Clicky

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบั

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบั This is the official page of NIDA Consulting Center. ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมลักษณะบริการวิชาการ 2 ประเภทหลัก คือ
(1) บริการด้านที่ปรึกษา
(2) บริการด้านวิจัย

ซึ่งลักษณะการให้บริการนี้อาจมีเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของหน่วยงานที่มาขอรับบริการหรือตามลักษณะการให้บริการที่อาจารย์ นักวิจัย พิจารณาพัฒนาขึ้นมาในแต่ละงานที่ให้บริการ

นโยบายการบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ คือ มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการสามารถได้รับบริการทางวิชาการที่ตรงประเด็นของความต้องการ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ผลิตผลงานบริการที่มีคุณภาพสูง และนำเสนอได้รวดเร็ว ทำให้ผู้รับบริการมีความพอใจสูงสุด

เปิดเหมือนปกติ

โครงการการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวมระยะที่ 2 (Government at a Glance)โดยรองศาสตราจารย์ พ.ต.ต. ดร.ดน...
22/02/2022

โครงการการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวม
ระยะที่ 2 (Government at a Glance)
โดยรองศาสตราจารย์ พ.ต.ต. ดร.ดนุวศิน เจริญ
---------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการของรัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลแบบเปิด ส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐให้มีศักยภาพและเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านโอกาสและความท้าทาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) รวมทั้งสอดรับกับเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs)

นำบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะที่ได้ต่อการสร้างรัฐบาลแบบเปิดมาวิเคราะห์สภาวการณ์ พร้อมสร้างการรับรู้ของภาคประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐผ่านสื่อสาธารณะ สื่อออนไลน์ และสื่อสังคม ด้วยรูปแบบของการนำเสนอผ่าน Story Video โดยการนำข้าราชการในหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาทำการออกแบบการเปิดเผยข้อมูลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

ข้อสรุปที่สำคัญของโครงการ คือ ทีมงานวิจัยได้นำข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ พร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อมาจัดทำเนื้อหาวิดีโอสร้างการรับรู้ต่อการสร้างรัฐบาลแบบเปิดรวมทั้งจัดทำสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับข้าราชการในหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนออกแบบการเปิดเผยข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของภาครัฐ ในการสร้างรัฐบาลแบบเปิดให้เกิดขึ้นในประเทศสร้างการรับรู้ต่อการสร้างรัฐบาลแบบเปิดและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อการพัฒนาไปสู่รัฐบาลแบบเปิด

---------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

📣📣📣 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ ในกิจกรรม NCC Forum หัว...
10/02/2022

📣📣📣 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ ในกิจกรรม NCC Forum หัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking
(Mastering Design Thinking for Innovation)”
ฟรี ❗️❗️ ไม่มีค่าใช้จ่าย

📌📌📌ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 13.00 - 13.30 น.)
ผ่านระบบ Microsoft Teams และทาง Facebook Live
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มาร่วมเสวนาถึงการพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking การค้นหาแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ ในการเปลี่ยนแปลงองค์กร การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทั้งในภาคธุรกิจและสังคม ได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

โดย วิทยากรทั้ง 4 ท่าน ได้แก่
👦 รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ
🧑‍ รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
👩 อาจารย์ ดร.บงกช เจนจรัสสกุล
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
อาจารย์ประจำ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
👱‍♀️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

✅ลงทะเบียนผ่านการสแกน QR code ในภาพ หรือผ่าน link ด้านล่างนี้ 👇🏻
https://forms.gle/W9VaMhYTkAuqQvGU6

เมื่อการลงทะเบียนได้รับการยืนยันแล้ว ลิงก์สำหรับเข้าร่วมงานผ่าน Microsoft Teams จะถูกส่งไปยังอีเมลที่ระบุไว้ ภายในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามเพิ่มเติม ☎️ โทร 02-727-3804-5
#NCC #NIDAConsultingCenter #ศูนย์บริการวิชาการนิด้า #NIDA
#DesignThinking
http://consult.nida.ac.th

โครงการเสริมสร้างและส่งเสริมการกำหนดนโยบายและกฎหมาย สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ  และวิธีการจัดการรี...
08/02/2022

