบทดสอบ หากพบปัญหาให้รีบติดต่อที่ [email protected]
*** ขอให้นิสิตเตรียมพร้อมในการสอบออนไลน์ก่อนเวลา
อย่างน้อย 5 นาที และหากพบการทุจริตในการสอบ
🚨 ปรับตกทุกกรณี 🚨

Lalicoo
ขอให้นิสิตทุกคนโชคดีกับการสอบ 🥳

⭐ 🎼รับสมัครนิสิตที่สนใจฝึกงานระยะสั้น กับ ค่ายเพลง Muzik Move 🎼 ⭐ -----🧑 นิสิตที่สนใจ สามารถเข้าร่วมฟังรายละเอียดได้ในวั...
02/10/2021

⭐ 🎼รับสมัครนิสิตที่สนใจฝึกงานระยะสั้น กับ ค่ายเพลง Muzik Move 🎼 ⭐
-----
🧑 นิสิตที่สนใจ สามารถเข้าร่วมฟังรายละเอียดได้ใน
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. - 18.00 น.

🎼 ซึ่งพี่จาก...ค่ายเพลง Muzik Move จะมานำเสนอรายละเอียดของโปรเจค และตำแหน่งที่ต้องการ
ให้นิสิต COSCI ฟังผ่านระบบ Zoom Meeting

Meeting ID: 868 6353 7454
Passcode: 371276

#cosci #cosciswu #swu #ทีมมศว #ทีมนวัต

⭐ 🎼รับสมัครนิสิตที่สนใจฝึกงานระยะสั้น กับ ค่ายเพลง Muzik Move 🎼 ⭐
-----
🧑 นิสิตที่สนใจ สามารถเข้าร่วมฟังรายละเอียดได้ใน
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. - 18.00 น.

🎼 ซึ่งพี่จาก...ค่ายเพลง Muzik Move จะมานำเสนอรายละเอียดของโปรเจค และตำแหน่งที่ต้องการ
ให้นิสิต COSCI ฟังผ่านระบบ Zoom Meeting

Meeting ID: 868 6353 7454
Passcode: 371276

#cosci #cosciswu #swu #ทีมมศว #ทีมนวัต

01/10/2021
📍Class One ทางฉันฝันเธอ - ตามเทรนด์โลก ไปกับนักสื่อสารสุขภาพ

📍ตามเทรนด์โลกไปกับนักสื่อสารสุขภาพ
ใน Class One ทางฉันฝันเธอ เยื่ยมชม
การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย ที่วิชาเอก
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาดูกันว่าก่อนจะมาเป็น
นักสื่อสารสุขภาพเราต้องเรียนอะไรกันบ้าง ไปชมกันเลยครับ^^

🙏ขอขอบคุณ รายการ Class one ทางฉัน ฝันเธอ
ช่องทางออกอากาศ : ATV4 by ThaiPBS
ทุกวันเสาร์ | 15:00-15:30

ติดตามชมรายการ Class One ทางฉันฝันเธอ
ตอน ตามเทรนด์โลกไปกับนักสื่อสารสุขภาพ
เต็มๆได้ทาง
🖥https://www.ALTV.tv/programs/homeroom-homerun/606812810b95decb85ba526c?type=episode

#ทีมมศว #healthcommunication
#HealthComCOSCI #นักสื่อสารเพื่อสุขภาพ

👏👏…ขอแสดงความยินดี…👏👏👩 นางสาวขนิษฐ อภิชยนุกูลกิจนิสิตชั้นปีที่ 2 เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์🥇ได้รับรางวัลชนะเลิศอั...
30/09/2021

👏👏…ขอแสดงความยินดี…👏👏

👩 นางสาวขนิษฐ อภิชยนุกูลกิจ
นิสิตชั้นปีที่ 2 เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

🥇ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากทีมที่เข้าร่วมมากกว่า 20 ทีม
ได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท และโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 🏆

จากโครงการสถาบันพัฒนาบุคคลากรด้านภาพยนตร์และวีดีทัศน์ (กระทรวงวัฒนธรรม) ประกวดเขียนบทละครโทรทัศน์ในรูปแบบของละครสั้นชุด (ซีรีส์) ภายใต้หัวข้อ “ครบประเด็น
เล่าให้เป็น เห็นมุมมอง”

ดำเนินการจัดโครงการโดย กระทรวงวัฒนธรรม
🗓เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

