ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบั

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบั This is the official page of NIDA Consulting Center. ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมลักษณะบริการวิชาการ 2 ประเภทหลัก คือ
(1) บริการด้านที่ปรึกษา
(2) บริการด้านวิจัย

ซึ่งลักษณะการให้บริการนี้อาจมีเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของหน่วยงานที่มาขอรับบริการหรือตามลักษณะการให้บริการที่อาจารย์ นักวิจัย พิจารณาพัฒนาขึ้นมาในแต่ละงานที่ให้บริการ

นโยบายการบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ คือ มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการสามารถได้รับบริการทางวิชาการที่ตรงประเด็นของความต้องการ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ผลิตผลงานบริการที่มีคุณภาพสูง และนำเสนอได้รวดเร็ว ทำให้ผู้รับบริการมีความพอใจสูงสุด

เปิดเหมือนปกติ

โครงการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)...
09/11/2021

โครงการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิพุธ อ่องสกุล
---------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศประกอบกับการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย รวมถึงเพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2563 และผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน

มีการนำเอาทฤษฎีและองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและประเมินผล นำไปประยุกต์ใช้กับผลการศึกษา ทำให้สามารถนำเสนอเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานและการบริหารจัดการขององค์กรไห้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น รวมทั้งผลประเมินกองทุนฯ ในปี 2563 มีผลการประเมินสูงขึ้นจากปี 2562

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำเอาผลที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อสร้างแนวทางในการบริหารงานพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของกองทุนฯในฐานะหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของไทยได้ในหลากหลายมิติ อีกทั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่มีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

---------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

โครงการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิพุธ อ่องสกุล
---------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศประกอบกับการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย รวมถึงเพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2563 และผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน

มีการนำเอาทฤษฎีและองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและประเมินผล นำไปประยุกต์ใช้กับผลการศึกษา ทำให้สามารถนำเสนอเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานและการบริหารจัดการขององค์กรไห้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น รวมทั้งผลประเมินกองทุนฯ ในปี 2563 มีผลการประเมินสูงขึ้นจากปี 2562

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำเอาผลที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อสร้างแนวทางในการบริหารงานพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของกองทุนฯในฐานะหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของไทยได้ในหลากหลายมิติ อีกทั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่มีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

---------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

#การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน หรือ Transit-oriented Development (TOD) นั้น เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างชา...
04/11/2021

#การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน หรือ Transit-oriented Development (TOD) นั้น เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาจราจร พัฒนาเศรษฐกิจ และลดมลภาวะแล้ว ยังมีผลสำคัญต่อความอยู่ดีมีสุขของผู้อยู่อาศัยอีกด้วย

แนวคิดนี้ ปีเตอร์ คาลธอร์ป (Peter Calthorpe)ได้ริเริ่มกล่าวถึงไว้ในหนังสือ The Next American Metropolis ซึ่งตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2536 จากนั้น นานาประเทศได้นำแนวคิดนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบท

สำหรับในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลได้มีมติให้กำหนดรูปแบบการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเมืองอย่างไร้ทิศทางและพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โดยมอบหมายให้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ TOD และขับเคลื่อนการนำแนวคิด TOD ไปใช้ในระดับประเะทศ

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้หนึ่งซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการนำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ติดต่อขอรับบริการวิชาการได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร 0-2727-3802-5 อีเมล [email protected]
http://consult.nida.ac.th
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC #TOD

ที่มาของข้อมูล
http://www.thailandtod.com/

http://www.urbanwhy.com/2016/12/20/transit-oriented-development/

#การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน หรือ Transit-oriented Development (TOD) นั้น เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาจราจร พัฒนาเศรษฐกิจ และลดมลภาวะแล้ว ยังมีผลสำคัญต่อความอยู่ดีมีสุขของผู้อยู่อาศัยอีกด้วย

แนวคิดนี้ ปีเตอร์ คาลธอร์ป (Peter Calthorpe)ได้ริเริ่มกล่าวถึงไว้ในหนังสือ The Next American Metropolis ซึ่งตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2536 จากนั้น นานาประเทศได้นำแนวคิดนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบท

สำหรับในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลได้มีมติให้กำหนดรูปแบบการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเมืองอย่างไร้ทิศทางและพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โดยมอบหมายให้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ TOD และขับเคลื่อนการนำแนวคิด TOD ไปใช้ในระดับประเะทศ

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้หนึ่งซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการนำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ติดต่อขอรับบริการวิชาการได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร 0-2727-3802-5 อีเมล [email protected]
http://consult.nida.ac.th
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC #TOD

ที่มาของข้อมูล
http://www.thailandtod.com/

http://www.urbanwhy.com/2016/12/20/transit-oriented-development/

โครงการการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. ประจำปี 2563โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศ...
02/11/2021

โครงการการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. ประจำปี 2563
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
---------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการสำรวจความพึงพอใจทั้งในส่วนของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. เนื่องจากโครงสร้างของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย มีความท้าทายในการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ ซึ่งโครงการนี้มีการประยุกต์ใช้ความคิดเห็นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จ่ายไฟสะท้อนกลับมาแทน

ตัวดัชนีชี้วัดต่าง ๆ ที่ใช้วัดเพื่อเปรียบเทียบให้สามารถสะท้อนถึงความเหมาะสมของระดับความพึงพอใจได้นั้น ก็ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง โดยจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการชี้วัดเนื่องจากลักษณะของอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ขายรายเดียว

ผลการศึกษาที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ให้หน่วยงาน กฟผ. ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานและนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาการดำเนินการต่อไป เมื่อเปรียบเทียบค่าความคาดหวังและค่าความพึงพอใจ พบว่า ค่าดังกล่าวค่อนข้างคงที่และปรับลดลงเล็กน้อย โดยจากการทำการสัมภาษณ์กลุ่มยังพบอีกว่า กฟผ. นั้นยังมีประเด็นที่จะต้องพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต

---------------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

โครงการการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. ประจำปี 2563
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
---------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการสำรวจความพึงพอใจทั้งในส่วนของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. เนื่องจากโครงสร้างของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย มีความท้าทายในการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ ซึ่งโครงการนี้มีการประยุกต์ใช้ความคิดเห็นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จ่ายไฟสะท้อนกลับมาแทน

ตัวดัชนีชี้วัดต่าง ๆ ที่ใช้วัดเพื่อเปรียบเทียบให้สามารถสะท้อนถึงความเหมาะสมของระดับความพึงพอใจได้นั้น ก็ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง โดยจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการชี้วัดเนื่องจากลักษณะของอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ขายรายเดียว

ผลการศึกษาที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ให้หน่วยงาน กฟผ. ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานและนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาการดำเนินการต่อไป เมื่อเปรียบเทียบค่าความคาดหวังและค่าความพึงพอใจ พบว่า ค่าดังกล่าวค่อนข้างคงที่และปรับลดลงเล็กน้อย โดยจากการทำการสัมภาษณ์กลุ่มยังพบอีกว่า กฟผ. นั้นยังมีประเด็นที่จะต้องพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต

---------------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

#ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ (The New Silk Road)เป็นนโยบายทางเศรษฐกิจและการต่างประเทศที่เน้นมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ ถือเป็น...
28/10/2021

#ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ (The New Silk Road)
เป็นนโยบายทางเศรษฐกิจและการต่างประเทศที่เน้นมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ ถือเป็นนโยบายที่น่าจับตามองที่สุดของประะธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และถือเป็นแผนพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกยุคใหม่ ปรากฏในหลายชื่อเรียกที่ต่างกัน ได้แก่ ข้อริเริ่มแถบและเส้นทางของจีน (China’s Belt and Road Initiative) และ โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt, One Road หรือ OBOR Project) แม้ว่าไหมจะไม่ได้เป็นสินค้าที่สำคัญดังเช่นในอดีต แต่การนำชื่อเส้นทางสายไหมกลับมาใช้นั้น เพื่อระลึกถึงนัยยะทางประวัติศาสตร์

