ชีวเคมี คณะวิทย์ จุฬาฯ Biochemistry Sci

ชีวเคมี คณะวิทย์ จุฬาฯ Biochemistry Sci Our department was officially established since 1969 and it is the first national institute to train undergraduate students majoring in Biochemistry.

Department of Biochemistry has offered M.Sc. in Biochemistry since 1964, being affiliated as a program in the department of Chemistry. In 1969, the department was officially established and has earned its reputation of being the first national institute to train undergraduate students majoring in Biochemistry. At present, the department of Biochemistry offers programs leading to the degrees of B.S

Department of Biochemistry has offered M.Sc. in Biochemistry since 1964, being affiliated as a program in the department of Chemistry. In 1969, the department was officially established and has earned its reputation of being the first national institute to train undergraduate students majoring in Biochemistry. At present, the department of Biochemistry offers programs leading to the degrees of B.S

เปิดเหมือนปกติ

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก IBO Ch...
23/07/2021

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก IBO Challenge 2021 ระหว่างวันที่ 18 - 23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีประเทศโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพ โดยนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
1. นายเป็นธรรม สินธุเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รางวัลเหรียญเงิน
2. นายกิตติธัช รัตนวรรณชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รางวัลเหรียญเงิน
3. นายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รางวัลเหรียญเงิน
4. นายณัชพล วงศ์ธนะเกียรติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รางวัลเหรียญทอง
ภาควิชาชีวเคมีได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมในวิชา physical and chemical methods, enzyme, และ protein synthesis and gene regulation โดยมีวิทยากรคือ รศ. ดร. ธีรพงษ์ บัวบูชา และ อ. ดร. กิตติคุณ วังกานนท์ ซึ่ง อ. ดร. กิตติคุณ วังกานนท์ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีมด้วย
วิชาชีวเคมี (Biochemistry) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล เช่นคาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิก รวมถึง การทำงานของเอนไซม์ ปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ในสิ่งมีชีวิต การแสดงออกของยีน รวมถึงการประยุกต์ใช้เช่น งานพันธุวิศวกรรม การออกแบบยาและวัคซีน
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นภาควิชาแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรชีวเคมีในระดับปริญญาตรี และในปัจจุบันก็ยังเปิดสอนในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก อีกด้วย ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาควิชาและงานวิจัยได้ที่ http://www.bc2.sc.chula.ac.th/

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก IBO Challenge 2021 ระหว่างวันที่ 18 - 23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีประเทศโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพ โดยนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
1. นายเป็นธรรม สินธุเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รางวัลเหรียญเงิน
2. นายกิตติธัช รัตนวรรณชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รางวัลเหรียญเงิน
3. นายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รางวัลเหรียญเงิน
4. นายณัชพล วงศ์ธนะเกียรติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รางวัลเหรียญทอง
ภาควิชาชีวเคมีได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมในวิชา physical and chemical methods, enzyme, และ protein synthesis and gene regulation โดยมีวิทยากรคือ รศ. ดร. ธีรพงษ์ บัวบูชา และ อ. ดร. กิตติคุณ วังกานนท์ ซึ่ง อ. ดร. กิตติคุณ วังกานนท์ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีมด้วย
วิชาชีวเคมี (Biochemistry) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล เช่นคาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิก รวมถึง การทำงานของเอนไซม์ ปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ในสิ่งมีชีวิต การแสดงออกของยีน รวมถึงการประยุกต์ใช้เช่น งานพันธุวิศวกรรม การออกแบบยาและวัคซีน
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นภาควิชาแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรชีวเคมีในระดับปริญญาตรี และในปัจจุบันก็ยังเปิดสอนในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก อีกด้วย ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาควิชาและงานวิจัยได้ที่ http://www.bc2.sc.chula.ac.th/

The International Graduate Scholarship Program, Faculty of Science, Chulalongkorn UniversityTerm of Scholarships:1. Two-...
19/07/2021
งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The International Graduate Scholarship Program, Faculty of Science, Chulalongkorn University

Term of Scholarships:
1. Two- year master’s degree scholarship
2. Three-year doctoral degree scholarship
Eligibility: Full-time incoming students in all academic fields (including double degree and joint degree programs) of Faculty of Science, Chulalongkorn University who will enroll in the first or second semester of Academic Year 2021.