#cosci #cosciswu #swu #ทีมมศว #ทีมนวัต

👏👏…ขอแสดงความยินดี…👏👏

👩 นางสาวขนิษฐ อภิชยนุกูลกิจ
นิสิตชั้นปีที่ 2 เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

🥇ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากทีมที่เข้าร่วมมากกว่า 20 ทีม
ได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท และโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 🏆

จากโครงการสถาบันพัฒนาบุคคลากรด้านภาพยนตร์และวีดีทัศน์ (กระทรวงวัฒนธรรม) ประกวดเขียนบทละครโทรทัศน์ในรูปแบบของละครสั้นชุด (ซีรีส์) ภายใต้หัวข้อ “ครบประเด็น
เล่าให้เป็น เห็นมุมมอง”

ดำเนินการจัดโครงการโดย กระทรวงวัฒนธรรม
🗓เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

#cosci #cosciswu #swu #ทีมมศว #ทีมนวัต

📣มาาแล้ว!! กำหนดการ TCAS ปี 2565***TCAS 65***-----🗓กำหนดการรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ...
30/09/2021

📣มาาแล้ว!! กำหนดการ TCAS ปี 2565
***TCAS 65***
-----
🗓กำหนดการรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
-----
👥Dek 65 ทุกคน...สามารถติดตามข่าวสาร TCAS 65 ได้ก่อนใคร!!!

- เว็ปไซต์ COSCI : http://cosci.swu.ac.th
- [email protected] : @cosci หรือ https://lin.ee/c3olQlD
- Facebook : COSCI SWU
- IG : cosciswu
- Twitter : PRCOSCI.SWU

***เพียงแค่กดติดตาม...ก็ไม่พลาดข่าว TCAS

#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต #dek65

📣มาาแล้ว!! กำหนดการ TCAS ปี 2565
***TCAS 65***
-----
🗓กำหนดการรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
-----
👥Dek 65 ทุกคน...สามารถติดตามข่าวสาร TCAS 65 ได้ก่อนใคร!!!

- เว็ปไซต์ COSCI : http://cosci.swu.ac.th
- [email protected] : @cosci หรือ https://lin.ee/c3olQlD
- Facebook : COSCI SWU
- IG : cosciswu
- Twitter : PRCOSCI.SWU

***เพียงแค่กดติดตาม...ก็ไม่พลาดข่าว TCAS

#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต #dek65

นิสิตที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564เพื่อให้ได้รับส่วนลด ตามสิทธิ์ตามนโยบายรัฐโปรดดำเนินการชำระเงินในระบบในระหว...
30/09/2021

นิสิตที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564
เพื่อให้ได้รับส่วนลด ตามสิทธิ์
ตามนโยบายรัฐ

โปรดดำเนินการชำระเงินในระบบ
ในระหว่างวันที่ 1-6 ตุลาคม 2564
โดยไม่ต้องยื่นคำร้องชำระล่าช้า
*กรณียังไม่ได้กดยืนยันสิทธิรับส่วนลด ให้ดำเนินการกดยืนยันให้เรียบร้อยก่อนชำระเงิน

**
หากชำระหลังกำหนดดังกล่าว
นิสิตจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10%
#ทีมมศว

นิสิตที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564
เพื่อให้ได้รับส่วนลด ตามสิทธิ์
ตามนโยบายรัฐ

โปรดดำเนินการชำระเงินในระบบ
ในระหว่างวันที่ 1-6 ตุลาคม 2564
โดยไม่ต้องยื่นคำร้องชำระล่าช้า
*กรณียังไม่ได้กดยืนยันสิทธิรับส่วนลด ให้ดำเนินการกดยืนยันให้เรียบร้อยก่อนชำระเงิน

**
หากชำระหลังกำหนดดังกล่าว
นิสิตจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10%
#ทีมมศว

🌈 ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวด 🌈‼️คุณขอมา เราจัดให้‼️มีน้องๆหลายคนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ inbox มาสอบถามเรื่องจำนวนผู้เข้าส...
29/09/2021

