Clicky

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลาก

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลาก เพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภา? เพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ พัฒนาระบบสุขภาพ และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

เปิดเหมือนปกติ

#ด่วน รอบพิเศษ! ‼️‼️‼️รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรแกนนำพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพโครงการพัฒนาหลักสูตรบุคลา...
19/10/2022

#ด่วน รอบพิเศษ! ‼️‼️‼️
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรแกนนำพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ

โครงการพัฒนาหลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ รับสมัครอาจารย์ สังกัดสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ ที่สนใจงานด้านการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ และต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาเป็น “Trainer in HPE”

🔶🔶🔶คุณสมบัติ🔶🔶🔶

✅เป็นอาจารย์ หรือบุคลากร สังกัดสถาบันการศึกษาวิชาชีพ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ แพทย์ ทันตกรรม เภสัชกรรม แพทย์แผนไทย สาธารณสุขชุมชน และ สัตวแพทย์
✅มีประสบการณ์การสอน อย่างน้อย 5 ปี
เป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร หรือเป็นผู้แทนที่สถาบันให้การยอมรับและรับรองฯ
✅ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาในการเข้ารับการอบรมและดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนภายในองค์กร/สถาบัน

🔆🔆เงื่อนไขการสมัคร🔆🔆

⚠️สามารถเข้าร่วม ปฏิบัติกิจกรรมและส่งผลงานได้อย่างต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตร
⚠️เป็นผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษา สามารถจัดกิจกรรมอบรมและนำผลการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในสถาบันการศึกษาต้นสังกัดได้

❤️❤️สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ❤️❤️

🆓ฟรี ค่าฝึกอบรม (ค่าเดินทาง ค่าที่พักเบิกจ่ายจากต้นสังกัด)
🆓ประกาศนียบัตรเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม

🔍🔍การรับสมัครและการคัดเลือก🔍🔍

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 24 ตุลาคม 2565

พร้อมแนบหลักฐานการสมัครดังนี้

📃หนังสือมอบหมาย/อนุมัติเข้าร่วม จากต้นสังกัด เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
📃จดหมายแนะนำตัวพอสังเขป
📃Resume CV และ/เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาการศึกษา เช่น ใบประกาศการอบรมต่าง ๆ ประกาศนียบัตร/หนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการศึกษา (ถ้ามี)

คณะกรรมการคัดเลือกโดยพิจารณาคุณสมบัติผ่านเอกสาร และขอสงวนสิทธิ์ผลการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
ตุลาคม 2565 – กรกฎาคม 2566 (15 เดือน)

🗓🗓กำหนดการ🗓🗓

ตุลาคม 2565 รับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล

ตุลาคม 2565 ปฐมนิเทศ

พฤศจิกายน 2565 – พฤษภาคม 2566
อบรม ฝึกปฏิบัติ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ แบบonsite และ online (จำนวน 6 Module)

มิถุนายน 2566 นำเสนอผลงานการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

กรกฎาคม 2566 ติดตาม สรุปผล และถอดบทเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ

http://www.healthprofessionals21thailand.org

ผู้ประสานงาน คุณ ธนวันต์ โทร 02 589 2355

E-mail: [email protected]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนแบบสหวิชาชีพ (Interprofessional education) และนวัตกรรมการจัดการศึกษาบุคลากรสุขภาพ...
17/10/2022
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนแบบสหวิชาชีพ_วพบ.พุทธชินราช_2565

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนแบบสหวิชาชีพ (Interprofessional education) และนวัตกรรมการจัดการศึกษาบุคลากรสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จากสถาบันการศึกษาและระบบสุขภาพระดับอำเภอ ในพื้นที่บริการสุขภาพเขตที่ 2”
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วันที่ 23 กันยายน 2565
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น แนวทางกระบวนการจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม ในการเรียนแบบสหวิชาชีพ (Interprofessional education) และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนบุคลากรด้านสุขภาพ ในพื้นที่บริการสุขภาพเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลกและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
รับชมย้อนหลังได้ที่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนแบบสหวิชาชีพ (Interprofessional education) และนวัตกรรมการจัดการศึกษาบุคลากรสุขภาพ.....

ขอเชิญบุคลากรสุขภาพเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ปี พ.ศ. 2565 The Global ...
05/10/2022

ขอเชิญบุคลากรสุขภาพเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ปี พ.ศ. 2565

The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC 2022
"How Education Sector Responds to VUCA Health Systems"

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565 และ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ในประเด็นการพัฒนาจัดการเรียนการสอนและการบริการสุขภาพ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม จากการศึกษา วิจัย กรณีศึกษา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากวิทยากรหลากหลายวิชาชีพสุขภาพ ในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสุขภาพในการทำงานในชุมชน ทั้งในมิติด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ จิตใจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทําให้ประชาชนมีสุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดี มีความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะบียนได้ที่ https://rb.gy/5azfgi

#การศึกษา #บุคลากรด้านสุขภาพ #แพทย์แผนไทย #พยาบาล #สาธารณสุขศาสตร์ #สัตวแพทย์

รับสมัครครูแกนนำ เข้าร่วมโครงการอบรม **ด่วน จำนวนจำกัดโครงการพัฒนาหลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ สนับสนุน...
01/08/2022

รับสมัครครูแกนนำ เข้าร่วมโครงการอบรม **ด่วน จำนวนจำกัด

โครงการพัฒนาหลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูแกนนำ เพื่อนำผลไปพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาของท่าน โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องระยะเวลา 11 เดือน (กันยายน 2565 – กรกฎาคม 2566)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
1.มีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.สามารถเข้าร่วมการอบรมและปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดไว้ได้ตลอดหลักสูตร
3.มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้อื่นได้
4.มีเจตคติในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาในการเข้ารับการอบรมและดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนภายในองค์กร/สถาบัน

เอกสารประกอบการสมัคร
1. หนังสือรับรองและอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา "เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข"
2. CV / Resume
3.ประกาศนียบัตร/หนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการศึกษา (ถ้ามี)

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ
1.การสนับสนุนค่าลงทะเบียน
2.คะแนน/หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
3.ประกาศนียบัตรเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม

สิ้นสุดการรับสมัคร 15 สิงหาคม 2565
ประกาศผลทางอีเมลและหน้าเวปไซด์ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่ shorturl.at/FIN39 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณธนวันต์ โทร 097-117-5041
E-mail: [email protected]

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาแนวทางและรูปแบบความร่วมมือที่เหมาะสม ระหว่าง ภาคชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการบริหารจั...
27/04/2022

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาแนวทางและรูปแบบความร่วมมือที่เหมาะสม
ระหว่าง ภาคชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการบริหารจัดการ และการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ

The Development of Appropriate People Public Private Partnership for Managing on Primary Health Care

การศึกษาเพื่อพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในการดูแลสุขภาพชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนและภาคเอกชน เข้ามามีบทบาทในการจัดการและดูแลสุขภาพตนเองด้วยความรู้สึกการเป็นเจ้าของ โดยอาศัยเทคโนโลยี นวัตกรรม ผสานกับเครือข่ายความร่วมมือ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภููมิปัญญาชาวบ้าน ในบริบทชุมชน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน ตอบสนองต่อเป้าหมายทางด้านสุุขภาพในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความเสมอภาค ความเท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้ารับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

Download รายงานฉบับเต็ม ได้ที่
http://www.healthprofessionals21thailand.org/wp-content/uploads/2022/04/Report_PPPP-2022.pdf

เชิญท่านรับชมวีดีทัศน์ การผลิตนักบริบาลชุมชน - ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา โรงพยาบาลชุมชน และชาวบ้านในชุมชน ความร่ว...
01/04/2022
การผลิตนักบริบาลชุมชน - ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา โรงพยาบาลชุมชน และชาวบ้าน

เชิญท่านรับชมวีดีทัศน์
การผลิตนักบริบาลชุมชน - ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา โรงพยาบาลชุมชน และชาวบ้านในชุมชน

ความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลอุบลรัตน์ โรงพยาบาลน้ำพอง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และชาวบ้านในชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพนักบริบาลชุมชน บทบาทของนักบริบาลชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ไม่เพียงแค่ให้การดูแลทางร่างกายเท่านั้น แต่นักบริบาลทำอะไรบ้าง รับชมได้ที่
https://youtu.be/3dw8p6gNe5I

#นักบริบาลชุมชน #ผู้ช่วยพยาบาล #การดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง #ขอนแก่น #อุบลรัตน์ #น้ำพอง #โรงพยาบาลชุมชน #คณะพยาบาลศาสตร์ #มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีีย #การดูแลผู้สูงอายุ

การผลิตนักบริบาลชุมชน ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา โรงพยาบาลชุมชน และชาวบ้าน ตอบสนองความต้องการการ.....

