ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมธนารัก

ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมธนารัก กรมธนารักษ์ Thailand

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 นางบุษกร ปราบณศักดิ์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริ...
05/10/2021

เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 นางบุษกร ปราบณศักดิ์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 702 อาคารกรมธนารักษ์
#PR_TRD

เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า พร้อมด้วยผู้บ...
05/10/2021

เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า พร้อมด้วยผู้บริหาร กองกษาปณ์ กองบริหารเงินตรา กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และ กองกฎหมาย ร่วมแสดงความยินดี แก่ นายประภาศ คงเอียด เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ ณ ชั้น 3 อาคารกรมธนารักษ์
#PR_TRD

เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงความยินดี นางส...
05/10/2021

เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงความยินดี นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง ณ กรมบัญชีกลาง
#PR_TRD

มารู้จัก...อธิบดีกรมธนารักษ์ท่านใหม่กันครับ  ^^นายประภาศ คงเอียด  อธิบดีกรมธนารักษ์พื้นเพเป็นชาวจังหวัดตรังผ่านการเป็นผู...
04/10/2021

มารู้จัก...อธิบดีกรมธนารักษ์ท่านใหม่กันครับ ^^

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์

พื้นเพเป็นชาวจังหวัดตรัง

ผ่านการเป็นผู้บริหารของกระทรวงการคลังมาแล้วหลายตำแหน่ง อาทิ
ที่ปรึกษากฎหมาย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ ปัจจุบันอธิบดีกรมธนารักษ์

ท่านอธิบดีประภาศ พร้อมขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมธนารักษ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน

มารู้จัก...อธิบดีกรมธนารักษ์ท่านใหม่กันครับ ^^

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์

พื้นเพเป็นชาวจังหวัดตรัง

ผ่านการเป็นผู้บริหารของกระทรวงการคลังมาแล้วหลายตำแหน่ง อาทิ
ที่ปรึกษากฎหมาย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ ปัจจุบันอธิบดีกรมธนารักษ์

ท่านอธิบดีประภาศ พร้อมขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมธนารักษ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน

กรมธนารักษ์ มีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่งานในหน้าที่ความรับผิดชอบข...
04/10/2021

กรมธนารักษ์ มีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่งานในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ โดยเฉพาะทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย เงินตราไทยสมัยต่าง ๆ และทรัพย์สินมีค่าอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ปัจจุบันกรมธนารักษ์มีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านเงินตราไทย เหรียญกษาปณ์ และวิถีชีวิตชุมชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธบางลำพู ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร, พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา และพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บนถนนศรีจันทร์ในย่านเศรษฐกิจสำคัญของเมืองขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเงินตราไทยที่สำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เดิมอาคารพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ถูกใช้เป็นอาคารสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดใช้อาคารดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2511 จนหมดสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในปีพ.ศ. 2560 กรมธนารักษ์จึงปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเงินตราไทย โดยเฉพาะเงินตราท้องถิ่นของภาคอีสาน ซึ่งเป็นแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการด้านเศรษฐกิจการค้าและสังคมของจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตั้งแต่อดีตกับปัจจุบัน เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อการใช้งาน มีพื้นที่สาธารณะรองรับกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เด็กและเยาวชน ที่จะได้เข้ามาร่วมใช้พื้นที่ในใจกลางเมืองแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ภายในอย่างเท่าเทียมเพื่อคนทุกคน ตามหลักอารยสถาปัตย์ หรือ Universal Design

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น เป็นอาคาร 2 ชั้น แบ่งออกเป็น
ชั้นที่ 1 มีพื้นที่ 1,130 ตารางเมตร ประกอบด้วย โถงพิพิธภัณฑ์เพื่อกิจกรรมอเนกประสงค์ พื้นที่นิทรรศการหมุนเวียน ประชาสัมพันธ์ ห้องกิจกรรม หรือ work shop ห้องสมุด ร้านขายของที่ระลึก และห้องปฐมพยาบาล
ชั้นที่ 2 มีพื้นที่ 1,095 ตารางเมตร ประกอบด้วย นิทรรศการธนารักษ์พัฒนา นิทรรศการเงินตราไทย และเงินตราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการจัดแสดงเงินตรา และเหรียญกษาปณ์ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน ประกอบเทคโนโลยีที่ทันสมัย นิทรรศการเล่าเรื่องเมืองขอนแก่นที่บอกเล่าประวัติศาสตร์การพัฒนาเมืองขอนแก่นตั้งแต่ยุคปี พ.ศ. 2500 จนถึงปัจจุบัน ที่จังหวัดขอนแก่นมีแผนพัฒนาเมืองสู่ความเป็นสมาร์ตซิตี้

