ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบั

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบั This is the official page of NIDA Consulting Center. ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมลักษณะบริการวิชาการ 2 ประเภทหลัก คือ
(1) บริการด้านที่ปรึกษา
(2) บริการด้านวิจัย

ซึ่งลักษณะการให้บริการนี้อาจมีเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของหน่วยงานที่มาขอรับบริการหรือตามลักษณะการให้บริการที่อาจารย์ นักวิจัย พิจารณาพัฒนาขึ้นมาในแต่ละงานที่ให้บริการ

นโยบายการบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ คือ มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการสามารถได้รับบริการทางวิชาการที่ตรงประเด็นของความต้องการ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ผลิตผลงานบริการที่มีคุณภาพสูง และนำเสนอได้รวดเร็ว ทำให้ผู้รับบริการมีความพอใจสูงสุด

เปิดเหมือนปกติ

โครงการออกแบบ วิจัย และพัฒนาระบบระดมทุนผ่าน ICO/STOโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์-----------------------------...
25/05/2021

โครงการออกแบบ วิจัย และพัฒนาระบบระดมทุนผ่าน ICO/STO

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

-----------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการแปลงสินทรัพย์ด้านอสังหาริมทรัพย์มาเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อซื้อขายเป็นหน่วยลงทุนย่อย ๆ ได้ในตลาดทั่วโลก ด้วยวิธีการช่วยระดมทุนจากประชาชนด้านอสังหาริมทรัพย์โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ที่กำลังอยู่สภาวะวิกฤติโควิด-19 เพื่อให้มี Cash flow มากขึ้น ในขณะที่สถาบันการเงินไม่มีการปล่อยกู้เกิดขึ้น

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ ในต่างประเทศนั้น สามารถดำเนินการได้โดยง่าย แต่ในประเทศไทยค่อนข้างติดกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ในการทำให้สินทรัพย์แปลงเป็นดิจิทัล และมีขั้นตอนที่ล่าช้าส่งผลให้ไม่สามารถกอบกู้วิกฤติให้ผู้ประกอบการได้ แต่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้้เพราะประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เชื่อตามข่าว
โฆษณาและมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนน้อย ทำให้ ก.ล.ต. ต้องออกมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น

-----------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

http://consult.nida.ac.th/

โครงการออกแบบ วิจัย และพัฒนาระบบระดมทุนผ่าน ICO/STO

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

-----------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการแปลงสินทรัพย์ด้านอสังหาริมทรัพย์มาเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อซื้อขายเป็นหน่วยลงทุนย่อย ๆ ได้ในตลาดทั่วโลก ด้วยวิธีการช่วยระดมทุนจากประชาชนด้านอสังหาริมทรัพย์โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ที่กำลังอยู่สภาวะวิกฤติโควิด-19 เพื่อให้มี Cash flow มากขึ้น ในขณะที่สถาบันการเงินไม่มีการปล่อยกู้เกิดขึ้น

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ ในต่างประเทศนั้น สามารถดำเนินการได้โดยง่าย แต่ในประเทศไทยค่อนข้างติดกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ในการทำให้สินทรัพย์แปลงเป็นดิจิทัล และมีขั้นตอนที่ล่าช้าส่งผลให้ไม่สามารถกอบกู้วิกฤติให้ผู้ประกอบการได้ แต่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้้เพราะประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เชื่อตามข่าว
โฆษณาและมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนน้อย ทำให้ ก.ล.ต. ต้องออกมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น

-----------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

http://consult.nida.ac.th/

การคัดสรรผลิตภัณฑ์เมืองเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาแบรนด์เมือง หรือ City Branding Strategy ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป...
20/05/2021

การคัดสรรผลิตภัณฑ์เมือง

เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาแบรนด์เมือง หรือ City Branding Strategy ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนเมืองนั้นจากการเป็นเพียงสถานที่ตั้ง (Location) ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาผ่านเกณฑ์ที่ครอบคลุมหลายมิติ อาทิ