เชิญรับชม พื้นที่ตัวอย่างในการพัฒนาการศึกษาแบบสหวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรมIPE อุดรธานี - ผนวกศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์นวัตก...
04/03/2022
IPE อุดรธานี - ผนวกศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์นวัตกรรม นำไปใช้ได้จริง - พยาบาล ช่างไฟฟ้า และวิ

เชิญรับชม
พื้นที่ตัวอย่างในการพัฒนาการศึกษาแบบสหวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม

IPE อุดรธานี - ผนวกศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์นวัตกรรม นำไปใช้ได้จริง - พยาบาล ช่างไฟฟ้า และวิศวะฯ

การบูรณาการเรียนรู้ ผนวกศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริง จากหลากหลายสาขาอาชีพ เติมเติมข้อจำกัดทีไม่สามารถแก้ปัญหาในเชิงเดี่ยวได้ ต่อยอดผลลัพธ์เพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ รับชมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ ระหว่าง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีอุดรธานี
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

เชิญรับชมได้ที่
👉👉https://youtu.be/-dhURvOsG3c

#การศึกษาแบบสหวิชาชีพ #การพัฒนาการศึกษา #วิชาชีพสุขภาพ #การศึกษาพยาบาล #วิศวะ #ช่างไฟฟ้า #เรียนร่วมกัน #เรียนร่วมวิชาชีพ #ทำงานร่วมกัน #แก้ปัญหาสุขภาพ #สุขภาพแบบองค์รวม

การบูรณาการเรียนรู้ ผนวกศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริง จากหลากหลายสาขาอาชีพ เติมเต.....

IPE สุรินทร์ - เรียนร่วม3สถาบัน สานพลังรวมกันเป็นหนึ่ง - พยาบาล เครื่องกล สาธารณสุขเชิญรับชมความร่วมมือในการจัดการศึกษาแ...
22/02/2022
IPE สุรินทร์ - เรียนร่วม3สถาบัน สานพลังรวมกันเป็นหนึ่ง - พยาบาล เครื่องกล สาธารณสุข

IPE สุรินทร์ - เรียนร่วม3สถาบัน สานพลังรวมกันเป็นหนึ่ง - พยาบาล เครื่องกล สาธารณสุข

เชิญรับชมความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแบบสหวิชาชีพ เรียนรู้เรียนรู้ความแตกต่าง รู้จัก และเคารพบทบาทของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการดูแลสุขภาพที่ใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย และผู้สูงอายุได้จริง

รับชมคลิปวีดีโอ การดำเนินงานได้ที่
👉👉https://youtu.be/JskYgF5XJv0

ความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร.....

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ "แนวทางการพัฒนาการศึกษาแบบสหวิชาชีพ Interprofessional Education" สำหรับครูอาจารย์สถาบันการศ...
22/02/2022

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์
"แนวทางการพัฒนาการศึกษาแบบสหวิชาชีพ Interprofessional Education"
สำหรับครูอาจารย์สถาบันการศึกษาแพทย์แผนไทย
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 22565

รับชมย้อนหลังได้ที่
https://zoom.us/rec/share/sQF5rLp4fGAjAi4mR31J5Lo7XnEALQHDuf_O38VmTe1DCnAfBimozBPFTeSWaEY.Wv8CceXaVgp8zaKn

ขอขอบคุณ #สภาการแพทย์แผนไทย และ ผู้เข้าร่วม ครู อาจารย์ จาก #สถาบันการศึกษาแพทย์แผนไทย ทั่วประเทศ

Health Educators’ Talk EP 18; Simulation Based Learnig - วพบ.สุพรรณบุรี รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลั...
18/01/2022
Health Educators’ Talk EP 18; Simulation Based Learnig - วพบ.สุพรรณบุรี

