สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ยินดีให้บริการ
(71)

เปิดเหมือนปกติ

นิสิต จันทร์สมวงศ์
25/12/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง กรมที่ดิน มอบของขวัญปีใหม่ 2564 “SMARTLANDS” แอปเดียวจบ...ครบทุกเรื่องที่ดิน สร้างความสะดวกสบายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ผมขอเรียนว่ากรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย มีความตั้งใจมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับพี่น้องประชาชน จึงได้คัดเลือกโครงการสำคัญตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อส่งความสุขรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 สู่ประชาชน โดยได้คัดเลือก “แอปพลิเคชัน : SMARTLANDS” ของกรมที่ดิน เป็น 1 ใน 9 โครงการที่กระทรวงมหาดไทยส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy ปี 2564” ครับ

“แอปพลิเคชัน : SMARTLANDS เป็นนวัตกรรมการให้บริการประชาชนเรื่องที่ดินบนโทรศัพท์มือถือ สร้างความสะดวกสบาย...เพียงปลายนิ้วสัมผัส” ปัจจุบันเปิดให้บริการประชาชน ทั้งสิ้น 15 รายการ โดยสามารถใช้บริการได้ทันทีจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน มีบริการอยู่ 15 บริการครับ

บริการที่ 1 สารานุกรมที่ดิน : เป็นสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำขึ้นในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ๆ ที่เข้าใจง่าย ตอนละไม่เกิน 3-5 นาที เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของกรมที่ดิน อาทิ เว็บไซต์ Facebook Youtube เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ดินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน อาทิ การมอบอำนาจ การขายฝากที่ดิน ทรัพย์อิงสิทธิ์ และจะดำเนินการไปเรื่อย

บริการที่ 2 นัดหมายจดทะเบียนล่วงหน้า : ประชาชนสามารถทำการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินและการรังวัดที่ดินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตล่วงหน้ากับสำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ ผ่านระบบ e-Qlands บนแอปพลิเคชัน SMARTLANDS ได้ทันที ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไปครับ

บริการที่ 3 การค้นหารูปแปลงที่ดิน (LandsMaps) : เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการตรวจสอบตำแหน่งและภาพแปลงที่ดิน โดยการระบุเลขที่โฉนด ปัจจุบันกรมที่ดินได้บูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ทำการปรับปรุง LandsMaps โดยการเพิ่มเติมข้อมูลผังเมืองแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) และทัศนียภาพโดยรอบแปลงที่ดิน (Street View) นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าวและตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการปี 2563 กว่า 19 ล้านราย

บริการที่ 4 ตรวจสอบราคาประเมิน : กรมที่ดินร่วมมือกับกรมธนารักษ์ เปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ผ่าน SMARTLANDS ได้ทันที ทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถทราบมูลค่าของทรัพย์สินของตน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เช่น ประกันหนี้จำนอง ประกันผู้ต้องหา หรือการจัดทำงบประมาณเพื่อจัดซื้อที่ดิน เป็นต้น ซึ่งในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การคำนวณเงินค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรมที่ดินใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เป็นฐานคำนวณเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

บริการที่ 5 ที่ตั้งสำนักงานที่ดิน : กรมที่ดินพัฒนาเว็บไซต์กรมที่ดินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดิน พื้นที่รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์สำหรับติดต่อสอบถาม โดยเชื่อมโยงพิกัดของสำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศลงบน Google Maps ทำให้สามารถนำทางด้วย GPS ได้ทันทีครับ

บริการที่ 6 คำนวณภาษีอากร : กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมการคำนวณภาษีอากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการคำนวณค่าธรรมเนียมภาษีอากร สำหรับการทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน โดยสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมและภาษีอากรเบื้องต้น ในการทำนิติกรรมประเภท ขาย ขายฝาก ให้ โอนมรดก จำนอง และเช่า

บริการที่ 7 ขั้นตอนการทำธุรกรรม : กรมที่ดินได้รวบรวมขั้นตอนในการทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินตาม “คู่มือประชาชน” ที่จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและสืบค้นได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นบนโทรศัพท์มือถือผ่าน SMARTLANDS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการที่ 8 นิติบุคคลจัดสรรที่ดิน อาคารชุด : กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมการค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดินและค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด โดยสามารถสืบค้นได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นบนโทรศัพท์มือถือผ่าน SMARTLANDS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการที่ 9 ค้นหาประกาศที่ดิน : กรมที่ดินได้พัฒนาเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินทั่วประเทศเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต หรือเรียกว่า e-LandsAnnoucement เพิ่มเติมจากเดิมที่ประกาศในรูปแบบกระดาษ ณ สำนักงานที่ดิน อาทิ จดทะเบียนอาคารชุด จัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย ม.61 ใบแทน มรดก เป็นต้น ช่วยให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปตรวจสอบประกาศของสำนักงานที่ดินในต่างจังหวัดด้วยตนเอง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายควบคู่ไปกับสามารถรักษาสิทธิในที่ดินของตน

