Clicky

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขต

เปิดเหมือนปกติ

🌱บางกอกใหญ่🌿 ❤ รักษาร่วมใจ ลดฝุ่นเพื่อสุขภาพ💙วันที่ 22 เมษายน 2565นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมาย...
22/04/2022

🌱บางกอกใหญ่🌿
❤ รักษาร่วมใจ ลดฝุ่นเพื่อสุขภาพ💙

วันที่ 22 เมษายน 2565

นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุมล รัศมีสังข์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดฯ กลุ่มงานกวาด ลงพื้นที่เช็ด ถู ทำความสะอาดสะพานลอยคนข้ามป้ายรถโดยสารประจำทางจุดสัมผัสต่างๆในพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

🌱บางกอกใหญ่🌿 😊พัฒนาโรงเรียนเสริมแหล่งเรียนรู้คู่ความสะอาด🚩วันที่ 22 เมษายน 2565นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอ...
22/04/2022

🌱บางกอกใหญ่🌿
😊พัฒนาโรงเรียนเสริมแหล่งเรียนรู้คู่ความสะอาด🚩

วันที่ 22 เมษายน 2565
นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุมล รัศมีสังข์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกวาด และกลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศย์บริเวณโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

บางกอกใหญ่ เก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์มาตรฐานและความปลอดภัย 22 เม.ย. 65 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขต...
22/04/2022

บางกอกใหญ่ เก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์มาตรฐานและความปลอดภัย

22 เม.ย. 65 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ร่วมกับสถาบันอาหาร (NFI) เก็บตัวอย่างอาหารและน้ำ ณ สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการฯ สำหรับเป็นข้อมูลในการประเมินสถานการณ์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ที่จำหน่ายให้สะอาดปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีอันตราย ที่ห้ามใช้ในอาหาร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและถูกหลักอนามัย

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดท่าพระ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เม...
22/04/2022

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดท่าพระ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน พ.ศ. 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

โดยวันนี้ 22 เมษายน 2565 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดวัดท่าพระ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการ ล้างทำความสะอาดลานอเนกประสงค์ ล้างพื้นพระอุโบสถ และขุดลอกท่อระบายน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เขตบางกอกใหญ่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมทำกิจกรรม

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 21 เมษายน 2565นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบา...
21/04/2022

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
วันที่ 21 เมษายน 2565
นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นางดรุณี โลหิตศิริ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร นายชูชาติ สุวรรณนที ผู้ตรวจราชการสูง และคณะ ในการตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เขตบางกอกใหญ่

การขอเพิ่มชื่อเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
21/04/2022

การขอเพิ่มชื่อเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ผช.ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ตรวจความเรียบร้อยการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง20.4.65 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผอ.เขตบางกอกให...
20/04/2022

ผช.ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ตรวจความเรียบร้อยการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

20.4.65 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผอ.เขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางเยาวะสกุล ทองธัญวีรัตน์ ผช.ผอ.เเขต ตรวจเยี่ยมการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งจะปิดประกาศให้ประชาชนได้ตรวจสอบที่สำนักงานเขตและหน่วยเลือกตั้งในวันที่ 26 เม.ย.2565 ณ ฝ่ายทะเบียน

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ขอเชิญชวนให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.2565 นี้ หากพบว่าไม่ถูกต้องหรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2457 0069 ต่อ 5708-5711 หรือแอดไลน์ @bangkokyai_bkk

หรือที่
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/

💁‍♂️💁‍♀️ บางกอกใหญ่ เชิญชวนชาวกรุงเทพฯ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ / ส.ก. วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. นี้ ...
20/04/2022

💁‍♂️💁‍♀️ บางกอกใหญ่ เชิญชวนชาวกรุงเทพฯ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ / ส.ก. วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. นี้ 👇

📋 รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

👉 https://www.prbangkok.com/th/news/detail/55/12060

📋 รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต
👉 https://www.prbangkok.com/th/news/type/56/

#เขตบางกอกใหญ่  ตรวจสอบ กวดขันคนเร่ร่อน 20 เมษายน 65 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ และนายเกียรติวิสุ...
20/04/2022

#เขตบางกอกใหญ่ ตรวจสอบ กวดขันคนเร่ร่อน

20 เมษายน 65 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ และนายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชร์หมื่นไวย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมอบหมายให้นายเด่นดวง ไทยวัฒนา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคนเร่ร่อนพักอาศัยบนสะพานลอยคนข้าม ปากซอยจรัลสนิทวงศ์ 3

เพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้อย่างสะดวกและปลอดภัย #ขณะตรวจสอบ ไม่พบคนเร่ร่อนในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้จะติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป

🌱บางกอกใหญ่🌿 🚩ทางเท้าสะอาด ทำความสะอาด สิ่งแวดล้อมสดใส ลดฝุ่น🚩วันที่ (2)(0) เมษายน (2)(5)(6)(5)นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้...
20/04/2022

🌱บางกอกใหญ่🌿
🚩ทางเท้าสะอาด ทำความสะอาด สิ่งแวดล้อมสดใส ลดฝุ่น🚩

วันที่ (2)(0) เมษายน (2)(5)(6)(5)
นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุมล รัศมีสังข์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกวาด พร้อมรถน้ำ ล้างทำความสะอาดเกาะกลางถนนเพชรเกษมฝั่งเลขคี่สถานนีรถไฟฟ้าถึงสะพานบางไผ่

เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

20/04/2022

🌱บางกอกใหญ่🌿
😊พัฒนาแข็งขันกำจัดวัชพืช🚩

วันที่ 20เมษายน 2565
นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุมล รัศมีสังข์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกวาดพัฒนากำจัดวัชพืชบริเวณจรัญสนิทวงศ์ซอย 2

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

🌱บางกอกใหญ่ 🔴🚩เร่งด่วนร่วมใจจัดเก็บมูลฝอย ตรงจุด🚩วันที่ (2)(0) เมษายน (2)(5)(6)(5)นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบา...
20/04/2022

🌱บางกอกใหญ่ 🔴
🚩เร่งด่วนร่วมใจจัดเก็บมูลฝอย ตรงจุด🚩

วันที่ (2)(0) เมษายน (2)(5)(6)(5)
นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุมล รัศมีสังข์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ชุดเร่งด่วน เข้าจัดเก็บมูลฝอยจุดพักขยะ บริเวณเพชรเกษม(4)แยก (2)(1)เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

🌱บางกอกใหญ่🌿 ❤ รักษาร่วมใจ ลดฝุ่นเพื่อสุขภาพ💙วันที่ (2)(0) เมษายน (2)(5)(6)(5)นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอก...
20/04/2022

🌱บางกอกใหญ่🌿
❤ รักษาร่วมใจ ลดฝุ่นเพื่อสุขภาพ💙

วันที่ (2)(0) เมษายน (2)(5)(6)(5)

นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุมล รัศมีสังข์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดฯ กลุ่มงานกวาด ลงพื้นที่เช็ด ถู ทำความสะอาดสะพานลอยคนข้ามป้ายรถโดยสารประจำทางจุดสัมผัสต่างๆในพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

บางกอกใหญ่ ตรวจสุขลักษณะและตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันเตาเผาศพวันที่ 19 เมษายน 2565 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยก...
20/04/2022

บางกอกใหญ่ ตรวจสุขลักษณะและตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันเตาเผาศพ
วันที่ 19 เมษายน 2565 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการตรวจประเมินประสิทธิภาพเตาเผาศพและตรวจวัดมลพิษที่เกิดจากการเผาศพโดยใช้วิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ด้วยแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ (Ringelmann chart) ณ วัดราชสิทธาราม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
>>พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์และกำชับเจ้าหน้าที่เผาศพปฏิบัติงานเผาศพอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี้
✅ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเตาเผาศพให้มีสภาพใช้งานปกติ
✅ มีการอุ่นห้องเผาควันก่อนการเผาศพทุกครั้ง
✅ เปิดการทำงานของหัวเผาควันตลอดระยะเวลาการเผาศพ โดยควบคุมอุณหภูมิในห้องเผาควันไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส
✅ ทำความสะอาดภายในห้องเผาศพหลังเสร็จสิ้นการเผาแล้ว เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
✅ หลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการใส่วัตถุต่างๆ ลงในหีบศพ อันอาจทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์และเกิดมลพิษทางอากาศขึ้นมากกว่าปกติ เพื่อลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่มีค่าสูงเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

เขตบางกอกใหญ่ให้การต้อนรับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครวันที่ 19 เมษายน 2565นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขต...
19/04/2022

เขตบางกอกใหญ่ให้การต้อนรับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
วันที่ 19 เมษายน 2565
นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและคณะ ในการตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