Provision of the Scholarships: The scholarships will cover the following:
1. Tuition fees of 33,500 THB per semester
2. A monthly stipend and accommodation in the amount of 9,000 THB
3. Health Insurance Fee 2,000 Baht per Academic year

HOW TO APPLY (DEADLINE: July, 30th 2021)
(i) Download guideline and fill out the scholarship application form: http://www.acad.sc.chula.ac.th/scholarship-detail.php?id=70&type=6
(ii) Send the application forms + required documents to your program coordinator.
(iii) The programs/departments submit all require documents to Academic Affairs.

งานวิชาการและจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายในการสนับสนุน และพัฒนาการเรียนกา.....

Registration is now open!!!
17/05/2021

Registration is now open!!!

Registration is now open!!!

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำสเปรย์แอลกอฮอล์บริจาคให้แก่โรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29/04/2021

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำสเปรย์แอลกอฮอล์บริจาคให้แก่โรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Timeline Photos
09/04/2021

Timeline Photos

Postdoctoral Fellowship application is now opened
.
📍Available Period to Apply: April 5, 2021 – May 20, 2021
📍Announcement Date: June 15, 2021
📍Available period to start working: July - September 2021
.
Application Form:
Postdoctoral Fellowship application form: https://www.cognitoforms.com/ChulalongkornUniversity8/ApplicationFormForPostdoctoralFellowshipJulySep2021/
.
Mentor application form:
https://www.cognitoforms.com/ChulalongkornUniversity8/MentorApplicationForPostdoctoralFellowshipStartWorkingJulySep2021

นักเรียนทุน พสวท. สามารถเลือกเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาชีวเคมี ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แล้วนะครับ
05/04/2021

นักเรียนทุน พสวท. สามารถเลือกเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาชีวเคมี ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แล้วนะครับ

นักเรียนทุน พสวท. สามารถเลือกเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาชีวเคมี ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แล้วนะครับ

16/03/2021
หลักสูตรชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับป...
15/03/2021

หลักสูตรชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bc2.sc.chula.ac.th/

หลักสูตรชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bc2.sc.chula.ac.th/

17/02/2021
Photos from Graduate School Chulalongkorn University's post
21/01/2021

Photos from Graduate School Chulalongkorn University's post

รูปแบบการเรีัยนการสอนของรายวิชาในภาคค่ะ(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเวบไซต์ภาควิชา http://www.bc2.sc.chula.ac.th/)
16/01/2021

รูปแบบการเรีัยนการสอนของรายวิชาในภาคค่ะ
(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเวบไซต์ภาควิชา http://www.bc2.sc.chula.ac.th/)

รูปแบบการเรีัยนการสอนของรายวิชาในภาคค่ะ
(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเวบไซต์ภาควิชา http://www.bc2.sc.chula.ac.th/)

เหลืออีกไม่กี่วันก็สิ้นปี 2563 แล้ว ท่านได้บริจาคเงินเพื่อลดหน่อยภาษีของปีนี้หรือยัง          ภาควิชาชีวเคมี ขอเชิญท่านร...
28/12/2020

เหลืออีกไม่กี่วันก็สิ้นปี 2563 แล้ว ท่านได้บริจาคเงินเพื่อลดหน่อยภาษีของปีนี้หรือยัง

ภาควิชาชีวเคมี ขอเชิญท่านร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาควิชาฯ ทั้งด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการสังคม เช่น เป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลน จัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเรียนการสอนและวิจัย สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ค่ายนิสิต โครงการบริจาคเจลแอลกอฮอล์ให้ ร.พ. ต่าง ๆ เป็นต้น ผ่านระบบ e-donation และกรุณาส่งหลักฐานการโอนมาที่ [email protected] หรือแจ้ง คุณศิริพร/คุณสุวารีที่ 02-218-5416-17 หรือ มือถือ 097-026-1717

ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

08/12/2020
08/12/2020
06/11/2020
รศ. ดร. กุลยา สมบูรณ์วิวัฒน์ ให้สัมภาษณ์เรื่อง "โนเบลเคมี 2020" ในรายการทันโลกวิทยาศาสตร์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ...
02/11/2020
รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ (ออกอากาศวันที่ 31 ต.ค.63)

รศ. ดร. กุลยา สมบูรณ์วิวัฒน์ ให้สัมภาษณ์เรื่อง "โนเบลเคมี 2020" ในรายการทันโลกวิทยาศาสตร์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://youtu.be/Ut6JRkgNmXE

รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ เรื่อง "โนเบลเคมี2020" โดย รศ.ดร.กุลยา สมบุรณ์วิวัฒน์ ออกอากาศวันที่ 31 ต.ค.63

ภาควิชาชีวเคมี ขอต้อนรับ น.ส. นภัสวรรณ วงศ์อกนิษฐ์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ของภาควิชา น.ส. นภัสวรรณ จบการศึกษาปริญญาตรีจากภาคว...
29/10/2020

ภาควิชาชีวเคมี ขอต้อนรับ น.ส. นภัสวรรณ วงศ์อกนิษฐ์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ของภาควิชา น.ส. นภัสวรรณ จบการศึกษาปริญญาตรีจากภาควิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปัจจุบันปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการบริการวิชาการและวิจัยด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ในการให้บริการด้านเครื่องวิทยาศาสตร์และบริการวิเคราะห์ทดสอบทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

ภาควิชาชีวเคมี ขอต้อนรับ อ. ดร. ภาวินี แป้นเพชร เป็นอาจารย์ท่านใหม่ล่าสุดของภาควิชา อ. ดร. ภาวินี จบการศึกษาปริญญาตรีจาก...
29/10/2020

ภาควิชาชีวเคมี ขอต้อนรับ อ. ดร. ภาวินี แป้นเพชร เป็นอาจารย์ท่านใหม่ล่าสุดของภาควิชา อ. ดร. ภาวินี จบการศึกษาปริญญาตรีจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาปริญญาเอกจากหลักสูตรชีวเคมีเเละชีววิทยาโมเลกุล ของภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในด้านงานวิจัย อ. ดร. ภาวินี สนใจศึกษาเอนไซม์ดัดแปรคาร์โบไฮเดรตในมันสำปะหลัง เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมของกำมะถันในทุเรียน สารสกัดออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสิ่งเหลือใช้จากผลไม้ และระบบภูมิคุ้มกันของพืชในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกต่าง ๆ

15/10/2020
เรียนเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกชีวเคมี มีขนมเเละของรางวัลเเจกด้วยนะครับ
13/10/2020

เรียนเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกชีวเคมี มีขนมเเละของรางวัลเเจกด้วยนะครับ

คลิปสัมภาษณ์วิทยุจุฬาฯ เกี่ยวกับงานวิจัยเชื้อก่อโรค COVID-19 ในภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttps:...
12/10/2020
รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ (ออกอากาศวันที่ 10 ต.ค.63)

คลิปสัมภาษณ์วิทยุจุฬาฯ เกี่ยวกับงานวิจัยเชื้อก่อโรค COVID-19 ในภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=bbWnpUTvF1w

รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ เรื่อง "Enzyme ย่อยโปรตีนจาก Covid-19" โดย อ.ดร.กิตติคุณ วังกานนท์ ออกอากาศวันที่ 10 ต.ค.63

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ธมลวรรณ โชติกรณ์ นิสิตของภาควิชาที่ได้รับราง...
08/10/2020

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ธมลวรรณ โชติกรณ์ นิสิตของภาควิชาที่ได้รับรางวัล silver prize ในการส่งผลงานวิจัยเข้าชิงรางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2563 (Young Rising Stars of Science Award 2020) ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี 2020 กับผลงานการค้นพบที่ว้าวสุดๆ เป็นความหวังใหม่ในการเปลี่ยนโลก“CRISPR, a revolutionary genetic ...
08/10/2020

รางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี 2020 กับผลงานการค้นพบที่ว้าวสุดๆ เป็นความหวังใหม่ในการเปลี่ยนโลก“CRISPR, a revolutionary genetic “scissors” ของ 2 นักชีวเคมีหญิงชาวฝรั่งเศสและอเมริกา Prof. Emmanuelle Charpentier จากสถาบัน Max Plank และ Prof. Jennifer Doudna จาก UC Berkeley