บริการที่ 10 เว็บไซต์กรมที่ดิน : กรมที่ดินอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกรมที่ดินได้จากเว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของกรมที่ดิน ที่ได้เชื่อมโยงเข้ากับแอปพลิเคชัน SMARTLANDS เรียบร้อยแล้วได้ทันที

บริการที่ 11 ร้องเรียน ร้องทุกข์ : ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ด้วยตนเองกับศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินผ่านระบบอัตโนมัติ (e-Contacts DC) ได้ทันที บนแอปพลิเคชัน SMARTLANDS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางไปแจ้งเรื่องด้วยตนเอง มั่นใจได้ครับ จะดูแลให้ทุกเรื่อง

บริการที่ 12 LINE @teedin : ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และความนิยมการใช้งานแอปพลิเคชัน LINE ของคนไทย กรมที่ดินจึงได้พัฒนา LINE Official Account โดยใช้ชื่อไอดีว่า “@teedin” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการเกี่ยวกับที่ดินเบื้องต้น อาทิ การนัดหมายทำนิติกรรมล่วงหน้าผ่านระบบ LINE ของสำนักงานที่ดิน ทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ การค้นหาประกาศกรมที่ดิน การร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นต้น โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน เพื่อลดความแออัดในสำนักงาน เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด - 19 และลดค่าใช้ง่ายให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนติดตามงานของตนเองได้ง่ายครับ

บริการที่ 13 ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง : เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ กรมที่ดินได้เชื่อมระบบข้อมูลการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกรมที่ดินไว้บนแอปพลิเคชัน SMARTLANDS โดยประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการที่ 14 ระบบ ถาม – ตอบ : กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมระบบถาม-ตอบ หรือ FAQs : Frequently Asked Questions เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับประชาชน (Two-Way Communication) ในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินและให้คำตอบโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

บริการที่ 15 ค่าใช้จ่ายการรังวัด : กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบค่าใช้จ่ายการรังวัด (Survey Price) ตามท้องที่ตั้งของที่ดินได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ช่วยให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นขอรังวัดและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

บริการทั้ง 15 รายการนี้ ผมยืนยันว่าสามารถใช้บริการได้ทันทีบนแอพพลิเคชัน “SMARTLANDS” จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงพิมพ์คำค้นหาว่า “SMARTLANDS” ใน App Stroe หรือ Play Store กดติดตั้ง ก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ทันที นี่คือหนึ่งในของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งใจมอบให้กับพี่น้องประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย และสร้างความสุขบนวิถีชีวิตปกติใหม่ในปัจจุบันครับ

สวัสดีปีใหม่ 2564 คนไทย Happy เมืองไทย Healthy เพื่อนๆของผมสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าครับ

วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการประชุมข้ารา...
22/12/2020

วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบหมายงานและซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ชั้น 1

นิสิต จันทร์สมวงศ์
20/12/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง กรมที่ดินพัฒนาช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมด้านที่ดิน ตอบสนองตามนโยบาย National e-Payment ของรัฐบาล

ปัจจุบัน กรมที่ดินพัฒนาช่องทางการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน รวมทั้งสิ้น 5 ช่องทางครับ

• ช่องทางที่ 1 การชำระเงินด้วยเงินสด

• ช่องทางที่ 2 การชำระด้วย แคชเชียร์เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน (Draft) ในกรณีที่ชำระค่าธรรมเนียม ด้วยแคชเชียร์เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน ณ สำนักงานที่ดินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต้องสั่งจ่ายหรือลงชื่อผู้รับเงินเป็น “กระทรวงการคลัง” สำหรับสำนักงานที่ดินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้สั่งจ่ายหรือลงชื่อผู้รับเป็น “กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัด...” ในจังหวัดนั้น ๆ เช่น กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย เป็นต้น โดยการระบุวันที่ในเช็ค ต้องลงวันที่ที่เจ้าหน้าที่รับเช็คหรือก่อนวันรับเช็คไม่เกิน 15 วัน และให้ขีดคร่อมและขีดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออกด้วยครับ

• ช่องทางที่ 3 การชำระด้วยบัตรเดบิต (Debit Card) ของทุกธนาคารที่ออกในประเทศไทย ชำระได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

• ช่องทางที่ 4 การชำระด้วยบัตรเครดิต (Credit Card) ที่มีสัญลักษณ์ VISA หรือ MasterCard โดยมีค่าธรรมเนียมในการชำระตามที่ธนาคารกำหนด

