ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบั

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบั This is the official page of NIDA Consulting Center. ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมลักษณะบริการวิชาการ 2 ประเภทหลัก คือ
(1) บริการด้านที่ปรึกษา
(2) บริการด้านวิจัย

ซึ่งลักษณะการให้บริการนี้อาจมีเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของหน่วยงานที่มาขอรับบริการหรือตามลักษณะการให้บริการที่อาจารย์ นักวิจัย พิจารณาพัฒนาขึ้นมาในแต่ละงานที่ให้บริการ

นโยบายการบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ คือ มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการสามารถได้รับบริการทางวิชาการที่ตรงประเด็นของความต้องการ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ผลิตผลงานบริการที่มีคุณภาพสูง และนำเสนอได้รวดเร็ว ทำให้ผู้รับบริการมีความพอใจสูงสุด

เปิดเหมือนปกติ

📣 ศูนย์บริการวิชาการ นิด้า มีความเป็นมาอย่างไรและให้บริการอะไรบ้าง หาคำตอบได้ใน E-Brochure คลิกที่นี่ >>👉 https://online...
08/07/2021

📣 ศูนย์บริการวิชาการ นิด้า มีความเป็นมาอย่างไร
และให้บริการอะไรบ้าง หาคำตอบได้ใน E-Brochure
คลิกที่นี่ >>👉 https://online.pubhtml5.com/sdpf/uppr/#p=1
---------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

📣 ศูนย์บริการวิชาการ นิด้า มีความเป็นมาอย่างไร
และให้บริการอะไรบ้าง หาคำตอบได้ใน E-Brochure
คลิกที่นี่ >>👉 https://online.pubhtml5.com/sdpf/uppr/#p=1
---------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

โครงการพัฒนาส่วนราชการรูปแบบเฉพาะโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก-----------------------------------------------------...
06/07/2021

โครงการพัฒนาส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก

-----------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการศึกษารูปแบบเฉพาะที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งเป็นกลไกในการสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

การศึกษาในครั้งนี้จะนำไปสู่ภาพรวมที่ชัดเจนสำหรับมุมมอง แนวคิดเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของภาครัฐที่เปลี่ยนไป ผ่านการทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษาจากตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ
รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงแนวโน้มและทิศทางของบทบาทภาครัฐและการงานราชการในอนาคต ซึ่งนำไปสู่แนวทางการเปลี่ยนแปลงภารกิจของภาครัฐเพื่อสอดคล้องต่อสภาวการณ์และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ โครงการพัฒนาส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ เป็นแนวทางในการปรับบทบาท และ ภารกิจของส่วนราชการรูปแบบเฉพาะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อกำหนดแนวทาง และกลไก
ในการดำเนินงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง เสนอแนะแนวทาง ให้ข้อมูลที่สะท้อนถึงแนวโน้มและความเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้การมุ่งเป้าสู่ทิศทางของภาครัฐในอนาคต
ผ่านการปรับบทบาทและภารกิจภาครัฐอย่างเหมาะสม ย่อมนำไปสู่การเกิดความเชื่อมั่นสาธารณะ (Public Trust) ในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

-----------------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

http://consult.nida.ac.th

โครงการพัฒนาส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก

-----------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการศึกษารูปแบบเฉพาะที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งเป็นกลไกในการสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

การศึกษาในครั้งนี้จะนำไปสู่ภาพรวมที่ชัดเจนสำหรับมุมมอง แนวคิดเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของภาครัฐที่เปลี่ยนไป ผ่านการทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษาจากตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ
รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงแนวโน้มและทิศทางของบทบาทภาครัฐและการงานราชการในอนาคต ซึ่งนำไปสู่แนวทางการเปลี่ยนแปลงภารกิจของภาครัฐเพื่อสอดคล้องต่อสภาวการณ์และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ โครงการพัฒนาส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ เป็นแนวทางในการปรับบทบาท และ ภารกิจของส่วนราชการรูปแบบเฉพาะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อกำหนดแนวทาง และกลไก
ในการดำเนินงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง เสนอแนะแนวทาง ให้ข้อมูลที่สะท้อนถึงแนวโน้มและความเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้การมุ่งเป้าสู่ทิศทางของภาครัฐในอนาคต
ผ่านการปรับบทบาทและภารกิจภาครัฐอย่างเหมาะสม ย่อมนำไปสู่การเกิดความเชื่อมั่นสาธารณะ (Public Trust) ในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

