COSCI SWU Official Page of College Of Social Communication Innovation - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://cosci.swu.ac.th/aboutus

เปิดเหมือนปกติ

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการพัฒนาระบบให้ นิสิต มศว ที่ได้ทำการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้แล้ว สามารถเข้าทำการค้นหาวัน เวลา ที่มหาว...
07/06/2021

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการพัฒนาระบบให้ นิสิต มศว ที่ได้ทำการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้แล้ว สามารถเข้าทำการค้นหาวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัย
นัดหมายเพื่อเข้าฉีดวัคซีนได้โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ผ่านระบบ https://vaccine.swu.ac.th/

สำหรับศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการฉีดวัคซีนกับ "ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 มศว" จะเปิดระบบให้ทำการลงทะเบียนเร็วๆ นี้

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการพัฒนาระบบให้ นิสิต มศว ที่ได้ทำการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้แล้ว สามารถเข้าทำการค้นหาวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัย
นัดหมายเพื่อเข้าฉีดวัคซีนได้โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ผ่านระบบ https://vaccine.swu.ac.th/
สำหรับศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการฉีดวัคซีนกับ"ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 มศว" จะเปิดระบบให้ทำการลงทะเบียนเร็วๆ นี้

:::10 อันดับอัตราการแข่งขันสูงสุด::: TCAS รอบ 3 (ทั้งประเทศ) ขอบคุณข้อมูลจาก...Page : Admission Premiumโดยที่...วิทยาลัย...
05/06/2021

:::10 อันดับอัตราการแข่งขันสูงสุด::: TCAS รอบ 3 (ทั้งประเทศ)

ขอบคุณข้อมูลจาก...Page : Admission Premium

โดยที่...วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

🌟ติดอันดับอัตราการแข่งขันสูงสุด 2 อันดับ คือ...

🏅อันดับที่ 4 : วิชาเอกการแสดงและกํากับการแสดงภาพยตร์ (Admission 2)
และ
🏅อันดับที่ 9 : วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตรและสื่อดิจิทัล (Admission 1)

#cosci #swu #tcas64 #dek64 #ทีมมศว #ทีมนวัต #cosciswu

:::10 อันดับอัตราการแข่งขันสูงสุด::: TCAS รอบ 3 (ทั้งประเทศ)

ขอบคุณข้อมูลจาก...Page : Admission Premium

โดยที่...วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

🌟ติดอันดับอัตราการแข่งขันสูงสุด 2 อันดับ คือ...

🏅อันดับที่ 4 : วิชาเอกการแสดงและกํากับการแสดงภาพยตร์ (Admission 2)
และ
🏅อันดับที่ 9 : วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตรและสื่อดิจิทัล (Admission 1)

#cosci #swu #tcas64 #dek64 #ทีมมศว #ทีมนวัต #cosciswu

🌈[แนะนำวิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย]🌈.Interactive and Multimedia Design"เรียนรู้...เพื่อก้าวสู่...การเป...
04/06/2021
COSCI SWU - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

🌈[แนะนำวิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย]🌈
.
Interactive and Multimedia Design

"เรียนรู้...เพื่อก้าวสู่...การเป็นนักออแบบอย่างสร้างสรรค์
ผสมผสานทั้งความรู้ด้านศิลปะ คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี"

...เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 4 วันนี้ ถึง 5 มิถุนายน 64...
...ส่ง Portfolio และ Clip แนะนำตัว วันนี้ ถึง 10 มิถุนายน 64...
...สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน 64...

http://cosci.swu.ac.th/news-event/information/2021/interactive-and-multimedia-design

#cosci #swu #tcas64 #dek64 #ทีมมศว #ทีมนวัต #COSCISWU

🪐::: RECAP:::🪐คุณสมบัติสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียหรือ...เรียกง่ายว่า...เอกมัลติ....
04/06/2021

🪐::: RECAP:::🪐

คุณสมบัติสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
หรือ...เรียกง่ายว่า...เอกมัลติ...

