ปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปป

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปป ปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศ

เปิดเหมือนปกติ

การขับเคลื่อนการศึกษาส่วนภูมิภาค
31/03/2017

การขับเคลื่อนการศึกษาส่วนภูมิภาค

การประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิรูปการศึกษาให้แก่ข้าราชการส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการhttp://www.moe.go.th/websm/2016/aug/324.h...
06/08/2016

การประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิรูปการศึกษาให้แก่ข้าราชการส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.moe.go.th/websm/2016/aug/324.html

กระทรวงศึกษาธิการ เชิญร่่วมแสดงความคิดเห็น การใช้มาตรา 44 ในการออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อ...
09/04/2016
 MOE Comment

กระทรวงศึกษาธิการ เชิญร่่วมแสดงความคิดเห็น
การใช้มาตรา 44 ในการออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
http://www.moe.go.th/moecomment/

ประกาศนโยบาย ปี 59 เร่งเดินหน้าปฏิรูปการอาชีวศึกษา ธำรงรักษาธรรมาภิบาล กำชับผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ กำหนดเป้าหมายแล...
16/09/2015

ประกาศนโยบาย ปี 59 เร่งเดินหน้าปฏิรูปการอาชีวศึกษา ธำรงรักษาธรรมาภิบาล กำชับผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ กำหนดเป้าหมายและทำให้เห็นผลในเดือน ก.ย. 59
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=42896&Key=news2

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.256...
16/09/2015

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ พ.ศ.2559-2563
http://www.moe.go.th/websm/2015/sep/310.html

การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการhttp://www.moe.go.th/websm/2015/sep/294.html
10/09/2015

การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
http://www.moe.go.th/websm/2015/sep/294.html

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึ...
15/07/2015

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2558
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=42067&Key=news_act

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึ...
26/03/2015

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
http://www.edreform.moe.go.th/index.php/79-2014-07-04-06-59-46/115-2015-03-26-02-53-48

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาร่วมโครงการสร้างประสบการณ์ในช่วงปิดภาคเรียน ปี ๒๕๕๘ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (มีรายได้ช่วงปิดภา...
26/03/2015

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาร่วมโครงการสร้างประสบการณ์ในช่วงปิดภาคเรียน ปี ๒๕๕๘ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียน)
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=40953&Key=news18

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ...
27/02/2015

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 3/2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ
http://www.moe.go.th/websm/2015/feb/070.html

กรอบแนวทางการขับเคลื่อนวิชาชีพครูและองค์กรวิชาชีพทางการศึกษา สู่อาเซียนและนานาชาติของคุรุสภา (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)http://ww...
11/02/2015

กรอบแนวทางการขับเคลื่อนวิชาชีพครูและองค์กรวิชาชีพทางการศึกษา สู่อาเซียนและนานาชาติของคุรุสภา (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=40415&Key=hotnews

เลขาธิการสภาการศึกษา เดินหน้าเร่งขับเคลื่อนข้อสรุป ๕ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู แบ่งคณะทำงาน ๒ ชุดย่อยร่างกรอบแนวคิดรา...
10/02/2015

เลขาธิการสภาการศึกษา เดินหน้าเร่งขับเคลื่อนข้อสรุป ๕ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู แบ่งคณะทำงาน ๒ ชุดย่อยร่างกรอบแนวคิดรายละเอียดยุทธศาสตร์ฯ
http://www.edreform.moe.go.th/index.php/79-2014-07-04-06-59-46/106-2015-02-10-02-17-47

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการเสวนา "ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน" จัดโดยสำนั...
30/01/2015

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการเสวนา "ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
http://www.edreform.moe.go.th/index.php/79-2014-07-04-06-59-46/102-2015-01-30-04-01-44

สพฐ.ประกาศแจ้งการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558http://www.moe.go.th/mo...
26/01/2015

สพฐ.ประกาศแจ้งการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=40183&Key=news19

ขอเชิญร่วมระลึกถึงพระคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี ๒๕๕๘
16/01/2015

ขอเชิญร่วมระลึกถึงพระคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี ๒๕๕๘

ปฏิรูปการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน. และการแก้ปัญหาการกวดวิชาhttp://www.moe.go.th/moe/th/ne...
15/01/2015

ปฏิรูปการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน. และการแก้ปัญหาการกวดวิชา
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=40050&Key=news_act