เทศกิจบางใหญ่ "จัดเก็บป้ายหาเสียงชำรุด" วันที่ 19 เมษายน 2565 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนาย...
19/04/2022

เทศกิจบางใหญ่ "จัดเก็บป้ายหาเสียงชำรุด"

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนายเด่นดวง ไทยวัฒนา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดเก็บป้ายหาเสียงชำรุด บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ และถนนเพชรเกษม เพื่อไม่ให้กีดขวางทางเดินของประชาชน

#สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 🚧คลองสวย น้ำใส🚧วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมาย ...
19/04/2022

#สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 🚧คลองสวย น้ำใส🚧

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565
นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมาย นายวีรยุทธ เมธยาภา หัวหน้าฝ่ายโยธา
จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ เก็บกำจัดผักตบชวาและขยะ คลองซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 บริเวณภายในซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 ซอยแยกเทพารักษ์

เพื่อไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและแก้ปัญหาส่งกลิ่นรบกวนกับประชาชนผู้พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว

#สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 🚧 ประกอบป้ายเลือกตั้ง🚧วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565โดย นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกให...
19/04/2022

#สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 🚧 ประกอบป้ายเลือกตั้ง🚧
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565
โดย นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
มอบหมายให้ นายวีรยุทธ เมธยาภา หัวหน้าฝ่ายโยธา
จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ จัดการประกอบป้ายผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

บางกอกใหญ่ อาหารปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจได้ วันที่ 19 เมษายน 2565 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายใ...
19/04/2022

บางกอกใหญ่ อาหารปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจได้
วันที่ 19 เมษายน 2565 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการตรวจประเมินสุขลักษณะทางด้านกายภาพ สถานที่ประกอบ-ปรุงอาหาร พร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร swab มือของผู้สัมผัสอาหาร เพื่อตรวจสอบความสะอาด และเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้สะอาดถูกสุขลักษณะ และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในเรื่องการเป็นเมืองอาหารสะอาดปลอดภัย ณ ร้านจำหน่ายอาหาร ดังนี้:
🎯 พิซซ่าฮัท สาขาโลตัส จรัญฯ 15
🎯 ข้าวมันไก่ นายวรวิทย์
>>ทั้งนี้ได้มอบสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ และประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฯ และคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะมาตรการ D-M-H-T-T-A ***

บางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมล้างตลาด "BMA Big Cleaning Day" 🧹🧽🧴วันที่ 19 เมษายน 2565 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอก...
19/04/2022

บางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมล้างตลาด "BMA Big Cleaning Day" 🧹🧽🧴
วันที่ 19 เมษายน 2565 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการจัดกิจกรรม "BMA Big Cleaning Day" ล้างทำความสะอาดตลาด ตามหลักสุขาภิบาล" ณ ตลาดศักดิ์เจริญ แขวงวัดท่าพระ โดยล้างทำความสะอาดพื้นถนนและทางเดินโดยรอบตลาด เพื่อพัฒนาตลาดให้สะอาด ได้มาตรฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
>>พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการตลาดและผู้ขายของในตลาดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

#เทศกิจบางกอกใหญ่ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง เพิ่มความปลอดภัย♧♧ 18 เมษายน 65 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ...
19/04/2022

#เทศกิจบางกอกใหญ่ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง เพิ่มความปลอดภัย

♧♧ 18 เมษายน 65 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ และนายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชร์หมื่นไวย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต มอบหมายให้นายเด่นดวง ไทยวัฒนา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง หากพบมีการชำรุด ไม่สามารถใช้การได้ จักได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อความปลอดภัยของประชาชน #พบไฟฟ้าดับ 1 ดวง เร่งแก้ไขต่อไป

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ บางกอกใหญ่เก็บวัสดุตกค้างในพื้นที่วันที่ 18 เมษายน 2565♻️ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิ...
18/04/2022

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ บางกอกใหญ่เก็บวัสดุตกค้างในพื้นที่
วันที่ 18 เมษายน 2565
♻️ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเร่งด่วน ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการจัดเก็บวัสดุตกค้างต่างๆบริเวณพื้นที่ดูแลของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่

👉 หากมีความประสงค์จะทิ้งขยะชิ้นใหญ่หรือขยะอันตราย สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2457 0069 ต่อ 5722-5724 หรือแอดไลน์ @bangkokyai_bkk