🙋‍♀️"ใคร...?!? ที่สามารถสมัคร!!! ได้บ้าง..."🙋

***สำเร็จการศึกษา ม.6 ในปีนี้ (2563) หรือ จบเมื่อปีก่อนหน้า หรือเทียบเท่า
***จบการศึกษาในหลักสูตรทั่วไป หรือ หลักสูตรนานาชาติ หรือ วุฒิ GED
***ส่ง Portfolio และ ส่ง Clip VDO แนะนำตัว
***สอบสัมภาษณ์ (เท่านั้น!!!)

🚫ไม่มีสอบภาคปฏิบัติ
🚫ไม่ต้องใช้คะแนนสอบอื่น ๆ (เช่น GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ หรือ ภาษาอังกฤษ)

----------
สมัคร 3-5 มิถุนายน 64 ได้ที่ https://admission.swu.ac.th
ส่ง Portfolio และ Clip VDO ได้ที่ http://cosci.swu.ac.th

#cosci #swu #tcas64 #dek64 #ทีมมศว #ทีมนวัต #cosciswu #multimedia

🪐::: RECAP:::🪐

คุณสมบัติสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
หรือ...เรียกง่ายว่า...เอกมัลติ...

🙋‍♀️"ใคร...?!? ที่สามารถสมัคร!!! ได้บ้าง..."🙋

***สำเร็จการศึกษา ม.6 ในปีนี้ (2563) หรือ จบเมื่อปีก่อนหน้า หรือเทียบเท่า
***จบการศึกษาในหลักสูตรทั่วไป หรือ หลักสูตรนานาชาติ หรือ วุฒิ GED
***ส่ง Portfolio และ ส่ง Clip VDO แนะนำตัว
***สอบสัมภาษณ์ (เท่านั้น!!!)

🚫ไม่มีสอบภาคปฏิบัติ
🚫ไม่ต้องใช้คะแนนสอบอื่น ๆ (เช่น GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ หรือ ภาษาอังกฤษ)

----------
สมัคร 3-5 มิถุนายน 64 ได้ที่ https://admission.swu.ac.th
ส่ง Portfolio และ Clip VDO ได้ที่ http://cosci.swu.ac.th

#cosci #swu #tcas64 #dek64 #ทีมมศว #ทีมนวัต #cosciswu #multimedia

🏅:::อัตราการแข่งขัน::: TCAS รอบที่ 3 : Admission 1 และ 2 📊สถิติข้อมูล...คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของผู้ยืนยันสิทธิ์ฯวิทยาลัยนว...
03/06/2021

🏅:::อัตราการแข่งขัน::: TCAS รอบที่ 3 : Admission 1 และ 2

📊สถิติข้อมูล...คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของผู้ยืนยันสิทธิ์ฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564

🌈Admission 1
อัตราการแข่งขันสูงที่สุด 1:161 คือ เอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

🌈Admission 2
อัตราการแข่งขันสูงที่สุด 1:184 คือ เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

🌟และคะแนนสูงที่สุด ทั้ง Admission 1&2🌟
คือ เอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
...ด้วยคะแนน 25,329...

----------
ข้อมูลจาก...สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
วันที่ 2 มิถุนายน 2564

#cosci #swu #tcas64 #dek64 #ทีมมศว #ทีมนวัต #cosciswu #TCAS3

🏅:::อัตราการแข่งขัน::: TCAS รอบที่ 3 : Admission 1 และ 2

📊สถิติข้อมูล...คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของผู้ยืนยันสิทธิ์ฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564

🌈Admission 1
อัตราการแข่งขันสูงที่สุด 1:161 คือ เอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

🌈Admission 2
อัตราการแข่งขันสูงที่สุด 1:184 คือ เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

🌟และคะแนนสูงที่สุด ทั้ง Admission 1&2🌟
คือ เอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
...ด้วยคะแนน 25,329...