Emmanuelle Charpentier และ Jennifer A. Doudna พัฒนาเทคโนโลยี CRISPR/Cas9 ซึ่งสามารถใช้ในการตัดต่อและแก้ไขดีเอ็นเอได้อย่างแม่นยำ (genome editing) จึงถูกนำมาใช้ในการทำวิจัยพื้นฐานทางชีวภาพที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด และที่สำคัญมีการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางานวิจัยสำหรับการรักษาโรคทางพันธุกรรม โรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง โดยนำมาใช้แก้ไขลำดับเบสในเซลล์ของผู้ป่วยหรือสัตว์ทดลอง ด้วยเทคโนโลยี CRISPR/Cas9 จึงเป็นความหวังในการพัฒนาการรักษาโรคทางพันธุกรรมให้เป็นจริงในอนาคตอันใกล้

CRISPR/Cas9 เป็นระบบภูมิคุ้มกันของแบคทีเรียจากการติดเชื้อแบคเทอริโอเฟจ (bacteriophage) ซึ่งเป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น DNA สายคู่ โดยในแบคทีเรียมีกลไกที่สามารถนำยีนชิ้นส่วนจีโนมของไวรัสที่รุกรานเข้ามานั้นไปแทรกในจีโนมของแบคทีเรียเองระหว่างบริเวณ CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeat) โดยชิ้นส่วนดีเอ็นเอของไวรัสที่แทรกบน CRISPR จะเรียกว่า spacer DNA เมื่อมีไวรัสชนิดเดิมเข้ามารุกรานอีก แบคทีเรียจะผลิต CRISPR RNA (crRNA) ผ่านกระบวนการทรานสคริปชั่น ซึ่ง crRNA นี้จะบรรจุชิ้นส่วนจีโนมของไวรัสแบบเดียวกันที่เคยมารุกรานก่อนหน้านี้ไว้แล้ว จากนั้น Cas protein ซึ่งเป็น endonuclease จะเข้ามารวมตัวกับ crRNA และ transactivating RNA (tracrRNA) ได้เป็นเป็น genetic scissors ที่จะไปจับและตัดดีเอ็นเอของไวรัสได้ โดย crRNA จะทำหน้าที่เป็นตัวนำพาให้ Cas protein ไปหาจีโนมของไวรัสที่ถูกรุกรานเข้ามาในเซลล์แบคทีเรีย และ crRNA จะจับกับเบสคู่สมบนจีโนมของไวรัส ในขณะที่ Cas protein จะทำหน้าที่ตัดสายดีเอ็นเอและทำลายจีโนมของไวรัสนั้นไป (รูปที่ 1)

จากงานวิจัยพื้นฐานดังกล่าว Jennifer Doudna และ Emmanuelle Charpentier พัฒนาเป็นเทคโนโลยี CRISPR/Cas9 จากหลักการสำคัญที่โปรตีน Cas9 สามารถตัด DNA และทำให้เกิด double strand break (DSB) โดยตำแหน่งที่โปรตีน Cas9 ตัด DNA มีความจำเพาะ (sequence specific) กับลำดับนิวคลีโอไทด์ของ spacer ที่เป็นต้นแบบ ดังนั้นหากสังเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์แทนบริเวณ spacer ให้ลำดับนิวคลีโอไทด์เหมือนกับบริเวณของยีนที่ต้องการตัด เรียก RNA นี้ว่า synthetic single guide RNA (sgRNA) ที่มีส่วนประกอบของ tracrRNA และ crRNA ไปจับกับยีนที่มีลำดับนิวคลีโอไทด์ที่เป็นคู่สมกัน และจะชักนำให้โปรตีน Cas9 เข้ามาจับและตัด DNA สายคู่บริเวณใกล้เคียงกับ protospacer adjacent motif (PAM) ซึ่งเป็น motif sequence ที่อยู่ใกล้กับ protospacer sequence อย่างจำเพาะ เกิด DSB ของสาย DNA ซึ่งเมื่อเกิด DSB ขึ้น เซลล์จะมีกระบวนการที่จะซ่อมแซม DNA ตัวเองด้วยกระบวนการ homologous recombination (HR) ที่ทำให้เกิดการ knockout ยีนที่สนใจ หรือ nonhomologous end joining (NHEJ) ที่ทำให้เกิดการ knock in ยีนที่สนใจได้ (รูปที่ 2)

Nobel Prize
07/10/2020

Nobel Prize

BREAKING NEWS
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 Nobel Prize in Chemistry to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.”

Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna have discovered one of gene technology’s sharpest tools: the CRISPR/Cas9 genetic scissors. Using these, researchers can change the DNA of animals, plants and microorganisms with extremely high precision. This technology has had a revolutionary impact on the life sciences, is contributing to new cancer therapies and may make the dream of curing inherited diseases come true.

Researchers need to modify genes in cells if they are to find out about life’s inner workings. This used to be time-consuming, difficult and sometimes impossible work. Using the CRISPR/Cas9 genetic scissors, it is now possible to change the code of life over the course of a few weeks.

Since Charpentier and Doudna discovered the CRISPR/Cas9 genetic scissors in 2012 their use has exploded. This tool has contributed to many important discoveries in basic research, and plant researchers have been able to develop crops that withstand mould, pests and drought. In medicine, clinical trials of new cancer therapies are underway, and the dream of being able to cure inherited diseases is about to come true. These genetic scissors have taken the life sciences into a new epoch and, in many ways, are bringing the greatest benefit to humankind.

Press release: https://bit.ly/2Hzxp4h
Popular information: https://bit.ly/3cNgeHJ
Advanced information: https://bit.ly/2HwL3oE

บทความจากศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวงานวิจัยเชื้อก่อโรค COVID-19 ของภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุ...
30/09/2020
ครั้งแรกในไทยนักวิจัยชีวเคมี จุฬาฯ ศึกษาโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากโควิด-1

บทความจากศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวงานวิจัยเชื้อก่อโรค COVID-19 ของภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเราสามารถศึกษาการทำงานและโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์ main protease ของไวรัสได้ ทำให้เราสามารถทดสอบยาและสารสกัดต่าง ๆ จากธรรมชาติในการยับยั้งเอนไซม์นี้ในระดับโมเลกุล และเพิ่มขีดความสามารถในการค้นพบยาชนิดใหม่ ๆ ของประเทศไทยต่อไป การพัฒนายาจริง ๆ แล้วต้นน้ำคืองานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ และชีวเคมีก็เป็นสาขาวิชาที่เป็นพื้นฐานจำเป็นของการพัฒนายาชนิดต่าง ๆ

https://www.chula.ac.th/news/34611/

“เราได้นำความรู้ทางด้านชีวเคมีมาประยุกต์ใช้ในงานด้านโคว […]

17/09/2020
Ch7HD News

Ch7HD News

📌#เกาะติดสถานการณ์โควิด19
การจ่ายยายับยั้งเอนไซม์ย่อยโปรตีนของเชื้อโควิด-19 เริ่มมีความชัดเจนเพิ่มขึ้น❗️ ล่าสุดทีมนักวิจัย ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
สามารถสังเคราะห์เอนไซม์ย่อยโปรตีน ไว้ทดสอบตัวยาก่อนใช้ในผู้ป่วยโควิด คาดต้นปีหน้าจะประกาศรายชื่อยาไว้สู้โรคร้ายได้ต่อไป👍 (ชมคลิป)
.
#ไวรัสโคโรนา #เอนไซม์
#จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#ไวรัสกลายพันธุ์ #เอนไซม์ย่อยโปรตีน
#โควิด19 #สู้ไวรัสโควิด19
#ch7hdfightcovid19
#ช่อง7รวมใจสู้ภัยโควิด19
#CoronavirusOutbreak
#7HDร้อนออนไลน์
#Ch7HDNews #ข่าว7HD
🔴เกาะติดข่าว news.ch7.com

📌 อัปเดตสถานการณ์ ข่าวโควิด-19 แบบเกาะติดได้ที่ >> https://www.ch7.com/covid19

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก IBO Chall...
24/08/2020

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก IBO Challenge 2020 ซึ่งมีประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ โดยนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

