สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทร

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทร HOTLINE สายด่วน รับเรื่องราวร้องทุกข์ 02 142 3620 https://www.facebook.com/mpic.cifs/?hc_ref=SEARCH
(3)

เปิดเหมือนปกติ

💀 "ตายแบบไหน" ต้อง "ส่งชันสูตร" ❓#สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ #นิติวิทย์ #CIFS
07/07/2021

💀 "ตายแบบไหน" ต้อง "ส่งชันสูตร" ❓

#สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ #นิติวิทย์ #CIFS

💀 "ตายแบบไหน" ต้อง "ส่งชันสูตร" ❓

#สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ #นิติวิทย์ #CIFS

📌นิติวิทย์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันนิต...
07/07/2021

📌นิติวิทย์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564”

วันที่ 7 กรกฏาคม 2564 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564” โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความเป็นมาของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์” ณ ห้องประชุมพฤกษาพงษ์ (ห้องประชุม 2) ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

📌นิติวิทย์ฯ จัดหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 พันตำรวจโท...
06/07/2021

📌นิติวิทย์ฯ จัดหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความรู้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานราชการและลูกจ้างของสถาบันฯ จึงจัดหลักสูตรฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 85 ราย มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคิดวิเคราะห์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการฝึกอบรมนี้จัดระหว่างวันที่ 5 - 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 - 19.30 น. ณ ห้องประชุม 1 - 3 ชั้น 8 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

📌นิติวิทย์ฯ รับฟังความคิดเห็นและการเสนอข้อมูลโครงการและกิจกรรมจากหน่วยงานเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและ...
06/07/2021

📌นิติวิทย์ฯ รับฟังความคิดเห็นและการเสนอข้อมูลโครงการและกิจกรรมจากหน่วยงานเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นและการเสนอข้อมูลประเด็นของโครงการ/กิจกรรมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) โดยมี พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ร้อยตำรวจเอกหญิงรัชดาภรณ์ มรม่วง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ในนามผู้จัดกิจกรรมและกล่าวรายงาน

กิจกรรมที่ ๓ นี้ เป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนจาก กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม, กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน และกลุ่มงานโยบายและแผน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม เพื่อนำโครงการ และกิจกรรมไปบรรจุลงแผนปฏิบัติการฯ นำไปสู่การปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต ต่อไป ทั้งนี้ ดำเนินกิจกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์ พลอยแหวน จากสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

📌นิติวิทย์ฯ จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ...
06/07/2021

📌นิติวิทย์ฯ จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ

วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) โดยมี นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ โดยการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อ วิเคราะห์ความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ในการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการฯ ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ (ห้องประชุม 1) ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

📌นิติวิทย์ฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศ...
05/07/2021

📌นิติวิทย์ฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564"

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน นิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงาน ด้านนิติวิทยาศาสตร์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564” ณ ห้องประชุมเงินหมื่น (ห้องประชุม3) ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และเข้าใจในภารกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และเสริมสร้างความรู้พื้นฐานการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์ ในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยจัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวกฤษณา แสนปลื้ม หัวหน้ากลุ่มปฏิบั...
05/07/2021

📌นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวกฤษณา แสนปลื้ม หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ราย, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 จุด ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดโครงการการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่วิกฤตด้านคุณภาพน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และเป็นการร่วมทำงานแบบบูรณาการจากหลายๆ หน่วยงาน เพื่อการคลี่คลายประเด็นข้อพิพาทด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่สังคมที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และพันตำร...
05/07/2021

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และพันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำการตรวจเยี่ยมกองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจดูห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) โดยมีผู้อำนวยการกองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์นำชมห้องควบคุม และตรวจดูการทำงานของระบบ MIS และ FSSC ของกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) ให้การต้อนรับและนำชมระบบ

จากการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และท่านรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมรับฟังปัญหาจากการใช้งานระบบ และได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วย

5 ข้อดี วิธีตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในเส้นผม 1. ตรวจหาสารเสพติดได้ 27 ชนิดในคราวเดียว2. ตัวอย่างไม่เสื่อมสภาพ3. ตัวอย่างตร...
02/07/2021