----------
ข้อมูลจาก...สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
วันที่ 2 มิถุนายน 2564

#cosci #swu #tcas64 #dek64 #ทีมมศว #ทีมนวัต #cosciswu #TCAS3

📜รับสมัคร TCAS64 รอบที่ 4 "Direct Admission"📊สาขาที่เปิดรับ- วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย จำนวน 11 ที่น...
03/06/2021

📜รับสมัคร TCAS64 รอบที่ 4 "Direct Admission"

📊สาขาที่เปิดรับ
- วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย จำนวน 11 ที่นั่ง

📄คุณสมบัติของผู้สมัคร
> จบการศึกษาชั้น ม.6 ในปี 2563 หรือก่อนปี 2563
> จบการศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั่วไทยและต่างประเทศ
***ผลการเรียนรวมเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00

>> เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์

สโมสรนิสิตฯ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคน ที่สามารถผ่านการคัดเลือกจาก TCAS1 ถึง TCAS3.2 เข้ามาเป็นนิสิตของวิทยาลัยนวัตกรร...
01/06/2021

สโมสรนิสิตฯ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคน ที่สามารถผ่านการคัดเลือกจาก TCAS1 ถึง TCAS3.2 เข้ามาเป็นนิสิตของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รหัส 64 ได้สำเร็จ ที่สำคัญอย่าลืม รายงานตัว ถ่ายรูปนิสิตให้เรียบร้อย เข้ากลุ่มไลน์ของแต่ละวิชาเอก แล้วเตรียมพบกับความสนุก ต้อนรับนิสิตใหม่เร็วๆนี้นะ แล้วเจอกัน!

#COSCI #SWU #COSCISWU #SmoCOSCI #ทีมมศว #ทีมนวัต #COSCI1stDate

🤩ประกาศผลแล้ววววววววว.... ::: TCAS 3 ADMISSION 2 🥳...ขอแสดงความยินดี...กับน้องๆ ทุกคนด้วยนะคร้าบบบบบบบบบบบบบบ...😘🔸กดยืนย...
01/06/2021

🤩ประกาศผลแล้ววววววววว.... ::: TCAS 3 ADMISSION 2

🥳...ขอแสดงความยินดี...กับน้องๆ ทุกคนด้วยนะคร้าบบบบบบบบบบบบบบ...😘

🔸กดยืนยันสิทธิ์ ที่เว็ปไซต์ https://www.mytcas.com
🔹และติดตามรายละเอียดการรายงานตัวได้ที่...https://admission.swu.ac.th
และ...https://istart.swu.ac.th

#cosci #swu #tcas64 #dek64 #ทีมมศว #ทีมนวัต #cosciswu

🤩ประกาศผลแล้ววววววววว.... ::: TCAS 3 ADMISSION 2

🥳...ขอแสดงความยินดี...กับน้องๆ ทุกคนด้วยนะคร้าบบบบบบบบบบบบบบ...😘

🔸กดยืนยันสิทธิ์ ที่เว็ปไซต์ https://www.mytcas.com
🔹และติดตามรายละเอียดการรายงานตัวได้ที่...https://admission.swu.ac.th
และ...https://istart.swu.ac.th

#cosci #swu #tcas64 #dek64 #ทีมมศว #ทีมนวัต #cosciswu

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 21)ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 25...
31/05/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 21)
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

[ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว]Q&A ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว  SWU VACCINATION CENTER         1. บุคลากร มีความประ...
29/05/2021

[ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว]

Q&A ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว
SWU VACCINATION CENTER