1. เกณฑ์ด้านมาตรฐานคุณภาพ

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค

2. เกณฑ์ด้านภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ (Identity)
ของเมืองนั้นในผลิตภัณฑ์

3. เกณฑ์ด้านการผสานเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
พร้อมกับผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบรับวิถีชีวิตในปัจจุบัน

4. เกณฑ์ด้านการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
Sustainable Development)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการบูรณาการ
องค์ความรู้หลายแขนงเพื่อมากำหนดมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์

อีกทั้งยังส่งเสริมการนำภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์พร้อมกับการผสานเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่

ติดต่อขอรับบริการวิชาการได้ที่

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โทร 0-2727-3802-5 อีเมล [email protected]

http://consult.nida.ac.th

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

การคัดสรรผลิตภัณฑ์เมือง

เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาแบรนด์เมือง หรือ City Branding Strategy ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนเมืองนั้นจากการเป็นเพียงสถานที่ตั้ง (Location) ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาผ่านเกณฑ์ที่ครอบคลุมหลายมิติ อาทิ

1. เกณฑ์ด้านมาตรฐานคุณภาพ

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค

2. เกณฑ์ด้านภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ (Identity)
ของเมืองนั้นในผลิตภัณฑ์

3. เกณฑ์ด้านการผสานเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
พร้อมกับผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบรับวิถีชีวิตในปัจจุบัน

4. เกณฑ์ด้านการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
Sustainable Development)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการบูรณาการ
องค์ความรู้หลายแขนงเพื่อมากำหนดมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์

อีกทั้งยังส่งเสริมการนำภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์พร้อมกับการผสานเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่

ติดต่อขอรับบริการวิชาการได้ที่

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โทร 0-2727-3802-5 อีเมล [email protected]

http://consult.nida.ac.th

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

โครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ 2563 โด...
18/05/2021

โครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ 2563

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

----------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการประเมินกระบวนการทางานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร เพื่อที่จะทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้รับทุน ที่จะทำให้เห็นว่าองค์กรมีการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ผลการประเมินจะนำไปใช้ในการประเมินการทำงานของผู้จัดการกองทุนและคณะกรรมการบริหารกองทุนและนำไปเสนอต่อรัฐสภา

ซึ่งผลการประเมินกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะนำไปพัฒนากระบวนการทางานในแต่ละขั้นตอนของกองทุน หากพบปัญหาหรืออุปสรรค สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานที่ทำหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนี้ยังทำให้ทราบข้อคิดเห็นจากผู้รับทุน ทั้งนักวิชาชีพสื่อ นักวิชาการ กลุ่มองค์กรในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่ได้รับทุน โดยเฉพาะในมิติการให้บริการและมิติการบริหารจัดการ

ข้อสรุปที่สำคัญ พบว่า ผู้รับทุนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการก่อนการรับทุน ทั้งด้านช่องทางการประกาศด้านทุน ด้านการให้ข้อมูล และช่องทางการส่งข้อมูล ที่ได้รับข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทแอปพลิเคชัน เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่มีความถี่ในการโพสต์ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ผู้รับทุนต้องการให้ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพิ่มระยะเวลาในการยื่นเสนอโครงการมากขึ้นจากเดิมเป็น 1 เดือน เพื่อจะได้มีระยะเวลาในการเตรียมตัวสำหรับโครงการที่ต้องการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่โดยตรงในการทำโครงการ

-----------------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

http://consult.nida.ac.th/

โครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ 2563

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

----------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการประเมินกระบวนการทางานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร เพื่อที่จะทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้รับทุน ที่จะทำให้เห็นว่าองค์กรมีการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ผลการประเมินจะนำไปใช้ในการประเมินการทำงานของผู้จัดการกองทุนและคณะกรรมการบริหารกองทุนและนำไปเสนอต่อรัฐสภา