-----------------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

http://consult.nida.ac.th

OUTCOME MAPPINGแผนที่ผลลัพธ์ เป็นเครื่องมือในการวางแผนการดำเนินงานติดตาม และประเมินผล เพื่อให้ได้ผลของงานตามเป้าหมายที่ต...
02/07/2021

OUTCOME MAPPING
แผนที่ผลลัพธ์
เป็นเครื่องมือในการวางแผนการดำเนินงานติดตาม และประเมินผล
เพื่อให้ได้ผลของงานตามเป้าหมายที่ต้องการ ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้

1. การออกแบบเจตนารมณ์
คือ การสร้างเป้าหมายร่วมกัน เพื่อตอบคำถาม
Why, Who, What,และ How
ด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ ระบุผู้เกี่ยวข้อง กำหนดผลลัพธ์
เกณฑ์บ่งชี้ แผนยุทธศาสตร์ และวิธีดำเนินงาน

2. การติดตามผลลัพธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงาน
คือ การประเมินตนเอง ด้วยการจัดลำดับ การติดตามการทำงาน
บันทึกผลลัพธ์ แผนยุทธศาสตร์ และการดำเนินงาน

3. การจัดทำแผนการประเมินผล
คือ การรวบรวมและประเมินผล ด้วยการจัดลำดับความสำคัญ
และสร้างแผนการประเมินผล

ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ได้นำเครื่องมือ “Outcome Mapping” นี้
มาเป็นส่วนหนึ่งในการบริการวิชาการให้แก่หลายหน่วยงาน
เพื่อให้โครงการนั้น ๆ ได้รับการวางแผน ติดตาม และประเมินผล
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการวิชาการ

ติดต่อขอรับบริการวิชาการได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร 0-2727-3802-5 อีเมล [email protected]
http://consult.nida.ac.th

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

OUTCOME MAPPING
แผนที่ผลลัพธ์
เป็นเครื่องมือในการวางแผนการดำเนินงานติดตาม และประเมินผล
เพื่อให้ได้ผลของงานตามเป้าหมายที่ต้องการ ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้

1. การออกแบบเจตนารมณ์
คือ การสร้างเป้าหมายร่วมกัน เพื่อตอบคำถาม
Why, Who, What,และ How
ด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ ระบุผู้เกี่ยวข้อง กำหนดผลลัพธ์
เกณฑ์บ่งชี้ แผนยุทธศาสตร์ และวิธีดำเนินงาน

2. การติดตามผลลัพธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงาน
คือ การประเมินตนเอง ด้วยการจัดลำดับ การติดตามการทำงาน
บันทึกผลลัพธ์ แผนยุทธศาสตร์ และการดำเนินงาน

3. การจัดทำแผนการประเมินผล
คือ การรวบรวมและประเมินผล ด้วยการจัดลำดับความสำคัญ
และสร้างแผนการประเมินผล

ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ได้นำเครื่องมือ “Outcome Mapping” นี้
มาเป็นส่วนหนึ่งในการบริการวิชาการให้แก่หลายหน่วยงาน
เพื่อให้โครงการนั้น ๆ ได้รับการวางแผน ติดตาม และประเมินผล
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการวิชาการ

ติดต่อขอรับบริการวิชาการได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร 0-2727-3802-5 อีเมล [email protected]
http://consult.nida.ac.th

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

โครงการพัฒนาระบบการนัดตรวจ ระบบคิว และการรายงานผลการตรวจโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์ -----------------------...
29/06/2021

โครงการพัฒนาระบบการนัดตรวจ ระบบคิว และการรายงานผลการตรวจ

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

----------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบของการบริการทางการแพทย์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ทำให้โรงพยาบาลต้องเผชิญกับสถานการณ์ผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก การพัฒนาระบบคิวช่วยทำให้การบริหารจัดการ การนัดตรวจและการรายงานผลการตรวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบนี้สามารถนำไปใช้ในโรงพยาบาลเครือข่ายได้มากกว่า 100 โรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ การพัฒนาและการออกแบบระบบคิวแบบ Open Core System สามารถทำให้โรงพยาบาลอื่นๆ นำระบบดังกล่าวมาใช้งานได้อย่างง่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