1. บุคลากร มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน จะต้องลงทะเบียนอย่างไร
#คำตอบ ใช้ข้อมูลตามที่บุคลากร ได้เคยแจ้งความประสงค์ผ่านการสำรวจออนไลน์ ผ่านหน่วยงาน/คณะต้นสังกัด ครั้งที่ผ่านมา
ทั้งนี้หากมีข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน หรือมีความประสงค์เพิ่ม ให้แจ้งผ่านหน่วยงาน/คณะต้นสังกัด อีกครั้ง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ มศว องครักษ์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้แจ้งความประสงค์จากการสำรวจของทาง
จังหวัดนครนายก ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2. นิสิต มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน จะต้องลงทะเบียนอย่างไร
#คำตอบ ได้มีการส่งแบบสำรวจความประสงค์ของนิสิต โดยมีแบบฟอร์มที่จัดส่งไปยังคณะ/วิทยาลัย
ทั้งนี้หากนิสิตยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ ให้ดำเนินการติดต่อผ่านอาจารยที่ปรึกษา หรือ หน่วยงานด้านนิสิต ของคณะ/วิทยาลัยที่ตนเองสังกัด

3. ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ที่ มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน ลงทะเบียนอย่างไร
#คำตอบ ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดระบบให้ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ลงทะเบียน เข้ารับการฉีดวัคซีน
โดยเมื่อระบบมีความพร้อมจะประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนให้ทราบต่อไป

4. วัคซีนที่ทำการฉีด เป็นวัคซีนชนิดใด
#คำตอบ ชนิดของวัคซีนที่ทำการฉีด ยังไม่ระบุชนิด ขึ้นอยู่กับการได้รับจัดสรรจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

5. จะมีการเริ่มฉีดวัคซีนเมื่อใด
#คำตอบ มศว ได้เตรียมพร้อมและวางเป้าหมายจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับจัดสรรและดำเนินการส่งมอบวัคซีนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

6.หากแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว จะทราบวันเวลา ที่ต้องฉีดวัคซีนได้อย่างไร
#คำตอบ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล และบริหารจัดการจำนวนตามขีดความสามารถและประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

7. จะติดตามข่าวสารเรื่องการฉีดวัคซีน ของศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว ได้อย่างไร
#คำตอบ เพื่อความรวดเร็ว สามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ Facebook PRSWU และ Line @SWUBOT

#ทีมมศว

[ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว]

Q&A ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว
SWU VACCINATION CENTER

1. บุคลากร มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน จะต้องลงทะเบียนอย่างไร
#คำตอบ ใช้ข้อมูลตามที่บุคลากร ได้เคยแจ้งความประสงค์ผ่านการสำรวจออนไลน์ ผ่านหน่วยงาน/คณะต้นสังกัด ครั้งที่ผ่านมา
ทั้งนี้หากมีข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน หรือมีความประสงค์เพิ่ม ให้แจ้งผ่านหน่วยงาน/คณะต้นสังกัด อีกครั้ง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ มศว องครักษ์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้แจ้งความประสงค์จากการสำรวจของทาง
จังหวัดนครนายก ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2. นิสิต มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน จะต้องลงทะเบียนอย่างไร
#คำตอบ ได้มีการส่งแบบสำรวจความประสงค์ของนิสิต โดยมีแบบฟอร์มที่จัดส่งไปยังคณะ/วิทยาลัย
ทั้งนี้หากนิสิตยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ ให้ดำเนินการติดต่อผ่านอาจารยที่ปรึกษา หรือ หน่วยงานด้านนิสิต ของคณะ/วิทยาลัยที่ตนเองสังกัด

3. ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ที่ มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน ลงทะเบียนอย่างไร
#คำตอบ ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดระบบให้ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ลงทะเบียน เข้ารับการฉีดวัคซีน
โดยเมื่อระบบมีความพร้อมจะประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนให้ทราบต่อไป

4. วัคซีนที่ทำการฉีด เป็นวัคซีนชนิดใด
#คำตอบ ชนิดของวัคซีนที่ทำการฉีด ยังไม่ระบุชนิด ขึ้นอยู่กับการได้รับจัดสรรจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

5. จะมีการเริ่มฉีดวัคซีนเมื่อใด
#คำตอบ มศว ได้เตรียมพร้อมและวางเป้าหมายจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับจัดสรรและดำเนินการส่งมอบวัคซีนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