Health Educators’ Talk EP 18;
Simulation Based Learnig - วพบ.สุพรรณบุรี

รายการ Health Educators’ Talk
ศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ

Episode ที่ 18 Simulation Based Learnig - วพบ.สุพรรณบุรี

โดย
อ.ศิริพร ชุดเจือจีน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.จุฬารัตน์ ห้าวหาญ
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

การจัดการศึกษาด้วยวิธี Simulation Based Learning ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 มีเทคนิควิธีการและการพัฒนาอย่างไร รับชมได้ที่

https://youtu.be/5uIAHyyzC70

#พยาบาล #พัฒนาหลักสูตร #วพบสุพรรณ #พยาบาลบรม #วิทยาลัยพยาบาล #พัฒนาอาจารย์

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 18โดยอ.ศิริพร ชุดเจือจีน พยาบาลวิชาชี.....

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 17 Blended Learning- ว.บัณฑิต...
14/01/2022
Health Educators’ Talk EP 17; Blened Learning- ว.บัณฑิตเอเซีย

รายการ Health Educators’ Talk
ศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ

Episode ที่ 17 Blended Learning- ว.บัณฑิตเอเซีย

โดย
1.อาจารย์จิรวรรณ ชัยวิศิษฎ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2.อาจารย์สุภาพร สิทธิกร รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

การจัดการศึกษาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19
https://youtu.be/aFTCs1iO1XY

#พยาบาล #พัฒนาหลักสูตร #วบอ. #บัณฑิตเอเชีย #ขอนแก่น #พัฒนาอาจารย์ #อนามัยชุมชน #ผดุงครรภ์ #มารดาทารก

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 17 Blened Learning- ว.บัณฑิตเอเซียโดย1.อาจารย์จิร.....

รายการ Health Educators' Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพEpisode ที่ 16 Hybrid learning กับพยาบาลจิ...
11/01/2022
Health Educators’ Talk EP 16; Hybrid Learning กับพยาบาลจิตเวช - วพบ.อุดรธานี

รายการ Health Educators' Talk
ศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ

Episode ที่ 16 Hybrid learning กับพยาบาลจิตเวช-วพบ.อุดรธานี

โดย
1.ดร.ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2.ดร.รัตติกร เหมือนนาดอน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
3.อ.เกศกัญญา ไชยวงศา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยบรมราชชนนี อุดรธานี

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.จุฬารัตน์ ห้าวหาญ
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

การจัดการศึกษาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 มีเทคนิควิธีการและลูกเล่นอย่างไร

รับชมได้ที่ https://youtu.be/CFdBPgOswSQ

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 16 โดย1.ดร.ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ รองผู้อำ.....

08/01/2022
รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 15 กายภาพบำบัดกับการเตรียมแหล...
07/01/2022
Health Educators’ Talk EP 15; กายภาพบำบัดกับการเตรียมพร้อมแหล่งฝึก - รพร.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

รายการ Health Educators’ Talk
ศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ

Episode ที่ 15 กายภาพบำบัดกับการเตรียมแหล่งฝึกในสถานการณ์โควิด19 - รพร.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

โดย
1.นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
2.พญ.สุภัทรา สายัณเกณะ นายแพทย์ชำนาญการ
3.นางนวดี เทศศรีเมือง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
4.นายไพฑูรย์ ไชยนาเมือง หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัดและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
5. นางสาวนวพร อุ่นศิลป์ นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ุ6. นางสาวกมลรัตน์ นาทองหล่อ นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.จุฬารัตน์ ห้าวหาญ และ อาจารย์ธวัชชัย ยืนยาว
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 การฝึกงานกายภาพบำบัดในพื้นที่เป็นเรื่องที่ท้าทาย สำหรับแหล่งฝึกจะมีการบริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาด และเตรียมความพร้อมในการสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาได้อย่างไร การเป็นแหล่งฝึกและครูพี่เลี้ยงให้แก่นักศึกษาวิชาชีพสุขภาพจะมีความหมายอย่างไร รับชมประสบการณ์ของแหล่งฝึกชั้นนำของประเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

https://youtu.be/JFA9pBhZY_o

#รพรกุฉิ #กาฬสินธุ์ #การเตรียมแหล่งฝึก #กายภาพบำบัด

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 15 กายภาพบำบัดกับการเตรียมแหล่งฝึกใน....

