มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลาก

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลาก เพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ พัฒนาระบบสุขภาพ และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

เปิดเหมือนปกติ

Health Educators’ Talk EP 18; Simulation Based Learnig - วพบ.สุพรรณบุรี รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลั...
18/01/2022
Health Educators’ Talk EP 18; Simulation Based Learnig - วพบ.สุพรรณบุรี

Health Educators’ Talk EP 18;
Simulation Based Learnig - วพบ.สุพรรณบุรี

รายการ Health Educators’ Talk
ศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ

Episode ที่ 18 Simulation Based Learnig - วพบ.สุพรรณบุรี

โดย
อ.ศิริพร ชุดเจือจีน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.จุฬารัตน์ ห้าวหาญ
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

การจัดการศึกษาด้วยวิธี Simulation Based Learning ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 มีเทคนิควิธีการและการพัฒนาอย่างไร รับชมได้ที่

https://youtu.be/5uIAHyyzC70

#พยาบาล #พัฒนาหลักสูตร #OnlineLearning #Simulation #วพบสุพรรณ #พยาบาลบรม #วิทยาลัยพยาบาล #onlineEvauation #Covid19 #transformativeLearning #21stSkills #healthprofessionEducation #nurse #facultydevelopment #พัฒนาอาจารย์ #nursing #nurse

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 18โดยอ.ศิริพร ชุดเจือจีน พยาบาลวิชาชี.....

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 17 Blended Learning- ว.บัณฑิต...
14/01/2022
Health Educators’ Talk EP 17; Blened Learning- ว.บัณฑิตเอเซีย

รายการ Health Educators’ Talk
ศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ

Episode ที่ 17 Blended Learning- ว.บัณฑิตเอเซีย

โดย
1.อาจารย์จิรวรรณ ชัยวิศิษฎ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2.อาจารย์สุภาพร สิทธิกร รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

การจัดการศึกษาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19
https://youtu.be/aFTCs1iO1XY

#พยาบาล #พัฒนาหลักสูตร #OnlineLearning #วบอ. #บัณฑิตเอเชีย #ขอนแก่น #onlineEvauation #Covid19 #transformativeLearning #21stSkills #healthprofessionEducation #nurse #facultydevelopment #พัฒนาอาจารย์ #nursing #nurse #อนามัยชุมชน #caregiver #CG #ผดุงครรภ์ #มารดาทารก #BlendedLearning

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 17 Blened Learning- ว.บัณฑิตเอเซียโดย1.อาจารย์จิร.....

รายการ Health Educators' Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพEpisode ที่ 16 Hybrid learning กับพยาบาลจิ...
11/01/2022
Health Educators’ Talk EP 16; Hybrid Learning กับพยาบาลจิตเวช - วพบ.อุดรธานี

รายการ Health Educators' Talk
ศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ

Episode ที่ 16 Hybrid learning กับพยาบาลจิตเวช-วพบ.อุดรธานี

โดย
1.ดร.ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2.ดร.รัตติกร เหมือนนาดอน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
3.อ.เกศกัญญา ไชยวงศา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยบรมราชชนนี อุดรธานี

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.จุฬารัตน์ ห้าวหาญ
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

การจัดการศึกษาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 มีเทคนิควิธีการและลูกเล่นอย่างไร

รับชมได้ที่ https://youtu.be/CFdBPgOswSQ

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 16 โดย1.ดร.ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ รองผู้อำ.....

08/01/2022
รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 15 กายภาพบำบัดกับการเตรียมแหล...
07/01/2022
Health Educators’ Talk EP 15; กายภาพบำบัดกับการเตรียมพร้อมแหล่งฝึก - รพร.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

รายการ Health Educators’ Talk
ศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ

Episode ที่ 15 กายภาพบำบัดกับการเตรียมแหล่งฝึกในสถานการณ์โควิด19 - รพร.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