6.หากแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว จะทราบวันเวลา ที่ต้องฉีดวัคซีนได้อย่างไร
#คำตอบ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล และบริหารจัดการจำนวนตามขีดความสามารถและประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

7. จะติดตามข่าวสารเรื่องการฉีดวัคซีน ของศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว ได้อย่างไร
#คำตอบ เพื่อความรวดเร็ว สามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ Facebook PRSWU และ Line @SWUBOT

#ทีมมศว

27/05/2021

⚡︎💡โครงการ Innovation day 2021 ⚡︎⚡
Online Thesis Exhibition "COLA:P"
แลปรวบรวมความคิดสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์แห่งนวัตกรรมจากทุกสาขาวิชา

การนำเสนอผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ นิสิตชั้นปีที่4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
และสามารถชมผลงานของนิสิตทั้งหมดได้ที่

เว็บไซต์ http://cosciinnovationthesis.swu.ac.th

#COSCIinnovationday #COSCIcolap #coscithesis
#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต

ป๋องแป๋งชวนเล่นฟิลเตอร์!หนึ่งในสมาชิกทีมสโมสรนิสิตอย่างป๋องแป๋ง ขอเชิญชาวโคซายเล่นฟิลเตอร์สุดเท่อวดชาวโลกกันบน Instagram...
26/05/2021

ป๋องแป๋งชวนเล่นฟิลเตอร์!
หนึ่งในสมาชิกทีมสโมสรนิสิตอย่างป๋องแป๋ง ขอเชิญชาวโคซายเล่นฟิลเตอร์สุดเท่อวดชาวโลกกันบน Instagram : @SmoCOSCI
สนุกกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!

#COSCIinnovationday #COSCIcolap #coscithesis
#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต

ป๋องแป๋งชวนเล่นฟิลเตอร์!
หนึ่งในสมาชิกทีมสโมสรนิสิตอย่างป๋องแป๋ง ขอเชิญชาวโคซายเล่นฟิลเตอร์สุดเท่อวดชาวโลกกันบน Instagram : @SmoCOSCI
สนุกกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!
#COSCIinnovationday #COSCIcolap #coscithesis
#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต

26/05/2021

⚡︎💡โครงการ Innovation day 2021 ⚡︎⚡
Online Thesis Exhibition "COLA:P"
แลปรวบรวมความคิดสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์แห่งนวัตกรรมจากทุกสาขาวิชา

การนำเสนอผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ นิสิตชั้นปีที่4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
และสามารถชมผลงานของนิสิตทั้งหมดได้ที่

เว็บไซต์ http://cosciinnovationthesis.swu.ac.th

#COSCIinnovationday #COSCIcolap #coscithesis
#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต

⬜️🟩🟪Online Thesis Exhibition "COLA:P" 🟪⬜️เตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้เชิญพบกับ HIGHTLIGHT และการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสื่อสารน...
26/05/2021

⬜️🟩🟪Online Thesis Exhibition "COLA:P" 🟪⬜️
เตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้เชิญพบกับ HIGHTLIGHT และการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์
ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม พร้อมกันในเวลา 18.00 น.
ผ่านทาง Facebook : COSCI SWU
และสามารถชมผลงานของนิสิตทั้งหมดได้ที่ เวปไซต์ http://cosciinnovationthesis.swu.ac.th

⚡︎💡Innovation day 2021 ⚡︎⚡
Online Thesis Exhibition "COLA:P"
แลปรวบรวมความคิดสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์แห่งนวัตกรรมจากทุกสาขาวิชา
หลากหลายแนวคิด หลากหลายสไตล์ ตามช่องทางเหล่านี้

⚫️ DO-ET
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
https://www.facebook.com/Multi.Xhibition/

⚫️Future X : อนาคตเรากำหนดได้
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
https://www.facebook.com/FutureXCommuThesisExhibiton/

⚫️CyberMarket
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
https://www.facebook.com/CyberMarketThesis/

