Clicky

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เปิดเหมือนปกติ

เปิดโลกธุรกิจนักศึกษาจิตรลดา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดโครงการเปิดโลกธุรกิจน...
25/04/2022

เปิดโลกธุรกิจนักศึกษาจิตรลดา

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดโครงการเปิดโลกธุรกิจนักศึกษาจิตรลดา (ทางระบบออนไลน์) แก่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานและกล่าวแนะนำคณะและสถาบันแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วย รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังการอบรมในประเด็นเปิดโลกธุรกิจคิดค้าขาย (Entrepreneurial Mindset) เจาะใจลูกค้าผ่าน Persona ไอเดียสุดปังด้วยนวัตกรรม (Opportunity Recognition & Innovation) กิจกรรมนำเสนอไอเดียธุรกิจ และการรับคำปรึกษาในการต่อยอดไอเดียธุรกิจ

ปภาภรณ์/ข่าว

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะ...
25/04/2022

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.ปรีดา บุญศิลป์ ผู้จัดการใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ (KM) ครอบคลุมถึงงานนวัตกรรมเทคโนโลยี หรือ อื่นๆ สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับการบริหารงานและเพื่อให้บริการกับภาคประชาชน (Civil Society) การผลิตนักศึกษาเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงประสบการณ์กับผู้เรียน ซึ่งครอบคลุมถึงนักศึกษา อาจารย์ ผู้รับการอบรมและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ที่เข้ามาเรียนหรือหาความรู้จากการจัดฝึกอบรมของทั้งสองสถาบัน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ หรือการเชิญอาจารย์ผู้มีความรู้ หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดฝึกอบรม หรือการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่แต่ละสถาบันมีความต้องการและมีความถนัดและสามารถจะนำองค์ความรู้ไปใช้สอน หรือ ให้การอบรมกับอีกสถาบันเพื่อให้เกิดการเติมเต็ม หรือต่อยอดจากองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้พัฒนาตนเอง สังคม องค์กร และประเทศชาติ (Gab Closing For Educational Improvement) รวมถึงความร่วมมือจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านการเป็นผู้ประกอบการการจัดการธุรกิจ (Entrepreneur) หรือการเพิ่มองค์ความรู้เพื่อให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อพร้อมที่จะสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ทำงาน หรือประกอบธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการให้เกิดผลสำเร็จและมีอนาคตได้ตามความถนัดของผู้เรียน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการจัดประชุมการสัมมนาและความร่วมมือกันกับการจัดทำงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ หลังจากนั้นคณะผู้บริหารร่วมเยี่ยมชมวิทยาลัย ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแผนกช่างกลโรงงาน และห้องปฏิบัติการ CNC ชมกลไกรถผ่า และห้องปฏิบัติการยานยนต์ แผนช่างยนต์ ชมห้องเทคนิคพลังงาน ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงาน ชมห้องปฏิบัติการปิโตรเคมี เยี่ยมชมร้านกาแฟอเมซอน และศูนย์แสดงพลังงานแสงอาทิตย์

ปภาภรณ์/ข่าว

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินสถาบั...
20/04/2022

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบง.) ครั้งที่ 36 (7 /ปีงบประมาณ 2565) ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้า รายงานผล และชี้แจ้งด้านการเงินและทรัพย์สินสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการ...
20/04/2022

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานนบุคคล (กบค.) ครั้งที่ 38 (11 /ปีการศึกษา พ.ศ. 2564) ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตาม รายงานและชี้แจ้งความคืบหน้าการบริหารงานทรัพยากรบุคคลสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโล...
20/04/2022

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.) ครั้งที่ 42 (11/ปีการศึกษา พ.ศ. 2564) ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งเป็นการประชุมตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อติดตาม รายงาน และชี้แจ้งความคืบหน้าการบริหารงานสถาบัน

ปภาภรณ์/ข่าว

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนร...
19/04/2022

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมูลนิธิเชฟแคร์ส ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ ประเด็นการวิจัยพัฒนาอาหารคาวหวานสูตรใหม่ความร่วมมือการบริหารจัดการหน้าร้านและช่องทางจัดจำหน่าย และความร่วมมือในการส่งเสริมเยาวชนให้ก้าวไปสู่เชฟมืออาชีพผ่านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน หลังจากนั้นคณะผู้บริหารสถาบันนำคณะมูลนิธิเชฟแคร์สเข้าชมนิทรรศการอาหารโบราณ ณ ห้องวิทยทรัพยากร อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) หลังจากนั้นเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการครัวไทย ห้องครัวนานาชาติ โรงงานต้นแบบคณะบริหารธุรกิจ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทางด้านอาหาร ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