5 ข้อดี วิธีตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในเส้นผม
1. ตรวจหาสารเสพติดได้ 27 ชนิดในคราวเดียว
2. ตัวอย่างไม่เสื่อมสภาพ
3. ตัวอย่างตรวจซ้ำได้
4. ตรวจประวัติการใช้สารเสพย้อนหลังได้เป็นหลักเดือน ขึ้นอยู่กับความยาวของเส้นผม
5. ตัวอย่างจัดเก็บได้ง่ายไม่ต้องแช่เย็น
...
วิธีตรวจหาสารเสพติดมีหลายวิธี เช่น การตรวจปัสสาวะ แต่ก็อาจตรวจไม่พบสารเสพติด หากผู้เสพหยุดเสพมาระยะหนึ่ง
..
การตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดในเส้นผม มีความแม่นยำมากกว่า สามารถตรวจย้อนหลังได้กรณีผู้เสพหยุดเสพหลายวันหรือเป็นเดือน และยังสามารถตรวจหาสารเสพติดได้ถึง 27 ชนิด การจัดเก็บตัวอย่างเส้นผมง่ายและสะดวกกว่าการเก็บตัวอย่างประเภทอื่นๆ โดยไม่ต้องแช่เย็น และตรวจซ้ำได้

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้บริการตรวจสารเสพติดในเส้นผม
ติดต่อสอบถาม One Stop Service
โทร. 02-142-3467 , 02-142-3620
เว็บไซต์https://www.cifs.go.th/index.php?mod=service&route=people&tabs=forensic
By : Clare แอดมิน

💀 การชันสูตรศพบอกอะไรได้บ้าง
01/07/2021

💀 การชันสูตรศพบอกอะไรได้บ้าง

💀 การชันสูตรศพบอกอะไรได้บ้าง

📌นิติวิทย์ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแบ่งปันกัน”วันที่ 30 มิถุนายน 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒ...
30/06/2021

📌นิติวิทย์ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแบ่งปันกัน”

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นางสาวฐิตาภา สวนคล้าย เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแบ่งปันกัน” โดยเป็นการรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภค ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือนร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลปทุมธานี ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ตามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน 9 หน่วยงาน ระหว่างกระทรว...
28/06/2021

ตามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน 9 หน่วยงาน ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรมโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีความมุ่งหมายในความร่วมมือแก้ไขปัญหาสิทธิให้คนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้

จากบันทึกความร่วมมือดังกล่าว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และสำนักทะเบียนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ให้บุคคลผู้ประสบปัญหา จำนวน 12 ราย เข้ารับการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อเป็นหลักฐาน แก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนให้กับผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หญิงวัย 65 ปี ซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหารายหนึ่ง ได้รับบัตรประชาชนครั้งแรกในชีวิต สามารถแก้ไขปัญหาภาระหนี้จากการรักษาพยาบาลกว่า 500,000 บาท หญิงวัย 32 ปี ผู้ป่วยโรคไต ซึ่งต้องเข้ารับการล้างไตอย่างต่อเนื่อง ได้มีสิทธิในการรักษาและปลดภาระหนี้กว่า 300,000 บาท บัดนี้ บุคคลทั้ง 12 ราย ได้รับการแก้ไขปัญหาและสามารถใช้สิทธิการรักษาได้ครบถ้วนแล้ว

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางสาวจิตนิภา ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ นางสาวกฤษณา แสนปลื้ม หัวหน้าก...
28/06/2021

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางสาวจิตนิภา ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ นางสาวกฤษณา แสนปลื้ม หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) และเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) เข้าร่วมประชุม Crime Scene Investigation Workgroup Meeting on Firearms/Shooting Reconstruction ซึ่ง Crime Scene Investigation Workgroup เป็นหนึ่งใน 8 กลุ่ม ในเครือข่ายความร่วมมือของนักนิติวิทยาศาสตร์ในเอเชีย The Asian Forensic Sciences Network (AFSN) โดยในปีนี้เน้นการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยใช้หลักการตรวจวิถีกระสุน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ด้าน นิติวิทยาศาสตร์จากประเทศสมาชิก เพื่อพัฒนาการทำงานด้านการตรวจถานที่เกิดเหตุให้ทันสมัยอยู่เสมอ