⚫️INNO PRISM
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
https://www.facebook.com/innocosciswu

⚫️เที่ยว ทุก ทิพย์
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
https://www.facebook.com/TourismThesisExhibition/

⚫️MAI TUMMADA (ใหม่ธรรมดา)
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
https://www.facebook.com/MAITUMMADA.HealthThesisExhibition

#COSCIinnovationday #COSCIcolap #coscithesis
#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับมอบหมายเป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด 19แก่นิสิต บุคลากร ศิษเก่าและประชาชนทั่วไป เริ่มวัน...
26/05/2021

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับมอบหมายเป็น
ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด 19

แก่นิสิต บุคลากร ศิษเก่าและประชาชนทั่วไป

เริ่มวันที่ 7 มิถุนายนนี้
รายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆนี้

#ทีมมศว #SWUสู้Covid

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับมอบหมายเป็น
ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด 19

แก่นิสิต บุคลากร ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป

เริ่มวันที่ 7 มิถุนายนนี้
รายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆนี้
#ทีมมศว #SWUสู้Covid

🌟 ประกาศผล ::: TCAS 3 ADMISSION 1 🌟🎉ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนด้วยนะคร้าบบบบบบ🤩สามารถติดตามรายละเอี...
26/05/2021

🌟 ประกาศผล ::: TCAS 3 ADMISSION 1 🌟

🎉ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนด้วยนะคร้าบบบบบบ

🤩สามารถติดตามรายละเอียดการประกาศผลและรายละเอียดอื่นๆ
ได้ที่ https://www.mytcas.com/

#cosci #swu #tcas64 #dek64 #ทีมมศว #ทีมนวัต #cosciswu

🌟 ประกาศผล ::: TCAS 3 ADMISSION 1 🌟

🎉ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนด้วยนะคร้าบบบบบบ

🤩สามารถติดตามรายละเอียดการประกาศผลและรายละเอียดอื่นๆ
ได้ที่ https://www.mytcas.com/

#cosci #swu #tcas64 #dek64 #ทีมมศว #ทีมนวัต #cosciswu

CGAM (ซี-แกม) เป็นประเพณี!!เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัต...
25/05/2021

CGAM (ซี-แกม) เป็นประเพณี!!

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

🌟ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก ครั้งที่ 13 หรือ CGAM 13 : The Arena

โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย 2 สถาบัน ได้แก่
😊สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
😀คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ซึ่งในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันกีฬา Eports อย่างเต็มรูปแบบ อาทิ ROV, Valorant และ PUBG Mobile ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยเทคโนโลยี Virtual Live Studio ผ่านระบบ Zoom และ Facebook LIve

ขอขอบคุณทุกเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม
แล้วพบกันใหม่ปีหน้าที่มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลกิจกรรม Cr. อ.ดร.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์

#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต

⬜️🟩🟪Online Thesis Exhibition "COLA:P" 🟪⬜️มาทบทวนกันดูว่า มีงาน THESIS อะไรกันบ้างแล้วเตรียมตัวให้พร้อมกันเพื่อรับชม High...
25/05/2021

⬜️🟩🟪Online Thesis Exhibition "COLA:P" 🟪⬜️
มาทบทวนกันดูว่า มีงาน THESIS อะไรกันบ้าง
แล้วเตรียมตัวให้พร้อมกันเพื่อรับชม Hightlight
ผลงานจากสุดสร้างสรรค์จากตัวแทนนิสิตทุกสาขา
ในวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2564

พร้อมกันผ่านทาง Facebook : COSCI SWU
YouTube Chanel : COSCI INNOVATION DAY
และเวปไซต์ http://cosciinnovationthesis.swu.ac.th

⚡︎💡Innovation day 2021 ⚡︎⚡
Online Thesis Exhibition "COLA:P"
แลปรวบรวมความคิดสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์แห่งนวัตกรรมจากทุกสาขาวิชา
หลากหลายแนวคิด หลากหลายสไตล์ ตามช่องทางเหล่านี้