วันและเวลาทำการ : วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.
(หยุดวันจันทร์ เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์)
อัตราค่าเข้าชม : บุคคลทั่วไป บัตรราคา 50 บาท
เด็ก/นักเรียน อายุ 10-18 ปี บัตรราคา 20 บาท
บุคคลที่ยกเว้นค่าเข้าชม : ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08 1427 2550
#PR_TRD

กรมธนารักษ์ มีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่งานในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ โดยเฉพาะทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย เงินตราไทยสมัยต่าง ๆ และทรัพย์สินมีค่าอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ปัจจุบันกรมธนารักษ์มีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านเงินตราไทย เหรียญกษาปณ์ และวิถีชีวิตชุมชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธบางลำพู ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร, พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา และพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บนถนนศรีจันทร์ในย่านเศรษฐกิจสำคัญของเมืองขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเงินตราไทยที่สำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เดิมอาคารพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ถูกใช้เป็นอาคารสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดใช้อาคารดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2511 จนหมดสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในปีพ.ศ. 2560 กรมธนารักษ์จึงปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเงินตราไทย โดยเฉพาะเงินตราท้องถิ่นของภาคอีสาน ซึ่งเป็นแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการด้านเศรษฐกิจการค้าและสังคมของจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตั้งแต่อดีตกับปัจจุบัน เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อการใช้งาน มีพื้นที่สาธารณะรองรับกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เด็กและเยาวชน ที่จะได้เข้ามาร่วมใช้พื้นที่ในใจกลางเมืองแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ภายในอย่างเท่าเทียมเพื่อคนทุกคน ตามหลักอารยสถาปัตย์ หรือ Universal Design

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น เป็นอาคาร 2 ชั้น แบ่งออกเป็น
ชั้นที่ 1 มีพื้นที่ 1,130 ตารางเมตร ประกอบด้วย โถงพิพิธภัณฑ์เพื่อกิจกรรมอเนกประสงค์ พื้นที่นิทรรศการหมุนเวียน ประชาสัมพันธ์ ห้องกิจกรรม หรือ work shop ห้องสมุด ร้านขายของที่ระลึก และห้องปฐมพยาบาล
ชั้นที่ 2 มีพื้นที่ 1,095 ตารางเมตร ประกอบด้วย นิทรรศการธนารักษ์พัฒนา นิทรรศการเงินตราไทย และเงินตราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการจัดแสดงเงินตรา และเหรียญกษาปณ์ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน ประกอบเทคโนโลยีที่ทันสมัย นิทรรศการเล่าเรื่องเมืองขอนแก่นที่บอกเล่าประวัติศาสตร์การพัฒนาเมืองขอนแก่นตั้งแต่ยุคปี พ.ศ. 2500 จนถึงปัจจุบัน ที่จังหวัดขอนแก่นมีแผนพัฒนาเมืองสู่ความเป็นสมาร์ตซิตี้

วันและเวลาทำการ : วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.
(หยุดวันจันทร์ เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์)
อัตราค่าเข้าชม : บุคคลทั่วไป บัตรราคา 50 บาท
เด็ก/นักเรียน อายุ 10-18 ปี บัตรราคา 20 บาท
บุคคลที่ยกเว้นค่าเข้าชม : ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08 1427 2550
#PR_TRD

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน กองบริหารที่ราชพ...
04/10/2021

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ ร่วมแสดงความยินดี นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ ณ ชั้น 3 กรมธนารักษ์
#PR_TRD

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นางบุษกร ปราบณศักดิ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินรา...
01/10/2021

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นางบุษกร ปราบณศักดิ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมผู้บริหารสายบริหาร ร่วมแสดงความยินดี นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ ณ ชั้น 3 กรมธนารักษ์
#PR_TRD

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ รับช่อดอกไม้แสดงความยินดี จาก นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ...
01/10/2021

