สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกในประเทศไทยปัจจุบันให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์ ประสาทจิตเวชศาสตร์
วิสัยทัศน์ (vision)
: สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเเจ้าพระยาเป็นเลิศด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ของไทย และเป็นองค์กรหลักด้านจิตเวชในเขตกรุงเทพมหานคร
พันธกิจ (mission)
: พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐบริการ ด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ให้เหมาะกับบริบทของสังคมไทย
: ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน บำบัด รักษา ฟื้นฟู ผู้ป่วยประสาทจิตเวชศาสตร์และผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน
: ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อความเป็นเลิศประสาทจิตเวชศาสตร์ และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่
: พัฒนาหลักสูตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านประสาทจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ แก่บุคลากรทางสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครัฐและเอกชน
: พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้สามารถ บริการด้านสุขภาพจิตและสุขภาพจิต ในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
(5)

เปิดเหมือนปกติ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
06/02/2021

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

"มองตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็น มีความสุขกับสิ่งที่เป็น เห็นจุดดี ยอมรับจุดด้อยเพื่อพัฒนา"

#สุขภาพจิตดีเริ่มต้นที่ตัวเรา #สุขภาพจิตดี

#รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19พื้นที่รับผิดชอบสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
05/02/2021

#รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19
พื้นที่รับผิดชอบสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

“ถอดบทเรียนสู่การพัฒนาคู่มือการดำเนินงานสุขภาพจิตใน State quarantine และโรงพยาบาล”  เช้าวันนี้ (4 ก.พ. 2564) นพ.ธรณินทร...
04/02/2021

“ถอดบทเรียนสู่การพัฒนาคู่มือการดำเนินงานสุขภาพจิตใน State quarantine และโรงพยาบาล”

เช้าวันนี้ (4 ก.พ. 2564) นพ.ธรณินทร์ กองสุขผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา นพ.พงศกร เล็งดี รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายบริการและทีมสหวิชาชีพสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาให้สัมภาษณ์กับน.ส. ภัคนพิน กิตติรักษนนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตัวแทนสำนักวิชาการ กรมสุขภาพจิต เพื่อถอดบทเรียน การดำเนินงานสุขภาพจิต ในโรงพยาบาลสนามและ State Quarantine โดยกรมสุขภาพจิต ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต และการขับเคลื่อนโรงพยาบาลสนาม ซึ่งมีการศึกษาบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดทำเป็นคู่มือเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานระยะถัดไป

#รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19พื้นที่รับผิดชอบสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
04/02/2021

#รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19
พื้นที่รับผิดชอบสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

''สถาบันฯ สมเด็จเจ้าพระยา ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจประชาชนใน State Quarantine โรงแรมเดอะภัทรา พระรามเก้า''      วันนี้ ...
03/02/2021

''สถาบันฯ สมเด็จเจ้าพระยา ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจประชาชนใน State Quarantine โรงแรมเดอะภัทรา พระรามเก้า''
วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2564 ) กลุ่มภารกิจสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายบริการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ได้เข้าประเมินสุขภาพจิตคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้ากักตัวที่ State Quarantine โรงแรมเดอะภัทรา พระรามเก้า ด้วยโปรแกรม MENTAL HEALTH CHECK IN จำนวน 56 ราย เบื้องต้นให้คำแนะนำทางสุขภาพจิตรายบุคคล จำนวน 4 ราย

''จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต''   วันนี้(3กุมภาพันธ์)นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยก...
03/02/2021

''จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต''

วันนี้(3กุมภาพันธ์)นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาในฐานะประธานกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง และนส.พรทิพย์ ธีรรัตน์ไชยเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เป็นตัวแทนกรมสุขภาพจิต จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี ที่ได้รับมอบเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ กรมสุขภาพจิตนั้น แก่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เป็น isolation gown จำนวน 130 ชิ้น และจัดส่งให้กับโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จำนวน 460 ชิ้น เพื่อบรรเทาการขาดแคลนและเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช PUI และ COVID-19 ต่อไป

เมื่อมีทุกข์..พึงมีความเข้าใจให้ดีว่าใครๆก็มีทุกข์ทั้งนั้นใครๆก็พบความเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นชีวิตหรือสังคมทั่วไปมีเกิด พัฒ...
03/02/2021

เมื่อมีทุกข์..พึงมีความเข้าใจให้ดีว่า
ใครๆก็มีทุกข์ทั้งนั้น
ใครๆก็พบความเปลี่ยนแปลงทั้งนั้น
ชีวิตหรือสังคมทั่วไปมีเกิด พัฒนา มีตั้งอยู่
แล้วก็มีดับหรือสลายไปในที่สุด
#วาทะศ.นพ.ฝน แสงสิงแก้ว