จากการประชุมร่วมกันพบว่าการตรวจหาวิถีกระสุน และจำลองเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุ เป็นพื้นฐานของการตรวจสถานที่เกิดเหตุของประเทศสมาชิก ประเทศสมาชิกใช้ชุดตรวจวิถีกระสุน Trajectory kit ตรวจหามุมการยิง และใช้เครื่องจำลอง 3 มิติ ในการจำลองเหตุการณ์ ซึ่งเบื้องต้นกลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) จะนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ไปพัฒนาศักยภาพของตน ในฐานะผู้ตรวจสถานที่เกิดเหตุให้ทัดเทียมประเทศสมาชิก ตามวิสัยทัศน์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์กรนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม

นิติวิทย์ฯ ไทย – จีน ร่วมประชุมสรุปผลต่อเนื่องจากพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และความร่วม...
28/06/2021

นิติวิทย์ฯ ไทย – จีน ร่วมประชุมสรุปผลต่อเนื่องจากพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และความร่วมมือทางนิติวิทยาศาสตร์

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสรุปผลต่อเนื่องจากพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบ Virtual Meeting กับ Mr.Wen Daojun รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ Mr.Chen Song ผู้อำนวยการกองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี พันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุม ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ (ห้องประชุม 1) ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นและประสบการณ์ด้านนิติวิทยาศาสตร์จากสองประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาชีพผ่านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการฝึกอบรม การพัฒนาเทคโนโลยีในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล พัฒนาฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล และเพิ่มศักยภาพของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของไทยเป็นศูนย์บริหารฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของผู้กระทำความผิดในกระทรวงยุติธรรม

นิติวิทย์ฯ แสดงความขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานีร้อยตำรวจเอกหญิง รัชดาภรณ์ มรม่วง ผู้เชี่ยวชาญเฉพา...
23/06/2021

นิติวิทย์ฯ แสดงความขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี

ร้อยตำรวจเอกหญิง รัชดาภรณ์ มรม่วง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ และ นางสาวฐิตาภา สวนคล้าย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในการนำผลไม้ อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ไปมอบเพื่อขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี ที่ให้การสนับสนุนฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่เจ้าหน้าที่สถาบันจำนวน 182 ราย โดยมี นายแพทย์ยิ่งเกียรติ ไพศาลอัชพงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี และคณะเป็นผู้รับมอบ การฉีดวัคซีนดังกล่าว ได้ดำเนินการในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และพันตำรวจโท เ...
23/06/2021

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และพันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) โดยมีนางสาวจิตนิภา ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยานต้อนรับ โดยท่านผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานและแนะนำขั้นตอนการทำงานในส่วนการบริหารจัดการวัตถุพยานให้เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งรับฟังปัญหาพร้อมอุปสรรคเพื่อจะดำเนินการออกระเบียบให้สอดคล้องกับการทำงาน รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฏิบัติงาน เพื่อการให้บริการตรวจพิสูจน์เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายต่อไป

📌นิติวิทย์ฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมในการทบทวนและทำแผนปฏิบัติการงานติดตามคนหายและการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ...
23/06/2021

📌นิติวิทย์ฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมในการทบทวนและทำแผนปฏิบัติการงานติดตามคนหายและการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

วันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการงานติดตามคนหาย และการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดย ร้อยตำรวจเอกหญิง รัชดาภรณ์ มรม่วง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และ รศ.ดร.ภัทร์ พลอยแหวน นำทีมในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ ๒ ตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อการทบทวนและกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย โครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องในการขับเคลื่อนงานการติดตามคนหาย และการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม ตามการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๔ และการวิพากษ์แผนปฏิบัติการฯ ตามยุทธศาสตร์ โดยมี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มงานนโยบายและแผนฯ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

📌LOCARD EP.2 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)สามารถติดตามรับชมวีดิทัศน์อื่นๆ ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้...
22/06/2021
LOCARD EP.2 l กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)

📌LOCARD EP.2 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)

สามารถติดตามรับชมวีดิทัศน์อื่นๆ ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ทาง YouTube : PR CIFS

LOCARD รายการที่จะพาทุกท่านไปพูดคุยเจาะลึกการให้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

🔎 เส้นผมไม่บังภูเขา !!  สารเสพติด 28 ชนิดตรวจพบได้ในเส้นผม🔎 เส้นผม 1 มัดเล็กหรือประมาณ 120 เส้นขึ้นไปเพียงพอสำหรับการตรว...
19/06/2021