โดย
1.นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
2.พญ.สุภัทรา สายัณเกณะ นายแพทย์ชำนาญการ
3.นางนวดี เทศศรีเมือง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
4.นายไพฑูรย์ ไชยนาเมือง หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัดและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
5. นางสาวนวพร อุ่นศิลป์ นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ุ6. นางสาวกมลรัตน์ นาทองหล่อ นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.จุฬารัตน์ ห้าวหาญ และ อาจารย์ธวัชชัย ยืนยาว
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 การฝึกงานกายภาพบำบัดในพื้นที่เป็นเรื่องที่ท้าทาย สำหรับแหล่งฝึกจะมีการบริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาด และเตรียมความพร้อมในการสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาได้อย่างไร การเป็นแหล่งฝึกและครูพี่เลี้ยงให้แก่นักศึกษาวิชาชีพสุขภาพจะมีความหมายอย่างไร รับชมประสบการณ์ของแหล่งฝึกชั้นนำของประเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

https://youtu.be/JFA9pBhZY_o

#รพรกุฉิ #กาฬสินธุ์ #การเตรียมแหล่งฝึก #CEHPE #communityengage #Covid19 #transformativeLearning #21stSkills #healthprofessionEducation #nurse #facultydevelopment #กายภาพบำบัด #PhysicalTherapy

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 15 กายภาพบำบัดกับการเตรียมแหล่งฝึกใน....

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 14 การผลิตนักบริบาลชุมชน ความ...
04/01/2022
Health Educators’ Talk EP 14; การผลิตนักบริบาลชุมชน ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา - ว.บัณฑิตเอเชีย

รายการ Health Educators’ Talk
ศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ

Episode ที่ 14 การผลิตนักบริบาลชุมชน ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น

โดย
1.ผศ.เสาวลักษณ์ แย้มตรี คณบดี
2.อาจารย์จิรวรรณ ชัยวิศิษฎ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.อาจารย์สุภาพร สิทธิกร
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

ผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์จิรวรรณ ชัยวิศิษฎ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

รับชมบทบาทและมุมมองของสถาบันการศึกษา ในความร่วมมือในการผลิตนักบริบาลชุมชน เพื่อผลิตนักบริบาลชุมชนให้บริการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ที่เน้นการฝึกปฎิบัติจริงกับผู้ป่วยในพื้นที่ชุมชน จะมีกระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิตอย่างไร มีการตรวจสอบและประเมินผลด้วยวิธีการใด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

https://youtu.be/Vj05jakrY1Q

#นักบริบาลชุมชน #พัฒนาหลักสูตร #OnlineLearning #วบอ. #บัณฑิตเอเชีย #ขอนแก่น #onlineEvauation #Covid19 #transformativeLearning #21stSkills #healthprofessionEducation #nurse #facultydevelopment #พัฒนาอาจารย์ #nursing #nurse #อนามัยชุมชน #caregiver #CG

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 14 การผลิตนักบริบาลชุมชน ความร่วมมือจ...

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติขอแสดงความยินดีประธานมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิชในโอกาสที่ได้รับการ...
31/12/2021

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติขอแสดงความยินดี

ประธานมูลนิธิ
ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

รองประธานมูลนิธิ
นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการมูลนิธิ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งเป็น President of Asia Oceania Federation of Obstetrics and Gynecology

เหรัญญิกมูลนิธิ
ทันตแพทย์วีรศักดิ์ พุทธาศรี
ในโอกาสที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ

เลขาธิการมูลนิธิ
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

รับชม รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 13 การประยุกต์ใช้ Onlin...
31/12/2021
Health Educators’ Talk EP 13; Online applicationและการเรียนแบบFlip classroom -เภสัชฯ วสส.อุบลราชธานี

รับชม รายการ Health Educators’ Talk
ศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ

Episode ที่ 13 การประยุกต์ใช้ Online Application ในการจัดการเรียนแบบ Flip classroom เทคนิคเภสัชกรรม วสส.อุบลราชธานี

โดย
ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ เภสัชกรการชำนาญการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.จุฬารัตน์ ห้าวหาญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

การประยุกต์ใช้ online application ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Flip classroom การประเมินผลรวบรวม big data และการบริหารจัดการ จะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทคอะไรบ้าง รับชมได้ที่

https://youtu.be/ZmnA9lbAViY

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 13 การประยุกต์ใช้ Online Application ในการจัดการเ.....

