Clicky

โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขต

โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขต โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขตบางแค ก?

เปิดเหมือนปกติ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดม่วง วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
09/05/2022

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดม่วง วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดม่วง ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (จันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

Photos from โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขตบางแค's post
09/05/2022

Photos from โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขตบางแค's post

กำหนดการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และอาหารเสริมนม
07/05/2022

กำหนดการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และอาหารเสริมนม

welcome back to school
07/05/2022

welcome back to school

07/05/2022

จุดเน้นด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2565 จากการประชุมคณะผู้บริหารสำนักการศึกษา เเละหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 3/2565

1. การจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม ทั้งกาย ใจ สติปัญญา และสังคม (Holistic Learning)
2. เน้นหลักสูตรคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น อ่านออกเขียนได้
3. พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) ทักษะภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยี (Digital skill)
4. ปรับสถานศึกษาให้เป็นองค์การจัดการความรู้ (Learning School) ฝึกอบรมทักษะอาชีพยุคใหม่ (Re-Skill, Up-Skill, New Skill)
5. การเรียนรู้ผ่าน ดิจิทัลแพลตฟอร์ม อัจฉริยะที่หลากหลาย
6. เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ในทุกระดับชั้นเป็น โรงเรียนปลอดการบ้าน (No Homework School)

#การศึกษากทม #โรงเรียนกทม

โรงเรียนวัดม่วง ขอแสดงความยินดีกับคุณครูยุพาภรณ์ บุญเถิงและคุณครูจันทร์จิรา ปัญจพัฒนศิริ ในโอกาสได้รับการโอนย้ายกลับภูมิ...
07/05/2022

โรงเรียนวัดม่วง ขอแสดงความยินดีกับคุณครูยุพาภรณ์ บุญเถิงและคุณครูจันทร์จิรา ปัญจพัฒนศิริ ในโอกาสได้รับการโอนย้ายกลับภูมิลำเนา

ยินดีต้อนรับคุณครูวิภาพร ศรีสว่างคุณครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๑
07/05/2022

ยินดีต้อนรับคุณครูวิภาพร ศรีสว่าง
คุณครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๑

นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมของโรงเรียนในสังกัด กทม. โดย แนวทางการเตรีย...
06/05/2022

นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมของโรงเรียนในสังกัด กทม.

โดย แนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นการเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ 100% ทุกระดับชั้น

"จะดำเนินการมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัดฯ อย่างเต็มที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ" โดยทุกโรงเรียนจะต้องมีการประเมินตามมาตรการ 3T1V คือ

T : Thai Stop Covid Plus (TSC+) สถานศึกษาต้องประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน

T : Thai Save Thai (TST) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ

T : Test ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เช่น ตรวจ ATK เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการ

V : Vaccine ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก อายุ 5-18 ปี ได้รับวัคซีนโควิด-19 ตามเกณฑ์

พร้อมทั้งสำนักงานเขตและโรงเรียนจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้ม ทั้งนี้หากผู้ปกครองไม่ประสงค์ให้นักเรียนเรียนในรูปแบบ On Site อนุญาตให้เรียนในรูปแบบ 4 ON ได้

กรณีเมื่อเปิดเรียนแล้วพบผู้ติดเชื้อยืนยัน 1 ห้องเรียน ตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป หรือพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 ห้องเรียน ให้ปิดห้องเรียนเฉพาะห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อเป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด และให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4 On (Online, On - Air, On Hand และ On School Line ) สำหรับห้องเรียนอื่นเปิดเรียน On Site ตามปกติ และให้กำกับดูแลให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครจะมีการปรับพื้นฐานให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในทุกระดับชั้นมีความพร้อมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site (On-Site's Pre-test) (สยศ.) โดยครูผู้สอนทำการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)เพื่อตรวจสอบพื้นฐานความรู้ของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาว่านักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ในชั้นที่สูงขึ้นหรือไม่ เพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 ระดับและวางแผนที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป ได้แก่ กลุ่มที่มีความรู้พื้นฐานในระดับดี กลุ่มที่มีความรู้พื้นฐานระดับปานกลาง และกลุ่มที่มีความรู้พื้นฐานระดับควรพัฒนา

📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียนวัดม่วง   👉เรื่อง สรุปรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2565 และ การดำเนิ...
02/05/2022

📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียนวัดม่วง

👉เรื่อง สรุปรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2565 และ การดำเนินการมอบตัว-รายงานตัว

🔸ผู้ครองท่านใด ที่มีบุตรหลาน ได้สมัครเข้าเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2565 ตามรายชื่อที่แนบมานี้
🔸โรงเรียนวัดม่วง จะมีการดำเนินการ รายงานตัวและมอบตัว รายละเอียด ตามนี้

📌วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565
📌เวลา 09.00 - 12.00 น.

🔸มาเฉพาะผู้ปกครอง นักเรียนไม่ต้องมา

🔸นักเรียนรายใด ที่แจ้งหมายเหตุว่าเอกสารยังไม่ครบ ให้นำมาส่งเพิ่มเติมในวันดังกล่าว

🔸ผู้ปกครองนำปากกามาใช้ส่วนตัว

🔸สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และ รักษาระยะห่างตามมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด

🔸ห้ามนำอาหาร และ เครื่องดื่มเข้ามาในบริเวณโรงเรียนในวันดังกล่าว

👉 กรณี ที่ผู้ปกครองสนใจสมัครนักเรียนเพิ่มเติม สามารถเตรียมเอกสารหลักฐาน เข้ามาสมัครหน้างานได้เลยในวันดังกล่าวค่ะ

🙏😊ขอบคุณค่ะ😊🙏

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๒ ในวันพรุ่งนี้ (๗ เมษายน ๖๕) ขอให้นักเรียนในระดับชั้นเรียนที่กำหนด เ...
06/04/2022

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๒ ในวันพรุ่งนี้ (๗ เมษายน ๖๕) ขอให้นักเรียนในระดับชั้นเรียนที่กำหนด เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็ก (ฝาส้ม) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID - ๑๙ โรงเรียนวัดม่วง ขอให้นักเรียนทำความเข้าใจแผนผังที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อลดความสับสนในการเข้าจุดรับบริการ และในวันงานจะมีการจัดการเดินรถทางเดียว (วันเวย์) ขอให้ผู้ปกครองศึกษาเส้นทางการเดินรถเพื่อป้องกันการสับสนเส้นทางและเพื่อลดความแออัดของจำนวนนักเรียนขอให้นักเรียนเข้ารับบริการตามเวลาที่กำหนด

โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

วันที่ ๗ เมษายนนี้ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางแค ทั้ง ๑๒ โรงเรียน อย่าลืม...
05/04/2022

วันที่ ๗ เมษายนนี้ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางแค ทั้ง ๑๒ โรงเรียน อย่าลืมมารับวัคซีนกันนะคะ

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๒ เรื่องการรับวัคซีน ในวันที่ ๗ เมษายน ๖๕ นี้ ขอแ...
04/04/2022

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๒ เรื่องการรับวัคซีน ในวันที่ ๗ เมษายน ๖๕ นี้ ขอแจ้งแผนผังภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองเตรียมตัวและวางแผนการเดินทางและเตรียมความพร้อมในการรับวัคซีนของนักเรียน

ภาพแผนผัง : ครูกิตติภัค วงศ์ไพศาลสิน
โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

โรงเรียนวัดม่วงขอขอบคุณ คุณสุพร พรประเสริฐมานิต ผู้บริจาคผ้าคลุมศีรษะ & คุณครูณัฏฐิณี ทินวงษ์ บริจาคเงินสมทบทุนค่าใช้จ่...
31/03/2022

โรงเรียนวัดม่วงขอขอบคุณ คุณสุพร พรประเสริฐมานิต ผู้บริจาคผ้าคลุมศีรษะ & คุณครูณัฏฐิณี ทินวงษ์ บริจาคเงินสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโรงเรียนวัดม่วงเนื่องจากเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 7 เมษายน 2565

หลังได้รับวัคซีน นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร ???
28/03/2022

หลังได้รับวัคซีน นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร ???

อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะคะ ปิดหีบเวลา 17:00 น. ค่ะ
28/03/2022

อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะคะ ปิดหีบเวลา 17:00 น. ค่ะ

ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการก่อนปิดภาคเรียนภาพ ,...
28/03/2022

ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการก่อนปิดภาคเรียน

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาพัฒนาสิ่งแว...
28/03/2022

ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและศาสนสถานประจำปี 2565

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

27/03/2022

กทม. เชิญชวนผู้สูงอายุ 👵🏻👴🏼
💉 ฉีดวัคซีนโควิด 19 ก่อนวันสงกรานต์นี้
ลูกหลานกลับบ้านสบายใจ 👨‍👩‍👧‍👦
.
👉🏻 ผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยรับวัคซีน
👉🏻 ผู้ที่ครบกำหนดรับวัคซีนกระตุ้น เข็ม 3, เข็ม 4
🏥 ติดต่อโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน
.
☎️ สอบถามเพิ่มเติม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2203 2883
.
💞 ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานคร 💞

“สงกรานต์วิถีใหม่  สืบสานวัฒนธรรมไทย ให้ปลอดภัยไร้โควิด-19”✔ กิจกรรมที่ทำได้1. ทำบุญตักบาตรที่วัด ถวายดอกไม้ธูปเทียน ฟัง...
27/03/2022

“สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ให้ปลอดภัยไร้โควิด-19”

✔ กิจกรรมที่ทำได้
1. ทำบุญตักบาตรที่วัด ถวายดอกไม้ธูปเทียน ฟังเทศนาธรรม สรงน้ำพระและพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในชุมชน
2. กราบไหว้ขอพรพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ รดน้ำดำหัว รับประทานอาหารร่วมกัน
3. เล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีพื้นที่จัดงานที่มีการควบคุม เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระและพระสงฆ์ สำหรับการเล่นน้ำกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนใช้วิธีพรมน้ำเล็กน้อย การละเล่นที่สามารถจัดได้ตามมาตรการผ่อนปรน อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงมหรสพ ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี

✖ กิจกรรมที่ควรงด
เล่นสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟมพื้นที่จัดงานและพื้นที่สาธารณะ งดจำหน่าย และงดดื่มแอลกอฮอล์สถานที่สาธารณะ ต้องปฏิบัติตาม COVID Free Setting มาตรการแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด
1. บุคคลต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
2. สรงน้ำพระให้เตรียมอุปกรณ์มาด้วยตนเอง และห้ามนำน้ำที่สรงมาใช้ต่อ
3. หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารร่วมกันเป็นเวลานาน
4. ก่อนเข้างานให้ประเมิน TST (Thai Save Thai) และตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน และเฝ้าระวังตนเองอย่างน้อย 7 วันหลังจบการร่วมงาน
5. งดการแสดงมหรสพ ที่มีฉากต้องสัมผัสใกล้ชิดและเข้าถึงตัวกัน

ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

26/03/2022

กทม. ชวนฉีดวัคซีนโควิด 19 ก่อนสงกรานต์นี้ 💦🌺
.
1️⃣ ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย - ญี่ปุ่น)
👉🏻 รับวอล์คอินไม่จำกัดจำนวน
⏰ ให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น.
❌ หยุดให้บริการชั่วคราววันที่ 13 -17 เม.ย. 65
.
2️⃣ ธัญญาพาร์ค
👉🏻 รับวอล์คอิน 500 คิว/วัน
⏰ ให้บริการถึงวันที่ 30 เม.ย 65 เวลา 11.00 - 14.00 น.
❌ หยุดให้บริการชั่วคราววันที่ 11 - 17 เม.ย. 65
❌ ปิดให้บริการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
.
3️⃣ เซ็นทรัลพระราม 3
4️⃣ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
5️⃣ เซ็นทรัลอีสต์วิลล์
6️⃣ โรบินสันลาดกระบัง
👉🏻 รับวอล์คอิน 200 คิว/วัน
⏰ ให้บริการถึงวันที่ 30 เม.ย 65 เวลา 13.00 - 15.00 น.
❌ หยุดให้บริการชั่วคราววันที่ 11 -17 เม.ย. 65
❌ ศูนย์ฉีดเซ็นทรัลพระราม 3 และ เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ ปิดทุกวันอาทิตย์
.
☎️ สอบถามเพิ่มเติม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2203 2883

ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วง , ดร.เพ็ญภา ชมเดช อดีตผู้อำนวยการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดม่วง พร้อมด...
22/03/2022

ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วง , ดร.เพ็ญภา ชมเดช อดีตผู้อำนวยการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดม่วง พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าแสดงความยินดีแด่ ท่าน ผอ.สุขวิชญาณ์ นสมทรง ที่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยม การสอบมาตรฐานโรงเรียนสองภาษา ห้องเรียนสองภาษา English Program 
17/03/2022

ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยม การสอบมาตรฐานโรงเรียนสองภาษา ห้องเรียนสองภาษา English Program 

ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองฯ ณิชารัศมิ์ สินธุจิรโรจน์ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมงานถวายสังฆทานอาหาร วัดม่วง
17/03/2022

ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองฯ ณิชารัศมิ์ สินธุจิรโรจน์ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมงานถวายสังฆทานอาหาร วัดม่วง

ประกาศรับสมัครเรียน (รอบเพิ่มเติม)รีบมาสมัครกันนะคะ ด่วน !!! จำนวนจำกัดค่ะสอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2413 1490
14/03/2022

ประกาศรับสมัครเรียน (รอบเพิ่มเติม)
รีบมาสมัครกันนะคะ ด่วน !!! จำนวนจำกัดค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2413 1490

ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเชิญเป็นกรรมการในการตัดสิน การประกวดคลิปการสอนออนไลน์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเ...
04/03/2022

ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเชิญเป็นกรรมการในการตัดสิน การประกวดคลิปการสอนออนไลน์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายที่ ๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดราชวรินทร์

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

03/03/2022

นักเรียนอนุบาล ๑
เสาร์ที่ ๕ มี.ค ๖๕
อย่าลืมมารายงานตัวนะคะ

ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่จากสำ...
03/03/2022

ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสร้างอาคารอเนกประสงค์

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอุนบาลปีที่ ๑ เพื่อรายงานตัวขอให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายชื่อในประกาศมารายงานตัวเพื่อเข้าเรียน...
01/03/2022

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอุนบาลปีที่ ๑ เพื่อรายงานตัว

ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายชื่อในประกาศมารายงานตัวเพื่อเข้าเรียน (มาเฉพาะผู้ปกครอง ไม่ต้องนำนักเรียนมา) ในวันที่ ๕ มีนาคม ๖๕

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๓ ๑๔๙๐

ร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียนโรงเรียนวัดม่วง เด็กชายธนาดุล โสดากุลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1ออกอากาศวันศุกร์ที่ 18 กุม...
17/02/2022
ปลดหนี้ เงินด่วน#4 SPOT

ร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียนโรงเรียนวัดม่วง

เด็กชายธนาดุล โสดากุล
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ออกอากาศวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16.45 น. ทางช่อง 7 สี รายการเกมปลดหนี้เงินด่วน

14/02/2022

ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชี้แจงข่าวสาร ข้อราชการและการรับสมัครนักเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2413 1490

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

ช่องทางการรับสมัครนักเรียน สะดวกช่องทางไหนรีบสมัครเลยนะคะ ด่วน !!! รับจำนวนจำกัดค่ะสอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2413-1490
07/02/2022

ช่องทางการรับสมัครนักเรียน สะดวกช่องทางไหนรีบสมัครเลยนะคะ ด่วน !!! รับจำนวนจำกัดค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2413-1490

ด่วน !!! รับสมัครนักเรียน สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อนห้องเรียนสองภาษา English Programห้องเรียน Giftedห้องเรียนปกติสอบถามเพิ...
06/02/2022