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ รับช่อดอกไม้แสดงความยินดี จาก นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ และลงนามในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 ระหว่าง นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ และ นางบุษกร ปราบณศักดิ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์
#PR_TRD

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง และสิ่...
01/10/2021

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมธนารักษ์ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ให้การต้อนรับ ณ กรมธนารักษ์ #PR_TRD

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ นางสาววิลาวัลย์ ว...
30/09/2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3 อาคารกรมธนารักษ์
#PR_TRD

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ นายธำรงค์ ทองตัน ...
30/09/2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ นายธำรงค์ ทองตัน ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้อง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 7 อาคารกรมธนารักษ์
#PR_TRD

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ นายยุทธนา หยิมการ...
30/09/2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องอธิบดีกรมธนารักษ์ ชั้น 3 อาคารกรมธนารักษ์
#PR_TRD

นายยุทธนา  หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์  นายนาฬิกอติภัค  แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และ...
30/09/2021

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และบริษัทผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ร่วมลงนามบันทึกแสดงเจตนาให้คำมั่นในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้าง โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. บริษัท เกียรตินครวิศวกรรม จำกัด ในโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ บนที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ จบ.๓๗๗ (บางส่วน) ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
2. บริษัท ไลก้า บิลด์ดิ้ง จำกัด ในโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ บนที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ นบ.๙๗๓ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ บนที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ อบ.๑ (บางส่วน) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
3. บริษัท เอกโกวิท บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ บนที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ นบ.๙๗๓ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และเข้าทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมและสิ่งปลูกสร้างฯ กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกราย ตลอดจนจะทำหน้าที่ก่อสร้างโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
#PR_TRD

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งป...
30/09/2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงส่งมอบ – รับมอบ ที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 โดยมีผู้บริหารกรมธนารักษ์ และผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน
โดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบการแบ่งแยกทรัพย์สินระหว่างกรมธนารักษ์ และการยาสูบแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งทรัพย์สินออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. กลุ่มที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงาน โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ หรือใช้ในกิจการของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง และที่ดินที่การยาสูบแห่งประเทศไทย นำไปพัฒนาเพื่อรองรับการดำเนินกิจการในอนาคต ในพื้นที่ 20 จังหวัด จำนวน 149 แปลง ให้โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
2. กลุ่มที่ดินที่การยาสูบแห่งประเทศไทย ต้องส่งคืนให้กรมธนารักษ์ ในพื้นที่ 8 จังหวัด จำนวน 33 แปลง
นายยุทธนากล่าวเพิ่มเติมว่า ในที่ดินกลุ่มที่ 1 กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงเหลือกลุ่มที่ดินที่ต้องส่งคืนให้กรมธนารักษ์ เพื่อนำมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์
จึงได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงส่งมอบ - รับมอบ ที่ราชพัสดุกลุ่มที่ 2 ในพื้นที่ 8 จังหวัด จำนวน 33 แปลง ให้แก่กรมธนารักษ์ ตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อให้การดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยเมื่อกรมธนารักษ์ได้รับมอบที่ดินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ตามภารกิจของรัฐ และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป
#PR_TRD

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ณ กรมธนารักษ์ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบหนังสืออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ ใ...
30/09/2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ณ กรมธนารักษ์ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบหนังสืออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ ให้กับกรมพลศึกษา โดยมี นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นผู้รับมอบ และมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งร่วมลงนาม MOU ระหว่างกรมธนารักษ์ กรมพลศึกษา และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)
โดยหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุที่กรมพลศึกษามีความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป. 598 - สป. 611 และ สป. 1518 (บริเวณสถานีวิทยุการบินบางปิ้ง) รวม 15 แปลง ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 454-1-33 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารและสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ขนาดความจุ 80,000 ที่นั่ง อาคารจัดการแข่งขันกีฬาในร่ม และสวนสาธารณะ รวมถึงอาคารที่ทำการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอาคารสำนักงานของกรมพลศึกษา ทั้งนี้ กรมพลศึกษาได้ลงนาม MOU มอบหมายให้ ธพส. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการทั้งหมด
สำหรับการมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 ในการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดเพื่อประโยชน์ในทางราชการและประชาชน
นายยุทธนากล่าวทิ้งท้ายว่า กรมธนารักษ์มุ่งหวังที่จะนำที่ราชพัสดุมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนต่อไป
#PR_TRD