1. นายกันตวิชญ์ ปิยนิรันดร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รางวัลเหรียญทองแดง
2. นายกิตติธัช รัตนวรรณชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รางวัลเหรียญทองแดง
3. นายภูมิปัญญา ชัยศรีสวัสดิ์สุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รางวัลเหรียญทอง
4. นางสาวอาทิตยา สิมะอารีย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รางวัลเหรียญทองแดง

ภาควิชาชีวเคมีได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรชีววิทยาโอลิมปิกในวิชา physical and chemical methods, bioinformatics, enzyme, และ protein synthesis and gene regulation

วิชาชีวเคมี (Biochemistry) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล เช่นคาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิก รวมถึง การทำงานของเอนไซม์ ปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ในสิ่งมีชีวิต การแสดงออกของยีน รวมถึงการประยุกต์ใช้เช่นงานพันธุวิศวกรรม และการออกแบบยา

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นภาควิชาแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรชีวเคมีในระดับปริญญาตรี และในปัจจุบันก็ยังเปิดสอนในระดับปริญญาโท และเอก ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาควิชาและงานวิจัยได้ที่ http://www.bc2.sc.chula.ac.th/

ภาคชีวเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาเคมี และ ศูนย์พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานสากล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล...
22/08/2020

ภาคชีวเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาเคมี และ ศูนย์พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานสากล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถผลิตโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ SARS-CoV-2 ซึ่งก่อโรค COVID-19 เช่น
1. 3C-like protease และสามารถหาโครงสร้างสามมิติได้ด้วยความร่วมมือกับ Advanced Photon Source, Argonne National Laboratory, USA
2. Nucleocapsid protein
3. Receptor binding domain ของ Spike protein
4. Stabilized spike protein (ตัวเดียวกับที่บางบริษัทใช้เป็นวัคซีน)
5. ACE2 ของมนุษย์ซึ่งเป็นโปรตีนที่ไวรัสจับก่อนเข้าเซลล์
ทั้งหมดนี้ทำให้เรามีความพร้อมทำวิจัยและส่งเสริมงานวิจัยได้หลากหลาย ตั้งแต่ในระดับโมเลกุลเช่นการค้นหายาชนิดใหม่และการหาโครงสร้างสามมิติ งานวิจัยด้านการวินิจฉัยโรคและการก่อโรค งานวิจัยด้านระบบภูมิคุ้มกันและวัคซีน ไปจนถึงงานวิจัยด้านระบาดวิทยา

โคเคนหลายท่านคงทราบดีว่า “โคเคน (cocaine)” เป็นสารเสพติดประเภท 2 ที่ให้โทษทั่วไป แต่ทราบหรือไม่ว่า โคเคนได้มาจากใบของต้น...
31/07/2020

โคเคน

หลายท่านคงทราบดีว่า “โคเคน (cocaine)” เป็นสารเสพติดประเภท 2 ที่ให้โทษทั่วไป แต่ทราบหรือไม่ว่า โคเคนได้มาจากใบของต้นโคคา (Erythroxylum coca) (รูปที่ 1) โคเคนถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสารที่เรียกว่าโทรเพนอัลคาลอยด์ (tropane alkaloid) เนื่องจากประกอบด้วยโครงสร้างที่เรียกว่าโทรเพน (รูปที่ 2) สารกลุ่มนี้มีโครงสร้างที่หลากหลาย และพบได้มากกว่า 200 ชนิด ในพืชต่าง ๆ โดยที่สารแต่ละชนิดมีฤทธิ์ทางชีวภาพแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างของโทรเพนที่ถูกดัดแปลงไป สาเหตุที่สารกลุ่มนี้มีฤทธิ์ทางชีวภาพร่างกายคนเรา เนื่องจากโครงสร้างของไนโตรเจนอะตอมในโทรเพนที่มีหมู่เมทิลติดอยู่มีความคล้ายคลึงกับอะเซติลโคลีน (acetylcholine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทในร่างกาย จึงสามารถยับยั้ง muscarinic acetylcholine receptor ได้ ที่สำคัญ อนุพันธ์ของโทรเพน เช่น โคเคน (รูปที่ 3) ที่มีโครงสร้างอะโรมาติกอยู่ด้วย ทำให้สารกลุ่มนี้สามารถจับกับ dopamine receptor ของคนเราได้อย่างดีมาก ส่งผลให้มีฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์เคลิ้มสุขได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอนุพันธ์ของโคเคนให้มีฤทธิ์ที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า ยกตัวอย่างเช่น lidocaine ซึ่งเป็น amino amide analogue มีการใช้อย่างแพร่หลายเชิงการแพทย์ เนื่องจากออกฤทธิ์อย่างรวดเร็ว ดูดซึมได้รวดเร็ว และมีความเสถียรที่สูงกว่า