📺ขอเชิญรับชมสกู๊ปข่าว “เจาะย่อโลก” จากช่อง Thai PBS เรื่องสำรวจชีวิตนักศึกษาเวียดนามในไทย📺👉🏻เจาะลึกความเป็นอยู่นักศึกษาจ...
18/04/2022
Thai PBS สำรวจชีวิตนักศึกษาเวียดนามในไทย (16 เม.ย. 65)

📺ขอเชิญรับชมสกู๊ปข่าว “เจาะย่อโลก” จากช่อง Thai PBS เรื่องสำรวจชีวิตนักศึกษาเวียดนามในไทย📺

👉🏻เจาะลึกความเป็นอยู่นักศึกษาจากประเทศเวียดนามที่มาศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทั้งด้านการศึกษา การใช้ชีวิต และการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

💻📲 >> https://www.youtube.com/watch?v=wKekH984Uws

ติดตามชมใน "ข่าวเจาะย่อโลก" ในวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทย ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย.....

📣เปิดรับสมัคร📣โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ “หลักสูตรภาษาจีนกลางพื้นฐาน 1”  ”หลักสูตรภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร” และ "หลักสู...
18/04/2022

📣เปิดรับสมัคร📣
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ “หลักสูตรภาษาจีนกลางพื้นฐาน 1” ”หลักสูตรภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร” และ "หลักสูตรภาษาฮินดีเบื้องต้น"
✅ได้รับประกาศนียบัตรเมื่ออบรมจบตามเกณฑ์ที่กำหนด ทุกหลักสูตร‼️
เปิดรับสมัครวันนี้ - 7 พฤษภาคม 2565
สามารถสมัครได้ที่ลิ้งค์นี้ https://forms.gle/bVtAEo7kF6Pk66KQ7

สวัสดีปีใหม่ไทย 🎉🎉🎊สวัสดีวันสงกรานต์ 💦💧☀️และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 👵🧓👴ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ส่วนใครที่เดินทางกลับต่างจั...
12/04/2022

สวัสดีปีใหม่ไทย 🎉🎉🎊
สวัสดีวันสงกรานต์ 💦💧☀️
และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 👵🧓👴
ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
ส่วนใครที่เดินทางกลับต่างจังหวัดหรือกลับภูมิลำเนาต่างๆขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ🚗🚌🚐✈️
#CDTI

🎊🎊🎊🎊🎊 เปิดให้บริการแล้ว 🎊🎊🎊🎊🎊🏢 หอพักนักเรียนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 🏢(สำหรับผู้มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด)- หอพัก...
12/04/2022

🎊🎊🎊🎊🎊 เปิดให้บริการแล้ว 🎊🎊🎊🎊🎊
🏢 หอพักนักเรียนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 🏢
(สำหรับผู้มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด)
- หอพักใหม่ อยู่ใจกลางเมือง ที่ตั้ง ประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 28 หรือ ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 13
- เดินทางสะดวก ระบบขนส่งสาธารณะทั่วถึง
- บรรยากาศดี
- อยู่ใกล้สถานพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ
- มีอนุสาสก (พี่เลี้ยง) คอยดูแลอย่างใกล้ชิด อบอุ่นเหมือนคนในครอบครัว

นักเรียนนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจุฑานุช พรหมบุญ (ผู้จัดการหอพักนักศึกษา) โทร 095-158-1729

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมสรงน้ำพระเนื่องในวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2565 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พร...
12/04/2022

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมสรงน้ำพระเนื่องในวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2565 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) โดยวันสงกรานต์เป็นวันฉลองการขึ้นปีใหม่ไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานเป็นวันแสดงความกตัญญูกตเวที และเป็นวันที่ครอบครัวจะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เล่นน้ำสงกรานต์ หรือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม ทั้งการขนทรายเข้าวัด ทำบุญ ทำทานเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย

ปภาภรณ์/ข่าว

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมสรงน้ำพระเนื่องในวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2565 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พร...
12/04/2022