-----------------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

http://consult.nida.ac.th/

โครงการพัฒนาระบบการนัดตรวจ ระบบคิว และการรายงานผลการตรวจ

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

----------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบของการบริการทางการแพทย์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ทำให้โรงพยาบาลต้องเผชิญกับสถานการณ์ผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก การพัฒนาระบบคิวช่วยทำให้การบริหารจัดการ การนัดตรวจและการรายงานผลการตรวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบนี้สามารถนำไปใช้ในโรงพยาบาลเครือข่ายได้มากกว่า 100 โรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ การพัฒนาและการออกแบบระบบคิวแบบ Open Core System สามารถทำให้โรงพยาบาลอื่นๆ นำระบบดังกล่าวมาใช้งานได้อย่างง่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

-----------------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

http://consult.nida.ac.th/

โครงการพยากรณ์วัตถุดิบที่ต้องใช้ในแต่ละวัน การสร้างระบบแนะนำเมนูอาหารให้แก่ลูกค้า และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของพ...
22/06/2021

โครงการพยากรณ์วัตถุดิบที่ต้องใช้ในแต่ละวัน การสร้างระบบแนะนำเมนูอาหารให้แก่ลูกค้า และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

โดยอาจารย์ ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร

---------------------------------------------------------

จุดเด่นของโครงการและความน่าสนใจคือการนำแนวทางของวิทยาการข้อมูลมาใช้แก้ปัญหาด้านธุรกิจจริงโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ขององค์กร ความท้าทายอยู่ที่ข้อมูลขององค์กรที่ไม่ได้มีความสมบูรณ์และยังมีหลายส่วนที่ไม่มีข้อมูลให้นำมาประยุกต์ใช้ทำให้ต้องพยายามหาแนวทางที่จะอนุมาณและปรับอัลกอริทึมการประมวลผลให้เหมาะสมกับข้อมูลที่มีและข้อมูลที่ไม่มี โดยองค์ความรู้ใหม่ที่ได้มี 3 ส่วนด้วยกัน คือ

1. การประยุกต์ทำระบบแนะนำเมนูอาหารสำหรับลูกค้าใหม่โดยการอนุมาณจากข้อมูลผสมของลูกค้าเก่า

2. การประยุกต์การวิเคราะห์วิดีโอเพื่อวัดคุณภาพการให้บริการโดยการตรวจจับพนักงานและเวลาที่ให้บริการ

3. การประยุกต์เทคนิค Reinforcement Learning (RL) หรือ การเรียนแบบเสริมกำลังเพื่อเรียนรู้การสั่งวัตถุดิบให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด

การประยุกต์ใช้ดังกล่าว ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรและยังสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ด้านวิทยาการข้อมูลไปเพื่อพัฒนาเพิ่มเติมได้

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ องค์กรควรที่จะวางแผนกลยุทธ์ให้ชัดเจนว่าข้อมูลใดบ้างที่ควรจะเก็บและพัฒนาแนวทางที่จะจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้น เพื่อจะสามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นองค์กรควรจะมีกลยุทธ์ที่จะพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้เก็บไว้แล้วนั้นได้มีการนำมาใช้วิเคราะห์อะไรและอย่างไรบ้าง

---------------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

http://consult.nida.ac.th/

โครงการพยากรณ์วัตถุดิบที่ต้องใช้ในแต่ละวัน การสร้างระบบแนะนำเมนูอาหารให้แก่ลูกค้า และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

โดยอาจารย์ ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร

---------------------------------------------------------

จุดเด่นของโครงการและความน่าสนใจคือการนำแนวทางของวิทยาการข้อมูลมาใช้แก้ปัญหาด้านธุรกิจจริงโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ขององค์กร ความท้าทายอยู่ที่ข้อมูลขององค์กรที่ไม่ได้มีความสมบูรณ์และยังมีหลายส่วนที่ไม่มีข้อมูลให้นำมาประยุกต์ใช้ทำให้ต้องพยายามหาแนวทางที่จะอนุมาณและปรับอัลกอริทึมการประมวลผลให้เหมาะสมกับข้อมูลที่มีและข้อมูลที่ไม่มี โดยองค์ความรู้ใหม่ที่ได้มี 3 ส่วนด้วยกัน คือ