กรดอะมิโนออร์นิทีน (ornithine) หรืออาร์จินีน (arginine) เป็นสารตั้งต้นของการสร้างโคเคน โดยผ่านปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอนไซม์มากกว่า 6 ชนิด (รูปที่ 4) ในปี พ.ศ. 2558 Schmidt และคณะ ได้ศึกษาวิถีชีวสังเคราะห์ของโคเคนในต้นโคคาโดยค้นพบเอนไซม์สำคัญที่เร่งปฏิกิริยาการสร้างโคเคน เอนไซม์นี้มีชื่อว่า cocaine synthase ซึ่งมีแอคติวิตีสูงในใบอ่อน ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณโคเคนที่พบในใบอ่อนเช่นกัน

เราจะเห็นได้ว่าสารหลายชนิดที่พบได้ในพืช มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับสารที่พบในมนุษย์ จึงก่อให้เกิดฤทธิ์ทางชีวภาพ มนุษย์ตั้งแต่อดีตกาลจึงนำพืชมาใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ ได้ ในปัจจุบัน ยารักษาโรคหลายชนิดก็ยังต้องสกัดมาจากพืชเช่นกัน ศาสตร์ชีวเคมีศึกษาตั้งแต่วิถีชีวสังเคราะห์ของสารสำคัญในพืชในระดับยีน ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพหรือชีววิทยาสังเคราะห์ โดยการถ่ายโอนยีนจากพืชไปสู่สิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณการสังเคราะห์และย่นระยะเวลาการผลิตสารได้ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการนำมาใช้รักษาโรคต่าง ๆ ได้ จากองค์ความรู้เกี่ยวกับยีนที่ได้ Srinivasan และ Smolke ประสบความสำเร็จในการถ่ายโอนยีนชีวสังเคราะห์จากแบคทีเรียและพืช จำนวน 9 ยีน ที่รวมทั้ง cocaine synthase จากต้นโคคาเข้าสู่ยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) เพื่อสร้าง cinnamoyltropine ซึ่งเป็นโทรเพนอัลคาลอยด์ชนิดหนึ่ง

แหล่งอ้างอิง
Schmidt, G.W., Jirschitzka, J., Porta, T., Reichelt, M., Luck, K., Torre, J.C.P., Dolke, F., Varesio, E., Hopfgartner, G., Gershenzon, J., D’Auria, J.C. (2015) The last step in cocain biosynthesis is catalyzed by a BAHD acyltransferase. Plant Physiology 167, 89-101.

Srinivasan, P. Smolke, C.D. (2019) Engineering a microbial biosynthesis platform for de novo production of tropane alkaloids. Nature Communications 10, 3634.