29/12/2021
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ

เนื่องในวาระมงคลขึ้นปีใหม่ และครบรอบ 7 ปี การก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ

มูลนิธิฯ ขอสวัสดีปีใหม่ และขอบพระคุณท่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษาและการบริการสุขภาพ ตลอดจนเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพหลากหลายสหสาขาวิชา ในการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพของประเทศไทย

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กรของท่าน ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมบูรณ์พลานามัย และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินโครงการผลิตนักบริบาลชุมชนของพ่อโรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นDownload PDF ได้ที่http:/...
29/12/2021

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินโครงการผลิตนักบริบาลชุมชนของพ่อ
โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

Download PDF ได้ที่
http://www.healthprofessionals21thailand.org/wp-content/uploads/2021/12/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99.pdf

#นักบริบาลชุมชน #ศตวรรษ21 #HealthEducatorTalk #ActiveLearning #OnlineCare #Covid19 #การศึกษาบุคลากรสุขภาพ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศ.พญ.วณิชา...
29/12/2021

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ
ดร.จิราพร วรวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ดร.คทายุทธ นิกาพฤกษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8
ผศ.ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา คณะเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมอิเล็คโทรนิค
พ.อ.หญิง ขนิษฐา แก้วกัลยา โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
อ.ไกรทอง ชาวดร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อุดรธานี
ดร.กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
อ.ศิริรัตน์ ศรีสุทธิพันธ์พร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ดร.อัจฉรา คำมะทิตย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
คณาจารย์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

download PDF ได้ที่
http://www.healthprofessionals21thailand.org/wp-content/uploads/2021/12/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3.pdf

#InterprofessionalEducation #การจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ #วพบอุดรธานี #Covid19 #transformativeLearning #21stSkills #healthprofessionEducation #nurse #facultydevelopment #พัฒนาอาจารย์ #nursing #nurse #อนามัยชุมชน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ
ดร.จิราพร วรวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ดร.คทายุทธ นิกาพฤกษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8
ผศ.ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา คณะเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมอิเล็คโทรนิค
พ.อ.หญิง ขนิษฐา แก้วกัลยา โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
อ.ไกรทอง ชาวดร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อุดรธานี
ดร.กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
อ.ศิริรัตน์ ศรีสุทธิพันธ์พร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ดร.อัจฉรา คำมะทิตย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
คณาจารย์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

download PDF ได้ที่
http://www.healthprofessionals21thailand.org/wp-content/uploads/2021/12/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3.pdf

#InterprofessionalEducation #การจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ #วพบอุดรธานี #Covid19 #transformativeLearning #21stSkills #healthprofessionEducation #nurse #facultydevelopment #พัฒนาอาจารย์ #nursing #nurse #อนามัยชุมชน

Health Educators’ Talk EP 12; Lab online กับการพัฒนาทักษะพยาบาล - วพบ.ขอนแก่นโดย1.ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการ 2....
28/12/2021
Health Educators’ Talk EP 12; Lab online กับการพัฒนาทักษะพยาบาล - วพบ.ขอนแก่น

Health Educators’ Talk EP 12; Lab online กับการพัฒนาทักษะพยาบาล - วพบ.ขอนแก่น

โดย
1.ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการ
2.อ.เบญจพร ฐิติญาณวิโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3.อ.ปิยนุช ภิญโย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์ธวัชชัย ยืนยาว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 หลากหลายสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพจำเป็นต้องปรับตัว จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนพยาบาล โดยเฉพาะ ภาคปฏิบัติ และภาควิชาอนามัยชุมชน พบกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีขอนแก่น กับการพัฒนาหลักสูตร Lab online ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเป็นระบบ

https://youtu.be/mz3TzaTxbPI

#LabOnline #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี #วพบขอนแก่น #GoogleSoftware #googleclassroom #onlineLearning #onlineEvauation #Covid19 #transformativeLearning #21stSkills #healthprofessionEducation #nurse #facultydevelopment #พัฒนาอาจารย์ #nursing #nurse #อนามัยชุมชน

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 12 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนและ Lab online ....