🌈 ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวด 🌈

‼️คุณขอมา เราจัดให้‼️
มีน้องๆหลายคนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ inbox มาสอบถามเรื่องจำนวนผู้เข้าสมัครจำนวนมาก
ทางทีมงานได้พิจารณาปรับเกณฑ์จำนวนผู้เข้าสมัครเพื่อเปิดกว้างให้น้องๆมากขึ้นตามนี้เลยครับ
📍แจ้งคุณสมบัติใหม่กันชัดๆให้เข้าใจ สำหรับผู้สนใจส่งผลงานมันส์ๆ กับ Digiwar ปี3 ไม่ว่าคุณ "จะฉายเดี่ยว" "จะมาคู่" หรือ "จัดกันเป็นทีม" ก็มาเลยเราไม่จำกัดปริมาณ แต่เเน้นไอเดียเจ๋งๆ แผนโดนๆ
🟡งานนี้ใครจะยืนหนึ่ง!!!
มาออกแอคชั่น ปันไอเดียกันได้
🟡ส่งเอกสารการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 64 – 10 ต.ค. 64
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร > https://bit.ly/3jxqTeU
2. ส่งไฟล์ใบสมัคร และ แผนประชาสัมพันธ์ ที่ [email protected]
🟡ติดตามข่าวสารโครงการที่ https://www.facebook.com/EGATDIGIWAR
🟡ถ้าใครมีข้อสงสัย หรือ เกี่ยวกับโครงการ สามารถ
- Inbox ทางเพจ Digiwar
- หรือส่งอีเมล์มาที่ [email protected]
- โทร. สอบถาม 0855547224 ได้เลย

#digiwarปี3 #digiwar #EGATXWALLBOX

🌈 ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวด 🌈

‼️คุณขอมา เราจัดให้‼️
มีน้องๆหลายคนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ inbox มาสอบถามเรื่องจำนวนผู้เข้าสมัครจำนวนมาก
ทางทีมงานได้พิจารณาปรับเกณฑ์จำนวนผู้เข้าสมัครเพื่อเปิดกว้างให้น้องๆมากขึ้นตามนี้เลยครับ
📍แจ้งคุณสมบัติใหม่กันชัดๆให้เข้าใจ สำหรับผู้สนใจส่งผลงานมันส์ๆ กับ Digiwar ปี3 ไม่ว่าคุณ "จะฉายเดี่ยว" "จะมาคู่" หรือ "จัดกันเป็นทีม" ก็มาเลยเราไม่จำกัดปริมาณ แต่เเน้นไอเดียเจ๋งๆ แผนโดนๆ
🟡งานนี้ใครจะยืนหนึ่ง!!!
มาออกแอคชั่น ปันไอเดียกันได้
🟡ส่งเอกสารการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 64 – 10 ต.ค. 64
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร > https://bit.ly/3jxqTeU
2. ส่งไฟล์ใบสมัคร และ แผนประชาสัมพันธ์ ที่ [email protected]
🟡ติดตามข่าวสารโครงการที่ https://www.facebook.com/EGATDIGIWAR
🟡ถ้าใครมีข้อสงสัย หรือ เกี่ยวกับโครงการ สามารถ
- Inbox ทางเพจ Digiwar
- หรือส่งอีเมล์มาที่ [email protected]
- โทร. สอบถาม 0855547224 ได้เลย

#digiwarปี3 #digiwar #EGATXWALLBOX

🛎 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ส่วนกิจการนิสิต มศว 🛎"สืบเนื่องจากการที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัด"นิสิ...
29/09/2021

🛎 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ส่วนกิจการนิสิต มศว 🛎
"สืบเนื่องจากการที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัด"

นิสิตที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทำให้ได้รับความเสียหายได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักอันเป็นผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ⛈

⭐ สามารถติดต่อขอรับเงินทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตจากมหาวิทยาลัยโดยแจ้งความจำนงผ่านทางคณะ/วิทยาลัยที่นิสิตสังกัด

พร้อมแสดงหลักฐาน ได้แก่
1.แบบฟอร์มของส่วนกิจการนิสิต
2.ใบรับรองจากส่วนราชการว่าเป็นผู้ประสบภัย
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีอยู่นิสิตอยู่ในทะเบียนบ้านและเป็นบ้านที่ประสบอุทกภัย)
5.สำเนาบัตรนิสิต
6.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารโดยผ่านเรื่องมาจากคณะ/วิทยาลัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนกิจการนิสิต มศว

#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต

🛎 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ส่วนกิจการนิสิต มศว 🛎
"สืบเนื่องจากการที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัด"

นิสิตที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทำให้ได้รับความเสียหายได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักอันเป็นผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ⛈