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานมอบรางวัล “การบริหารจ...
30/09/2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานมอบรางวัล “การบริหารจัดการองค์ความรู้ของกรมธนารักษ์ดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ โดยมีการมอบรางวัลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- รางวัลองค์ความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (KM)
- รางวัลคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รางวัลการประกวดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (PMQA)
#PR_TRD

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ร่วมแสดงมุทิตา...
29/09/2021

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3 อาคารกรมธนารักษ์
#PR_TRD

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ร่วมแสดงมุทิตา...
29/09/2021

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ นายธำรงค์ ทองตัน ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปีกรมธนารักษ์
#PR_TRD

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ร่วมแสดงมุทิตา...
29/09/2021

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องอธิบดีกรมธนารักษ์ ชั้น 3 อาคารกรมธนารักษ์
#PR_TRD

ที่อยู่

กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

020594999

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมธนารักผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมธนารัก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ด่วน/สำคัญ/รอตอบ เรียน ท่านที่เกี่ยวข้องและท่านที่มีอำนาจของโครงการตามเรื่องข้างต้น กระผม มีคำถามรอตอบดังนี้ 1.ขณะนี้ โครงการได้ดำเนินการก่อสร้าง ไปถึงขั้นตอนใดแล้ว เช่น.ถมที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวอาคารสร้างขึ้นถึงชั้นแปดแล้วจำนวน กี่อาคาร ฯลฯ.(มีรูปถ่าย โพสต์ลง Facebook ได้ทุกคนจะได้เห็นพร้อมกัน 2.ดาดฟ้าของอาคาร ได้ติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จแล้ว จำนวน กี่อาคาร 3.ห้องพักอาศัย ในราคา 1.8 ล้านบาท มีชื่ออาคารใดที่ด้านหลังห้อง ของชั้นหนึ่ง อยู่ด้านทิศตะวันออก (ขอทราบ ชื่ออาคาร และเลขที่ห้อง ของชั้นที่หนึ่ง(ล่างสุด) ที่ด้านหลังห้อง อยู่ทิศตะวันออก) 4.กรณีผู้ได้สิทธิ์ เป็นสามีภรรยากัน 3คน ร่วมกันชำระเงิน จำนวนหนึ่งห้อง แต่อยู่อาศัย คราวละ ไม่เกินสองคน จะมอบอำนาจ ให้คนใดคนหนึ่ง ไปลงชื่อ ในสัญญาแทน จะกระทำได้หรือไม่ ? 5.ขอให้ ในอาคาร มีห้องสันทนาการ และบันเทิง เนื้อที่ ประมาณ หกสิบตารางเมตร กับกั้นส่วนหนึ่งวางโต๊ะเล่นปิงปองได้สองโต๊ะ กับมี ห้องน้ำในตัว ของห้องนี้ ด้วยจะกระทำ ได้หรือไม่ ? 6.ในแต่ละอาคาร ขอให้มี ห้องญาติรอพบ (Lobby) หรือห้องอ่านหนังสือ ที่มีห้องน้ำในตัวจะกระทำได้ หรือไม่ ? 7.