ที่อยู่

ดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 628 6346

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กระทรวงศึกษาธิการเคยเป็นกระทรวงที่ทำหน้าที่ในหลายมิติมาช้านาน และก็ทำได้ดีด้วย ต่อมาก็ถูกลดทอนหน้าที่ลงให้เหลือแต่มิติด้านการศึกษาอย่างเดียว มาวันนี้ก็ถูกแยกการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกไปอีก การศึกษาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับ ขอเถอะครับอย่าเอาการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการไปตอบสนองการเมืองหรือเอาไปลองของ ลองวิชา หรือลองความคิดของคนแค่บางส่วนเลยนะ ลองค้นคว้าหาความเป็นมาหรือเหตุผลว่าทำไมกระทรวงศึกษาธิการต้องทำหน้าที่หลายมิติ เพราะการศึกษาไม่ใช่แค่การศึกษาเท่านั้น แต่มันสัมพันธ์และเชื่อมโยงไปยังหลายสิ่งหลายอย่าง ต่างจากกระทรวงอื่นๆ ขอฝากเป็นข้อคิดเตือนใจไว้
ช่อง youtube : Basic into genius Mathematics ในplay list มีครบ ม.ต้น ม.ปลาย เนื้อหาละเอียดมาก เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
มาพักกับโรงแรม Sabai Sabai at Sukhumvit กันสิ แค่ 999 บาท/คืน แถมอาหารเช้า แถวสุขุมวิท 71 ใกล้เอกมัย-ทองหล่อ แค่ 10 นาที เพื่อข้าราชการและครูทั่วประเทศ โรงแรม Sabai [email protected] จัดโปรฯแรงๆราคาพิเศษ เพื่อครูและข้าราชการที่จะมาอบรมที่ โรงเรียนเกษมพิทยา ซึ่งใกล้โรงแรมของเรามาก เดินแค่ 5 นาทีก็ถึงแล้ว!! *****พักกะเรา คิดแค่ 999 บาทต่อคืน!!!***** +++ราคาดังกล่าว รวมอาหารเช้า+++ เงื่อนไข = ยื่นบัตรข้าราชการมาก็พอ ให้ค้างวันไหนบ้าง = ทุกวันทุกเวลา ไม่มีหมดโปรฯ Sabai Sabai at Sukhumvit โรงแรมหรูหราไฮโซเทียบเท่า 4 ดาว การันตีด้วยรางวัลคุณภาพระดับ Excellence 4 ปีซ้อนจาก Trip Advisor 2013-2017 สะดวกด้วยบริการสารพัดมากมาย เช่น พาเที่ยว สปา นวดแผนไทย ฟิตเนส ห้องอาหารมีรางวัลเชลล์ชวนชิม และอื่นๆ ขอนำเสนอ Contract Rates 2017-2018 ให้คุณได้ดูราคาโรงแรมเพื่อการตัดสินใจพักกับเราแบบสบายๆสมชื่อ! #ทำไมต้องอยู่สบายๆกับโรงแรมนี้ •มีราคาเริ่มต้นสำหรับ F.I.T. 999฿ net + BF •รางวัล Certificate of Excellence 2013-2017 จากเว็บไซต์ Tripadvisor.com •Very good Award (81%) from Booking.com •94% Grade from Expedia.com •8/10 smarter hotel booking จาก agoda.com •ได้รับการันตีจากสื่อโฆษณาต่างๆและเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Kapook.com, Sanook.com , Pantip.com •ได้รับการันตีจากช่างภาพกับการเก็บภาพฉากหลังสวยๆในโรงแรม •มีรายการทีวีและสื่อสิ่งพิมพ์แนะนำโรงแรมของเรามากกว่า 10 สำนัก อาทิ โมเดิร์นไนน์, ไอทีวี, ช่อง 5, คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์ เป็นต้น •มีรางวัลชนะเลิศทางด้านอาหารจาก เชลล์ชวนชิม •โรงแรมสไตล์บูติกเปิดใหม่ ถนนสุขุมวิทอยู่ห่างจากเอกมัยและทองหล่อแค่ 5-10 นาที •30 นาทีจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทางด่วน หรือ มอเตอร์เวย์) •10 นาทีจากรถไฟฟ้า BTS •นาทีจากรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ๊งค์ •30 นาทีจากไบเทคบางนา และ 20 นาทีจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ •ไม่ไกลจากโรงพยาบาลสุขุมวิท, โรงพยาบาลกรุงเทพฯ, โรงพยาบาลสมิติเวท โรงพยาบาลปิยะเวท ฯลฯ •ไม่ไกลจากศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค, เอ็มโพเรี่ยม, นานา, มาบุญครอง ฯลฯ •ฟรี!! บริการส่งรถไฟฟ้า BTS ฟรี!! และ รับ-ส่ง Airport Link (ramkamheang station ก่อนเที่ยงคืน) •ฟรี!! บริการอินเตอร์เน็ตไวร์เลส ในห้องพักและบริเวณล๊อบบี้(unlimited) •ฟรี!! ฟิตเนส •ราคาห้องพักพิเศษ : คุณภาพ โรงแรม 5 ดาวแต่ราคา 3 ดาว Pre-wedding photos มีห้องแต่งงานพร้อมถ่ายรูป ราคาเริ่มต้น 2500-6500 บาทต่อคืน ห้องประชุมราคาเริ่มต้น 200 บาทฟรีค่าเช่าห้อง(อย่างต่ำ 15 ท่าน) โรงแรมของเรามีอะไรดี ลองดูคลิปนี้ซิจ๊ะ https://quik.gopro.com/v/tHSRLvpcld/ อย่าช้า อย่าพลาด พักโรงแรมหรูๆระดับ 4 ดาว (สวยเหมือน 5 ดาว) มี 42 ห้อง 42 สไตล์ให้น้องๆเข้าไปอยู่ แต่จ่ายราคาไม่ถึงพันบาท