Clicky

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรม

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรม หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

กรมทางหลวงชนบท มีส่วนร่วมที่สำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อผลักดันให้ระบบราชการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
14/09/2022

กรมทางหลวงชนบท มีส่วนร่วมที่สำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อผลักดันให้ระบบราชการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

กรมทางหลวงชนบท รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ...
14/09/2022

กรมทางหลวงชนบท รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด
(หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้) จากสำนักงาน ก.พ.ร

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ในหมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการขององค์กรอย่างต่อเนื่องและมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำและพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) หรือ PMQA เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ในการให้นำเกณฑ์ PMQA มาบังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เพื่อมุ่งหวังให้เกิดผลทางปฏิบัติในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดให้มีรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด จำนวนทั้งสิ้น 6 หมวด ซึ่งที่ผ่านมา ทช.ได้รับรางวัลรายหมวดมาแล้ว จำนวน 3 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 รางวัลด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับรางวัลเมื่อปี 2558
หมวด 3 รางวัลด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับรางวัลเมื่อปี 2559
และหมวด 2 รางวัลด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ได้รับรางวัลเมื่อปี 2560 และในปี 2565 นี้ ทช.ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด
ในหมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ทช.จะเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

07/12/2021

😷 V-U-C-A

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💙💛

07/12/2021

🦠โควิด-19 วิธีป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💙💛

07/12/2021

🦠พฤติกรรมเสี่ยง ต่อการแพร่/รับเชื้อโควิด-19

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💙💛

07/12/2021

มาตรการเดินทางเข้าไทย 🇹🇭

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

07/12/2021

Covid Free Setting 💉

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

07/12/2021

Covid-19 สายพันธ์ุ เฝ้าระวัง 🔎❗

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

07/12/2021

⚠️โควิดสายพันธุ์ล่าสุด! โอไมครอน Omicron

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

07/12/2021

⚠️โควิด-19 ติดต่อทางไหนบ้าง❓

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

07/12/2021

⚠️ขยะติดเชื้อ จากการตรวจหาเชื้อโควิด​ ควรมีการแยกทิ้งขยะให้ถูกต้อง โดยทิ้งอุปกรณ์การตรวจที่เป็นขยะติดเชื้อในถังหรือถุงสีแดงสำหรับขยะอันตราย⚠️

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

15/11/2021

❗7 มาตรการเข้มสถานศึกษา (ไป-กลับ)

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

15/11/2021

✅ เรื่องควรรู้ ช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านวิกฤตโควิด

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

15/11/2021

👬 ห่ า​ ง​ กันหน่อยนะช่วงนี้...อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ และฉีดวัคซีน

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเ...
28/10/2021

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2565 เดือนตุลาคม 2564 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำ...
30/09/2021

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 12/2564 เดือนกันยายน 2564 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร) เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำ...
29/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 10/2564 เดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร) เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเ...
29/06/2021

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 9/2564 เดือนมิถุนายน 2564 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร) เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเด...
25/05/2021

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2564 เดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร) เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนค...
28/04/2021

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2564 เดือนเมษายน 2564 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร) เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting

08/04/2021

😷สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้านช่วยลดการติดเชื้อได้

❤️ด้วย​ความห่วงใย​จาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​" 💙💛

08/04/2021

✅ ข้อปฏิบัติสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย 😷
1. ขณะใส่หน้ากากไม่ควรสัมผัสหน้ากากด้านนอก
2. หน้ากากที่ใช้แล้วไม่ควรใช้ซ้ำ (เปียกสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย น้ำมูก)
3. หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วควรใส่ถุงปิดให้มิดชิด / ทิ้งในถังขยะติดเชื้อ
4. หน้ากากแบบผ้า ควรซักทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้ และตากให้แห้ง

❤️ด้วย​ความห่วงใย​จาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​" 🚜

08/04/2021

✅ทำไม.. ในระยะแรกการบริหารจัดการ​วัคซีน​ต้อง​ดำเนิน​การ​โดย​ภาครัฐ❓

💙💛 ทางหลวงชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่วไทย​ เชื่อมใจคนทั้งชาติ​ 💛💙

31/03/2021

💉 ฉีดวัคซีนแล้ว "ไม่ได้แปลว่า ไม่ติดเชื้อ"
แต่ป้องกันการเสียชีวิตและป่วยรุนแรงได้ ✌️

❤️ด้วย​ความห่วงใย​จาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​" 🚜

31/03/2021

🚫🦠กรมทางหลวงชนบท คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศ !!

❤️ด้วย​ความห่วงใยจาก..กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙 ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ ​💙💛

31/03/2021

✅ หลังฉีด​วัคซีน​โค​วิด​-19 จะมีอาการ​ข้างเคียง​อะไรบ้าง?

❤️ด้วย​ความห่วงใยจาก..กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙 ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ ​💙💛

16/03/2021

⚠️สธ.ย้ำ ฉีดวัคซีน​แล้วยังต้อง

✅ใส่หน้ากาก
✅ล้างมือ
✅เว้นละยะห่าง

❤️ด้วย​ความห่วงใย​จาก.. กรมทางหลวง​ชนบท❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

16/03/2021

✌️ขอให้ทุกคนการ์ดอย่าตก เข้มงวดกับตัวเองและคนใกล้ชิด
✅สวมหน้ากากอย่างถูกต้อง ปิดปาก ปิดจมูก ครอบคลุมกระชับกับใบหน้า
💟 เพื่อลดความเสี่ยงแพร่และรับเชื้อโควิด 19

❤️ด้วย​ความห่วงใย​จาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​" 🚜

16/03/2021

🌡 ตรวจวัดไข้ ก่อนเข้าสำนักงาน อุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 c
!! อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้าเพื่อป้องกัน

❤️ด้วย​ความห่วงใย​จาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​" 💙💛

12/03/2021

🚫🦠กรมทางหลวงชนบท เฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดจาก เชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง !!

❤️ด้วย​ความห่วงใย​จาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​" 💙💛

12/03/2021

💉 "อาการแพ้มีหลายแบบ ขอให้แจ้งหมอก่อนรับวัคซีนเพื่อประเมินการแพ้ และเฝ้าระวังหลังฉีด 30 นาที"

❤️ด้วย​ความห่วงใย​จาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​" 🚜

12/03/2021

✅Q&A คลายข้อข้องใจ เด็ก​ควรฉีด​วัคซีน​ต้านโควิด-19หรือไม่?

✅คนท้องหรือให้นมบุตรฉีดวัคซีน​ได้หรือไม่?

❤️ด้วย​ความห่วงใย​จาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛 ทางหลวง​ชนบท ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​ 💛💙

24/02/2021

ผู้ที่มีโรคประจำตัว ดังนี้ เตรียมตัวรับวัคซีน 💉
🏥 เพื่อลดอาการป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิตจากโควิด-19

❤️ด้วย​ความห่วงใย​จาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​" 🚜

24/02/2021

💉 วัคซีนเพื่อสังคมไทย 🇹🇭
ลด ปกป้อง ขับเคลื่อน

❤️ด้วย​ความห่วงใย​จาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​" 🚜

24/02/2021

✅ รัฐบาล​หนุน​องค์​การเภสัชกรรม​ ศึกษา​วิจัย​วัคซีนโควิด-19​ ในประเทศ​ พร้อมทดลอง​วัคซีนในมนุษย์​ ระยะ​ที่ 1

❤️ ด้วย​ความห่วงใย​จาก... กรมทางหลวง​ชนบท​ ❤️

💙💛 ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​ 💛💙

24/02/2021

✅ กทม.เตรียม​ฉีด​วัคซีน​โควิด-19​ พื้นที่​กลุ่ม​แรกฯ

❤️ ด้วย​ความห่วงใย​จาก... กรมทางหลวง​ชนบท​ ❤️

💙💛 ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​ 💛💙

24/02/2021

😷ไม่ได้ป่วยก็ ป้องกันได้ด้วย...หน้ากากผ้า ย้ำมาตรการหลักคือต้องล้างมือ

❤️ ด้วย​ความห่วงใย​จาก... กรมทางหลวง​ชนบท​ ❤️

💙💛 ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​ 💛💙

ที่อยู่

9 กรมทางหลวงชนบท ถ. พหลโยธิน แ
Bangkok
10220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625515928

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรม:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักกฎหมาย กรมทางหลวงชนบท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก กองบังคับการอารักขาและควบค สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเท สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ก กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุ ทีมฟุตซอลการประปาส่วนภูมิภ ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่ง Legendary กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคก ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวด บก.ปทส. Greencop - Thailand