กรณีโครงการ ไม่ สามารถตอบสนอง ตามที่แจ้ง ในข้อ 4,5, 6, 8,และ 9 ได้ผู้ได้สิทธิ์ จะขอ ลดลำดับ จาก ผู้ได้สิทธิ์ เป็น ผู้สำรองสิทธิ์ จนกว่าจะได้ อาคาร ห้อง และเตียง ตามที่ร้องขอ จะได้หรือไม่ ? 8.เตียงนอน จะขอเปลี่ยน เป็นเตียง ผู้ป่วยไฟฟ้า ปรับระดับได้ (ใช้ที่นอนยางพาราแท้ หนาประมาณ 3 นิ้ว)จำนวน 2 เตียง ไม่ทราบว่า จะขอเปลี่ยนได้หรือไม่ ? 9.พื้นห้อง เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะใช้ พื้นไม้ ลามิเนท หรือพื้นไม้อื่น ที่ดีกว่า โดยไม่ใช้ พื้นกระเบื้อง จะได้หรือไม่ ? 10.ในการก่อสร้างอาคาร ไม่ทราบว่า มีวิธีการก่อสร้าง อย่างไร ที่จะไม่ให้ น้ำรั่วซึม จากใต้ห้องน้ำชั้นบน 11. ในยุคสังคมคนชรา เต็มรูปแบบ ผมเข้าใจว่า รัฐบาล มีนโยบายที่จะช่วยเหลือคนชรา ให้อยู่ดีมีสุขและ ไม่แสวงหากำไรทำเป็น #รัฐสวัสดิการ ( State Welfare ) ให้ดีเทียบเท่า ประเทศ เช่น เบลเยี่ยม เดนมาร์ค ฟินแลนด์ และ ฝรั่งเศส ฯลฯ. จึงได้ให้มีโครงการ Senior Complex ขึ้นทั่วประเทศ แต่รูปแบบ และค่าใช้จ่ายตามประกาศ ดูแล้วยากที่คนชราส่วนใหญ่ จะเข้าถึง ยิ่งมีโรคระบาด Covid-19 คนตกงานใน กทม. มีมากกว่า สามล้านคน และทั่วประเทศ มากกว่าสิบล้านคน ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง เลิกกิจการกัน มากกว่า 10,000แห่ง ลูกหลานตกงานกันเป็นส่วนใหญ่ เศรษฐกิจตกต่ำ การฟื้นตัว ต้องใช้เวลา ไม่ต่ำกว่าห้าปี คนชราหางานทำไม่ได้แล้ว หลังเกษียณลงทุนทำอะไรก็ขาดทุน และทางโครงการน่าจะมี กิจกรรม ฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้กับคู่สัญญาที่เสียชีวิตด้วย ฉะนั้น เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะให้ค่าส่วนกลางเป็นภาระ ของรัฐบาล หรือลดค่าส่วนกลาง เหลือไม่เกินเดือนละ1,000 .- บาท(หนึ่งพันบาท) หรือยกเลิกไปเลย แล้วทางโครงการไปหารายได้จากค่าน้ำค่าไฟ จากศูนย์อาหาร ร้านค้า การให้เช่าพื้นที่แก่ผู้ที่จะเข้ามาค้าขายหรือให้บริการต่างๆ จะกระทำได้ หรือไม่ ? 12.ตามประกาศ ของคณะกรรมการ บริหารโครงการ ลงวันที่ 2 พ.ย.2563 ข้อ 7 (3)เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ดูแลสุขภาพเดือนละสองพันบาท กระผมเห็นว่าไม่เป็นธรรม ต่อผู้บริโภค หรือผู้ร่วมโครงการ จึงขอให้พิจารณา ยกเลิก เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการ เลือกใช้บริการ หรือไม่ใช้บริการ ดูแลสุขภาพ ตามกำลังทรัพย์ของตนเอง และด้วยเหตุผล ตาม ข้อ 11 ข้างต้น กับ ผู้ร่วมโครงการต่างก็มีสิทธิ ตามกรมธรรม์ ประกันสังคม และประกันสุขภาพอยู่แล้ว ปล. # ผู้ได้สิทธิ์ ต้องจ่ายค่าห้อง 1.8 ถึง 3.0 ล้านบาท ## ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้า 3 ปี เป็นเงิน ฿72,000.-(หลักสากลจ่ายล่วงหน้าแค่ 3 เดือน) ## ค่าดูแลสุขภาพล่วงหน้าปีละ ฿24,000.-(ผู้ได้สิทธิ์ควรมีสิทธิเลือกค่าใช้จ่ายตามวิธีของตนเองได้) ### กับต้องฝากเงิน จำนวน฿300,000.-ที่ถอนและปิดบัญชีเอง ไม่ได้ เป็นข้อกำหนด ที่ไม่เป็นธรรม อย่างยิ่ง. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแก้ไขให้เป็นไปตามที่แจ้งมาข้างต้นด้วยจักขอบคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ สุเมธ จงรักษ์ลิขิต ผู้ได้สิทธิลำดับ SC01110