รายการ Health Educators’ Talk ศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ #11 #แพทย์แผนไทย กับ #การเรี...
24/12/2021
Health Educators’ Talk EP 11; แพทย์แผนไทยกับการเรียนการสอนยุค Covid19 - อภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

รายการ Health Educators’ Talk
ศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ

Episode ที่ #11 #แพทย์แผนไทย กับ #การเรียนการสอน #ยุคCovid19 - #อภัยภูเบศร #ปราจีนบุรี

โดย
1.นางสาวปภัสรา สังข์สุข
2.นางสาวยุพาภรณ์ วิเชียร
3.นางสาวศุภวรรณ ชัยประกายวรรณ์
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.จุฬารัตน์ ห้าวหาญ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโวรัส Covid19 สถาบันการศึกษาวิชาชีพสุขภาพหลายแห่งประสบปัญหาเรื่องการจัดการเรียนการสนอให้นักศึกษา โดยเฉพาะวิชาฝึกปฏิบัติที่ต้องการฝึกประสบการณ์ตรงกับคนไข้ แพทย์แผนไทย เป็นอีกวิชาชีพหนึ่ง ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จะมีการปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์นี้
https://youtu.be/VE7HE8jOh2o

#แพทย์แผนไทย #Covid19 #transformativeLearning #21stSkills #healthprofessionEducation #facultydevelopment #CommunityEngaged #การเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ #InterprofessionalEducation

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 11 โดย1.นางสาวปภัสรา สังข์สุข2.นางสาวยุ.....

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 10 ทันตแพทยศาสตร์ การทำงานและ...
21/12/2021
Health Educators’ Talk EP 10; ทันตแพทย์ การทำงานและการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์Covid19 - รพ.แม่จัน

รายการ Health Educators’ Talk
ศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ

Episode ที่ 10 ทันตแพทยศาสตร์ การทำงานและการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ Covid19 โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โดย
ทพ.วีระ อิสระธานันท์
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.จุฬารัตน์ ห้าวหาญ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสCovid19 นี้ การศึกษาและให้บริการด้านทันตกรรมถือเป็นสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสในระดับสูง นอกจากนี้การพัฒนาการเรียนการสอนด้านทันตกรรม ที่เน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ย้ายจากห้องเรียนออกไปสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น จะมีความท้าทายอย่างไร ปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องจะมีอะไรบ้าง ทั้งในประเด็นการเรียนรู้ของนักศึกษา และการพัฒนาด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชน ตลอดจนบทบาทของทันตแพทย์ในสถานการณ์ Covid 19

รับชมได้ที่ https://youtu.be/L1o6pQWhkoY

#ทันตแพทย์ #ทันตกรรม #Covid19 #transformativeLearning #21stSkills #healthprofessionEducation #facultydevelopment #การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน #เชียงราย #กลุ่มชาติพันธุ์ #การเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ #InterprofessionalEducation #โรงพยาบาลแม่จัน

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 10 ทันตแพทยศาสตร์ การทำงานและการจัดกา...

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 9 การพัฒนาอาจารย์ พัฒนาการเรี...
17/12/2021
Health Educators’ Talk EP 9 ; พัฒนาอาจารย์ พัฒนาการเรียนรู้ ก้าวสู่ยุค ICT -วพบ.นครศรีธรรมราช

รายการ Health Educators’ Talk
ศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ

Episode ที่ 9 การพัฒนาอาจารย์ พัฒนาการเรียนรู้ ก้าวสู่ยุค ICT

โดย
1.ดร.จามจุรี แซ่หลู่
2.อ.มลิวัลย์ บุตรคำ
3.อ.นภาวรรณ วิริยะศิริกุล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.จุฬารัตน์ ห้าวหาญ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

ในการจัดการเรียนการที่มุ่งประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากขึ้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอาจารย์อาจารย์ผู้สอน เส้นการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนต่าง ๆ จากการใช้ Facebook live ไปจนถึง Google Appication ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฏีและปฎิบัติ ได้พบเจอปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง และบุคลากรตลอดจนอาจารย์จำเป็นต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร เชิญท่านรับชมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสCovid19 นี้
https://youtu.be/-CVY5K78Fws

#ครอบครัวเสมือน #SimulationBasedLearning #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี #วพบนครศรีธรรมราช #GoogleSoftware #onlineLearning #onlineEvauation #Covid19 #transformativeLearning #21stSkills #healthprofessionEducation #nurse #facultydevelopment #พัฒนาอาจารย์

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 9 การพัฒนาอาจารย์ พัฒนาการเรียนรู้ ก้...