⭐ สามารถติดต่อขอรับเงินทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตจากมหาวิทยาลัยโดยแจ้งความจำนงผ่านทางคณะ/วิทยาลัยที่นิสิตสังกัด

พร้อมแสดงหลักฐาน ได้แก่
1.แบบฟอร์มของส่วนกิจการนิสิต
2.ใบรับรองจากส่วนราชการว่าเป็นผู้ประสบภัย
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีอยู่นิสิตอยู่ในทะเบียนบ้านและเป็นบ้านที่ประสบอุทกภัย)
5.สำเนาบัตรนิสิต
6.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารโดยผ่านเรื่องมาจากคณะ/วิทยาลัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนกิจการนิสิต มศว

#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต

❤️ บรรยากาศงานเกษียณอายุการทำงานและการร่วมแสดงมุทิตาจิต ❤️เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณาจารย์ บุคลากร นิสิต แ...
24/09/2021

❤️ บรรยากาศงานเกษียณอายุการทำงานและการร่วมแสดงมุทิตาจิต ❤️

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา
คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และ ศิษย์เก่า วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว
👨‍❤️‍👨 ร่วมแสดงมุทิตาจิต กับ ผศ.ดร.ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์
เพื่อเป็นการแสดงความยินดี ยกย่องเชิดชูเกียรติ ที่ท่านได้ปฏิบัติงานมาจนเกษียณอายุการทำงาน

#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต

[วันนี้...วันสุดท้าย]📜สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 1/2564 สามารถชำระได้ ตั้งแต่ 13 -24 กันยายน 256...
24/09/2021

[วันนี้...วันสุดท้าย]

📜สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 1/2564 สามารถชำระได้ ตั้งแต่ 13 -24 กันยายน 2564 ในอัตราค่าธรรมเนียมที่มีการปรับลดลง 50% แล้ว
📲ชำระผ่านทาง
https://supreme.swu.ac.th
* สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมการศึกษา (เต็มจำนวน) มาแล้วทางมหาวิทยสลัยจะดำเนินการคืนเงินฯในลำดับต่อไป
#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต

📜สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 1/2564 สามารถชำระได้ ตั้งแต่ 13 -24 กันยายน 2564 ในอัตราค่าธรรมเนียมที่มีการปรับลดลง 50% แล้ว

📲ชำระผ่านทาง
https://supreme.swu.ac.th

* สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมการศึกษา (เต็มจำนวน) มาแล้วทางมหาวิทยสลัยจะดำเนินการคืนเงินฯในลำดับต่อไป

#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต

การขอรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา🔻นิสิตที่มีความจำเป็นต้องใช้ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายของผู...
21/09/2021

การขอรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา
🔻นิสิตที่มีความจำเป็นต้องใช้ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายของผู้ปกครอง
🔻(สำหรับนิสิตที่ยังไม่เคยขอรับใบเสร็จรับเงิน)
🔻โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่
https://forms.gle/gxNxBKeZbNEfiocy9
🔻มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม
🔻โดยนิสิตสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ทาง
https://supreme.swu.ac.th/portal/reqreceipt.php
เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
#ทีมมศว

การขอรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา

🔻นิสิตที่มีความจำเป็นต้องใช้ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายของผู้ปกครอง
🔻(สำหรับนิสิตที่ยังไม่เคยขอรับใบเสร็จรับเงิน)

🔻โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่
https://forms.gle/gxNxBKeZbNEfiocy9

🔻มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม

🔻โดยนิสิตสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ทาง
https://supreme.swu.ac.th/portal/reqreceipt.php

เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
#ทีมมศว

ที่อยู่

Srinakharinwirot University
Bangkok
10110

MRT Petchaburi, ARL Makkhasan, BTS Asok

ข้อมูลทั่วไป

“วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม” (College of Social Communication Innovation) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2549 นับเป็นเจตนารมณ์ที่จะขยายบทบาทการสร้างดุลยภาพ ในเรื่องการสื่อสาร (Communication and Media) ในสังคมตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากร ที่สามารถควบคุมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารที่มีบทบาทต่อสังคมและชีวิต โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการเรียนการสอนทั้งหมด 9 วิชาเอกด้วยกัน : - วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย - วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ - วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร - วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม - วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว - วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ - วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล - วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ - วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622592343