1. การประยุกต์ทำระบบแนะนำเมนูอาหารสำหรับลูกค้าใหม่โดยการอนุมาณจากข้อมูลผสมของลูกค้าเก่า

2. การประยุกต์การวิเคราะห์วิดีโอเพื่อวัดคุณภาพการให้บริการโดยการตรวจจับพนักงานและเวลาที่ให้บริการ

3. การประยุกต์เทคนิค Reinforcement Learning (RL) หรือ การเรียนแบบเสริมกำลังเพื่อเรียนรู้การสั่งวัตถุดิบให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด

การประยุกต์ใช้ดังกล่าว ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรและยังสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ด้านวิทยาการข้อมูลไปเพื่อพัฒนาเพิ่มเติมได้

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ องค์กรควรที่จะวางแผนกลยุทธ์ให้ชัดเจนว่าข้อมูลใดบ้างที่ควรจะเก็บและพัฒนาแนวทางที่จะจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้น เพื่อจะสามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นองค์กรควรจะมีกลยุทธ์ที่จะพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้เก็บไว้แล้วนั้นได้มีการนำมาใช้วิเคราะห์อะไรและอย่างไรบ้าง

---------------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

http://consult.nida.ac.th/

3D Ped Burn Resuscitationแอปพลิเคชันประเมินการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟไหม้ผ่านระบบประมวลผล 3 มิติ 360 องศ...
17/06/2021

3D Ped Burn Resuscitation

แอปพลิเคชันประเมินการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟไหม้ผ่านระบบประมวลผล 3 มิติ 360 องศา มีขั้นตอนดังนี้

1. ใส่น้ำหนักส่วนสูงและข้อมูลคนไข้ลงไปเพื่อคำนวณดัชนีมวลกาย

2. เมื่อทราบดัชนีมวลกาย แอปพลิเคชันจะสร้างรูปร่าง 3D Model
ที่ใกล้เคียงออกมา

3. แพทย์สามารถใช้นิ้วระบายพื้นที่ผิว ที่ได้รับความเสียหายจากการ
ถูกไฟไหม้ในแอปพลิเคชันได้ทันที

4. แอปพลิเคชันจะคำนวณปริมาณการให้น้ำเกลือ การให้อาหาร และแนวทางการรักษาผู้ป่วย

ผศ.ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธ์ ได้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ และปัจจุบันได้ถูกนำไปใช้จริงแผนกในไฟไหม้ของโรงพยาบาลหลายแห่ง ทำให้แพทย์ดูแล
ผู้ป่วยไฟไหม้ได้แม่นยำและรวดเร็วขึ้น

ติดต่อขอรับบริการวิชาการได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร 0-2727-3802-5 อีเมล [email protected]
http://consult.nida.ac.th
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

3D Ped Burn Resuscitation

แอปพลิเคชันประเมินการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟไหม้ผ่านระบบประมวลผล 3 มิติ 360 องศา มีขั้นตอนดังนี้

1. ใส่น้ำหนักส่วนสูงและข้อมูลคนไข้ลงไปเพื่อคำนวณดัชนีมวลกาย

2. เมื่อทราบดัชนีมวลกาย แอปพลิเคชันจะสร้างรูปร่าง 3D Model
ที่ใกล้เคียงออกมา

3. แพทย์สามารถใช้นิ้วระบายพื้นที่ผิว ที่ได้รับความเสียหายจากการ
ถูกไฟไหม้ในแอปพลิเคชันได้ทันที

4. แอปพลิเคชันจะคำนวณปริมาณการให้น้ำเกลือ การให้อาหาร และแนวทางการรักษาผู้ป่วย

ผศ.ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธ์ ได้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ และปัจจุบันได้ถูกนำไปใช้จริงแผนกในไฟไหม้ของโรงพยาบาลหลายแห่ง ทำให้แพทย์ดูแล
ผู้ป่วยไฟไหม้ได้แม่นยำและรวดเร็วขึ้น