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 14 การผลิตนักบริบาลชุมชน ความ...
04/01/2022
Health Educators’ Talk EP 14; การผลิตนักบริบาลชุมชน ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา - ว.บัณฑิตเอเชีย

รายการ Health Educators’ Talk
ศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ

Episode ที่ 14 การผลิตนักบริบาลชุมชน ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น

โดย
1.ผศ.เสาวลักษณ์ แย้มตรี คณบดี
2.อาจารย์จิรวรรณ ชัยวิศิษฎ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.อาจารย์สุภาพร สิทธิกร
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

ผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์จิรวรรณ ชัยวิศิษฎ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

รับชมบทบาทและมุมมองของสถาบันการศึกษา ในความร่วมมือในการผลิตนักบริบาลชุมชน เพื่อผลิตนักบริบาลชุมชนให้บริการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ที่เน้นการฝึกปฎิบัติจริงกับผู้ป่วยในพื้นที่ชุมชน จะมีกระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิตอย่างไร มีการตรวจสอบและประเมินผลด้วยวิธีการใด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

https://youtu.be/Vj05jakrY1Q

#นักบริบาลชุมชน #พัฒนาหลักสูตร #วบอ. #บัณฑิตเอเชีย #ขอนแก่น #พัฒนาอาจารย์ #อนามัยชุมชน

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 14 การผลิตนักบริบาลชุมชน ความร่วมมือจ...

ที่อยู่

ถนน สาธารณสุข 6
Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66873354312

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลาก:

วิดีโอทั้งหมด

มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของบุคลากรด้านสุขภาพไทย สู่สาธารณสุขยุคใหม่ เข้าใจประชาชน

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) หรือ The National Health Professional Education Foundation (NHPE) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นองค์กรที่มีพันธกิจในการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาด้านสุขภาพ โดยอิงหลักฐานเชิงวิชาการ พร้อมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายในการปฏิรูปการศึกษาด้านสุขภาพ ยังส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรรุ่นใหม่ในการพัฒนาการศึกษาด้านสุขภาพ โดยมุ่งหวังพัฒนาองค์กรให้เป็น “สถาบันส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาบุคลากรสุขภาพชั้นนำของเอเชียภายในปี 2020”

สำหรับมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล องค์กรด้านบุคลากรสุขภาพ ชุมชน และพื้นที่ ที่สนใจเรื่องการปฏิรูปการศึกษาด้านสุขภาพ สามารถเข้าร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางความคิด และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของไทย ศสช. ชวนติดตามข้อมูลด้านการปฏิรูปบุคลากรสุขภาพอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ช่องทาง - เพจเฟซบุ๊ก ศสช. www.facebook.com/healthprofessionals21thailand/ - เว็บไซต์ www.healthprofessionals21thailand.org - YouTube NHPE FOUNDATION

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เตรียมพบกับงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 The 1st Global Interprofessional Education Conference หัวข้อ "How Education sectors respond to VUCA Health System"
เตรียมตัวพบกับ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 The 1st Global Interprofessional Education Conference หัวข้อ "How Education sectors respond to VUCA Health System"
ขอบพระคุณ​ อาจารย์​สุรศักดิ์​ กรรมการในเครือข่ายของเราค่า
“เน้นแต่วิชาการ ไม่เน้นชีวิตจริง
เน้นแต่เนื้อหา ไม่เน้นกระบวนการ
เน้นแต่ความจำ ไม่เน้นความคิด
เน้นแต่ความคงที่ ไม่เน้นความเปลี่ยนแปลง
เน้นแต่อดีต ไม่เน้นอนาคต
เน้นตัวเอง ไม่เน้นสังคม
เน้นเสิศหรู ไม่เน้นเรียบง่าย”
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแ สถาบันชีววัตถุ Institute of Biological Products สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธา DPHI ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพแล สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณส สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุ Ministry of Health (Thailand) Ministry of Public Health กระทรวงสาธารณสุข TJB กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  สำนักงา World Health Organization Thailand