ก็แค่พูดถึงคนสมัยนี้ ไม่ได้เจาะจงใคร จะมี ตำแหน่ง หรือ ไม่มีตำแหน่ง เองก็ตาม ต้อง สร้างภาพให้ตัวเอง โพสลงเว็บไซร์ในไทย เกี่ยวกับประวัติการศึกษา ว่าจบนอก หรือ จบในไทย แม่งโคตรเพอเฟ็ก แต่แท้จริง ลองตรวจสอบทุกคน ไม่ได้จบอย่างที่โพสเขียนผ่านทางเว็บไซร์ ทั้ง หญิง และ ชาย ยิ่งพวกทำงานตามธนาคาร หรือ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน. โกหกประวัติการศึกษาทั้งนั้น เพราะมีการซื้อขายวุฒิการศึกษาตัวจริง ในไทยเกิดขึ้นมานานมาก ใครจบเมืองนอกมา พอไปถามต้นสังกัดที่ต่างประเทศ ว่ามีชื่อ นี่ จบที่นี่มั้ย สรุป ไม่มีเลย. แทบจะทั้งนั้น ไอ้พวก อธิบดี , รองอธิบดี และพวก รองนายก ที่ออกข่าวผ่านสื่อแม่งตัวปลอมทั้งนั้น ส่วน รองนายก,และ ส.ส. ในสภา อธิบดี ปลัด และ รองปลัด ตำแหน่งที่กล่าวมา มีตัวปลอมแทบจะทั้งนั้นเลย. พวกเฮี้ยเหล่านี้ ชอบหมาหมู่ หมาลอบกัด มาขมขู่คนที่เขาทำงานเพื่อบ้านเมืองจริง ๆ และจับคนเหล่านี้เก็บไว้ และ หาตัวปลอม หน้าเหมือน มาแสดงผ่านสื่อ เพื่อสร้างภาพ ให้ดูน่าเชื่อถือ แทนตัวจริงเกี่ยวกับบ้าเมือง. สรุป ตัวปลอมในการเมือง ทั้งหลาย มัน รวมหัวกันปล้น รายได้ ของรัฐวิสาหกิจชาติไทย ทุกอย่างโอนเข้าบัญชีของพวกมันแทน มานานนับสิบกว่าปี ธุรกิจเอกชน ก็โดน ขโมยรายได้ แบบเดียวกัน คือ โอนเข้าบัญชีของมัน. ( โลภ มาก และ ลาบ หาย ) (เวรกรรม มองไม่เห็น แต่ ทันตาเห็น ) และกู ไม่เชื่อหรอก ว่า คนโกงเงินชาติไทย ไม่เชื่อเรื่องเวรกรรม.
เมล์บ๊อกซ์ อีทีซี (ไทยแลนด์)จำกัด เป็นไปรษณีย์ เอกชน ไม่ใช่⤵ ไปรษณีย์ไทย รัฐวิสาหกิจไทย จำเอาไว้ให้ดีนะค่ะ
คุณชัยวุติ คน นี้ ⤵(รูปภาพ ข้างล่าง) ออกข่าว ว่า เขา อยู่กระทรวงดิจิทัล หรือ ดิจิตอล อะไรเนี่ยแหละ จะปราบปราใ แต่ การพนันฟุตบอลออนไลน์ อย่างเดียวหรือไง. ตอนนี้ ข่าวโกหกหลอกลวงเยอะแยะ เลย ทางโลกโซเชียว. แก้ไข้ด้วย
✳หนังสือสังคมศึกษา ตอน ม.3 คำว่าสถาบันที่เขียน นำหน้า มีอะไรบ้าง. 1.)สถาบันครอบครัว.👫👪👨‍👩‍👧‍👧 ครอบครัวก็เป็น สถาบันด้วย 2.)สถาบันการศึกษา.🎓📚📖🎓 3.)สถาบันเศรษฐกิจ.💵💴💰 4.)สถาบันศาสนา. 5.)สถาบันพระมหากษัตริย์👑👑 สถาบัน 5 ข้อนี้ สำคัญกับคนไทยจริงๆ *สถาบันข้อ 1-3 พวกคน เลวๆ มันทำลายไปได้ในที่ผ่าน เศรษฐะกิจในไทยพังหมด ทั้งเศรษฐะกิจภาครัฐ และภาคเอกชน *สถาบันข้อที่ 4. คือ อธิบายแบบบ้านๆ นะ ประเทศไทยอยู่รวมกันได้หลาย ๆ ศาสนา แล้วพวกลัทธิก็เข้ามาแซกซึมสมองคนไทย ให้มีจิตใจที่ดำ เป่าสมองคนให้ทำแต่ สิ่งชั่วร้าย คือลัทธินั้นไม่มีศาสนาใดจึงทำให้ศาสนาทุกๆ ศาสนา ในไทยนั้นตกต่ำลงไปทุกที เหลืออยู่อย่างเดียวที่พวกเฮี้ย ๆ ไม่กี่ตัวยังทำลายไปไม่ได้ คือ ข้อ. 5 ข้อ.5 สถาบันพระมหากษัตริย์ *สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ใส่ร้ายต่างๆ นาๆ เขียนลงเว็ปไซร์แบบโกหกทุกอย่าง ทำให้ต่างชาติเข้าใจผิดทุกอย่าง และพวกนักประวัติศาสตร์ ชอบบิดเบือนในแง่ไม่ดี อย่าให้คนเฮี้ยระย่ำ มาทำลายไป เด็ดขาด. 