บ่ายวันนี้(2 ก.พ. 2564) คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการบุคลากร (HPH) จัดประชุมชี้แจงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร...
02/02/2021

บ่ายวันนี้(2 ก.พ. 2564) คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการบุคลากร (HPH) จัดประชุมชี้แจงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาโดยนพ.เมธา รังสีหิรัญรัตน์ ประธานคณะกรรมการฯแจ้งว่าการตรวจสุขภาพประจำปี2564 ของบุคลากรทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ตรวจสุขภาพตามสิทธิของบุคลากร โดยกลุ่มข้าราชการลูกจ้างประจำจะตรวจตามวันและเวลาที่กำหนด กลุ่มพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ใช้สิทธิตามสถานพยาบาลที่เลือกไว้

“สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยาร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานดูแลสุขภาพจิตของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 6 ในสถาน...
02/02/2021

“สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยาร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานดูแลสุขภาพจิตของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 6 ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019”
วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2564 ) นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วย นพ.พงศกร เล็งดี รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายบริการ และคณะทำงาน ร่วมประชุมวีดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference)เพื่อวางแผนหาแนวทางการดำเนินงานดูแลสุขภาพจิตของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 6 ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยโปรแกรม Mental Health Check-In ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 และจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

#รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19พื้นที่รับผิดชอบสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
02/02/2021

#รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19
พื้นที่รับผิดชอบสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
02/02/2021

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

คุณรู้หรือไม่ว่า...คนส่วนใหญ่เวลารับฟังมักจะฟังและคิดไปพร้อมๆกัน แต่ไม่เคยรับฟังและคิดที่จะเข้าใจ

#เพราะการรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด #รับฟัง

นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาในฐานะประธานกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุงรับม...
01/02/2021

นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาในฐานะประธานกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุงรับมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ กรมสุขภาพจิตนั้น

บ่ายวันนี้(1 ก.พ 2564) นส.พรทิพย์ ธีรรัตน์ไชยเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นตัวแทนกรมสุขภาพจิตจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี วัสดุทางการแพทย์ประกอบด้วยcoverallและisolation gown โดยจัดส่งให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จำนวน 3,615 ชิ้น และจัดส่งให้กับสถาบันราชานุกุล จำนวน 360 ชิ้น เพื่อบรรเทาการขาดแคลนและเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช PUI และCOVID-19 ต่อไป

#รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19พื้นที่รับผิดชอบสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
01/02/2021

#รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19
พื้นที่รับผิดชอบสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

#กลับมามองตัวเราสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ตามรายละเอียดที่กำหนด#สอบถามข้อมูลได้ที่024422...
01/02/2021

#กลับมามองตัวเราสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ตามรายละเอียดที่กำหนด
#สอบถามข้อมูลได้ที่024422500 ต่อ59161,59184

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
01/02/2021

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

"สุขภาพจิตดี เริ่มต้นที่ตัวเรา"
พักผ่อนเพียงพอ ออกกำลังกาย ฝึกสมาธิ กินอาหารที่มีประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง

#สุขภาพจิตดี #สุขภาพจิตดีเริ่มต้นที่ตัวเรา

การเปิดเผยข้อมูลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์#การรักษาไม่สะดุด ผู้ป่วยได้ประโยชน์
01/02/2021

การเปิดเผยข้อมูลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์
#การรักษาไม่สะดุด ผู้ป่วยได้ประโยชน์

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
31/01/2021

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

"ความเครียดเป็นเรื่องปกติที่มีกันได้ คนเราถ้าไม่มีความเครียดเลยก็ดูผิดปกติไป แต่ถ้าเครียดมากๆ ก็ต้องหาวิธีจัดการความเครียด"
.
.
หากรู้สึกเครียด วิตกกังวล สามารถประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น
ได้ที่ MENTAL HEALTH CHECK IN
www.checkin.dmh.go.th

#mentalhealthcheckin #ความเครียด

#รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19พื้นที่รับผิดชอบสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
29/01/2021

#รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19
พื้นที่รับผิดชอบสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

"ส.สมเด็จเจ้าพระยาเดินหน้าโครงการตามยุทธศาสตร์สถาบันฯ"     บ่ายวันนี้ (28 ม.ค 2564) นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถ...
28/01/2021