ผลสำคัญที่จะเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนนโยบายนี้ คือการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาคยูเรเชียซึ่งครอบคลุมราว 65% ของประชากรโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ และอาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้หนึ่งซึ่งมีประสบการณ์มากมายในการศึกษา วิเคราะห์ เป็นที่ปรึกษา และดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่นี้

ติดต่อขอรับบริการวิชาการได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร 0-2727-3802-5 อีเมล [email protected]
http://consult.nida.ac.th
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

ที่มาของข้อมูล
https://www.lowyinstitute.org/publications/understanding-belt-and-road-initiative

https://www.weforum.org/agenda/2016/06/why-china-is-building-a-new-silk-road/

https://www.the101.world/new-silk-road/

#ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ (The New Silk Road)
เป็นนโยบายทางเศรษฐกิจและการต่างประเทศที่เน้นมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ ถือเป็นนโยบายที่น่าจับตามองที่สุดของประะธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และถือเป็นแผนพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกยุคใหม่ ปรากฏในหลายชื่อเรียกที่ต่างกัน ได้แก่ ข้อริเริ่มแถบและเส้นทางของจีน (China’s Belt and Road Initiative) และ โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt, One Road หรือ OBOR Project) แม้ว่าไหมจะไม่ได้เป็นสินค้าที่สำคัญดังเช่นในอดีต แต่การนำชื่อเส้นทางสายไหมกลับมาใช้นั้น เพื่อระลึกถึงนัยยะทางประวัติศาสตร์

ผลสำคัญที่จะเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนนโยบายนี้ คือการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาคยูเรเชียซึ่งครอบคลุมราว 65% ของประชากรโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ และอาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้หนึ่งซึ่งมีประสบการณ์มากมายในการศึกษา วิเคราะห์ เป็นที่ปรึกษา และดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่นี้

ติดต่อขอรับบริการวิชาการได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร 0-2727-3802-5 อีเมล [email protected]
http://consult.nida.ac.th
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

ที่มาของข้อมูล
https://www.lowyinstitute.org/publications/understanding-belt-and-road-initiative

https://www.weforum.org/agenda/2016/06/why-china-is-building-a-new-silk-road/

https://www.the101.world/new-silk-road/

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์ --------------------------------------...
26/10/2021

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
----------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเช่าซื้อ โดยการใช้ Robot Process Automation, Machine Learning and Artificial Intelligence

เพื่อช่วยในการลดต้นทุนการจัดการและสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มใหม่สำหรับธุรกิจเช่าซื้อ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป องค์กรจึงต้องเร่งปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ การทำวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเช่าซื้อในครั้งนี้ สามารถช่วยลดต้นทุนโดยการใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้นและสร้างโอกาสให้กับธุรกิจใหม่ ๆ ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม สำหรับธุรกิจเช่าซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-----------------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
----------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเช่าซื้อ โดยการใช้ Robot Process Automation, Machine Learning and Artificial Intelligence

เพื่อช่วยในการลดต้นทุนการจัดการและสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มใหม่สำหรับธุรกิจเช่าซื้อ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป องค์กรจึงต้องเร่งปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ การทำวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเช่าซื้อในครั้งนี้ สามารถช่วยลดต้นทุนโดยการใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้นและสร้างโอกาสให้กับธุรกิจใหม่ ๆ ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม สำหรับธุรกิจเช่าซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-----------------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

21/10/2021
NCC Forum The Series EP.4 : การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) และการประเมินความพร้อมขององค์กร

การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) และการประเมินความพร้อมขององค์กร คืออะไร มาหาคำตอบได้ใน NCC Forum The Series EP.4
พบกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จะมาอธิบายถึง การนำพาองค์กรไปถึงยังเป้าหมาย พร้อมทั้งการประเมินความพร้อมขององค์กรในด้านต่าง ๆ
สามารถรับชม คลิป NCC Forum "การจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์" ฉบับเต็มได้ที่ 👇
https://www.youtube.com/watch?v=8Lw8NyXys0c&t=4573s
หรือติดต่อขอรับบริการวิชาการได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร 0-2727-3802-5 อีเมล [email protected]
http://consult.nida.ac.th
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

โครงการสำรวจความผูกพันของบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร --------------------------...
19/10/2021

โครงการสำรวจความผูกพันของบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร
----------------------------------------------------------

จุดเด่นของโครงการนี้ คือ การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับ World Class ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความผูกพัน เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยสามารถดึงดูด รักษา พัฒนาบุคลากรที่เป็นคนเก่ง มีความสามารถสูงให้คงอยู่กับองค์กร

สามารถนำผลการศึกษาของโครงการไปใช้เป็นตัวอย่างให้กับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่ต้องการพัฒนาองค์กรของตนไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงหรือเป็นมหาวิทยาลัยระดับ World Class มีระบบการบริหารและงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ

ข้อสรุปที่สำคัญของโครงการ คือ มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความผูกพันให้กับบุคลากรได้เป็นอย่างดี มีเพียงผลการศึกษาที่สะท้อนการบริหารบางวิทยาเขตที่อาจจะต้องเร่งพัฒนาปัจจัยความผูกพันของบุคลากรบางเรื่องที่เป็น Key Driver ที่ตัวบุคลากรประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น

-----------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.t

โครงการสำรวจความผูกพันของบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร
----------------------------------------------------------

จุดเด่นของโครงการนี้ คือ การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับ World Class ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความผูกพัน เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยสามารถดึงดูด รักษา พัฒนาบุคลากรที่เป็นคนเก่ง มีความสามารถสูงให้คงอยู่กับองค์กร

สามารถนำผลการศึกษาของโครงการไปใช้เป็นตัวอย่างให้กับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่ต้องการพัฒนาองค์กรของตนไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงหรือเป็นมหาวิทยาลัยระดับ World Class มีระบบการบริหารและงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ

ข้อสรุปที่สำคัญของโครงการ คือ มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความผูกพันให้กับบุคลากรได้เป็นอย่างดี มีเพียงผลการศึกษาที่สะท้อนการบริหารบางวิทยาเขตที่อาจจะต้องเร่งพัฒนาปัจจัยความผูกพันของบุคลากรบางเรื่องที่เป็น Key Driver ที่ตัวบุคลากรประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น

-----------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.t

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่หลากหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย นำมาใช้เพื่อเพิ่มความ...
15/10/2021

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่หลากหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย นำมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืน

สำหรับในประเทศไทย เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 ขึ้น ซึ่งได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไว้ดังนี้ "การพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา และการศึกษาวิจัยซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม พื้นฐานทางประวัติศาสตร์การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ การผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม"

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและอาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้หนึ่งซึ่งมีบทบาทในการศึกษากรอบแนวคิดเพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

ติดต่อขอรับบริการวิชาการได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร 0-2727-3802-5 อีเมล [email protected]
http://consult.nida.ac.th
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ที่
เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
https://www.cea.or.th/th/home

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่หลากหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย นำมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืน

สำหรับในประเทศไทย เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 ขึ้น ซึ่งได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไว้ดังนี้ "การพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา และการศึกษาวิจัยซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม พื้นฐานทางประวัติศาสตร์การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ การผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม"

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและอาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้หนึ่งซึ่งมีบทบาทในการศึกษากรอบแนวคิดเพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

ติดต่อขอรับบริการวิชาการได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร 0-2727-3802-5 อีเมล [email protected]
http://consult.nida.ac.th
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ที่
เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
https://www.cea.or.th/th/home

ที่อยู่

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-727-3803-5

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูด ความชื้น..เก็บรักษาชิ้นงานวิจัย.งานตัวอย่าง.สารเคมี.กล้อง เลนส์.เครื่องมือ..ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุงาน.ไม่ เสื่อมคุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
มาสมัครร่วมงานกับเรานะ