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมสรงน้ำพระเนื่องในวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2565 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) โดยวันสงกรานต์เป็นวันฉลองการขึ้นปีใหม่ไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานเป็นวันแสดงความกตัญญูกตเวที และเป็นวันที่ครอบครัวจะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เล่นน้ำสงกรานต์ หรือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม ทั้งการขนทรายเข้าวัด ทำบุญ ทำทานเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย

ปภาภรณ์/ข่าว

🎊รอบ Admission มาแล้ว 🎊#Dek65 ห้ามพลาด‼️🎓สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบแอดมิด...
11/04/2022

🎊รอบ Admission มาแล้ว 🎊

#Dek65 ห้ามพลาด‼️

🎓สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบแอดมิดชัน)

🚫 ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์

🔧 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า

🌾 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร และสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

🖥 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

🗓 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
⏰ สมัครเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2280-0551 ต่อ 3295, 3296, 3306, 3316
หรือ 083-132-3355
✅ Line @reg.cdti

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 อ.เจษฎา ตั้งมงคลสุข และ อ.เฉลิม ไชยวงค์ ครูประจำสาขาไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เข้าอบร...
08/04/2022

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 อ.เจษฎา ตั้งมงคลสุข และ อ.เฉลิม ไชยวงค์ ครูประจำสาขาไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เข้าอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๕ โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นผู้ประเมินตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องคุณสมบัติของผู้ประเมิน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนอายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน และแบบบัตรประจำตัวผู้ประเมิน ในสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมแม็ก ช่างเชื่อมทิก ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชย์ขนาดเล็ก และช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และรองรับการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔(๒) โดยมีรูปแบบการฝึกภาคทฤษฎีแบบ On - line ผ่านทางโปรแกรม ZOOM ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และฝึกภาคปฏิบัติแบบ On - site วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕'๖๕ ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

🌏🌿"ร่วมสานฝันโลกสีเขียว ร่วมสร้างบ้านสวยไปด้วยกัน"🕊มนุษยชาติมีโลกเพียงใบเดียว โลกเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิต โลกเป็นบ้านของม...
07/04/2022

🌏🌿"ร่วมสานฝันโลกสีเขียว ร่วมสร้างบ้านสวยไปด้วยกัน"🕊

มนุษยชาติมีโลกเพียงใบเดียว โลกเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิต โลกเป็นบ้านของมนุษย์ในปีนี้ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อ "โลกของเราต้องการคุณ มารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ" เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างโลกสีเขียวและมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทย - จีน จึงได้ริเริ่มให้ครูและนักเรียนของวิทยาลัยเข้าร่วมทีมอาสาสมัครสานฝันโลกสีเขียวให้เราร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประหยัดทรัพยากรโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ รอบตัวเรา ดังนี้

1. ปลูกฝังความคิดในการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง ประหยัดอาหารและไม่สิ้นเปลือง
2. ใช้ถุงช้อปปิ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถ้วยกระดาษ ตะเกียบไม้และกล่องอาหารแบบใช้แล้วทิ้ง ลดการสร้างขยะแบบใช้แล้วทิ้ง
3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
4. เห็นคุณค่าทรัพยากรน้ำ ประหยัดน้ำ ลดมลพิษทางน้ำ ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง
5. ประหยัดไฟ ปิดไฟเสมอเมื่อไม่ใช้
6. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวสาธารณะ ไม่ทิ้งขยะเรี่ยราด ไม่ตัดไม้ทำลายป่า
7. ปลูกป่า มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปลูกต้นไม้
8. ดูแลและปกป้องสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ ไม่ล่าสัตว์ ไม่กินสัตว์หายาก

🪴🍃การปกป้องโลกคือการปกป้องตัวเรา ให้เราทุกคนร่วมมือกันสร้างบ้านที่สวยงามอุดมไปด้วยท้องฟ้าสีคราม น้ำใส และพื้นที่สีเขียว ร่วม "สานฝันโลกสีเขียว" ไปด้วยกัน💕