👤กูเป็นหนึ่งในคนไทย ที่รักประเทศไทย 👤กูเป็นหนึ่งในคนไทยที่จะปกป้อง รัฐวิสาหกิจของไทยทุกๆ อย่าง 👤กูจะไม่ยอมให้ใคร คนใด คนนึงมาถือครองเป็นของส่วนตัว คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของ จะไม่ยอมให้ใคร มาโกรย สมบัติชาติไทยไป บรรพบุรุษกูลงทุนมา พวกมึงเป็นใคร. เอารัฐวิสาหกิจไป เอารายได้รัฐวิสาหกิจไปเป็นส่วนตัว ไม่ยอมสงเงินให้แผ่นดิน.เฮี้ยระย่ำจริงๆ 👥พวกมึงใช้คำว่า👥 💰อัด ยาย ซื้อ ขนม ยาย💱💰 แต่ ยาย อย่างกู ไม่ขายโว้ย. ยาย จะเก็บขนม ไว้ให้ลูกหลาน คนไทยทุกคน กินขนมของยาย
📱แอพเป๋าตังค์📲 มีใครสงสัยบ้างมัยว่าใครเป็นคนสร้างแอพนี้ ให้คนไทยได้ใช้ และทำไม่เราต้องเติมเงินเข้าไปก่อนถึงใช้ได้ และ แอพถุงเงินมีใครบอก พวกพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่บ้างว่าจะเสียภาษีตอนหลัง สร้างแอพ ที่ตอนนี้คนไทยทั้งประเทศใช้กัน ไม่ให้คนถือเงินสด ให้ใช้โทรศัพท์ในแอพ🏧 สแกนแทนเงินสด ไปสักระยะ 🏦ให้ธนาคารหมุนเงินได้ทัน เพราะธนาคารเอกชน🏦 จะเจ๋งลมละลาย. ธนาคารชื่อสีม่วง กับ ธนาคารชื่อสีเขียว. ชั่วเลวจริง คนไทยถึงใช้แอพเป๋าตังค์ แบบ มืนงง ว่าทำไมถึงแจกเงินคนไทยแบบนี่. พอสแกนเสร็จก็จะขึ้นแบบนี้ -300 เท่ากับว่า เราติดลบ เครื่องหมายลบนำหน้า คือ เราติดลบ (พวกมึงไม่ได้ประเทศกูไปครอบครอง พวกต่างชาติ สาระเลว โดยมีคนไทยสมรู้ช่วยกันโกง) 1.)ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เพื่อเอาเงินมาเปิด ธนาคาร โดยแกล้งมาแจกไอศรีม แต่เบื้องหลังการขนไอศรีม มีอาวุธ 2.)ธนาคารเลือด แลกมาด้วยเลือด เพือพวกคนเลว เอาไว้เก็บเพชร ที่ยังไม่ได้เจืยรไน 3.)ยุคฮิตเลอร์ ต้องใจดำ ต้องไม่มีจิตสำนึก. ที่ว่ามาคือพวก วัชพืชที่ไม่มีประโยชน์ สาระเลว พวกซาตาล. แต่ซาตาล กลัว พระเยซูกลับชาติ มาเกิด อาเมน.
ประกาศจากข่าววงใน เนื่องในขณะนี้ธนาคารพาณิชย์เอกชน 2 ชื่อในไทยกำลังจะล้มละลาย เพราะ ไม่มีเงินอยู่ในธนาคารแล้ว ธนาคารที่ว่านี้ มีชื่อว่า ธนาคารสีม่วง กับ ธนาคารสีเขียว ที่กำลังทะยอยปิดตัวลง เนี่ยงจากเอาเงินไปลงทุนกับการสร้างคอนโดมิเนียม อสังหาฯ มากมาย จนตัวเซฟเงินหมดไป ใครยากรู้เพิ่มต้องไปถามนาย สมคิด จิรานันตรัตน์. และพวก 8,9 ขุนพลที่มีประวัติการทำงานแบบไม่ธรรมดา เก่งเกิน ทำไมแอพฯ “เป๋าตัง” ถึงสร้างความเวียนหัวให้คนใช้ในโครงการ “คนละครึ่ง” "เราชนะ" “เราเที่ยวด้วยกัน” เพราะคนคิดและทีมงาน ไม่เข้าใจเทคโนโลยีและโกงกินบ้านเป็นอย่างดี ต่อไปไม่ยากหากประเทศเราจะพัฒนาไปสู่สังคมไร้เงินสด เพราะ เอื่อประโยชน์ให้กับธนาคารเอกชน ที่กำลังจะล้มละลาย ธนาคารสีม่วง กับ สีเขียว