ที่อยู่

Bangkok
10330

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 218 5416-8

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ชีวเคมี คณะวิทย์ จุฬาฯ Biochemistry Sci ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศ เรื่อง"ทุนวิทยบัณฑิต" ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาติดต่อพี่สุวารี ที่ห้องธุรการภาควิชาฯ เพื่อดำเนินการจัดส่งเอกสารในการเบิกจ่ายทุนค่ะ 1. นางสาวกัญญารัตน์​ สุขสมใจสมาน 2. นายกัญจน์ ตังกานนท์ โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้ค่ะ 1. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) พร้อมเซ็นชื่อกับกับ *โดยไม่ต้องระบุ รับรองสำเนาถูกต้อง 2. สำเนาบัตรนิสิต 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สมุดบัญชีธนาคารกสิกรที่ผูกกับบัตรนิสิต) 4. แบบฟอร์มการสร้างและเปลี่ยนแปลงข้อมูล​ และแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (รับเอกสารได้ที่พี่สุวารี หรือหากสะดวกให้ส่งไฟล์ทางเมลโปรดแจ้งที่ [email protected] ค่ะ ) * ขอให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 26​ มีนาคม​ 2564 นะคะ สุวารี เจ้าหน้าที่การเงิน
ประชาสัมพันธ์ค่ะ บริติช เคานซิลเปิดรับสมัครทุน Women in STEM สนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโทเต็มจำนวนเพื่อผู้หญิงไทยที่สนใจในด้าน 1) Energy and Climate Change 2) Health and Life Sciences หรือ 3) Agriculture เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงมีนาคม 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/39XG7DW The British Council offers the Women in STEM scholarship for underrepresented women in STEM, a full post-graduate scholarship for Thai women to study in the UK in the field of 1) Energy and Climate Change, 2) Health and Life Sciences, or 3) Agriculture. Apply now until March 2021. Find out more at https://bit.ly/39XG7DW
ประกาศ เรื่อง"ทุนค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น" ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาติดต่อพี่สุวารี ห้องธุรการภาควิชาฯ เพื่อดำนินการจัดส่งเอกสารในการเบิกจ่ายทุนค่ะ 1. นายกฤษณพงศ์ รุ่งแสง 2. นายพงศกร สุคนธมาน 3. นายชยธร ชาชิโย โดยเอกสารมีดังนี้ค่ะ 1. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) พร้อมเซ็นชื่อกับกับ โดยไม่ต้องระบุ รับรองสำเนาถูกต้อง 2. สำเนาบัตรนิสิต 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 3. สำเนาสมุดบัญชี 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สมุดบัญชีธนาคารกสิกรที่ผูกกับบัตรนิสิต) 4. แบบฟอร์มการสร้างและเปลี่ยนแปลงข้อมูล (รับเอกสารได้ที่พี่สุวารี หรือหากสะดวกให้ส่งไฟล์ทางเมลโปรดแจ้งที่ [email protected] ค่ะ ) * ขอให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นะคะ สุวารี เจ้าหน้าที่การเงิน
แจ้งนิสิตที่ได้รับทุนพี่ช่วยน้อง​ ประจำปี​ 2563 ตามรายชื่อดังเอกสารแนบ รบกวนนำเอกสารในการเบิกจ่ายไป ติดต่อที่คุณปลา​ ฝ่ายกิจการนิสิต​ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีเอกสารในการเบิกจ่าย​ ดังนี้ 1.​ สำเนาบัตรนิสิต​ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2.​ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร​ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ https://www.facebook.com/854699655/posts/10157384872524656?sfns=xmwa
🙏ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งาน🙏 🎉ประกาศ​รับสมัครงาน🎉 👨‍💼ตำแหน่ง Chemical product specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เคมี) 🏢สถานที่ปฏิบัติงาน : ถ.สุขุมวิท63 (เอกมัย22) 🌐ประเภทธุรกิจ : เคมี 📌หน้าที่รับผิดชอบ 1.สนับสนุนข้อมูลทางเคมี สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยประสานงานกับทีมเทคนิค ทีมขาย และทีมจัดซื้อ เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น 2.สรรหาผู้ผลิตสินค้า ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในต่างประเทศ 3.สรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในต่างประเทศ 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 📌คุณสมบัติ 1. เพศชาย-หญิง 2.อายุไม่เกิน 40 ปี 3.จบการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท (สาขาวิทยาศาสตร์/สาขาเคมี/วิศวกรรมเคมี/ปิโตรเคมี/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) 4.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถ พูด, อ่าน, เขียน โต้ตอบกับชาวต่างชาติได้ 5.มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) 6.มีแนวคิดและชอบค้นหาสิ่งใหม่ๆ มีทักษะในการค้นหาข้อมูล 7.มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน 📍หากสนใจในตำแหน่งงานสามารถส่ง Resume มาทาง 📬E-mail: [email protected] 📞ติดต่อเบอร์ 094-350-2422 หรือ 063-464-6022 ID Line : 094-350-2422 หรือ 063-464-6022