🔎 เส้นผมไม่บังภูเขา !!
สารเสพติด 28 ชนิดตรวจพบได้ในเส้นผม
🔎 เส้นผม 1 มัดเล็กหรือประมาณ 120 เส้นขึ้นไปเพียงพอสำหรับการตรวจหาสารเสพติด และสามารถตรวจย้อนหลังได้เป็นเดือน ตรวจสารเสพติดได้หลายประเภทหลายชนิด เช่นยาบ้า ยาอี ยาเค เฮโรอีน กัญชา ยานอนหลับ ยาแก้ปวดที่มีฤทธิ์เสพติด
📌 พ.ศ. 2555 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาและเริ่มใช้วิธีตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดในเส้นผมของผู้เสียชีวิตเพื่อประกอบการพิสูจน์หาสาเหตุที่อาจเสียชีวิตจากสารเสพติด ต่อมาปี 2558 เริ่มใช้ในการตรวจเพื่อป้องกันการเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชน โดยร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปัจจุบันยังให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน บุคคลทั่วไปอีกด้วย
ติดต่อสอบถาม : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
📞 One Stop Service โทร. 02-142-3467 , 02-142-3620
🌐 เว็บไซต์ https://www.cifs.go.th/index.php?mod=service&route=people&tabs=forensic
By : Clare Admin🖍

🔎 เส้นผมไม่บังภูเขา !!
สารเสพติด 28 ชนิดตรวจพบได้ในเส้นผม
🔎 เส้นผม 1 มัดเล็กหรือประมาณ 120 เส้นขึ้นไปเพียงพอสำหรับการตรวจหาสารเสพติด และสามารถตรวจย้อนหลังได้เป็นเดือน ตรวจสารเสพติดได้หลายประเภทหลายชนิด เช่นยาบ้า ยาอี ยาเค เฮโรอีน กัญชา ยานอนหลับ ยาแก้ปวดที่มีฤทธิ์เสพติด
📌 พ.ศ. 2555 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาและเริ่มใช้วิธีตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดในเส้นผมของผู้เสียชีวิตเพื่อประกอบการพิสูจน์หาสาเหตุที่อาจเสียชีวิตจากสารเสพติด ต่อมาปี 2558 เริ่มใช้ในการตรวจเพื่อป้องกันการเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชน โดยร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปัจจุบันยังให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน บุคคลทั่วไปอีกด้วย
ติดต่อสอบถาม : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
📞 One Stop Service โทร. 02-142-3467 , 02-142-3620
🌐 เว็บไซต์ https://www.cifs.go.th/index.php?mod=service&route=people&tabs=forensic
By : Clare Admin🖍

ที่อยู่

120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

รถโดยสารประจำทางสาย 51,52,66,166,356

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบุคคลสูญหาย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คลิกเลย https://www.facebook.com/mpic.cifs/?hc_ref=SEARCH