จะพามารู้จัก เสือกที่ปรึกษาทั้ง 8 คน? ที่มาทำให้เศรษฐกิจไทย แย่ลงกับ คนทำแอพเป๋าตังค์. ชนิดที่คนจนแย่แต่ธนาคารเอกชน 2 สีรวย หรือมีมากกว่า 2 สี การฟอกเงิน โดยทำแอพเป๋าตังค์ขึ้นมาให้คนใช้แบบ เฮี้ยอะไรของมัน หลอกลวง โดยบุคคล ทั้ง 8 หรือ 9 คนมีส่วนร่วม คือ ๑.) นายทศพร ศิริสัมพันธ์ อดีตเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานที่ปรึกษา ,นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษา,นายประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษา ,นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย เป็นที่ปรึกษา ๒.) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตซีอีโอ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เป็นที่ปรึกษา ,นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เป็นที่ปรึกษา ,นายวิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เป็นที่ปรึกษา ,นายสมคิด จิรานันตรัตน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นที่ปรึกษา โดยรายที่ 9 คือผู้อานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็น เลขานุการ 🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍 1.นายทศพร ศิริสัมพันธ์ รับบทประธานที่ปรึกษา เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจุบันอายุ 60 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าปริญญาโท Master of Public Administration, Pi Alpha Alpha (National Honor Society for Public Affairs and Administration), Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาเอก สาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจและการเมืองเปรียบเทียบ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เมื่อปี 2556-2557 เป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2557-30 ก.ย. 2559 และเป็นเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ระหว่างปี 2559-2561 นอกจากนี้ยังเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้าราชาการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รวมถึงเป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการย
📢บอกกล่าวถึงคน📢ที่มี 💱เงินในบัญชี 🏦ธนาคารเอกชน 2แห่ง 🏦ธนาคารชื่อสีม่วง กับ 🏦ธนาคารชื่อสีเขียว กำลังจะเจ๋ง หรือล้มละลาย แต่ปิดข่าว ไม่ให้คนที่มีเงินฝากรู้ กลัวจะแห่กัน มาถอดไปหมด. รู้กันไว้เลยจะได้รีบๆไปถอดออก เพราะมัว แต่เอาเงิน 🏭มาสร้างคอนโดมิเนียม🏭 และ อสังหาฯ แถมธนาคารพวกนี้ มาขโมยเงินแผ่นดินไทย โดยมีคนสมรู้ คบคิด กับธนาคาร 2 สีนี้ สร้างแอพ ที่ตอนนี้คนไทยทั้งประเทศใช้กัน ไม่ให้คนถือเงินสด ให้ใช้โทรศัพท์ในแอพ สแกนแทนเงินสด ไปสักระยะ เพื่อ ให้ธนาคารหมุนเงินได้ทัน เพราะธนาคารเอกชน จะเจ๋งลมละลาย. ธนาคารชื่อสีม่วง กับ ธนาคารชื่อสีเขียว. ชั่วเลวจริง คนไทยถึงใช้แอพเป๋าตังค์ แบบ มืนงง ว่าทำไมถึงแจกเงินคนไทยแบบนี่ กูรูต้อง ไปถาม🤷‍♂️นายสมคิด จิรานันตรัตน์.🙋‍♂️ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ปัจจุบันผมเกษียนแล้ว