โครงการเสริมสร้างและส่งเสริมการกำหนดนโยบายและกฎหมาย สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ และวิธีการจัดการรีไซเคิลโลหะอย่างเหมาะสม
โดยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
---------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการกับเศษโลหะตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการรีไซเคิลเศษโลหะ เพื่อร่างกรอบนโยบายและแนวทางด้านเทคนิค (BAT/BEP) ช่วยในการลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) โดยการรีไซเคิลเศษโลหะที่เป็นแหล่งกำเนิดสำคัญ

ผลการสำรวจได้ถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปต่อยอดเพื่อวางแผนหรือเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการลดปริมาณการปลดปล่อยสาร U-POPs

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ นักวิจัย องค์กรเอกชน และประชาชนที่สนใจ มีความตื่นตัวและตระหนักรู้ถึงปัญหาต่อการกำเนิดขึ้นของสาร U-POPs และร่วมกันช่วยลดการปล่อยสารมลพิษดังกล่าว

---------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

✨✨ขอเชิญร่วมสมทบทุนโครงการ “56 บาท 56 ปี สมทบทุนสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ✨✨📣 ขอเชิญชวน...
08/02/2022

✨✨ขอเชิญร่วมสมทบทุนโครงการ
“56 บาท 56 ปี สมทบทุนสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ✨✨

📣 ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังการพัฒนาแบบ Inside Out
ร่วมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้วยการสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน
มุ่งสร้างความรู้คู่คุณธรรม ผลิตผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อเดินทางร่วมกัน
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

📲 โอนเงินเข้าบัญชี สพบ.เงินบริจาคนิด้าเพื่อสังคม หรือผ่านระบบ e-Donation โดยสแกน QR Code สแกน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า‼ ยอดบริจาคจะแจ้งไปยังกรมสรรพากรโดยตรง
โดยไม่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน

📞 กองทุนนิด้าพัฒนา Tel. 082 790 1936
🌐 e-mail : nidafund.nida.ac.th
📱 Line : NIDAFUND

#56บาท56ปีนิด้า #นิด้าพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน #NIDAFUND #NIDA #NIDAThailand

Design Thinkingคือการคิดเชิงออกแบบเป็นกระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบโจทย์ให้ถูกจุดการพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ  เพื่อแก้ไขปั...
03/02/2022

Design Thinking
คือการคิดเชิงออกแบบเป็นกระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบโจทย์ให้ถูกจุดการพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ตั้งไว้ด้วยวิถีทางที่ดีและเหมาะสมที่สุดประกอบด้วย 5 ขั้นตอน

1. Empathize เข้าใจปัญหา
คือ การทำความเข้าใจกับปัญหา เข้าใจปัญหาของผู้ใช้งานและสิ่งที่เรา ต้องการแก้ไข เริ่มด้วยการสังเกตและการสอบถามจากผู้ใช้งานว่า ผู้ใช้งานต้องการอะไร

2. Define กำหนดปัญหาให้ชัดเจน
คือ การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากปัญหาที่พบอธิบายปัญหาของผู้ใช้งาน ออกมาให้ชัดเจนสรุปปัญหาของผู้ใช้งานและตอบโจทย์ให้ได้

3. Ideate ระดมความคิด
คือ การรวบรวมไอเดีย คัดกรองหาไอเดียใหม่ ๆ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ผสมผสานความคิดให้ออกมาเป็นแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบ

4. Prototype สร้างต้นแบบที่เลือก
คือ การสร้างต้นแบบเพื่อใช้ทดสอบก่อนนำไปผลิตจริง เพื่อดูว่าต้นแบบที่สร้างขึ้นสามารถช่วยตอบโจทย์ของผู้ใช้งานได้ดีแค่ไหน

5. Test ทดสอบ
คือ การทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลและประเมินผล แล้วนำเอาผลหรือข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขก่อนการนำไปใช้จริง

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร ได้นำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาสนับสนุนการปฎิบัติงานของภาครัฐ สื่อมวลชน และภาคประชาชน ในการสร้างการรับรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างสร้างสรรค์และถูกต้อง

ติดต่อขอรับบริการวิชาการได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร 0-2727-3802-5 อีเมล [email protected]
http://consult.nida.ac.th
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

ที่มา : https://th.hrnote.asia/
orgdevelopment190702-design-thinking

โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบดิจิทัล ประจำปี 2564โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ------...
01/02/2022

โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบดิจิทัล ประจำปี 2564
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ
---------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการวางแผนและออกแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เป็นแบบดิจิทัล จากเดิมที่มีแค่เแบบกระดาษเพียงเท่านั้น

ส่งผลให้เกิดแนวทางการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม จากการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับใช้เป็นประเภทและรูปแบบที่เหมาะสมกับประชาชนและประเทศไทยมากที่สุด

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ โครงการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบดิจิทัล ประกอบไปด้วยการศึกษา 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวน ประเภทและรูปแบบของสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบดิจิทัล
2. ด้านกฎหมาย ศึกษาและวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบดิจิทัล
3. ด้านสังคม ศึกษาถึงผลกระทบทางสังคม แนวทางแก้ไข หรือมาตรการการลดผลกระทบในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบดิจิทัล
4. ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ศึกษาและออกแบบระบบเทคโนโลยีดิจิทัลระบบเกมสลากแบบดิจิทัลและจัดทำร่างขอบเขตของงาน
5. ด้านความคุ้มค่าของการลงทุน ศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของรวมถึงข้อดีข้อเสียของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบดิจิทัล

---------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

Digital Adoption 📱คือ การปรับตัวทางด้านดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาผสมผสานกับรูปแบบการทำงาน เปิดใจยอมรับนวัตกรรมใ...
28/01/2022

Digital Adoption 📱
คือ การปรับตัวทางด้านดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาผสมผสานกับรูปแบบการทำงาน เปิดใจยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยทำให้องค์กรอยู่รอด แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. Innovators (ผู้บุกเบิก)
คือ กลุ่มนักนวัตกรรม เป็นกลุ่มคนที่เปิดใจยอมรับนวัตกรรม
หรือเทรนด์ใหม่ ๆ ทันที โดยไม่มีความกลัวที่จะลองของใหม่

2. Early Adopters (ผู้นำกระแส)
คือ กลุ่มคนหัวก้าวหน้า เป็นกลุ่มคนที่นำเทรนด์ มีความเป็นผู้นำ
เป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลทางความคิดกับคนอื่น ๆ

3. Early Majority (ผู้ที่อยู่ในกระแส)
คือ กลุ่มคนส่วนใหญ่กลุ่มแรก ๆ เริ่มยอมรับหลังจากที่เป็นกระแส
เป็นกลุ่มคนที่มีความระมัดระวังและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ

4. Late Majority (ผู้ตามกระแส)
คือ กลุ่มคนที่ตามกระแส เริ่มยอมรับเมื่อมีคนใช้เป็นจำนวนมาก
เป็นกลุ่มคน ที่มีความสงสัยและคำนึงถึงผลประโยชน์จากเทคโนโลยี

5. Laggards (ผู้ล้าหลัง)
คือ กลุ่มคนที่ล้าหลัง เปิดใจยอมรับช้าที่สุด จนบางครั้งเทคโนโลยี
ตกรุ่นไปแล้ว เป็นกลุ่มคนที่พึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วและ
ไม่เชื่อใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ และ ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ ได้นำแนวทางการปรับตัวด้านดิจิทัล Digital Adoption มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในการดำเนินงาน การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ติดต่อขอรับบริการวิชาการได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร 0-2727-3802-5 อีเมล [email protected]
http://consult.nida.ac.th
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

ที่มา: ondigitalmarketing.com/
5 Customer Segments of Technology Adoption

ที่อยู่

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เข
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-727-3803-5

เว็บไซต์

http://consult.nida.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📣 ศูนย์บริการวิชาการ 'นิด้า' ขอเชิญร่วมฟังงานสัมมนา "การพัฒนาดัชนีชี้วัด อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ สำหรับประเทศไทย (ระยะที่หนึ่ง)" ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. 📌 ผ่านทางระบบ Microsoft Teams 📌 ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook : NIDA Consulting สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 📞 โทร. 02 727 3804-5 📲 FB : ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 🌐 Website : http://consult.nida.ac.th #NIDAThailand
ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูด ความชื้น..เก็บรักษาชิ้นงานวิจัย.งานตัวอย่าง.สารเคมี.กล้อง เลนส์.เครื่องมือ..ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุงาน.ไม่ เสื่อมคุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
มาสมัครร่วมงานกับเรานะ