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรม ก...
06/04/2022

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรม การสร้างระบบปฏิบัติหารธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ โดนมีคุณธามม์ ประวัติ Managing Director, Wow Thai Food Holding ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นวิทยากรพิเศษ การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการสร้างระบบและเครื่องมือที่จำเป็นต่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม SOP Profit Control Sheet Specification Chart และคู่มือต่าง ๆ ภายหลังการอบรมวิทยากรพิเศษเข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 คณะผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโ...
06/04/2022

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 คณะผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี ณ สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ)ทั้งนี้วันจักรีเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย เมื่อปีพุทธสักราช 2325

ปภาภรณ์/ข่าว

๖ เมษายนวันจักรีเป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริ...
05/04/2022

๖ เมษายน
วันจักรี
เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)
ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ อาคาร 605 ชั้น 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงกา...
05/04/2022

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ อาคาร 605 ชั้น 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในพิธี โดยประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ศิษย์จิตรลดา”และมีกิจกรรมเสวนาใน 3 หัวข้อได้แก่ หัวข้อปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ โดยคุณเอ็นดู ซื่อวจี รองกรรมการ บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด และคุณสมพร โพธิ์อยู่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพันเทคโนโลยี จำกัด หัวข้อบุคลิกภาพอย่างไรที่สถานประกอบการต้องการ โดย ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคุณนาฑีรัตน์ บุญรัตน์ ประธานบริหารสายงานทรัยากรบุคคล บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด และหัวข้อประสบการณ์สมัครงานและการศึกษาต่อ โดยคุณเทพอนันต์ บ่อใหญ่ บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จำกัด คุณศิรประภา เทียมพัฒน์ บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด และคุณนริศพล ชวิตรานุรักษ์ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปภาภรณ์/ข่าว

๕ เมษายนวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ
04/04/2022

๕ เมษายน
วันคล้ายวันประสูติ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๒ เมษายนเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขอพระองค์ทรงพระ...
01/04/2022

๒ เมษายน
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน...
01/04/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๕

ขยายเวลา!!! เปิดสอบวัดทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ PowerPoint สำหรับนักเรียนและนักศึกษา สถาบ...
01/04/2022

ขยายเวลา!!! เปิดสอบวัดทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ PowerPoint สำหรับนักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รุ่นที่ 2 ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

รับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2565
รายละเอียดและสมัครสอบ > https://bit.ly/37LQ3Tk หรือ สแกน QR Code

วันและเวลาในการจัดสอบ :
1. โปรแกรม Microsoft Word : วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
2. โปรแกรม Microsoft Excel : วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint : วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
อ.มณฐิพัศ นิลพันธุ์ โทร : 08-6819-4449
อีเมล : [email protected]