#เขตบางกอกใหญ่ ดูแลความเรียบร้อยช่วงเทศกาลวันสงกรานต์นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางเยาวะสกุล...
17/04/2022

#เขตบางกอกใหญ่ ดูแลความเรียบร้อยช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางเยาวะสกุล ทองธัญวีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศการสงกรานต์ เขตบางกอกใหญ่และบริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

เขตบางกอกใหญ่ตรวจความพร้อมประกาศหน่วยเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อฯวันที่ 16 เมย.2565 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ...
17/04/2022

เขตบางกอกใหญ่ตรวจความพร้อมประกาศหน่วยเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อฯ

วันที่ 16 เมย.2565 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผอ.เขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางเยาวะสกุล ทองธัญวีรัตน์ ผช.ผอ.เขต พร้มด้วยนายประจง จุลวงษ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมในจัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

โดยในส่วนของประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งฯและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้ทำการบันทึกข้อมูลและคัดเลือกคนและบ้านลงหน่วยเรียบร้อยแล้ว

ในวันนี้ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 กรุงเทพมหานครจะทำการประมวลผล และให้สำนักงานเขตเริ่มพิมพ์และส่งประกาศกำหนดหน่วย และบัญชีรายชื่อฯ เสนอ กกต.ทถ.กทม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนติดประกาศในวันที่ 26 เม.ย.2565

เขตบางกอกใหญ่ให้การต้อนรับผู้ตรวจการเลือกตั้งฯ16.4.65 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผอ.เขต มอบหมายนางเยาวะสกุล ทองธัญวีรัตน์ ผช....
17/04/2022

เขตบางกอกใหญ่ให้การต้อนรับผู้ตรวจการเลือกตั้งฯ

16.4.65 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผอ.เขต มอบหมายนางเยาวะสกุล ทองธัญวีรัตน์ ผช.ผอ.เขต และนางสาวชัชชลัยย์ หยุนแดง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ให้การต้อนรับนายสำราญ สุดถนอม ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ พร้อมรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#เขตบางกอกใหญ่  ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมสงกรานต์ 15 เมษายน 65 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยกา...
15/04/2022

#เขตบางกอกใหญ่ ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมสงกรานต์

15 เมษายน 65 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ และนายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชร์หมื่นไวย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมอบหมายให้นายเด่นดวง ไทยวัฒนา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมสงกรานต์วัดอรุณราชวราราม เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนที่มาร่วมทำบุญ ไหว้พระ ทั้งนี้ผู้บริหารเขตร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดบริการประชาชน บริเวณปากซอยอรุณอมรินทร์ 12 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

#สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลโควิด

ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ถนนอรุณอัมรินทร์15.4.65 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผอ.เขตบางกอกใหญ่ พร้อมคณะผู้บร...
15/04/2022

ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ถนนอรุณอัมรินทร์

15.4.65 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผอ.เขตบางกอกใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารเขต ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศกิจระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการประชาชน หน้าชุมชนปรกอรุณ ถนนอรุณอัมรินทร์

เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ประชาชนที่มาร่วมงานเทศกาลสงกรานต์

#บางกอกใหญ่ใส่ใจไม่ละเลยวันหยุดเราไม่หยุดดูแลความปลอดภัยประชาชน
#เทศกิจบางกอกใหญ่ห่วงใยดูแล
#มหานครแห่งความปลอดภัย

ผอ.เขตบางกอกใหญ่ร่วมสืบสานประเพณีนมัสการปิดทอง แห่ผ้าไตรถวายหลวงพ่อเกษร15.4.65 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผอ.เขตบางกอกใหญ่ พร...
15/04/2022

ผอ.เขตบางกอกใหญ่ร่วมสืบสานประเพณีนมัสการปิดทอง แห่ผ้าไตรถวายหลวงพ่อเกษร

15.4.65 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผอ.เขตบางกอกใหญ่ พร้อมผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่เขต ร่วมสืบสานประเพณีนมัสการปิดทอง แห่ผ้าไตรถวายหลวงพ่อเกษร ณ วิหารหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ

โดยช่วงเช้า จัดพิธีบวงสรวงหลวงพ่อเกษร แห่ผ้าไตรถวายหลวงพ่อเกษร รอบวิหารหลวงพ่อเกษร โดย ผอ.เขต เป็นประธานนำแห่ พร้อมคณะ ช่วงบ่ายพิธีเปลี่ยนผ้าไตรและห่มผ้าไตรถวายหลวงพ่อเกษร โดยพระครูวิบูลกิจจานุยุต เจ้าอาวาสวัดท่าพระ พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เจริญพุทธมนต์และประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าไตรห่มองค์หลวงพ่อเกษร

ทั้งนี้ เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 การจัดงานดังกล่าว ไม่มีการจัดมหรสพใดๆ การแจกทานให้ใช้ภาชนะบรรจุอาหารเป็นชุด และขอความร่วมมือใส่หน้ากากป้องกัน และรักษาระยะห่าง

ที่อยู่

Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624570069

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียน ผู้เกี่ยวข้องค่ะ พบว่าทางเดินเท้าริมถนนจรัญสนิทวงศ์ (บริเวณหน้าเทคโนสยาม) อิฐชำรุดหลายจุด อีกทั้งมีเสากั้นเพื่อไม่ให้รถจักรยานยนต์ผ่าน แต่ก็ทำให้ผู้ที่ต้องใช้รถเข็นผ่านไม่ได้เช่นกัน รบกวนดำเนินการแก้ไขด้วยค่ะ แจ้งมาเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ
ขอเบอติดต่อเขตหน่อยค่ะ
รักใคร เชียร์ใคร ส่งแรงใจให้ตัวแทนเขตของท่าน !! #Miss Grand กรุงเทพมหานคร 1.8.2020 นี้รู้ผล #ร่วมเชียร์ ใครจะเป็นตัวแทนเมืองหลวง? ใครอยู่เขตไหน เชียร์ใคร เร่งโหวต ^^ https://www.facebook.com/missgrandbangkok/ #POP POPCORN ตำนานความอร่อย #POP popcorn for delivery #BossProgressGroup #มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร #เจิดจรัสในสไตล์คุณ #มิสแกรนด์ไทยแลนด์ #MissGrandThailand2020 🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿 สนใจ ID : popcorn_delivery IG : 1952popcorn_delivery โทร : 082-9546564 https://www.facebook.com/POP-popcorn-for-delivery-100902398233783/
ประกาศตามหาคนหายครับ Thanyaphon Kwang ชื่อเล่น ชื่อน้องกวางได้หายตัวไป ติดต่อไม่ได้ เบอร์โทรติด ไลน์ติด แชทเฟสบุ๊คออนไลน์ แต่ไม่ตอบรับ ใครเป็นญาติ แฟน เพื่อน ผู้ใกล้ชิด รบกวนติดต่อกลับหาผมด้วยครับ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่เขตบางกอกใหญ่ที่วันนี้เข้ามาดูแลชุมชนของเราแล้ว 📌คลองวัดเจ้ามูล
ชาวบ้านแถวนี้เขาเหม็นกลิ่นน้ำที่เน่ากับยุงที่เยอะมากครับ #คลองวัดเจ้ามูล ไม่น่าทำเลยครับฝายเมื่อก่อนน้ำไม่เน่าเลยครับ
ครับ
🤔เมื่อไหร่จะเข้ามาดูครับ ยุงเยอะ น้ำเน่า ครับ #คลองวัดเจ้ามูล
แจ้งไปไม่เห็นมีหน่วยงานเข้ามาดูเลยครับ ต้องแต่มาสร้างก็ไม่เห็นมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเลยครับ ขยะวัชพืชมากองกันอยู่ตรงนี้จนฝายที่สร้างใว้ไม่แข็งแรงพังครับ น้ำเน่าเสีย ยุงเยอะมาก พิกัด: ปลายคลองวัดเจ้ามูล
แนวกันที่ขยะเขตบางกอกใหญ่มาทำใว้ตอนนี้ชำรุดแล้วเนื่องจากกั้นใว้แล้วก็ทำให้ขยะวัชพืชต่างๆไหลออกไม่ใด้ และน้ำเน่าเสีย ยุงเยอะ รูปรายละเอียดต่างๆอยู่ในช่องแสดงความคิดเห็น พิกัด คลองวัดเจ้ามูล อันชุดปลายเขื่อน เกือบปากคลองบางหลวง (ชาวบ้านให้ผมเป็นธุระร้องเรียนให้)
มีประโยนช์ต่อประชาชนครับ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาที่ทำงานแบบไม่กลัวว่าจะสกปรกรึไม่สกปรกเมื่อวานที่มีรถชนคนตาย