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 8Case-Base and Simulation Bas...
14/12/2021
Health Educators’ Talk EP 8 ; Case-Base and Simulation Based Learning -วพบ.สรรพสิทธิประสงค์

รายการ Health Educators’ Talk
ศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ

Episode ที่ 8
Case-Base and Simulation Based Learning
โดย
1.ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการ
2.ดร.นุสรา ประเสริฐศรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.จุฬารัตน์ ห้าวหาญ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

การใช้ Case-Base learning และ Simulation Based Learning (SBL) และปรับเปลี่ยนเป็นการจัดการสอนแบบเชิงรุกโดยให้มีแหล่งฝึกอย่างดีในวิทยาลัยคือ ศูนย์ฉีดวัคซีน ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ (Faculty practice) ของอาจารย์ไปพร้อมกัน ผลจะเป็นอย่างไร มีปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคอย่างไรบ้าง เชิญรับชมได้ที่ https://youtu.be/UPWfwsklIos

#CaseBasedLearning #SimulatinBasedLearning #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี #วพบสรรพสิทธิประสงค์ #GoogleSoftware #onlineLearning #onlineEvauation #Covid19 #transformativeLearning #21stSkills #healthprofessionEducation #nurse

รายการ Health Educators’ Talkศตวรรษ21: เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบุคลากรสุขภาพ Episode ที่ 8Case-Base and Simulation Based Learning โดย1.ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผ...

ที่อยู่

ถนน สาธารณสุข 6
Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66873354312

เว็บไซต์

www.healthprofessionals21thailand.org

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลาก:

วิดีโอทั้งหมด

มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของบุคลากรด้านสุขภาพไทย สู่สาธารณสุขยุคใหม่ เข้าใจประชาชน

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) หรือ The National Health Professional Education Foundation (NHPE) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นองค์กรที่มีพันธกิจในการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาด้านสุขภาพ โดยอิงหลักฐานเชิงวิชาการ พร้อมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายในการปฏิรูปการศึกษาด้านสุขภาพ ยังส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรรุ่นใหม่ในการพัฒนาการศึกษาด้านสุขภาพ โดยมุ่งหวังพัฒนาองค์กรให้เป็น “สถาบันส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาบุคลากรสุขภาพชั้นนำของเอเชียภายในปี 2020”

สำหรับมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล องค์กรด้านบุคลากรสุขภาพ ชุมชน และพื้นที่ ที่สนใจเรื่องการปฏิรูปการศึกษาด้านสุขภาพ สามารถเข้าร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางความคิด และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของไทย ศสช. ชวนติดตามข้อมูลด้านการปฏิรูปบุคลากรสุขภาพอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ช่องทาง - เพจเฟซบุ๊ก ศสช. www.facebook.com/healthprofessionals21thailand/ - เว็บไซต์ www.healthprofessionals21thailand.org - YouTube NHPE FOUNDATION

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เตรียมพบกับงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 The 1st Global Interprofessional Education Conference หัวข้อ "How Education sectors respond to VUCA Health System"
เตรียมตัวพบกับ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 The 1st Global Interprofessional Education Conference หัวข้อ "How Education sectors respond to VUCA Health System"
ขอบพระคุณ​ อาจารย์​สุรศักดิ์​ กรรมการในเครือข่ายของเราค่า
“เน้นแต่วิชาการ ไม่เน้นชีวิตจริง เน้นแต่เนื้อหา ไม่เน้นกระบวนการ เน้นแต่ความจำ ไม่เน้นความคิด เน้นแต่ความคงที่ ไม่เน้นความเปลี่ยนแปลง เน้นแต่อดีต ไม่เน้นอนาคต เน้นตัวเอง ไม่เน้นสังคม เน้นเสิศหรู ไม่เน้นเรียบง่าย”