"ส.สมเด็จเจ้าพระยาเดินหน้าโครงการตามยุทธศาสตร์สถาบันฯ"

บ่ายวันนี้ (28 ม.ค 2564) นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการของหน่วยงานตามภารกิจสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพและเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของกรมสุขภาพจิตในปีงบประมาณ2564

''สถาบันฯ สมเด็จเจ้าพระยา ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจประชาชนใน State Quarantine โรงแรมเดอะภัทรา พระรามเก้า''      วันนี้ ...
27/01/2021

''สถาบันฯ สมเด็จเจ้าพระยา ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจประชาชนใน State Quarantine โรงแรมเดอะภัทรา พระรามเก้า''
วันนี้ (27 มกราคม 2564 ) กลุ่มภารกิจสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายบริการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ได้เข้าประเมินสุขภาพจิตคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้ากักตัวที่ State Quarantine โรงแรมเดอะภัทรา พระรามเก้า ด้วยโปรแกรม MENTAL HEALTH CHECK IN จำนวน 100 ราย เบื้องต้นให้คำแนะนำทางสุขภาพจิตรายบุคคล และส่งพบจิตแพทย์จำนวน 1 ราย

#ประชาสัมพันธ์
27/01/2021

#ประชาสัมพันธ์

#รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19พื้นที่รับผิดชอบสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
27/01/2021

#รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19
พื้นที่รับผิดชอบสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
27/01/2021

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ในท่ามกลางวิกฤต COVID-19 เราจะมีความหวังได้อย่างไร😷
.
.
1 เชื่อว่าปัญหาจะผ่านพ้นไปให้ได้
2 มองด้านอื่นๆ ไม่ใช่มองแต่เรื่องที่เครียด
3 เมื่อมีปัญหาและคิดว่าจะทบทวนสรุปบทเรียนกับตัวเอง
4 มีความศรัทธา ต่อสิ่งดีงามที่จะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ

#COVID19 #โควิด19

#รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19เขตสุขภาพที่6
26/01/2021

#รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19เขตสุขภาพที่6

''สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัย ปัญหาการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในเขตสุขภาพที่ 6'...
25/01/2021

''สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัย ปัญหาการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในเขตสุขภาพที่ 6''

เช้าวันนี้ (25 มกราคม 2564) นพ.พงศกร เล็งดี รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายบริการ และคณะทำงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัย ปัญหาการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าจากฐานข้อมูล 43 แฟ้มเทียบกับข้อมูลในระบบ คลังข้อมูลสุขภาพ Health Data Center (HDC) โดยมีนายสิริวัฒน์ สุวัฒนปรีดา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลร่วมกับ โรงพยาบาลระยอง และสาธารณสุขจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภูวเนตร โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง

#รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19เขตสุขภาพที่6
25/01/2021

#รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19เขตสุขภาพที่6

''ในหลวง-ราชินี” พระราชทานวัสดุทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานกรมสุขภาพจิตเพื่อบรรเทาการขาดแคลนและเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป...
25/01/2021

''ในหลวง-ราชินี” พระราชทานวัสดุทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานกรมสุขภาพจิตเพื่อบรรเทาการขาดแคลนและเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช PUI และCOVID-19''

เช้าวันนี้(25 ม.ค 2564) นพ.ธรณินทร์ กองสุข
ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ในฐานะประธานกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุงเข้าร่วมพิธีรับมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี ณ ห้องโถง กรมสุขภาพจิต โดยมีอธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ.พรรณพิมล วิปุลากร เป็นประธานรับมอบวัสดุทางการแพทย์ในครั้งนี้ประกอบด้วย coverallและisolation gown จำนวน 30,000ชิ้น หลังจากนีจะนำไปจัดสรรให้หน่วยงานงานที่เกี่ยวต่อไป

การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติเป็นล้นพ้น แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

25/01/2021

Covid-19 ป้องกันได้ ถ้าทุกคนร่วมมือกัน

“คนสมเด็จฯไม่ตื่นตระหนก
พกเจลแอลกอฮอล์”
หมั่นล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำหลังจับลูกบิดประตูหรือสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
24/01/2021

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

"รู้ไหมอาวุธอะไรที่ฆ่าคนตายโดยไร้แผล
อาวุธที่เปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งจากดีเป็นแย่
อาวุธนั้นคือวาจา ปากที่พูดไม่คิด คร่าชีวิตคนได้ฉันเห็นกับตา"
บางครั้งคำพูดบางคำดูเหมือนไม่มีอะไร แต่อาจะทำร้ายคนอื่นได้โดยไม่รู้ตัว💞

https://youtu.be/SswDxoOve0Y
หยุดสักที - Lukpeach x Kob Flat Boy
โปรเจกต์ The Sound of Happiness [SoH]

#รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19เขตสุขภาพที่6
22/01/2021

#รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19เขตสุขภาพที่6

“เราอาจจะหนีวิกฤตไม่ได้...แต่เราสร้างโอกาสได้”
22/01/2021

“เราอาจจะหนีวิกฤตไม่ได้...
แต่เราสร้างโอกาสได้”

"เราอาจจะหนีวิกฤตไม่ได้...แต่เราสร้างโอกาสได้"

#โควิด19 #COVID19

''สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยาจัดประชุมผู้ประกอบการที่ได้รับการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ''       ...
21/01/2021

''สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยาจัดประชุมผู้ประกอบการที่ได้รับการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ''

เช้าวันนี้ (21 มกราคม 2564 )
นายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมประชุมพร้อมชี้แจงให้ผู้รับจ้างดำเนินงานตามขอบเขตข้อกำหนดของงาน TOR จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารต่างๆ โดยปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ภายในสถาบันฯจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม นายแพทย์อรุณ ภาคสุวรรณ ตึกวิชาการจิตเวช ชั้น 2

''ส.สมเด็จเจ้าพระยาจัดประชุมคณะกรรมการ PMQA เพื่อ ทบทวนและจัดทำลักษณะสำคัญของหน่วยงาน"                 ...
21/01/2021

''ส.สมเด็จเจ้าพระยาจัดประชุมคณะกรรมการ PMQA เพื่อ ทบทวนและจัดทำลักษณะสำคัญของหน่วยงาน"
บ่ายวันนี้ (21 มกราคม 2564 ) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ PMQA เพื่อทบทวนและจัดทำลักษณะสำคัญของหน่วยงาน (OP) ให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบันฯ โดยมีแพทย์หญิงฐิติมา สงวนวิชัยกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับหน่วยงาน พร้อมยกระดับการดำเนินงานสู่ระดับก้าวหน้า ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่เป้าหมายการเป็นกรมสุขภาพจิต 4.0 (PMQA-DMH4.0) ณ ห้องประชุมนายแพทย์อรุณ ภาคสุวรรณ

#รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19เขตสุขภาพที่6
21/01/2021

#รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19เขตสุขภาพที่6

''ส.สมเด็จเจ้าพระยาจัดโครงการจัดหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร'     ...
20/01/2021

''ส.สมเด็จเจ้าพระยาจัดโครงการจัดหารายได้สมทบทุน
จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร'
'บ่ายวันนี้(20 ม.ค 2564) นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นประธานประชุมโครงการจัดหารายได้สมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรที่สร้างขึ้นด้วยเงินบริจาคของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯจัดโครงการสมทบทุนหารายได้ โดยอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรเป็นอาคารที่สร้างเพื่อให้บริการประชาชน ทั้งผู้ป่วยนอกจิตเวช
และผู้ป่วยใน รวมถึงโรคสมอง ระบบประสาท ผู้ป่วยเฉพาะทางด้านระบบประสาทที่มีความยุ่งยากซับซ้อน จึงจำเป็นต้องจัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการให้บริการ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจึงดำเนินการจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดอยธิเบศร์ ดัชนี ทายาทของ ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติและทีมงานมาร่วมประชุมวางแผนการกิจกรรมเพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน และเข้าศึกษาข้อมูลประวัติจิตเวชและสุขภาพจิต ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ที่อยู่

112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา

10600

เบอร์โทรศัพท์

02-442-2500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกในประเทศไทย ปัจจุบันให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์ ประสาทจิตเวชศาสตร์สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกในประเทศไทยปัจจุบันให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์ ประสาทจิตเวชศาสตร์ วิสัยทัศน์ (vision) : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเเจ้าพระยาเป็นเลิศด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ของไทย และเป็นองค์กรหลักด้านจิตเวชในเขตกรุงเทพมหานคร พันธกิจ (mission) : พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐบริการ ด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ให้เหมาะกับบริบทของสังคมไทย : ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน บำบัด รักษา ฟื้นฟู ผู้ป่วยประสาทจิตเวชศาสตร์และผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน : ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อความเป็นเลิศประสาทจิตเวชศาสตร์ และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่ : พัฒนาหลักสูตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านประสาทจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ แก่บุคลากรทางสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครัฐและเอกชน : พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้สามารถ บริการด้านสุขภาพจิตและสุขภาพจิต ในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