⚫️ DO-ET
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
https://www.facebook.com/Multi.Xhibition/

⚫️Future X : อนาคตเรากำหนดได้
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
https://www.facebook.com/FutureXCommuThesisExhibiton/

⚫️CyberMarket
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
https://www.facebook.com/CyberMarketThesis/

⚫️INNO PRISM
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
https://www.facebook.com/innocosciswu

⚫️เที่ยว ทุก ทิพย์
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
https://www.facebook.com/TourismThesisExhibition/

⚫️MAI TUMMADA (ใหม่ธรรมดา)

#COSCIinnovationday #COSCIcolap #coscithesis
#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต

📣ประชาสัมพันธ์กิจกรรม🌟I 💙 COSCI I love Charity : NO.2 “ปันความรัก สร้างความสุข สู่สังคม : ครั้งที่ 2”เนื่องในวันวิสาขบูช...
25/05/2021

📣ประชาสัมพันธ์กิจกรรม🌟

I 💙 COSCI
I love Charity : NO.2
“ปันความรัก สร้างความสุข สู่สังคม : ครั้งที่ 2”

เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

🙂ขอเชิญชวนบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ร่วมบริจาคหน้ากากผ้าไทย หน้ากากสีนำ้ตาลเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ และหน้ากากอนามัย - ปันนำ้ใจสู่สังคม

📥โดยร่วมบริจาคผ่านทางพัสดุมาที่
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

🎯ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเพียงออ ศรแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 086-055-7880
นายเอนก สังสระน้อย
เบอร์โทรศัพท์ 063-765-5307

กิจกรรมภายใต้โครงการสืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ : กิจกรรมรณรงค์นวัตกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์และวันสำคัญต่างๆของมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2563

#COSCISWU #ทีมมศว #ทีมนวัต

📣ประชาสัมพันธ์กิจกรรม🌟

I 💙 COSCI
I love Charity : NO.2
“ปันความรัก สร้างความสุข สู่สังคม : ครั้งที่ 2”

เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

🙂ขอเชิญชวนบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ร่วมบริจาคหน้ากากผ้าไทย หน้ากากสีนำ้ตาลเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ และหน้ากากอนามัย - ปันนำ้ใจสู่สังคม

📥โดยร่วมบริจาคผ่านทางพัสดุมาที่
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

🎯ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเพียงออ ศรแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 086-055-7880
นายเอนก สังสระน้อย
เบอร์โทรศัพท์ 063-765-5307

กิจกรรมภายใต้โครงการสืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ : กิจกรรมรณรงค์นวัตกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์และวันสำคัญต่างๆของมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2563

#COSCISWU #ทีมมศว #ทีมนวัต

ที่อยู่

Srinakharinwirot University
Bangkok
10110

MRT Petchaburi, ARL Makkhasan, BTS Asok

ข้อมูลทั่วไป

“วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม” (College of Social Communication Innovation) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2549 นับเป็นเจตนารมณ์ที่จะขยายบทบาทการสร้างดุลยภาพ ในเรื่องการสื่อสาร (Communication and Media) ในสังคมตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากร ที่สามารถควบคุมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารที่มีบทบาทต่อสังคมและชีวิต โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการเรียนการสอนทั้งหมด 9 วิชาเอกด้วยกัน : - วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย - วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ - วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร - วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม - วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว - วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ - วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล - วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ - วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622592343

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ COSCI SWUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง COSCI SWU:

วิดีโอทั้งหมด

COSCI.SWU Story

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (College of Social Communication Innovation) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2549 ด้วยเจตนารมณ์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะขยายบทบาทการสร้างดุลยภาพในด้านการสื่อสาร ตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่สามารถควบคุมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารที่มีบทบาทต่อสังคม

ปัจจุบัน เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 9 วิชาเอก และรับผ่านระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบ ดังนี้ :


 • สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)

 • การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 • ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


  Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

  แสดงผลทั้งหมด

  ความคิดเห็น

  https://www.dek-d.com/tcas/fair/ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์งาน Dek-D TCAS Fair จัดขึ้นวันที่ 31 ตุลาคมนี้สนใจสามารถจัดบูธได้เลย
  #รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับ COSCI SWU
  ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ อยากได้คนที่ชอบ...คิด...หาเรื่อง...มาเป็นเพื่อนร่วมงานค่ะ รายละเอียดตามประกาศเลยนะคะ
  ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ ในนามของไทยบิสิเนสนิวส์ ขอเชิญน้องๆนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเรา ทางไทยบิสิเนสนิวส์ จัดการแข่งขันประจำเดือนสำหรับนักศึกษาที่สนใจเขียนข่าว(Journalist ) โดยบริษัทจะเผยแพร่เรื่องราวของคุณที่ส่งมาให้ฟรีบนเว็บไซต์ไดเว็บไซต์หนึ่งของเรา และจะมอบเงินรางวัล 5,000 บาท ให้กับผู้ชนะที่มีจำนวนผู้อ่านรายเดือนมากที่สุด ส่งเรื่องราวข่าวของน้องๆได้ที่ [email protected] หรือติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected]
  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี62 นะคะ
  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี62 นะคะ
  ดีเยี่ยมครับ ลูกชายไป มาแล้วชอบมาก อยากเข้าเรียนที่นี่ และ มีนักเรียนจากต่างจังหวัดมา มากมาย กำลังหาที่พัก แนะนำ ที่ เฟิร์ส วัน บูทรีก เฮ้าส์ สุขุมวิท 1 ห้องพักหลายรูปแบบ จุได้ 4-5 คนต่อห้อง แบบส่วนตัว หรือ สองคน และ คนเดียว ราคาเริ่มต้นที่ 590 ถึง 1500 บาท ติดต่อ 0866887838 FIRST 1 Boutique House at Sukhumvit 1 เดินทางทาง เรือ จาก นานา ง่ายมาก หรือ มอไชด์ 40 บาท ใน 5-10 นาที เท่านั้น
  🎶 ขอเชิญน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่มีใจรักในเสียงดนตรี มาประกวดวงดนตรี “Victoria Gardens Music Contest #2” 🎶 🎉รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 1 พฤศจิกายน 2561 👉 รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 👉 รอบคัดเลือกระดับอุดมศึกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 📌 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 📌 และพิเศษสุด ❗❗ พบกับมินิคอนเสิร์ตจากวง Mild 💫 อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :http://vg.co.th/Download/Register-VictoriaGardensMusic2.pdf แล้วพบกันที่ศูนย์การค้า วิคตอเรีย การ์เด้นส์ นะคะ 😍🎶 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 092-2844861 (คุณโอม)
  Job Available for COSCI member! NEUMERLIN is looking for energetic Web Designer who wants to exploit the creative potentials and unleash the design ability in creating world-class web experiences, including sites, landing pages, banners, web design elements, and general digital design. We value creativity. Our environment is casual and energetic. What we’re looking for: *UX & UI who can conceptualize, design, present and execute modern, sophisticated digital design and web experiences *Always on the lookout for ways to enhance the experience through design *Deliver the design themes and concepts clearly and concisely *Best in both single player and multiple players mode Qualification: *1+ years experience in responsive web design *High level of Photoshop, Illustrator, and related design tools *Communication skills *Understanding of responsive web design, usability and information design including site map and wireframe *Fundamentals in HTML and CSS Company Location : Praditpat, BTS Sapankwai Inbox or submit portfolio to [email protected]
  รอติดตามฟังวิทยาลัยชี้แจงอยู่นะครับ
  งงใจคณะคิดยังไงเรื่องพี่แม็คคะสี่ห้าปีแล้ว นิสิตเสียหายกันไปเท่าไหร่