ติดต่อขอรับบริการวิชาการได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร 0-2727-3802-5 อีเมล [email protected]
http://consult.nida.ac.th
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

โครงการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โดยศาสตราจารย์ พัชนี...
15/06/2021

โครงการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยศาสตราจารย์ พัชนี เชยจรรยา

-----------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ในประเด็นที่เป็นวาระแห่งชาติ คือการประเมินผลการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อปรับแผนการใช้สื่อ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในสภาวะวิกฤติของประเทศได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัด จุดเด่น จุดด้อย ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีส่วนสำคัญทั้งที่เป้นการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง คือระดับประเทศชาติ สังคมในขณะเดียวกัน ในระดับองค์กร นำไปเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมประชาสัมพันธ์

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ ได้รับรู้ผลการปฏิบัติงานในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ของชาติ ทั้งในสถานกาณ์ปกติและสภาวะวิกฤติของชาติ โดยสื่อหลักและสื่อสนับสนุนต่าง ๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับภูมิภาคและทั่วประเทศ

-----------------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

http://consult.nida.ac.th/

โครงการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยศาสตราจารย์ พัชนี เชยจรรยา

-----------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ในประเด็นที่เป็นวาระแห่งชาติ คือการประเมินผลการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อปรับแผนการใช้สื่อ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในสภาวะวิกฤติของประเทศได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัด จุดเด่น จุดด้อย ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีส่วนสำคัญทั้งที่เป้นการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง คือระดับประเทศชาติ สังคมในขณะเดียวกัน ในระดับองค์กร นำไปเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมประชาสัมพันธ์

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ ได้รับรู้ผลการปฏิบัติงานในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ของชาติ ทั้งในสถานกาณ์ปกติและสภาวะวิกฤติของชาติ โดยสื่อหลักและสื่อสนับสนุนต่าง ๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับภูมิภาคและทั่วประเทศ

-----------------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

http://consult.nida.ac.th/

โครงการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี เสนาส...
08/06/2021

โครงการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

โดยศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี เสนาสุ

-----------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ) ของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีบัญชี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามกำหนดระยะเวลา สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. จึงเห็นควรดำเนินโครงการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุนฯ

จนเกิดเป็นคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร ที่องค์กรต่าง ๆ สามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการจัดทำเป็นคู่มือขององค์กรตนเองได้ในอนาคต

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ โดยคู่มือนี้ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การบริหารงานกองทุนการบริหารความเสี่ยง กรอบแนวคิด นโยบายและวัตถุประสงค์ กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การระบุระดับความรุนแรงและการจัดลำดับความเสี่ยง การกำหนดและการคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง การกำหนดแผนงานและดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

-----------------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

http://consult.nida.ac.th/

โครงการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

โดยศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี เสนาสุ

-----------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ) ของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีบัญชี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามกำหนดระยะเวลา สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. จึงเห็นควรดำเนินโครงการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุนฯ

จนเกิดเป็นคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร ที่องค์กรต่าง ๆ สามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการจัดทำเป็นคู่มือขององค์กรตนเองได้ในอนาคต

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ โดยคู่มือนี้ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การบริหารงานกองทุนการบริหารความเสี่ยง กรอบแนวคิด นโยบายและวัตถุประสงค์ กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การระบุระดับความรุนแรงและการจัดลำดับความเสี่ยง การกำหนดและการคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง การกำหนดแผนงานและดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

-----------------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

http://consult.nida.ac.th/

Emo-meter เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์การในระดับตัวบุคคล  แบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้1.ใช้วัดระดับตัวบุคคลเพื่อสะท้อนคว...
04/06/2021

Emo-meter เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์การในระดับตัวบุคคล
แบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้

1.ใช้วัดระดับตัวบุคคลเพื่อสะท้อนความอยู่ดีมีสุข และความผูกพันของบุคลากร ประกอบด้วย