ซึ่งผลการประเมินกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะนำไปพัฒนากระบวนการทางานในแต่ละขั้นตอนของกองทุน หากพบปัญหาหรืออุปสรรค สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานที่ทำหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนี้ยังทำให้ทราบข้อคิดเห็นจากผู้รับทุน ทั้งนักวิชาชีพสื่อ นักวิชาการ กลุ่มองค์กรในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่ได้รับทุน โดยเฉพาะในมิติการให้บริการและมิติการบริหารจัดการ

ข้อสรุปที่สำคัญ พบว่า ผู้รับทุนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการก่อนการรับทุน ทั้งด้านช่องทางการประกาศด้านทุน ด้านการให้ข้อมูล และช่องทางการส่งข้อมูล ที่ได้รับข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทแอปพลิเคชัน เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่มีความถี่ในการโพสต์ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ผู้รับทุนต้องการให้ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพิ่มระยะเวลาในการยื่นเสนอโครงการมากขึ้นจากเดิมเป็น 1 เดือน เพื่อจะได้มีระยะเวลาในการเตรียมตัวสำหรับโครงการที่ต้องการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่โดยตรงในการทำโครงการ

-----------------------------------------------------------

#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC

http://consult.nida.ac.th/

โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล : การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบต้นแบบของเครื่องมือ/ตัวแบบ สำหรับการติดตามประเมินผลของสำน...
11/05/2021

โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล : การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบต้นแบบของเครื่องมือ/ตัวแบบ สำหรับการติดตามประเมินผลของสำนักงบประมาณรูปแบบใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส

-----------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการออกแบบระบบการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของส่วนราชการในแต่ละไตรมาสตลอดปีงบประมาณ โดยมีกระบวนการเริ่มต้นจากการจัดทำคำของบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ โดยระบบที่ออกแบบใหม่นี้ยังครอบคลุมถึงการติดตามความก้าวหน้า (Progress Analysis) ของการดำเนินการด้วย และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณยังสามารถพิจารณาได้ถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Efficiency Analysis) การวิเคราะห์ประสิทธิผล (Effectiveness Analysis) การวิเคราะห์ความคุ้มค่า (Value of Money) และผลสัมฤทธิ์ (Achievement Analysis) ของการดําเนินงานเพื่อใช้เป็นฐานในการพิจารณางบประมาณในปีถัดไป

สำนักงบประมาณได้ใช้ประโยชน์ของระบบที่ออกแบบใหม่ในการพิจารณาเอกสารคำของบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า นอกจากนี้ยังได้ระบบในการวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในเชิง “สมการการประเมิน” ได้แก่ 1. ความคุ้มค่า 2. ความก้าวหน้า 3. ประสิทธิภาพ 4. ประสิทธิผล และ 5. ผลสัมฤทธิ์ ทำให้สามารถพิจารณาคำของบประมาณของหน่วยรับงบประมาณต่าง ๆ ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ ระบบในการจัดทำงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณหรือหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า ระดับจังหวัด และระดับบูรณาการ มีเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์และสร้างระบบติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการสร้างสมการต้นแบบที่เป็นผลผลิตของโครงการที่ศึกษานี้ได้นําไปสู่การเขียนและพัฒนาโปรแกรมด้านงบประมาณคือ โปรแกรม e-Budgeting และโปรแกรม BB-EvMIS เป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้งานของระบบงบประมาณของประเทศในระยะถัดไป

-----------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล : การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบต้นแบบของเครื่องมือ/ตัวแบบ สำหรับการติดตามประเมินผลของสำนักงบประมาณรูปแบบใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส

-----------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการออกแบบระบบการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของส่วนราชการในแต่ละไตรมาสตลอดปีงบประมาณ โดยมีกระบวนการเริ่มต้นจากการจัดทำคำของบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ โดยระบบที่ออกแบบใหม่นี้ยังครอบคลุมถึงการติดตามความก้าวหน้า (Progress Analysis) ของการดำเนินการด้วย และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณยังสามารถพิจารณาได้ถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Efficiency Analysis) การวิเคราะห์ประสิทธิผล (Effectiveness Analysis) การวิเคราะห์ความคุ้มค่า (Value of Money) และผลสัมฤทธิ์ (Achievement Analysis) ของการดําเนินงานเพื่อใช้เป็นฐานในการพิจารณางบประมาณในปีถัดไป