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621423492

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จงพยายามค้นหาชาติหน้า เพื่อพบนั้นจงได้ ดูไปที่การก้าวหมุนชองโลก ห้อตะบึงไป ที่นั้นไมม่ีความเกิด สูฐญาภาอนาคตไม่เคยมี แต่โลกพยายามยกปัจจุบัน เพื่อก้าวไปทั้งหมด ปัจจุบันทั้งนั้นแหละ ก้าวล่วงไเวลาไปสู่อนาคต โลกอนาคตนั้นไม่มี เมื่อปัจจุบันไปถึงอนาคต ที่ไม่มี ปัจจุบันนั้นไม่มีด้วยค่าอนาคต ไม่มี อันความไม่มีคือสมบูรณ์บท ความมีเข้าไปไม่ได้ ความมีจึงหลุดพ้นทันท ีณสถานภาพไม่มี สมบูรณภาพในสิ่งมีนั้นเอง เราอันไม่ได้เกิด กำลังเดินทางไกลคืออริยะ ธรรมชาติอันไม่มีการเกิดนี้แหละ มันมาก มีอายุชัยกาลชองวัตถ ุมีอายุขัยกรรม ก็ความดับที่อายุขัยกาลนำพาไป สู่ความสิ้นสุด ดังนั้นทุกข์ทำส้นตีนอะไร
เรียนท่านผู้อำนวยการนิติวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อสักครู่ติดต่อมาเพื่อรับบริการและขอความรู้ในการขอใช้บริการ เจ้าหน้าที่พูดจากบริการเสียงแข็งแบบแข็งไม่เต็มใจตอบคำถาม แม้ผมจะให้ชื่อและเบอร์โทรของผมในฐานะผู้ติดต่อแล้วยังขอเลขบัตรประชาชนด้วย ซึ่งผมแย้งไปว่าหน่วยงานราชการจะเช็คเลขบัตรประชาชนก็เช็คเองได้ จะเอาเลขบัตรประชาชนไปเพื่ออะไรกัน จึงขอสอบถามท่านผู้อำนวยการว่า หน่วยงานท่านมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่สอบถามเลขบัตรประชาชน ผู้ที่ติดต่อม่าขอใช้บริการหรือไม่ด้วยเหตุผลประการใดครับ
ตู้กันความชื้นWeifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่ ความชื้น..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่องหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้กันความชื้นWeifo(เวยโฟ)..ป้องกันการเกิดเชื้อราและสนิม
วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันของพวกเราชาว สนว. ที่ย่างก้าวเข้าสู่ ปีที่ 18 ขอให้พวกเราทุกคนได้ภูมิใจในทุกก้าวย่าง ทุกขวบปีที่ผ่านไป เราได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคม ช่วยเหลือและอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนมาได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพ และผมเชื่อว่า พวกเราจะมุ่งมั่นและตั้งใจทำในสิ่งเหล่านี้ต่อไปอย่างมั่นคง และเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งก้อจะส่งผลมาถึงพวกเราที่เป็นประชาชนคนไทยเช่นเดียวกัน....ขอชื่นชมและเป็นกำลังให้พวกเราทุกคนและขอเป็นส่วนนึงที่จะสนับสนุนให้พวกเราได้ไปสู่ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าอย่างดียิ่งตลอดไปครับ...ขอบคุณครับ ... ผอ.สนว. 3 ตุลาคม 2562...วันสถาปนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์...
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สาร..โครงสร้างหนากระจกนิรภัย5มม..ชั้นวางปรับระดับได้..ช่วงค่าความชื้น20-60%rh..รับประกันซ่อมบำรุงหลังการขาย..iso9001..www.weifothailand.com
-ชมวีดิโอยินดีผู้ได้รับคัดเลือกเข้า หลักสูตร ส.นบส.๑๐ สำนักงาน ก.พ.
ดีใจกับการเพิ่มเติมความรู้จากทีมงานนิติวิทยาศาสตร์
พี่สาวพิการซ้ำซ้อนหายไปประมาณ 35 ปี ถ้าหากเสียชีวิตแล้วจะสามารถสืบหาได้อย่างไรคะ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ----สนใจเข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนออนไลน์ทาง http://goo.gl/forms/pETTuS6zXxZwNNPA3 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.forensicrpca.com/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หมายเลขโทรศัพท์ 034-311110 หรือ พันตำรวจตรี วรเทพ ปิยวัจนาภรณ์ 08 9852 6682/ น.สเนตรนภา พิมพาพร 08-9566-9678
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ขอขอบคุณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์(ตรวจDNA)ราษฎรผู้ยากไร้อีกก้าวหนึ่งของการได้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์
อยากจะมาขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับการทำ Kastle meyer ครับ พอดีผมกำลังสังเคราะห์สารขึ้นมาใช้เองครับ โดย มีลำดับขั้นตอนทำดังนี้ครับ 1. ใช้ ผงฟีนอล์ฟทาลีน 0.2 กรัม 2. ใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10ml 25% w/v 3. ต้ม 4. ใส่ Zn 0.1 g รอรีดิวซ์ ผลปรากฏว่า ต้มยังไงก็ไม่รีดิวซ์ครับ ไม่ใสซักที ต้มไป 2.5 ชั่วโมงครับ เลยลองอีกวิธี 1. ใช้ ผงฟีนอล์ฟทาลีน 0.2 กรัม 2. ใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10ml 25% w/v 3. ต้ม 4. ใส่ Zn 0.2 g รอรีดิวซ์ ปรากฏว่ารีดิวซ์แต่ไปทำการทดลองโดยนำสำลีเปื้อนเลือดสัตว์ (ใช้เลือดจากหมูที่ไว้ทำน้ำตกขอมาจากที่ร้านอาหาร) และ หยด ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และ ตามด้วยสารเคมีที่เตรียมเอาไว้ปรากฏว่าสำลีไม่เปลี่ยนสี เลย ไม่เข้าใจครับว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไร เลยมาโพสคำถามไว้ขอความรู้หน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับแอดมินและท่านผู้ใจดีมาช่วยตอบคำถามครับ