1.1 Well-Being รู้สึกว่าได้รับการดูแลจากองค์การเป็นอย่างดี อยากที่จะอยู่กับองค์การนี้ไปอีกนาน

1.2 Belonging รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแห่งนี้

1.3 Doing the Best ตั้งใจทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทความสามารถ
ในการทำงานอย่างเต็มที่

2.ใช้วัดระดับการรับรู้ต่อปัจจัยสนับสนุนจากองค์การ ประกอบด้วย

2.1 Hygiene Factors ปัจจัยที่นำไปสู่การลาออก ไม่รู้สึกผูกพัน
หากบุคลากรไม่ได้รับความพึงพอใจ

2.2 Motivator Factors ปัจจัยที่นำไปสู่การมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ หากบุคลากรได้รับความพึงพอใจ

2.3 Workplace culture ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบความคิด ความรู้สึก และการตอบสนองของบุคลากรภายในองค์การ

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ได้นำเครื่องมือ Emo-meter ไปใช้ในการสำรวจความผูกพันของบุคลากรภายในองค์การ เพื่อนำเสนอผลออกมาใน 5 มิติ ได้แก่

1) ภาพรวม 2) ช่วงวัย อายุ 3) วิชาชีพ 4) พื้นที่ปฏิบัติงาน 5) อื่น ๆ
ที่องค์การต้องการศึกษา โดยผลการศึกษาสามารถนำไปใช้ในการวางแผน
สำหรับอนาคต ในการดูแลบุคลากรขององค์การได้อย่างตรงจุด
ดูแลให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจกับองค์การ
พร้อมที่จะปฏิบัติงาน อุทิศตนให้กับงานและเป็นที่พึ่งขององค์การได้

ติดต่อขอรับบริการวิชาการได้ที่

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โทร 0-2727-3802-5 อีเมล [email protected]

http://consult.nida.ac.th

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

Emo-meter เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์การในระดับตัวบุคคล
แบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้

1.ใช้วัดระดับตัวบุคคลเพื่อสะท้อนความอยู่ดีมีสุข และความผูกพันของบุคลากร ประกอบด้วย

1.1 Well-Being รู้สึกว่าได้รับการดูแลจากองค์การเป็นอย่างดี อยากที่จะอยู่กับองค์การนี้ไปอีกนาน

1.2 Belonging รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแห่งนี้

1.3 Doing the Best ตั้งใจทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทความสามารถ
ในการทำงานอย่างเต็มที่

2.ใช้วัดระดับการรับรู้ต่อปัจจัยสนับสนุนจากองค์การ ประกอบด้วย

2.1 Hygiene Factors ปัจจัยที่นำไปสู่การลาออก ไม่รู้สึกผูกพัน
หากบุคลากรไม่ได้รับความพึงพอใจ

2.2 Motivator Factors ปัจจัยที่นำไปสู่การมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ หากบุคลากรได้รับความพึงพอใจ

2.3 Workplace culture ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบความคิด ความรู้สึก และการตอบสนองของบุคลากรภายในองค์การ

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ได้นำเครื่องมือ Emo-meter ไปใช้ในการสำรวจความผูกพันของบุคลากรภายในองค์การ เพื่อนำเสนอผลออกมาใน 5 มิติ ได้แก่

1) ภาพรวม 2) ช่วงวัย อายุ 3) วิชาชีพ 4) พื้นที่ปฏิบัติงาน 5) อื่น ๆ
ที่องค์การต้องการศึกษา โดยผลการศึกษาสามารถนำไปใช้ในการวางแผน
สำหรับอนาคต ในการดูแลบุคลากรขององค์การได้อย่างตรงจุด
ดูแลให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจกับองค์การ
พร้อมที่จะปฏิบัติงาน อุทิศตนให้กับงานและเป็นที่พึ่งขององค์การได้

ติดต่อขอรับบริการวิชาการได้ที่

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โทร 0-2727-3802-5 อีเมล [email protected]

http://consult.nida.ac.th

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

ที่อยู่

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-727-3803-5

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูด ความชื้น..เก็บรักษาชิ้นงานวิจัย.งานตัวอย่าง.สารเคมี.กล้อง เลนส์.เครื่องมือ..ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุงาน.ไม่ เสื่อมคุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
มาสมัครร่วมงานกับเรานะ