• ช่องทางที่ 5 การชำระด้วย QR Code ผ่าน Mobile Application ของทุกธนาคาร ชำระได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ซึ่งช่องทางที่ 5 นี้เป็นช่องทางที่ผมอยากให้มีการใช้ช่องทางนี้มากที่สุดครับ เพราะจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการชำระค่าธรรมเนียม ไม่ต้องจับเงินสดเพราะอาจเกิดความไม่ปลอดภัย ยิ่งในช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาดการจ่ายเงินทาง QR code ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีครับ

กรมที่ดินมุ่งมั่นและยกระดับการบริการตามนโยบาย National e-Payment เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ด้วยการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการลดใช้เงินสด มุ่งสู่ “สังคม ไร้เงินสด (Cashless Society)” จึงได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำการติดตั้งเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา และส่วนแยก ครบแล้วทั้ง 461 สำนักงานทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับชำระค่าธรรมเนียมและภาษีอากร จากเดิมที่ต้องชำระด้วยเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คมาเป็นการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต และที่สำคัญสแกน QR CODE ผ่าน Mobile Application ของทุกธนาคาร ซึ่งทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากมาสำนักงานที่ดินและสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ “New Normal” เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสธนบัตร ลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ได้อีกด้วยครับ

การชำระค่าธรรมเนียมผ่านเครื่อง EDC เป็นการส่งเสริมสังคมไร้เงินสด ลดภาระของประชาชน ลดความยุ่งยากในการชำระเงินสด และสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินจากระบบของธนาคารได้ทันที ทั้งนี้ สามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะสร้างทางเลือกให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น และสอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติใหม่ครับ

https://m.youtube.com/watch?v=pWY3na70fSQ

นิสิต จันทร์สมวงศ์
18/12/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง กรมที่ดินพัฒนาช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมด้านที่ดิน ตอบสนองตามนโยบาย National e-Payment ของรัฐบาล

ปัจจุบัน กรมที่ดินพัฒนาช่องทางการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน รวมทั้งสิ้น 5 ช่องทางครับ

• ช่องทางที่ 1 การชำระเงินด้วยเงินสด

• ช่องทางที่ 2 การชำระด้วย แคชเชียร์เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน (Draft) ในกรณีที่ชำระค่าธรรมเนียม ด้วยแคชเชียร์เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน ณ สำนักงานที่ดินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต้องสั่งจ่ายหรือลงชื่อผู้รับเงินเป็น “กระทรวงการคลัง” สำหรับสำนักงานที่ดินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้สั่งจ่ายหรือลงชื่อผู้รับเป็น “กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัด...” ในจังหวัดนั้น ๆ เช่น กระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย เป็นต้น โดยการระบุวันที่ในเช็ค ต้องลงวันที่ที่เจ้าหน้าที่รับเช็คหรือก่อนวันรับเช็คไม่เกิน 15 วัน และให้ขีดคร่อมและขีดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออกด้วยครับ

• ช่องทางที่ 3 การชำระด้วยบัตรเดบิต (Debit Card) ของทุกธนาคารที่ออกในประเทศไทย ชำระได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

• ช่องทางที่ 4 การชำระด้วยบัตรเครดิต (Credit Card) ที่มีสัญลักษณ์ VISA หรือ MasterCard โดยมีค่าธรรมเนียมในการชำระตามที่ธนาคารกำหนด

• ช่องทางที่ 5 การชำระด้วย QR Code ผ่าน Mobile Application ของทุกธนาคาร ชำระได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ซึ่งช่องทางที่ 5 นี้เป็นช่องทางที่ผมอยากให้มีการใช้ช่องทางนี้มากที่สุดครับ เพราะจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการชำระค่าธรรมเนียม ไม่ต้องจับเงินสดเพราะอาจเกิดความไม่ปลอดภัย ยิ่งในช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาดการจ่ายเงินทาง QR code ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีครับ

กรมที่ดินมุ่งมั่นและยกระดับการบริการตามนโยบาย National e-Payment เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ด้วยการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการลดใช้เงินสด มุ่งสู่ “สังคม ไร้เงินสด (Cashless Society)” จึงได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำการติดตั้งเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา และส่วนแยก ครบแล้วทั้ง 461 สำนักงานทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับชำระค่าธรรมเนียมและภาษีอากร จากเดิมที่ต้องชำระด้วยเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คมาเป็นการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต และที่สำคัญสแกน QR CODE ผ่าน Mobile Application ของทุกธนาคาร ซึ่งทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากมาสำนักงานที่ดินและสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ “New Normal” เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสธนบัตร ลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ได้อีกด้วยครับ

การชำระค่าธรรมเนียมผ่านเครื่อง EDC เป็นการส่งเสริมสังคมไร้เงินสด ลดภาระของประชาชน ลดความยุ่งยากในการชำระเงินสด และสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินจากระบบของธนาคารได้ทันที ทั้งนี้ สามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะสร้างทางเลือกให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น และสอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติใหม่ครับ

https://m.youtube.com/watch?v=pWY3na70fSQ

15/12/2020
08/12/2020
07/12/2020
สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง การมอบอำนาจ

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง การมอบอำนาจ

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน "ด้านการติดต่อสำนักงานที่ดิน" เรื่อง การมอบอำนาจ # กองฝึกอบรม กรมที่ดิน... เผยแ.....