สำนักงบประมาณได้ใช้ประโยชน์ของระบบที่ออกแบบใหม่ในการพิจารณาเอกสารคำของบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า นอกจากนี้ยังได้ระบบในการวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในเชิง “สมการการประเมิน” ได้แก่ 1. ความคุ้มค่า 2. ความก้าวหน้า 3. ประสิทธิภาพ 4. ประสิทธิผล และ 5. ผลสัมฤทธิ์ ทำให้สามารถพิจารณาคำของบประมาณของหน่วยรับงบประมาณต่าง ๆ ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ ระบบในการจัดทำงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณหรือหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า ระดับจังหวัด และระดับบูรณาการ มีเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์และสร้างระบบติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการสร้างสมการต้นแบบที่เป็นผลผลิตของโครงการที่ศึกษานี้ได้นําไปสู่การเขียนและพัฒนาโปรแกรมด้านงบประมาณคือ โปรแกรม e-Budgeting และโปรแกรม BB-EvMIS เป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้งานของระบบงบประมาณของประเทศในระยะถัดไป

-----------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี-----------------------...
05/05/2021

โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐ
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี
-----------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการนำแนวคิด “ศาสตร์พระราชา” และ Design Thinking มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานรัฐ เพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทำงานของข้าราชการ ในการพัฒนางานบริการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและตระหนักถึงความจำเป็นของการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดกับงานบริการที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (Innovation Team : iTeam) ดำเนินการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐ โดยแบ่งตามผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ได้แก่
1. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นวัตกรรมต้นแบบ คือ ระบบติดตามผู้ผ่านการบำบัดผ่านแอปพลิเคชั่น
2. การให้บริการด้านที่ดิน นวัตกรรมต้นแบบ คือ ระบบการจองคิวรับบริการด้านที่ดินผ่านเว็บไซต์
3. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ นวัตกรรมต้นแบบ คือ คู่มือสิทธิของคนพิการ รู้สิทธิ ชีวิตเปลี่ยน

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ iTeam มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดย iTeam ส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐเป็นประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของข้าราชการและพัฒนางานบริการภาครัฐให้ดีขึ้น นอกจากนี้ iTeam ยังได้ทดลองลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานบริการแต่ละด้าน รวมทั้งประชาชนที่รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ทำให้สามารถรวบรวมปัญหาและนำข้อมูลทั้งหมดมาใช้ในกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมาย จนถึงการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ

-----------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐ
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี
-----------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการนำแนวคิด “ศาสตร์พระราชา” และ Design Thinking มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานรัฐ เพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทำงานของข้าราชการ ในการพัฒนางานบริการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและตระหนักถึงความจำเป็นของการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดกับงานบริการที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (Innovation Team : iTeam) ดำเนินการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐ โดยแบ่งตามผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ได้แก่
1. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นวัตกรรมต้นแบบ คือ ระบบติดตามผู้ผ่านการบำบัดผ่านแอปพลิเคชั่น
2. การให้บริการด้านที่ดิน นวัตกรรมต้นแบบ คือ ระบบการจองคิวรับบริการด้านที่ดินผ่านเว็บไซต์
3. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ นวัตกรรมต้นแบบ คือ คู่มือสิทธิของคนพิการ รู้สิทธิ ชีวิตเปลี่ยน

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ iTeam มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดย iTeam ส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐเป็นประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของข้าราชการและพัฒนางานบริการภาครัฐให้ดีขึ้น นอกจากนี้ iTeam ยังได้ทดลองลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานบริการแต่ละด้าน รวมทั้งประชาชนที่รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ทำให้สามารถรวบรวมปัญหาและนำข้อมูลทั้งหมดมาใช้ในกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมาย จนถึงการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ

-----------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

หน่วยงานราชการมีหน้าที่ดำเนินงานเพื่อบริการประชาชน ขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือคุณภาพชีวิตที่ดีของปร...
29/04/2021

หน่วยงานราชการมีหน้าที่ดำเนินงานเพื่อบริการประชาชน ขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานราชการนั้นมาจากภาษีของประชาชนเป็นหลัก การพัฒนาส่วนราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงถือเป็นสิ่งที่จะส่งผลโดยตรงต่อความอยู่ดีมีสุขของปวงชน

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีส่วนในการนำความรู้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ของสถาบันฯ ไปพัฒนาหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ผ่านโครงการที่หลากหลาย โดยมีโครงการเด่นดังที่ปรากฏใน infographic ต่อไปนี้

ติดตามข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางการติดต่อ ดังนี้
0-2727-3802-5
[email protected]
http://consult.nida.ac.th/
#NCC #NIDAConsultingCenter #ศูนย์บริการวิชาการนิด้า #NIDA

หน่วยงานราชการมีหน้าที่ดำเนินงานเพื่อบริการประชาชน ขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานราชการนั้นมาจากภาษีของประชาชนเป็นหลัก การพัฒนาส่วนราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงถือเป็นสิ่งที่จะส่งผลโดยตรงต่อความอยู่ดีมีสุขของปวงชน

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีส่วนในการนำความรู้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ของสถาบันฯ ไปพัฒนาหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ผ่านโครงการที่หลากหลาย โดยมีโครงการเด่นดังที่ปรากฏใน infographic ต่อไปนี้

ติดตามข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางการติดต่อ ดังนี้
0-2727-3802-5
[email protected]
http://consult.nida.ac.th/
#NCC #NIDAConsultingCenter #ศูนย์บริการวิชาการนิด้า #NIDA

โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์---...
27/04/2021

โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
-----------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทำให้เกิดกรอบทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย ให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม และเกิดการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

การปฏิรูปประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืน โดยประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปเพื่อประสานประโยชน์ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข การพัฒนาการท่องเที่ยว คือการรักษาผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวต่อประเทศในองค์รวม ได้แก่ การเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ กระจายรายได้สู่ประชาชน การแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยการปรับปรุงแผนครั้งนี้ได้คำนึงถึงค่านิยมหลักของการท่องเที่ยวของประเทศ คือ การปรับสมดุลการท่องเที่ยว การเชิดชูวิถีไทยและการเน้น “คน”เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นจุดหมายแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการทุกรูปแบบอย่าง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรในด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก ๆ ภาคส่วน ส่งเสริมวิถีไทยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

-----------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
-----------------------------------------------------------

โครงการนี้เป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทำให้เกิดกรอบทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย ให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม และเกิดการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

การปฏิรูปประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืน โดยประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปเพื่อประสานประโยชน์ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข การพัฒนาการท่องเที่ยว คือการรักษาผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวต่อประเทศในองค์รวม ได้แก่ การเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ กระจายรายได้สู่ประชาชน การแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยการปรับปรุงแผนครั้งนี้ได้คำนึงถึงค่านิยมหลักของการท่องเที่ยวของประเทศ คือ การปรับสมดุลการท่องเที่ยว การเชิดชูวิถีไทยและการเน้น “คน”เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

ข้อสรุปที่สำคัญ คือ การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นจุดหมายแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการทุกรูปแบบอย่าง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรในด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก ๆ ภาคส่วน ส่งเสริมวิถีไทยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

-----------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการวิชาการ #นิด้า #Consult #NIDA #NCC
http://consult.nida.ac.th/

ที่อยู่

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-727-3803-5

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูด ความชื้น..เก็บรักษาชิ้นงานวิจัย.งานตัวอย่าง.สารเคมี.กล้อง เลนส์.เครื่องมือ..ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุงาน.ไม่ เสื่อมคุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
มาสมัครร่วมงานกับเรานะ