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ COSCI SWUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง COSCI SWU:

วิดีโอทั้งหมด

COSCI.SWU Story

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (College of Social Communication Innovation) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2549 ด้วยเจตนารมณ์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะขยายบทบาทการสร้างดุลยภาพในด้านการสื่อสาร ตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่สามารถควบคุมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารที่มีบทบาทต่อสังคม

ปัจจุบัน เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 9 วิชาเอก และรับผ่านระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบ ดังนี้ :


 • สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)

 • การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 • ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


  Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

  แสดงผลทั้งหมด

  ความคิดเห็น

  https://www.dek-d.com/tcas/fair/ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์งาน Dek-D TCAS Fair จัดขึ้นวันที่ 31 ตุลาคมนี้สนใจสามารถจัดบูธได้เลย
  #รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับ COSCI SWU
  ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ อยากได้คนที่ชอบ...คิด...หาเรื่อง...มาเป็นเพื่อนร่วมงานค่ะ รายละเอียดตามประกาศเลยนะคะ
  ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ ในนามของไทยบิสิเนสนิวส์ ขอเชิญน้องๆนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเรา ทางไทยบิสิเนสนิวส์ จัดการแข่งขันประจำเดือนสำหรับนักศึกษาที่สนใจเขียนข่าว(Journalist ) โดยบริษัทจะเผยแพร่เรื่องราวของคุณที่ส่งมาให้ฟรีบนเว็บไซต์ไดเว็บไซต์หนึ่งของเรา และจะมอบเงินรางวัล 5,000 บาท ให้กับผู้ชนะที่มีจำนวนผู้อ่านรายเดือนมากที่สุด ส่งเรื่องราวข่าวของน้องๆได้ที่ [email protected] หรือติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected]
  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี62 นะคะ
  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี62 นะคะ
  ดีเยี่ยมครับ ลูกชายไป มาแล้วชอบมาก อยากเข้าเรียนที่นี่ และ มีนักเรียนจากต่างจังหวัดมา มากมาย กำลังหาที่พัก แนะนำ ที่ เฟิร์ส วัน บูทรีก เฮ้าส์ สุขุมวิท 1 ห้องพักหลายรูปแบบ จุได้ 4-5 คนต่อห้อง แบบส่วนตัว หรือ สองคน และ คนเดียว ราคาเริ่มต้นที่ 590 ถึง 1500 บาท ติดต่อ 0866887838 FIRST 1 Boutique House at Sukhumvit 1 เดินทางทาง เรือ จาก นานา ง่ายมาก หรือ มอไชด์ 40 บาท ใน 5-10 นาที เท่านั้น
  🎶 ขอเชิญน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่มีใจรักในเสียงดนตรี มาประกวดวงดนตรี “Victoria Gardens Music Contest #2” 🎶 🎉รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 1 พฤศจิกายน 2561 👉 รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 👉 รอบคัดเลือกระดับอุดมศึกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 📌 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 📌 และพิเศษสุด ❗❗ พบกับมินิคอนเสิร์ตจากวง Mild 💫 อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :http://vg.co.th/Download/Register-VictoriaGardensMusic2.pdf แล้วพบกันที่ศูนย์การค้า วิคตอเรีย การ์เด้นส์ นะคะ 😍🎶 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 092-2844861 (คุณโอม)
  Job Available for COSCI member! NEUMERLIN is looking for energetic Web Designer who wants to exploit the creative potentials and unleash the design ability in creating world-class web experiences, including sites, landing pages, banners, web design elements, and general digital design. We value creativity. Our environment is casual and energetic. What we’re looking for: *UX & UI who can conceptualize, design, present and execute modern, sophisticated digital design and web experiences *Always on the lookout for ways to enhance the experience through design *Deliver the design themes and concepts clearly and concisely *Best in both single player and multiple players mode Qualification: *1+ years experience in responsive web design *High level of Photoshop, Illustrator, and related design tools *Communication skills *Understanding of responsive web design, usability and information design including site map and wireframe *Fundamentals in HTML and CSS Company Location : Praditpat, BTS Sapankwai Inbox or submit portfolio to [email protected]
  รอติดตามฟังวิทยาลัยชี้แจงอยู่นะครับ
  งงใจคณะคิดยังไงเรื่องพี่แม็คคะสี่ห้าปีแล้ว นิสิตเสียหายกันไปเท่าไหร่