05/12/2020
04/12/2020
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี's cover photo
26/11/2020

สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี's cover photo

แอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ให้บริการแล้ว 15 ด้าน ดังนี้  1. สารานุกรมที่ดิน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านที่ดินที่สำคัญ...
26/11/2020

แอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ให้บริการแล้ว 15 ด้าน ดังนี้
1. สารานุกรมที่ดิน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านที่ดินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน
2. การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า ในการทำธุรกรรมด้านที่ดินกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มบริการในช่วงเดือนธันวาคม 2563
3. LandsMaps การค้นหารูปแปลงที่ดิน ที่มีรายละเอียดโฉนดที่ดิน 33 ล้านแปลง ซึ่งมีผู้ใช้บริการในปี 2563 ถึง 17 ล้านครั้ง
4. การตรวจสอบราคาประเมินที่ดินประจำปีของกรมธนารักษ์
5. การค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดิน ทั้ง 463 แห่งทั่วประเทศ
6. การคำนวณภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่ดินประเภทต่างๆ เพื่อเตรียมการ
7. ขั้นตอนการทำธุรกรรมที่ดิน
8. การค้นหาข้อมูลนิติบุคคลจัดสรรที่ดินอาคารชุด
9. การค้นหาประกาศที่ดิน (e-LandsAnnouncement) เพื่อรักษาสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
10. การเข้าถึงเว็บไซต์กรมที่ดิน
11. การร้องทุกข์-ร้องเรียน ผ่านระบบ e-Contact DC
12. การติดต่อกรมที่ดินผ่าน LINE : @teedin ของแต่ละสำนักงานที่ดินเพื่อปรึกษาหารือ ติดตามงานที่ยังไม่แล่วเสร็จในวันเดียว
13. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกรมที่ดิน
14. ระบบถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับที่ดิน
15. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดทั่วประเทศที่มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด
เพื่อนๆ ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” มาใช้งานได้แล้ววันนี้ ดาวน์โหลดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และระบบปฏิบัติการ iOS
📲 ระบบปฏิบัติการ Android คลิกดาวน์โหลด : https://bit.ly/2HBvjkd
📲 ระบบปฏิบัติการ iOS คลิกดาวน์โหลด : https://apple.co/35W2Uht

!!! ประกาศ!!! ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากระบบโทรศัพท์ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขัดข้อง และอยู่ระหว่างปรับปรุง ...
25/11/2020

!!! ประกาศ!!! ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากระบบโทรศัพท์ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ขัดข้อง และอยู่ระหว่างปรับปรุง ไม่สามารถใช้งานได้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง line official account Line ID : @sgo6645w ขอบคุณค่ะ

05/11/2020
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายสมเกียรติ รองเดช หัวหน้าฝ่ายทะเบีย...
23/10/2020

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายสมเกียรติ รองเดช หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี...
21/10/2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ และอาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี และนายรชฏ จันทร์ทอง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงาน...
15/10/2020

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี และนายรชฏ จันทร์ทอง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี...
13/10/2020

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีและสาขา ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ และอาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันพุธ ที่ 9 กันยายน  2563 เวลา 16.30 น.นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการประชุมข้าราชการ...
09/09/2020

วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น.นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบหมายงานและซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ชั้น 1

วันพุธ ที่ 9 กันยายน  2563 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเด...
09/09/2020

วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 9 / 2563 เพื่อถ่ายทอดนโยบายที่สำคัญ ระเบียบ ข้อสั่งการต่างๆ ของท่านอธิบดีกรมที่ดินให้แก่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด / สาขา เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและพัฒนางานของสำนักงานที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายสุรวิทย์ นวลแก้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 1 - 2 เข้าตรวจราชการรอบที่ 3 เ...
26/08/2020

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายสุรวิทย์ นวลแก้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 1 - 2 เข้าตรวจราชการรอบที่ 3 เพื่อประเมินผลสำเร็จการดำเนินงาน "สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็วโปร่งใส ใส่ใจบริการ" และตรวจประเมินผลตามโครงการประกวดห้องน้ำสะอาดแห่งปี โดยมี นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ

ที่อยู่


https://www.google.co.th/maps/@14.0209054,100.5341527,21z

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ของกรมที่ดิน “เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ สู่การบริการที่เป็นเลิศ” พันธกิจ กรมที่ดิน 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนที่และข้อมูลที่ดิน เพื่อสนับสนุนการถือครองที่ดินและ การใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การผังเมือง ตลอดถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น 2. บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 3. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดิน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 581 6301

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