ด่วน !!! รับสมัครนักเรียน สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน

ห้องเรียนสองภาษา English Program
ห้องเรียน Gifted
ห้องเรียนปกติ

สอบถามเพิ่มเติม 0-2413-1490

สอนโดยคณะครูคุณภาพ
อำนวยการสอนโดย ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี

โรงเรียนวัดม่วงขอขอบคุณ คุณตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ให้การเยี่ยมเยียน มอบหนังสือสำหรับนักเ...
02/02/2022

โรงเรียนวัดม่วงขอขอบคุณ คุณตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ให้การเยี่ยมเยียน มอบหนังสือสำหรับนักเรียน ขนมแก่คุณครู และให้แนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านของนักเรียนต่อไป

ที่อยู่

847 หมู่ 2 แขวงหลักสอง เขตบางแค
Bangkok
10160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:29 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:29 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624131490

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นักเรียนโรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกเป็นพิธีกรในงานวันเด็กของกองทัพบก จำนวน 2 คน ได้แก่

1. เด็กชายจักรนรินทร์ หมู่โสภณ
2. เด็กชายธนาดุล โสดากุล

ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565
ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook กองทัพบก 👇👇
https://www.facebook.com/doca.thaiarmy/

ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลงานวันเด็กของกองทัพบก 🥳
ดร. ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองฯ ณิชารัศมิ์ สินธุจิรโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูปฏิญญา อินทร์ยะ สวัสดีปีใหม่ พลโทณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดม่วง ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ โอกาสนี้ พลโทณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง ได้มอบของที่ระลึกในโอกาสสวัสดีปีใหม่แก่ ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ
ดร. ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองฯ ณิชารัศมิ์ สินธุจิรโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูปฏิญญา อินทร์ยะ สวัสดีปีใหม่ ร.ต.อ.สุรศักดิ์ ประยูรวงศ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในโอกาสสวัสดีปีใหม่และขอพรท่านประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ
ความวิจิตรตระการตาของพระประธานในอุโบสถวัดม่วง โดยถ่ายจากภาพปฏิทินประจำปี ๒๕๖๕ ที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพิพัฒน์ศาสนธำรง เจ้าคณะเขตหนองแขม เจ้าอาวาสวัดม่วง จัดพิมพ์เพื่อมอบให้เป็นของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่อุบาสก อุบาสิกา และผู้ใจบุญทุกคน

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ
ดร. ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองฯ ณิชารัศมิ์ สินธุจิรโรจน์ , รองฯ ปารวี อ่อนกำปัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูปฏิญญา อินทร์ยะ เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณพระพิพัฒน์ศาสนธำรง เจ้าคณะเขตหนองแขม เจ้าอาวาสวัดม่วง , คุณบุญเลิศ สัมฤทธิวณิชชา , กำนันสมรักษ์ คุณอาฉวี ชูสังข์ ผู้อุปการะคุณโรงเรียน ในโอกาสสวัสดีปีใหม่และขอพรจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อและผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียน

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ
อัตลักษณ์ของนักเรียนกรุงเทพมหานคร

รู้หน้าที่ มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นนวัตกรที่พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

นำโดยท่าน ดร.ธวัชชัย กลิ่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วง
สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่ต้องการฉีดวัคซีนสามารถเข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-๑๙ โอมิครอน การป้องกันตนเองด้วย 6 วิธี ช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อได้นะครับ

ด้วยรักและห่วงใย
โรงเรียนวัดม่วง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนั สงขลา COVID-19 Blue Sky Video สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร ก ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งช โครงการชลประทานพระนครศรีอย กู้ชีพหนองจ๊อมเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ วินมอเตอร์ไซค์ รับจ้าง -ย่าน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเท มัธยมบุรีรัมย์ สพฐ. The Secondary Educational งานกิจการนักศึกษา ท่าพระจัน นักจัดการทางสังคม ตำบลในเมื คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ โรงพ Nbt Phuket Thailand