รับประกันอยู่แล้วสบายสมชื่อแน่นอน!!! ขอบคุณที่สนใจเราคะ ^_^ Sabai Sabai at Sukhumvit GOOD TASTE… BEST PRICE… NICE ROOM… สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่..... Sabai Sabai at Sukhumvit Hotel 984/22-27 Soi Pridi Banomyong 40, Sukhumvit 71 Rd., Prakanong, Wattana, Bangkok 10110 Thailand Telephone: +66(0)-2-391-6490 to 92, +66(0)2-391-6498, +66(0)-86-344-2874, +66(0)86-399-0905, +66(0)95-885-7421 Fax: 02-3916499 Hotline: +66(0)81-353-2864 [email protected], [email protected] www.sabai-sabai-sukhumvit.com, www.facebook.com/sabai.sabai.sukhumvit (โรงแรม สบาย สบาย แอทสุขุมวิท ขออภัยหากโพสนี้เป็นการรบกวน ท่านสามารถลบทิ้งได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า)
ขอให้การสร้างคลังความรู้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย...จัดให้เป็นวาระแห่งชาติได้มัย...? ...ก่อนที่การศึกษาของเด็กระดับขั้นพื้นฐานไทยจะเป็นที่โหล่ในอาเซียน... ปัจจุบันนี้ดิจิทัลเทคโนโลยีได้หลอมรวมเข้ากับชีวิตประจำวันของทุกๆคน และนับวันดิจิทัลเทคโนโลยีจะเพิ่มความสำคัญมากขึ้น สถาบันการศึกษาทั่วโลกจึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการศึกษาพบว่าโรงเรียนมีโครงการดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ดี จะช่วยพัฒนากระบวนการสอนให้กับครูมีการเปลี่ยนแปลงการสอนอย่างมีนัยสำคัญ นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงขึ้นเมื่อมีการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อการศึกษาในชั้นเรียนควบคู่กับการเรียนการสอนแบบเดิม... ประเทศไทยเริ่มใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตามอัธยาศัยมาประมาณ 20 ปีแล้วเฉพาะอย่างยิ่งกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีเด็กนักเรียนช่วงอายุระหว่าง 6-14 ปีประมาณ 7.4 ล้านคน (อยู่ในในเขตเมือง 3.53 ล้านคน อยู่ในเขตชนบท 3.87 ล้านคน และประมาณ 1 ล้านคน อยู่ในโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อย 120 คน) และ เด็ก เหล่านี้กระจายอยู่ในโรงเรียนระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานรวม 30,816 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่มีอินเทอร์เน็ต 15,553 โรงเรียนและที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต 15,365 โรงเรียนแต่มีจานรับดาวเทียม DLTV และมีแผนที่จะขยายให้มีอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั้งหมดภายในปี2563 ซึ่งในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน มีจำนวนห้องเรียนรวม 120,632 ห้องมีครู 85,941 คน แสดงว่ามีห้องเรียนไม่มีครู 35,681 ห้อง ในขณะที่ในโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คน มีจำนวนห้องเรียน 224,067 ห้อง แต่มีครู 314,818 คน แสดงว่ามีครูเกินห้องเรียน 90,790 คน... เป็นเวลาเกือบ 2 ทศวรรษแล้วแต่ปรากฏว่าปัญหาสำคัญของการศึกษาไทยก็ยังคงอยู่คือ (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน : ไม่ทั่วถึง-ขาดความเสถียร-ทับซ้อน (2) ด้านระบบฐานข้อมูล : ไม่ทันสมัย ขาดการบูรณาการ ไม่ได้นำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ (3) ด้านระบบการจัดการเนื้อหาสาระ/องค์ความรู้ : ความหลากหลายของระบบจัดเก็บ-ผลิตแต่ไม่เผยแพร่และนำไปใช้... ส่งผลให้คะแนน ONET เฉลี่ยทั้งประเทศ 4 ปี ย้อนหลัง (2560-2557) มีผลสัมฤทธิ์ต่ำคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 50% เกือบทุกวิชา สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ำ ดังจะเห็นได้จากมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษากลุ่มหนึ่งได้เหรียญทองจากการเข้าร่วมแข่งเวทีนานาชาติ ในขณะที่มีเด็กนักเรียนอีกลุ่มหนึ่งอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ เป็นผลให้สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลยังล้าหลังหลายๆประเทศทั้งด้านโอกาส คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยในภาพรวม ปี2559 IMD