ที่อยู่

สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022800551

เว็บไซต์

www.cdti.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมขออนุญาตเพื่อนๆ ทุกคน ประชาสัมพันธ์ โครงการของ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นิดนึงนะครับ ตามที่ผมเคยเล่าเกี่ยวกับการอบรมและสอบ ผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการ ทางแอดมินของสถาบันได้ส่ง infographic นี้มาให้ผม ว่ามีการเปิดการอบรมและสอบรอบใหม่แล้ว ผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการ หมายถึงใครบ้าง อ่านรายละเอียดในรูปได้เลยครับ ใบผู้สัมผัสอาหาร/ผู้ประกอบกิจการเนี่ย ถ้าให้ผมเปรียบเทียบ ก็คงเหมือนใบขับขี่ เราขับรถเป็น แต่เราต้องทราบกฎระเบียบ และทำการสอบเอาใบขับขี่เพื่อยืนยันว่าเรารู้กฎ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ใช้ถนนร่วมกัน ผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการ ก็ทำนองเดียวกัน เราทำขนม ทำอาหารเป็น แต่การจะขายให้คนอื่นทาน เราก็ต้องรู้ระเบียบปฏิบัติในการสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยให้กับลูกค้าของเรา และการป้องกันตัวเราเองในเรื่องของการสุขาภิบาลอาหาร การอบรบและสอบผู้สัมผัสอาหาร/ผู้ประกอบกิจการ จึงเป็นการทดสอบและสร้างมาตรฐานเบื้องต้นให้กับคนที่ทำของกินขาย(และผู้ที่อยู่ในกระบวนการทำอาหาร สัมผัสอาหารและภาชนะ) ตามกฎหมาย ผมอยากเชิญชวนเพื่อนๆ ที่ทำของกินขาย และที่ตั้งใจจะทำของกินขาย ไปอบรมและสอบกันนะครับ มันเป็นผลดีทั้งกับตัวเราและลูกค้าของเรามากๆ ใบผู้สัมผัสอาหาร/ผู้ประกอบกิจการ มีอายุ 3 ปี ถ้าอบรมและสอบผ่าน จะได้ใบมา เมื่อครบ 3 ปีแล้ว เราจะต้องทำการสอบใหม่ (คล้ายๆ ต่ออายุใบขับขี่ครับ) สอบไม่ยากหรอกครับ คนอย่างผมผ่านได้ ทุกคนก็ผ่านได้แน่นอน ที่น่าสนใจคือ การอบรมและสอบแบบ online นั่งอบรมไป กินขนมไป กินข้าวไปด้วยก็ยังได้ 3 ชั่วโมง(ผู้สัมผัสอาหาร 3ชั่วโมง / ผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง) สอบปุ๊บ ผ่าน ใบประกาศส่งมาถึงบ้าน ไม่ต้องลำบากออกไปไหนเลยครับ สบายสุดๆ รายละเอียดอื่นๆ สามารถถามที่ Line: @minifbm ได้เลยครับ แอดมินใจดีมาก ไปอบรมกันนะครับบบบ ขอบคุณคร้าบบ
สวัสดีครับ วันนี้ผมได้อบรมและสอบเอาใบผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัสอาหาร กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ( Line: @minifbm ) เลยอยากมารีวิวให้เพื่อนๆ อ่านกันครับ ผู้สัมผัสอาหาร คือผู้เตรียม ปรุง ประกอบ เสิร์ฟ ล้างภาชนะ หมายถึงทุกคนที่จับต้องอาหารและภาชนะ ผู้ประกอบกิจการ จะอบรมในส่วนของผู้สัมผัสอาหาร รวมถึงรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ กฎหมายควบคุม ฯลฯ ถ้าเราอบรมอันนี้ เราไม่ต้องอบรมผู้สัมผัสอาหารแล้วครับ เวลาเราจะตั้งร้าน สิ่งแรกที่เราต้องทำคือการไปอบรมและสอบเอาใบผู้ประกอบกิจการ และพนักงานทั้งหมดที่จับต้องอาหารและภาชนะใส่อาหาร จะต้องอบรมและสอบเอาบัตรผู้สัมผัสอาหาร ตามพรบ.การสาธารณสุข การอบรมนี้ดีตรงที่ เราไม่จำเป็นต้องจบด้านอาหาร และทำให้เรารู้ข้อควรระวังในด้านความปลอดภัยของอาหาร การสุขาภิบาล ความสะอาด ทำให้เราน่าเชื่อถือ และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคหรือลูกค้าของเราให้ปลอดภัย ผมถามท่านอาจารย์วิทยากรที่มาให้ความรู้ เกี่ยวกับการขายออนไลน์ ท่านแจ้งว่ากำลังจะมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการขายออนไลน์ออกมาเร็วๆ นี้ และเราควรอบรมและสอบผู้สัมผัสอาหาร โดยใบผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัสอาหาร จะมีอายุ 3 ปี เมื่อครบกำหนดต้องอบรมและสอบใหม่ ค่าอบรมไม่แพงครับ และดีตรงที่ตอนนี้อบรม online ได้ด้วย อยู่บ้านก็สอบได้สบายๆ อบรมและสอบ ผู้สัมผัสอาหาร 450บาท อบรม 3 ชั่วโมง สอบ 20 ข้อ ถูก 80% ผ่าน อบรมและสอบ ผู้ประกอบกิจการ 800บาท อบรม 6 ชั่วโมง สอบ 50 ข้อ ถูก 80% ผ่าน รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาที่อบรม ผมขอละไว้ ให้เพื่อนๆ ได้สัมผัสตอนอบรมเองนะครับ 😆 ผมอยากเชิญชวนเพื่อนๆ ที่ทำขนมขายทุกคน ให้เข้าร่วมอบรม เพื่อตัวเราเองและเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของเราด้วย ข้อความต่อไปนี้ ผมยกมาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครับ “ทั้ง 2 หลักสูตรเป็นการอบรมตามกฎหมาย ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหาร จะต้องมีการผ่านการอบรม โดยทั้งส่วนของเจ้าของ หัวหน้างาน รวมถึงพนักงาน ภายในร้าน หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดและมีโทษปรับได้ (ตามมาตรา68) ทั้งนี้เพื่อให้คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคและพิทักษ์สิทธิ ของประชาชนในการรับบริการด้านอาหาร รวมถึงสุขภาพผู้ปรุง ผู้สัมผัสอาหารด้วย ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมีหรือโลหะหนัก และเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาสถานประกอบการให้มีมาตรฐานตามประกาศดังกล่าว และเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างเข้มแข็ง (*อ้างอิงจาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข) ทั้ง 2 หลักสูตรเมื่ออบรมและทำข้อสอบผ่าน จะได้รับวุฒิบัตร ผ่านการอบรม ซึ่งมีอายุรับรอง 3 ปี ออกโดยทางหน่วยงานอบรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สามารถนำไปยื่นใช้ในการ ขอใบอนุญาต หรือต่อใบอนุญาตกับทางหน่วยงานราชการได้ถูกต้องตามกฎหมาย” แล้วพบกันใหม่โพสหน้าครับ ❤️ GAANXOXO
ขอบคุณทางเพจสำหรับของรางวัลคับ
🥰🌍💕 ต้อนรับก้าวสำคัญ แห่งการสร้างอาหารไทยไปทั่วโลก หลังจากเดินทางผลักดันในยุโรปและจีนมานานกว่า 3 ทศวรรษ ถึงคราวต้องกลับมาประเทศไทย🇹🇭 Kin Academy เรามุ่งมั่นที่จะรังสรรค์วัฒนธรรมอาหารไทยให้เข้าถึงง่ายและเป็นที่คุ้นเคยสำหรับชาวต่างชาติ โดยตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เราศึกษาและวางรูปแบบการอบรมบ่มเพาะคนไทยที่มีใจรักอาหารไทย เพื่อสร้างธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ จากศาสตร์ความรู้และศิลป์ในการออกแบบ ซึ่งถูกกลั่นกรอง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ของ อาจารย์ วนัสนันท์ กนกพัฒนางกูร - Vanessa WU บอกเล่าในฐานะผู้ท่องโลกร้านอาหารไทยในต่างประเทศมาอย่างหลากหลาย ลึกซึ้งจนตกตะกอนมาเป็นการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ภูมิปัญญา ให้คนไทยได้นำไปต่อยอดในสายอาชีพ Restaurant Concepteur ตอบสนองความต้องการที่จะสร้างร้านอาหารไทยไปทั่วโลก การอบรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือระหว่าง โครงการอบรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับ Kin Academy ในชื่อโครงการ Chitralada-Kin Restaurant Concepteur รุ่นที่ 1 จากความตั้งใจของทีมงานทุกท่าน ที่มีการวางแผนมาตั้งแต่ช่วงกลางปี พ.ศ. 2563 โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อผลักดันให้เกิด Country Benefit ผ่านโครงการนี้ร่วมกับสถาบันและผู้อบรมทุกคน ในฐานะกลุ่มคนไทยที่มีความมุ่งมั่น เพื่อขับเคลื่อนประเทศผ่านวัฒนธรรมอาหารไทย Kin Academy เรายังคงตั้งใจสื่อสารวัฒนธรรมอาหารไทยให้ทันสมัยและหลากหลาย ทันต่อเทรนด์ธุรกิจโลก โครงการนี้ไม่ใช่โครงการแรก ยังมีเรื่องราว แรงบันดาลใจ ความรู้ และที่มาของ Kin Academy ที่สนุกๆอีกมากมายที่จะมาเล่าย้อนหลัง ฝากทุกคนได้ติดตามไปด้วยกันนะคะ 💗 #KinAcademy #RestaurantConcepteur #ThaiFoodCulture #LocalFood #ThaiFood #ThaiIngredients #CDTI #Chitralada #ThaitoGlobal
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAutoDessicator ภายใต้แบรนด์"เวยโฟ(WEIFO)", ประเทศไต้หวัน สอบเทียบค่าความชื้นได้ รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย สอบถาม idline/Tel.062-4944693 Tel.02-8124024/092-3624299
โครงการ "การศึกษาแนวทางการกำหนดนโยบายด้านโรงไฟฟ้าเสมือนสำหรับประเทศไทยโดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเชิงภูมิศาสตร์ตามเวลาจริง" ทุนวิจัยจากโครงการโปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัย กฟผ.-สวทช. โดยคณะวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี (SUT) Keerati Chayakulkheeree รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ (DPU) Nit Petcharaks ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา นิรัคฆนาภรณ์ (RSU) Supattana Nirukkanaporn ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชร นันทิวัฒนา (CDTI) Petch Nantivatana ได้นำเสนอผลการวิจัยและรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ผลลัพธ์ของโครงการจะเผยแพร่สู่สาธารณะในโอกาสต่อไป SUT - School of Electrical Engineering มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU Rangsit University สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 20,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. บริหารจัดการ พัฒนาเว็บไซต์ ดูแลฐานข้อมูล หรือโปรแกรมได้ 2. ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่บุคลากร และนิสิตของภาควิชาได้ 3. ดูแลตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ของภาควิชาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ 4. ให้บริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของภาควิชาได้ 5. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และสถานที่เรียนสำหรับห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ของภาควิชาให้พร้อมใช้งาน 6. ดูแลจัดการและควบคุมการเข้าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ของนิสิตที่ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบความเรียบร้อยหลังใช้งาน 7. ประกอบ ซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 8. ศึกษาแนะนำเทคนิคใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบงานในภาควิชาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 9. ประสานงานด้านระบบสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 10. เผยแพร่วิทยาการ/เทคนิคใหม่ แก่บุคลาการ และนิสิตได้ 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย งานในโครงการต่างๆ ของภาควิชาคณิตศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ 1. ดำเนินการจัดโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ร่วมเป็นคณะทำงาน/คณะกรรมการในโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย หลักฐานที่ใช้สมัคร 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล) 6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น วัน เวลา สถานที่รับสมัคร รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2564 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445
CDTI รวมใจเป็นหนึ่งเดียว 2020 [สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา] สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา _____________________________________________ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรม สัมมนา ปี 2020 วันที่ 26 - 27 กันยายน 2563 Golden Beach Hotel at Cha Am Hua Hin โดยมีเนื้อหา ในด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ และสร้างกระบวนการการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ _____________________________________________ ในหลักสูตรนี้ ได้รับเกียรติจาก Akarat Kukhieo อ.เอกราช กู้เขียว [ อ.จ๊อด ]ในการดำเนินกิจกรรม และสมทบความบันเทิง ด้วย อ.อัครวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ [ อ.อาร์ท ] Art Aukkarawat ........พูดได้ประโยคเดียว "มันส์ พะ ยะ คะ" !!! .................................................................................... ติดต่อ อบรม สัมมนา [ In house / Outing ] 095-963-0141 #ครูอาร์ทTraining Line Official : https://lin.ee/kJPyNEr Youtube : https://youtu.be/8DtheukprDo
เก็บรักษา:กล้อง,เลนส์,ฟิล์ม,เครื่องมือ-อุปกรณ์วิทยาศาตร์,งานวิจัย,วงจร สารเคมี,น้ำยา ฯลฯ ไม่ให้เสื่อมสภาพ/เสียหายจากความชื้น.
เก็บรักษา:กล้อง,เลนส์,ฟิล์ม,เครื่องมือ-อุปกรณ์การแพทย์,สารเคมี,น้ำยาฯลฯ ไม่ให้เสื่อมสภาพหรือเสียหายจากความชื้น..สอบถามเพิ่มเติมidline:weifo1 โทร.0624944693/0923624299
#สายCHEFต้องมาแล้วแม่!! บอกแล้ว ว่าโควิด แบบนี้ทำให้เราได้คนพบตัวตน หรือเกิดอาชีพใหม่เพียบ อาธิเช่น สายแดนซ์ ตลก หรือสาย CHEF ดังนั้นอย่ารอช้า ใครที่เป็นสาย CHEF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดคอร์สสอนทำอาหารออนไลน์กว่า 20 เมนู โดยสามารถเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียน เพราะจะสอนผ่าน Facebook Live และ YouTube ของทางสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จะทำกินเองหรือทำให้คนอื่นกินก็ได้เรียนรู้ได้เลย........... #ครูของประชาชนปี2 #แหล่งเรียนรู้ #เพราะทุกที่คือแหล่งเรียนรู้ #สาย CHEF #คนพร้อม