จัดอันดับด้านการศึกษาให้ประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่52จากทั้งหมด61 ประเทศลดลง4อันดับจากปี2558... จากผลข้างต้นแสดงว่าที่ผ่านมาการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อที่จะลดความแตกต่างด้านคุณภาพของครูผู้สอนและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการเรียนรู้ตามอัธยาศัยยังไม่ประสบความสำเร็จ สาเหตุหนึ่งเกิดจากที่ผ่านมาส่วนใหญ่ภาครัฐให้ความสนใจในการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์มากกว่าการพัฒนาเนื้อหาสาระที่เป็นสื่อดิจิทัลไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งครูยังไม่สามารถใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริงและผู้เรียนก็ไม่ได้ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง... แม้ว่ารัฐจะพัฒนาให้มีอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกโรงเรียนภายในปี2563 แต่หากไม่มีการสร้างคลังความรู้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไทยแล้ว เชื่อว่าปัญหาความแตกต่างด้านคุณภาพของครูผู้สอนและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการเรียนรู้ตามอัธยาศัยยังคงอยู่ จากการศึกษาวิจัยพบว่าการในความเป็นจริงแล้วสื่อดิจิทัลสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) หรือไฟล์เอกสาร เป็น VDO Live & On demand รวมถึงคลิปวีดิโอ เป็นสื่อวีดิโออยู่ใน YouTube จะครอบคลุมเนื้อหา 8 กลุ่มสาระมากน้อยแตกต่างกัน ซึ่งสื่อดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเหล่านี้ กระจายอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อย 12 เว็บไซต์ แต่เด็กส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าสื่อดิจิทัลที่ดีและเชื่อถือได้ที่ตรงกับหลักสูตรที่เรียน อยู่ที่ไหน ไม่รู้ว่าสื่อดิจิทัลอะไรที่สำคัญและอะไรที่ไม่สำคัญ ทำให้เด็กต้องใช้เวลานานเกินความจำเป็นในการค้นหาข้อมูลที่ตรงกับที่กำลังเรียนหรือที่อยากรู้ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆทั้ง 12 เว็บไซต์นั้นหรือหากจะใช้วิธีค้นหาสื่อดิจิทัลผ่าน Google ก็จะปรากฏผลมาให้เลือกดูเป็นจำนวนหลายแสนรายการให้เลือดู หากเด็กต้องการเรียนรู้จากทุกแหล่งความรู้ก็ไม่มีทางจะรู้ได้หมด ท่องได้หมดเป็นผลให้เด็กเกิดความเบื่อหน่ายไม่ต้องการเรียนรู้จากสื่อดิจิทัลเหล่านั้นผ่านทางอินเทอร์เน็ตทำให้การใช้ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่คาดหวังไว้ ถึงเวลาแล้วที่ ต้องจัดให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างคลังความรู้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย ก่อนที่การศึกษาของเด็กระดับขั้นพื้นฐานไทยจะเป็นที่โหล่ในอาเซียน โดยขอเสนวิสัยทัศน์และอยุทธศาสตร์ในการดำเนินการดังต่อไปนี้.. วิสัยทัศน์ “การมีคลังความรู้สื่อดิจิทัลแห่งชาติ(National Digital Media Repository : NDMR) เป็นที่รวบรวมสื่อดิจิทัลต่างๆ อาทิ แผนการสอน คู่มือการจัดกิจกรรมและการพัฒนาการเรียนการสอน เนื้อหาวิชาแบบฝึกหัด และชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะของเด็ก เพื่อให้บริการแก่ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและประชาชนทั่วไป มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงด้วยโครงข่ายและอุปกรณ์ดิจิทัลเทคโนโลยี ตลอดจนนักเรียน และครูมีทักษะการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการผลิตสื่อดิจิทัลและการศึกษาเรียนรู้วิชาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย” ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการและพัฒนาคลังความรู้สื่อดิจิทัลแห่งชาติเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน • มีหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันสร้าง กำกับดูแล และ ส่งเสริมการใช้คลังความรู้สื่อดิจิทัลแห่งชาติสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใน 1 ปีและให้ทีมงานคงอยู่ตลอดไป • มีการบูรณาการคลังความรู้สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอยู่เพื่อให้เป็นคลังความรู้แห่งชาติ เป็นที่รวบรวมสื่อดิจิทัลต่าง ๆ อาทิเช่น แผนการสอน คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน เนื้อหาวิชาและแบบฝึกหัด ภายใน 1 ปีและใช้ได้ตลอดไป • มีระบบช่วยค้นหาสื่อดิจิทัลจากคลังความรู้สื่อดิจิทัล ที่เรียนรู้ จดจำ พฤติกรรมผู้ใช้งาน พร้อมติดตามประเมินผลสื่อดิจิทัลที่ถูกเรียกใช้เพื่อการปรับปรุงคลังความรู้สื่อดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใน 2 ปีและใช้ได้ตลอดไป ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน • มีทีมงานคอยบริหารจัดการ เฝ้าระวังติดตามดูแลสื่อดิจิทัลที่ไร้คุณภาพไม่ให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ ภายใน 1 ปี และให้ทีมงานคงอยู่ตลอดไป • การบูรณาการสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาทิเช่น แผนการสอน คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัดและคลังข้อสอบ ให้เป็นมาตรฐานพร้อมคัดกรองสื่อดิจิทัลที่ไม่มีคุณภาพไม่ให้นักเรียนเข้าถึงได้ ภายใน 1 ปีและใช้ได้ตลอดไป • ให้ครูและนักเรียนสามารถผลิตสื่อดิจิทัลตามมาตรฐานที่กำหนดได้ภายใน 3 ปี โดยผู้ผลิตสื่อดิจิทัลสามารถนำสื่อดิจิทัลนั้นมาประกอบการพิจารณาผลงานได้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างโอกาส และความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน • การสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ภายใน 3 ปี และใช้ได้ตลอดไป • การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ภายใน 4 ปี และใช้ได้ตลอดไป • การสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ภายใน 4 ปี และใช้ได้ตลอดไป ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน • การบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิทัลที่อยู่ในคลังความรู้สื่อดิจิทัลควบคู่ไปกับการเรียนการสอนปกติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กนักเรียนเห็นประโยชน์ และโอกาสในการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากคลังความรู้สื่อดิจิทัลได้ตามเวลาที่ต้องการ ภายใน 4 ปี และใช้ได้ตลอดไป • การส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิทัลที่อยู่ในคลังความรู้สื่อดิจิทัลควบคู่ไปกับการเรียนการสอนปกติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กนักเรียนเห็นประโยชน์ และโอกาสในการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากคลังความรู้สื่อดิจิทัลได้ตามเวลาที่ต้องการ ภายใน 4 ปี และใช้ได้ตลอดไป • การบริหารจัดการการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้ เป็นศูนย์กลางข้อมูลแผนการสอน และสื่อการสอน มาประกอบในการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใน 4 ปีและใช้ได้ตลอดไป ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ ครูและนักเรียนให้มีสมรรถนะ ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีในระดับที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ • บุคลากรฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ต้องมีสมรรถนะ หลักคิดและมาตรฐาน การปฏิบัติด้านดิจิทัลเทคโนโลยีในระดับที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน 4 ปีและใช้ได้ตลอดไป • ครูต้องมีสมรรถนะ หลักคิดและมาตรฐาน การปฏิบัติด้านดิจิทัลเทคโนโลยีในระดับที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน 4 ปี และใช้ได้ตลอดไป • นักเรียนต้องมีสมรรถนะ หลักคิดและมาตรฐาน การปฏิบัติด้านดิจิทัลเทคโนโลยีในระดับที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน 4 ปี และใช้ได้ตลอดไป “จะพัฒนาประเทศได้ดีต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ การพัฒนาบุคลากรให้ได้ดีจะต้องพัฒนาตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพื่อให้ได้เด็กที่มีความรู้ความสามารถเข้าศึกษาต่อในชั้นสูงขึ้นเพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพพัฒนาประเทศต่อไปได้ดี” อนันต์ วรธิติพงศ์ ขอขอบคุณ : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาเพื่อการศึกษา (DICT) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